ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : Σ.Θ Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : Αξ. πζθ. Σει/ηππέαο : Ζιεθηξ.Γ/λζε : ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 Γεκόζηνο αλνηθηόο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ πιπζίκαηνο θαη ζηδεξώκαηνο ηνπ ηκαηηζκνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Αλνηθηφο πκθεξφηεξε πξνζθνξϊ Παξαζθεπά, θαη ψξα 18:00 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ Παξαζθεπά θαη ψξα 11:00 ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΧΓΗΚΟ CPV ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΔΛ- ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ: Γηαδηθηπαθή Πύιε ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ. ΔΝΣΤΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΧΗ: Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, Πεξ.νδόο Ν.Δπθαξπίαο, Θεζζαινλίθε, Γξ. Πξνκεζεηώλ ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ Γχν (2) Ϋηε

2 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ Έρνληαο ππόςε: 1 Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (ΦΔΚ Α 19/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005» (Φ.Δ.Κ. Α 64/ ) Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α 150/ ) Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 & 3 ηνπ Νφκνπ 4250/2014(ΦΔΚ Α 74/ ) Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 81/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134/ ) Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλϊδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 256/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Ν. 3377/2005 «ΑξρΫο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ηνκϋσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξϊο ΘΫκαηα Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ϊξζξνπ 35 (θαηαβνιά παξαβφινπ γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηϊ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.) Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α 43/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ϊξζξνπ 24 (παξαθξϊηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθϋο επηρεηξάζεηο) Σεο ππ αξηζ / απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο «Καζνξηζκφο εκεξάζησλ θαη εβδνκαδηαέσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξάζησλ θαη εβδνκαδηαέσλ ηνπηθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο) πνπ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ» (Φ.Δ.Κ. Β 1226/ ) Σνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα θαηϊ ηε ζχλαςε Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ», φπσο απηφο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.4111/ Σνπ Ν.3918/2011 «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγϋο ζην χζηεκα Τγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.4281/2014 «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλϊπηπμεο ηεο Διιεληθάο νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθϊ ζϋκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο.» Σνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/ Α / ) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σελ ππ. αξ. Π1/ 2380/ (ΦΔΚ 3400/Β/ ) ΚΤΑ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκϊησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Σελ ππ. αξ. Π1/ /10/ ΣερληθΫο ιεπηνκϋξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) Σηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 & 3 ηνπ Νφκνπ 4250/2014(ΦΔΚ Α 74/ ) Σελ ππ αξηζ. Α1α / 8342 / (ΦΔΚ 711 / η.β / 1998) θνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεέαο θαη Πξφλνηαο «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγέαο ηνπ Γεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκεένπ Παπαγεσξγένπ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ αξηζ. Α1α / νηθ / 98 (ΦΔΚ 824 / η.β / ), Τ4α / 5063 / 2001 ρεη. Τ4α / 4698 / 2001 (ΦΔΚ 1180 / η.β / ), Τ4α / / 2001 (ΦΔΚ 1297 / η.β / ), Τ4α / / (ΦΔΚ 439 / η.β / ) θαη Τ4α / / 2006 (ΦΔΚ 1193 / η. Β / ) ΤπνπξγηθΫο ΑπνθΪζεηο, θαη ηζρχεη ζάκεξα Σηο δηαηϊμεηο ησλ Ϊξζξσλ 15 θαη 17 ηεο απφ χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο «Ίδξπκα Παπαγεσξγένπ», πνπ θπξψζεθε κε ην Ν / 1991 (ΦΔΚ 146 / Σεχρνο Α ), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο απφ , θαη φκνηεο ζπκβϊζεηο, πνπ θπξψζεθαλ κε ηνπο Ν / 1998 (ΦΔΚ 128 / Σεχρνο Α ), Ν / 1999 (ΦΔΚ 174 / Σεχρνο Α ) θαη Ν / 2003 (ΦΔΚ 296/ ) αληέζηνηρα Σελ ππ αξηζ. ΓΤ1δ / / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ 365/ , Σεχρνο Y.O.Γ.Γ.), πεξέ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ «Παπαγεσξγένπ», φπσο απηά ζπ- 2

3 κπιεξψζεθε κε ηελ φκνηα ππ αξηζ. ΓΤ1δ / Γ.Π. νηθ / (ΦΔΚ 3 / , Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ αξηζ. 322/ (ζ. 26ν) απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ. 1. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 2.1 Σελ ππ αξηζ.γτ5α/νηθ.16372/ απφθαζε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α., κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ν εηάζηνο πξνυπνινγηζκφο Ϋ- ηνπο 2013 ηνπ Ννζνθνκεένπ. 2.2 Σελ ππ αξηζ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο, κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ην ΠΠΤΦΤ Σελ ππ αξηζ. 1201ε/ απφθαζε ηεο 3εο Τ. Πε Μαθεδνλέαο, κε ηελ νπνέα εμνπζηνδνηεέ ην Γ.Ν.Παπαγεσξγένπ γηα ηελ δηελϋξγεηα ηνπ αλσηϋξσ δηαγσληζκνχ απφ ην Π.Π.Τ.Τ. ηνπ Ϋηνπο Σελ ππ αξηζ. 426ε / απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, γηα ηε δηελϋξγεηα δεκφζηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξϊ, γηα ηελ αλϊζεζε ησλ ππεξεζηψλ πιπζέκαηνο θαη ζηδεξψκαηνο ηνπ ηκαηηζκνχ ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ Ννζνθνκεένπ 2.5. Σελ ππ αξηζ. 89ε / (Θ.7ν) απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο γηα ηελ Ϋγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ κε αξ. δηαθ.018/2011. ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Γεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ πιπζίκαηνο θαη ζηδεξώκαηνο ηνπ ηκαηηζκνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 1. Ο ζπλνιηθφο εηάζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλϋξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 2. Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, γέλεηαη ζην παξϊξηεκα Α ηεο παξνχζαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαη ε πξνκάζεηα ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε φζα πξνβιϋπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηα απηάο. 4. Ζ απνζθξϊγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη δεκφζηα, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ. 5. ΚαηΪ ηε δηελϋξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη πξνζθϋξνληεο ά εθπξφζσπνέ ηνπο, εθφζνλ Ϋρεη ππνβιεζεέ κε ηελ πξνζθνξϊ ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 6. Γηθαέσκα πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηϋξσ, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο: α) Όια ηα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα, εκεδαπϊ ά αιινδαπϊ. β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβϊιινπλ θνηλά πξνζθνξϊ. γ) πλεηαηξηζκνέ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβϊλνπλ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκϋλνπ λα ππνβϊινπλ πξνζθνξϊ. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ππνρξενχηαη λα πξϊμεη ηνχην εϊλ θαηαθπξσζεέ ζ απηάλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηϊ ηελ θξέζε ηεο Γηνέθεζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε πεξηβνιά νξηζκϋλεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο. 7. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ ΔΖΓΖ κϋρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζε ειεθηξνληθφ θϊθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιϋςεηο ηνπ Ν.4155/13,ηεο Τ.Α Π1/2390/ ,ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. Δπέζεο ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε έληππα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, ζην Γξ.Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Παπαγεσξγένπ, (Πεξ. Οδφο Ν.Δπθαξπέαο Θεζζαινλέθε, Σ.Κ ). 8. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην Γηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο (πξνκεζεπηϋο) απαηηεέηαη λα δηαζϋηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγεκϋλε απφ πηζηνπνηεκϋλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη λα Ϋρνπλ εγγξαθεέ ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ πκβϊζεσλ ((Δ..Ζ.ΓΖ.. -Γηαδηθηπαθά πχιε αθνινπζψληαο ηελ θαησηϋξσ δηαδηθαζέα εγγξαθάο.: 8.1 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο - ρξάζηεο αηηνχληαη κϋζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ηελ εγγξαθά ηνπο ζε απηφ παξϋρνληαο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξάζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμάο: Όζνη απφ ηνπο αλσηϋξσ δηαζϋηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνέ θαηϋρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο 3

4 Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γελ. Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ρξάζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο νη νπνένη δελ δηαζϋηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ πνπ θαηϋρνπλ απφ ην αληέζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ρξάζηεο ηξέησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηϋιινληαο: - εέηε ππεχζπλε δάισζε ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλε κε επέζεκε κεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά. - εέηε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθά αξρεένπ.pdf κε επέζεκε κεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά, φπσο απηϊ πξνζδηνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβϊζεηο Ϋξγσλ, ζην ΠαξΪξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβϊζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην ΠαξΪξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβϊζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξϊηνο κϋινο εγθαηϊζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξϋα, ζηα νπνέα λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθά ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν ά αθξηβϋο αληέγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα. 8.3 Σν αέηεκα εγγξαθάο ππνβϊιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςάθηνπο ρξάζηεο ειεθηξνληθϊ κϋζσ ηνπ πζηάκαηνο. 8.3 Ο ππνςάθηνο ρξάζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ά κϋζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ζρεηηθϊ κε ηελ εμϋιημε ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο ηνπ. Δθφζνλ ην αέηεκα εγγξαθάο εγθξηζεέ, ν ππνςάθηνο ρξάζηεο ιακβϊλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνέεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκϋλνο ρξάζηεο θαη πξνβαέλεη ζηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 9. ε φ,ηη αθνξϊ ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα πξνζθφκηζε εγγξϊθσλ θαη αλαθνξηθϊ κε ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξϊθσλ απηψλ ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην Ϊξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014. Ζ Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), ππνγξϊθεηαη ςεθηαθϊ απφ ηνλ πξνζθϋξνληα θαη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο. 10. Οη πξνζθνξϋο πξϋπεη λα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ά λα εέλαη επηζάκσο κεηαθξαζκϋλεο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 11. Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξϊο. 12. ΚΪζε Τπνςάθηνο ζπκκεηϋρεη ζην Γηαγσληζκφ κε κέα κφλν πξνζθνξϊ. Δθφζνλ Τπνςάθηνο, θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, ππνβϊιιεη αηνκηθϊ πξνζθνξϊ, δελ δχλαηαη λα ζπκκεηϊζρεη ζην Γηαγσληζκφ σο κϋινο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ ά θνηλνπξαμέαο. ηελ ηειεπηαέα απηά πεξέπησζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ παξαπϊλσ απφ κέα πξνζθνξϋο θαη απνξξέπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο απαξϊδεθηεο. 13. Απνθιέζεηο απφ ηνπο απαξϊβαηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο Ϋρνπλ σο ζπλϋπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη νη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξϊβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδάπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηϋο ζπλεπϊγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο (Ϊξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 14. ΑvηηπξoζθoξΫο δελ γέvovηαη δεθηϋο ζε θαλϋλα ζηϊδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξέπησζε ππoβoιάο ηνπο απoξξέπηovηαη σο απαξϊδεθηεο ζην ζχλνιν ηνπο 15. Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΖΓΖ νξέδεηαη ε: Χο θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΖΓΖ νξέδεηαη ε : θαη ψξα 18:00:00 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ή ζα θαηαηεζνύλ κε επηζηνιή εθηόο Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ινγίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. 16. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο θαη θϊζε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κϋζσ ηνπ πζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ αξ.6 ηνπ Ν.4155/2013 θαζψο θαη ζην Ϊξζξν 6 ηεο ΤΑ/π1/2390/ Ζ απνζθξϊγηζε πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζά ηνπο γέλεηαη ειεθηξνληθϊ απφ ηα αξκφδηα πηζηνπνηεκϋλα ζην χζηεκα φξγαλα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, άηνη απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ. ε θϊζε ζηϊδην ηεο απνζθξϊγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ακϋζσο κεηϊ ηελ απνζθξϊγηζε, νη Ϋρνληεο ην ζρεηηθφ δηθαέσκα πξνζθϋξνληεο δχλαηαη λα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ησλ απνζθξαγηζζϋλησλ θαθϋισλ ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ νηθεέα λνκνζεζέα. 18. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηϋο ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, ζρεηηθϋο κε ηα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κϋρξη θαη νρηψ (8) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ.α ηνπ ΠΓ 118/07, απηϋο παξϋρνληαη ειεθηξνληθϊ ζ απηνχο κϋζσ ηεο εθαξκνγάο πνπ παξϋρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκϋξεο πξν ηεο 4

5 εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηϋο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, απηϋο δέλνληαη νκνέσο ειεθηξνληθϊ ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ Ϋρνπλ δεηεζεέ εκπξφζεζκα, άηνη κϋρξη ηελ εκεξνκελέα εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ.α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξέο ν πξνζθϋξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα ηεο ελ ιφγσ Ϋλζηαζεο. Αηηάκαηα γηα ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβϊιινληαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, εμεηϊδνληαη κφλνλ εϊλ ε Τπεξεζέα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληάζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκϋλνληνο ρξφλνπ. 19. Σα αλσηϋξσ αηηάκαηα ππνβϊιινληαη ειεθηξνληθϊ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ δηαγσληζκνχ κϋζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ θαη θϋξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ-δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδά δηαζϋηνπλ ζρεηηθϊ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθό αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Σα εξσηάκαηα/αηηάκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθϊ ζηελ ειιεληθά γιψζζα, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξέδνληαη παξαπϊλσ θαη απεπζχλνληαη ζηελ ππεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ην Γηαγσληζκφ ά ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ ζα απαληάζεη ζε εξσηάκαηα πνπ ζα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ κε ηξφπν Ϊιιν απφ ηνλ σο Ϊλσ πξνδηαγεγξακκϋλν. 20. ΚαηΪ ηα ινηπϊ, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαη ε πξνκάζεηα ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηα παξαθϊησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλϊπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο. 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ - ΠΟΟΣΖΣΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 4. ΤΠΑΡΥΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 21. Αληέγξαθα ηεο δηαθάξπμεο ζα δηαηέζεληαη απφ ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ ζηε Γηαδηθηπαθά πχιε 5

6 (Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ αξηζ. 021/2014) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ - ΠΟΟΣΗΣΔ ΣΔΜΑΥΙΑ ΔΣΗ- ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΔΙ ΔΙΓΗ ΙΧ ΣΙΜΗ ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΠΗΚΔ 160x ,350 ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΔ 53X ,130 ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 64X ,130 ΜΠΛΟΤΕΔ ΠΡΑΗΝΔ ,250 ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ ΠΡΑΗΝΑ ΜΗΚΡΑ (ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 62Υ61 ΈΧ ΜΔΓΔΘΖ) 120Υ ,130 ΔΝΣΟΝΗΑ ΛΔΤΚΑ 160Υ ,185 ΔΝΣΟΝΗΑ ΠΡΑΗΝΑ,ΜΠΛΔ ΜΔΓΑΛΑ ΚΑΗ ΦΤΣΗΚΗ 160Υ ,185 ΠΔΣΔΣΔ ΠΡΟΟΦΗΑ 95Υ ,130 ΜΑΛΛΗΝΔ ΚΟΤΒΔΡΣΔ 162Υ ,350 ΡΟΜΠΔ ΓΗΑΣΡΧΝ ΠΡΑΗΝΔ ,230 ΡΟΜΠΔ ΓΗΑΣΡΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ Α- ΠΡΔ,ΚΗΣΡΗΝΔ,ΜΧΒ,ΔΜΠΡΗΜΔ ,230 ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ ΚΟΤΣΟΤΜΗΟΤ ΠΡΑΗΝΑ ,250 ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ ΚΟΤΣΟΤΜΗΟΤ Α- ΠΡΑ,ΜΧΒ,ΦΤΣΗΚΗ,ΜΠΛΔ,ΗΔΛ,ΚΟΚΚΗΝΟ , ΜΠΛΟΤΕΔ ΛΔΤΚΔ,ΜΧΒ, ΦΤΣΗΚΗ, ΜΠΛΔ ΗΔΛ,ΚΟΚΚΗΝΔ ,250 ΠΑΗΓΗΚΑ ΔΝΣΟΝΗΑ ,140 ΠΑΗΓΗΚΔ ΚΟΤΒΔΡΣΔ PIKE ,150 ΦΟΡΜΔ ΠΑΗΓΗΚΔ ,140 ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΈ- ΚΟΤΡΣΗΝΔ ΚΛΗΝΗΚΧΝ/ΜΠΑΝΗΟΤ ΣΡΑ ,600 ΔΝΣΟΝΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΦΟΤΞ 1,60Υ2,60 ΔΝΣΟΝΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΦΟΤΞ 1,40Υ1, ,300 ΑΛΗΑΡΔ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ,300 ΣΟΛΔ ΟΜΑΓΑ ΜΠΑΚΔΣ / ΠΟΓΟΦΑΗ- ΡΟΤ 500 0,300 ΖΜΑΗΔ 60 0,200 ΣΟΛΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΧΝ ΡΟΤΥΑ ΓΗΑ ΑΠΟΡΟΤΑΠΟΡΟΤ ,300 ΕΧΝΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΑΘΔΝΧΝ ,290 ΑΠΌ 20Υ20 ΔΧ ΠΑΝΑΚΗΑ ΚΔΚΟΝΗΜΑΣΟ 40Υ ,300 ΑΚΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ,300 Οη αλαγξαθφκελεο πην πϊλσ πνζφηεηεο εέλαη ελδεηθηηθϋο θαη Ϋρνπλ πξνζδηνξηζηεέ θαη εθηέκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, κε βϊζε ηελ θαηαλϊισζε αληέζηνηρσλ εηδψλ θαηϊ ηα πξνεγνχκελα Ϋηε. Σν Ννζνθνκεέν δελ Ϋρεη ππνρξϋσζε λα εμαληιάζεη ηηο πνζφηεηεο απηϋο ά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπϊλεο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβϊιιεηαη απφ ηηο αλϊγθεο ηνπ, φπσο απηϋο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε δηϊξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπεηδά ν δηαγσληζκφο αθνξϊ ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, ε πξνζθεξφκελε ηηκά ζα δέλεηαη, επέ πνηλά απφξξηςεο ηεο πξνζθνξϊο, μερσξηζηϊ γηα θϊζε εέδνο. Οη πξνζθνξϋο ζα γέλνληαη δεθηϋο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ πιπζέκαηνο θαη ζηδεξψκαηνο ΠξνζθνξΫο πνπ ζα αλαθϋξνληαη ζε κϋξνο ησλ εηδψλ ζα απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. 6

7 (Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ αξηζ. 021/2014) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟI ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1.1. ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άξζξν 1o Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (ΔΖΓΖ) κϋζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο ηνπ ζπζηάκαηνο. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ειεθηξνληθϊ θαη ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλεο, κϋζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κϋρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θϊθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4155/13 (ΦΔΚ/Α/ ), ζην Ϊξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Α/2677/ ) «ΣερληθΫο ιεπηνκϋξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζ- ιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαη ζην Π.Γ. 118/07 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ). Σα θαηϊ πεξέπησζε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθϊ, φπσο πεξηγξϊθνληαη θαησηϋξσ, ζα πξϋπεη επέζεο λα ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ζε εληαέν ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ν νπνένο ζα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε: α. Ζ ιϋμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαέα γξϊκκαηα. β. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο θαη ν αξηζκφο Α/Α ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθϋινπ ηνπ δηαγσληζκνχ δ. Ζ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα. (Δπσλπκέα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ) Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθϋινπ ηεο πξνζθνξϊο νξέδνληαη σο εμάο: (α) Ϋλαο (ππν)θϊθεινο* κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη (β) Ϋλαο (ππν)θϊθεινο* κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». *(ππν)θϊθεινο: θαηεγνξέα επηζπλαπηφκελσλ αξρεέσλ ζην ζχζηεκα. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία π- πνβνιήο ηνπο, δει θαη ώξα 11:00, κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ. Πεξηερόκελα (ππν)φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θϊθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-σερληθά πξνζθνξϊ» ππνβϊιινληαη ε ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηϊ ην ζηϊδην ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗ- ΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξϊο. πγθεθξηκϋλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θϊθειν πεξηιακβϊλνληαη: Α. Πξoζόvηα θαη δηθαηoιoγεηηθά ζπκκεηνρήο Δληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεο πξνζθνξϊο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθϊ ηα αλαθεξφκελα θαησηϋξσ δηθαηνινγεηηθϊ ζπκκεηνράο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθϋξνληεο ππνβϊιινπλ: 1. Σα θπζηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. α. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπϊλεο, ρσξέο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 10 ν ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα ειεθηξνληθϊ ζε κνξθά αξρεένπ PDF θαη πξν- 7

8 ζθνκέδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα Γηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. β. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηϋρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. γ. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλε, ζηελ νπνέα: i) Να αλαγξϊθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηϋρνπλ. ii) Να δειψλεηαη φηη, κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο, - δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε α) γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο ε- παγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απ απηϊ πνπ νξέδνληαη ζηε δηαθάξπμε, ά γ) γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απϊηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο, φπσο φια απηϊ εμεηδηθεχνληαη θαησηϋξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α, - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, - εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο, - εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην, πξνζδηνξέδνληϊο ην ζαθψο, θαηϊ ηφπν θαη εηδηθά αξκνδηφηεηα, εθφζνλ ππϊξρεη (π.ρ. Δπηκειεηάξην Πηεξέαο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο θ.ν.θ.) iii) Να αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ ηδένπ ΓηαηΪγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. δ. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνέα λα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζάο ηνπο, ii) φηη δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, iii) φηη κϋρξη ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο, ε επηρεέξεζά ηνπο ππάξμε ζπλεπάο σο πξνο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ά Ϊιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο Ϋλαληη θνξϋσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα, iv) φηη νη πιεξνθνξέεο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηϋρνληαη ζηελ πξνζθνξϊ ηνπο εέλαη αιεζά θαη αθξηβά σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, λ) δελ Ϋρνπλ ηεζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α 153)θαζψο θαη vη) φηη ε πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ηεο νπνέαο Ϋ- ιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδϋρνληαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Ζ κε εθπιάξσζε ησλ πξνυπνζϋζεσλ ππφ ζηνηρ. i, ii θαη iii αληαπνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαζϋηνπζα Αξρά ά Ϊιιν ππνςάθην κε ζρεηηθά ακεηϊθιεηε απφθαζε δηθαζηηθάο αξράο ά απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθάο αξράο, ε νπνέα δελ ππφθεηηαη πιϋνλ ζε πξνζβνιά κε Ϋλδηθα κϋζα. 2. Σα voκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: α. Όια ηα αλσηϋξσ δηθαηoιoγεηηθϊ ηεο παξαγξϊθνπ A.1. Γηεπθξηλέδεηαη φηη: i) ηελ ππφ ζηνηρεέν γ, αλσηϋξσ Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζα πξϋπεη λα αλαθϋξεηαη επηπξφζζεηα φηη : - ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο (ά Ϊιιεο αλϊινγεο δηαδηθαζέαο γηα ηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα) ii) Οη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη, επέ εηαηξηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηϋο ηνπο ά πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκϋλν απ απηνχο θαη επέ αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ά πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκϋλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξέαο. iii) Χο πξνο φηη αθνξϊ εηδηθψο ηελ αλππαξμέα πνηληθάο θαηαδέθεο, νη ππεχζπλεο δειψζεηο αθνξνχλ ηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ πξνϋδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ησλ Α.Δ., ππνγξϊθνληαη δε κφλνλ απφ απηνχο. β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηϋξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα: i) Οη πξνζσπηθϋο εηαηξέεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκϋλνπ. 8

9 ii) Οη Δ.Π.Δ., αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκϋλνπ, καδέ κε ηα αληέζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). iii) Οη Α.Δ., αληέγξαθν θσδηθνπνηεκϋλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο Ϋρεη θαηαηεζεέ ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθά Αξρά, καδέ κε ηα αληέζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζηα νπνέα Ϋρνπλ δεκνζηεπηεέ ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξέαο θαη νη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζην νπνέν Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιένπ. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα δεκνζηφηεηαο, αξθεέ ε πξνζθφκηζε αλαθνέλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθάο αξράο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ ζηνλ νηθεέν Μ.Α.Δ. iv) Γηα φιεο ηηο πην πϊλσ πεξηπηψζεηο, βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. γ. Αληηζηνέρσο, ηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα: i) αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν ηζρχεη, θαη ησλ εγγξϊθσλ απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη, κε βϊζε ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, ε ηάξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη αθνξϊ ηελ έδξπζε θαη ηηο κεηαβνιϋο απηνχ, θαζψο θαη, ζπκπιεξσκαηηθϊ, γηα ηα λνκηθϊ πξφζσπα (Α.Δ. ά Ϊιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληέγξαθν ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγϊλνπ δηνέθεζεο θαη ησλ εγγξϊθσλ απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε ηάξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληέζηνηρσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη ii) βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε αξράο ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. 3. Οη πλεηαηξηζκνί: ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ πξνβιϋπνληαη αληηζηνέρσο αλσηϋξσ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη α) νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ, β) σο πξνο φ,ηη αθνξϊ εηδηθψο ηελ αλππαξμέα πνηληθάο θαηαδέθεο, αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ ηδένπ. 4. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: α. Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, γηα ηνλ θϊζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε. β. Γάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κϋξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζϋλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξϊο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκϋλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 5. ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξϊηνο δελ εθδέδεη θϊπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, απφ απηϊ πνπ δεηνχληαη πην πϊλσ, ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηϋξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνέα γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκϋλνο. Ζ ππνρξϋσζε απηά αθνξϊ φιεο ηηο πην πϊλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. 6. Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ πξνζθϋξνληνο ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ππνβϊιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθϊ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξϊθσλ πνπ θϋξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Όηαλ ππνγξϊθνληαη απφ ηνλ έδην θϋξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε. Δπηζεκαέλεηαη φηη ηα αλσηϋξσ δηθαηνινγεηηθϊ ά ηα Ϊιια ζηνηρεέα ηνπ ππνθαθϋινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθά πξνζθνξϊ» πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ κε ηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξϊ θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζϋηνπζα αξρά εληφο ηεο αλσηϋξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκέαο εέλαη ηα δηθαηνινγεηηθϊ θαη ζηνηρεέα πνπ δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ / ζπληαρζεέ απφ ηνλ έδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξϋα θαη θαηϊ ζπλϋπεηα δελ θϋξνπλ ηελ ςεθηαθά ηνπ ππνγξαθά. Χο ηϋηνηα ζηνηρεέα ελδεηθηηθϊ εέλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνράο, πηζηνπνηεηηθϊ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ δεκφζηεο αξρϋο ά Ϊιινπο θνξεέο. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηόο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ε πεξέπησζε πνπ ζηελ ρψξα ηνπ ππνςεθένπ αλαδφρνπ νξηζκϋλα απφ ηα πην πϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ δελ εθδέδνληαη ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, πξϋπεη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, λα αλαπιεξσζνχλ κε Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ζηα θξϊηε κϋιε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςάθηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςάθηνο αλϊδνρνο δελ βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηϊζηαζε. Ζ Ϋλνξθε απηά βεβαέσζε ζα ζπκπεξηιακβϊλεηαη ππνρξεσηηθϊ ζηνλ θϊθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο. 9

10 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. Β. «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Δληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθϋινπ απηνχ ηνπνζεηεέηαη ε ηερληθά πξνζθνξϊ, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηϊ πεξέπησζε, θαη φζα Ϊιια Ϋγγξαθα θαη ζηνηρεέα αλαθϋξνληαη ζηε παξνχζα δηαθάξπμε θαζψο θαη ζηα παξαξηάκαηα Γ θαη Γ. Ζ ηερληθά πξνζθνξϊ ζπληϊζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηε ζπλϋρεηα, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξϊθεηαη ςεθηαθϊ θαη ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξϋπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθϋξσλ θαιεέηαη λα παξϊγεη εθ λϋνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. Δθόζνλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Δηδηθόηεξα: ζηνλ (ππν)θάθειν γηα ηελ «Σερληθή Πξνζθνξά», ηνπνζεηνχληαη: (Α1. ΤΜΦΧΝΙΑ ΜΔ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΟΡΟΤ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ) Έγγξαθε δάισζε ηνπ ζπκκεηϋρνληα απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε ζε φια ηα ζεκεέα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ησλ ΠαξαξηεκΪησλ Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζηελ νπνέα ζα δειψλεη φηη ε πξνζθνξϊ ηνπ ηζρχεη γηα δηϊζηεκα ηνπιϊρηζηνλ δηαθφζηα δϋθα (210) εκεξψλ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο θαηϊ ΔΝ ISO 9001 (Α2. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΙΓΙΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ (ΠΛΤΙΜΟ ΙΓΔΡΧΜΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ), Δ ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΙ- ΥΔΙΡΗΔΙ) ΚαηΪινγν ζηνλ νπνέν αλαθϋξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκβϊζεηο παξνράο ππεξεζηψλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ Ϋρεη ζπλϊςεη κε Τπεξεζέεο ηνπ Γεκνζένπ ά ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκϋα. ηνλ θαηϊινγν ζα πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη: ν αληηζπκβαιιφκελνο, ε αμέα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α., ε δηϊξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξαηϊζεηο απηάο. Φ/α ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνλ θαηϊινγν ζπκβϊζεσλ. (Α3. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΙΓΙΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ (ΠΛΤΙΜΟ ΙΓΔΡΧΜΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ), Δ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ (Κιηληθέο, Ννζνθνκεία θ.α.)) ΚαηΪινγν ζηνλ νπνέν αλαθϋξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκβϊζεηο παξνράο ππεξεζηψλ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ Ϋρεη ζπλϊςεη ν ππνςάθηνο αλϊδνρνο κε Ννζνθνκεέα ά ΗδησηηθΪ ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα. ηνλ θαηϊινγν, ζα πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη: ν αληηζπκβαιιφκελνο, ε αμέα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α., ε δηϊξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξαηϊζεηο απηάο. Φ/α ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνλ θαηϊινγν ζπκβϊζεσλ (Α4. ΥΔΓΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ) Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ν πξνζθϋξσλ δηαζϋηεη θαηϊιιειε θαη επαξθά ππνδνκά (εηδηθεπκϋλν πξνζσπηθφ, ηερληθϊ κϋζα θ.ι.π.) γηα ηελ εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο. ΚαηΪζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηϊ εηδηθφηεηα, φπσο απηά Ϋρεη ππνβιεζεέ ζηελ επηζεψξεζε. ρϋδην πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ζην νπνέν ζα πεξηγξϊθεηαη ε νξγϊλσζε ιεηηνπξγέαο, ε δηαρεέξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηαρεέξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξϋρεη ην Ννζνθνκεέν, ησλ κϋηξσλ πνπ ιακβϊλεη γηα ηελ ε- μαζθϊιηζε ηεο πνηφηεηαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ Ϋθηαθησλ αλαγθψλ, φπσο επέζεο θαη ησλ βειηηψζεσλ, επηζθεπψλ θαη ζπληεξάζεσλ ηνπ ππϊξρνληνο εμνπιηζκνχ θ.α. 10

11 (Β1. ΤΦΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΡΙΔΣΙΑ) Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζρεηηθϊ κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρεέξεζεο ζηνλ ηνκϋα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξϊ εηδηθφηεξα ηηο αηηνχκελεο ππεξεζέεο, θαηϊ ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ Ϋηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθϋο ρξάζεηο ά Ϊιισο, γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγέαο Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ απφ ηελ ζχζηαζά ηεο επηρεέξεζεο. Αληέγξαθν ά απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρεέξεζεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε δεκνζέεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηεέηαη απφ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλε ε επηρεέξεζε. Όζνη απφ ην λφκν δελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξϋσζε δεκνζέεπζεο ηζνινγηζκνχ, ζα πξϋπεη λα ζπλππνβϊιινπλ λφκηκα αληέγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο ά εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα αληέζηνηρα Ϋηε. (Β2. ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ) ρϋδην αληηκεηψπηζεο Ϋθηαθησλ αλαγθψλ (γηα ηελ πεξέπησζε πνπ ν ηκαηηζκφο δελ ζα εέλαη εθηθηφ λα πιπζεέ ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ Ννζνθνκεένπ), ζην νπνέν ζα πεξηγξϊθεηαη ε νξγϊλσζε ιεηηνπξγέαο, ε δηαρεέξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηαρεέξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ βηνκεραληθνχ πιπληεξένπ ηνπ αλαδφρνπ θ.α. Όζνλ αθνξϊ ηελ θϊιπςε ηνπ ζρεδένπ Ϋθηαθηεο αλϊγθεο, ν αλϊδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζϋζεη επηπξφζζεηα: Σελ Ϊδεηα βηνκεραληθνχ πιπληεξένπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ζε πεξέπησζε Ϋθηαθηεο αλϊγθεο ά θσηναληέγξαθν απηάο, ε νπνέα ζα πξϋπεη λα βξέζθεηαη ζε ηζρχ. χκβαζε ηνπ αλαδφρνπ ά αληέγξαθν απηάο, πνπ λα πηζηνπνηεέ ηε ζπλεξγαζέα ηνπ, κε ζπλεξγεέν κπνθηνλέαο απεληφκσζεο γηα ην βηνκεραληθφ πιπληάξην. Πέλαθα ηνπ κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ησλ εγθαηαζηϊζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξά πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ, ε νπνέα ζα πεξηιακβϊλεη θαη ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ πιπληεξέσλ. ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξϊ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο Ϊιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθϋξνληϊ ηνπ, ν πξνζθϋξσλ νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ, κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ειεθηξνληθάο δηελϋξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ Ϋλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληέζεηε πεξέπησζε, δχλαληαη λα ιακβϊλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνέ δηαγσληδφκελνη. Σν Ννζνθνκεέν δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ Ϋρνπλ δηαβηβϊζεη νη πξνζθϋξνληεο θαη ηηο νπνέεο Ϋρνπλ ραξαθηεξέζεη σο εκπηζηεπηηθϋο. Οη πιεξνθνξέεο απηϋο αθνξνχλ, ηδέσο, ηα ηερληθϊ ά εκπνξηθϊ απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθϋο πηπρϋο ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, ηα παξαπϊλσ ζηνηρεέα πξϋπεη λα ππνβϊιινληαη μερσξηζηϊ γηα θϊζε κϋινο ηεο. ηα πεξηερφκελα ηνπ (ππν)θαθϋινπ ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο δελ πξϋπεη ζε θακέα πεξέπησζε λα εκθαλέδνληαη νηθνλνκηθϊ ζηνηρεέα. Σπρόλ εκθάληζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ όπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Πεξηερόκελα (ππν)φαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ππνβϊιιεηαη ειεθηξνληθϊ επέ πνηλά απνξξέςεσο ζηνλ (ππφ) θϊθειν «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ, ζπληϊζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλϋρεηα, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξϊθεηαη ςεθηαθϊ θαη ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξϋπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθϋξσλ θαιεέηαη λα παξϊγεη εθ λϋνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. ηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνχληαη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ηα oηθovoκηθϊ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξϊο. Πην ζπγθεθξηκϋλα: Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ δέλεηαη απνθιεηζηηθϊ ζε επξψ ζαθάλεηα. ( ) θαη πξϋπεη λα πξνθχπηεη κε Ζ ηηκά πεξηιακβϊλεη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνέ, αζθϊιηζηξα, λφκηκεο θξαηάζεηο θαη Ϊιιεο ζρεηηθϋο δαπϊλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνένο ζα αλαθϋξεηαη ρσξηζηϊ.. 11

12 Δηδηθφηεξα: νη πξνζθεξφκελεο ηηκϋο ζα δέλνληαη μερσξηζηϊ γηα θϊζε εέδνο, νη νπνέεο ζα πεξηιακβϊλνπλ: 1) ην θφζηνο φισλ ησλ αλαισζέκσλ πιηθψλ ηα νπνέα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιπληάξηα, 2) ην εξγνδνηηθφ θφζηνο, 3) ην θφζηνο ζπληάξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ηπρφλ βειηηψζεηο ά επηδηνξζψζεηο ηνπ ππϊξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη 3) νπνηεζδάπνηε Ϊιιεο δαπϊλεο απαηηνχληαη γηα ην πιχζηκν-ζηδϋξσκα ηνπ ηκαηηζκνχ ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηνπ Ννζνθνκεένπ. Οη ηηκϋο ηεο πξνζθνξϊο εέλαη δεζκεπηηθϋο γηα ηov πξνκεζεπηά κϋρξη θαη ηελ ιάμε ηεο ζχκβαζεο ά ηπρφλ παξϊηαζεο απηάο. Απνθιεέεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξϊο ά νπνηαδάπνηε αμέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πϋξαλ ηνπ αληηηέκνπ γηα ηα εέδε ά ηηο ππεξεζέεο πνπ ζα παξϋρεη ζην Ννζνθνκεέν, βϊζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξϊο ηνπ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθϋξνληαη δσξεϊλ, ζα αλαγξϊθεηαη ζηελ νηθεέα ζϋζε ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξϊο ε Ϋλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». ΔΪλ Ϋρεη παξαιεηθζεέ ε αλαγξαθά ηηκάο, αθφκε θαη αλ δελ ππϊξρεη ε Ϋλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξεέηαη φηη ηα αληέζηνηρα πξντφληα ά ππεξεζέεο Ϋρνπλ πξνζθεξζεέ δσξεϊλ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. επέ πνηλά απνθιεηζκνχ δελ πξϋπεη λα μεπεξλϊ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθόζνλ, ε νηθνλνκηθή δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζύλνιό ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηϊ ην Ϊξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε γηα ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθά ειεθηξνληθά εηδνπνέεζά ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ, νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κνξθή pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο», ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά: Α. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθάκαηα: i. Σα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδά: α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). γ) απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α 173/1995) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 305/2005). ii. ΠαξΪβαζε ησλ Ϊξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. iii. Τπεμαέξεζε, απϊηε, εθβέαζε, πιαζηνγξαθέα, ςεπδνξθέα, δσξνδνθέα θαη δφιηα ρξεσθνπέα. β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 12

13 γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηϊ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηϊζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξαπϊλσ πεξηπηψζεσλ β θαη γ εθδέδνληαη κε βϊζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηϋρνληνο ζα αθνξϊ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ν- πνηαδάπνηε ζρϋζε εξγαζέαο ζηελ επηρεέξεζά ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδόηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρϋζε εμαξηεκϋλεο εξγαζέαο. Γηα ηε δηαπέζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ζηνλ νπνέν εέλαη αζθαιηζκϋλνο θϊζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ ζπκκεηϋρνληνο, πξνζθνκέδνληαη i) θαηϊζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηϊ εηδηθφηεηα Ϋηζη φπσο ππνβιάζεθε ζηελ Δπηζεψξεζε εξγαζέαο θαη ii) ππεχζπλε δάισζε ηνπ ζπκκεηϋρνληνο, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρεέξεζά ηνπ. Ζ δάισζε απηά ππνβϊιιεηαη καδέ κε ηα ινηπϊ πηζηνπνηεηηθϊ ηεο παξνχζαο παξαγξϊθνπ. δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επϊγγεικϊ ηνπο, θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηϋξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακϋλνπλ εγγεγξακκϋλνη κϋρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 2. Οη αιινδαπνί: α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηϊ εμεηδηθεχνληαη αλσηϋξσ ζηελ παξνχζα παξϊγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α. β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηϊ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θϊπνηα απφ ηηο θαηαζηϊζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξϊθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ά ππφ Ϊιιε αλϊινγε θαηϊζηαζε ά δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζϋζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξϊθνπ 2 ηνπ ηδένπ Ϊξζξνπ. Γηα ηελ δηαπέζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη κε νπνηαδάπνηε ζρϋζε εξγαζέαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρεέξεζε ηνπ ζπκκεηϋρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκέδνληαη α) θαηϊζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηϊ εηδηθφηεηα, φπσο Ϋρεη ππνβιεζεέ ζηελ αξκφδηα αξρά θαη β) π- πεχζπλε δάισζε ηνπ ζπκκεηϋρνληνο ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά Ϊιιεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηεο ε επηρεέξεζά ηνπ, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη απαζρνινχκελνη ζ απηάλ. Ζ δάισζε απηά ππνβϊιιεηαη καδέ κε ηα ινηπϊ πηζηνπνηεηηθϊ ηεο παξνχζαο παξαγξϊθνπ. γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη άηαλ εγγεγξακκϋλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθϋο νξγαλψζεηο, θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακϋλνπλ εγγεγξακκϋλνη κϋρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 3. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: α. Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ γηα ηνπο Έιιελεο πνιέηεο ά ηνπο αιινδαπνχο, αληέζηνηρα. Γηεπθξηλέδεηαη φηη, γηα ηε δηαπέζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη κε νπνηαδάπνηε ζρϋζε εξγαζέαο απαζρνινχκελνη ζην ζπκκεηϋρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκέδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πϊλσ ζηνηρεέα (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεέα γηα ηα φξγαλα δηνέθεζεο θ.ι.π.), ηα εμάο: i) Απφ ηα εκεδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα: α) θαηϊζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηϊ εηδηθφηεηα, φπσο Ϋρεη ππνβιεζεέ ζηελ αξκφδηα αξρά θαη β) ππεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη απαζρνινχκελνη ζ απηφ. ii) Απφ ηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα: α) θαηϊζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηϊ εηδηθφηεηα, ζεσξεκϋλε απφ αξκφδηα αξρά ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δάισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά Ϊιιεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη απαζρνινχκελνη ζ απηφ. 13

14 Οη αλσηϋξσ δειψζεηο ππνβϊιινληαη καδέ κε ηα ινηπϊ πηζηνπνηεηηθϊ ηεο παξνχζαο παξαγξϊθνπ. β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ά Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο ησλ αλσηϋξσ λνκνζεηεκϊησλ ά ππφ Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα). γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηϋξσ λνκηθϊ πξφζσπα πξϋπεη λα πξνζθνκέδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηϋο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) (φινπο ηνπο δηαρεηξηζηϋο) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηϋξσ πξφζσπα δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηϊ εμεηδηθεχνληαη αλσηϋξσ ζηελ παξνχζα παξϊγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α. δ. Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθϊ ηεο εθθαζϊξηζεο ά δηαδηθαζέαο Ϋθδνζεο απφθαζεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδνληαη, i) φζνλ αθνξϊ ζηελ θνηλά εθθαζϊξηζε, απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκϋλε ε ζπκκεηϋρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., θαζψο θαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο εηαηξέαο, θαη ii) φζνλ αθνξϊ ζηελ εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζϊξηζε. ε. Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηϋρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 4. Οη πλεηαηξηζκνί: α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιένπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηϊ εμεηδηθεχνληαη αλσηϋξσ ζηελ παξνχζα παξϊγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α. β. Σα δηθαηνινγεηηθϊ ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληέζηνηρα, θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδένπ Ϊξζξνπ. γ. Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. 5. Οη ελώζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη νη θνηλνπξαμίεο: Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, γηα θϊζε Ϋλα πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε ά ηελ θνηλνπξαμέα. 6. Σα αλαθεξφκελα αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ θαη Α.2.γ, επαγγεικαηηθϊ κεηξψα θαη νη αληέζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθϊ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., εέλαη απηϊ πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΥ Β ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ηξνπνπνηάζεηο ζε εζληθφ επέπεδν, σο επαγγεικαηηθϊ ά εκπνξηθϊ κεηξψα ιακβϊλνληαη ππφςε εθεέλα πνπ Ϋρνπλ αληηθαηαζηάζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα. 7. ΔΪλ ζε θϊπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο φηη δελ εθδέδνληαη ηα παξαπϊλσ Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθϊ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηϊ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιά ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά δελ πξνβιϋπεηαη νχηε Ϋλνξθε βεβαέσζε, δχλαηαη απηά λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκϋλνο ν αλϊδνρνο. ηελ θαηϊ ηα Ϊλσ Ϋλνξθε βεβαέσζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκϋλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκϋλα Ϋγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξϋρνπλ ζην ζπγθεθξηκϋλν πξφζσπν νη αλσηϋξσ λνκηθϋο θαηαζηϊζεηο. Ζ ππνρξϋσζε απηά αθνξϊ φιεο ηηο πην πϊλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληα από ην δηαγσληζκό θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 14

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 120.400,93 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 16-11-2016 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 27613 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: 11-11-2016 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: -2224- ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ Πιεξνθνξίεο: θ.παπιίδνπ Όιγα Σει:2332025600 Fax:2332028798

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2896- ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ «Παξνρη Τπεξεζηω λ πληη ξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξηζκόο Μειέηεο 09/2015, 10/2015, 11/2015 Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 85077/3092 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Γηεύζπλζε: Καπιάλε 7 Πιεξνθνξίεο: Μπαζνύλα Αγγειηθή Σει. 26513-61334 Email: ampasouna@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 543 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα