Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του"

Transcript

1 2003R1745 EL Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (EE L 250 της , σ. 10) Τροποποιείται από: M1 M2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1052/2008 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Οκτωβρίου 2008 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1358/2011 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 14ης Δεκεμβρίου 2011 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L L

2 2003R1745 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ, Έχοντας υπόψη: το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 19.1, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 134/2002 ( 2 ), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών ( 4 ) τροποποιήθηκε σε σημαντική έκταση δύο φορές. Κατά πρώτον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 (ΕΚΤ/2000/8) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 5 ) θέσπισε συγκεκριμένες διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις στις οποίες συμμετέχουν πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυμάτων ως προς τα ελάχιστα αποθεματικά. Δεύτερον, για λόγους αποτελεσματικότητας, ορισμένες άλλες διατάξεις τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 690/2002 (ΕΚΤ/2002/3) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 6 ) προκειμένου να καταστεί σαφές ότι τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας περί αυτοδίκαιης απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυμάτων από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για όλη την περίοδο τήρησης εντός της οποίας τα εν λόγω ιδρύματα παύουν να υφίστανται, καθώς και να διευκρινιστεί η υποχρέωση να περιλαμβάνονται στη βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος οι υποχρεώσεις του έναντι υποκαταστήματος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών. Με την ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15), ενδείκνυται για λόγους σαφήνειας και εκλογίκευσης η αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων τοποθετώντας τις στο ίδιο κείμενο. ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 24 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 318 της , σ. 4. ( 4 ) ΕΕ L 356 της , σ. 1. ( 5 ) Κανονισμός ΕΚΤ/2000/8, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 (ΕΚΤ/1998/16) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ΕΕ L 229 της , σ. 34. ( 6 ) Κανονισμός ΕΚΤ/2002/3 της 18ης Απριλίου 2002 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/1998/15 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΕ L 106 της , σ. 9).

3 2003R1745 EL (2) Το άρθρο 19.1 του καταστατικού ορίζει ότι, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, τα αποθεματικά αυτά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς στην ΕΚΤ και στις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (συμμετέχουσες ΕθνΚΤ). Θεωρείται σκόπιμο τα εν λόγω αποθεματικά να τηρούνται αποκλειστικά σε λογαριασμούς στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ. (3) Για να είναι αποτελεσματικό το μέσο των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν επίσης με σαφήνεια ο υπολογισμός και η τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και να διατυπωθούν κανόνες όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και την επαλήθευση. (4) Για την εξαίρεση των διατραπεζικών υποχρεώσεων από τη βάση των αποθεματικών, οποιαδήποτε πάγια έκπτωση, η οποία θα εφαρμόζεται σε υποχρεώσεις που εντάσσονται στην κατηγορία «χρεόγραφα» με διάρκεια έως δύο έτη, θα πρέπει να βασίζεται στην αναλογία, υπολογιζόμενη σε μακροοικονομική βάση και για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, μεταξύ i) του αποθέματος των σχετικών τίτλων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα και διακρατούνται τόσο από άλλα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από την ΕΚΤ και τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ και ii) του συνολικού ύψους των κυκλοφορούντων τίτλων αυτής της κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα. (5) Κατά κανόνα, το ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης θα ευθυγραμμίζεται με το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ κατά τις οποίες έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. (6) Είναι αναγκαία η θέσπιση συγκεκριμένων διαδικασιών κοινοποίησης και αναγνώρισης του ύψους των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, ώστε τα ιδρύματα να γνωρίζουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ελάχιστα αποθεματικά, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: με τον όρο «συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο έχει υιοθετήσει το ευρώ σύμφωνα με τη συνθήκη, με τον όρο «συμμετέχουσα εθνική κεντρική τράπεζα» (συμμετέχουσα ΕθνΚΤ) νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα του συμμετέχοντος κράτους μέλους, με τον όρο «ευρωσύστημα» νοούνται η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, με τον όρο «ίδρυμα» νοείται οποιοσδήποτε φορέας συμμετέχοντος κράτους μέλους από τον οποίο η ΕΚΤ μπορεί να απαιτεί την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 19.1 του καταστατικού, με τον όρο «λογαριασμός αποθεματικών» νοείται ο λογαριασμός ενός ιδρύματος σε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, του οποίου το υπόλοιπο του τέλους της ημέρας λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, με τον όρο «υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών» νοείται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς αποθεματικών στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ,

4 2003R1745 EL με τον όρο «συντελεστής υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών» νοείται το ποσοστό το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 4 για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη βάση των αποθεματικών, με τον όρο «περίοδος τήρησης» νοείται το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται η συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και κατά τη διάρκεια του οποίου τα εν λόγω ελάχιστα αποθεματικά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικών, με τον όρο «υπόλοιπο του τέλους της ημέρας» νοείται το υπόλοιπο ως έχει τη στιγμή κατά την οποία οριστικοποιούνται οι πράξεις πληρωμής και οι λογιστικές εγγραφές που συνδέονται με την πιθανή πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήματος, με τον όρο «εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ» νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία μια συγκεκριμένη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ είναι ανοικτή για την εκτέλεση πράξεων νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος, με τον όρο «κάτοικος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει κατοικία σε οποιοδήποτε συμμετέχον κράτος μέλος, υπό την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), με τον όρο «μέτρα αναδιοργάνωσης» νοούνται μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης ενός ιδρύματος και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που εμπεριέχουν την πιθανότητα αναστολής των πληρωμών, αναστολής της εφαρμογής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή περικοπής απαιτήσεων, με τον όρο «διαδικασία εκκαθάρισης» νοείται κάθε συλλογική διαδικασία η οποία αφορά ένα ίδρυμα και η οποία αναγκαίως συνεπάγεται παρέμβαση των δικαστικών αρχών ή άλλων αρμόδιων αρχών συμμετέχοντος κράτους μέλους με σκοπό την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό την εποπτεία των εν λόγω αρχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η διαδικασία περατώνεται με συμβιβασμό ή άλλο ανάλογο μέτρο, με τον όρο «συγχώνευση» νοείται η πράξη με την οποία ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα (τα «συγχωνευόμενα ιδρύματα») διαλύονται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζουν το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα (το «απορροφών ίδρυμα»), το οποίο δύναται να είναι νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα, με τον όρο «διάσπαση» νοείται η πράξη με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα (το «διασπώμενο ίδρυμα») διαλύεται χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του σε άλλα, δύο τουλάχιστον, πιστωτικά ιδρύματα (τα «επωφελούμενα ιδρύματα»), τα οποία δύνανται να είναι νεοσυσταθέντα πιστωτικά ιδρύματα. Άρθρο 2 Ιδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών 1. Στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών υπόκεινται οι ακόλουθες κατηγορίες ιδρυμάτων: α) πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων ( 2 ) εκτός των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8. ( 2 ) ΕΕ L 126 της , σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της , σ. 37).

5 2003R1745 EL β) υποκαταστήματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 3 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της ίδιας οδηγίας, εκτός των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ σε αυτά περιλαμβάνονται υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν ούτε την έδρα ούτε το κεντρικό κατάστημά τους στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλους. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών. M1 2. Χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα, ένα ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από την έναρξη της περιόδου τήρησης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή παραίτηση από αυτή ή εντός της οποίας δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή συμμετέχοντος κράτους μέλους αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης του ιδρύματος. Η ΕΚΤ δύναται, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, να απαλλάξει από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών τα ακόλουθα ιδρύματα: α) ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα αναδιοργάνωσης β) ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε δέσμευση κεφαλαίων ή/και σε άλλα μέτρα περιοριστικά της δυνατότητας αξιοποίησης κεφαλαίων τους, τα οποία επιβάλλει η Κοινότητα ή ορισμένο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 2 της συνθήκης, ή σε περιορισμό ή αποκλεισμό της πρόσβασής τους σε πράξεις ανοικτής αγοράς ή στις πάγιες διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ γ) ιδρύματα ως προς τα οποία δεν θα επιτυγχανόταν ο σκοπός του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ με την επιβολή σε αυτά υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Η ΕΚΤ, προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με μια τέτοια απαλλαγή, λαμβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: i) το ίδρυμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας αποκλειστικά για την επιδίωξη ειδικών σκοπών, ii) το ίδρυμα απαγορεύεται να ασκεί ενεργό τραπεζική δραστηριότητα ανταγωνιζόμενο άλλα πιστωτικά ιδρύματα, iii) το ίδρυμα υπέχει νομική υποχρέωση να δεσμεύει όλες τις καταθέσεις του για σκοπούς που συνδέονται με την ενίσχυση της περιφερειακής ή/και διεθνούς ανάπτυξης. 3. Η ΕΚΤ δημοσιεύει κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Δημοσιεύει επίσης κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται από την προαναφερθείσα υποχρέωση για λόγους διαφορετικούς από την επιβολή σε αυτά: α) μέτρων αναδιοργάνωσης β) δέσμευσης κεφαλαίων ή/και άλλων μέτρων περιοριστικών της δυνατότητας αξιοποίησης κεφαλαίων τους, τα οποία επιβάλλει η Κοινότητα ή ορισμένο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 2 της συνθήκης, ή περιορισμού ή αποκλεισμού της πρόσβασής τους σε πράξεις ανοικτής αγοράς ή στις πάγιες διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

6 2003R1745 EL M1 Τα ιδρύματα μπορούν, βάσει των ανωτέρω καταλόγων, να αποφαίνονται αν υπέχουν υποχρεώσεις έναντι άλλου ιδρύματος που υπόκειται και αυτό στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι καθοριστικοί ως προς το αν τα ιδρύματα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 2.. Άρθρο 3 Βάση υπολογισμού των αποθεματικών 1. Η βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις [όπως ορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 )] που απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων: α) καταθέσεις β) εκδοθέντα χρεόγραφα. Εάν κάποιο ίδρυμα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήματος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση των αποθεματικών. M1 2. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών: α) υποχρεώσεις έναντι κάθε άλλου ιδρύματος που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων τα οποία απαλλάσσονται από το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 β) υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ ή έναντι συμμετέχουσας ΕθνΚΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ίδρυμα παρέχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεών του έναντι κάθε άλλου ιδρύματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται από το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ, και έναντι της ΕΚΤ ή συμμετέχουσας ΕθνΚΤ, προκειμένου οι υποχρεώσεις αυτές να εξαιρεθούν από τη βάση των αποθεματικών. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τέτοιου είδους στοιχεία όσον αφορά τα εκδοθέντα χρεόγραφα αρχικής διάρκειας έως και δύο ετών, το ίδρυμα δύναται να εφαρμόσει πάγια έκπτωση από τη βάση των αποθεματικών επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων αρχικής διάρκειας έως και δύο ετών. Το ύψος της πάγιας αυτής έκπτωσης δημοσιεύεται από την ΕΚΤ όπως και ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος Το ίδρυμα υπολογίζει τη βάση των αποθεματικών όσον αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο τήρησης με βάση στοιχεία για το μήνα που προηγείται κατά δύο μήνες του μήνα εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης. Το ίδρυμα ανακοινώνει τη βάση των αποθεματικών στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, όπως απαιτείται σύμφωνα με το πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). ( 1 ) ΕΕ L 333 της , σ. 1.

7 2003R1745 EL Για τα ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η βάση των αποθεματικών υπολογίζεται, για τρεις διαδοχικές περιόδους τήρησης, αρχής γενομένης από την περίοδο τήρησης που αρχίζει τον τρίτο μήνα μετά το τέλος ενός τριμήνου, με βάση τα στοιχεία του τέλους τριμήνου που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω ιδρύματα κοινοποιούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά τους σύμφωνα με το άρθρο 5. Άρθρο 4 Συντελεστές υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών M1 M2 1. Συντελεστής αποθεματικών 0 % εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων [όπως καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)]: α) καταθέσεις προθεσμίας άνω των δύο ετών β) καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών γ) συμφωνίες επαναγοράς (repos) δ) εκδοθέντα χρεόγραφα αρχικής διάρκειας άνω των δύο ετών.. 2. Σε κάθε άλλη υποχρέωση που περιλαμβάνεται στη βάση των αποθεματικών εφαρμόζεται αναλογία 1 %. Άρθρο 5 Υπολογισμός και κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών 1. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου τήρησης υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή αποθεματικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεματικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών που προσδιορίζονται από την οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ και από το ίδρυμα σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου αποτελεί τη βάση i) για τον υπολογισμό των τόκων επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών και ii) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός ιδρύματος προς την υποχρέωσή του να τηρεί το απαιτούμενο ποσό ελάχιστων αποθεματικών. 2. Σε κάθε ίδρυμα παρέχεται απαλλαγή ύψους ευρώ, η οποία εκπίπτει από το ποσό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση των επιμέρους υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών των ιδρυμάτων καθορίζονται από την κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές. Η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ή το ίδρυμα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υπολογίσει τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του εν λόγω ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης, σύμφωνα με τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεματικών που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). Το μέρος το οποίο διενεργεί τον υπολογισμό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά στο άλλο μέρος το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει ενωρίτερη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Δύναται επίσης να τάσσει στο ίδρυμα επιπλέον προθεσμία για την κοινοποίηση τυχόν

8 2003R1745 EL αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεματικών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων των κοινοποιηθέντων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Σε περίπτωση καταχρηστικής άσκησης από ένα ίδρυμα της δυνατότητας που του παρέχει η αντίστοιχη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ για αναθεώρηση της βάσης των αποθεματικών και των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, η ΕθνΚΤ δύναται να αναστείλει τη δυνατότητα υποβολής αναθεωρήσεων από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το μέρος προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Εάν το μέρος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης. Μετά την αναγνώρισή τους, τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν. 4. Για την εφαρμογή των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ δημοσιεύουν ημερολογιακά προγράμματα με τις επικείμενες προθεσμίες κοινοποίησης και αναγνώρισης στοιχείων που αφορούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά. 5. Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου ιδρύματος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ανακοινώνει στο συγκεκριμένο ίδρυμα το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του για κοινοποίηση ή αναγνώριση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόμενο βάσει στοιχείων που έχει υποβάλει το ίδρυμα στο παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. Δεν θίγονται το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, καθώς και η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ. Άρθρο 6 Τηρούμενα αποθεματικά 1. Κάθε ίδρυμα τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς αποθεματικών στην εθνική κεντρική τράπεζα κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο έχει κατάστημα, σε συνάρτηση με τη βάση των αποθεματικών του στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι λογαριασμοί αποθεματικών εκφράζονται σε ευρώ. Ως λογαριασμοί αποθεματικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι λογαριασμοί διακανονισμού των ιδρυμάτων στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ. 2. Ένα ίδρυμα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, εάν το μέσο υπόλοιπο του τέλους της ημέρας στους λογαριασμούς αποθεματικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι χαμηλότερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου Εάν ένα ίδρυμα έχει περισσότερα του ενός καταστήματα σε συμμετέχον κράτος μέλος, την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών φέρει η έδρα ή το κεντρικό του κατάστημα, εφόσον βρίσκεται σε αυτό το κράτος μέλος. Εάν το ίδρυμα δεν έχει ούτε έδρα, ούτε κεντρικό κατάστημα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, καθορίζει ποιο υποκατάστημά του στο εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Για τη συμμόρφωση του ιδρύματος προς τη συνολική υποχρέωσή του να τηρεί ελάχιστα αποθεματικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος συνυπολογίζονται όλα τα τηρούμενα αποθεματικά των εν λόγω καταστημάτων.

9 2003R1745 EL Άρθρο 7 Περίοδος τήρησης 1. Εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίσει την τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 2, η περίοδος τήρησης αρχίζει την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης που έπεται της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ δημοσιεύει ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. Το εν λόγω ημερολογιακό πρόγραμμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοσελίδες της ΕΚΤ και των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ. 2. Τυχόν τροποποιήσεις του εν λόγω ημερολογιακού προγράμματος που καθίστανται απαραίτητες λόγω εξαιρετικών περιστάσεων αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο, αρκετά πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης την οποία αφορά η τροποποίηση. Άρθρο 8 Τόκοι 1. Επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών καταβάλλονται τόκοι υπολογιζόμενοι με βάση το μέσο όρο, κατά την περίοδο τήρησης του επιτοκίου της ΕΚΤ (σταθμισμένου με βάση τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών) για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (το αποτέλεσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ): Όπου: R t ¼ H t n t r t r t ¼ X n t i¼1 MR i n t R t = οι καταβλητέοι τόκοι επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t H t = το μέσο ημερήσιο ύψος των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t n t = ο αριθμός ημερολογιακών ημερών της περιόδου τήρησης t r t = το επιτόκιο επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t. Εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες στρογγυλοποίησης του επιτοκίου στα δύο δεκαδικά ψηφία i = η ημερολογιακή ημέρα i της περιόδου τήρησης t MR i = το οριακό επιτόκιο της τελευταίας πράξης κύριας αναχρηματοδότησης που διακανονίζεται κατά ή πριν από την ημερολογιακή ημέρα i.

10 2003R1745 EL Οι τόκοι καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ μετά το τέλος της περιόδου τήρησης για την οποία υπολογίζεται. Άρθρο 9 Αρμοδιότητα επαλήθευσης των πληροφοριών Το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύματα προκειμένου να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκείται από τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Άρθρο 10 Έμμεση τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα 1. Ένα ίδρυμα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να τηρεί όλα τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του με έμμεσο τρόπο, μέσω ενδιάμεσου φορέα, κατοίκου στο ίδιο κράτος μέλος. Ως ενδιάμεσος φορέας νοείται ίδρυμα που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και το οποίο, εκτός από την τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, εκτελεί συνήθως μέρος των εργασιών διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διαθεσίμων) του ιδρύματος για το οποίο διαμεσολαβεί. 2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα, κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, απευθύνεται στην εθνική κεντρική τράπεζα του συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αιτούν ίδρυμα. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του αιτούντος ιδρύματος, διά της οποίας και οι δύο συμβαλλόμενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. Η συμφωνία αναφέρει επίσης εάν το αιτούν ίδρυμα επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήματος και στις πράξεις ανοικτής αγοράς. Στη συμφωνία καθορίζεται προθεσμία προειδοποίησης για καταγγελία αυτής τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να χορηγήσει στο αιτούν ίδρυμα άδεια τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου τήρησης μετά την ημερομηνία χορήγησής της και καθόλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων. 3. Ο ενδιάμεσος φορέας τηρεί αυτά τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ. Εκτός από τα ιδρύματα για τα οποία διαμεσολαβεί, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών είναι και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις είτε στον ενδιάμεσο φορέα, είτε στο ίδρυμα για το οποίο αυτός διαμεσολαβεί, είτε και στους δύο, σύμφωνα με την ευθύνη για τη μη συμμόρφωση. 4. Η ΕΚΤ ή η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έμμεσης τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών: i) εάν το ίδρυμα το οποίο τηρεί τα αποθεματικά του με έμμεσο τρόπο, μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ

11 2003R1745 EL ii) εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έμμεσης τήρησης αποθεματικών, όπως αυτοί καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ή iii) για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα. Εάν η άδεια ανακληθεί για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα, η ανάκληση αυτή δύναται να τεθεί σε ισχύ ευθύς αμέσως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, η ανάκληση για άλλους λόγους τίθεται σε ισχύ μόλις λήξει η τότε τρέχουσα περίοδος τήρησης. Το ίδρυμα που τηρεί τα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ανάκληση της άδειας. Προκειμένου να καταστεί ενεργός η ανάκληση, απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση από την οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ. 5. Το ίδρυμα που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα καθώς και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας ενημερώνονται για τυχόν ανάκληση της άδειας μη οφειλόμενη σε λόγους προληπτικής εποπτείας, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου τήρησης κατά την οποία ανακαλείται η άδεια. 6. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων του ίδιου του ιδρύματος που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ο εν λόγω ενδιάμεσος φορέας οφείλει, αφενός, να παρέχει επαρκώς λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη βάση των αποθεματικών κατά τρόπο ώστε η ΕΚΤ να έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει την ακρίβεια και την ποιότητά τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 9, και, αφετέρου, να προσδιορίζει τα αντίστοιχα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά και τα στοιχεία σχετικά με την τήρηση αυτών τόσο για λογαριασμό του, όσο και για κάθε ίδρυμα για το οποίο διαμεσολαβεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στην οποία τηρούνται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά. Ο ενδιάμεσος φορέας υποβάλλει τα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά με τη βάση των αποθεματικών με τη συχνότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13). M1 Άρθρο 11 Τήρηση αποθεματικών σε ενοποιημένη βάση Τα ιδρύματα, τα οποία ως όμιλος επιτρέπεται να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία για την ενοποιημένη βάση των αποθεματικών τους [όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)], τηρούν ελάχιστα αποθεματικά μέσω ενός από τα ιδρύματα του ομίλου, το οποίο ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας αποκλειστικά για αυτά τα ιδρύματα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. Αμέσως μόλις η ΕΚΤ εγκρίνει το αίτημα υποβολής στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την ενοποιημένη βάση των αποθεματικών των ιδρυμάτων του ομίλου, το ίδρυμα που ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας για τον όμιλο εξαιρείται αυτομάτως από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6 και μόνον ο όμιλος ως σύνολο δικαιούται πλέον να λάβει την απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.. Άρθρο 12 Εργάσιμες ημέρες της ΕθνΚΤ Εάν ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα συμμετέχουσας ΕθνΚΤ είναι κλειστά μια ημέρα εργάσιμη για την ΕθνΚΤ λόγω τοπικής ή περιφερειακής επίσημης αργίας, η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ενημερώνει τα ιδρύματα εκ των προτέρων για τις ρυθμίσεις που θα γίνουν όσον αφορά τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται τα εν λόγω υποκαταστήματα.

12 2003R1745 EL Άρθρο 13 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις 1. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα, επωφελείται δε της τυχόν απαλλαγής του άρθρου 5 παράγραφος 2, η οποία έχει παρασχεθεί στα συγχωνευόμενα ιδρύματα. Για τη συμμόρφωση του απορροφώντος ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, συνυπολογίζονται όλα τα τηρούμενα αποθεματικά των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση. 2. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και μετά, στο απορροφών ίδρυμα παρέχεται μία μόνο απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Για την αμέσως επόμενη της συγχώνευσης περίοδο τήρησης, ως βάση για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του απορροφώντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μια βάση αποθεματικών, η οποία αποτελεί άθροισμα των βάσεων των αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων και, κατά περίπτωση, του απορροφώντος ιδρύματος. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για καθένα από τα ιδρύματα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα. Ειδικές διατάξεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη συγχώνευση, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). 3. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος αναλαμβάνουν τα επωφελούμενα ιδρύματα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. Καθένα από τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα ευθύνεται κατ' αναλογία προς το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Τα αποθεματικά που τηρεί το διασπώμενο ίδρυμα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση κατανέμονται μεταξύ των επωφελούμενων ιδρυμάτων που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, βάσει των ίδιων αναλογιών. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2 παρέχεται σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα. 4. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και έως ότου τα επωφελούμενα ιδρύματα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεματικών τους σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), κάθε επωφελούμενο ίδρυμα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει, ενδεχομένως επιπλέον των δικών του υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, και τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά που υπολογίζονται με βάση το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και μετά, σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα παρέχεται μια απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.

13 2003R1745 EL M1 Άρθρο 13α Διεύρυνση της ζώνης του ευρώ 1. Σε περίπτωση υιοθέτησης του ευρώ από ορισμένο κράτος μέλος σύμφωνα με τη συνθήκη, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ εξουσιοδοτεί την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ να αποφασίζει κατά περίπτωση σχετικά με τα ακόλουθα, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τις θέσεις της επιτροπής πράξεων αγοράς (Market Operations Committee) του ΕΣΚΤ: α) τις ημερομηνίες της μεταβατικής περιόδου τήρησης ενόψει της εφαρμογής των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών σε ιδρύματα εγκατεστημένα στο εν λόγω κράτος μέλος, με αρχική ημερομηνία την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από αυτό β) τον τρόπο υπολογισμού της βάσης αποθεματικών ενόψει του καθορισμού του ύψους των ελάχιστων αποθεματικών που απαιτείται να τηρούν ιδρύματα εγκατεστημένα στο εν λόγω κράτος μέλος στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου τήρησης, σύμφωνα με το πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), και γ) την προθεσμία εντός της οποίας ιδρύματα εγκατεστημένα στο εν λόγω κράτος μέλος και η οικεία εθνική κεντρική τράπεζα καλούνται να υπολογίσουν και να επαληθεύσουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο τήρησης. Η εκτελεστική επιτροπή δημοσιεύει δήλωση σχετικά με την απόφασή της τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από το εν λόγω κράτος μέλος. 2. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ εξουσιοδοτεί περαιτέρω την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ να επιτρέπει σε ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη να αφαιρούν από τη βάση αποθεματικών τους, προκειμένου για την περίοδο τήρησης που συμπίπτει με τη μεταβατική περίοδο τήρησης και για εκείνη που έπεται αυτής, κάθε υποχρέωση έναντι ιδρυμάτων εγκατεστημένων στο κράτος μέλος που υιοθετεί το ευρώ, μολονότι κατά το χρόνο υπολογισμού των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών τα εν λόγω ιδρύματα δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατά το άρθρο 2 παράγραφος 3. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ βάσει της παρούσας παραγράφου μπορούν να εξειδικεύουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο αφαιρούνται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τη βάση αποθεματικών. 3. Κάθε απόφαση την οποία εκδίδει η εκτελεστική επιτροπή βάσει των παραγράφων 1 και 2 γνωστοποιείται αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, οποιαδήποτε δε απόφαση λάβει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεσμεύει την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ.. Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Η περίοδος τήρησης που αρχίζει στις 24 Ιανουαρίου 2004 λήγει στις 9 Μαρτίου Τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά για την εν λόγω μεταβατική περίοδο τήρησης υπολογίζονται επί της βάσης των αποθεματικών της 31ης Δεκεμβρίου Για τα ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση χρησιμοποιείται η βάση των αποθεματικών της 30ής Σεπτεμβρίου 2003.

14 2003R1745 EL Κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο τήρησης, εφαρμόζονται οι διαδικασίες υπολογισμού, κοινοποίησης, επιβεβαίωσης, αναθεώρησης και αναγνώρισης που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15). Άρθρο 15 Τελικές διατάξεις 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουμένων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν στις 10 Μαρτίου Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών καταργείται στις 23 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουμένων των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5, οι οποίες καταργούνται στις 9 Μαρτίου Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΚΤ/2003/9) TΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη:

(ΕΚΤ/2000/8) υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα. Έχοντας υπόψη: L 229/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.9.2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Αυγούστου 2000 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(Ι)/2002 και 166(Ι)/2003 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ. Οδηγία δυνάµει του άρθρου 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(Ι)/2002 και 166(Ι)/2003 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ. Οδηγία δυνάµει του άρθρου 41 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(Ι)/2002 και 166(Ι)/2003 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οδηγία δυνάµει του άρθρου 41 ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Αυγούστου 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ

138(1)/2002 και 166(1)/2003. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41. Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΜΕΡΟΣΙ Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4011 Κ.Δ.Π. 510/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 510 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ 138(1)/2002 και 166(1)/2003 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 Τήρηση Ελάχιστων Αποθεματικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0023 EL 31.12.2011 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012O0018 EL 09.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014O0009 EL 22.09.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιανουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02016D0010 EL 31.10.2016 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014

127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 127(Ι)/2014 127(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 94, 30.3.2012, σ. 22.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4336, 31/5/2012. Αρ. 4336, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Αρ. 4336, 31.5.2012 64(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 259, 02.10.2009, σ. 14. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 337 της , σ. 52)

(EE L 337 της , σ. 52) 2001D0913 EL 01.01.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα