ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010"

Transcript

1 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών στα ίδια κεφάλαια 4 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση των ταµειακών ροών 5 Σηµειώσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 6-13

2 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Σηµ Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Καθαρό κέρδος από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία Άλλα έσοδα από εργασίες Αποτελέσµατα ασφαλιστικών εργασιών Κέρδη από εργασίες Πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων ( ) ( ) απάνες προσωπικού ( ) ( ) Αποσβέσεις και χρεολύσεις ( ) ( ) Άλλα έξοδα ( ) ( ) Κέρδη για την περίοδο πριν τη φορολογία Φορολογία ( ) ( ) Κέρδη για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα και έξοδα (Έλλειµµα)/πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο Κέρδη που αναλογούν: Στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη για την περίοδο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας ( σεντ) 4 36,72 36,88 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

3 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ /09/ /12/2009 Σηµ. Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου άνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα άνεια και απαιτήσεις από πελάτες Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Μερίδια αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις Εισπρακτέα από αντιπροσώπους και ασφαλιζόµενους Επενδύσεις που αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Αναβαλλόµενη φορολογία Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Χρεόγραφα κεφαλαίου Υποχρεώσεις ασφαλιστήριων συµβολαίων Καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα Καταθέσεις από πελάτες Λοιπές υποχρεώσεις Φορολογία Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Λογαριασµοί τάξεως Κ.Μ. Κόκκινος Γρ. Θ. Τιµπλαλέξης Λ. Σκαλιώτης ιευθύνων Σύµβουλος Γενικός ιευθυντής ιευθυντής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

4 4 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αποθεµατικό διαφοράς από Αποθεµατικό Αποθεµατικό µετατροπή Μετοχικό υπέρ επανεκτίµησης µετοχικού Αποθεµατικό ικαιώµατα Σύνολο ιδίων κεφάλαιο το άρτιο επενδύσεων κεφαλαίου προσόδου Σύνολο µειοψηφίας κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά έσοδα για την περίοδο Κέρδη για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα Επανεκτίµηση επενδύσεων Σεπτεµβρίου Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά έσοδα για την περίοδο Κέρδη για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα Επανεκτίµηση επενδύσεων - - ( ) - - ( ) - ( ) 30 Σεπτεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

5 5 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδη για την περίοδο Αναπροσαρµογές για: Απόσβεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Χρεόλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων Μερίσµατα εισπρακτέα ( ) ( ) Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση (104) ( ) - - Καθαρό κέρδος από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία - (54.259) Καθαρή ζηµία από επανεκτίµηση επενδύσεων που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Ζηµία από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων Φορολογία Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση στα δάνεια και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα ( ) (Αύξηση)/µείωση στα δάνεια και στις απαιτήσεις από πελάτες ( ) Μείωση στα εισπρακτέα από αντιπροσώπους και ασφαλιζόµενους Αύξηση στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ( ) ( ) (Αύξηση)/µείωση στα µερίδια αντασφαλιστών στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις ( ) Αύξηση στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων Αύξηση/(µείωση) στις λοιπές υποχρεώσεις ( ) (Μείωση)/αύξηση στις καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύµατα ( ) Αύξηση/(µείωση) στις καταθέσεις από πελάτες ( ) Ροή µετρητών για εργασίες ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες ( ) ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές µείον εισπράξεις για επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ( ) ( ) Πληρωµές µείον εισπράξεις για επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη - ( ) Πληρωµές µείον εισπράξεις για αγορά/πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) ( ) Πληρωµές µείον εισπράξεις για αγορά/πώληση άϋλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Παράγωγα για διαχείριση κινδύνων Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Πληρωµές µείον εισπράξεις για επενδύσεις που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ( ) Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών για την περίοδο ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

6 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2010 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήµατος. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Limited (η «Εταιρία») και όλων των θυγατρικών εταιριών της που µαζί αναφέρονται ως το «Συγκρότηµα», και εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. H Εταιρία είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήµατος της Alpha Βank Cyprus Limited. Η Εταιρία θεωρεί ως ιθύνουσα εταιρία της την Alpha Bank A.E., η οποία είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα. Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η πλήρης διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών µε την παροχή ενός ευρέως φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών είναι οι υπηρεσίες επιτρόπων και η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και γενικού κλάδου. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συµπεριλαµβανοµένου και του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση», και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Επιπρόσθετα, οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 της Κύπρου και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ) το οποίο είναι το κυρίως χρησιµοποιούµενο συνάλλαγµα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των εταιριών του Συγκροτήµατος και είναι για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που κρίνονται σηµαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσµατα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος, είναι οι ίδιες µε τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων προτύπων, διερµηνειών και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων µε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ΠΧΑ, διερµηνειών και τροποποιήσεων υφισταµένων προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010.

7 7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Οι εργασίες του Συγκροτήµατος διαχωρίζονται σε δύο λειτουργικούς τοµείς: σε τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και σε ασφαλιστικές υπηρεσίες. Οι τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν την παροχή βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων και εγγυήσεων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και γενικού κλάδου. Ανάλυση κατά λειτουργικό τοµέα Τραπεζικές και Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Ασφαλιστικές εργασίες Εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Σύνολο Εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κέρδη πριν τη φορολογία Απόσβεση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Χρεόλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων /09/ /12/ /09/ /12/ /09/ /12/ Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

8 8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της ιθύνουσας εταιρείας ( 000) Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου (000) Κέρδη ανά µετοχή ( σεντ) 36,72 36,88 5. ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Η Εταιρία που είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank A.E. έχει ως πολιτική την επανεπένδυση των κερδών µε στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και την επέκταση των εργασιών της Εταιρίας. 6. ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου άνεια και απαιτήσεις από πελάτες Προβλέψεις για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων ( ) ( )

9 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6. ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχ.) Προσωρινός λογαριασµός αναστολής Αποθεµατικό αποµείωσης αναγνώρισης τόκων Σύνολο Ιανουαρίου Χρέωση στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων Αναπροσαρµογές και διαγραφές (30.715) - (30.715) Μεταφορά (30.070) - ιαχωρισµός πραγµατικού τόκου εκεµβρίου Ιανουαρίου Χρέωση στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων Αναπροσαρµογές και διαγραφές ιαχωρισµός πραγµατικού τόκου (11.286) (11.286) Σεπτεµβρίου ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΆΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2009 Προσθήκες µείον εκποιήσεις Αποσβέσεις Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου 2009 Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2010 Προσθήκες µείον εκποιήσεις Αποσβέσεις Καθαρή λογιστική αξία 30 Σεπτεµβρίου (2.647) (2.118) (313) (200) 8.519

10 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30 Σεπτεµβρίου 31 εκεµβρίου Χρεόγραφα Κεφαλαίου 2008/ Τα χρεόγραφα έχουν εκδοθεί στις 30 Μαΐου 2008 και έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 31 εκεµβρίου 2008 όπου και διαπραγµατεύονται. Τα χρεόγραφα κεφαλαίου µπορούν, κατ επιλογή της Εταιρίας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης τους, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας. Τα χρεόγραφα κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι ίσο µε το επιτόκιο Euribor 3 µηνών που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου πλέον περιθώριο 1,80%. Τα χρεόγραφα κεφαλαίου δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας η αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές. 9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2009 Αριθµός Αριθµός µετοχών 000 µετοχών Εγκεκριµένο 30 Σεπτεµβρίου 2010/31 εκεµβρίου 2009 Συνήθεις µετοχές 0,85 σεντ η καθεµία Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο 30 Σεπτεµβρίου 2010/31 εκεµβρίου 2009 Συνήθεις µετοχές 0,85 σεντ η καθεµία

11 11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 ανερχόταν σε 835 άτοµα (30 Σεπτεµβρίου 2009: 828 άτοµα). 11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (i) Συναλλαγές µε ιοικητικούς Συµβούλους και σηµαντικά Μέλη της ιεύθυνσης Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρίες στις οποίες ο ιοικητικός Σύµβουλος ή το Μέλος της ιεύθυνσης κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε Γενική Συνέλευση. Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και µε τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα γίνονται µε συνήθεις εµπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη, αριθµός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί µε βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας. Πιστωτικές διευκολύνσεις σε σηµαντικά µέλη της ιεύθυνσης και συνδεδεµένων προσώπων: 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2009 Χαµηλότερα του 1% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ανά Σύµβουλο 1 Σύµβουλος 1 Σύµβουλος Μη εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι ικαιώµατα ως µέλη Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι και βασικά ιευθυντικά στελέχη Μισθοί και ωφελήµατα (ii) Συναλλαγές µε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank Κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2010, η ιθύνουσα εταιρία Alpha Bank A.E έχει παραχωρήσει τραπεζικές εγγυήσεις ύψους (31 εκεµβρίου 2009: ) αναφορικά µε την κάλυψη συγκεκριµένων δανείων πελατών.

12 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχ.) (ii) Συναλλαγές µε εταιρίες του Οµίλου Alpha Bank (συνέχ.) Επίσης τα υπόλοιπα που διατηρεί η Εταιρία µε εταιρίες του Οµίλου είναι: 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Περιουσιακά στοιχεία Καταθέσεις µε εταιρίες του Οµίλου Στοιχεία υποχρεώσεων Καταθέσεις από εταιρίες του Οµίλου Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε τιµές αγοράς. Κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 2010, η Alpha Bank A.E. κατείχε εκδοµένα χρεόγραφα κεφαλαίου σε υπολογίσιµη αξία και η Alpha Ασφαλιστική ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Τραπεζικές εγγυήσεις Ανειληµµένες υποχρεώσεις Πιστώσεις εισαγωγής και βεβαιωµένες πιστώσεις εξαγωγής Όρια δανείων και διευκολύνσεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη Σύνολο λογαριασµών τάξεως ΛΟΙΠΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Στα πλαίσια του Νόµου 118 (1)/2009 της Κυπριακής ηµοκρατίας, διατέθηκαν στην Εταιρία µέσω διµερούς συµβάσεως, ειδικοί τίτλοι εκδόσεως Κυπριακής Κυβέρνησης ύψους 240εκ. Οι τίτλοι αυτοί ενεχυριάσθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε σκοπό την άντληση ρευστότητας.

13 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ άνεια ύψους 260εκ. παραχωρήθηκαν ως εξασφάλιση στην Κυπριακή ηµοκρατία, προκειµένου να διατεθούν στην Εταιρία ειδικοί τίτλοι εκδόσεως της στα πλαίσια του Νόµου µε αρ. 118 (1) του ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. εν υπάρχουν άλλα εµπράγµατα βάρη υπέρ τρίτων επί των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήµατος στις 30 Σεπτεµβρίου 2010, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην σηµείωση 14. II. εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήµατος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήµατος. 16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ εν υπήρχαν οποιαδήποτε ουσιώδη γεγονότα µετά την περίοδο της αναφοράς που να επηρεάζουν τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 30 Σεπτεµβρίου 2010.

14 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα