هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود."

Transcript

1 حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر مدیره هیئ ت ویژگیهای تأثی ر بررس ی در فروش و اداری عموم ی هزینههای چس بندگی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت چکیده: رگيد بهعبارت نمىكند. تغيير فروش تغييرات با متناسب هزينهها كه است داده نش ان هزينهها رفتار درباره اخير پژوهشهاى يافتههاى هزينهها نامتناس ب رفتار اين نمیيابد. كاهش ف روش در كاهش تناس ب به اما مىيابد افزايش فروش در افزايش ب ا تناس ب به هزينهه ا عمومی هزینههای چسبندگی رفتار بر مدیره هیئت ویژگیهای تاثیر بررسی پژوهش اين اصلي هدف لذا مىش ود. ناميده هزينه چس بندگى میباشد. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در فروش و اداری در شده پذیرفته شرکت 140 اطالعات از استفاده با 1391 سال پایان تا 1386 س ال ابتدای از س اله 6 دوره يك براي كه پژوهش اين نتايج هزينههاي فروش سطح در افزايش درصد 1 ازاي در اوال که ميدهد نش ان است آمده بهدس ت ترکیبی دادههای از اس تفاده با و ایران بورس فروش و عمومي اداري هزينههاي فروش س طح در كاهش درصد 1 ازاي در حاليكه در مييابند افزايش درصد 85 ف روش و عموم ي اداري مدیره هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. فروش و اداری عمومی هزينههاي نامتقارن رفتار كاهش موجب مدیره هیئت پاداش و هزينهها. چسبنده رفتار فروش و عمومي اداري هزينههای شرکتی حاکمیت كليدي: واژههاي مقدمه 1- سطح تغييرات به نسبت هزينهها رفتار چگونگي از آگاهي تصميمگيري براي مهم اطالعات از فروش س طح يا و فعاليت قيمتگذاري بودجهبندي و برنامهري زي خصوص در مديران است. مديريتي موارد ساير و سربهس ر نقطه تعيين محصوالت مديريت حس ابداري در هزينهها رفت ار س نتي مدلهاي در بهطور فعاليت حج م تغييرات ب ه نس بت متغير هزينهه اي بزرگي كه معنا اي ن به مييابند. كاهش ي ا افزايش متناس ب فعاليت حجم در تغييرات بزرگي به تنها هزينهها در تغيي رات حجم در كاه ش يا افزايش تغيي رات جهت و اس ت وابس ته 55

2 فعالي ت تأثي ري روي بزرگي تغيي رات در هزينهها ندارد اما نتايج تحقیقات در س الهاي اخير بيانگر آن اس ت كه ميزان افزايش در هزينهها هنگام افزايش در س طح فعاليت بيشتر از ميزان كاهش در هزينهها هنگام كاهش در حجم فعاليت است. چنين رفتاری از هزينهها را»چسبندگي هزينهها«مينامند. چس بندگي هزينهها يكي از ويژگيه اي رفتار هزينهها نس بت به تغييرات س طح فعاليت است و بيانگر آن است كه بزرگ ي افزاي ش در هزينهها هنگام افزايش س طح فعاليت بيش تر از بزرگي كاهش هزينهها در هنگام كاهش در سطح فعالي ت اس ت. از طرف دیگر بر اس اس تئ وري نمايندگي مديران ممكن اس ت ب ه انجام فعاليتهاي ي اقدام كنند كه باعث ش ود منافع آنه ا بر منافع س هامداران ارجحيت يابد. بر اس اس تئوری نمایندگی ناسازگاری انگیزههای مدیران و سهامداران موجب میش ود مدیران با فرصتطلبی شرکت را بیش تر از اندازه بهینه آن توسعه دهند یا منابع بالاستفاده را ب رای افزای ش مطلوبی ت ش خصی خ ود حف ظ کنند. انگیزهه ای مدیران ب رای انجام چنی ن اقداماتی میتواند از دس ت ندادن مقام قدرت پاداش و شهرت باشد. برای مثال ش واهد تجربی نش ان میدهد که مدی ران از طریق افزایش منابع تحت کنترل خود به ش هرت بیش تری دست مییابند. همچنین اگر مدیران بتوانند اندازه ش رکت را افزایش دهند پ اداش بیش تری دریافت میکنن د زیرا که گاه ی اوقات پاداش مدیران با اندازه ش رکت رابطه مس تقیم دارد. حتی در ش رکتهای غیرانتفاعی نیز مش کالت نمایندگی مدیران را به س مت منابع اضافی سوق میدهد تا از این راه به منافع ش خصی خود دست یابند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررس ی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر رفتار چس بندگی هزینهه ای عمومی اداری و فروش در ش رکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. 2- بیان مسأله و مبانی نظری هر س ازمان در رس یدن به اه داف خود بهمی زان قابل مالحظ هاي به ایفاي وظایف مدیران آن بس تگی دارد. امروزه س ازمانها در محیط ی پویا و متغیر فعالی ت میکنند از این رو جهت تداوم فعالیت بای د از انعطافپذیري زیادي برخوردار باش ند و این آمادگی را داش ته باش ند که به صورت همزمان نس بت به تغییرات محیطی عکسالعمل مناس ب نشان دهند. حس ابداري مدیری ت بهعنوان یکی از سیس تمهاي اطالعاتی مدیریت نقش مهمی را در این راس تا ایفا میکند. یک سیستم اطالعات ی مفید میتواند س ازمانها را جهت تولید محصوالت ی ا ارائه خدمات با بهاي تمام ش ده پایی ن کیفیت باال و ارائه بههنگام یاري رساند )نمازی 1377(. يكي از صورتهاي مالي اساس ي حسابداري صورت سود و زيان اس ت. در صورت س ود و زيان عملك رد واحد تجاري ب راي يك دوره مالي منعكس ميش ود. هزينهه اي عملياتي واح د تجاري دربرگيرندهی بهاي تمام ش دهی كاالي فروش رفت ه و هزينههاي اداري عمومي و فروش اس ت. هزينههاي اداري عموم ي و فروش بخش مهم ي از هزينههاي عمليات تجاري را تش كيل ميده د. هزينههاي واقع ش ده در واحد تجاري متناس ب با سطح فعاليت ميتوانند رفتارهاي متفاوتي را از خود نش ان دهند. در مدل رایج و س نتی رفتار هزینهها که در ادبیات حس ابداری بهطور عمومی پذیرفته ش ده است بهگون های معم ول بر حس ب تغییرات در س طح فعالیت به دو دس ته ثابت و متغی ر طبقهبندی میش وند. در این مدل هزینههای متغیر بهنس بت تغییرات در محرک فعالیت تغییر میکنن د )ن ورن 1991 و باالکریش نان و ج روکا 2008(. ب ه این معنا ک ه اندازهی تغیی ر در هزینهها تنه ا به میزان تغییر در س طح فعالیت بس تگی دارد و نه به جهت تغییر. اما برخی از پژوهش گران )نورن و سودرس تورم 1997 کاپلن و کوپر 1998( در س الهای اخیر به این نتیجه دست یافتهاند ک ه میزان درصد افزای ش هزینهها با افزای ش حجم فعالیت بیش از می زان درصد کاهش هزینهها در نتیجه کاهش همان حجم فعالیت اس ت. این نوع رفتار هزینهها توسط اندرسون و همکاران )2003( به»هزینههای چس بنده«یا»چس بندگی هزینهها«معروف شدند. برخالف تغییرات کوچک در فعالیت تغييرات بزرگ در فعالیت مدیران را ناگزیر میسازد تا ساختار هزینهه ای ش رکت را تغیی ر دهند که بهنوب هی خود منجر ب ه تغيير خط هزینه کل خواهد ش د. افزون ب ر آن مدیران زمانی که فعالیتها کاهش مییابند تمایل بیش تری به تغییر هزینهها در زمان افزایش فعالیت دارند )کوپر و کپلن 1998 باالکریشنان و همکاران 2004(. تئ وري نمايندگي پيشبيني ميكن د كه تضاد منافع بين سهامدارن و مديران منجر به ايجاد مشكل نمايندگي ميشود. يعني مديران ممكن اس ت به انج ام فعاليتهايي اقدام كنند كه باعث ش ود منافع آنها بر منافع س هامداران ارجحيت يابد. مدي ران ممكن اس ت انگيزههايي را براي رس يدن به رش د ش ركت فراس وي رش د بهينه يا بهكارگيري منافع بهمنظور افزاي ش منافع ش خصي از طري ق موقعيت ق درت پاداش و غيره را داش ته باش ند )جنس ن و مكلين 1976 جنسن 1986 هوپ و تامس ون 2007(. اين مش كل مشابه رفتار نامتقارن هزينه اس ت. يعني زماني كه تقاضا افزايش مييابد مدي ران تمايل دارن د هزينهه اي اداري عمومي و فروش را 56

3 57 مييابد كاهش تقاضا كه زماني و دهند افزايش سريعتر خيلي به را فروش و عمومي اداري هزينهه اي كاهش دارند تماي ل )2003( همكاران و اندرسون اس تدالل مطابق اندازند. تأخير منابع مديران كه ميدهد رخ علت اين به هزينهها چسبندگي تعديل و س نجيده بهطور را عملياتي فعاليته اي با مرتب ط پيشبيني موقتي را فروش كاهش مديران كه زماني ميكنند. باشند داشته را قبلي سطح به فروش بازگش ت انتظار و كنند در آن مجدد تحصيل و فروش كاهش با متناس ب منابع حذف بلندمدت س ود كاهش نتيجه در و هزينهها افزايش به آينده با مرتبط مناب ع مديران اگ ر اين بر ع الوه ميش ود. منجر دهند كاهش ف روش با متناس ب را عمليات ي فعاليته اي زمان نيازمند آين ده در منابع مجدد آمادهس ازي و تحصيل با متناسب هزينهها نتيجه در و منابع چنانچه بنابراين اس ت. فروش توسعه فرصتهاي ش ركت يابد كاهش فروش كاهش 1391(. مرتضوی و )کردستانی ميدهد دست از را توزيع ساختار بررس ي بهدنبال ش ركتي حاكميت تئوري اس ت. س ازماني برون افراد و تجاري واحد درون در ق درت )تضاد نمايندگي تئوري اس اس بر ش ركتي حاكميت تئوري كاهش را نمايندگي مشكل دارد س عي و گرفته شكل منافع( به و خود نفع به فعاليتها انجام براي را مديران انگيزه و داده 1997(. ويشني و )شليفر نمايد محدود را س هامداران هزينه بر را ش ركتي حاكميت مكانيس م تغيير اثر قبلي مطالعههاي دادهاند ق رار بررس ي مورد مديران تصميمگيري و عملك رد اثربخش ي از تجرب ي ش واهد 2007(. هم كاران و )الرك ر نمايندگي مش كل كاهش روي ش ركتي حاكميت مكانيس م حض ور ك ه درياف ت )2006( ريچاردس ون دارد. حكاي ت جريان حد از بي ش س رمايهگذاري از مانع فعال س هامداران گذاران س رمايه با مقايس ه در همچنين ش ود. مي آزاد نق د رفتار روي بر بهتري و فعال نظارت نهادي س هامداران منفرد همكاران و جيجلر )1986( ويش ني و شليفر دارند. مديريت با ش ركتهاي كه دريافتند )1993( ليبكيند و بثل )2004( را كاركنان در كاهش از باالتري س طح بزرگتر بلوكي مالكان نش ان )2005( شيوداس ينا و پري يافتههاي كردهاند. تجربه احتماال دارند مستقلي مديره هيئت كه ش ركتهايي كه داد انتظار بنابراين دارند. تمايل ش ركت اندازه كوچكس ازي به از اس تفاده براي مديران تمايل بر ش ركتي حاكميت ميرود باشد. داشته تأثير هزينه نامتقارن رفتار پيشبينى اهميت افزاي ش به توجه با حاضر پژوه ش در ویژگیهای تحلیل و بررس ی به ش رکتها در هزينهها رفت ار هزینههای چسبندگی ش دت رفتار بر موثر ش رکتی حاکمیت پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در فروش و اداری و عموم ی میشود محسوب تحقیقاتی اولین جزء حاضر تحقیق مىش ود. ش رکتی حاکمیت ویژگیهای و هزینهها رفتار بررس ی به که مديران براى وي ژهاى بهطور حاضر پژوهش نتايج میپ ردازد. با پژوهشگران و مديران زيرا است. س ودمند مالى تحليلگران و واكنش چگونگى و هزينهها رفتار دقيق پيشبينى و شناس ايى و منظم برنامههاى طرحريزى به درآمد نوسانهاى به هزينهها مىكنند. اتخاذ آگاهانهاى تصميمهاى و مىپردازند اتكاءپذيرى قوي ش ركتي حاكميت كه دارد تأكيد پژوهش نتايج همچنین و نمايندگي هزينهه اي كاهش ب راي موثر اقدام ي ميتوان د را فروش و عمومي اداري هزينهه اي نامتقارن رفت ار كاهش نمايد. فراهم تحقیق پیشینه 3- نش ان )2003( همكارانش و آندرس ون پژوه ش نتاي ج هزينههاي ف روش س طح در درصد 1 افزایش با كه ميده د درصد كاهش 1 با و ايش افز درصد فروش 55 و عمومي اداري درصد فروش 35 و عمومي اداري هزينههاي فروش س طح در ]6[. مييابد كاهش رفتاري وج ود نيز )2003( مي ر وي دن و س ابرامانين آزمون را رفته فروش كاالي ش دهي تمام بهاي در چس بنده اقتصادي مختلف ش رايط تأثير همچنين آنها كردند. تأييد و متفاوت ويژگيه اي و مل ي ناخالص تولي د ن رخ همچ ون را ش ركت كاركنان تعداد و داراييها جمع مانند ش ركتها آنها يافتههاي نمودند. آزمون هزينهها چس بندگي ش دت بر چسبندگي شدت اقتصادي رشد دورههاي در ميدهد نشان كاهش آن از قبل دوره در كه دورههايي در و اس ت بيش تر مييابد. كاه ش چس بندگي ش دت اس ت داده رخ درآمد با و فروش ب ه داراييها جم ع نس بت افزايش با همچني ن هزينهها چسبندگي شدت ش ركتها كاركنان تعداد افزايش ]18[. مييابد افزايش انگيزههاي رابط هی بررس ي به )2008( همكاران و چ ن فروش هزينههاي نامتقارن رفتار با شركتي حاكميت و مديران ايش ان يافتههاي اس اس بر كردند. بررس ي اداري و عمومي با و مثبت رابطه آزاد نقدي جريانهاي با هزينهها تق ارن عدم صورت در منفي رابطه اين و دارد منفي رابطه شركتي حاكميت ميشود. تشديد مديريتي انگيزههاي وجود رفتار تأثیر بررس ی به دیگر تحقیق ی در )2010( وی س پرداخت. تحلیلگ ران س ود پیشبینی بر هزینهها نامتق ارن هزینههای که ش رکتهایی در که داد نش ان وی تحقیق نتایج تحلیلگران توسط س ود پیشبینی دقت دارند چس بندهتری پوشش ی اولویتهای بر هزینهه ا چس بندگی و اس ت کمتر

4 ارزش ارزیابی در س رمایهگذاران و میگذارد تأثیر تحلیلگران میکنند. لحاظ را هزینهها چسبندگی شرکت بررس ى ب ه پژوهش ى در )2010( وربي ن و پورپورات و و برزيلى آرژانتين ى بانكهاى بي ن در هزينهها چس بندگى درصدى يك افزايش با كه داد نش ان نتايج پرداختند. كانادايى آرژانتين كش ورهاى در بهترتيب بانكها هزينههاى درآمد در حالى در مىيابد افزايش درص د 92 و كانادا و برزي ل 38 مزبور كاهش بانكهاى درآمد در درصدى يك كاهش با كه دريافتند آنها كردند. مش اهده را هزينهها در درص د 55 و 48 بهبود شرايط در هزينهها در را افزايش بيش ترين كه بانكهايى را كاهش بيش ترين نيز فروش كاهش زم ان در دارد ف روش ]17[ داشت. خواهد کننده تعیین عوام ل دیگ ر تحقیق ی در )2011( کن ون آمریکایی هوایی حملونقل شرکتهای در هزینهها چسبندگی نهایی هزینه اگر که داد نش ان نتایج داد. قرار بررس ی مورد را منفعت از بیش تر تقاضا افزای ش هنگام ب ه ظرفیت افزای ش چسبندگی باش د تقاضا کاهش بههنگام ظرفیت کاهش نهایی به محصول قیمت کاهش که آنجا از و مییابد افزایش هزینهه ا هنگام به محصول قیمت افزایش از بیشتر تقاضا کاهش هنگام کاهش حالت در هزینهها چسبندگی قیمت است تقاضا افزایش ]11[ است. بیشتر تقاضا بررسی به )2012( سوگیانیس و لو چن دیگر پژوهشی در چس بندگی رفتار و ش رکت مش کالت و ش رکتی حاکمیت آنها تحقيق نتايج پرداختند. فروش و عمومی و اداری هزینههای هزينههاي نامتقارن رفتار و نمايندگي مشكل بين كه داد نشان يا قوي ش ركتي حاكميت و دارد وجود رابطه ف روش و اداري نامتقارن رفتار و نمايندگي مشكل بين رابطه بر ميتواند ضعيف باشد. داشته تأثير فروش و اداري هزينههاي هزینهها رفتار بررسی به تحقیقی در )2013( پائولو و نیکال بهادار اوراق بورس در ش رکتها کوچکی و بزرگی به توجه ب ا تحقیق نتیجه پرداختند الی 1999 سالهای طی ایتالیا چس بنده کار نیروی دس تمزد هزینههای تنها که داد نش ان عملیاتی هزینههای بودن چسبنده بر دال ش واهدی و هستند شده فروخته کاالی شده تمام بهای و فروش و اداری و عمومی ]16[ نشد. مشاهده بررس ی به تحقیقی در )2014( 1 همکاران و چن ش یمن اداري هزينههاي نامتق ارن رفتار و ش ركتي حاكميت تأثیر نتايج پرداختند. چین بهادار اوراق بورس در فروش و عمومي اداري هزينههاي در نامتق ارن رفتار كه داد نش ان پژوهش نش ان پژوهش نتايج همچنين دارد. وجود فروش و عموم ي افزايش دارايي افزايش جمله از اقتصادي متغيره اي كه داد حاكميت متغيره اي و درآم د متوالي كاه ش و كاركن ان مسئولیت دوگانگی مديره هيئت اس تقالل جمله از شركتي مديره هيئت اعض اء تعداد و نهادي س هامداران مدیرعام ل و عمومي اداري هزينهه اي نامتقارن رفت ار كاهش موج ب ميشود. فروش هزينههاى رفتار پژوهشى در )1385( نعمتالهى و قائمى كاالى ش ده تمام بهاى و عمومى و ادارى ف روش توزي ع در ش ده پذيرفته توليدى ش ركت 77 بين در را رفته فروش 1383 تا 1375 سالهاى خالل در تهران بهادار اوراق بورس چسبندگى پديده وجود بيانگر پژوهش نتايج كردند. بررس ى هزينههاى و رفت ه فروش كاالى ش ده تمام بهاى در هزين ه با كه دريافتند آنه ا ب ود. عمومى و ادارى ف روش توزي ع فروش توزيع هزينهه اى فروش در درص دى يك افزايش فروش كاالى ش ده تمام بهاى و درصد 41 عموم ى و ادارى يك كاهش با كه حالى در مىياب د. افزايش درصد 97 رفت ه عمومى و ادارى ف روش توزيع هزينه ف روش در درص دى درصد 77 رفته ف روش كاالى ش ده تمام بهاى و درصد 16 مىيابد. كاهش مدل قدرت تحقیقی در )1387( کرم ی و مق دم خالقی را هزینه چسبندگی و تغییرپذیری بر مبتنی س ود پیشبینی تحقیق این کردند. مقایسه س ود پیشبینی مدلهای دیگر با بورس در شده پذیرفته شرکت 85 دادههای از اس تفاده با که نشان شد انجام سالهای زمانی فاصله در بهادار اوراق و هزینه تغییرپذیری ب ر مبتنی مدل پیشبینی دقت ک ه داد دیگر مدلهای از بیشتر معناداری بهصورت هزینه چسبندگی است. رفتار بنيادي تحليل بررس ي به )1391( همكاران و نمازي دامنهي ب ر تاكيد با ش ده تمام بهاي و هزينهه ا چس بندهي پژوهش نتايج پرداختند. تهران بهادار اوراق ب ورس در تغيیرات و عمومي اداري هزينههاي چسبندهي رفتار كه داد نش ان آنها هزينههاي مجموع و رفته فروش كاالي شده تمام بهاي فروش در رفته فروش كاالي ش ده تمام بهاي فروش و عمومي اداري ]5[. دارد وجود ايران سرمايه بازار بين رابطه بررس ی به تحقیقی در )1391( همکاران و بولو بهادار اوراق بورس در هزينهه ا چس بندگى و مديريت ديدگاه شركتهاى اطالعات اساس بر كه آنها پژوهش پرداختند. تهران ساله پنج دوره براى تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته كه زمانى داد نش ان بود ش ده انجام 1388 تا 1384 س ال از 1- Shimin Chen, Serene Xu Ni. 58

5 59 چسبندگى شدت هستند خوشبين آينده در فروش به مديران مىيابد.] 1 [ افزايش هزينهها رابطه بررس ی به تحقیقی در )1392( احمدی و علیمرادی اداري هزينهه اي نامتقارن رفت ار و ش ركتي حاكميت بی ن اوراق بورس در ش ده پذيرفته ش ركتهاي در فروش و عمومي 1380 س ال ده آنها پژوهش انجام دوره پرداختند. تهران بهادار از استفاده با و ش رکت 102 اطالعات از اس تفاده با 1389 الی نشان نتایج ش د. انجام تلفيقي دادههاي و چندگانه رگرس يون فروش و اداري عمومي هزينهه اي در نامتق ارن رفتار ک ه داد متغيرهاي كه داد نش ان پژوهش نتايج همچنين دارد. وج ود كاهش و كاركنان افزاي ش دارايي افزايش جمل ه از اقتصادي استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغيرهاي و درآمد متوالي هيئت اعضاء در تغيير تعداد و نهادي س هامداران مديره هيئت عمومي اداري هزينههاي نامتقارن رفتار كاه ش موجب مديره ميشود.] 2 [ فروش و چس بندگی رفتار بررس ی به )1393( قاطبی و بندری ان ش رکت اندازه بر تأكيد با فروش اداری عمومی هزینهه ای مزبور تحقیق نتايج پرداختن د. تهران بهادار اوراق ب ورس در استفاده با 1391 تا 1386 سال از س اله 6 دوره يك براي كه با ایران ب ورس در ش ده پذیرفته ش رکت 112 اطالعات از که داد نشان است آمده بهدست 1 تركيبی دادههای از استفاده رفتار دارای تهران بورس در فروش اداری عمومی هزینهه ای شركتهايي براي هزينهها چس بندگي شدت و بوده نامتقارن بيش تر دارند بزرگتري فروش ب ه داراييها جمع نس بت كه است. پژوهش فرضيههاي 4- شدهاند: تدوین زیر بهشرح فرضیات نظری مبانی به توجه با چسبندگی رفتار و مدیره هیئت استقالل بین اول: فرضيهی دارد. وجود معناداری رابطه هزینهها رفتار و مدیرعام ل وظیفه دوگانگ ی بین دوم: فرضي هی دارد. وجود معناداری رابطه هزینهها چسبندگی چسبندگی رفتار و مدیره هیئت اندازه بین س وم: فرضيهی دارد. وجود معناداری رابطه هزینهها رفتار و مدی ره هیئ ت پ اداش بی ن چه ارم: فرضي هی دارد. وجود معناداری رابطه هزینهها چسبندگی پژوهش زماني دورهي و آماري جامعهي 5- تحقيقات حوزه در و كاربردي تحقيقات نوع از تحقيق اي ن رگرس يون روش از اس تفاده با كه اس ت حس ابداري اثبات ي جامعهی است. شده انجام اقتصادسنجي مدلهاي و چندمتغيره اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای حاضر تحقیق آماری مدت به 1391 سال پایان تا 1386 سال ابتدای از تهران بهادار بورس در را خود عضویت دوره این طی در که است بوده سال 6 با آماری جامعهی ای ن بر افزون کردهاند. حف ظ به ادار اوراق است: شده تعدیل زیر شرایط از استفاده شده پذیرفته بورس در سال 1386 از قبل باید ش رکت 1( باشد. شده معامله بورس در آن سهام سال 1386 ابتداي از و طول در و بوده اسفندماه پایان شرکت مالی س ال پایان 2( باشد. نداشته مالي سال تغيير نیز تحقيق دورهی فاصله یعن ی پژوهش دوره ط ول در نبای د ش رکت 3( وقفه دچار به ادار اوراق بورس در تا 1391 س الهاي 1386 باشد. شده ماه یک از بیش معامالتی شرایط همهی شرکت 140 محدودیتها این اعمال از پس بهعنوان شرکت 140 لذا داشتهاند. را آماری جامعهی در حضور نش ده اس تفاده دیگری نمونهگیری از و انتخاب آماری جامعه نرمافزار از اس تفاده با نیز دادهها نهايي تحليل و تجزيه اس ت. شد. انجام Eveiws7 اقتصادسنجی تحقیق فرضیات آزمون 6- توس ط که مدلی از اس تفاده با هزینهها نامتق ارن رفت ار پژوهشگران و است شده ارايه )2003( همكارانش و آندرس ون 2004 همکاران- و )باالکریشنان گرفتهاند بهكار را آن نيز ديگر پائولو- و نیکال 2003 سابراامانیام همکاران- و کالیجا پور- دوانی و نمازی 2014 هم کاران- و چن ش یمن همكاران- و نم ازي 1391 هم کاران- و بول و 1389 میگیرد قرار آزم ون مورد 1391 مرتضوی- و کردس تانی و بررسی به و شده داده بس ط مزبور مدل تحقیق این در س پس میپردازد. هزینه چسبندگی و مدیره هیئت ویژگیهای t سال در i شركت فروش و عمومي اداري هزينههاي :SGA t در i ش ركت فروش و عمومي اداري هزينهه اي :SGA 1-t t -1 سال t سال در i شركت فروش خالص :sale t t سال 1 - در i شركت فروش خالص :sale 1-t مدیره هیئت استقالل :BIND مدیره هیئت اندازه :BSIZE مدیرعامل مسئولیت دوگانگی :CEO 1- Pooled Data

6 میباشد. مدیره هیئت پاداش :RB t س ال در )sale T ( فروش کاهش اگر D س اختگی متغیر در و 1 برابر آنگاه باش د t 1- س ال )sale 1-t ( فروش به نس بت است. صفر آن مقدار غیراینصورت ترکیبی دادههاي بهوسيله مدل تخمين مراحل 7- اس تفاده ترکیبی دادههای روش از فرضیهها آزم ون برای مدلهای تخمین ب رای مناس ب روش انتخاب برای میش ود. از تركيبی دادههای مختلف زمانی دورهه ای و مقاطع در مزبور F آمارهی اگر است. شده استفاده هاسمن و )چاو( مقید F آزمون در و میشود پذیرفته ثابت اثر مدل باشد بحرانی مقدار از بزرگتر دادههای روش از تحقیق دادههای بودن مناسب و اینصورت غیر میشود. استفاده فرضیهها آزمون برای شده یکپارچه یا شده تلفیق میشود. مشاهده 2 جدول در شده ذکر آزمونهای از حاصل نتایج نیاز مورد روش که میدهد نشان هاسمن و مقید F از حاصل نتایج است. تلفیقی دادههای روش تحقیق مدل تخمین برای 3 جدول در تحقیق مدل ترکیبی دادههای از حاصل نتای ج شدهاند. بیان زیر بهشرح کمتر مدل معناداري س طح )F( آماره احتمال به توجه با )چاو( مقید F آزمون نتایج 2- جدول ترکیبی دادههای سطح در تحقیق مدل آزمون نتایج 3- جدول 60

7 61 س طح در که گرفت نتیجه میتوان بنابراین اس ت درصد 1 از ضریب اس ت. معنیدار رگرس یون معادله درصد 99 اطمینان بودن مربوط میزان کنن ده بیان نیز مدل ش ده تعدیل تعیین با مطابق میباش د. وابس ته متغیرهای با مس تقل متغیرهاي درصد م دل 52 ش ده تعدیل تعیین ضری ب 5 و 4 ج داول وابسته متغیر تغییرات از 0/52 متوسط بهطور بنابراین میباشد. میزان میش ود. تبیین کنترلی و مس تقل متغیرهاي توس ط 1/5 بین نیز مدلها آزمون از حاص ل واتس ون دوربین آمارهی رد همبستگی خود وجود عدم بیانکنندهی که میباشد 2/5 تا مدلهاست. خطای مقادیر چسبندگی وجود اثبات تحقیق: مدل تحلیل 8- صنایع و ش ركتها مطالعه م ورد جامعهي ك ه آنج ا از استفاده بنابراين ميشود ش امل را بهادار اوراق بورس مختلف است لگاريتمي و نسبتي شاخصهاي بر مبتني كه مدل اين از را شركتها ميان در متغيرها مقايسه قابليت كه ميشود باعث چون كند. همسان را شده برآورد ضرايب تفسير و دهد افزايش بنابراین اس ت صفر درآمد افزایش زم ان در D متغي ر ارزش و عمومي اداري هزينهه اي در افزاي ش درص د β 1 ضری ب نش ان فروش درآمد در افزايش درصد یک نتيجه در را فروش كه هنگامي در D متغير ضريب كه آنج ا از همچنين ميدهد. ضرايب مجموع بنابراين اس ت 1 برابر مييابد كاهش درآمد و عمومي اداري هزينهه اي در كاهش درص د بيانگ ر β 2 +β 1 اگر اس ت. فروش درآمد در كاهش درصد یک نتيجه در فروش درصد بايد باشند چسبنده فروش و عمومي اداري هزينههاي درصد از بيشتر درآمد افزايش دورههاي در هزينهها در افزايش ديگر بهعبارت باشد. درآمد كاهش دورههاي در هزينهها كاهش باشد. 0<β 2 و β 1 > 0 بايد درصد 5 سطح در β 2 و β 1 ضرایب فوق 3 جدول به توجه با شده برآورد β 1 ضریب به توجه با هستند. معنادار آماری نظر از افزایش با که نمود بیان میت وان میباش د درصد 85 برابر که 85 فروش و اداری عمومی هزینههای فروش درآمد درص د 1 مییابد. افزایش درصد منفی میباش د. درصد 37- براب ر β 2 ضری ب همچنی ن نش اندهندهی آن بودن معنادار و β 2 ضری ب ان دازهی بودن زيرا است. فروش و عمومی اداری هزینههای چس بندهی رفتار كاهش با كه اس ت معنا بدين اين و ب ود خواه د β 1 +β 2 > β 1 48 فروش و عموم ي اداري هزينههاي ف روش در درص د 1 تحقیق مدل نتیجه در و مييابد كاهش درصد( )37-85 درصد هزینههای در چسبندگی وجود درصد 95 اطمینان س طح در میکند. اثبات را اداری و عمومی )2003( آندرسون تحقیقات نتایج با مربوط یافتههای نتایج مديروس )2006( كاليج ا )2003( مير ويدن و س ابرامانين نعمتالهى و قائمى )2014( همکاران و چن ش یمن )2004( تیموری و حاجیه ا )1389( پ ور دوان ی و نم ازی )1385( مرتضوی و کردس تانی و )1391( همكاران و نمازي )1391( دارد. مطابقت هزینهها این در چسبندگی بر مبنی )1392( اول فرضیه تحلیل 1-8- مدیره هیئ ت غيرموظف اعض اي درصد تعاملي ضري ب بنابراين اس ت با براب ر t آم اره و β( 3 )0.003= مثب ت درصد افزايش با ديگر بهعبارت ميش ود. تایید تحقیق فرضيه اس تقالل افزايش به منجر كه مدیره هیئت موظف غير اعضاي )چس بندگي نامتقارن رفتار ميش ود مدیره هیئ ت اعض اي يعني مييابد. كاهش فروش و عموي اداري هزينههاي هزينه( اداري هزينههاي چسبندگي فروش در كاهش درصد 1 بهازاي مييابد. كاهش 0/003 فروش و عمومي دوم فرضیه تحلیل 2-8- و ) β 4 )0.002= و مثبت مدیرعامل دوگانگی تعاملي ضريب ميشود. تایید تحقیق فرضيه بنابراين است 2.11 با برابر t آماره مدیره هیئت رئیس و مدیرعامل که صورتی در ديگر بهعب ارت هزينه( )چسبندگي نامتقارن رفتار باش ند منفرد ش خص دو بهازاي يعني مييابد. كاهش فروش و عمومي اداري هزينههاي اداري هزينهه اي چس بندگي فروش در كاه ش درص د 1 مييابد. كاهش فروش و عمومي سوم فرضیه تحلیل 3-8- و )β 5 )0.007= مثبت مدی ره هیئت اندازه تعاملي ضري ب ميشود. تایید تحقیق فرضيه بنابراین است 4.6 با برابر t آماره نامتقارن رفتار مدی ره هیئت اندازه افزايش ب ا ديگر بهعبارت كاهش فروش و عمومي اداري هزينههاي هزينه( )چس بندگي چس بندگي فروش در كاهش درصد 1 بهازاي يعني ميياب د. مييابد. كاهش 0/007 فروش و عمومي اداري هزينههاي چهارم فرضیه تحلیل 4-8- و )β 6 )0.002= مثب ت مدیره هیئت پاداش تعاملي ضري ب ميشود. تایید تحقیق فرضيه بنابراين است با برابر t آماره نامتقارن رفتار مدی ره هیئت پاداش افزايش ب ا ديگر بهعبارت كاهش فروش و عمومي اداري هزينههاي هزينه( )چس بندگي چس بندگي فروش در كاهش درصد 1 ب هازاي يعني ميياب د. مييابد. كاهش فروش و عمومي اداري هزينههاي

8 نتيجهگيري و بحث 9- و مدیره هیئت ویژگیهای بين رابطه بررس ي به پژوهش اين اوراق بورس در فروش و عمومي اداري هزينههاي نامتقارن رفت ار متعددي پژوهشهاي اخير ده ه يك در ميپردازد. ايران به ادار حوزه در هزينهها نامتقارن رفتار و سنتي رفتار ديدگاه بررس ي به هزينهها سنتي ديدگاه اساس بر پرداختهاند. مديريت حس ابداري در اما است. متقارن آنها رفتار و كرده تغيير فعاليت سطح با متناسب رعايت فعاليت سطح با هزينهها بين تناسب نامتقارن رفتار ديدگاه كردند بيان )2003( همكاران و اندرسون ديگر بهعبارت نميشود. ميزان از كمتر فروش كاهش هنگام به هزينهها كاهش ميزان كه تئوري است. فروش افزايش ميزان همان هنگام به هزينهها افزايش تجاري واحد ذينفعان بين روابط بررس ي به ش ركتي حاكميت وجود بهدليل تجاري واحدهاي مدي ران كه آنجايي از ميپ ردازد. دست است ممكن نمايندگي مشكالت و سهامدران با منافع تضاد هزينهها در نامتقارن رفتار ايجاد موجب كه بزنند اقداماتي انجام به مكانيس م يك بهعنوان ش ركتي حاكميت ميرود انتظار ش ود عمومي اداري هزينههاي نامتقارن رفتار كاهش به منجر نظارت ي در نامتقارن رفتار كه داد نش ان تحقیق اين نتايج ش ود. فروش و هیئت ویژگیهای و دارد وجود فروش و عمومي اداري هزينههاي عمومي اداري هزينههاي در نامتقارن رفتار كاهش به منجر مدیره كه كرد بيان ميتوان پژوهش نتايج اس اس بر ميش ود. فروش و كاهش جهت در موث ر اقدامي ميتواند ق وي ش ركتي حاكميت اداري هزينههاي نامتقارن رفت ار كاهش و نمايندگي هزينههاي تحقیقات نتایج با مربوط یافتههای نتایج باش د. فروش و عمومي شیمن )2012( 1 س وگیانیس و لو چن )2008( همكاران و چن دارد. مطابقت )2014( 2 همکاران و چن تحقیق پیشنهادهای 10- براي پيش نهادهايي كنندهي ارايه پژوهش اي ن نتايج 1- شركت هزينههاي چسبندگي ميتوانند مديران اس ت. مديران انعقاد طريق از ميتوانند ني ز آنها كنند. كنترل و شناس ايي را و عملياتي داراييه اي اج ارهي ب راي مناس ب قرارداده اي كوتاهمدت( قراردادهای انعقاد مثال )بهعنوان كاركنان استخدام عملياتي داراييهاي س طح كاهش براي الزم تعديالت مي زان و كنند كمتر را فروش س طح و تقاضا كاهش دورههاي در خود دهند. كاهش را هزينهها چسبندگي شدت در نامتقارن رفت ار كه داد نش ان پژوهش اي ن نتاي ج 2- ویژگیهای و دارد وج ود فروش و عمومي اداري هزينهه اي هزينههاي در نامتق ارن رفتار كاه ش به منجر مدیره هیئ ت پژوهش نتاي ج اس اس بر ميش ود. فروش و عموم ي اداري اقدامي ميتواند قوي ش ركتي حاكميت كه كرد بيان ميت وان رفتار كاهش و نمايندگ ي هزينههاي كاه ش جهت در موث ر به بنابراين باش د. فروش و عمومي اداري هزينههاي نامتقارن قانونگذاران و بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته ش ركتهاي را زمينه ش ركتي حاكميت كيفيت تقويت ب ا ميش ود توصيه نمايند. فراهم هزينهها نامتقارن رفتار كاهش براي و س رمایهگذاران به تحقی ق این نتای ج به توج ه ب ا 3- هزینهها چسبندگی مفهوم به که میشود پیشنهاد س هامداران داشته کافی توجه آن به تصمیمگیریها در و شده آشنا بیش تر شدت که شرکتهایی حاصله نتایج به توجه با چراکه باش ند. آنها هزینهه ای فروش کاه ش با دارند باالی ی چس بندگی یکی درحالیکه میکن د تغییر فروش افزایش زم ان از کمتر فعلی هزینههای تحمل هزینهها چسبندگی دالیل مهمترین از بیشتر سود کسب یا و آینده در بیش تر زیان از جلوگیری برای دارد. بستگی مدیریت تصمیمات به و است آینده تصمیمات در منابع: نيكو و داود خانحس ينى اله ه مع زز قاس م بولو 1- و مديريت ديدگاه بين رابطه»بررس ی محمد نسبتى فصلنامه تهران«به ادار اوراق بورس در هزينهها چس بندگى 3. شماره 17 سال بودجه و برنامه پژوهشى علمى- رفتار»بررسی مس لم قاطبی و امیرعلی بندریان 2- اندازه بر تاكيد ب ا فروش اداری عمومی هزینههای چس بندگی المللی بین کنفران س ته ران«بهادار اوراق ب ورس در ش رکت آبان 29 تهران دانشگاه مالی مدیریت و اقتصاد حسابداری»پیشبینی فاروق کرمی حمید مقدم خالقی 3- چس بندگی و تغییرپذیری بر مبتنی مدل از اس تفاده با س ود صص 23 شماره حسابداری مطالعات هزینه«مديريت«عملكرد»حسابرسي رضا شباهنگ 4- و حس ابداري تخصصي تحقيقات مركز حسابرس ي س ازمان تهران. حسابرسي»بررس ی س عید. احمدي علي و محم د عليم رادي 5- اداري هزينههاي نامتقارن رفتار و شركتي حاكميت بین رابطه اوراق بورس در ش ده پذيرفته ش ركتهاي در فروش و عمومي سال مالي حسابداري پژوهش ي علمي فصلنامه تهران«بهادار 176. الی 162 صص 19 شماره پنجم 1385 معصومه نعمتاله ي حس ين محمد قائم ي 6- بهاي و اداري و عمومي و فروش و توزيع هزينه رفتار»بررس ي پذيرفته توليدي ش ركتهاي در رفته فروش كاالي ش ده تمام -1 Cheng,,.S.W Jiang, and.y Zeng 2- Shimin Chen,Serene Xu Ni. 62

9 63 Managerial Empire Building, Corporate Governance and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and dministrative Costs. AAA Management Accounting Section (MAS) Meeting Paper. 21- Gugler, K., D. C. Mueller, and B. B. Yurtoglu Separating the wealth and entrenchment effects of insider ownership on investment performance. Working Paper, the University of Vienna. 22- Hope, O., and W. B. Thomas Managerial empire building and firm disclosures. Journal of Accounting Research,forthcoming. 23- Innes, J. & Mitchell, F. (1993). ABC: a Survey of (UK), 69, CIMA members, Management Accounting 24- Jensen, M., and W. Meckling Theory of the firm:managerial behavior, agency costs, and capital structure. Journal of Financial Economics 3(4): Jensen, M. C Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers.american Economic Review 76(3): Larcker, D., S. Richardson, and I. Tuna. How important is corporate governance? The Accounting Review, forthcoming, Rihardson, S Over-investment of free cash flows.review of Accounting Studies 11(2 3): Noreen E, N. Soderstrom. The Accuracy of Proportional Cost Models:Evidence from Hospital Service Departments, Review of Accounting Studies 1997; 2: Nor een, E., & Soderstrom, N. (1994). Are overhead costs strictly proportional to activity? Evidence from hospital service departments. Journal of Accounting and Economics,17, Nicola Dalla Via, Paolo Perego Sticky cost behavior: Evidence from small and medium sized companies. Electronic copy available at: Perry, T., and A. Shivdasani Do boards affect performance? Evidence from corporate restructuring. Journal of Business 78 (4): Por porato, M., & Werbin. (2010). Active Cost Management in banks: Evidence of sticky costs in Argentina. Brazil and Canada. available at: com/abstract= Subramaniam C, Weidenmier M. Additional Evidence on the Sticky Behaviour of Costs, Working Paper, Texas Christian University Shimin Chen, Serene Xu Ni Corporate governance and the asymmetrical behaviour of selling, general and Administrative costs: further evidence from state antitakeover laws. Journal Of Financial Economics 69 (1): Shleifer, A., and Vishny, R. W A survey of corporate governance. Journal of Finance 52(2): Weiss, D., 2010, Cost behaviour and analysts earnings forecasts, The Accounting Review 85(4), شده در بورس اوراق بهادار تهران«مطالعات حسابداري شماره 16 صص نمازي محمد دوانيپور ايرج ) 1389 (»بررسي تجربي رفت ار چس بندگي هزينهها در ب ورس اوراق به ادار تهران«بررسيهاي حسابداري و حسابرسي شماره 62. صص کردس تانی غالمرضا و مرتضوی سید مرتضی 1391.»بررس ي تأثي ر تصميمات س نجيده مديران بر چس بندگي هزينهها در بورس اوراق بهادار تهران«بررس یهای حسابداری و حسابرسی شماره 67 صص نمازي محمد 1377.»بررس ي سيس تم هزينهيابي بر مبناي فعاليت در حس ابداري مديريت ومالحظات رفتاري آن«فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي : نمازي محمد فريدوني مرضيه و محمد جواد غفاري 1391.»تحليل بنيادي رفتار چس بندهي هزينهها و بهاي تمام شده با تاكيد بر دامنهي تغيیرات در بور س اوراق بهادار تهران«پيشرفتهاي حسابداري دوره 4 شماره Anderson, M. C., Banker, R., & Janakiraman, S. (2003). Are Selling, General and Administrative Costs Sticky? Journal of Accounting Research, 41(1), Balakrishnan R, Gruca T. Cost Stickiness and Core Competency: A Note. Working Paper, The University of Iowa; Bala krishnan, R., Peterson, M. J., & Soderstrom, N. S. (2004). Does capacity utilization affect the stickiness of cost?. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 19(3), Bethel, J., J. Liebeskind, and T. Opler Block share purchases and corporate performance. Journal of Finance 53 (2): Cooper R, Kaplan R. S. Cost & Effect-Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance Harvard Business School Press,Boston 1998a. 16- Chen, C., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). Managerial Empire Building, Corporate Governance and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and dministrative Costs. AAA Management Accounting Section (MAS) Meeting Paper. 17- Cheng, S., W. Jiang, and Y. Zeng, 2008, Cost stickiness in large versus small firms, Working paper (University of Maryland, College Park, MD). 18- Cannon, J., 2011, Determinants of Sticky Costs: An analysis of cost behavior using United States air transportation industry data, Working Paper (Iowa State University, Ames, IA). 19- Ca lleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, 17(2), Che n, C., Lu, H., & Sougianni, T. (2008).

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته چشماندازمديريتمالي 1395 پاییز 15 شماره 59 43 صص بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته ** * 1 امیرحسینزارع مهدیناظمياردکاني چکیده تمرکز نهادی سهامدارن شامل: شرکتی حاکمیت

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر قدرت تصمیمگیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر قدرت تصمیمگیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 3 پاییز 5331 صفحات -281 333 تأثیر قدرت تصمیمگیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 ویژگیهای بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص تاثیر شده پیشبینی سود 5951/95/59 دریافت: تاریخ 5951/55/51 پذیرش: تاریخ 1 جامعی رضا 2 رستمیان

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

فرزین رضایی مختارامینی

فرزین رضایی مختارامینی مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (393) 42-33 مقایسه تاثیر ساختار مالکیت (خانوادگی-غیرخانوادگی) * 2 فرزین رضایی مختارامینی و ریسک عملیاتی بر عملکرد شرکتها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 89 تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر زهره حاجی ها ** فهیمه مقامی چکیده در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 نقدی جریانهای بر مدیریت مالی تامین اثرتصمیمات 7331/17/82 دریافت: تاریخ 7331/13/83 پذیرش: تاریخ 1 نیا طالب قدرتاله 2 دسینه مهدی

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

قیقحت ماجنا یساسا فادها

قیقحت ماجنا یساسا فادها موثر عوامل حسابرسی حقالزحمهی تعیین بر مهرانی ساسان دكتر تهران دانشگاه مدیریت دانشكده دانشیار اوانكی جمشیدی كورش تهران دانشگاه حسابداری ارشد كارشناسی دوره دانشجوی تعیین ب ر موثر عوام ل بررس ی حاضر پژوهش

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران 27 رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران دکتر قاسم بولو* دکتر محمد مرفوع** علیرضا ابوالحسنی طرقی*** چکیده با توجه تئوری نمایندگی امید کسب خبرهای خوب آتی موجب انگیزش

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و پنجم / زمستان 7931 سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 39/2/8 تاریخ پذیرش: 39/6/77 1 محمود

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با تأكید بر چرخه تجاري حسن حسني 2 عسگر پاک مرام 3

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با تأكید بر چرخه تجاري حسن حسني 2 عسگر پاک مرام 3 راهبرد مديريت مالي سال پنجم شماره شانزدهم دانشگاه الزهرا )س( دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي تاريخ دريافت: 1395/10/13 تاريخ تصويب: 1395/12/25 بهار 1396 صص 77-97 1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

یراذگ هیامرس ییآراک رب یهدب دیسررس و یلام یرگشرازگ تیفیک ریثأت تکوب یرانچ نسح

یراذگ هیامرس ییآراک رب یهدب دیسررس و یلام یرگشرازگ تیفیک ریثأت تکوب یرانچ نسح کار و کسب و اقتصاد پژوهشنامه 2008-8396 شاپا: 44 تا 29 صفحه 1395( )بهار سیزدهم شماره هفتم سال سرمایهگذاری کارآیی بر بدهی سررسید و مالی گزارشگری کیفیت تأثیر 2 بوکت چناری حسن 1* نوریفرد یداله دکتر 95/3/10

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132/ صفحات 62-43 تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی محمدعلی دهقان دهنوی استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی dehghandehnavi@atu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197.

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197. پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197 داخلي كنترل اهميت با ضعف نقاط بر تاثيرگذار عوامل 1171/11/11 دریافت: تاریخ 1171/11/11 پذیرش: تاریخ 1 حاجیها زهره 2 نژاد حسین محمد

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي مقايسهاي ساختار سرمايه شرکتهاي با فناوري پیشرفته و سنتي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و تجزيه و تحلیل رگرسیون خطي چند گانه

ارزيابي مقايسهاي ساختار سرمايه شرکتهاي با فناوري پیشرفته و سنتي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و تجزيه و تحلیل رگرسیون خطي چند گانه فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دهم شماره 36 زمستان 1331 صص 11 33 ارزيابي مقايسهاي ساختار سرمايه شرکتهاي با فناوري پیشرفته و سنتي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و تجزيه و تحلیل رگرسیون خطي چند

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا ات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 44 شماره 4 زمستان 93 ص )545-559( تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا سری زمانی حبیباهلل سالمی حلیمه جهانگرد *. استاد دانشکدة اقتصاد

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال چهارم شمارهي 61 زمستان 6931 صفحات: 25-52 عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت *1 ابراهیم نصیراالسالمی 5 تیمور رحمانی 3 حمید ابریشمی

Διαβάστε περισσότερα

بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران

بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران چشماندازمديريتمالي 1395 زمستان 16 شماره 30 9 صص بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران ** * 1 داريوشفريد زهراتقیانديناني چکیده بورس در سرمایهگذاری به را سرمایهگذاران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام داریوش * فروغی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان بهاره خورسندی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان چکیده

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

ناجنسفر )جع( رصع یلو هاگشناد یرادباسح هورگ یملع تأیه وضع

ناجنسفر )جع( رصع یلو هاگشناد یرادباسح هورگ یملع تأیه وضع فازی پشتیبان بردار ماشین رویکرد از استفاده با سهم هر سود بینی پیش تهران( بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای موردی: )مطالعه 1 نسب حسینی حجت رفسنجان )عج( ولیعصر دانشگاه حسابداری گروه علمی هیأت عضو

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها صابر شعری * استادیار حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی مهدی نیکبخت کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه عالمه

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα