ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2009"

Transcript

1 Το Προεδρείο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της 4ης ΜΑΙΟΥ έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, - µετά από διαβούλευση µε την Νοµική Υπηρεσία, - εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Οι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες (ΑΕΕ) πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία τους, και ιδιαίτερα σε τοµείς στους οποίους δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα τέτοια προσόντα. (2) Η ανταλλαγή επαγγελµατικών εµπειριών και γνώσεων στα θέµατα των ευρωπαϊκών πολιτικών, µε την τοποθέτηση εµπειρογνωµόνων των διοικήσεων των κρατών µελών στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ορισµένο χρόνο είναι εξαιρετικά επιθυµητή. (3) Οι ΑΕΕ πρέπει να προέρχονται κυρίως από τα κοινοβούλια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά µπορούν επίσης να προέρχονται από µια εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια διοίκηση, ή οργανισµό εξοµοιούµενο µε αυτήν, εξαρτώµενο από τα κράτη µέλη, τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, από τις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ή από τρίτες χώρες. Μπορούν επίσης να προέρχονται από δηµόσιο διεθνή οργανισµό εφόσον αποδείξουν την ύπαρξη υπηρεσιακού δεσµού µε αυτόν. (4) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ΑΕΕ, που καθορίζονται στις διατάξεις αυτές παρέχουν την εγγύηση ότι οι ΑΕΕ εκτελούν τα καθήκοντά τους µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (5) εδοµένου του προσωρινού χαρακτήρα της εργασίας τους και του ειδικού καθεστώτος που τους διέπει, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι ΑΕΕ δεν θα αναλαµβάνουν την άσκηση, εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθηκόντων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του δηµόσιου τοµέα του τελευταίου. (6) Είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν όλοι οι ειδικοί όροι απασχόλησης των ΑΕΕ.

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Κεφάλαιο Ι - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρµογής 1. Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εξής καλούµενοι αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες (ΑΕΕ) από εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια διοίκηση ή οργανισµό εξοµοιούµενο µε αυτήν, εξαρτώµενο από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (κατωτέρω "οι χώρες του ΕΟΧ"), από τις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ή από τρίτες χώρες. Εφαρµόζονται επίσης στους αποσπασµένους εµπειρογνώµονες που προέρχονται από διεθνή δηµόσιο οργανισµό εφόσον αποδείξουν την ύπαρξη υπηρεσιακού δεσµού µε αυτόν. Κατά παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Ίσης Εκπροσώπησης ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί εξαιρετικώς να επιτρέψει την απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εµπειρογνωµόνων απασχολουµένων σε ερευνητικό οργανισµό ή ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αποσπάσεις αυτές περιορίζονται στις περιπτώσεις όπου το συµφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιολογεί την προσωρινή συµβολή ειδικών γνώσεων. 2. Τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζονται οι παρούσες διατάξεις παραµένουν στην υπηρεσία του εργοδότη τους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου απόσπασής τους και εξακολουθούν να αµείβονται από τον εργοδότη αυτό. 3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Γενικός Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χορηγεί σχετική παρέκκλιση, ο ΑΕΕ πρέπει να είναι υπήκοος κράτους µέλους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν προσλαµβάνει ΑΕΕ στις διάφορες υπηρεσίες του, φροντίζει να τηρείται γεωγραφική ισορροπία, ισορροπία µεταξύ ανδρών και γυναικών, και η αρχή της ισότητας των ευκαιριών. 4. Χορήγηση παρεκκλίσεως δεν απαιτείται για τους ΑΕΕ των χωρών του ΕΟΧ οι οποίοι αποσπώνται στο πλαίσιο συµφωνιών που έχουν υπογραφεί µε τις χώρες αυτές και υπό τους καθοριζόµενους στις συµφωνίες αυτές ειδικούς όρους. Το ίδιο ισχύει για τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, στην περίπτωση υπογραφής ειδικών συµφωνιών µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών αυτών. 5. Η απόσπαση υλοποιείται µε ανταλλαγή επιστολών µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά περίπτωση, της µόνιµης αντιπροσωπείας του οικείου κράτους µέλους ή του εργοδότη του ενδιαφεροµένου. Όσον αφορά τις χώρες του ΕΟΧ η αλληλογραφία ανταλλάσσεται µε τη γραµµατεία της ΕΖΕΣ, και όσον αφορά τις τρίτες χώρες, µε τις οικείες διπλωµατικές αποστολές. Αντίγραφο του παρόντος κανονισµού επισυνάπτεται στην ανταλλαγή επιστολών. 6. Κάθε µνεία στον παρόντα κανονισµό περί προσώπων γένους αρσενικού θεωρείται ότι παραπέµπει ταυτόχρονα και σε πρόσωπα γένους θηλυκού και αντιστρόφως, πλην σαφούς αντίθετης ένδειξης από τα συµφραζόµενα. Άρθρο 2 - Αποσπασµένοι άνευ εξόδων εθνικοί εµπειρογνώµονες Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως "ΑΕΕ άνευ εξόδων" οι ΑΕΕ των οποίων η απόσπαση δεν συνεπάγεται δαπάνες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΑΕΕ άνευ εξόδων µπορούν να αποσπώνται από τις δηµόσιες διοικήσεις των κρατών µελών, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και των διεθνών οργανισµών, στο πλαίσιο αµοιβαίας και

3 ταυτόχρονης ανταλλαγής τους µε υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εκτάκτους υπαλλήλους των πολιτικών οµάδων κατ εφαρµογήν των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαρτίου 2005 σχετικά µε την απόσπαση των υπαλλήλων του ή εκτάκτων υπαλλήλων πολιτικών οµάδων και για το ίδιο διάστηµα µε αυτό της απόσπασης του υπαλλήλου του Κοινοβουλίου ή του υπαλλήλου της πολιτικής οµάδας. Οι υπάλληλοι των εθνικών διοικήσεων µπορούν επίσης να αποσπασθούν ως άνευ εξόδων ΑΕΕ για διάστηµα τεσσάρων ετών κατ ανώτατο όριο, στο πλαίσιο συµφωνιών µεταξύ του οικείου κράτους µέλους. Τέτοιες συµφωνίες πρέπει να αναφέρουν τον αριθµό των ενδιαφεροµένων ΑΕΕ και των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβουν. Το παρόν εδάφιο ισχύει επίσης όσον αφορά τους άνευ εξόδων ΑΕΕ που αποσπώνται από τρίτες χώρες. Στην περίπτωση των άνευ εξόδων ΑΕΕ, διευκρινίζεται στην ανταλλαγή επιστολών που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 5, ότι οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 δεν καταβάλλονται και ότι τα έξοδα ταξιδίου και µετακόµισης που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 δεν επιστρέφονται. Άρθρο 3 - ιάρκεια της απόσπασης 1. Η αρχική διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έξι µηνών ή µεγαλύτερη των δυο ετών. ύναται να ανανεωθεί µια ή περισσότερες φορές, µέχρις ενός ορίου συνολικής διάρκειας τεσσάρων ετών. Κατ εξαίρεση, τη αιτήσει της ενδιαφερόµενης Γενικής ιεύθυνσης και εφόσον το απαιτεί το συµφέρον της υπηρεσίας, ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εγκρίνει µία ή περισσότερες παρατάσεις της απόσπασης, για µέγιστο διάστηµα άλλων δυο ετών, στο τέλος της τετραετούς περιόδου. Κατά παρέκκλιση από το ανωτέρω εδάφιο, ο Γενικός Γραµµατέας δύναται κατ' εξαίρεση να επιτρέψει την απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΑΕΕ για διάρκεια µικρότερη των έξι µηνών. 2. Η σκοπούµενη διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται κατά την ανταλλαγή των επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 5. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται σε περίπτωση ανανέωσης της περιόδου απόσπασης. 3. Ο ΑΕΕ, ο οποίος έχει αποσπασθεί στο παρελθόν στο όργανο, µπορεί να αποσπασθεί εκ νέου, για περίοδο της οποίας η διάρκεια καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και υπό τους εξής όρους: α) ο ΑΕΕ εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για απόσπαση β) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι χρόνια µεταξύ του τέλους της προηγούµενης περιόδου απόσπασης και της αρχής της νέας εάν, κατά τη λήξη της πρώτης απόσπασης, ο ΑΕΕ προσλήφθηκε µε απευθείας σύµβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το εξαετές διάστηµα αρχίζει να τρέχει από την εκπνοή της σύµβασης αυτής. Ο όρος που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν εµποδίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει δεκτή την απόσπαση ενός ΑΕΕ του οποίου η αρχική απόσπαση είχε διαρκέσει λιγότερο από τέσσερα έτη, αλλά στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας απόσπασης δεν θα υπερβαίνει το εναποµένον διάστηµα της συνολικής τετραετούς περιόδου, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας παράτασής της για άλλα δυο έτη, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. Άρθρο 4 - Τόπος της απόσπασης

4 Οι ΑΕΕ µπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου. Άρθρο 5 Καθήκοντα 1. Οι ΑΕΕ επικουρούν τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τους έκτακτους υπαλλήλους και εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 2. Ο ΑΕΕ, συµµετέχει σε αποστολές ή εξωτερικές συσκέψεις µόνον εφόσον συνοδεύει υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή έκτακτο υπάλληλο, ή συµµετέχει µόνος του ως παρατηρητής ή για ενηµερωτικούς λόγους. Ο γενικός διευθυντής της οικείας υπηρεσίας δύναται, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να παρεκκλίνει από τον κανόνα αυτό βάσει ειδικής εντολής του προς τον ΑΕΕ και αφού προηγουµένως εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων. Σε καµία περίπτωση δεν δύναται ο ΑΕΕ να εκπροσωπήσει ο ίδιος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον πρόκειται να αναλάβει δεσµεύσεις (οικονοµικές ή άλλες) ή να διαπραγµατευθεί για λογαριασµό του. 3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί την αποκλειστική αρµοδιότητα έγκρισης των αποτελεσµάτων οποιωνδήποτε καθηκόντων εκτελέστηκαν από τον ΑΕΕ και για την υπογραφή οιωνδήποτε επίσηµων εγγράφων προέκυψαν από αυτά. 4. Οι ενδιαφερόµενες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εργοδότης του ΑΕΕ και ο ίδιος ο ΑΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής οποιασδήποτε σύγκρουσης συµφερόντων ή εντύπωσης ότι υφίσταται τέτοια σύγκρουση όσον αφορά τα καθήκοντα του ΑΕΕ κατά τη διάρκεια της απόσπασής του. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία στην οποία υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθεί ο ΑΕΕ ενηµερώνει πλήρως τον ΑΕΕ και τον εργοδότη του και εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της απόσπασης, σχετικά µε τα προς ανάληψη καθήκοντα και ζητεί από τον ΑΕΕ και από τον εργοδότη του να επιβεβαιώσουν γραπτώς ότι δεν έχουν γνώση κανενός λόγου για τον οποίο τα εν λόγω καθήκοντα δεν θα πρέπει να ανατεθούν στον ΑΕΕ. Ειδικότερα ζητείται από τον ΑΕΕ να δηλώσει οποιοδήποτε τυχόν ασυµβίβαστο µεταξύ των πτυχών της οικογενειακής του κατάστασης. Πρέπει, ιδίως, να δηλώνει τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των στενών συγγενών του ή οποιαδήποτε σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα δικά του ή των στενών συγγενών του. Ο εργοδότης και ο ΑΕΕ δεσµεύονται να δηλώσουν στο γενικό διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία τοποθετείται ο ΑΕΕ οποιαδήποτε µεταβολή των συνθηκών στη διάρκεια της απόσπασης, εξαιτίας της οποίας είναι δυνατόν να προκύψει τέτοια σύγκρουση ή να υπάρξει η εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση. Η υπηρεσία στην οποία τοποθετείται ο ΑΕΕ τηρεί αρχείο αυτής της ανταλλαγής επιστολών το οποίο θέτει στη διάθεση του Γενικού Γραµµατέα ή της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής ιεύθυνσης Προσωπικού αιτήσει αυτών. 5. Όταν η Γ, στην οποία ο ΑΕΕ πρόκειται να αποσπασθεί, θεωρεί ότι λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων του απαιτείται η λήψη ιδιαιτέρων προφυλάξεων, ως προς την ασφάλεια, θα πρέπει, πριν την πρόσληψη του ΑΕΕ, να χορηγείται διαβάθµιση ασφαλείας. 6. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 ή 4 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται, εφόσον το θεωρεί ενδεδειγµένο, να τερµατίσει την απόσπαση του ΑΕΕ σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 9.

5 Άρθρο 6 - ικαιώµατα και υποχρεώσεις 1. Στη διάρκεια της περιόδου απόσπασης: α) ο ΑΕΕ εκπληρώνει τα καθήκοντά του και ρυθµίζει τη συµπεριφορά του µε αποκλειστικό γνώµονα τα συµφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου β) ο ΑΕΕ οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη, και ειδικότερα κάθε δηµόσια έκφραση γνώµης, που δύναται να θίξει την αξιοπρέπεια του λειτουργήµατός του γ) ο ΑΕΕ ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καλείται να εκφέρει γνώµη για θέµα στο χειρισµό ή στη λύση του οποίου έχει προσωπικό συµφέρον τέτοιας φύσεως ώστε να διακινδυνεύεται η ανεξαρτησία του, οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί δ) ο ΑΕΕ δεν δηµοσιεύει ούτε δίνει για δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους, οποιοδήποτε κείµενο του οποίου το αντικείµενο συνδέεται µε τη δραστηριότητα των Κοινοτήτων χωρίς να λάβει σχετική άδεια υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η άδεια δεν χορηγείται µόνον εφόσον η προγραµµατιζόµενη δηµοσίευση είναι ικανή να θίξει τα συµφέροντα των Κοινοτήτων ε) όλα τα δικαιώµατα επί των εργασιών που πραγµατοποιεί ο ΑΕΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του περιέρχονται στην κυριότητα των Κοινοτήτων στ) ο ΑΕΕ έχει την υποχρέωση να διαµένει στον τόπο απόσπασής του ή σε τόση απόσταση από τον τελευταίο, ώστε να µην παρεµποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του ζ) ο ΑΕΕ υποχρεούται να επικουρεί και να συµβουλεύει τους ιεραρχικά ανωτέρους του, πλησίον των οποίων έχει αποσπασθεί, και είναι υπεύθυνος απέναντι τους για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται η) ο ΑΕΕ δεν δέχεται καµία οδηγία σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων του από τον εργοδότη του ή από εθνική κυβέρνηση απέχει από την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας για λογαριασµό του εργοδότη του, κυβερνήσεων ή άλλων προσώπων, ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δηµόσιων φορέων. 2. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά τη λήξη της απόσπασης, ο ΑΕΕ τηρεί τη µεγαλύτερη δυνατή εχεµύθεια για τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται ενδεχοµένως στην αντίληψή του κατά την άσκηση ή επ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων του δεν επιτρέπεται να ανακοινώνει µε οποιοδήποτε τρόπο σε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να λαµβάνει γνώση, κανένα έγγραφο και καµία πληροφορία που δεν έχουν ήδη δηµοσιευθεί και τα χρησιµοποιεί για προσωπικό όφελος. 3. Η µη συµµόρφωση µε οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 στη διάρκεια της απόσπασης παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωµα, εφόσον το θεωρήσει ενδεδειγµένο, να τερµατίσει την απόσπαση του ΑΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο Μετά τη λήξη της απόσπασης, ο ΑΕΕ εξακολουθεί να υπέχει την υποχρέωση να ενεργεί µε ακεραιότητα και εχεµύθεια στο πλαίσιο της άσκησης των νέων καθηκόντων που του ανατίθενται, όπως και όσον αφορά την εκ µέρους του αποδοχή ορισµένων θέσεων ή πλεονεκτηµάτων.

6 Προς το σκοπό αυτό, εντός της τριετίας µετά την απόσπαση, ο ΑΕΕ ενηµερώνει αµελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα καθήκοντα που καλείται από τον εργοδότη του να αναλάβει, τα οποία δύνανται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων οφειλόµενη στα καθήκοντα τα οποία ασκούσε κατά την απόσπασή του. Άρθρο 7 - Επαγγελµατική πείρα και γλωσσικές γνώσεις 1. Για να αποσπασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ΑΕΕ οφείλει να διαθέτει τριετή τουλάχιστον πείρα πλήρους απασχόλησης, στην εκτέλεση διοικητικών, επιστηµονικών, τεχνικών, συµβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων, αντίστοιχων προς αυτά των οµάδων καθηκόντων ΑD, όπως ορίζονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι εργοδότες του ΑΕΕ οφείλουν να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν από την απόσπαση, βεβαίωση απασχόλησής του η οποία να καλύπτει τους τελευταίους δώδεκα µήνες. 2. Ο ΑΕΕ οφείλει να έχει άριστη γνώση µίας από τις κοινοτικές γλώσσες και ικανοποιητική γνώση µιας δεύτερης κοινοτικής γλώσσας για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο προερχόµενος από τρίτη χώρα ΑΕΕ οφείλει να έχει πλήρη γνώση µίας κοινοτικής γλώσσας για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 8 - Αναστολή της απόσπασης 1. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να εγκρίνει µία ή περισσότερες αναστολές στην απόσπαση και να καθορίζει τους σχετικούς όρους µετά από γνωµοδότηση της ενδιαφερόµενης γενικής διεύθυνσης. Στη διάρκεια των αναστολών αυτών: α) δεν καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 β) τα έξοδα που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 επιστρέφονται µόνον εφόσον η αναστολή γίνεται αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνει τον εργοδότη του ΑΕΕ σχετικά µε την αναστολή. Άρθρο 9 - Λήξη της απόσπασης 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί να περατώσει την απόσπαση αιτήσει της ενδιαφερόµενης γενικής διεύθυνσης ή του εργοδότη του AEE, µε προειδοποίηση τριών µηνών, ή αιτήσει του ΑΕΕ, µε την ίδια προειδοποίηση και εφόσον συµφωνεί o Γενικός Γραµµατέας. 2. Σε εξαιρετικές περιστάσεις η απόσπαση είναι δυνατόν να τερµατισθεί χωρίς προειδοποίηση: α) από τον εργοδότη του ΑΕΕ, εφόσον το απαιτούν ουσιώδη συµφέροντά του β) µε συµφωνία µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εργοδότη, κατόπιν αιτήσεως που απευθύνει ο ΑΕΕ και στα δύο µέρη, εφόσον το απαιτούν ουσιώδη, προσωπικά ή επαγγελµατικά, συµφέροντα του ΑΕΕ γ) από το Γενικό Γραµµατέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων του ΑΕΕ, τις οποίες υπέχει δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

7 Σε περίπτωση λήξης της απόσπασης, δυνάµει του στοιχείου γ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνει αµέσως τον εργοδότη σχετικά. Άρθρο 10 - Κοινωνική ασφάλιση Κεφάλαιο 2 - Όροι εργασίας 1. Πριν από την περίοδο της απόσπασης, η εθνική ή διεθνής δηµόσια υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο ΑΕΕ βεβαιώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο ΑΕΕ εξακολουθεί, καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασής του, να υπάγεται στη νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρµόζεται για την εν λόγω δηµόσια υπηρεσία, και ότι αναλαµβάνει το βάρος των εξόδων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό. 2. Από την ηµέρα ανάληψης της υπηρεσίας τους, οι ΑΕΕ καλύπτονται κατά των κινδύνων ατυχηµάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους παραδίδει αντίγραφο των ισχυόντων όρων κάλυψής τους την ηµέρα κατά την οποία παρουσιάζονται στην αρµόδια υπηρεσία της γενικής διεύθυνσης Προσωπικού για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων σχετικά µε την απόσπαση. Άρθρο 11 - Ωράριο εργασίας 1. Ο ΑΕΕ υπόκειται, ως προς τη διάρκεια εργασίας και το ωράριο, στους κανόνες που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 2. Ο ΑΕΕ εργάζεται µε πλήρες ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια της απόσπασης. Μετά από δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα γενικής διεύθυνσης και υπό τον όρο ότι αυτό συµβιβάζεται µε τα συµφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γενικός ιευθυντής Προσωπικού δύναται να επιτρέψει στον ΑΕΕ να εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, µετά από συµφωνία µε τον εργοδότη του. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της ετήσιας άδειάς του ελαττώνεται αναλόγως. 3. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η εργασία µε µειωµένο ωράριο, ο ΑΕΕ οφείλει να εργάζεται κάθε µήνα τουλάχιστον το ήµισυ του κανονικού χρόνου εργασίας. 4. Με την επιφύλαξη της έγκρισης των εσωτερικών διατάξεων σχετικά µε το ελαστικό ωράριο που εφαρµόζεται στους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ΑΕΕ µπορεί να ακολουθεί ελαστικό ωράριο µόνον εφόσον του έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία έχει τοποθετηθεί. Η άδεια αυτή πρέπει να κοινοποιείται, προς ενηµέρωση, στην αρµόδια διοικητική µονάδα της Γενικής ιεύθυνσης Προσωπικού. Άρθρο 12 - Απουσία λόγω ασθένειας 1. Στην περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, ο ΑΕΕ ειδοποιεί τον προϊστάµενο της διοικητικής µονάδας του, το συντοµότερο δυνατόν, προσδιορίζοντας τον τόπο όπου ευρίσκεται. Ο ΑΕΕ υποχρεούται να προσκοµίσει, εφόσον απουσιάσει πέραν των τριών ηµερών, ιατρικό πιστοποιητικό και δύναται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο διοργανωνόµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

8 2. Όταν οι απουσίες του ΑΕΕ λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος δεν υπερβαίνουν τις τρεις ηµέρες, υπερβαίνουν όµως εντός περιόδου δώδεκα µηνών το σύνολο των δώδεκα ηµερών, ο ΑΕΕ υποχρεούται να προσκοµίζει ιατρικό πιστοποιητικό για κάθε νέα απουσία λόγω ασθενείας. 3. Αν η άδεια λόγω ασθενείας υπερβαίνει τον ένα µήνα ή τη διάρκεια του χρόνου που έχει ήδη υπηρετήσει ο ΑΕΕ, της µακρότερης των δύο περιόδων λαµβανοµένης υπόψη, αναστέλλεται αυτοµάτως η καταβολή των αποζηµιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση ασθένειας συνδεόµενης µε κυοφορία. Η άδεια ασθενείας δεν δύναται να παρατείνεται πέραν της διάρκειας απόσπασης του ενδιαφεροµένου. 4. Ο ΑΕΕ ο οποίος υπήρξε θύµα ατυχήµατος συνδεόµενου µε την εργασία του, το οποίο συνέβη στη διάρκεια της απόσπασης, εξακολουθεί να εισπράττει το πλήρες ποσό των αποζηµιώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ανικανότητάς του προς εργασία και µέχρι το τέλος της διάρκειας της απόσπασης. Άρθρο 13 - Ετήσια άδεια και ειδική άδεια 1. Οι ΑΕΕ δικαιούνται δυόµισι εργάσιµες ηµέρες αδείας ανά πλήρη µήνα υπηρεσίας ήτοι 30 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. 2. Η άδεια υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί ο ΑΕΕ. 3. Οι ΑΕΕ δύνανται, µε αιτιολογηµένη αίτησή τους, να λαµβάνουν ειδική άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) γάµος του ΑΕΕ: δύο ηµέρες β) σοβαρή ασθένεια του/της συζύγου: µέχρι τρεις ηµέρες γ) θάνατος του/της συζύγου: τέσσερις ηµέρες δ) σοβαρή ασθένεια ανιόντος: µέχρι δύο ηµέρες ε) θάνατος ανιόντος: δύο ηµέρες στ) γέννηση τέκνου: δύο ηµέρες ζ) σοβαρή ασθένεια τέκνου: µέχρι δύο ηµέρες η) θάνατος τέκνου: τέσσερις ηµέρες. 4. Κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του εργοδότη του ΑΕΕ, είναι δυνατόν να χορηγηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανά περίοδο 12 µηνών, µέχρι δύο ηµέρες ειδικής άδειας µετ αποδοχών. 5. Η ειδική άδεια χορηγείται από τον προϊστάµενο της διοικητικής µονάδας που είναι αρµόδια για τις άδειες στη γενική διεύθυνση Προσωπικού µετά από προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας στην οποία είναι τοποθετηµένος ο ΑΕΕ.

9 6. Η απαρίθµηση των δικαιωµάτων στις παραγράφους 1, 3 και 4 είναι εξαντλητική. Κανένα περαιτέρω δικαίωµα δεν χορηγείται ιδίως σε συνάρτηση µε ταξίδι, ηλικία ή κατηγορία. 7. Στην περίπτωση εργασίας µε µειωµένο ωράριο η ετήσια άδεια ελαττώνεται ανάλογα. 8. Καµία απόδοση χρηµάτων δεν διενεργείται για ηµέρες ετήσιας άδειας που δεν έχουν ληφθεί στο τέλος της περιόδου απόσπασης. Άρθρο 14 - Άδεια µητρότητας 1. Η ΑΕΕ σε κατάσταση εγκυµοσύνης δικαιούται άδεια µητρότητας είκοσι εβδοµάδων στη διάρκεια της οποίας εισπράττει τις αποζηµιώσεις βάσει του άρθρου Κατά το τέλος της άδειας µητρότητας η ΑΕΕ µπορεί να λάβει, δυνάµει ιατρικής βεβαιώσεως που πιστοποιεί το γεγονός αυτό, απαλλαγή από την εργασία δύο ωρών ηµερησίως στην περίπτωση που επιθυµεί να θηλάσει το τέκνο της. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται κατ' αναλογία οι κανόνες οι σχετικοί µε τη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας λόγω γαλουχίας που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ΑΕΕ. 3. Στις περιπτώσεις που η σχετική νοµοθεσία που δεσµεύει τον εργοδότη της ΑΕΕ προβλέπει µεγαλύτερη διάρκεια για την άδεια µητρότητας, η απόσπαση αναστέλλεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 9, για το διάστηµα που υπερβαίνει την περίοδο που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τέλος της απόσπασης, και εφόσον δικαιολογείται από το συµφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προστίθεται στην απόσπαση περίοδος ίση προς τη διάρκεια της αναστολής. 4. Η ΑΕΕ δύναται, εναλλακτικά, να ζητήσει αναστολή της απόσπασης για διάστηµα ίσο προς το σύνολο της περιόδου που χορηγείται για άδεια µητρότητας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται η παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο. Άρθρο 15 - Ηµερήσια αποζηµίωση (2009) Κεφάλαιο 3 - Αποζηµιώσεις και δαπάνες 1. Ο ΑΕΕ δικαιούται, για όλο το διάστηµα της απόσπασής του, ηµερήσια αποζηµίωση διαβίωσης 122,98 ευρώ εκτός εάν ο εργοδότης του αποφασίσει σχετικά διαφορετικά. Ωστόσο, εάν η απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 16 και του τόπου απόσπασής του είναι ίση ή κατώτερη των 150 χλµ., το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης είναι ίσο του 25% ανέρχεται κατά συνέπεια σε 30,75 ευρώ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 κατωτέρω, η ηµερήσια αποζηµίωση διαβίωσης καταβάλλεται κάθε µήνα στο τέλος κάθε µηνός. 2. Εάν τα έξοδα µετακόµισης δεν του επιστρέφονται από καµία πηγή, ο ΑΕΕ δικαιούται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση καταβαλλόµενη όπως εµφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: Απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου απόσπασης (σε χλµ.) Ποσόν σε ευρώ

10 > ,05 > ,52 > ,37 > ,90 > ,70 > ,90 Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στο τέλος κάθε µηνός. 3. Οι αποζηµιώσεις διαβίωσης οφείλονται για τα χρονικά διαστήµατα αποστολής, ετήσιας άδειας, ειδικής άδειας και αργιών που χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 4. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο ΑΕΕ δικαιούται προκαταβολή ενός κατ αποκοπή ποσού ίσου προς το ποσό ηµερησίων αποζηµιώσεων που δικαιούται για τις πρώτες 75 ηµέρες, οι δε αποζηµιώσεις δεν καταβάλλονται στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου. Σε περίπτωση οριστικής λήξης των καθηκόντων του ΑΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την παρέλευση της περιόδου που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της προκαταβολής, υπόκειται σε αναζήτηση το τµήµα του ποσού της καταβολής που αντιστοιχεί στην εναποµένουσα περίοδο. 5. Ο ΑΕΕ πρέπει να ενηµερώσει την αρµόδια υπηρεσία γενικής διεύθυνσης Προσωπικού σχετικά µε τις όποιες παρόµοιες πληρωµές ποσών εισέπραξε από άλλες πηγές. Τα σχετικά ποσά αφαιρούνται από την αντίστοιχη αποζηµίωση που καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 6 Κάθε χρόνο γίνεται αναπροσαρµογή, χωρίς αναδροµική ισχύ, των εν λόγω ηµερησίων και µηνιαίων αποζηµιώσεων, σύµφωνα µε την αναπροσαρµογή των βασικών αποδοχών των υπαλλήλων της Κοινότητας που υπηρετούν στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο. Άρθρο 16 - Τόπος κατοικίας 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως τόπος κατοικίας θεωρείται ο τόπος στον οποίο ο ΑΕΕ ασκούσε τα καθήκοντά του για τον εργοδότη του αµέσως πριν την απόσπασή του. Τόπος απόσπασής του είναι ο τόπος στον οποίο ευρίσκεται η υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο ΑΕΕ. Μνεία και των δύο αυτών τόπων γίνεται στην ανταλλαγή των επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος Στην περίπτωση που κατά την απόσπασή του ο ΑΕΕ ευρίσκεται ήδη αποσπασµένος για λογαριασµό του εργοδότη του σε τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του τελευταίου, τεκµαίρεται ότι, µεταξύ των δύο ανωτέρω τόπων, τόπος κατοικίας είναι ο ευρισκόµενος σε µικρότερη απόσταση από τον τόπο της απόσπασης. 3. Ως τόπος κατοικίας λογίζεται ο τόπος απόσπασης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, κατά τη διάρκεια του διαστήµατος τριών ετών που λήγει έξι µήνες πριν την απόσπαση, ο ΑΕΕ είχε τη συνήθη διαµονή του ή ασκούσε την κύρια επαγγελµατική δραστηριότητά του σε τόπο ευρισκόµενο σε απόσταση ίση ή κατώτερη των 150 χλµ. από τον τόπο της απόσπασης β) όταν, κατά το χρόνο της αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόσπαση, ο τόπος απόσπασης είναι ο τόπος της κύριας κατοικίας του/της συζύγου ή του/της σταθερού συντρόφου, στην περίπτωση που ο ΑΕΕ έχει δεσµευθεί σε µη γαµική σχέση

11 αναγνωρισµένη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή του συντηρούµενου από τον ΑΕΕ τέκνου (τέκνων) για τον σκοπό αυτό κατοικία σε απόσταση ίση ή κατώτερη των 150 χλµ από τον τόπο της απόσπασης λογίζεται ως τόπος κατοικίας. 4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καταστάσεις που προκύπτουν από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για άλλο κράτος από αυτό του τόπου απόσπασης ή για διεθνή οργανισµό δεν λαµβάνονται υπόψη. Άρθρο 17 - Έξοδα ταξιδίου 1. Ο ΑΕΕ του οποίου ο τόπος κατοικίας ευρίσκεται σε απόσταση άνω των 150 χλµ. από τον τόπο απόσπασής του, δικαιούται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου εφόσον αυτά δεν αναλαµβάνονται από τον εργοδότη του: α) δι ίδιον λογαριασµό: i) από τον τόπο κατοικίας στον τόπο απόσπασης, στην αρχή της περιόδου απόσπασης ii) από τον τόπο της απόσπασης στον τόπο κατοικίας στο τέλος της περιόδου απόσπασης β) για την/τον σύζυγο ή του/της σταθερού συντρόφου, στην περίπτωση που ο ΑΕΕ έχει δεσµευθεί σε µη γαµική σχέση αναγνωρισµένη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τα συντηρούµενα τέκνα, υπό τον όρο ότι συγκατοικούν µε αυτόν και εφόσον τα έξοδα µετακόµισης επιστρέφονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 18: i) στην έναρξη της απόσπασης, κατά τη µετακόµιση από τον τόπο κατοικίας στον τόπο απόσπασης ii) στη λήξη της απόσπασης, από τον τόπο της απόσπασης στον τόπο κατοικίας. 2. Εκτός από την περίπτωση αεροπορικού ταξιδίου, το επιστρεφόµενο ποσό είναι κατ αποκοπή και περιορίζεται στην τιµή σιδηροδροµικού εισιτηρίου δεύτερης θέσης, χωρίς επιβαρύνσεις. Το ίδιο ισχύει για τα ταξίδια µε ιδιωτικό αυτοκίνητο. Για τα αεροπορικά ταξίδια, το επιστρεφόµενο ποσό µπορεί να φθάνει µέχρι το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου µε µειωµένο τιµολόγιο (PEX ή APEX), εφόσον προσκοµισθούν τα εισιτήρια και τα δελτία επιβίβασης. Αυτή η επιστροφή πραγµατοποιείται µόνον όταν κανονική σιδηροδροµική διαδροµή υπερβαίνει τα 500 χλµ. ή εφόσον η συνήθης διαδροµή περιλαµβάνει διάβαση θαλάσσης. 3. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, οι ΑΕΕ που αποδεικνύουν ότι έχει αλλάξει ο τόπος της κατά κύριο λόγο απασχόλησής τους µετά το τέλος της απόσπασης, δικαιούνται επιστροφή εξόδων ταξιδίου προς τον τόπο αυτόν και µέχρι τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η επιστροφή αυτή δεν µπορεί να συνεπάγεται πληρωµή ποσού υψηλότερου από αυτό που δικαιούται ο ΑΕΕ στην περίπτωση επιστροφής στον τόπο της πρόσληψης. 4. Εάν ο ΑΕΕ έχει πραγµατοποιήσει τη µετακόµισή του από τον τόπο κατοικίας στον τόπο της απόσπασής του, δικαιούται κάθε έτος ένα κατ αποκοπή ποσό ίσο προς την τιµή εισιτηρίου επιστροφής από τον τόπο απόσπασης στον τόπο πρόσληψής του, για τον ίδιο, την/τον σύζυγό του ή του/της σταθερού συντρόφου, στην περίπτωση που ο ΑΕΕ έχει δεσµευθεί σε µη γαµική σχέση αναγνωρισµένη από τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τα τυχόν εξαρτώµενα τέκνα, µε βάση τις ισχύουσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάξεις. Άρθρο 18 - Έξοδα µετακόµισης

12 1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 16, παράγραφος 4, ο ΑΕΕ δικαιούται να µετακοµίσει την οικοσκευή του από τον τόπο της κατοικίας του στον τόπο απόσπασής του, µε έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφού του χορηγηθεί προηγούµενη τέτοια άδεια, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων µετακόµισης, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η διάρκεια της αρχικής περιόδου απόσπασης πρέπει να είναι δύο ετών β) η απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας του ΑΕΕ και του τόπου της απόσπασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χλµ. γ) η µετακόµιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης δ) η σχετική έγκριση πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον δύο µήνες πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία µετακόµισης ε) τα έξοδα µετακόµισης δεν καλύπτονται από τον εργοδότη στην περίπτωση µερικής επιστροφής των εξόδων από τον εργοδότη, το αντίστοιχο ποσό εκπίπτει από το ποσό επιστροφής εξόδων που πρέπει να καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στ) ο ΑΕΕ οφείλει να προσκοµίζει το πρωτότυπο προσφορών, αποδείξεων και τιµολογίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και ένα πιστοποιητικό του εργοδότη του µε το οποίο βεβαιώνεται ότι ο τελευταίος δεν επιστρέφει έξοδα µετακόµισης ή το οποίο αναφέρει το τµήµα των εξόδων που καλύπτει ο τελευταίος. 2. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4, στις περιπτώσεις που τα έξοδα µετακόµισης στον τόπο απόσπασης έχουν επιστραφεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΑΕΕ δικαιούται στο τέλος της απόσπασης, µετά από προηγούµενη έγκριση, επιστροφή των εξόδων µετακόµισης από τον τόπο της απόσπασης στον τόπο κατοικίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες εσωτερικούς κανόνες όσον αφορά την επιστροφή εξόδων µετακόµισης, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, στοιχεία δ), ε) και στ) και υπό τον όρον ότι η µετακόµιση πραγµατοποιείται µεταξύ της αρχής του τρίτου µήνα, προ του τέλους της απόσπασης και του τέλους του έκτου µήνα µετά το τέλος της απόσπασης: 3. Ο ΑΕΕ του οποίου η απόσπαση τερµατίζεται µε δική του αίτηση ή κατόπιν αιτήσεως του εργοδότη του εντός του διαστήµατος δύο ετών από την έναρξη της απόσπασης, δεν δικαιούται επιστροφή των εξόδων µετακόµισης προς τον τεκµαιρόµενο τόπο κατοικίας. 4. Στην περίπτωση που ο ΑΕΕ αποδεικνύει ότι έχει αλλάξει ο τόπος της κατά κύριο λόγο απασχόλησής του µετά το τέλος της απόσπασης, τα έξοδα µετακόµισης προς το νέο τόπο απασχόλησής του µπορούν να επιστραφούν αλλά µόνον µέχρι του ποσού που θα κατεβάλλετο στην περίπτωση µετακόµισης προς τον τόπο διαµονής. Άρθρο 19 - Αποστολές και έξοδα αποστολής 1. Τηρουµένου του άρθρου 5, ο ΑΕΕ µπορεί να σταλεί σε αποστολή. 2. Τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες και όρους που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

13 Άρθρο 20 - Επιµόρφωση Ο ΑΕΕ δικαιούται να συµµετέχει στις επιµορφωτικές δράσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το συµφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση συµµετοχής του ΑΕΕ σε τέτοιες δράσεις λαµβάνονται υπόψη τα εύλογα συµφέροντα του τελευταίου, ιδίως από την άποψη της εξέλιξης της σταδιοδροµίας του µετά την απόσπαση. Άρθρο 21 - ιοικητικές διατάξεις 1. Ο ΑΕΕ παρουσιάζεται την πρώτη ηµέρα της απόσπασής του στην αρµόδια υπηρεσία της γενικής διεύθυνσης Προσωπικού για τη διεκπεραίωση των σχετικών διοικητικών διατυπώσεων. Αναλαµβάνει υπηρεσία την πρώτη ή τη δέκατη έκτη ηµέρα του µηνός. Κεφάλαιο 4 - Επισκέψεις µελετών Άρθρο 22 - Πεδίο εφαρµογής και γενικές διατάξεις 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να δεχθεί στις υπηρεσίες του εθνικούς υπαλλήλους αποσπασµένους από τις εθνικές διοικήσεις των κρατών µελών, χωρών ΕΟΧ, υποψηφίων προς ένταξη χωρών και τρίτων χωρών για επίσκεψη µελετών βραχείας διάρκειας. 2. Η απόσπαση αυτή υλοποιείται µε ανταλλαγή επιστολών µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ενδιαφερόµενης δηµόσιας διοίκησης. 3. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ενός µηνός χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης. 4. Ο εθνικός υπάλληλος που είναι αποσπασµένος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε την έννοια του παρόντος άρθρου δικαιούται, για τη διάρκεια της απόσπασής του ηµερήσια αποζηµίωση διαβίωσης 122,98 ευρώ εάν η απόσταση µεταξύ του τόπου κατοικίας που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 και του τόπου απόσπασης είναι ανώτερη των 150 χλµ. και 30,75 ευρώ εάν η απόσταση αυτή είναι ίση ή µικρότερη των 150 χλµ. Η αποζηµίωση αυτή οφείλεται για τις περιόδους αποστολής, ετησίων αδειών, ειδικών αδειών και αργιών που χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταβάλλεται προκαταβολικά κατά την αρχή της απόσπασης. 5. Το άρθρο 1, το άρθρο 4, το άρθρο 5, παρ. 2 εδάφιο 1, παρ. 4 και παρ. 6, το άρθρο 6, το άρθρο 7, το άρθρο 9 παρ.2, το άρθρο 10 παρ.1, το άρθρο 11 παρ. 1, το άρθρο 12, το άρθρο 13, το άρθρο 16, το άρθρο 17 παρ. 1α, παρ. 2 και παρ. 3, το άρθρο 19 και το άρθρο 21 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται mutatis mutandis στους εθνικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σύµφωνα µε την έννοια του παρόντος άρθρου. Κεφάλαιο 5 - Ενστάσεις Άρθρο 23 - Ενστάσεις Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων άσκησης προσφυγής µετά την ανάληψη της θέσης του, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 230 της Συνθήκης ΕΚ, οποιοσδήποτε ΑΕΕ δύναται να καταθέσει ένσταση για πράξη του Κοινοβουλίου εγκριθείσα δυνάµει του παρόντος κανονισµού και η οποία τον θίγει, εξαιρέσει των αποφάσεων που αποτελούν άµεση συνέπεια αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τον εργοδότη του.

14 Η ένσταση πρέπει να κατατεθεί εντός δυο µηνών. Η προθεσµία αρχίζει να τρέχει από την ηµέρα κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόµενο, και εν πάση περιπτώσει όχι µετά την ηµέρα λήψης της κοινοποίησης από τον ενδιαφερόµενο. Ο Γενικός Γραµµατέας κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο της αιτιολογηµένη απόφασή του εντός τεσσάρων µηνών από την ηµέρα κατάθεσης της ένστασης. Εάν µετά τη λήξη αυτής της προθεσµίας δεν έχει ληφθεί απάντηση στην ένσταση, τούτο θα σηµαίνει σιωπηρή απορριπτική απόφαση. Κεφάλαιο 6 - Τελικές διατάξεις Άρθρο 24 - Μεταβατικά µέτρα 1. Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2009 και αντικαθιστά τις διατάξεις της 7ης Μαρτίου Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλες τις νέες αποσπάσεις και στις παρατάσεις αποσπάσεων που ξεκίνησαν πριν από την ηµέρα της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιτρο ή των Περιφερειών

Ε ιτρο ή των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε ιτρο ή των Περιφερειών ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 164/2010 σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στις υπηρεσίες της Επιτροπής των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 438/2015 σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤIΣ ΠΕΡIΟ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝIΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Οι διάφοροι τύποι άσκησης µεταφραστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ. ΥΠ ΑΡ. 24/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλο το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών «ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 68/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 68/13-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1/16 Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις 4 Άρθρο 1 Διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

2011/0455(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

2011/0455(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2011/0455(COD) 9.2.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16808/11 CULT 100 OC 25

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16808/11 CULT 100 OC 25 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 16808/11 CULT 100 OC 25 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πρακτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύσταση της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 Γενικές Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:85/26-9-07)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Νέος τρόπος υπολογισµού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2011/0455(COD) 5.3.2012 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Τομεακό πρόγραμμα ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Τομεακό πρόγραμμα ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Παράρτημα V.12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα