ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το παρόν σχέδιο νόµου σκοπείται η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας. Η ενσωµάτωση έλαβε υπόψη επίσης τα ακόλουθα κείµενα τα οποία τροποποιούν ή/και επηρεάζουν το κείµενο της Οδηγίας: α) τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 36/2010 της Επιτροπής της 3ης εκεµβρίου 2009 «σχετικά µε τα κοινοτικά υποδείγµατα αδειών µηχανοδηγού, συµπληρωµατικών πιστοποιητικών, επικυρωµένων αντιγράφων συµπληρωµατικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες µηχανοδηγού, σύµφωνα µε την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (ΕΕL 13/1 της ) και β) την 2010/17/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 29 Ο- κτωβρίου 2009 (L8/ ) «σχετικά µε τη θέσπιση των βασικών παραµέτρων για τα µητρώα αδειών µηχανοδηγού και τα µητρώα συµπληρωµατικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». Η διάρθρωση των διατάξεων του σχεδίου νόµου καθώς και το κείµενο των επί µέρους άρθρων ακολουθούν πιστά την Οδηγία. ιαφοροποίηση υφίσταται όταν τούτο είναι απαραίτητο όπως π.χ. λόγω αναγκαίας προσαρµογής στα δεδοµένα του ελληνικού δικαίου ή ευχέρειας ε- πιλογής που παρέχεται από την ίδια την Οδηγία. Το κεί- µενο του σχεδίου νόµου διαιρείται σε 11 κεφάλαια, ως ε- ξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Το Κεφάλαιο Α, έχει τίτλο «Αντικείµενο, πεδίο εφαρ- µογής και ορισµοί» και αποτελείται από τα άρθρα 1-3, τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα 1-3 της Οδηγίας. Άρθρο 1 Με το άρθρο 1 αναφέρεται η ενσωµάτωση της Οδηγίας ως σκοπός του νόµου. Επίσης ορίζεται ότι ο νόµος καθορίζει αφ ενός τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης των µηχανοδηγών, οι οποίοι οδηγούν µηχανές έλξης και συρµούς στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας και αφ ετέρου τα καθήκοντα που αναλαµβάνουν η Αρχή, οι µηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι σχετικοί φορείς, ιδίως οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδοµής και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Άρθρο 2 Με το άρθρο 2 σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής, προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο εφαρµόζεται στους µηχανοδηγούς που οδηγούν µηχανές έλξης και συρµούς στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας, για λογαριασµό σιδηροδροµικής επιχείρησης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ασφαλείας ή διαχειριστή υποδοµής για τον οποίο απαιτείται έγκριση ασφαλείας. Παρ. 2. Η ελληνική νοµοθεσία που αφορά το λοιπό προσωπικό των εµπορευµατικών συρµών δεν εµποδίζει εµπορευµατικούς συρµούς να διασχίζουν τα σύνορα ή να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικών µεταφορών στην Ελλάδα. Παρ. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου οι µηχανοδηγοί που οδηγούν αποκλειστικώς: α) το µετρό, τα τραµ και άλλα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα. Μηχανοδηγοί αυτών των µέσων σταθερής τροχιάς, που οδηγούν µηχανές έλξης και συρµούς στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος. β) σε δίκτυα τα οποία είναι λειτουργικώς χωριστά από τα υπόλοιπα σιδηροδροµικά συστήµατα και προορίζονται µόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων γ) σε σιδηροδροµική υποδοµή που ανήκει σε ιδιώτες και χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδοµής για τις δικές του µεταφορές φορτίου δ) σε τµήµατα σιδηροδροµικών γραµµών επί των οποίων, προσωρινά απαγορεύεται η κανονική κυκλοφορία, για λόγους συντήρησης, ανακαίνισης ή αναβάθµισης του σιδηροδροµικού συστήµατος. Άρθρο 3 Με το άρθρο 3 δίδονται ορισµοί ως εξής: α) «Αρχή»: Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών που προβλέπεται στο άρθρο 3 περ. β του π.δ/τος 160/2007 (ΦΕΚ 201 Α ) β) «µηχανοδηγός»: το άτοµο που είναι ικανό και εξουσιοδοτηµένο να οδηγεί συρµούς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι µηχανές έλξης, οι µηχανές ελιγ- µών, οι συρµοί εργασιών, τα σιδηροδροµικά οχήµατα συντήρησης ή οι συρµοί σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων µε τρόπο αυτόνοµο, υπεύθυνο και ασφαλή γ) «λοιπά µέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα κρίσιµα για την ασφάλεια»: το προσωπικό επί της α- µαξοστοιχίας, εκτός των µηχανοδηγών, το οποίο συµβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας του συρµού, των επιβατών και των µεταφεροµένων αγαθών δ) «σιδηροδροµικό σύστηµα»: το σύστηµα που απαρτίζεται από σιδηροδροµικές υποδοµές και περιλαµβάνει γραµµές και σταθερές εγκαταστάσεις του συστήµατος σιδηροτροχιών συν το τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και προελεύσεως που κυκλοφορεί επί της υποδοµής αυτής, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του π.δ/τος 159/2007 (ΦΕΚ 200 Α ) ε) «διαχειριστής υποδοµής»: όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 6 του π.δ/τος 41/2005 (ΦΕΚ 60 Α ) στ) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 15 του π.δ/τος 41/2005 ζ) «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας» ή «ΤΠ»: οι προδιαγραφές οι οποίες αφορούν κάθε υποσύστηµα ή µέρος υποσυστήµατος έτσι ώστε να πληρούνται οι βασικές αιτήσεις και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών συστηµάτων, τόσο υψηλής ταχύτητας όσο και συµβατικών,

2 2 όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. κα του π.δ/τος 159/2007 (ΦΕΚ 200 Α ) η) «Οργανισµός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 θ) «πιστοποιητικό ασφαλείας»: το πιστοποιητικό που χορηγείται σε σιδηροδροµική επιχείρηση από την Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ/τος 160/2007 ι) «πιστοποιητικό»: το εναρµονισµένο συµπληρωµατικό πιστοποιητικό το οποίο περιέχει ένδειξη της υποδο- µής επί της οποίας ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτηµένος να οδηγεί και το τροχαίο υλικό το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένος να οδηγεί ια) «έγκριση ασφαλείας»: η έγκριση που χορηγείται σε διαχειριστή υποδοµής από την Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 160/2007 ιβ) «εκπαιδευτικό κέντρο»: πρόσωπο ή οργανισµός που είναι αναγνωρισµένος από την Αρχή και παρέχει εκπαίδευση κατά το άρθρο 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Το Κεφάλαιο Β έχει τίτλο «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών» και αποτελείται από τα άρθρα 4-8, τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα 1-4 της Οδηγίας. Άρθρο 4 Με το άρθρο 4 προβλέπονται ρυθµίσεις µε τις οποίες διασφαλίζεται κοινοτικό υπόδειγµα πιστοποίησης µηχανοδηγών. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Κάθε µηχανοδηγός οφείλει να διαθέτει την ι- κανότητα και τα προσόντα που απαιτούνται για την οδήγηση συρµών και να έχει τα εξής έγγραφα: α) άδεια η οποία αποδεικνύει ότι ο µηχανοδηγός πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά τις ιατρικές απαιτήσεις, τη βασική εκπαίδευση και τα γενικά ε- παγγελµατικά προσόντα. Στην άδεια αναγράφονται τα στοιχεία του µηχανοδηγού, η αρχή έκδοσης και η διάρκεια ισχύος της. Η άδεια πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 της Επιτροπής της 3ης εκεµβρίου 2009 «σχετικά µε τα κοινοτικά υποδείγµατα αδειών µηχανοδηγού, συµπληρωµατικών πιστοποιητικών, επικυρωµένων αντιγράφων συ- µπληρωµατικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες µηχανοδηγού, σύµφωνα µε την οδηγία 2007/ 59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (ΕΕ L 13/1 της ). β) ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά στα οποία αναγράφονται οι υποδοµές επί των οποίων επιτρέπεται στον κάτοχο του πιστοποιητικού να οδηγεί, και το τροχαίο υ- λικό που επιτρέπεται να οδηγεί. Κάθε πιστοποιητικό πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Παρ. 2. εν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού για συγκεκριµένο µέρος της υποδοµής στις κατωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις εάν ένας άλλος µηχανοδηγός, που διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για τη συγκεκριµένη υποδοµή βρίσκεται δίπλα στο µηχανοδηγό κατά την οδήγηση: α) όταν, λόγω διατάραξης της σιδηροδροµικής υπηρεσίας, απαιτείται εκτροπή των οδηγούµενων συρµών ή συντήρηση των γραµµών, την οποία έχει ορίσει ο διαχειριστής υποδοµής β) για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες που χρησι- µοποιούν συρµούς ιστορικής αξίας γ) για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες εµπορευµάτων, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια από το διαχειριστή υποδοµής δ) για την παράδοση ή επίδειξη νέου συρµού ή µηχανής έλξης ε) για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και εξέτασης µηχανοδηγών. Η χρήση της δυνατότητας αυτής αποφασίζεται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση και δεν µπορεί να επιβάλλεται ούτε από τον οικείο διαχειριστή υποδοµής ούτε από την Αρχή. Όταν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, χρησιµοποιείται πρόσθετος µηχανοδηγός, ο διαχειριστής υποδοµής ενηµερώνεται εκ των προτέρων. Παρ. 3. Το πιστοποιητικό επιτρέπει την οδήγηση για µιά ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες: α) κατηγορία A: µηχανές ελιγµών, συρµοί εργασιών, σιδηροδροµικά οχήµατα συντήρησης και όλες οι άλλες µηχανές έλξης εφόσον χρησιµοποιούνται για ελιγµούς β) κατηγορία B: µεταφορά επιβατών ή/και εµπορευµάτων. Το πιστοποιητικό µπορεί να περιλαµβάνει εξουσιοδότηση για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι οποίες αφορούν όλους τους κωδικούς σύµφωνα µε το τµήµα 1.3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Άρθρο 5 Με το άρθρο 5 προβλέπονται µέτρα για την αποτροπή κινδύνων πλαστογράφησης των αδειών και των πιστοποιητικών και παραποίησης των µητρώων του άρθρου 22, σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωση βάσει του άρθρου 5 της Οδηγίας. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Ανατίθεται στη ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας η εκτύπωση των αδειών των µηχανοδηγών. Οι άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε το κοινοτικό υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Παρ. 2. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδοµής, που εκδίδουν πιστοποιητικά, λαµβάνουν µέτρα για την αποτροπή της πλαστογράφησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο τµήµα 3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Παρ. 3. Η Αρχή, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδοµής, λαµβάνουν µέτρα για τη µη παραποίηση των µητρώων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος και συνεργάζονται µε την Αρµόδια Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για το σκοπό αυτό. Άρθρο 6 Με το άρθρο 6 προβλέπεται η αρµοδιότητα της έκδοσης των αδειών και πιστοποιητικών, η γλώσσα στην ο- ποία εκδίδονται και άλλες λεπτοµέρειες. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η άδεια εκδίδεται από την Αρχή στην ελληνική γλώσσα και ανήκει στον κάτοχο. Το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής που απασχολεί αµέσως ή εµµέσως το µηχανοδηγό και α- νήκει στην εκδότρια σιδηροδροµική επιχείρηση ή τον εκ-

3 3 δότη διαχειριστή υποδοµής. Οι µηχανοδηγοί δικαιούνται να λαµβάνουν επικυρωµένο αντίγραφο αυτού σύµφωνα µε το κοινοτικό υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 καθώς και αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που αποδεικνύει την εκπαίδευσή τους, τα προσόντα τους και την εµπειρία τους. Άρθρο 7 Με το άρθρο 7 ρυθµίζεται η γεωγραφική ισχύς των α- δειών και πιστοποιητικών. Επαναλαµβάνεται η διατύπωση του αντίστοιχου άρθρου 7 της Οδηγίας ότι η άδεια ι- σχύει σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιευκρινίζεται όµως, ότι άδεια που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει στην Ελλάδα, εφόσον ο κάτοχός της έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών. Τούτο διότι, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Οδηγίας η άδεια µπορεί να εκδοθεί και σε µηχανοδηγό ηλικίας άνω των 18, για να ισχύσει όµως και σε άλλα κράτη - µέλη πρέπει ο κάτοχος να είναι άνω των 20 ετών. Το πιστοποιητικό ισχύει µόνον για τις υποδοµές και το τροχαίο υλικό που αναγράφει. Άρθρο 8 Το άρθρο 8 αναφέρεται στην αναγνώριση των αντίστοιχων εγγράφων πιστοποίησης µηχανοδηγών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέποντας ότι τα έγγραφα αυτά µηχανοδηγών οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά σε διασυνοριακά τµήµατα του σιδηροδροµικού συστή- µατος της Ελλάδας αναγνωρίζονται, µόνον εφόσον υφίστανται διµερείς συµφωνίες της Ελλάδας µε τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα. Η Αρχή συµµετέχει στη διαµόρφωση του κειµένου των συµφωνιών εισηγούµενη προϋποθέσεις αναγνώρισης των εγγράφων πιστοποίησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Το Κεφάλαιο Γ, µε τίτλο «Όροι απόκτησης της άδειας και του πιστοποιητικού» αποτελείται από τα άρθρα 9-13 τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα 9-13 της Οδηγίας. Άρθρο 9 Με το άρθρο 9 προβλέπονται εισαγωγικές ρυθµίσεις του κεφαλαίου Γ, σχετικά µε τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας και πιστοποιητικού. Για να αποκτήσει άδεια, ο υποψήφιος οφείλει να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νοµοσχεδίου (Τµήµα Ι του Κεφαλαίου Γ ). Για να αποκτήσει πιστοποιητικό και για να διατηρήσει σε ισχύ το πιστοποιητικό αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει άδεια και να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του νοµοσχεδίου (Τµήµα ΙΙ του Κεφαλαίου Γ). Τµήµα Ι Άρθρο 10 Ειδικότερα, µε το Τµήµα Ι, σχετικά µε την απόκτηση ά- δειας, προβλέπεται µε το άρθρο 10 ότι προϋπόθεση χορήγησης άδειας από την Αρχή είναι η συµπλήρωση του 20ου έτους. Άρθρο 11 Στο άρθρο 11 προβλέπονται ως βασικές απαιτήσεις τα εξής: Παρ. 1. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισοδύναµης. Παρ. 2. Ο υποψήφιος αποδεικνύει τη σωµατική του ικανότητα µε πρόσφατη επιτυχή ιατρική εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισµένο από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια που αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι σηµεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 του άρθρου 31. Παρ. 3. Ο υποψήφιος αποδεικνύει την επαγγελµατική ψυχολογική του ικανότητα µε πρόσφατη επιτυχή εξέταση που διενεργείται από ψυχολόγο ή ιατρό αναγνωρισµένο από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι σηµείο 2.2 του άρθρου 31. Παρ. 4. Ο υποψήφιος αποδεικνύει τα γενικά επαγγελ- µατικά προσόντα του µε εξέταση η οποία καλύπτει τα γενικά θέµατα που σηµειώνονται στο Παράρτηµα III του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Παρ. 5. Τέλος, µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συναρµόδιους Υπουργούς, να εκδώσουν απόφαση µε την οποία καθορίζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των όρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιατρών από την Αρχή, και καταχώρισής τους στο µητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, το παράβολο υπέρ του ηµοσίου για την κάλυψη του κόστους των ιατρικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφεροµένων στο Παράρτηµα Ι σηµείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τµήµα ΙΙ Με το Τµήµα ΙΙ, σχετικά µε την απόκτηση πιστοποιητικού προβλέπονται τα ακόλουθα: Άρθρο 12 Στο άρθρο 12 σχετικά µε τις γλωσσικές γνώσεις, προβλέπεται ότι ο διαχειριστής υποδοµής ελέγχει ότι πληρούται το κριτήριο των γλωσσικών γνώσεων σύµφωνα µε το Παράρτηµα V του άρθρου 31. Αν ο υποψήφιος είναι οµογενής ή αλλογενής, ο διαχειριστής υποδοµής οφείλει επιπλέον να του ζητά να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Β2 που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και του π.δ/τος 363/1998, πριν αρχίσει η εκπαίδευσή του. Άρθρο 13 Στο άρθρο 13 προβλέπονται διατάξεις για τα επαγγελ- µατικά προσόντα των υποψηφίων. Ειδικότερα ορίζονται τα εξής: Με την παρ. 1, ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετα-

4 4 σθεί µε επιτυχία στις επαγγελµατικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά µε το τροχαίο υλικό για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση περιλαµβάνει τα γενικά θέµατα που σηµειώνονται στο παράρτηµα IV του άρθρου 31 του νοµοσχεδίου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Με την παρ. 2 ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί µε επιτυχία στις επαγγελµατικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά µε τις υποδοµές για τις ο- ποίες ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση αφορά τα γενικά θέµατα που σηµειώνονται στο παράρτηµα V του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Ανάλογα µε την περίπτωση, η εξέταση α- φορά επίσης τις γλωσσικές γνώσεις σύµφωνα µε το παράρτηµα V σηµείο 8 του άρθρου 31 και το άρθρο 12. Με την παρ. 3 ότι ο υποψήφιος εκπαιδεύεται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής ό- σον αφορά το οικείο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο, µε τίτλο «ιαδικασία για την απόκτηση της άδειας και του πιστοποιητικού» αποτελείται από τα άρθρα τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα της Οδηγίας. Άρθρο 14 Το άρθρο 14, σχετικά µε την απόκτηση άδειας προβλέπει τα εξής: Παρ. 1. Η Αρχή δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την ιστοσελίδα της τη διαδικασία απόκτησης άδειας. Παρ. 2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Αρχή από τον υποψήφιο µηχανοδηγό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ονόµατός του. Το έντυπο της αίτησης έχει τη µορφή του κοινοτικού υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙV του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Παρ. 3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή αφορούν στη χορήγηση νέας αδείας, στην προσαρµογή των στοιχείων της αδείας στα πρόσφατα δεδοµένα, στην α- νανέωση ή στη χορήγηση αντιγράφου. Παρ. 4. Η Αρχή εκδίδει την άδεια το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο ένα µήνα µετά την παραλαβή ό- λων των προβλεπόµενων εγγράφων. Παρ. 5. Η άδεια έχει δεκαετή ισχύ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νο- µοσχεδίου. Παρ. 6. Η άδεια χορηγείται σε ένα µόνο πρωτότυπο. Α- παγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή της αδείας, ε- κτός αν ζητηθεί αντίγραφο από την Αρχή. Παρ. 7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ- ποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν στην προ- µήθεια των εντύπων των αδειών, τη διαδικασία εκτύπωσής τους κατά το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι άδειες χορηγούνται µε την καταβολή παραβόλου υπέρ του ηµοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε την ίδια απόφαση και υπολογίζεται κατά τρόπον που να καλύπτει το συνολικό κόστος χορήγησης τους. Άρθρο 15 Το άρθρο 15 σχετικά µε την απόκτηση πιστοποιητικού προβλέπει τα εξής: Παρ. 1. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υποδοµής καθορίζει τις οικείες διαδικασίες χορήγησης ή προσαρµογής στα πρόσφατα δεδοµένα των πιστοποιητικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ως µέρος του οικείου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ./τος 160/2007. Κάθε µεταβολή υποβάλλεται από τους ανωτέρω στην Αρχή και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 αντίστοιχα του π.δ/τος 160/2007. Παρ. 2. Το οικείο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας κάθε σιδηροδροµικής επιχείρησης και διαχειριστή υποδο- µής υποχρεωτικά περιλαµβάνει διαδικασία προσφυγής που επιτρέπει στους µηχανοδηγούς να ζητούν µε αίτηση από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής, κατά περίπτωση, την αναθεώρηση απόφασης σχετικά µε την έκδοση, την προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικού. Η διαδικασία αυτή εγκρίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1. Παρ. 3. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση της παραγράφου 2, ο αιτών µπορεί να υποβάλει αναφορά στην Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόρριψης. Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι αναθεώρησης της απόφασης επί της αίτησης, αναπέµπει την υπόθεση στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής, κατά περίπτωση, για να επανεξετάσει την αίτηση. Παρ. 4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής προσαρµόζουν το πιστοποιητικό στα πρόσφατα δεδοµένα, χωρίς καθυστέρηση, όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει λάβει πρόσθετες άδειες ό- σον αφορά το τροχαίο υλικό ή την υποδοµή. Άρθρο 16 Το άρθρο 16 προβλέπει ρυθµίσεις για περιοδικούς ε- λέγχους για τη διατήρηση της εγκυρότητας των αδειών και πιστοποιητικών. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Προκειµένου να παραµείνει έγκυρη η άδεια, ο κάτοχός της υποχρεούται να υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιµασίες προκειµένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του νοµοσχεδίου τηρώντας τη κατώτατη συχνότητα που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι σηµείο 3.1 του άρθρου 31. Οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται από ιατρούς αναγνωρισµένους από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Όσον αφορά στις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις ε- φαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 8. Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει στην Αρχή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11. Όταν ανανεώνει την άδεια, η Αρχή ελέγχει στο µητρώο του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α), αν ο µηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Παρ. 2. Προκειµένου να διατηρεί το πιστοποιητικό την ισχύ του, ο κάτοχος υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιµασίες από τις σιδηροδροµικές επιχειρή-

5 5 σεις ή το διαχειριστή υποδοµής που αφορούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13. Η συχνότητα των εν λόγω εξετάσεων/δοκιµασιών καθορίζεται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής που απασχολεί αµέσως ή εµµέσως το µηχανοδηγό, σύµφωνα µε το οικείο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ./τος 160/2007 τηρώντας τις κατώτατες συχνότητες που καθορίζονται µε το παράρτηµα VI του άρθρου 31. Για καθέναν από τους ελέγχους που προβλέπονται παραπάνω, η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υ- ποδοµής που εκδίδει το πιστοποιητικό βεβαιώνει, µε µνεία επί του πιστοποιητικού και στο µητρώο του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α), ότι ο µηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. Παρ. 3. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του µηχανοδηγού σε περιοδικό έλεγχο ή σε περίπτωση αρνητικού α- ποτελέσµατος από τις προβλεπόµενες εξετάσεις ή δοκι- µασίες, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18. Άρθρο 17 Το άρθρο 17 περιέχει ρυθµίσεις που αφορούν τις άδειες και τα πιστοποιητικά σε περίπτωση παύσης της εργασίας του µηχανοδηγού. Ειδικότερα, όταν µηχανοδηγός παύσει να εργάζεται σε σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστή υποδοµής, ε- νηµερώνει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση την Αρχή. Η άδεια διατηρεί την ισχύ της εφόσον τηρούνται οι ό- ροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο όταν ο κάτοχος παύει να εργάζεται ως µηχανοδηγός. Ωστόσο, ο κάτοχος λαµβάνει επικυρωµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού και όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν την κατάρτισή του, τα επαγγελµατικά του προσόντα, την ε- µπειρία του και την επαγγελµατική του επάρκεια. Το έ- ντυπο του αντιγράφου του πιστοποιητικού έχει τη µορφή του κοινοτικού υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Όταν εκδίδει πιστοποιητικό σε µηχανοδηγό, η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδοµής λαµβάνει υπόψη όλα αυτά τα έγγραφα. Άρθρο 18 Το άρθρο 18 επιβάλλει ορισµένες υποχρεώσεις παρακολούθησης µηχανοδηγών από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδοµής. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής εξασφαλίζουν και ελέγχουν ότι οι άδειες και τα πιστοποιητικά των µηχανοδηγών που απασχολούν αµέσως ή εµµέσως, είναι έγκυρα. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υ- ποδοµής καθιερώνουν σύστηµα παρακολούθησης των µηχανοδηγών τους το οποίο αποτελεί µέρος του οικείου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007. Με το σύστηµα αυτό ελέγχεται η επάρκεια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης αυτής καθώς και ο προγραµµατισµός της συχνότητας των ιατρικών ε- ξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 παράρτηµα Ι. Εάν από την παραπάνω διαδικασία διαπιστωθεί από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδοµής η µη επαγγελµατική επάρκεια του µηχανοδηγού, ή ότι τίθεται υπό αµφισβήτηση η συνέχιση της ισχύος της άδειας ή του πιστοποιητικού του, τότε ενηµερώνουν την Αρχή και λαµβάνουν αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα, στα ο- ποία συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικώς, η υποβολή σε ε- λέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 16 και η αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού. Παρ. 2. Εάν µηχανοδηγός κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του επηρεάζει την ικανότητά του για την εκτέλεση της εργασίας του, ενηµερώνει αµέσως τη σιδηροδρο- µική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής, κατά περίπτωση. Μόλις η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υ- ποδοµής αντίστοιχα αντιληφθεί ή ενηµερωθεί από τον ενδιαφερόµενο µηχανοδηγό ή από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής ή υπάρξει εισαγωγή του µηχανοδηγού σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο µε ασθένεια που δικαιολογεί ότι η κατάσταση της υγείας του µηχανοδηγού έχει υποβαθµισθεί τόσο ώστε να θέτει σε αµφισβήτηση την ικανότητά του να εκτελέσει την εργασία του, λαµβάνει αµέσως τα α- παιτούµενα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της παραπο- µπής του για εξέταση η οποία περιγράφεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 3.1 του άρθρου 31 και, εφόσον απαιτείται, της αφαίρεσης του πιστοποιητικού καθώς και της ενηµέρωσης του µητρώου του άρθρου 22 παράγραφος 2. Περαιτέρω, η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδοµής µεριµνά ώστε στη διάρκεια της υπηρεσίας τους οι µηχανοδηγοί να µην είναι ποτέ υπό την επήρεια οιασδήποτε ουσίας που είναι πιθανόν να επηρεάσει τη συγκέντρωση, την προσοχή ή τη συµπεριφορά τους µε έκτακτους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που οργανώνονται από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή της υποδοµής κατά τακτά χρονικά διαστήµατα πέραν των προβλεποµένων. Παρ. 3. Η Αρχή ενηµερώνεται από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδοµής χωρίς καθυστέρηση όταν η ανικανότητα προς εργασία για οποιοδήποτε λόγο υπερβαίνει το τρίµηνο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Το Κεφάλαιο Ε, µε τίτλο «Καθήκοντα και αποφάσεις της Αρχής» αποτελείται από τα άρθρα 19-22, τα οποία α- ντιστοιχούν στα άρθρα της Οδηγίας. Άρθρο 19 Το άρθρο 19 περιέχει ρυθµίσεις σχετικά µε τα καθήκοντα της Αρχής. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η Αρχή εκτελεί µε διαφάνεια και αµεροληψία τα εξής καθήκοντα: α) έκδοση και ανανέωση αδειών, και χορήγηση αντιγράφων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 14 β) διασφάλιση της διενέργειας των περιοδικών εξετάσεων ή/και δοκιµασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 γ) αναστολή και ανάκληση αδειών και ειδοποίηση της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδο- µής που τις εξέδωσε για τις αιτιολογηµένες αιτήσεις α- ναστολής πιστοποιητικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29

6 6 δ) αναγνώριση προσώπων ή οργανισµών όπως προβλέπουν τα άρθρα 11, 16, 23 και 25 ε) δηµοσίευση και προσαρµογή στα πρόσφατα δεδο- µένα του µητρώου αναγνωρισµένων προσώπων και οργανισµών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 στ) τήρηση και προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα µητρώου αδειών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 22 παράγραφος 1 ζ) παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης των µηχανοδηγών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 η) διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 θ) καθορισµός κριτηρίων για τους εξεταστές, όπως προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 5. Η Αρχή ανταποκρίνεται ταχέως στις αιτήσεις πληροφοριών και ζητεί χωρίς καθυστέρηση τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες κατά την προετοιµασία των αδειών. Παρ. 2. Η Αρχή απαγορεύεται να µεταβιβάζει σε τρίτους τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις α), β), γ), ζ) και θ) της παραγράφου 1. Παρ. 3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ- ποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και συναρµόδιων Υ- πουργών µπορεί να µεταβιβάζονται ή να ανατίθενται σε τρίτους κατά διαφανή και αµερόληπτο τρόπο, χωρίς να προκαλείται σύγκρουση συµφερόντων, τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις δ), ε), στ) και η) της παραγράφου 1. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέ- µατα αµοιβών καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Παρ. 4. Όταν µεταβιβάζονται ή ανατίθενται καθήκοντα, οι εντολοδόχοι ή οι συµβασιούχοι πρέπει να τηρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, τις υποχρεώσεις που ο νόµος προβλέπει για την Αρχή. Παρ. 5. Η Αρχή καθορίζει µε απόφασή της που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζει σύστηµα ελέγχου του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών που έχουν µεταβιβαστεί ή ανατεθεί και εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων 2 και 4. Άρθρο 20 Με το άρθρο 20 προβλέπονται βασικές ρυθµίσεις σχετικά µε την αναγνώριση προσώπων ή οργανισµών από την Αρχή. Σηµειώνεται ότι το σχετικό άρθρο 20 της Οδηγίας, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε σύστηµα διαπίστευσης ή αναγνώρισης, µε το νοµοσχέδιο δε προτείνεται η επιλογή του δευτέρου συστήµατος. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η αναγνώριση από την Αρχή προσώπων ή οργανισµών που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αµεροληψίας. Το κριτήριο της ανεξαρτησίας δεν εφαρµόζεται στην εκπαίδευση που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφοι 5 και 6. Παρ. 2. Η Αρχή εξασφαλίζει τη δηµοσίευση και την προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα µητρώου των προσώπων και οργανισµών που έχει αναγνωρίσει, δυνά- µει του παρόντος νόµου. Άρθρο 21 Το άρθρο 21 περιέχει ρυθµίσεις σχετικά µε τις αποφάσεις της Αρχής και το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων να ζητούν την αναθεώρησή τους το δικαστικό έλεγχο, όπως απαιτεί το σχετικό άρθρο 21 της Οδηγίας. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η Αρχή αιτιολογεί τις αποφάσεις της. Παρ. 2. Οι πράξεις της Αρχής που αφορούν σε οποιαδήποτε εφαρµογή δυνάµει του νόµου, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Αρχής εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή τους. Παρ. 3. Οι αποφάσεις της Αρχής, µε τις οποίες απορρίπτονται οι ενδικοφανείς προσφυγές της παραγράφου 2, υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή τους. Την αίτηση ακύρωσης δικαιούται να ασκήσει όποιος έχει έννοµο συµφέρον. Το ιοικητικό Εφετείο Αθηνών κρίνει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης ακύρωσης και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Αρχής. Σε περίπτωση όµως ύπαρξης αποχρώντος λόγου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, δύναται ο Πρόεδρος του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει ή υπό ό- ρους την εκτέλεση της πράξης κατά της οποίας ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης. Άρθρο 22 Το άρθρο 22 περιέχει ρυθµίσεις σχετικά µε τα µητρώα και την ανταλλαγή δεδοµένων ως προς τις άδειες και τα πιστοποιητικά. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η Αρχή υποχρεούται: α) να τηρεί µητρώο όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί, προσαρµοσθεί στα πρόσφατα δεδοµένα, ανανεωθεί, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Το µητρώο περιλαµβάνει τα δεδοµένα κάθε άδειας, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29 Οκτωβρίου 2009 (EE L8/ ), τα οποία µπορούν να ανευρεθούν µε τη βοήθεια του εθνικού αριθµού που χορηγείται σε κάθε µηχανοδηγό. Το µητρώο προσαρµόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδοµένα. β) να παρέχει, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης, πληροφορίες για την κατάσταση των εν λόγω αδειών στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισµό ή σε κάθε εργοδότη µηχανοδηγών. Παρ. 2. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υποδοµής υποχρεούνται: α) να τηρούν µητρώο όλων των πιστοποιητικών που έ- χουν εκδοθεί, προσαρµοσθεί στα πρόσφατα δεδοµένα, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ή να µεριµνούν για την τήρηση του µητρώου. Το µητρώο περιλαµβάνει τα δεδοµένα για κάθε πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙI της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29 Οκτωβρίου Το µητρώο προσαρµόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδοµένα β) να συνεργάζονται µε την Αρχή για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να της παρέχουν πρόσβαση στα ζητούµενα δεδοµένα γ) να παρέχουν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πληροφορίες για το περιεχόµενο των πιστοποιητικών αυτών στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων. Παρ. 3. Οι µηχανοδηγοί έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που τους αφορούν και είναι αποθηκευµένα στο µητρώο της Αρχής ή στο µητρώο των σιδηροδροµικών επι-

7 7 χειρήσεων ή του διαχειριστή υποδοµής. Ύστερα από σχετική αίτηση, λαµβάνουν αντίγραφο των εν λόγω δεδοµένων. Παρ. 4. Η Αρχή συνεργάζεται µε τον Οργανισµό για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των µητρώων των παραγράφων 1 και 2. Παρ. 5. Η Αρχή, οι διαχειριστές υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα µητρώα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και οι τρόποι εκµετάλλευσης των µητρώων αυτών είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 30 Α ) που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Το Κεφάλαιο ΣΤ, µε τίτλο «Εκπαίδευση και εξέταση των µηχανοδηγών», αποτελείται από τα άρθρα τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα της Οδηγίας. Άρθρο 23 Με το άρθρο 23 ρυθµίζεται η εκπαίδευση των µηχανοδηγών. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών περιλαµβάνει: (α) ένα µέρος το οποίο αφορά την άδεια και αντικατοπτρίζει γενικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31, Παράρτηµα ΙΙΙ, και (β) ένα µέρος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό και α- ντικατοπτρίζει ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31, Παραρτήµατα IV και V. Παρ. 2. Η εκπαιδευτική µέθοδος πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙ άρθρου 31. Παρ. 3. Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται στο άρθρο 31, παράρτηµα IIΙ όσον αφορά την ά- δεια, και στο άρθρο 31 Παραρτήµατα IV και V όσον αφορά το πιστοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευσης µπορούν να συµπληρώνονται: α) είτε µε τις σχετικές ΤΠ που θεσπίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της , σ. 6) ή την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστή- µατος (ΕΕ L 110 της , σ. 1) β) είτε µε τα κριτήρια τα οποία προτείνει ο Οργανισµός βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2004. Παρ. 4. Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να µερι- µνούν ώστε οι υποψήφιοι µηχανοδηγοί να έχουν ισότιµη και αµερόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης της α- δείας και του πιστοποιητικού. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδοµής οφείλουν να παρέχουν ισότιµη και αµερόληπτη συνδροµή στα εκπαιδευτικά κέντρα όπου τούτο είναι απαραίτητο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Παρ. 5. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, τις γλωσσικές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 12 και τις επαγγελµατικές γνώσεις σχετικά µε το τροχαίο υλικό όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Παρ. 6. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση της υποδοµής όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένων των γνώσεων της διαδροµής και των κανόνων και των διαδικασιών λειτουργίας, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς α- ναγνωρισµένους από την Αρχή. Οι διαχειριστές υποδο- µής µεριµνούν για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ως προς την οικεία υποδοµή, το αργότερο εντός εξαµήνου από τον καθορισµό των κριτηρίων για την αναγνώριση σύµφωνα µε την παράγραφο 12. Παρ. 7. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων άδειας µηχανοδηγού. Όσον αφορά τις άδειες, το γενικό σύστηµα αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων του π./δτος 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α ) εξακολουθεί να ισχύει για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των µηχανοδηγών, οι οποίοι είναι πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσής τους σε τρίτη, ε- κτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα. Παρ. 8. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υποδοµής οφείλει να δηµιουργήσει, ως µέρος του οικείου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, διαδικασία επιµόρφωσης για να διατηρείται η επάρκεια του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 στοιχείο ε) του π.δ/τος 160/2007. Παρ. 9. Η εκπαίδευση των υποψηφίων µηχανοδηγών για το µέρος που αφορά στην άδεια κατά το στοιχείο α) της παραγράφου 1, παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την ε- πιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου: α) Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) η- µερολογιακά τετράµηνα και πρόσβαση σ αυτήν έχουν α- πόφοιτοι κατ ελάχιστο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισοδύναµης. β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική µετά το πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών σε σιδηροδρο- µική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδοµής. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αµαξοστοιχίες σε υπηρεσία µε υποχρεωτική παρουσία µηχανοδηγού εν ενεργεία κατ αρχάς και αργότερα µε πιστοποιηµένο µηχανοδηγό. γ) Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή. Παρ. 10. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών για το µέρος που αφορά το Πιστοποιητικό κατά το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου: α) Τα εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προγράµµατα κατάρτισης. Η διδακτέα ύλη, τα προγράµµατα κατάρτισης και η διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έ- γκριση στην Αρχή. β) Τα προγράµµατα κατάρτισης υποχρεωτικά περιλαµ-

8 8 βάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η πρακτική εκπαίδευση των προγραµµάτων αυτών είναι υποχρεωτική, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) µηνών. Ειδικότερα η πρακτική εκπαίδευση του προγράµµατος κατάρτισης που αφορά στην υποδοµή περιλαµβάνει οδήγηση του κάθε τύπου τροχαίου υλικού, όπως αυτό αναγράφεται στο πιστοποιητικό, επί της σιδηροδροµικής υ- ποδοµής που θα εργαστεί ο µηχανοδηγός. Παρ. 11. Τα προγράµµατα κατάρτισης που αφορούν στο Παραρτήµατα ΙΙΙ, IV και V του άρθρου 30 του παρόντος είναι διακριτά µεταξύ τους. Παρ. 12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και τυχόν συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 20 κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε σχετικό θέµα. Άρθρο 24 Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να καθορίζονται µέτρα ώστε να µην επωφεληθεί αδικαιολογήτως από την επένδυση στην οποία έχει προβεί σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστής υ- ποδοµής για την κατάρτιση οδηγού, άλλη σιδηροδροµική επιχείρηση ή άλλος διαχειριστής υποδοµής, εφόσον ο εν λόγω οδηγός µεταπηδά εθελουσίως στην άλλη σιδηροδροµική επιχείρηση ή στον άλλο διαχειριστή υποδοµής. Άρθρο 25 Με το άρθρο 25 προβλέπονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας και πιστοποιητικών. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Οι εξετάσεις και οι εξεταστές που προβλέπονται για τον έλεγχο των απαιτούµενων προσόντων καθορίζονται: α) για το µέρος που αφορά την άδεια: από την Αρχή, κατά τον καθορισµό της διαδικασίας απόκτησης αδείας κατ άρθρο 14 παράγραφος 1 β) για το µέρος που αφορά το πιστοποιητικό: από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή από το διαχειριστή υποδο- µής κατά τον καθορισµό της διαδικασίας απόκτησης πιστοποιητικού κατ άρθρο 15. Παρ. 2. Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 επιτηρούνται από ικανούς εξεταστές, αναγνωρισµένους από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Οι εξετάσεις οργανώνονται έ- τσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συµφερόντων. Παρ. 3. Η αξιολόγηση των γνώσεων για την υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των γνώσεων για το δροµολόγιο και τους κανόνες λειτουργίας, πραγµατοποιείται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή. Παρ. 4. Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συµφερόντων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας ο εξεταστής να ανήκει στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής που εκδίδει το πιστοποιητικό. Παρ. 5. Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις διενεργούνται µε κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την Αρχή µέχρι την τυχόν θέσπιση κοινοτικών κριτηρίων ό- πως προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 5 της Ο- δηγίας 2007/59/ΕΚ. Παρ. 6. Στο τέλος της εκπαίδευσης, πρέπει να προβλέπονται θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης πραγµατοποιείται µε δοκι- µασίες οδήγησης στο δίκτυο. Προσοµοιωτές µπορούν να χρησιµοποιούνται ως συµπλήρωµα για τον έλεγχο εφαρ- µογής των κανόνων λειτουργίας και των επιδόσεων του µηχανοδηγού σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις. Παρ. 7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ- ποδοµών Μεταφορών και ικτύων και τυχόν συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 20 κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εξεταστών από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, το ύψος παραβόλου υπέρ του η- µοσίου για την κάλυψη του κόστους των εξετάσεων που οργανώνει η Αρχή και κάθε άλλο σχετικό θέµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Το Κεφάλαιο Ζ, µε τίτλο «Αξιολόγηση» αποτελείται από τα άρθρα 26-27, τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα της Οδηγίας. Άρθρο 26 Με το άρθρο 26 προβλέπεται ότι η Αρχή εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την προσαρµογή των αδειών και των πιστοποιητικών στα πρόσφατα δεδοµένα παρακολουθούνται συνεχώς στο πλαίσιο συστήµατος ποιοτικών προτύπων που θεσπίζει προς τον σκοπό αυτό µε απόφασή της η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007. Άρθρο 27 Με το άρθρο 27 θεσπίζεται τακτική ανεξάρτητη αξιολόγηση για το σύστηµα έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η Αρχή, τουλάχιστον ανά πενταετία, αναθέτει σε ανεξάρτητους αξιολογητές την αξιολόγηση των διαδικασιών απόκτησης και αξιολόγησης των επαγγελµατικών γνώσεων και της επάρκειας, καθώς και του συστή- µατος έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από ειδικευµένα άτοµα που δεν συµµετέχουν προσωπικώς στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. Παρ. 2. Τα αποτελέσµατα των ανεξάρτητων αυτών α- ξιολογήσεων τεκµηριώνονται δεόντως και κοινοποιούνται στην Αρχή. Η Αρχή υποχρεούται µε αποφάσεις της να λάβει µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την ανεξάρτητη αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Το Κεφάλαιο Η µε τίτλο «Λοιπό προσωπικό» αποτελείται από το άρθρο 28, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 28 της Οδηγίας.

9 9 Άρθρο 28 Το άρθρο 28 της Οδηγίας προβλέπει ότι «1. Σε έκθεση που υποβάλλεται έως τις 4 Ιουνίου 2009, και λαµβάνοντας υπόψη τις ΤΠ για τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας που καθορίστηκαν δυνάµει των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ, ο Οργανισµός προσδιορίζει τα προσόντα και τα καθήκοντα του λοιπού προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα κρίσιµα για την ασφάλεια και του ο- ποίου, συνεπώς, τα επαγγελµατικά προσόντα συµβάλλουν στην ασφάλεια των σιδηροδρόµων και θα πρέπει να ρυθµίζονται σε κοινοτικό επίπεδο µέσω συστήµατος αδειών ή/και πιστοποιητικών το οποίο µπορεί να είναι παρόµοιο µε το σύστηµα της παρούσας οδηγίας. 2. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή, έως τις 4 Ιουνίου 2010, υποβάλλει έκθεση και, εφόσον ενδείκνυται, νοµοθετική πρόταση για το σύστηµα πιστοποίησης του λοιπού προσωπικού περί του οποίου η παράγραφος 1.» Ενόψει της παραπάνω διάταξης, το άρθρο 28 του νο- µοσχεδίου προβλέπει ότι µέχρις ότου να ρυθµιστούν ειδικότερα τα θέµατα που αφορούν στο λοιπό προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα κρίσιµα για την ασφάλεια κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28 της οδηγίας 2007/59/ ΕΚ, ισχύουν τα αναφερόµενα στο οικείο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδοµής που προβλέπεται µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Το Κεφάλαιο Θ, µε τίτλο «Έλεγχοι και κυρώσεις» α- ποτελείται από το άρθρο 29, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 29 της Οδηγίας. Άρθρο 29 Με το άρθρο 29, το οποίο συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τα άρθρα 29 και 30 της Οδηγίας, προβλέπει ρυθµίσεις για τη διενέργεια ελέγχων από την Αρχή και επιβολή κυρώσεων. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η Αρχή διενεργεί, έλεγχο στους συρµούς που κυκλοφορούν στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή. Παρ. 2. Εάν κατά τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο µηχανοδηγός: α) δεν κατέχει άδεια µηχανοδηγού β) δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό για το τροχαίο υλικό και την υποδοµή που χρησιµοποιεί γ) δεν κατέχει τα νόµιµα έγγραφα πιστοποίησης µηχανοδηγών τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών για διασυνοριακές µεταφορές σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος, δ) οδηγεί χωρίς ισχύουσα άδεια ή πιστοποιητικό ή µε άδεια ή πιστοποιητικό που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί, ε) κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστή ή παραποιηµένη ά- δεια µηχανοδηγού στ) κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστό ή παραποιηµένο πιστοποιητικό, ζ) έχει παραχωρήσει την οδήγηση σε πρόσωπο χωρίς άδεια ή πιστοποιητικό ή που του έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία αυτά, η) οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα): άνω των 0,20g/l (0.10 mg/l). Τα εν λόγω όρια συγκεντρώσεων µπορεί να αναπροσαρ- µόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του συναρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θ) οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 2, επιβάλλεται πρόστιµο στο διαχειριστή υ- ποδοµής ή στην σιδηροδροµική επιχείρηση, κατά περίπτωση, ποσού ευρώ για τις περιπτώσεις ε, στ και η και ποσού ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και πρόστιµο στο µηχανοδηγό ποσού ευρώ για τις περιπτώσεις ε, στ και η και ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση η αν διαπιστωθεί ότι ο µηχανοδηγός οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα), άνω των 0,80g/l (0.40 mg/l), επιπρόσθετα της επιβολής προστίµου αναστέλλεται η άδεια του µηχανοδηγού για έξι (6) µήνες και σε περίπτωση υποτροπής η άδεια ανακαλείται οριστικά. Παρ. 3. Η επιβολή του προστίµου της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε πράξη του διενεργούντα τον έ- λεγχο, την οποία συντάσσει επί τόπου. Αντίγραφο της πράξης επιβολής προστίµου µε πρόσκληση στον παραβάτη ή τους παραβάτες για πληρωµή του προστίµου εντός είκοσι (20) ηµερών διαβιβάζεται στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) για βεβαίωση. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού. Παρ. 4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 ο µηχανοδηγός, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις τιµωρείται και µε ποινική κύρωση ως εξής: (α) στις περιπτώσεις α, β γ, δ, ζ και θ µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών, (β) στις περιπτώσεις ε και στ µε τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, (γ) στην περίπτωση η µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών εάν οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα) άνω των 0,20g/l (0.10 mg/l) και µε φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών εάν οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα), άνω των 0,80g/l (0.40 mg/l), ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα ελάχιστα ό- ρια φυλάκισης για την παρούσα περίπτωση διπλασιάζονται. Παρ. 5. Η Αρχή είναι αρµόδια για τη διενέργεια έρευνας σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου από τους µηχανοδηγούς, τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδοµής, τους εξεταστές και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Εάν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους ότι: α) δεν τηρήθηκε η σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 23 υποχρέωση διαχειριστή υποδοµής, β) δεν τηρούνται τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η αναγνώριση εκπαιδευτικού κέντρου σύµφωνα µε το άρθρο 23, γ) δεν τηρείται η διάρκεια εκπαίδευσης σύµφωνα µε το άρθρο 23, δ) δεν τηρούνται τα κριτήρια για τους εξεταστές σύµφωνα µε το άρθρα 25, ε) δεν τηρούνται οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και δοκιµασίες σύµφωνα µε το άρθρο 16, στ) δεν έχει ενηµερωθεί η Αρχή για παύση εργασίας µηχανοδηγού σύµφωνα µε το άρθρο 17, ζ) δεν τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης µηχανοδηγών σύµφωνα µε το άρθρο 18, η) δεν τηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών

10 10 σύµφωνα µε το άρθρο 15, θ) δεν τηρείται µητρώο των πιστοποιητικών σύµφωνα µε το άρθρο 22, συντάσσεται έκθεση και δύναται, µε ειδικά αιτιολογη- µένη απόφασή της, η Αρχή να επιβάλει στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή στο διαχειριστή υποδοµής τις παρακάτω κυρώσεις: (i) σύσταση για συµµόρφωση προς τις συγκεκριµένες διατάξεις της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής, και (ii) σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για την περίπτωση στ), τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την περίπτωση γ), πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις περιπτώσεις β), δ) και ζ), ε- κατό χιλιάδων ( ) ευρώ για τις περιπτώσεις ε), η) και θ) και εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ για την περίπτωση α). Παρ. 6. Η επιβολή του προστίµου της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε πράξη της Αρχής. Αντίγραφο της πράξης επιβολής προστίµου µε πρόσκληση στον παραβάτη ή τους παραβάτες για πληρωµή του προστίµου ε- ντός είκοσι (20) ηµερών διαβιβάζεται στην αρµόδια η- µόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) για βεβαίωση. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. Παρ. 7. Η Αρχή µόλις ενηµερωθεί από την Επιτροπή ιερεύνησης Ατυχηµάτων ότι µηχανοδηγός προκάλεσε ατύχηµα ή συµβάν, διενεργεί ελέγχους για το µηχανοδηγό αυτόν επί του συνόλου των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του παρόντος. Παρ. 8. Εάν η Αρχή διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο ότι µηχανοδηγός δεν πληροί πλέον µία ή περισσότερες από τις απαιτούµενες προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών νόµος ή, κατά περίπτωση, η οδηγία 2007/59/ΕΚ για την απόκτηση άδειας µηχανοδηγού και πιστοποιητικού αντίστοιχα, λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα: α) Εφόσον πρόκειται για άδεια εκδοθείσα από την Αρχή: Η Αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί αµέσως την άδεια µε αιτιολογηµένη απόφασή της. Η αναστολή ή η ανάκληση αποφασίζεται ανάλογα µε το µέγεθος των προβληµάτων που δηµιουργούνται για την ασφάλεια των σιδηροδρό- µων. Η Αρχή αποστέλλει την απόφασή της στον ενδιαφερό- µενο µηχανοδηγό και τον εργοδότη του, ενηµερώνοντάς τους για το δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος. Η Αρχή στην απόφαση αυτή αναφέρει και τη διαδικασία για την ανάκτηση της άδειας. β) Εφόσον πρόκειται για άδεια εκδοθείσα από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Αρχή επικοινωνεί µε αυτήν και της υποβάλλει αιτιολογηµένο αίτηµα είτε για τη διεξαγωγή περαιτέρω επιθεώρησης, είτε για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας µηχανοδηγού. Η Αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις λοιπές αρµόδιες αρχές για το αίτηµά της. Η Αρχή µπορεί να απαγορεύει στους µηχανοδηγούς να εργάζονται στην Ελλάδα µέχρι να της κοινοποιηθεί η απόφαση της εκδούσας αρχής. γ) Εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικό: Η Αρχή επικοινωνεί µε την σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αυτό και ζητεί είτε τη διενέργεια περαιτέρω επιθεώρησης είτε την αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού. Η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδο- µής που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αυτό λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, όπως ενδεικτικώς, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ή υποβολή του µηχανοδηγού σε ελέγχους του άρθρου 16, και ενηµερώνει την Αρχή ε- ντός τεσσάρων εβδοµάδων. Η Αρχή µπορεί να απαγορεύει στους µηχανοδηγούς να εργάζονται στην Ελλάδα µέχρι να της κοινοποιηθεί η έκθεση της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή διαχειριστή υποδοµής που εξέδωσε το πιστοποιητικό και ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. Παρ. 9. Σε κάθε περίπτωση, εάν η Αρχή κρίνει ότι συγκεκριµένος µηχανοδηγός συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων, µπορεί να ζητήσει από το διαχειριστή υποδοµής να ακινητοποιήσει το συρµό, µέχρι να αντικατασταθεί ο οδηγός µε µηχανοδηγό που κατέχει ισχύουσα άδεια και πιστοποιητικό ή να λάβει κάθε άλλο απαιτούµενο κατά την κρίση της Αρχής µέτρο. Το αίτηµα για την ακινητοποίηση του συρµού από τον ε- λεγκτή απευθύνεται τηλεφωνικά προς τον υπεύθυνο του πλησιέστερου σιδηροδροµικού σταθµού και προς τους υ- πευθύνους ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής και της σιδηροδροµικής επιχείρησης. Η Αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις λοιπές αρµόδιες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ για κάθε τέτοια απόφαση Παρ. 10. Η Αρχή ενηµερώνει το µητρώο του άρθρου 22 του παρόντος σε κάθε περίπτωση που µεταβάλλονται τα στοιχεία του µητρώου από τις παραπάνω αναφερόµενες πράξεις. Παρ. 11. Αν η Αρχή κρίνει ότι απόφαση που έλαβε αρ- µόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 8, δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια, προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 29 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ, έχοντας τη δυνατότητα διατήρησης της απαγόρευσης οδήγησης του µηχανοδηγού στην Ελλάδα µέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση. Παρ. 12. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το Κεφάλαιο Ι, µε τίτλο «Τελικές διατάξεις» αποτελείται από τα άρθρα 30-31, από τα οποία, το άρθρο 30 α- ντιστοιχεί στο άρθρο 37 της Οδηγίας ενώ το άρθρο 31 δεν αντιστοιχεί σε άρθρο της Οδηγίας αλλά σε Παραρτήµατά της. Τα ενδιάµεσα άρθρα της Οδηγίας δεν περιέχουν διατάξεις προς ενσωµάτωση. Άρθρο 30 Με το άρθρο 30 (που ενσωµατώνει το άρθρο 37 της Ο- δηγίας) προβλέπεται η προοδευτική έναρξη εφαρµογής ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου και µεταβατικές περίοδοι. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: Παρ. 1. Η τήρηση των µητρώων του άρθρου 22 αρχίζει από τις Παρ. 2. α) Το αργότερο µέχρι τις , εκδίδονται πιστοποιητικά ή άδειες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο σε µηχανοδηγούς που εργάζονται σε διασυνοριακά δροµολόγια, σε ενδοµεταφορές ή µεταφορές εµπορευµάτων σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή που εργάζονται σε τουλάχιστον δύο κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επιφύλαξη των διατά-

11 11 ξεων της παραγράφου 3. Από την ίδια ηµεροµηνία, όλοι οι µηχανοδηγοί που ε- κτελούν τα ανωτέρω καθήκοντα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δεν διαθέτουν ακόµη άδεια ή πιστοποιητικό σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο πρέπει να συµµορφώνονται µε τους τακτικούς ελέγχους που προβλέπει το άρθρο 16. β) Το αργότερο µέχρι τις , όλες οι νέες ά- δειες και πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3. γ) Το αργότερο µέχρι τις , όλοι οι µηχανοδηγοί πρέπει να διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύµφωνα µε το παρόν νοµοσχέδιο. Παρ. 3. Οι µηχανοδηγοί οι οποίοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν α- πό την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου 2 περίπτ. α ή β, µπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις επαγγελ- µατικές τους δραστηριότητες βάσει των αδειών τους, χωρίς να εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου, το αργότερο µέχρι τις , εφόσον τα στοιχεία τους έχουν εισαχθεί στο µητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση µαθητευοµένων που έχουν αρχίσει ε- γκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ε- γκεκριµένο κύκλο κατάρτισης πριν από την εφαρµογή της παραγράφου 2 περίπτ. α ή β, οι µηχανοδηγοί πιστοποιούνται σύµφωνα µε την κειµένη ελληνική νοµοθεσία. Για τους µηχανοδηγούς και τους µαθητευόµενους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Αρχή µπορεί να χορηγεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαλλαγές από τις ιατρικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 31 παράρτηµα Ι. Η ισχύς της άδειας που εκδίδεται µε τέτοια ε- ξαίρεση περιορίζεται στο έδαφος της Ελλάδας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ύστερα από εισήγηση της Αρχής καθορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις κατά τα ανωτέρω και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Παρ. 4. Η Αρχή, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής διασφαλίζουν τη σταδιακή εφαρ- µογή τακτικών ελέγχων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στo άρθρο 16, στους µηχανοδηγούς που δεν διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Αρχής ρυθµίζονται ειδικότερα τα θέµατα της παρούσας παραγράφου. Παρ. 5. Προκειµένου να µη δηµιουργείται περιττή διοικητική και οικονοµική επιβάρυνση από την υποχρέωση της περ. γ της παραγράφου 2, οι εκδότες των αδειών και πιστοποιητικών λαµβάνουν υπόψη τους τις επαγγελ- µατικές δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει κάθε µηχανοδηγός και κατοχυρώνουν άδειες και πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί χωρίς την τήρηση εν όλω ή εν µέρει των όρων του παρόντος νόµου. Πάντως, οι εκδότες των αδειών και πιστοποιητικών µπορούν να αποφασίζουν, για µεµονωµένους µηχανοδηγούς ή για οµάδες µηχανοδηγών, ότι απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις ή/και εκπαίδευση για τη χορήγηση των αδειών ή/και των πιστοποιητικών βάσει του παρόντος νόµου. Για την εφαρ- µογή των προηγουµένων εδαφίων, η Αρχή, κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και ο διαχειριστής υποδοµής υποχρεούνται εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος να αρχίσουν την τήρηση µητρώου µη πιστοποιηµένων κατά τον παρόντα νόµο, µηχανοδηγών. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και αφορούν τις επαγγελµατικές γνώσεις ή την εµπειρία ή τη µέχρι την έναρξη τήρησης µητρώου εκπαίδευση των µηχανοδηγών και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορούν να εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής των δύο πρώτων εδαφίων. Παρ. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 13 π.δ 160/2007 δεν έχουν εφαρµογή προκειµένου για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των µηχανοδηγών, υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τέλος, σηµειώνεται ότι το αντίστοιχο άρθρο 37 της Ο- δηγίας ορίζει ως χρονικό σηµείο αναφοράς για την προοδευτική έναρξη εφαρµογής το χρόνο «θέσπισης των βασικών παραµέτρων των µητρώων κατά το άρθρο 22». Η θέσπιση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε την 2010/17/ΕΚ α- πόφαση της Επιτροπής της 29 Οκτωβρίου 2009 (L8/ ) «σχετικά µε τη θέσπιση των βασικών παραµέτρων για τα µητρώα αδειών µηχανοδηγού και τα µητρώα συµπληρωµατικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». Με βάση τα ανωτέρω έχει προσδιορισθεί στο προτεινόµενο άρθρο 30 ως κρίσιµη η- µεροµηνία η 29 Οκτωβρίου. Άρθρο 31 Το άρθρο 31 περιέχει Παραρτήµατα Ι έως VI µε τα ο- ποία ρυθµίζονται αναλυτικώς ορισµένες τεχνικής κυρίως φύσεως. Τα Παραρτήµατα αυτά αντιστοιχούν στα παραρτήµατα II έως VII της Οδηγίας. Το Παράρτηµα Ι της Ο- δηγίας δεν ενσωµατώθηκε διότι έχει αντικατασταθεί από ρυθµίσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010, στις οποίες ήδη γίνεται παραποµπή µε τις οικείες διατάξεις του προτεινοµένου νοµοσχεδίου. Ειδικότερα πρόκειται για το Παράρτηµα Ι µε τίτλο «Ιατρικές απαιτήσεις», το Παράρτηµα ΙΙ µε τίτλο «Μέθοδος εκπαίδευσης», το Παράρτηµα ΙΙΙ µε τίτλο «Γενικές επαγγελµατικές γνώσεις και α- παιτήσεις σχετικά µε την άδεια», το Παράρτηµα ΙV µε τίτλο «Επαγγελµατικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό και απαιτήσεις σχετικά µε το πιστοποιητικό», το Παράρτηµα V µε τίτλο «Επαγγελµατικές γνώσεις σχετικά µε τις υποδοµές και απαιτήσεις σχετικά µε το πιστοποιητικό» και το Παράρτηµα VΙ µε τίτλο «Συχνότητα εξετάσεων». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ Το Κεφάλαιο ΙΑ, µε τίτλο «Άλλες διατάξεις» αποτελείται από τα άρθρα Άρθρο 32 Με το άρθρο 32, που έχει τίτλο «Παράβολο έγκρισης θέσης σε λειτουργία», προβλέπεται ρύθµιση σχετιζόµενη µε το π.δ. 104/2010 (ΦΕΚ 181 Α ). Ειδικότερα προβλέπεται ότι η αίτηση προς την Αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 του εν λόγω π.δ/τος 104/2010, για την έγκριση θέσης σε λειτουργία των δοµικών υποσυστήµατων του σιδηροδροµικού συστήµατος και των οχηµάτων συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του δηµοσίου, ως ανταποδοτικό τέλος, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους

12 12 έκδοσης της έγκρισης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζεται και δύνανται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του παραβόλου ή να δηµιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλου ανάλογα µε το υποσύστηµα ή ό- χηµα που αφορά η αίτηση για έγκριση. Άρθρο 33 Με το άρθρο 33 ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινοµένου νοµοσχεδίου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. Παπακωνσταντίνου Μ. Χρυσοχοϊδης ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α. ιαµαντοπούλου. Ρέππας ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Λ. Κατσέλη Α. Λοβέρδος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Χ. Παπουτσής Χ. Καστανίδης ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ρούτσας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η συµµόρφωση µε την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας. Ο παρών νόµος καθορίζει αφ ενός τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης των µηχανοδηγών οι ο- ποίοι οδηγούν µηχανές έλξης και συρµούς στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας και αφ ετέρου τα καθήκοντα που αναλαµβάνουν η Αρχή, οι µηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι σχετικοί φορείς, ιδίως οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδοµής και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της Οδηγίας) Πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στους µηχανοδηγούς που οδηγούν µηχανές έλξης και συρµούς στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας, για λογαριασµό σιδηροδροµικής επιχείρησης, για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ασφαλείας ή διαχειριστή υποδοµής, για τον οποίο απαιτείται έγκριση ασφαλείας. 2. Η ελληνική νοµοθεσία που αφορά το λοιπό προσωπικό των εµπορευµατικών συρµών δεν εµποδίζει εµπορευµατικούς συρµούς να διασχίζουν τα σύνορα ή να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικών µεταφορών στην Ελλάδα. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, ε- ξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου οι µηχανοδηγοί που οδηγούν αποκλειστικώς: α) το µετρό, τα τραµ και άλλα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα. Μηχανοδηγοί αυτών των µέσων σταθερής τροχιάς, που οδηγούν µηχανές έλξης και συρµούς στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος. β) σε δίκτυα τα οποία είναι λειτουργικώς χωριστά από τα υπόλοιπα σιδηροδροµικά συστήµατα και προορίζονται µόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων γ) σε σιδηροδροµική υποδοµή που ανήκει σε ιδιώτες και χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδοµής για τις δικές του µεταφορές φορτίου δ) σε τµήµατα σιδηροδροµικών γραµµών επί των οποίων, προσωρινά απαγορεύεται η κανονική κυκλοφορία, για λόγους συντήρησης, ανακαίνισης ή αναβάθµισης του σιδηροδροµικού συστήµατος. Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας) Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως: α) «Αρχή»: η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών που προβλέπεται στο άρθρο 3 περ. β του π.δ. 160/2007 (ΦΕΚ 201 Α ) β) «µηχανοδηγός»: το άτοµο που είναι ικανό και εξουσιοδοτηµένο να οδηγεί συρµούς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι µηχανές έλξης, οι µηχανές ελιγ- µών, οι συρµοί εργασιών, τα σιδηροδροµικά οχήµατα συντήρησης ή οι συρµοί σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων µε τρόπο αυτόνοµο, υπεύθυνο και ασφαλή γ) «λοιπά µέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα κρίσιµα για την ασφάλεια»: το προσωπικό επί της α- µαξοστοιχίας, εκτός των µηχανοδηγών, το οποίο συµβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας του συρµού, των επιβατών και των µεταφεροµένων αγαθών δ) «σιδηροδροµικό σύστηµα»: το σύστηµα που απαρτί-

13 13 ζεται από σιδηροδροµικές υποδοµές και περιλαµβάνει γραµµές και σταθερές εγκαταστάσεις του συστήµατος σιδηροτροχιών συν το τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και προελεύσεως που κυκλοφορεί επί της υποδοµής αυτής, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του π.δ. 159/2007 (ΦΕΚ 200 Α ) ε) «διαχειριστής υποδοµής»: όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 6 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60 Α ) στ) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση, όπως ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 15 του π.δ. 41/2005 ζ) «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας» ή «ΤΠ»: οι προδιαγραφές οι οποίες αφορούν κάθε υποσύστηµα ή µέρος υποσυστήµατος έτσι ώστε να πληρούνται οι βασικές αιτήσεις και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών συστηµάτων, τόσο υψηλής ταχύτητας όσο και συµβατικών, όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. κα του π.δ. 159/2007 (ΦΕΚ 200 Α ) η) «Οργανισµός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων που συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 θ) «πιστοποιητικό ασφαλείας»: το πιστοποιητικό που χορηγείται σε σιδηροδροµική επιχείρηση από την Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 160/ 2007 ι) «πιστοποιητικό»: το εναρµονισµένο συµπληρωµατικό πιστοποιητικό το οποίο περιέχει ένδειξη της υποδο- µής επί της οποίας ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτηµένος να οδηγεί και το τροχαίο υλικό το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένος να οδηγεί ια) «έγκριση ασφαλείας»: η έγκριση που χορηγείται σε διαχειριστή υποδοµής από την Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 160/2007 ιβ) «εκπαιδευτικό κέντρο»: πρόσωπο ή οργανισµός που είναι αναγνωρισµένος από την Αρχή και παρέχει εκπαίδευση κατά το άρθρο 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της Οδηγίας) Κοινοτικό υπόδειγµα πιστοποίησης 1. Κάθε µηχανοδηγός οφείλει να διαθέτει την ικανότητα και τα προσόντα που απαιτούνται για την οδήγηση συρµών και να έχει τα εξής έγγραφα: α) άδεια, η οποία αποδεικνύει ότι ο µηχανοδηγός πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά τις ιατρικές απαιτήσεις, τη βασική εκπαίδευση και τα γενικά ε- παγγελµατικά προσόντα. Στην άδεια αναγράφονται τα στοιχεία του µηχανοδηγού, η αρχή έκδοσης και η διάρκεια ισχύος της. Η άδεια πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 της Επιτροπής της 3ης εκεµβρίου 2009 «σχετικά µε τα κοινοτικά υποδείγµατα αδειών µηχανοδηγού, συµπληρωµατικών πιστοποιητικών, επικυρωµένων αντιγράφων συ- µπληρωµατικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες µηχανοδηγού, σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (ΕΕ L 13/1 της ). β) ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στα οποία αναγράφονται οι υποδοµές επί των οποίων επιτρέπεται στον κάτοχο του πιστοποιητικού να οδηγεί και το τροχαίο υλικό που επιτρέπεται να οδηγεί. Κάθε πιστοποιητικό πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/ εν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού για συγκεκριµένο µέρος της υποδοµής στις κατωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ένας άλλος µηχανοδηγός, που διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για τη συγκεκριµένη υποδοµή, βρίσκεται δίπλα στο µηχανοδηγό κατά την οδήγηση: α) όταν, λόγω διατάραξης της σιδηροδροµικής υπηρεσίας, απαιτείται εκτροπή των οδηγούµενων συρµών ή συντήρηση των γραµµών, την οποία έχει ορίσει ο διαχειριστής υποδοµής β) για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες που χρησι- µοποιούν συρµούς ιστορικής αξίας γ) για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες εµπορευµάτων, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια από το διαχειριστή υποδοµής δ) για την παράδοση ή επίδειξη νέου συρµού ή µηχανής έλξης ε) για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και εξέτασης µηχανοδηγών. Η χρήση της δυνατότητας αυτής αποφασίζεται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση και δεν µπορεί να επιβάλλεται ούτε από τον οικείο διαχειριστή υποδοµής ούτε από την Αρχή. Όταν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, χρησιµοποιείται πρόσθετος µηχανοδηγός, ο διαχειριστής υποδοµής ενηµερώνεται εκ των προτέρων. 3. Το πιστοποιητικό επιτρέπει την οδήγηση για µια ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες: α) κατηγορία A: µηχανές ελιγµών, συρµοί εργασιών, σιδηροδροµικά οχήµατα συντήρησης και όλες οι άλλες µηχανές έλξης εφόσον χρησιµοποιούνται για ελιγµούς β) κατηγορία B: µεταφορά επιβατών ή/και εµπορευµάτων. Το πιστοποιητικό µπορεί να περιλαµβάνει εξουσιοδότηση για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι οποίες αφορούν όλους τους κωδικούς σύµφωνα µε το τµήµα 1.3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της Οδηγίας) Μέτρα κατά της απάτης 1. Ανατίθεται στη ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας η εκτύπωση των αδειών των µηχανοδηγών. Οι άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε το κοινοτικό υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/ Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδοµής, που εκδίδουν πιστοποιητικά, λαµβάνουν µέτρα για την αποτροπή της πλαστογράφησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν, σύµφωνα και µε τα προβλεπό- µενα στο τµήµα 3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/ Η Αρχή, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδοµής, λαµβάνουν µέτρα για τη µη παραποίηση των µητρώων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και συνεργάζονται µε την αρµόδια Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για το σκοπό αυτό.

14 14 Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της Οδηγίας) Κυριότητα, γλώσσα και εκδίδοντες οργανισµοί 1. Η άδεια ανήκει στον κάτοχο και εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα από την Αρχή. 2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη σιδηροδροµική ε- πιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής που απασχολεί α- µέσως ή εµµέσως το µηχανοδηγό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και ανήκει στην εκδότρια σιδηροδροµική επιχείρηση ή τον εκδότη διαχειριστή υ- ποδοµής. Οι µηχανοδηγοί δικαιούνται να λαµβάνουν επικυρωµένο αντίγραφο αυτού σύµφωνα µε το κοινοτικό υ- πόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) α- ριθ. 36/2010, καθώς και αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που αποδεικνύει την εκπαίδευσή τους, τα προσόντα τους και την εµπειρία τους. Άρθρο 7 (Άρθρα 7 και 10 της Οδηγίας) Γεωγραφική ισχύς 1. Η άδεια ισχύει σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άδεια που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει στην Ελλάδα, εφόσον ο κάτοχός της έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών. 2. Το πιστοποιητικό ισχύει µόνον για τις υποδοµές και το τροχαίο υλικό που αναγράφει. Άρθρο 8 (Άρθρο 8 της Οδηγίας) Αναγνώριση εγγράφων πιστοποίησης µηχανοδηγών τρίτων χωρών Τα έγγραφα πιστοποίησης µηχανοδηγών τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά σε διασυνοριακά τµήµατα του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ελλάδας αναγνωρίζονται, µόνον εφόσον υφίστανται διµερείς συµφωνίες της Ελλάδας µε τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα. Η Αρχή συµµετέχει στη διαµόρφωση του κειµένου των συµφωνιών εισηγούµενη προϋποθέσεις αναγνώρισης των εγγράφων πιστοποίησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 9 (Άρθρο 9 της Οδηγίας) Στοιχειώδεις απαιτήσεις Για να αποκτήσει άδεια, ο υποψήφιος οφείλει να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11. Για να αποκτήσει πιστοποιητικό και για να διατηρήσει σε ισχύ το πιστοποιητικό αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει άδεια και να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται α- πό τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13. Τµήµα Ι Άδεια Άρθρο 10 (Άρθρο 10 της Οδηγίας) Κατώτατη ηλικία Προϋπόθεση χορήγησης άδειας από την Αρχή είναι η συµπλήρωση του 20ου έτους. Άρθρο 11 (Άρθρο 11 της Οδηγίας) Βασικές απαιτήσεις 1. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισοδύναµης. 2. Ο υποψήφιος αποδεικνύει τη σωµατική του ικανότητα µε πρόσφατη επιτυχή ιατρική εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισµένο από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια που αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι σηµεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 του άρθρου Ο υποψήφιος αποδεικνύει την επαγγελµατική ψυχολογική του ικανότητα µε πρόσφατη επιτυχή εξέταση που διενεργείται από ψυχολόγο ή ιατρό αναγνωρισµένο από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι σηµείο 2.2 του άρθρου Ο υποψήφιος αποδεικνύει τα γενικά επαγγελµατικά προσόντα του µε εξέταση η οποία καλύπτει τα γενικά θέ- µατα που σηµειώνονται στο Παράρτηµα III του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ- ποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συναρµόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των ό- ρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των αποτελεσµάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιατρών από την Αρχή και καταχώρισής τους στο µητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, το παράβολο υ- πέρ του ηµοσίου για την κάλυψη του κόστους των ιατρικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερόµενων στο Παράρτηµα Ι σηµείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τµήµα ΙΙ Πιστοποιητικό Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της Οδηγίας) Γλωσσικές γνώσεις Ο διαχειριστής υποδοµής ελέγχει ότι πληρούται το κριτήριο των γλωσσικών γνώσεων σύµφωνα µε το Παράρτηµα V του άρθρου 31. Αν ο υποψήφιος είναι οµογενής ή αλλογενής, ο διαχειριστής υποδοµής οφείλει επιπλέον να του ζητά να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ελ-

15 15 ληνοµάθειας επιπέδου Β2 που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και του π.δ. 363/1998, πριν αρχίσει η εκπαίδευσή του. Άρθρο 13 (Άρθρο 13 της Οδηγίας) Επαγγελµατικά προσόντα 1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί µε επιτυχία στις επαγγελµατικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά µε το τροχαίο υλικό για το οποίο ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση περιλαµβάνει τα γενικά θέµατα που σηµειώνονται στο Παράρτηµα IV του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί µε επιτυχία στις επαγγελµατικές του γνώσεις και στην επάρκειά του αναφορικά µε τις υποδοµές για τις οποίες ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση αφορά τα γενικά θέµατα που ση- µειώνονται στο Παράρτηµα V του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Ανάλογα µε την περίπτωση, η εξέταση αφορά επίσης τις γλωσσικές γνώσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα V σηµείο 8 του άρθρου 31 και το άρθρο Ο υποψήφιος εκπαιδεύεται από τη σιδηροδροµική ε- πιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής όσον αφορά το οικείο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 14 (Άρθρο 14 της Οδηγίας) Απόκτηση αδείας 1. Η Αρχή δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της τη διαδικασία απόκτησης α- δείας. 2. Η αίτηση για τη χορήγηση αδείας µε τα προβλεπό- µενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Αρχή από τον υ- ποψήφιο µηχανοδηγό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ο- νόµατός του. Το έντυπο της αίτησης έχει τη µορφή του κοινοτικού υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙV του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/ Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή αφορούν στη χορήγηση νέας αδείας, στην προσαρµογή των στοιχείων της αδείας στα πρόσφατα δεδοµένα, στην ανανέωση ή στη χορήγηση αντιγράφου. 4. Η Αρχή εκδίδει την άδεια το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο ένα µήνα µετά την παραλαβή όλων των προβλεπόµενων εγγράφων. 5. Η άδεια έχει δεκαετή ισχύ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου Η άδεια χορηγείται σε ένα µόνο πρωτότυπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή της αδείας, εκτός αν ζητηθεί αντίγραφο από την Αρχή. 7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδο- µών, Μεταφορών και ικτύων και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν στην προµήθεια των εντύπων των αδειών, τη διαδικασία εκτύπωσής τους κατά το άρθρο 5, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι άδειες χορηγούνται µε την καταβολή παραβόλου υπέρ του ηµοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε την ί- δια απόφαση και υπολογίζεται κατά τρόπο που να καλύπτει το συνολικό κόστος χορήγησής τους. Άρθρο 15 (Άρθρο 15 της Οδηγίας) Απόκτηση πιστοποιητικού 1. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υ- ποδοµής καθορίζει τις οικείες διαδικασίες χορήγησης ή προσαρµογής στα πρόσφατα δεδοµένα των πιστοποιητικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ως µέρος του οικείου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Κάθε µεταβολή υποβάλλεται από τους α- νωτέρω στην Αρχή και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 160/ Το οικείο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας κάθε σιδηροδροµικής επιχείρησης και διαχειριστή υποδοµής υ- ποχρεωτικά περιλαµβάνει διαδικασία προσφυγής που ε- πιτρέπει στους µηχανοδηγούς να ζητούν µε αίτηση από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδο- µής, κατά περίπτωση, την αναθεώρηση απόφασης σχετικά µε την έκδοση, την προσαρµογή στα πρόσφατα δεδο- µένα, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικού. Η διαδικασία αυτή εγκρίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση της παραγράφου 2, ο αιτών µπορεί να υποβάλει αναφορά στην Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόρριψης. Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι αναθεώρησης της απόφασης επί της αίτησης, αναπέµπει την υπόθεση στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής, κατά περίπτωση, για να επανεξετάσει την αίτηση. 4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής προσαρµόζουν το πιστοποιητικό στα πρόσφατα δεδοµένα, χωρίς καθυστέρηση, όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει λάβει πρόσθετες άδειες όσον αφορά το τροχαίο υλικό ή την υποδοµή. Άρθρο 16 (Άρθρο 16 της Οδηγίας) Περιοδικοί έλεγχοι 1. Προκειµένου να παραµείνει έγκυρη η άδεια, ο κάτοχός της υποχρεούται να υποβάλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιµασίες προκειµένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 τηρώντας την κατώτατη συχνότητα που προβλέπεται στο Παράρτηµα Ι σηµείο 3.1 του άρθρου 31. Οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται από ιατρούς αναγνωρισµένους από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Όσον αφορά στις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 8. Ο κάτοχος της αδείας υποβάλλει στην Αρχή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11. Όταν ανανεώνει την άδεια, η Αρχή ελέγχει στο µητρώο του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α), αν ο µηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. 2. Προκειµένου να διατηρεί το πιστοποιητικό την ισχύ του, ο κάτοχος υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιµασίες από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδοµής που αφορούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13. Η συχνότητα των εν λόγω εξετάσεων/δοκιµασιών καθορίζεται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής που απασχολεί αµέ-

16 16 σως ή εµµέσως το µηχανοδηγό, σύµφωνα µε το οικείο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται α- πό τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007 τηρώντας τις κατώτατες συχνότητες που καθορίζονται µε το Παράρτηµα VI του άρθρου 31. Για καθέναν από τους ελέγχους που προβλέπονται παραπάνω, η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υ- ποδοµής που εκδίδει το πιστοποιητικό βεβαιώνει, µε µνεία επί του πιστοποιητικού και στο µητρώο του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α), ότι ο µηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. 3. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του µηχανοδηγού σε περιοδικό έλεγχο ή σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσµατος από τις προβλεπόµενες εξετάσεις ή δοκιµασίες, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18. Άρθρο 17 (Άρθρο 17 της Οδηγίας) Παύση εργασίας Όταν µηχανοδηγός παύσει να εργάζεται σε σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστή υποδοµής, ενηµερώνει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση την Αρχή. Η άδεια διατηρεί την ισχύ της εφόσον τηρούνται οι ό- ροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο όταν ο κάτοχος παύει να εργάζεται ως µηχανοδηγός. Ωστόσο, ο κάτοχος λαµβάνει επικυρωµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού και όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν την κατάρτισή του, τα επαγγελµατικά του προσόντα, την ε- µπειρία του και την επαγγελµατική του επάρκεια. Το έ- ντυπο του αντιγράφου του πιστοποιητικού έχει τη µορφή του κοινοτικού υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 36/2010. Όταν εκδίδει πιστοποιητικό σε µηχανοδηγό, η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδοµής λαµβάνει υπόψη όλα αυτά τα έγγραφα. Άρθρο 18 (Άρθρο 18 της Οδηγίας) Παρακολούθηση µηχανοδηγών από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδοµής 1. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής εξασφαλίζουν και ελέγχουν ότι οι άδειες και τα πιστοποιητικά των µηχανοδηγών που απασχολούν α- µέσως ή εµµέσως, είναι έγκυρα. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υ- ποδοµής καθιερώνουν σύστηµα παρακολούθησης των µηχανοδηγών τους το οποίο αποτελεί µέρος του οικείου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Με το σύστηµα αυτό ελέγχεται η επάρκεια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης αυτής, καθώς και ο προγραµµατισµός της συχνότητας των ιατρικών εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 Παράρτηµα Ι. Εάν από την παραπάνω διαδικασία διαπιστωθεί από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδο- µής, η µη επαγγελµατική επάρκεια του µηχανοδηγού ή ότι τίθεται υπό αµφισβήτηση η συνέχιση της ισχύος της άδειας ή του πιστοποιητικού του, τότε ενηµερώνουν την Αρχή και λαµβάνουν αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικώς, η υποβολή σε ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 16 και η αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού. 2. Εάν µηχανοδηγός κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του επηρεάζει την ικανότητά του για την εκτέλεση της εργασίας του, ενηµερώνει αµέσως τη σιδηροδροµική ε- πιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής, κατά περίπτωση. Μόλις η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υ- ποδοµής αντίστοιχα αντιληφθεί ή ενηµερωθεί από τον ενδιαφερόµενο µηχανοδηγό ή από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδοµής ή υπάρξει εισαγωγή του µηχανοδηγού σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο µε ασθένεια που δικαιολογεί ότι η κατάσταση της υγείας του µηχανοδηγού έχει υποβαθµισθεί τόσο ώστε να θέτει σε αµφισβήτηση την ικανότητά του να εκτελέσει την εργασία του, λαµβάνει αµέσως τα α- παιτούµενα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της παραπο- µπής του για εξέταση η οποία περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι σηµείο 3.1 του άρθρου 31 και εφόσον απαιτείται, της αφαίρεσης του πιστοποιητικού, καθώς και της ενηµέρωσης του µητρώου του άρθρου 22 παράγραφος 2. Περαιτέρω, η σιδηροδροµική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδοµής µεριµνά ώστε στη διάρκεια της υπηρεσίας τους οι µηχανοδηγοί να µην είναι ποτέ υπό την επήρεια οποιασδήποτε ουσίας που είναι πιθανόν να επηρεάσει τη συγκέντρωση, την προσοχή ή τη συµπεριφορά τους µε έκτακτους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που οργανώνονται από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έ- χει σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τη σιδηροδροµική ε- πιχείρηση ή το διαχειριστή της υποδοµής κατά τακτά χρονικά διαστήµατα πέραν των προβλεποµένων. 3. Η Αρχή ενηµερώνεται από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδοµής χωρίς καθυστέρηση όταν η ανικανότητα προς εργασία για οποιοδήποτε λόγο υπερβαίνει το τρίµηνο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Άρθρο 19 (Άρθρο 19 της Οδηγίας) Καθήκοντα της Αρχής 1. Η Αρχή εκτελεί µε διαφάνεια και αµεροληψία τα ε- ξής καθήκοντα: α) έκδοση και ανανέωση αδειών, και χορήγηση αντιγράφων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 14 β) διασφάλιση της διενέργειας των περιοδικών εξετάσεων ή/και δοκιµασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 γ) αναστολή και ανάκληση αδειών και ειδοποίηση της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδο- µής που τις εξέδωσε για τις αιτιολογηµένες αιτήσεις α- ναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 δ) αναγνώριση προσώπων ή οργανισµών όπως προβλέπουν τα άρθρα 11, 16, 23 και 25 ε) δηµοσίευση και προσαρµογή στα πρόσφατα δεδο- µένα του µητρώου αναγνωρισµένων προσώπων και οργανισµών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20

17 17 στ) τήρηση και προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα µητρώου αδειών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 22 παράγραφος 1 ζ) παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης των µηχανοδηγών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 η) διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 θ) καθορισµός κριτηρίων για τους εξεταστές, όπως προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 5. Η Αρχή ανταποκρίνεται ταχέως στις αιτήσεις πληροφοριών και ζητεί χωρίς καθυστέρηση τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες κατά την προετοιµασία των αδειών. 2. Η Αρχή απαγορεύεται να µεταβιβάζει σε τρίτους τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις α, β, γ, ζ και θ της παραγράφου Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδο- µών, Μεταφορών και ικτύων και συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να µεταβιβάζονται ή να ανατίθενται σε τρίτους κατά διαφανή και αµερόληπτο τρόπο, χωρίς να προκαλείται σύγκρουση συµφερόντων, τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις δ, ε, στ και η της παραγράφου 1. Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα αµοιβών καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 4. Όταν µεταβιβάζονται ή ανατίθενται καθήκοντα, οι ε- ντολοδόχοι ή οι συµβασιούχοι πρέπει να τηρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, τις υποχρεώσεις που ο παρών νόµος προβλέπει για την Αρχή. 5. Η Αρχή καθορίζει µε απόφασή της που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζει σύστη- µα ελέγχου του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών που έχουν µεταβιβαστεί ή ανατεθεί και εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων 2 και 4. Άρθρο 20 (άρθρο 20 της Οδηγίας) Αναγνώριση 1. Η αναγνώριση από την Αρχή προσώπων ή οργανισµών που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αµεροληψίας. Το κριτήριο της ανεξαρτησίας δεν εφαρµόζεται στην εκπαίδευση που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφοι 5 και Η Αρχή εξασφαλίζει τη δηµοσίευση και την προσαρ- µογή στα πρόσφατα δεδοµένα µητρώου των προσώπων και οργανισµών που έχει αναγνωρίσει, δυνάµει του παρόντος νόµου. Άρθρο 21 (άρθρο 21 της Οδηγίας) Αποφάσεις της Αρχής 1. Η Αρχή αιτιολογεί τις αποφάσεις της. 2. Οι πράξεις της Αρχής που αφορούν σε οποιαδήποτε εφαρµογή δυνάµει του παρόντος νόµου, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Αρχής εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή τους. 3. Οι αποφάσεις της Αρχής, µε τις οποίες απορρίπτονται οι ενδικοφανείς προσφυγές της παραγράφου 2, υ- πόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή τους. Την αίτηση ακύρωσης δικαιούται να ασκήσει όποιος έχει έννοµο συµφέρον. Το ιοικητικό Εφετείο Αθηνών κρίνει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης ακύρωσης και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Αρχής. Σε περίπτωση όµως ύπαρξης αποχρώντος λόγου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, δύναται ο Πρόεδρος του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει ή υπό ό- ρους την εκτέλεση της πράξης κατά της οποίας ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης. Άρθρο 22 (άρθρο 22 της Οδηγίας) Μητρώα και ανταλλαγή δεδοµένων 1. Η Αρχή υποχρεούται: α) να τηρεί µητρώο όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί, προσαρµοσθεί στα πρόσφατα δεδοµένα, ανανεωθεί, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Το µητρώο περιλαµβάνει τα δεδοµένα κάθε άδειας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 (EE L8/ ), τα οποία µπορούν να ανευρεθούν µε τη βοήθεια του εθνικού αριθ- µού που χορηγείται σε κάθε µηχανοδηγό. Το µητρώο προσαρµόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδοµένα β) να παρέχει, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης, πληροφορίες για την κατάσταση των εν λόγω αδειών στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισµό ή σε κάθε εργοδότη µηχανοδηγών. 2. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υ- ποδοµής υποχρεούνται: α) να τηρούν µητρώο όλων των πιστοποιητικών που έ- χουν εκδοθεί, προσαρµοσθεί στα πρόσφατα δεδοµένα, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ή να µεριµνούν για την τήρηση του µητρώου. Το µητρώο περιλαµβάνει τα δεδοµένα για κάθε πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙI της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου Το µητρώο προσαρµόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδοµένα β) να συνεργάζονται µε την Αρχή για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να της παρέχουν πρόσβαση στα ζητούµενα δεδοµένα γ) να παρέχουν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πληροφορίες για το περιεχόµενο των πιστοποιητικών αυτών στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων. 3. Οι µηχανοδηγοί έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που τους αφορούν και είναι αποθηκευµένα στο µητρώο της Αρχής ή στο µητρώο των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή του διαχειριστή υποδοµής. Ύστερα από σχετική αίτηση, λαµβάνουν αντίγραφο των εν λόγω δεδοµένων. 4. Η Αρχή συνεργάζεται µε τον Οργανισµό για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των µητρώων των παραγράφων 1 και Η Αρχή, οι διαχειριστές υποδοµής και οι σιδηροδρο- µικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα µητρώα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και οι τρόποι εκµετάλλευσης των µητρώων αυτών είναι σύµφωνοι µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 30 Α ) που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ Άρθρο 23 (άρθρο 23 της Οδηγίας) Εκπαίδευση 1. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών περιλαµβάνει: (α) ένα µέρος το οποίο αφορά την άδεια και αντικατοπτρίζει γενικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31 Παράρτηµα ΙΙΙ και (β) ένα µέρος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό και α- ντικατοπτρίζει ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31 Παραρτήµατα IV και V. 2. Η εκπαιδευτική µέθοδος πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται στο άρθρο 31 Παράρτηµα IIΙ όσον αφορά την άδεια, και στο άρθρο 31 Παραρτήµατα IV και V όσον αφορά το πιστοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευσης µπορούν να συµπληρώνονται: α) είτε µε τις σχετικές ΤΠ που θεσπίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της , σ. 6) ή την Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστή- µατος (ΕΕ L 110 της , σ. 1) β) είτε µε τα κριτήρια τα οποία προτείνει ο Οργανισµός βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 881/ Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να µεριµνούν ώ- στε οι υποψήφιοι µηχανοδηγοί να έχουν ισότιµη και αµερόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης της αδείας και του πιστοποιητικού. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδοµής οφείλουν να παρέχουν ισότιµη και αµερόληπτη συνδροµή στα εκπαιδευτικά κέντρα ό- που τούτο είναι απαραίτητο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 5. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, τις γλωσσικές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 12 και τις επαγγελµατικές γνώσεις σχετικά µε το τροχαίο υλικό, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση της υποδοµής όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένων των γνώσεων της διαδροµής και των κανόνων και των διαδικασιών λειτουργίας, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή. Οι διαχειριστές υποδοµής µεριµνούν για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ως προς την οικεία υποδοµή, το αργότερο εντός εξαµήνου από τον καθορισµό των κριτηρίων για την αναγνώριση σύµφωνα µε την παράγραφο Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων άδειας µηχανοδηγού. Όσον αφορά τις άδειες, το γενικό σύστηµα αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α ) εξακολουθεί να ισχύει για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των µηχανοδηγών, οι οποίοι είναι πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσής τους σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα. 8. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υ- ποδοµής οφείλει να δηµιουργήσει, ως µέρος του οικείου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, διαδικασία επι- µόρφωσης για να διατηρείται η επάρκεια του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 Παράρτη- µα ΙΙΙ σηµείο 2 στοιχείο ε) του π.δ. 160/ Η εκπαίδευση των υποψηφίων µηχανοδηγών για το µέρος που αφορά στην άδεια κατά το στοιχείο α) της παραγράφου 1, παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου: α) Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) η- µερολογιακά τετράµηνα και πρόσβαση σε αυτήν έχουν απόφοιτοι κατ ελάχιστο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισοδύναµης. β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική µετά το πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών σε σιδηροδρο- µική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδοµής. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αµαξοστοιχίες σε υπηρεσία µε υποχρεωτική παρουσία µηχανοδηγού εν ενεργεία κατ αρχάς και αργότερα µε πιστοποιηµένο µηχανοδηγό. γ) Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή. 10. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών για το µέρος που αφορά το Πιστοποιητικό κατά το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου: α) Τα εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προγράµµατα κατάρτισης. Η διδακτέα ύλη, τα προγράµµατα κατάρτισης και η διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έ- γκριση στην Αρχή. β) Τα προγράµµατα κατάρτισης υποχρεωτικά περιλαµβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η πρακτική εκπαίδευση των προγραµµάτων αυτών είναι υποχρεωτική, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) µηνών. Ειδικότερα η πρακτική εκπαίδευση του προγράµµατος κατάρτισης που αφορά στην υποδοµή περιλαµβάνει οδήγηση του κάθε τύπου τροχαίου υλικού, όπως αυτό αναγράφεται στο πιστοποιητικό, επί της σιδηροδροµικής υ- ποδοµής που θα εργαστεί ο µηχανοδηγός. 11. Τα προγράµµατα κατάρτισης που αφορούν στα Παραρτήµατα ΙΙΙ, IV και V του άρθρου 30 είναι διακριτά µεταξύ τους. 12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και τυχόν συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 20 κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε σχετικό θέµα.

19 19 Άρθρο 24 (άρθρο 24 της Οδηγίας) Έξοδα κατάρτισης Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να καθορίζονται µέτρα ώστε να µην επωφεληθεί αδικαιολογήτως από την επένδυση στην οποία έχει προβεί σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστής υ- ποδοµής για την κατάρτιση οδηγού, άλλη σιδηροδροµική επιχείρηση ή άλλος διαχειριστής υποδοµής, εφόσον ο εν λόγω οδηγός µεταπηδά εθελουσίως στην άλλη σιδηροδροµική επιχείρηση ή στον άλλο διαχειριστή υποδοµής. Άρθρο 25 (άρθρο 25 της Οδηγίας) Εξετάσεις 1. Οι εξετάσεις και οι εξεταστές που προβλέπονται για τον έλεγχο των απαιτούµενων προσόντων καθορίζονται: α) για το µέρος που αφορά την άδεια: από την Αρχή, κατά τον καθορισµό της διαδικασίας απόκτησης αδείας κατ άρθρο 14 παράγραφος 1 β) για το µέρος που αφορά το πιστοποιητικό: από τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή από τον διαχειριστή υποδο- µής κατά τον καθορισµό της διαδικασίας απόκτησης πιστοποιητικού κατ άρθρο Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 επιτηρούνται από ι- κανούς εξεταστές, αναγνωρισµένους από την Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 20. Οι εξετάσεις οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συµφερόντων. 3. Η αξιολόγηση των γνώσεων για την υποδοµή, συ- µπεριλαµβανοµένων των γνώσεων για το δροµολόγιο και τους κανόνες λειτουργίας, πραγµατοποιείται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή. 4. Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συµφερόντων, υ- πό την επιφύλαξη της δυνατότητας ο εξεταστής να ανήκει στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή τον διαχειριστή υποδοµής που εκδίδει το πιστοποιητικό. 5. Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις διενεργούνται µε κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την Αρχή µέχρι την τυχόν θέσπιση κοινοτικών κριτηρίων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ. 6. Στο τέλος της εκπαίδευσης, πρέπει να προβλέπονται θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης πραγµατοποιείται µε δοκιµασίες οδήγησης στο δίκτυο. Προσοµοιωτές µπορούν να χρησιµοποιούνται ως συµπλήρωµα για τον έλεγχο εφαρ- µογής των κανόνων λειτουργίας και των επιδόσεων του µηχανοδηγού σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις. 7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδο- µών, Μεταφορών και ικτύων και τυχόν συναρµόδιων Υ- πουργών καθορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 20 κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εξεταστών από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υ- ποβάλλονται, το ύψος παραβόλου υπέρ του ηµοσίου για την κάλυψη του κόστους των εξετάσεων που οργανώνει η Αρχή και κάθε σχετικό θέµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 26 (άρθρο 26 της Οδηγίας) Ποιοτικά πρότυπα Η Αρχή εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την προσαρµογή των αδειών και των πιστοποιητικών στα πρόσφατα δεδοµένα παρακολουθούνται συνεχώς στο πλαίσιο συστήµατος ποιοτικών προτύπων που θεσπίζει προς τον σκοπό αυτό µε απόφασή της η ο- ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Άρθρο 27 (άρθρο 27 της Οδηγίας) Ανεξάρτητη αξιολόγηση 1. Η Αρχή, τουλάχιστον ανά πενταετία, αναθέτει σε α- νεξάρτητους αξιολογητές την αξιολόγηση των διαδικασιών απόκτησης και αξιολόγησης των επαγγελµατικών γνώσεων και της επάρκειας, καθώς και του συστήµατος έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδο- µής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από ειδικευ- µένα άτοµα που δεν συµµετέχουν προσωπικώς στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 2. Τα αποτελέσµατα των ανεξάρτητων αυτών αξιολογήσεων τεκµηριώνονται δεόντως και κοινοποιούνται στην Αρχή. Η Αρχή υποχρεούται µε αποφάσεις της να λάβει µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την ανεξάρτητη αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 28 (άρθρο 28 της Οδηγίας) Μέχρις ότου να ρυθµιστούν ειδικότερα τα θέµατα που αφορούν στο λοιπό προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα κρίσιµα για την ασφάλεια κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ, ισχύουν τα αναφερόµενα στο οικείο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδοµής που προβλέπεται µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 160/2007.

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 29 (άρθρα 29 και 30 της Οδηγίας) Έλεγχοι από την Αρχή και κυρώσεις 1. Η Αρχή διενεργεί, έλεγχο στους συρµούς που κυκλοφορούν στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή. 2. Εάν κατά τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο µηχανοδηγός: α) δεν κατέχει άδεια µηχανοδηγού, β) δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό για το τροχαίο υλικό και την υποδοµή που χρησιµοποιεί, γ) δεν κατέχει τα νόµιµα έγγραφα πιστοποίησης µηχανοδηγών τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών για διασυνοριακές µεταφορές σύµφωνα µε το άρθρο 8, δ) οδηγεί χωρίς ισχύουσα άδεια ή πιστοποιητικό ή µε άδεια ή πιστοποιητικό που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί, ε) κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστή ή παραποιηµένη ά- δεια µηχανοδηγού, στ) κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστό ή παραποιηµένο πιστοποιητικό, ζ) έχει παραχωρήσει την οδήγηση σε πρόσωπο χωρίς άδεια ή πιστοποιητικό ή που του έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία αυτά, η) οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα): άνω των 0,20g/l (0.10 mg/l). Τα εν λόγω όρια συγκεντρώσεων µπορεί να αναπροσαρ- µόζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του συναρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θ) οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 2, επιβάλλεται πρόστιµο στον διαχειριστή υποδοµής ή στη σιδηροδροµική επιχείρηση, κατά περίπτωση, ποσού πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις περιπτώσεις ε, στ και η και ποσού τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και πρόστιµο στον µηχανοδηγό ποσού πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις περιπτώσεις ε, στ και η και τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση η αν διαπιστωθεί ότι ο µηχανοδηγός οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα), άνω των 0,80g/l (0.40 mg/l), επιπρόσθετα της επιβολής προστίµου αναστέλλεται η άδεια του µηχανοδηγού για έξι (6) µήνες και σε περίπτωση υποτροπής η άδεια ανακαλείται οριστικά. 3. Η επιβολή του προστίµου της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε πράξη του διενεργούντα τον έλεγχο, την οποία συντάσσει επί τόπου. Αντίγραφο της πράξης επιβολής προστίµου µε πρόσκληση στον παραβάτη ή τους παραβάτες για πληρωµή του προστίµου εντός είκοσι (20) ηµερών διαβιβάζεται στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) για βεβαίωση. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 ο µηχανοδηγός, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις τιµωρείται και µε ποινική κύρωση ως εξής: (α) στις περιπτώσεις α, β γ, δ, ζ και θ µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών, (β) στις περιπτώσεις ε και στ µε τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα, (γ) στην περίπτωση η µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών εάν οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα) άνω των 0,20g/l (0.10 mg/l) και µε φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών εάν οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ, µε συγκέντρωση στο αίµα (εκπνεόµενο αέρα), άνω των 0,80g/l (0.40 mg/l), ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα ελάχιστα ό- ρια φυλάκισης για την παρούσα περίπτωση διπλασιάζονται. 5. Η Αρχή είναι αρµόδια για τη διενέργεια έρευνας σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νό- µου από τους µηχανοδηγούς, τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδοµής, τους εξεταστές και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Εάν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους ότι: α) δεν τηρήθηκε η σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 23 υποχρέωση διαχειριστή υποδοµής, β) δεν τηρούνται τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η αναγνώριση εκπαιδευτικού κέντρου σύµφωνα µε το άρθρο 23, γ) δεν τηρείται η διάρκεια εκπαίδευσης σύµφωνα µε το άρθρο 23, δ) δεν τηρούνται τα κριτήρια για τους εξεταστές σύµφωνα µε το άρθρο 25, ε) δεν τηρούνται οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και δοκιµασίες σύµφωνα µε το άρθρο 16, στ) δεν έχει ενηµερωθεί η Αρχή για παύση εργασίας µηχανοδηγού σύµφωνα µε το άρθρο 17, ζ) δεν τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης µηχανοδηγών σύµφωνα µε το άρθρο 18, η) δεν τηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών σύµφωνα µε το άρθρο 15, θ) δεν τηρείται µητρώο των πιστοποιητικών σύµφωνα µε το άρθρο 22, συντάσσεται έκθεση και δύναται, µε ειδικά αιτιολογη- µένη απόφασή της, η Αρχή να επιβάλει στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή στον διαχειριστή υποδοµής τις παρακάτω κυρώσεις: (i) σύσταση για συµµόρφωση προς τις συγκεκριµένες διατάξεις της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και (ii) σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για την περίπτωση στ, τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την περίπτωση γ, πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις περιπτώσεις β, δ και ζ, εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ για τις περιπτώσεις ε, η και θ και εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ για την περίπτωση α ). 6. Η επιβολή του προστίµου της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε πράξη της Αρχής. Αντίγραφο της πράξης επιβολής προστίµου µε πρόσκληση στον παραβάτη ή τους παραβάτες για πληρωµή του προστίµου εντός είκοσι (20) ηµερών διαβιβάζεται στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) για βεβαίωση. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. 7. Η Αρχή µόλις ενηµερωθεί από την Επιτροπή ιερεύνησης Ατυχηµάτων ότι µηχανοδηγός προκάλεσε ατύχη- µα ή συµβάν, διενεργεί ελέγχους για το µηχανοδηγό αυτόν επί του συνόλου των προϋποθέσεων του άρθρου Εάν η Αρχή διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1. Σκοπός.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Πιστοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ E K Θ Ε Σ Η Της ιαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.4.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 118/41 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µ ε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα