Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας"

Transcript

1 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/ ΦΕΚ Β 655/ ) με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει: του ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α 309/ ), και των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθμ.: o Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/8054/ (ΦΕΚ Β 501/ ), o Δ5/ΗΛ/Φ1/13303/ (ΦΕΚ Β 793/ ), o Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/25968/ (ΦΕΚ Β 45/ ), o Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/6635/ (ΦΕΚ Β 440/ ), o Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1701/οικ / (ΦΕΚ Β 1789/ ), o Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2654/οικ. 1043/ (ΦΕΚ Β 80/ ), o Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1086/10413/13- (ΦΕΚ Β 937/21-), με πίνακα παραπομπών και πίνακα περιεχομένων, και με δυνατότητα παρακολούθησης τροποποιήσεων.

2

3 ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνονται ο ΗΕΠ, η Διαδικασία Κατανομής, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων και ο Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, συμμετέχουν, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, οι ακόλουθοι (Συμμετέχοντες): Α) οι Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων, Β) οι Προμηθευτές, κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Γ) οι Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 2. Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν με τον Διαχειριστή του Συστήματος Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν υπόκειται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 3. Η Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέχει στους Συμμετέχοντες δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε σχετική νόμιμη ενέργεια συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα, και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους αναλογούν, και επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα. 4. Η Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέχει στον Διαχειριστή του Συστήματος τα δικαιώματα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα σχετικά με το Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 1

4 Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλεται στον Διαχειριστή του Συστήματος αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: Α) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προκειμένου για τους Επιλέγοντες Πελάτες βεβαίωση που εκδίδεται από τη ΡΑΕ με την οποία πιστοποιείται ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή. Η ως άνω βεβαίωση από τη ΡΑΕ του δικαιώματος Επιλέγοντος Πελάτη, είναι απαραίτητη μόνον για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των ο- ποίων συνδέονται στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο διανομής και στη χαμηλή τάση, και μέχρι την 30ή Ιουνίου Β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί o αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ρητή ε- ξουσιοδότηση προς τον Διαχειριστή του Συστήματος να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του λογαριασμού αυτού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος (Λογαριασμός Συμμετέχοντα). Γ) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δ) Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του αιτούντος και του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένο από τον αιτούντα σε δύο αντίτυπα, για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 του παρόντος Κώδικα. Ε) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι αποδέχονται το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να ενημερώνει τους Πελάτες τους σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεών τους λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους αποκλειστικά χρήση, καθώς και άλλους Προμηθευτές προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου. ΣΤ) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες τους έχουν συμπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου λόγω έλλειψης βεβαίωσης κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων ή μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων για Δήλωση Φορτίου του Προμηθευτή στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να στρέφεται α- πευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη Δήλωση Φορτίου, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμηθευτή. Δ5/ΗΛ/Φ1/13303/

5 Ζ) Για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία ο Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ. Η) Για τους κατόχους άδειας προμήθειας, απόδειξη καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που τους αναλογεί. Θ) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος από τον υπογράφοντα την αίτηση και τις ανωτέρω δηλώσεις. Ι) Παροχή εγγυήσεων κατά το Άρθρο 213 για την κάλυψη των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και Λογαριασμών Προσαυξήσεων. ΙΑ) Ενεργοποίηση λογαριασμού και εξουσιοδότηση προς τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά το Άρθρο 62 παράγραφος (5). 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον κρίνει ότι η αίτηση είναι πλήρης. Για την εγγραφή χορηγείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος έγγραφη βεβαίωση, η οποία συνοδεύεται από ένα αντίγραφο της συμφωνίας που υποβλήθηκε από τον αιτούντα κατά την παράγραφο (1.Δ) του παρόντος άρθρου, υπογεγραμμένο και από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 3. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων αιτιολογείται ειδικά. Αίτηση απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του που προέκυψαν λόγω συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 4. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς. Άρθρο 3 Λήξη Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαγράφηκε: Εγχειρίδιο ΗΕΠ 1. Η Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας λήγει σε περίπτωση καταγγελίας από καθένα από τα μέρη. Στις περιπτώσεις παύσης των πληρωμών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση ή άλλο ανάλογο καθεστώς η λήξη της Σύμβασης Συναλλαγών επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. 2. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και επιφέρει τις έννομες συνέπειές της από την περιέλευση στον Συμμετέχοντα της πράξης διαγραφής του από το Μητρώο Συμμετεχόντων, οπότε και καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές όλες οι ο- φειλόμενες χρεώσεις και πληρωμές από τη συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εφόσον έχει εξοφλήσει μέσω του Συστήματος Συναλ- 3

6 λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας όλες τις εκκρεμείς χρεώσεις και πληρωμές που τον αφορούν. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή για την απόλαυση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή. Άρθρο 4 Μητρώο Μονάδων 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί Μητρώο Μονάδων, στο οποίο εγγράφονται οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ ά- δεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής. 2. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεμόμενες Μονάδες εφόσον δεν είναι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και μόνο κατά το τμήμα της ισχύος τους, ή/και το χρονικό διάστημα, για το οποίο δεν ισχύει ή δεν εφαρμόζεται Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος. Μονάδα του Μητρώου Μονάδων, ή μέρος αυτής ως προς την ισχύ ή/και το χρόνο, η οποία δεν είναι Κατανεμόμενη και δεν είναι Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών χαρακτηρίζεται ως Συμβεβλημένη Μονάδα. Οι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μονάδων ως ιδιαίτερη κατηγορία. Με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος, το Μητρώο Μονάδων διαχωρίζεται σε Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων, σε Μητρώο Συμβεβλημένων Μονάδων και σε Μητρώο Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. 3. Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών παραγωγής. Διαγραφή από το Μητρώο Μονάδων γίνεται σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας ή αποξήλωσης της Μονάδας. 4. Για κάθε Μονάδα ο Διαχειριστής του Συστήματος εγγράφει στο Μητρώο ιδίως τα εξής στοιχεία: Α) Κωδικός Αριθμός Μονάδας με τον οποίο η Μονάδα προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο. Β) Αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Παραγωγής. Γ) Τύπος Μονάδας. Δ) Καθαρή Ισχύς της Μονάδας σε MW όπως ορίζεται κατά το Άρθρο 217 και δηλώνεται από τον αιτούντα κατά την εγγραφή. Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας 4

7 Ε) Χαρακτηρισμός της Μονάδας ως Κατανεμόμενης, Συμβεβλημένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Στην περίπτωση κατά την οποία Μονάδα είναι μερικώς Κατανεμόμενη και μερικώς Συμβεβλημένη, ως προς την ισχύ ή/και το χρόνο, καταγράφονται τα σχετικά προσδιοριστικά στοιχεία. Η σχετική εγγραφή δύναται να τροποποιείται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα με τον εκάστοτε προσδιορισμό της μονάδας ως Κατανεμόμενης, Συμβεβλημένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. 5. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Μονάδας που εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων. Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Άρθρο 5 Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρακολουθεί καθημερινά τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και τα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Άρθρο 6 Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν όψει τούτου δικαιούται ιδίως: Α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Β) Να διεξάγει αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 5

8 Κώδικα και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του Ν.2773/1999. Γ) Να παρακολουθεί την απόδοση του Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Συστήματος και να δημοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης. Άρθρο 7 Διαφάνεια Εχεμύθεια 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δημοσιοποιεί τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει πληροφορίες μετά από σχετικό αίτημα στο κοινό και ιδίως στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 3. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έχει και το προσωπικό του Διαχειριστή του Συστήματος. 4. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος και τους Συμμετέχοντες, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα. 5. Ο χαρακτηρισμός από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 6. Με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεμύθειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 8 Πεδίο Εφαρμογής Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των μερών της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 6

9 Άρθρο 9 Φιλική Διευθέτηση Διαφορών 1. Κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να κοινοποιεί στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Ε- ντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης, τα Μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν αμοιβαία τους Εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση. 2. Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για τη διευθέτηση της διαφοράς. 3. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αυτής καταγράφονται σε πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τους Εκπροσώπους και δεσμεύει τα μέρη. 4. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση. Η διαδικασία Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 10 Διαιτητική Πραγματογνωμοσύνη και Διαιτησία 1. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών, τα μέρη παραπέμπουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για τη διεξαγωγή διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τα τεχνικά θέματα και τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προέκυψε η διαφορά, καθώς και για τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων παροχών και ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 ΑΚ. 2. Η διαιτητική πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαιτησίας του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Π.Δ. 139/2001, ΦΕΚ Α 121/2001), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. 3. Το πόρισμα της ΡΑΕ που εκδίδεται επί της διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης υπάγεται σε δικαστικό έλεγχο σύμφωνα με το νόμο. 4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών, η διαφορά είναι δυνατόν να παραπέμπεται με συμφωνία των μερών σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, η οποία μόνη αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των οποίων επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της διαιτητικής αρμοδιότητας. Η διαιτησία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. 7

10 ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Σκοπός Σκοπός του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Ημέρα Κατανομής υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και διασφάλισης επαρκών εφεδρειών, μέσω της αντιπαραβολής του συνολικά αιτούμενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου, με τις οικονομικές Προσφορές Έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα, και μέσω του Προγράμματος ΗΕΠ. Άρθρο 12 Χρόνος διεξαγωγής ΗΕΠ - Προθεσμίες 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού του ΗΕΠ, όλες οι διαδικασίες και οι πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Τμήματος αναφέρονται σε μία Ημέρα Κατανομής, ολοκληρώνονται εντός της ημέρας που προηγείται της Ημέρας Κατανομής και εντός των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος προθεσμιών. 2. Ως Ημέρα Κατανομής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που συμπίπτει με μία ημερολογιακή ημέρα. Ως Περίοδος Κατανομής ορίζεται μία ώρα της Ημέρας Κατανομής. Οι Περίοδοι Κατανομής αρχίζουν από ώρα 00:00 της Ημέρας Κατανομής. 3. Ως Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής ορίζεται η 12 η μεσημβρινή ώρα της ημέρας που προηγείται της Ημέρας Κατανομής. 4. Ο υπολογισμός των προθεσμιών που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Τμήματος αφορά ημερολογιακές ημέρες. 8

11 Άρθρο 13 Συμμετοχή στον ΗΕΠ Ως συμμετοχή στον ΗΕΠ νοείται ιδίως: Α) Η υποβολή Δηλώσεων Φορτίου από Εκπροσώπους Φορτίου για Πελάτες οι οποίοι καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από κατόχους άδειας παραγωγής ή Προμηθευτές για Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από κατόχους άδειας παραγωγής για Αντλητικές Μονάδες σε λειτουργία άντλησης και για τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά της Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας. Οι Δηλώσεις Φορτίου των κατόχων άδειας παραγωγής μπορούν να υποβάλλονται και από Προμηθευτές. Β) Η υποβολή Προσφορών Έγχυσης από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατανεμόμενες Μονάδες, από κατόχους άδειας προμήθειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες για Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και από τον Διαχειριστή του Συστήματος για Μονάδες του άρθρου 35 του Ν.2773/1999. Γ) Η υποβολή Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων από κατόχους άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης. Δ) Η υποβολή Προσφορών Εφεδρειών από κατόχους άδειας παραγωγής για Κατανεμόμενες Μονάδες και από τον Διαχειριστή του Συστήματος για Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών. Ε) Η υποβολή Δηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας από κατόχους άδειας παραγωγής για Μονάδες. ΣΤ) Η υποβολή Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από κατόχους άδειας παραγωγής για Μονάδες. Άρθρο 14 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Συστήματος Στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Διαχειριστής του Συστήματος: Α) Συγκεντρώνει τις Δηλώσεις Φορτίου, τις Προσφορές Έγχυσης, τις Προσφορές Εφεδρειών και τις Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την προβλεπόμενη έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις Μονάδες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, Προσφορές Έγχυσης και Προσφορές Εφεδρειών για τις Συμβεβλημένες Μονάδες Επικουρικών Υπηρεσιών και Προσφορές Έγχυσης ή Δηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προγράμματα διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις. Β) Εκπονεί τη Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος. Προσδιορίζει και δημοσιοποιεί την Πρόβλεψη Φορτίου, τις ανάγκες παροχής 9

12 Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, και τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ως άνω Μελέτη, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία για το Σύστημα, τις Μονάδες Παραγωγής, το φορτίο του Συστήματος και το Δίκτυο. Γ) Υπολογίζει και δημοσιοποιεί τους Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης. Δ) Αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων και των Προσφορών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον ΗΕΠ. Ε) Καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τους Εκπροσώπους Φορτίου που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις λόγω της συμμετοχής στον ΗΕΠ και στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβάλλει Δηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν στο φορτίο των Πελατών των Προμηθευτών αυτών. ΣΤ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα ΗΕΠ και υπολογίζει την Οριακή Τιμή του Συστήματος. Ζ) Τηρεί και λειτουργεί το Σύστημα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, χρεώνει και πιστώνει τους Λογαριασμούς Συμμετεχόντων, εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές για την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ και δύναται να απαιτεί από τους Πελάτες την καταβολή κάθε οφειλής και κάθε ζημίας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Προμηθευτή τους. Η) Αναθέτει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή στον ΗΕΠ. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμβάλλεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ. Θ) Αναθέτει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ σε συνδυασμό με την άσκηση απαιτήσεων κατά των Πελατών προκειμένου να ισοζυγίζονται οι συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ και για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμβάλλεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης. Ι) Καθορίζει το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό κόστος της κάλυψης τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών, καθώς και το Πάγιο και Έκτακτο Αντίτιμο Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης τα οποία δικαιούται να απαιτεί από τους Προμηθευτές. ΙΑ) Καταβάλλει στους Προμηθευτές κάθε πλεόνασμα που τυχόν δημιουργείται στο πλαίσιο της διαχείρισης σχετικά με την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων των συναλλαγών και των οικονομικών υποχρεώσεων των Προμηθευτών. ΙΒ) Λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 10

13 ΙΓ) Δημοσιοποιεί την Οριακή Τιμή του Συστήματος καθώς και στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΗΕΠ. ΙΔ) Εκπονεί το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. ΙΕ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Διαγράφηκε: ΗΕΠ Άρθρο 15 Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης 1. Το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης σε Ευρώ υπολογίζεται ετησίως και περιλαμβάνει: Α) Το Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής κάλυψης σύμφωνα με τα στοιχεία της Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. Β) Το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδιορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το αναλογούν κόστος της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. 2. Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηματοοικονομικής Κάλυψης καθορίζεται σε Ευρώ ανά MWh ετησίως από τον Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ δύο (2) μήνες πριν από την έ- ναρξη κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το έτος αυτό. Το ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται για κάθε Συμμετέχοντα κάτοχο άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας επιμερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης με την ποσότητα ενέργειας σε MWh, την οποία ο κάτοχος άδειας προμήθειας προμήθευσε προς Πελάτες ή για Εξαγωγή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έως την ημερομηνία υπολογισμού. Ελλείψει δραστηριότητας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται ως εάν ο κάτοχος άδειας προμήθειας προμήθευε κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος το ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής ποσότητας ενέργειας που απορροφήθηκε από το Σύστημα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 3. Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε Συμμετέχοντα κάτοχο άδειας προμήθειας, το ετήσιο Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που του αναλογεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 4. Οι εισπράξεις του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης πιστώνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ τον ο- 11

14 ποίο τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Το χρηματικό ποσό του ετήσιου Παγίου Κόστους Κάλυψης αποτελεί χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Άρθρο 16 Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου 1. Δηλώσεις Φορτίου υποβάλλουν κατά το Άρθρο 13 και κατά το παρόν Κεφάλαιο οι Προμηθευτές, οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και οι Παραγωγοί. Οι Συμμετέχοντες αυτοί ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου στο πλαίσιο αυτό. 2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι για ορισμένη Ημέρα Κατανομής εκπροσωπούν Μετρητή, οφείλουν να υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου, με τις οποίες δηλώνουν ανά Κατηγορία Μετρητών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατά την κρίση του Εκπροσώπου Φορτίου προβλέπεται ότι πρόκειται να απορροφηθεί από το σύνολο των Μετρητών της Κατηγορίας Μετρητών τους οποίους εκπροσωπεί ολικά ή μερικά κατά την υ- πόψη Ημέρα Κατανομής σύμφωνα με τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 3. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οι οποίοι κατά ορισμένη Ημέρα Κατανομής επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Εξαγωγές ή να λειτουργήσουν Αντλητικές Μονάδες σε κατάσταση άντλησης ή να εξυπηρετήσουν τα Βοηθητικά και τα Γενικά Βοηθητικά της Μονάδας τους όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας οφείλουν για την Ημέρα αυτή να υποβάλλουν Δήλωση Φορτίου. 4. Κατά τη συμμετοχή στον ΗΕΠ οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να αποδεικνύουν συμμόρφωση με την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρουν κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 του παρόντος Κώδικα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται κατά το Άρθρο 224 και δεν θίγεται το κύρος της Δήλωσης Φορτίου για το λόγο αυτό. 5. Εφόσον απαιτείται, για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει Δηλώσεις Φορτίου που αντιστοιχούν σε προγράμματα διορθώσεων διαφορών των ροών φορτίου στις διασυνδέσεις. 12

15 Άρθρο 17 Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου 1. Η Δήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επικράτειας περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου δηλώνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Κατηγορία Μετρητών, εφόσον στην Κατηγορία περιλαμβάνεται Μετρητής ο οποίος εκπροσωπείται, μερικά ή ολικά, κατά την Ημέρα Κατανομής από τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου. Με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να επιτρέπεται η Δήλωση Φορτίου που αφορά σε απορρόφηση Πελάτη εντός της Ελληνικής επικράτειας να λαμβάνει τη μορφή κλιμακωτής συνάρτησης τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη αύξουσες. Η τιμή ενέργειας ορίζεται σε Ευρώ με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. 2. Οι Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης για Εξαγωγή κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη αύξουσες. 3. Οι Δηλώσεις Φορτίου για Αντλητική Μονάδα αφορούν στην ενέργεια για την ά- ντληση ύδατος και περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Μετρητή της Αντλητικής Μονάδας ή για το σύνολο των Μετρητών Αντλητικού Συγκροτήματος κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής (Ευρώ ανά MWh) και ποσότητας ενέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη αύξουσες. 4. Η ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στη Δήλωση Φορτίου αναφέρεται στην ενέργεια που απορροφάται στους Μετρητές ανά Κατηγορία Μετρητών ή σε Κόμβο Διασύνδεσης για Εξαγωγή, και ορίζεται με ακρίβεια μίας MWh. 5. Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των Δηλώσεων Φορτίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς. Άρθρο 18 Βεβαίωση κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων Διαγράφηκε: ΗΕΠ 1. Οι Δηλώσεις Φορτίου συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι στον Λογαριασμό Συμμετέχοντα υπάρχει επαρκές 13

16 υπόλοιπο για την κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και δεν α- νακαλείται για οποιονδήποτε λόγο. 2. Για τον προσδιορισμό του χρηματικού ορίου κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε μία Δήλωση Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται το γινόμενο της συνολικής ποσότητας ενέργειας σε MWh όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου με τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κάλυψης σε Ευρώ/MWh, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής και προσδιορίζεται κατά το Άρθρο 22. Σε περίπτωση Τιμολογημένης Δήλωσης Φορτίου ως ποσότητα ενέργειας λογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθμίδων της Δήλωσης. Άρθρο 19 Υποβολή και τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου 1. Δήλωση Φορτίου που αφορά μία Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται το νωρίτερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν και μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής που α- ντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος επιτρέπεται να αντικαθίσταται η αρχική Δήλωση Φορτίου έως πέντε (5) φορές. 2. Κατ εξαίρεση, οι Δηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παράγραφος (5), υποβάλλονται έως δύο (2) ώρες πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. 3. Οι Δηλώσεις Φορτίου που υποβάλλονται εμπροθέσμως είναι δεσμευτικές για τους Εκπροσώπους Φορτίου που τις υπέβαλαν, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του Προγράμματος ΗΕΠ. 4. Δηλώσεις Φορτίου που υποβάλλονται μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, καθώς και η μη υποβολή Δήλωσης Φορτίου που είναι υποχρεωτική, επισύρουν τις συνέπειες που καθορίζονται κατά το Άρθρο 21. Άρθρο 20 Αποδοχή των Δηλώσεων Φορτίου 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποδέχεται τις Δηλώσεις Φορτίου που υποβλήθηκαν νομίμως εντός προθεσμίας μίας ώρας από την υποβολή τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. 2. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δήλωσης Φορτίου ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου αιτιολογημένη απόφαση μη αποδοχής. 3. Για την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ λαμβάνει υπόψη τις αποδεκτές Δηλώσεις Φορτίου που ισχύουν κατά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. 14

17 4. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής η Δήλωση Φορτίου δεν κρίνεται αποδεκτή, επέρχονται οι συνέπειες που καθορίζονται κατά το Άρθρο 21. Άρθρο 21 Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου και περιπτώσεις σημαντικών Αποκλίσεων 1. Εάν η Δήλωση Φορτίου δεν συνοδεύεται από αποδεκτή βεβαίωση κατά το Άρθρο 18, ο Διαχειριστής του Συστήματος καλεί τον Εκπρόσωπο Φορτίου να υποβάλλει τη βεβαίωση αυτή, θέτοντας για το σκοπό αυτό προθεσμία έως μία (1) ώρα και σε κάθε περίπτωση μέχρι τριάντα (30) λεπτά από τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, ο Διαχειριστής του Συστήματος: Α) Εάν η Δήλωση Φορτίου υποβλήθηκε από κάτοχο άδειας προμήθειας και α- ντιστοιχεί σε φορτίο Πελατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, κοινοποιεί, προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, πράξη καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημοσιοποιεί την πράξη αυτήν και την κοινοποιεί στους Πελάτες του εν λόγω Εκπροσώπου Φορτίου ή στον Διαχειριστή του Δικτύου ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης και διαγράφει τις καταχωρήσεις Εκπροσώπησης Μετρητή για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής από τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. Εντός προθεσμίας μίας (1) ώρας επιτρέπεται υποβολή Δήλωσης Φορτίου για τους Πελάτες αυτούς είτε από άλλους κατόχους άδειας προμήθειας είτε από τους ίδιους τους Πελάτες οι οποίοι ενεργούν ως Αυτοπρομηθευόμενοι, χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων και χωρίς να φέρουν υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 για δύο συνεχόμενες ημέρες. Οι διατάξεις κατά το Άρθρο 16 έως και το Άρθρο 18 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Εάν υποβληθούν περισσότερες από μία αποδεκτές Δηλώσεις Φορτίου για τον ίδιο Μετρητή Πελάτη, ο Διαχειριστής του Συστήματος επιλέγει για ένταξη στο Πρόγραμμα ΗΕΠ κατά προτεραιότητα τη Δήλωση Φορτίου Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη και στη συνέχεια Δηλώσεις Φορτίου κατόχων αδειών προμήθειας κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ή εάν ουδεμία Δήλωση Φορτίου είναι αποδεκτή, οι συνέπειες του παρόντος άρθρου επέρχονται μόνο για τον Εκπρόσωπο Φορτίου στον οποίο κοινοποιήθηκε η πράξη καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και η Δήλωση Φορτίου υποβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η χρέωση που αντιστοιχεί στη Δήλωση αυτή και η οποία προσδιορίζεται στην Εκκαθάριση ΗΕΠ συνιστά Έλλειμμα Συναλλαγών για την Ημέρα Κατανομής στην οποία αναφέρεται και ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να στραφεί κατά των Πελατών του εν λόγω Προμηθευτή για την ανάκτηση κάθε οφειλής και κάθε ζημίας που υπέστη λόγω της μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου. Στο Έλλειμμα αυτό προστίθενται ή αφαιρούνται χρεώσεις ή πιστώσεις αντίστοιχα, οι οποίες τυχόν προκύπτουν για 15

18 την υπόψη Δήλωση Φορτίου από τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και άλλων χρεώσεων του Λογαριασμού Προσαυξήσεων. Β) Εάν η Δήλωση Φορτίου δεν υποβάλλεται από κάτοχο άδειας προμήθειας, κοινοποιεί στον Συμμετέχοντα που την υπέβαλε πράξη καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν λαμβάνει υπόψη την εν λόγω Δήλωση Φορτίου για την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ, και ενεργοποιεί αυθημερόν τη διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου. Η διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται από τον Κύριο του Συστήματος ή τον Διαχειριστή του Δικτύου κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ημέρα Κατανομής κατά το Άρθρο 73 με το χρηματικό ποσό NCLD_S σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: NCLD_S = UNCLD_S MQpd (1+Α_S) (N-1) Όπου: UNCLD_S είναι η μοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ημέρα Κατανομής), A_S συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, Ν ο μέχρι και την υπόψη μη νόμιμη υποβολή Δήλωσης Φορτίου συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έ- τος κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου έχει υποβάλλει μη νόμιμη Δήλωση Φορτίου, MQpd η Καταμετρημένη Ποσότητα Ενέργειας στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής. 3. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης UNCLD_S και του συντελεστή προσαύξησης Α_S, καθορίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται εντός του έτους αυτού. 4. Σε περίπτωση νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου από Εκπρόσωπο Φορτίου ο οποίος έχει σχετική υποχρέωση για μία Ημέρα Κατανομής, κατά την οποία διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας η ο- ποία καταμετρήθηκε στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας της Δήλωσης Φορτίου του ίδιου Εκπροσώπου Φορτίου, ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για την υπόψη Ημέρα Κατανομής κατά το Άρθρο 73 με το χρηματικό ποσό NCBAL_S σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση: NCBAL_S = BAL_S Σ n t=1(mqpt - (1+BAL_TOL) DASQpt) 16

19 (1+Α_Β) (N-4) όπου: BAL_S είναι η μοναδιαία χρέωση (Ευρώ ανά MWh και Ημέρα Κατανομής), A_Β συντελεστής προσαύξησης της χρέωσης, BAL_TOL συντελεστής ο οποίος εκφράζει το όριο ανοχής, Ν ο μέχρι και την υπόψη Ημέρα Κατανομής συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά τον τρέχοντα μήνα του ημερολογιακού έτους κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου έχει υποβάλλει Δηλώσεις Φορτίου για τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση της νομίμως υποβληθείσας Δήλωσης Φορτίου από το καταμετρηθέν φορτίο, MQpt η Καταμετρημένη Ποσότητα Ενέργειας στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής, n ο αριθμός των Περιόδων Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής κατά τις οποίες ισχύει (MQpt-(1+BAL_TOL) DASQpt) >0, Σ n t=1 άθροισμα για τις Περιόδους Κατανομής της υπόψη Ημέρας Κατανομής κατά τις οποίες διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση. Η ως άνω χρέωση οφείλεται μόνο όταν N-4>0, ενώ σε άλλη περίπτωση NCBAL_S = Ως σημαντική απόκλιση νοείται η περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρήθηκε στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής είναι κατά BAL_TOL% μεγαλύτερη από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας της Δήλωσης που υποβλήθηκε από τον ίδιο Εκπρόσωπο Φορτίου. 6. Οι αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης BAL_S, του συντελεστή προσαύξησης Α_B και του ορίου ανοχής BAL_TOL καθορίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον δύο μήνες προ του τέλους ενός ημερολογιακού έτους, ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος και δεν τροποποιείται ε- ντός του έτους αυτού. Άρθρο 22 Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 1. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της ΡΑΕ για κάθε Ημέρα Κατανομής ενός ημερολογιακού έτους και μπορούν να διαφοροποιούνται κατά Εκπρόσωπο Φορτίου λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: ιστορικό ως προς τη φερεγγυότητα του Εκπροσώπου Φορτίου εντός του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρόνος συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ετήσια ποσότητα ηλεκτρι- 17

20 κού φορτίου που αντιπροσωπεύεται, αριθμός πελατών, τυχόν προσκόμιση πρόσθετων τραπεζικών εγγυήσεων ή βεβαιώσεων χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, τυχόν υποχρέωση προμήθειας μη Επιλεγόντων Πελατών ή προμήθειας τελευταίου καταφυγίου. 2. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται για κάθε Ημέρα Κατανομής ενός ημερολογιακού έτους κατά τρόπο ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η αναμενόμενη μέση τιμή της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε Ημέρα Κατανομής. Για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος σχετικά με τις αριθμητικές τιμές της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε παρελθούσα Ημέρα Κατανομής, στοιχεία και συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης προσδιορίζονται με γνώμονα την επίτευξη ασφαλούς περιθωρίου για τη διασφάλιση των συναλλαγών στον ΗΕΠ και την αποφυγή ελλείμματος των συναλλαγών αφενός, και την αποφυγή υπερβολικής χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης των Εκπροσώπων Φορτίου αφετέρου. 3. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης δημοσιοποιούνται δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Άρθρο 23 Υποχρέωση και Δικαίωμα Υποβολής 1. Χωριστά για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλλει πλήρως δεσμευτική Προσφορά Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής και για το σύνολο της ισχύος της Μονάδας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής Προσφοράς Έγχυσης οι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Συμβεβλημένες Μονάδες και για Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Στην περίπτωση μονάδας η οποία μερικώς είναι Κατανεμόμενη και μερικώς Συμβεβλημένη, υποβάλλεται από τον κάτοχο άδειας παραγωγής Προσφορά Έγχυσης μόνο για το τμήμα που αντιστοιχεί στην Κατανεμόμενη Μονάδα όπως το τμήμα αυτό ή η σχετική διαδικασία καθορίζονται με τους όρους της σχετικής Σύμβασης. 2. Η υποχρέωση της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου αναστέλλεται στις εξής περιπτώσεις: Α) Κατά το χρόνο κατά τον οποίο η Μονάδα βρίσκεται σε Προγραμματισμένη Συντήρηση. Β) Κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Ολικής μη Διαθεσιμότητας. Σχόλιο: Ν.3426/2005, Άρ.30 3 Διαγράφηκε: Ψυχρής Εφεδρείας 18

21 3. Κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Μερικής μη Διαθεσιμότητας, ο κάτοχος άδειας παραγωγής υποχρεούται να υποβάλλει Προσφορά Έγχυσης μόνο για το συνολικό μέγεθος ισχύος της Μονάδας που είναι τεχνικά διαθέσιμο σύμφωνα με τη Δήλωση αυτή. 4. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες εφόσον επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Εισαγωγές, ασκώντας τις δραστηριότητές τους κατά το Νόμο, οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωριστά για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης. 5. Η Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλει Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας της Δήλωσης Φορτίου που υποβάλλει για την ίδια Περίοδο Κατανομής προσαυξημένη με τον συντελεστή απωλειών ο οποίος αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης. 6. Σε περίπτωση Μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 35 του Ν.2773/1999 η υποχρέωση υποβολής Προσφοράς Έγχυσης αφορά μόνον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP, όπως αυτή υπολογίζεται κατά το Άρθρο Ειδικά για τις υδροηλεκτρικές Μονάδες, τις Μονάδες ΑΠΕ, και τις αεριοστροβιλικές Μονάδες συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου, και στην περίπτωση που για τις Μονάδες αυτές υφίσταται λειτουργική αλληλεξάρτηση, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου άδειας παραγωγής ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εγκρίνει την υπαγωγή Μονάδων του ιδίου υδροηλεκτρικού Σταθμού ή του ίδιου συγκροτήματος Μονάδων ΑΠΕ εγκατεστημένων στην ίδια θέση ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου παραγωγής στις διατάξεις κατά το ΤΜΗΜΑ I έως και το ΤΜΗΜΑ VI, καθώς και το ΤΜΗΜΑ XIV του παρόντος Κώδικα, ανά Σταθμό ή συγκρότημα Μονάδων ή αεριοστροβιλικό συνδυασμένο ή ανοικτό κύκλο παραγωγής, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο όρος «Μονάδα» για την εφαρμογή των διατάξεων κατά το ΤΜΗΜΑ I έως και το ΤΜΗΜΑ VI, καθώς και το ΤΜΗΜΑ XIV του παρόντος Κώδικα χρησιμοποιείται για το σύνολο των Μονάδων του Σταθμού ή του ιδίου αεριοστροβιλικού συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου. Άρθρο 24 Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης 1. Η Προσφορά Έγχυσης περιλαμβάνει για κάθε Περίοδο Κατανομής μίας Ημέρας Κατανομής κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής ενέργειας (Ευρώ ανά MWh) με αριθμητική τιμή μεγαλύτερη και όχι ίση του μηδενός και ποσότητας ε- νέργειας (MWh). Η συνάρτηση περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, στην οποία οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονοτόνως μη φθίνουσες. Η τιμή ενέργειας ορίζεται σε Ευρώ με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. 19

22 2. Η ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στην Προσφορά Έγχυσης αναφέρεται στην ενέργεια που εγχέεται στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα ή στον Κόμβο Διασύνδεσης για Εισαγωγή στο Σύστημα και ορίζεται με ακρίβεια μίας (1) MWh. Άρθρο 25 Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης Θερμικών Μονάδων 1. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. 2. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, στην οποία αντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας μεταξύ όλων των βαθμίδων της ίδιας συνάρτησης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 3. Σε κάθε περίπτωση η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως το όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης. 4. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, αφορά τουλάχιστον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP, όπως αυτή υπολογίζεται κατά το Άρθρο 217. Επιπροσθέτως, στην Προσφορά Έγχυσης συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη πρόσθετη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται πέραν της Καθαρής Ικανότητας της Μονάδας NCAP, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η κλιμακωτή συνάρτηση τιμής ενέργειας και ποσότητας ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγωγού αφορά τη συνολική ποσότητα προσφερόμενης ενέργειας. Άρθρο 26 Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων 1. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται κατά το Άρθρο 24. Η Προσφορά Έγχυσης για Υδροηλεκτρική Μονάδα αφορά τις ποσότητες ενέργειας πέραν αυτής που αντιστοιχεί σε Υποχρεωτική Έγχυση κατά το Άρθρο

23 2. Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. Άρθρο 27 Περιεχόμενο Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγή 1. Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγή υποβάλλεται χωριστά για κάθε Κόμβο Διασύνδεσης για Εισαγωγή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται κατά το Άρθρο 24, καθώς και δήλωση σχετικά με την προέλευση της ενέργειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της UCTE. Δεν εφαρμόζεται άνω περιορισμός στην ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στην Προσφορά Έγχυσης και εφαρμόζεται κάτω όριο τιμής ενέργειας ίσο με το μηδέν. 2. Η τιμή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα πρέπει να είναι μικρότερη της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας στον ΗΕΠ. Άρθρο 28 Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, υποβάλλουν τις εξής Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων: α) Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών, και β) τις Δηλώσεις Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών. 2. Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών υποβάλλεται έως την 12:00 ώρα κάθε Πέμπτης και αναφέρεται στην περίοδο που άρχεται από το ερχόμενο Σάββατο και για επτά Ημέρες Κατανομής. Στη Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών καθορίζεται για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, και για κάθε Περίοδο Κατανομής των επτά Ημερών Κατανομής αναφοράς της Δήλωσης, η ενδεχόμενη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται υποχρεωτικά και η οποία α- ντιστοιχεί στις εξής υποχρεωτικές λειτουργίες: α) ύδρευσης, β) άρδευσης και γ) αποφυγής υπερχείλισης. 3. Για την ποσότητα της υποχρεωτικά εγχεόμενης ενέργειας δεν προσδιορίζεται τιμή ενέργειας. 4. Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών κάθε Μονάδας συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση και είναι ενδεικτική. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των κατόχων άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης Δήλωσης Εβδομαδιαίας Διαχείρισης Υποχρεωτικών Νερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, κατόπιν συννενοήσεως Διαγράφηκε: Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: Διαγράφηκε: Α) Για κάθε Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας κατά το Άρθρο 24, η οποία ισχύει για όλες τις Περιόδους Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Κατ εξαίρεση για τις Μονάδες σε λειτουργική αλληλεξάρτηση λόγω ροής υδάτων, και για λόγους καλής και ασφαλούς διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δύναται να υποβάλλεται μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας κατά το Άρθρο 24 για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Β) Η τιμή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. Γ) Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, στην οποία αντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας μεταξύ όλων των βαθμίδων της ίδιας συνάρτησης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4). Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. Δ) Σε κάθε περίπτωση η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (4), όπως το όριο αυτό ισχύει για τις Περιόδους Κατανομής στις οποίες αντι-... [1] 21

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Μαΐου 2007, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις βάσει: του Ν.3426/2005, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Οκτωβρίου 2011, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 «Τροποποίηση του Κώδικα υναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου Ορισμός στυλ: Επικεφαλίδα 1: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tes New Roan, 12 pt, Όχι Έντονα, Υπογράμμιση, Εσοχή: Αριστερά: 0,63 εκ., Πρώτη γραμμή: 0,63 εκ., Διάστημα Πριν: 0 στ., Μετά: 0 στ., Διάστιχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 104 31 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 56/2012 Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση)

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Απρίλιος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ημ/νία μεταβολής Αντικείμενο μεταβολής Απόφαση ΡΑΕ 12.4.2012 Ρυθμίσεις εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-al: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς τα «λαμβάνοντας υπόψη» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1 8 2 / 2 0 1 3 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Σχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 295 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 1. Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) τίθεται σε εφαρμογή από 1.5.2016, η δε διάρκειά του ορίζεται, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών. Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 1.0 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 23.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα