ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μ. Π. Παπαδοπούλου, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,. Κουλός, Φοιτητής Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύνθετη µορφή των προβληµάτων που απαντώνται στις παράκτιες περιοχές δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν µεµονωµένα αλλά απαιτείται µια ολοκληρωµένη ευέλικτη στρατηγική αντιµετώπισή τους ώστε να επιτευχθεί η οικονοµικά βιώσιµη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση τους. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, γίνεται η µελέτη των προβληµάτων της παράκτιας ζώνης της Ν. Αίγινας µε στόχο αρχικά την καταγραφή και ανάλυση των προβληµάτων και στη συνέχεια την πρόταση ενός πλαισίου διαχείρισης των ακτών µε βάση κριτήρια περιβαλλοντικού σχεδιασµού. 611

2 MANAGEMENT PLAN OF EGINA COASTAL ZONE BASED ON ENVIRONMENTAL DESIGN CRITERIA M. P. Papadopoulou Ph.D Civil Engineer D. Koulos, Student School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens (NTUA) Polytechioupolis, Athens, Greece ABSTRACT The complex environmental problems occurred in Greek coastal zones demand an integrated and flexible approach in order to obtain a sustainable and simultaneous social and environmental acceptable solution. The objective of this paper is to study and analyze the problems that occur in the coastal zone of Egina Island one of the most popular island in Greece. In this paper, two are the main objectives: a) the analysis of the present situation and b) the development of a management plan based on environmental design criteria. 612

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα υποσχόµενων περιοχών όπως είναι παράκτιες και όχι µόνο περιοχές των Ελληνικών νησιών. Η βιώσιµη αυτή ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πολιτικές µακροπρόθεσµού περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µε κύριους άξονες, την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού τοπίου, τη διατήρηση της καλής ποιότητας των οικοσυστηµάτων και της ατµόσφαιρας. Επίσης τη διαχείριση των αναγκών σε φυσικούς πόρους όπως είναι το νερό και η ενέργεια καθώς και τη ολοκληρωµένη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των αποβλήτων (Αραβαντινός, 2007). Κάθε προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη απαιτεί ευρύτερη κοινωνική συµµετοχή στις αποφάσεις και στην ανάληψη των ευθυνών. Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξης µιας περιοχής είναι: (Lebel and Kane, 1990) Η αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης, προωθώντας λιγότερο ενεργοβόρες επιλογές, Η δηµογραφική σταθεροποίηση µε την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, Η διατήρηση και αναβάθµιση των φυσικών πόρων, Η χρήση τεχνολογίας µε στόχο την ανάπτυξη προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον, Η σύγκλιση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε µια προσπάθεια εντοπισµού των σηµαντικότερων προβληµάτων που απαντώνται στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές όλων σχεδόν των νησιών στην Ελληνική Επικράτεια. Η περιοχή της Ν. Αίγινας επιλέχθηκε ως περιοχή µελέτης λόγω κυρίως της εγγύτητας της µε την ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα τόσο στο οικιστικό όσο και στο φυσικό παράκτιο περιβάλλον. Η ανάπτυξη ενός σχεδίου βιώσιµης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Αίγινας βασίστηκε κυρίως στην προστασία του χερσαίου τοπίου και του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος από φαινόµενα ρύπανσης και διάβρωσης καθώς και στην βιώσιµη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισµού. 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ Η Ν. Αίγινα βρίσκεται µόλις 16ν.µ. από τον Πειραιά µε έκταση 85km 2 και µήκος ακτογραµµής περίπου 57km. ιοικητικά ανήκει στη Νοµαρχία Πειραιά, µε αποτέλεσµα να υπάρχει τακτική θαλάσσια σύνδεση η οποία την έχει καταστήσει έναν από τους πιο δηµοφιλείς παραθεριστικούς προορισµούς των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η φυσιογραφία της Αίγινας χαρακτηρίζεται σχετικά ήπια χωρίς ιδιαίτερα επιφανειακά υδάτινα στοιχεία. Αντίθετα το µορφολογικό ανάγλυφο της παράκτιας ζώνης είναι ποικίλο µε βραχώδεις και απόκρηµνες περιοχές Νότιο - Νοτιοανατολικά και σχετικά ήπιες κλίσεις στην υπόλοιπη παράκτια ζώνη 613

4 (Σχήµα 1). Το έδαφος είναι κυρίως ηφαιστειακής προέλευσης στο κεντρικό και νότιο τµήµα της Νήσου ενώ ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι σε µεγάλα και νεογενή ιζήµατα σε µικρότερα βάθη απαντώνται στη βόρεια ακτή της Αίγινας. Αξιόλογη βλάστηση κέδρων και αείφυλλων πλατύφυλλων εντοπίζεται στις απόκρηµνες Νοτιοανατολικές περιοχές ενώ µεγάλες περιοχές του νησιού καλύπτονται από αγροτικές καλλιέργειες. Σχήµα 1: Ανάγλυφο παράκτιας ζώνης της Ν. Αίγινας µε προβολή της ισοϋψούς καµπύλης των 50m Figure 1: Costal terrain of Egina Island (representative contour line of 50m) Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) τα οποία διακρίνονται για την αισθητική αξία τους και σε καταφύγια άγριας ζωής και χρησιµοποιούνται ως τόποι αναπαραγωγής και διάσωσης σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας. Τέτοιες περιοχές απαντώνται σε σηµαντική έκταση στη Νότια περιοχή του νησιού και διέπονται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο σε ότι αφορά την ανάπτυξη των 614

5 περιοχών αυτών (Σχήµα 2). Κατά την τελευταία απογραφή του πληθυσµού (ΕΣΥΕ, 2001) καταγράφηκε ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση του µόνιµου πληθυσµού της Αίγινας σε ποσοστό 14.5% έναντι 7% του εθνικού µέσου όρου µε αποτέλεσµα την αλµατώδη οικιστική ανάπτυξη όχι µόνο σε µόνιµες αλλά κυρίως σε παραθεριστικές κατοικίες. Η ανοικοδόµηση β κατοικίας έχει αλλοιώσει σηµαντικά τη φυσιογνωµία των οικισµών λόγω της άναρχης ανάπτυξής τους κατά µήκος των οδικών αξόνων. Η αυξηµένη τουριστική κίνηση η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στο νησί της Αίγινας όχι µόνο λόγω της εγγύτητάς της µε την πρωτεύουσα αλλά και λόγω του θρησκευτικού και ιαµατικού τουρισµού είχε ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση των 3 λιµενικών υποδοµών αλλά και των µικρών γραφικών όρµων επηρεάζοντας σηµαντικά την φέρουσα ικανότητα του νησιού και κυρίως των ακτών. Σχήµα 2: Προστατευόµενες περιοχές της Νήσου Αίγινας Figure 2: Environmental important areas in Egina Island 615

6 2.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Το σχετικά ήπιο ανάγλυφο της παράκτιας ζώνης του νησιού µε εξαίρεση τη Νοτιοανατολική πλευρά, συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων κατά µήκος της ακτογραµµής. Η έλλειψη όµως ενός θεσµοθετηµένου σχεδίου ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης της Αίγινας είχε ως συνέπεια την υπέρβαση ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες της φέρουσας ικανότητας των ακτών λόγω συνωστισµού, αλλοίωσης της ποιότητας των υδάτων και της οικολογικής ισορροπίας στις ακτές. Υψηλός είναι επίσης και ο κίνδυνος ρύπανσης των ακτών της Αίγινας λόγω της γειτνίασης της µε το λιµάνι του Πειραιά, µε µονάδες διύλισης πετρελαίου καθώς επίσης και λόγω της αυξηµένης θαλάσσιας συγκοινωνίας. Τέλος, η ταχύτατη ανάπτυξη κατά µήκος της παράκτιας ζώνης έχει επιφέρει σηµαντικές αλλοιώσεις στην ακτογραµµή λόγω της διάβρωσης τους. Οι επιπτώσεις της διάβρωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικές τόσο στο φυσικό (κίνδυνος ερηµοποίησης, καταστροφή οικοτόπων) όσο και στο ανθρωπογενές (καταστροφή οικισµών, ασφάλεια πληθυσµού) περιβάλλον. 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΑΚΤΩΝ Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο είναι πλήρες και επαρκές σε ότι αφορά θέµατα προστασίας της παράκτιας ζώνης και ιδιαίτερα των ευπαθή περιοχών του αιγιαλού και της παραλίας. Ιδιαίτερη µέριµνα γίνεται από το νοµοθέτη σε θέµατα που αφορούν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιοχές όπου ζουν και αναπτύσσονται προστατευόµενα είδη της πανίδας και χλωρίδας. Η βασική νοµοθετική ασπίδα σε θέµατα προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος η οποία βέβαια συνοδεύεται από µια σειρά εξαιρέσεων, προέρχεται από το Ν. 1337/1983 σύµφωνα µε τον οποίο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων και οικισµών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500m από την ακτή δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους αιγιαλού και της παραλίας θεσµοθετήθηκε πλήρως µε το Ν. 2971/2001 σύµφωνα µε τον οποίο ο αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κυριότητα του ηµοσίου το οποίο οφείλει να µεριµνεί για την προστασία τους και την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Παρότι η ισχύουσα νοµοθεσία χαρακτηρίζεται επαρκής, πληµµελής είναι η εφαρµογή της από τα όργανα της πολιτείας. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Στα πλαίσια ανάπτυξης ενός διαχειριστικού σχεδίου για τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό και την µελλοντική αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης της Αίγινας µε κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, έγινε η αξιολόγηση τριών εναλλακτικών σεναρίων: 616

7 1ο Σχέδιο: ίνεται προτεραιότητα στην προστασία των ακτών και της παράκτιας θαλάσσιας ζώνης από τον κίνδυνο ρύπανσης του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος λόγω της αύξησης του πληθυσµού στις περιοχές αυτές ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. 2ο Σχέδιο: Η βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και η εφαρµογή µέτρων για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση αποτελούν προτεραιότητες της συγκεκριµένης εναλλακτικής. 3ο Σχέδιο - Μηδενική Λύση: εν γίνεται καµία παρέµβαση στην υφιστάµενη κατάσταση του παράκτιου συστήµατος και αποτιµώνται µόνο οι επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Η αξιολόγηση των τριών εναλλακτικών σχεδίων έγινε µε βάση το βαθµό ικανοποίησης των ακόλουθων περιβαλλοντικών και οικονοµικών κριτηρίων κάθε εναλλακτικού σχεδίου. i) Προστασία των ακτών, της παράκτιας χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης από τον κίνδυνο ρύπανσης, ii) Βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη των παραλίων, του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού, iii) Προστασία των ακτών από φαινόµενα διάβρωσης, iv) Προστασία του φυσικού τοπίου των ακτών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων έγινε ποιοτικά και όχι µε τη χρήση µετρητικών δεικτών. Στον Πίνακα 1 αναγράφεται ο βαθµός ικανοποίησης κάθε κριτηρίου σε σχέση µε το προτεινόµενο εναλλακτικό σχέδιο. Το εναλλακτικό σχέδιο που ικανοποιεί πλήρως, αρκετά, µέτρια, λίγο ή καθόλου ένα κριτήριο βαθµολογείται αντίστοιχα µε 4, 3, 2, 1, και 0. Πίνακας 1: Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης Table 1: Evaluation of alternative management design scenarios Εναλλακτικό Σχέδιο 1ο 2ο 3ο Κριτήρια Αξιολόγησης Προστασία ακτών από ρύπανση Βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη ακτών Προστασία ακτών από διάβρωση Προστασία φυσικού τοπίου

8 Η ποιοτική αξιολόγηση των προτεινόµενων σχεδίων και η τελική επιλογή µεταξύ των εναλλακτικών βασίστηκε σε ένα διαδικαστικό πλαίσιο εµπειρικών κανόνων από τους αναλυτές. Η διαδικασία ανάλυσης αποφάσεων που ακολουθήθηκε έδειξε ότι το 1ο σχέδιο είναι µια σχετικά απλή και άµεσα εφαρµόσιµη λύση η οποία όµως δεν λαµβάνει µέτρα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση ενώ είναι αρκετά περιορισµένα τα µέτρα προστασίας του φυσικού τοπίου των ακτών καθώς και τα µέτρα για τη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού. Το 3ο σχέδιο αποτελεί τη λεγόµενη µηδενική λύση σύµφωνα µε την οποία δεν προβλέπεται να γίνει καµία παρέµβαση στο παράκτιο σύστηµα. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν την υπάρχουσα κατάσταση και τις τάσεις ανάπτυξης είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήµατα ρύπανσης στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της αύξησης του πληθυσµού. Επίσης, η απουσία κάθε συντονισµένης ενέργειας µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες περιοχές θα συµβάλλει σηµαντικά στην περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού (13%) ποσοστού ανεργίας. Το 2ο εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει παρεµβάσεις που ικανοποιούν σε σηµαντικό βαθµό τα κριτήρια της βιώσιµης ανάπτυξης των ακτών, την προστασία από τη διάβρωση και τη προστασία του φυσικού τοπίου όχι όµως και τα προβλήµατα της ρύπανσης. Κρίνεται ως εναλλακτική αρκετά πιο δαπανηρή και όχι άµεσα υλοποιήσιµη. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι ένα ολοκληρωµένο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και µέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. 4. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των τριών εναλλακτικών σχεδίων είναι φανερό πως το 2ο σχέδιο καταφέρνει να ικανοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά το αρχικό στάδιο της µελέτης. Προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα για την υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου βάση των κριτηρίων που έχουν τεθεί. Βιώσιµη διαχείριση και ανάπτυξη των ακτών 1. Η θεσµοθέτηση ενός αυστηρού πλαισίου εκµετάλλευσης των ακτών µε τη δηµιουργία τουριστικών υποδοµών 2. Σχεδιασµός δηµιουργίας εγκαταστάσεων ελλιµενισµού µικρών σκαφών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο µε τις κατάλληλες υποδοµές. 3. Σχέδιο διαχείρισης της φέρουσας ικανότητας των παραλίων µε στόχο την µείωση φαινοµένων συνωστισµού. Προστασία από τη διάβρωση 1. ηµιουργία τεχνικών έργων για την προστασία της ακτής: υψηλής διαπερατότητας κυµατοθραύστες παράλληλους προς την ακτή, τοίχοι αντιστήριξης-αναχώµατα, πρόβολοι κάτω από την στάθµη της θάλασσας 2. Εφαρµογή ήπιων τεχνικών παρεµβάσεων όπως η τεχνική επιχωµάτωση των ακτών µε άµµο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (Ξειδάκης κ.α 2005) 618

9 Προστασία φυσικού τοπίου 1. Προστασία και διατήρηση της παράκτιας βλάστησης 2. Αποτροπή κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. δηµιουργία παραλιακού δρόµου) που µπορεί να επηρεάσει την αισθητική ισορροπία του τοπίου Είναι λοιπόν απαραίτητη η θεσµοθέτηση µέτρων προστασίας των παράκτιων ζωνών µε ταυτόχρονη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων τους.. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την οικονοµική ανάπτυξη χωρών όπως η Ελλάδα όπου διαθέτουν ένα εκτεταµένο νησιωτικό σύµπλεγµα και µια από τις µεγαλύτερες ακτογραµµές παγκοσµίως. Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε άµεσες συνέπειες στο επίπεδο των ενδιαιτηµάτων και η διάβρωση των ακτών αποτέλεσµα φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αποτελούν τα σοβαρότερα ίσως προβλήµατα των παράκτιων περιοχών. Σε συνδυασµό µε τον διαρκή περιορισµό των φυσικών πόρων των παράκτιων περιοχών επηρεάζουν καθοριστικά την περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών αυτών λόγω των αντικρουόµενων χρήσεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε µια προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιβαλλοντικά παράκτιας ζώνης της Ν. Αίγινας. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης απέδειξαν πως σήµερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, είναι επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος οι οποίες θα επιτρέπουν τη λογική χρήση και ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων τους και ταυτόχρονη προστασία του παράκτιου συστήµατος από µη αναστρέψιµες µεταβολές για το φυσικό περιβάλλον. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αραβαντινός, Αθ. (2007). "Πολεοδοµικός Σχεδιασµός", Εκδόσεις Συµµετρία, β' έκδοση, σελ. 636, Αθήνα. ΕΣΥΕ, (2001), Lebel, G.G. and Kane H. (1990). "Sustainable Development. The Center for our Common Future", Geneva Ξειδάκης, Γ., Π. εληµάνη και Σ. Σκίας (2005). "Προβλήµατα διάβρωσης των ακτών στο Νοµό Εβρου, Β.Α. Ελλάδα", Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ιαχείρισης και Βελτίωσης Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, σελ

10

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα