816 Κ.Δ.Π. 164/2009. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚτΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "816 Κ.Δ.Π. 164/2009. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚτΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΙΙι(ι) Αρ Αριθμός Κ.Δ.Π. 164/2009 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης τών Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονι σμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚτΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 Προοίμιο. Για σιωπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη «Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εφημερίδα της Ε.Ε.: L1, , σ.65. Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το 142(1) του 2006 άρθρο 19 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των 3.0.(1) του Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ρύθμισης της τίτλος. Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική, έννοια «ειδικευμένος εμπειρογνώμονας» σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσ~ς κτιρίου, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και συστάσεων

2 Επίσημη «μελετητής» έχει 817 την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2006 «μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων» σημαίνει τη βάση δεδομένων που διατηρεί η αρμόδια αρχή στην οποία εγγράφονται οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες και περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία που καταχωρεί, διαχειρίζεται και διατηρεί η αρμόδια αρχή και αποτελούν ιδιοκτησία της αρμόδιας αρχής και τηρείται με βάση το άρθρο 7Α του Νόμου «μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» σημαίνει τη βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, οι συστάσεις, καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα και τηρείται με βάση το εδάφιο (7) του άρθρου 6 του Νόμου 142(1) του (1) του 2009 «Νόμος» σημαίνει τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους του 2006 και 2009 «οργανισμός αξιολόγησης» σημαίνει τον οργανισμό, όπως αυτός καθορίζεται στον Κανονισμό 9 και ο οποίος πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του Νόμου «πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο «συστάσεις» σημαίνει τις συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, με τη λήψη οικονομικά αποτελεσματικών μέτρων που συνοδεύουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του Νόμου «σύστημα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων» σημαίνει τα μητρώα και τις διαδικασίες που καθορίζει, λειτουργεί, διατηρεί και κατέχει η αρμόδια αρχή για σκοπούς διαχείρισης των πιστοποιητικών

3 818 ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, καθώς και οποιωνδήποτε συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. < ' (2) Όροι η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 9 του Νόμου. (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις κατηγορίες των κτιρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα του Νόμου. Εγγραφή ειδικευμένου εμπειρογνώμονα. 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3), η αρμόδια αρχή δύναται να εγγράφει στο μητρώο πρόσωπο ως ειδικευμένο εμπειρογνώμονα για να διεξάγει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, να εκδίδει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και να ετοιμάζει συστάσεις, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. (2) Κατά την εγγραφή προσώπου ως ειδικευμένου εμπειρογνώμονα, η αρμόδια αρχή καθορίζει την κατηγορία ή τις κατηγορίες των κτιρίων για τις οποίες ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, να εκδίδει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και να ετοιμάζει συστάσεις. (3) Η αρμόδια αρχή εγγράφει πρόσωπο ως ειδικευμένο εμπειρογνώμονα μόνο, αν (α) το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει, στην αρμόδια αρχή, αίτηση για εγγραφή, σύμφωνα με τους τύπους που Παρόρτημα 1. καθορίζονται στο Παράρτημα 1

4 819 (β) η αίτηση για εγγραφή συνοδεύεται από το τέλος εγγραφής Παράρτημα 2. που καθορίζεται στο Παράρτημα 2 και (γ) το πρόσωπο αυτό διαθέτει τα καθορισμένα στον Κανονισμό 1Ο προσόντα. (4) Ειδικευμένος εμπειρογνώμονας εγγεγραμμένος στο μητρώο για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων, δύναται να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για εγγραφή του και σε άλλη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων, εφόσον υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες της παραγράφου (3). Ανανέωση εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα. Παράρτημα Κάθε ειδικευμένος εμπειρογνώμονας εγγεγραμμένος στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων οφείλει να ανανεώνει την εγγραφή του κάθε χρόνο και να καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη εγγραφής που καθορίζονται στο Παράρτημα 2: Νοείται ότι για την ανανέωση της εγγραφής η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας έχει συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 11. Πιστοποιητικό έγγραφης ειδικευμένου εμπειρογνώμονα. 6. Η αρμόδια αρχή παρέχει σε κάθε ειδικευμένο εμπειρογνώμονα πιστοποιητικό. εγγραφής για την καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων στην οποία αναφέρεται η εγγραφή του, το οποίο παρουσιάζει για επιθεώρηση σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή από τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ανάλογα με την περίπτωση. Αναστολή ή τερματισμός εγγραφής στο μητρώο. 7.-(1) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναστείλει ή τερματίσει την εγγραφή ειδικευμένου εμπειρογνώμονα τότε, η αναστολή ή ο τερματισμός σημειώνεται στην αντίστοιχη καταχώρηση του μητρώου και καταγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η αναστολή ή ο

5 820 τερματισμός. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται, να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή ειδικευμένου εμπειρογνώμονα, στις ακόλουθες περιπτώσεις- (α) όταν ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση με βάση τους παρόντες Κανονισμούς ή (β) όταν ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας αποτυγχάνει συστηματικά να διεκπεραιώσει σωστά τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και συστάσεων ή (γ) όταν ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας διαπράττει, παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος με βάση το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς. (3)(α) Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού της εγγραφής προσώπου ως ειδικευμένου εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την παράγραφο (2), η αρμόδια αρχή κοινοποιεί εγγράφως στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο το γεγονός αυτό καθώς και τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αναστολή ή ο τερματισμός της εγγραφής. (β) Η αρμόδια αρχή μαζί με την κοινοποίηση αναστολής ή τερματισμού εγγραφής: (i) δύναται να εκδώσει οδηγία προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να επιστρέψει το πιστοποιητικό εγγραφής του στην αρμόδια αρχή και το ενημερώνει για τη διαδικασία υποβολής ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 (ίί) δύναται να εκδώσει οδηγία προς το ενδιαφερόμενο

6 821 πρόσωπο να επιστρέψει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε δεδομένα ή έγγραφα του έχουν παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων ή από τους εκπροσώπους τους και τα οποία έχουν σχέση με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που διενεργούσε το πρόσωπο αυτό υπό τη ιδιότητά του ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας. Ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό. 8.-(1) Πρόσωπο του οποίου η εγγραφή ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας έχει ανασταλεί ή τερματιστεί σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 7 δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν της εν λόγω αναστολής ή του τερματισμού, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της απόφασης. (2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της κατά πόσο την αποδέχεται ή την απορρίπτει εξ' ολοκλήρου ή μερικώς. Οργανισμός αξιολόγησης. 9. Ως Οργανισμός αξιολόγησης θεωρείται ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος πληροί τα κριτήρια του Διατάγματος που εκδίδεται με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του Νόμου και ο οποίος αναγνωρίζεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας ως ικανός για να διοργανώνει εξετάσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα, η επιτυχία των οποίων αποτελεί τεκμήριο ότι το επιτυχόν πρόσωπο είναι καταρτισμένο για να διεξάγει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, να εκδίδει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και να ετοιμάζει συστάσεις, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Προσόντα ειδικευμένου εμπειρογνώμονα. 10. Ειδικευμένος εμπειρογνώμονας κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:

7 822 (α) Καθόσον αφορά κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, τουλάχιστο τρία χρόνια αποδεδειγμένη πείρα ως μελετητής και βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμό αξιολόγησης. (β) Καθόσον αφορά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, τουλάχιστο έξι χρόνια αποδεδειγμένη πείρα ως μελετητής και βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμό αξιολόγησης. 'Εκδοση οδηγιών 11.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο, να εκδίδει από την οδηγίες προς τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες σχετικά μεαρμόδια αρχή. (α) τον τρόπο διεξαγωγής των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (β) τον τρόπο έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και των συστάσεων (γ) την εκπαίδευση των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων (δ) τα αρχεία δεδομένων και εγγράφων που πρέπει να τηρούν οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες (ε) τα δεδομένα και την τεκμηρίωση που πρέπει να διατίθενται από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες στην αρμόδια αρχή και την μορφή στην οποία διατίθενται (στ) άλλα θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά για τη σωστή διαχείριση του συστήματος ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων.

8 823 (2) Ειδικευμένος εμπειρογνώμονας οφείλει να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε οδηγία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (1). Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 12. Για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τον εκπρόσωπό του, αίτηση προς τον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον τύπο ο οποίος καθορίζεται στο Παράρτημα 3. κτιρίου. Παρόρτημα 3. Καταχώρηση στο μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. 13.-(1) Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας, για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδει, υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή το ιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. και τις συστάσεις στην αρμόδια αρχή για καταχώρηση στο μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. (2) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και οι συστάσεις που τηρούνται στο μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων δυνατόν να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και να αναπαράγονται και να εκδίδονται σε έντυπη μορφή από ή εκ μέρους της αρμόδιας αρχής. Ακύρωση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου από την αρμόδια 14.-(1) Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και οι συστάσεις καθίστανται άκυρα, όταν στο κτίριο γίνει ουσιαστική, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, αλλαγή η οποία επηρεάζει την ενεργειακή του απόδοση, συμπεριλαμβανομένων- αρχή. (α) οποιασδήποτε σημαντικής φθοράς στην κατασκευή του κτιρίου ή (β) οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα θέρμανσης ή/και ψύξης του κτιρίου ή στον τύπο του καυσίμου που χρησιμοποιείται

9 824 από τα συστήματα αυτά. (2) Σε περίπτωση που εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για συγκεκριμένο κτίριο, ενόσω είναι σε ισχύ υφιστάμενο πιστοποιητικό ενεργειακής. απόδοσης κτιρίου, τότε το υφιστάμενο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου θεωρείται άκυρο. Ακύρωση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρfου από την αρμόδια αρχή. 15.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ακυρώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για κτίριο, όταν διαπιστώσει ότι οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου δεν έγιναν σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και η ακύρωση αυτή καταχωρείται στο μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για το συγκεκριμένο κτίριο. (2) Σε περίπτωση ακύρωσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου, καθώς και οι συστάσεις που εκδόθηκαν βάσει των υπολογισμών αυτών παύουν να ισχύουν. (3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ακύρωση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει με γραπτό αίτημά της από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τον εκπρόσωπό του, να παραδώσει στην αρμόδια αρχή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τέτοιου αιτήματος, το πρωτότυπο ή/και τα αντίγραφα του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και των συστάσεων, για το συγκεκριμένο κτίριο. (4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ακύρωση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον ιδιοκτήτη και τον ενδιαφερόμενο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα αναφορικά με την ημερομηνία ακύρωσης, τους

10 825 λόγους ακύρωσης και τη διεύθυνση ή άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την ταυτότητα του συγκεκριμένου κτιρίου. Αλλοίωση του 16.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπο να πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. αλλοιώσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε στοιχείο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή των συστάσεων που το συνοδεύουν, καθώς και της οποιασδήποτε μορφής αντιγράφων τους. (2) Κανένα πρόσωπο δεν κάνει χρήση- (α) πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή συστάσεων που έχουν αλλοιωθεί κατά παράβαση των προνοιών της παραγράφου (1) ή στο οποίο οι χαρακτήρες έχουν καταστεί μη αναγνώσιμοι ή του οποίου το χρώμα έχει αλλοιωθεί, ή (β) πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή συστάσεων άλλων, εκτός από αυτών που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο κτίριο, ή (γ) πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή συστάσεων που ακυρώθηκαν ή η ισχύς των οποίων έχει τερματιστεί, ή (δ) οποιασδήποτε μορφής απομίμησης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή των συστάσεων. (3) Η αρμόδια αρχή δύναται, στην περίπτωση που πιστεύει ότι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή οι συστάσεις για ένα κτίριο περιέχουν στοιχεία που δεν είναι ορθά, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου κτιρίου ή από τον εκπρόσωπό του, ανάλογα με την περίπτωση, να της παραδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή τις συστάσεις, και ο ιδιοκτήτης τόυ

11 826 κτιρίου ή ο εκπρόσωπός του συμμορφώνεται αμέσως, η δε αρμόδια αρχή εκδίδει στον ιδιοκτήτη ή στον εκπρόσωπό του άλλο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή συστάσεις, στα οποία περιέχονται τα ορθά στοιχεία. Αρχεiα, έγγραφα 17.-(1) Για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ο πληροφορίες και στοιχεία- και δεδομένα σχετικά με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρiου. ειδικευμένος εμπειρογνώμονας διατηρεί αρχείο με όλες τις ακόλουθες (α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και των συστάσεων, (β) υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, (γ) τεχνικά σχέδια που περιέχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, (δ) στοιχεία και πιστοποιητικά σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, (ε) στοιχεία ανάθεσης σε τρίτους, μέρους της εργασίας αναφορικά με τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, (στ) αλληλογραφία που διεξήχθη με τον πελάτη και άλλους, (ζ) κατάσταση με συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τον τρόπο επίλυσής τους,

12 827 (η) στην περίπτωση κτιρίων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Επίσημη Κανονισμού 4 των περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Εφημερίδα, Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμών του 2006 και όταν ο Παράρτημα Τρίτο (I): ειδικευμένος εμπειρογνώμονας είναι και ο μελετητής του 17.11,,2006. κτιρίου, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ότι το κτίριο πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, (θ) αντίγραφο της αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που υποβάλλει προς αυτόν ο πελάτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 12, (ι) αντίγραφο της τεχνοοικονομικής ανάλυσης, στην περίπτωση κτιρίων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 4 των Επίσημη περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση Εφημερίδα, των Κτιρίων) Κανονισμών του 2006 και όταν ο ειδικευμένος Παράρτημα εμπειρογνώμονας είναι και ο μελετητής του κτιρίου, και Τρίτο (I): (κ) αντίγραφο της διερεύνησης της τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων, στην περίπτωση κτιρίων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 των περί Επίσημη Εφημερίδα, Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Παράρτημα Κανονισμών του 2006 και όταν ο ειδικευμένος Τρίτο (1): εμπειρογνώμονας είναι και ο μελετητής του κτιρίου (2) Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο, να απαιτεί από τον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα οποιαδήποτε αρχεία, έγγραφα και δεδομένα που τηρεί ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και έχουν σχέση με την

13 828 ετοιμασία και έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. (3) Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και οι συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή, όταν αυτή το απαιτήσει για σκοπούς αναθεώρησης, ακύρωσης ή επανέκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση. Ορθότητα 18.-(1) Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και στις συστάσεις που είναι καταχωρημένα στο μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θεωρούνται ορθές, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. (2) Η πιο πρόσφατη καταχώρηση στο μητρώο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θεωρείται ότι υπερισχύει οποιασδήποτε προηγουμένης καταχώρησης για το ίδιο κτίριο. Μητρώα που 19.-(1) Οποιαδήποτε μητρώα τηρούνται από την αρμόδια αρχή διατηρούνται από την αρμόδια αρχή. δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του Νόμου, δύνανται να τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή νοούμενου ότι είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε αναγνώσιμη μορφή. (2) Κάθε μητρώο αποτελεί δημόσιο έγγραφο και τηρείται υπό την διαχείριση της αρμόδιας αρχής. (3) Για κάθε μητρώο που τηρεί η αρμόδια αρχή, ισχύουν τα ακόλουθα δικαιώματα πρόσβασης (α) είναι δυνατή η δημόσια επιθεώρηση στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της αρμόδιας αρχής, του μέρους του μητρώου

14 829 ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που περιέχει το όνομα κάθε εν ισχύ εγγεγραμμένου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα, τον εργοδότη του, εάν υπάρχει, και τον τόπο εργασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις καθορισμένες κατηγορίες κτιρίων για τις οποίες ισχύει η εγγραφή του, (β) είναι δυνατή η δημόσια επιθεώρηση στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της αρμόδιας αρχής, του μέρους του μητρώου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, που περιέχει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και τις συστάσεις, (γ) οποιοδήποτε άλλο αρχείο δεδομένων ή άλλο μέρος μητρώου σχετικό με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ενός συγκεκριμένου κτιρίου, είναι διαθέσιμο μόνο- (i) στον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ο οποίος εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το συγκεκριμένο κτίριο ή (ii) στον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ο οποίος αναλαμβάνει οποιαδήποτε επακόλουθη έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το συγκεκριμένο κτίριο ή (iii) στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου κτιρίου ή στον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη του κτιρίου, μέσω κάποιου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα. (4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 138(1) του 2001 Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση ή

15 830 37(1) του πρόσβαση, σε περιορισμένη ή ανεμπόδιστη βάση, σε οποιοδήποτε μέρος μητρώου που τηρείται από την αρμόδια αρχή με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, εφόσον η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι τέτοια δημοσιοποίηση ή πρόσβαση είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Μεταβατικές 20. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κανονισμού 3, οι παρόντες διι τάξεις. Κανονισμοί για τα υφιστάμενα κτίρια εξαιρουμένων αυτών που Επίσημη εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Οδών και Οικοδομών Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμών του 2006, τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

16 831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Κανονισμός 4(3)(α)) Αίτηση για εγγραφή ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κτiρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ΜΕΡΟΣ 1 :Στοιχεία Εγγραφης' -Ονοματεπώνυμο:* -Τόπος εργασίας:* τίτλος:lκσς/κα, κλπ.)* Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από την πιο πάνω): -Εμπορική ονομασία: Καταχωρημένο (1):'* - (2): - τ_ηλέφωνο ( 1 ): Φαξ: Τηλέφωνο (2): -Ιστοσελίδα: Ημερ_ο_μηνία _γέννι]σης:* Ονοματεπώνυμο προσώπου για σκοπούς επικοινωνίας 3 : Τηλέφωνο προσώπου για σκοπούς επικοινωνίας: Έχετε εγγραφεί προηγουμένως ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας;* Ο Ναι ΟΌχι Αρ. εγγραφης 4 ΜΕΡΟΣ 2 : Προσόντα Διαθέτω_ χρόνια αποδεδειγμένη πείρα ως μελετητής". Επισυνάπτω σχετική βεβαίωση από το ΕΤΕΚ.* Κατέχω βεβαίωση επιτυχiας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό αξιολόγησης * Επισυνάπτω σχετική βεβαίωση. Ημερομηνία εξέτασης:* _!_/_ Αρ. και τίτλος εξέτασης :* Όνομα ο_eyανισj.ιού που διοργάνωσε τις εξετάσεις:* ΜΕΡΟΣ 3 : Στοιχεία Τήρησης Αρχείου"* Ο Αναλαμβάνω να διατηρώ αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ρύθμισης της Ενεργείακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδεται από εμένα, στον τόπο εργασίας που αναφέρεται στο Μέρος 1 της αίτησης. Ο Αναλαμβάνω να διατηρώ αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδεται από εμένα. Το αρχείο θα διατηρείται στ_ην ακόλουθη διεύθυνσn: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου αρχείου: Διεύθυνση αρχείου: Τηλέφωνο: ΜΕΡΟΣ 4 : Υπογραφή* Υπογραφή: Ημερομηνία: _1_1_ - Η εγγραφή στο μητρώο συνεπάγεται από μέρους του ειδικευμένου εμπειρογνώμονα πλήρη επίγνωση των συνεπειών τωv περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών. - Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας δεσμεύεται να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ.

17 832 Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή: Ο Υπογραμμένο και συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εγγραφής. Ο Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του ΕΤΕΚ. Ο Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό αξιολόγησης για ειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Ο Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδηγού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως θα επιστρέφονται ως έχουν Εξετάσεις που διενεργήθηκαν από: Σημείωση: Τα πεδία που υποδηλώνονται με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά 1 Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, το μέρος του μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που περιέχει το όνομα κάθε εν ισχύ εγγεγραμμένου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα, τον τόπο εργασίας του, τα στοιχεία επικοινωνίας του και τις καθορισμένες κατηγορίες κτιρίων για τις οποίες ισχύει η εγγραφή του, είναι ανοικτό για δημόσια επιθεώρηση στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της αρμόδιας αρχής. Τα στοιχεία αυτά σημειώνονται με - και θα αποτελέσουν μέρος του δημοσιοποιημένου μητρώου. 2 Το «καταχωρημένο (1)» είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για καταχώρησή τους στο σχετικό μητρώο. Η πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται επίσης από την αρμόδια αρχή για την αλληλογραφiα που αποστέλλει προς τον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. 3 Το πρόσωπο, αν υπάρχει, που θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή για διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων, όπως εiναι η διευθέτηση χρεώσεων, η διευθέτηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα για σκοπούς ελέγχου, κλπ. 4 Εάν έχετε εγγραφεί προηγουμένως ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας παρακαλώ όπως σημειώσετε τα στοιχεία του αριθμού εγγραφής. 5 Μελετητής σημαίνει τον Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, όπως καθορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 6 Παρακαλώ σημειώστε 0 στο κατάλληλο κουτί, ανάλογα με την περίπτωση.

18 833 Αίτηση για εγγραφή ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κτiρια nou δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ΜΕΡΟΣ 1 :Στοιχεία Εγγραφης -Ονοματεπώνυμο:* τίτλος: (κος/κα, κλπ.)* -Τόπος εργασίας:* Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από την πιο πάνω): -Εμπορική ονομασία: Καταχωρημένο (1 ):~* - (2): - Τηλέφωνο (1):* Φαξ: Τηλέφωνο (2): -Ιστοσελίδα: Η μερ_ομ_ι]νία γέννησης:* Ονοματεπώνυμο προσώπου για σκοπούς επικοινωνίαξ Τηλέφωνο προσώπου για σκοπούς επικοινωνίας: Έχετε εγγραφεί προηγουμένως ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας;* D Ναι DΌχι Αρ. εγγραφης 4 ΜΕΡΟΣ 2 : Προσόντα Διαθέτω_ χρόνια αποδεδειγμένη πείρα ως μελετητής~. από το ΕΤΕΚ. * Κατέχω βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό αξιολόγησης * Επισυνάπτω σχετική βεβαίωση. Ημερομηνία εξέτασης:* _/_/_ Επισυνάπτω σχετική βεβαίωση Αρ. και τίτλος εκπαιδευτικού προγράμματος:* Όνομα οργανισμού/εταιρίας που οργάνωσε το πρόγραμμα:* ΜΕΡΟΣ 3 : Στοιχεία Τ_ι]ρησηςΑρχείου<>* D Αναλαμβάνω να διατηρώ αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδεται από εμένα, στον τόπο εργασίας που αναφέρεται στο Μέρος 1 της αίτησης. D Αναλαμβάνω να διατηρώ αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές καθορίζονται στους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, για κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδεται από εμένα. Το αρχείο θα διατηρείται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου αρχείου: Διεύθυνση αρχείου: Τηλέφωνο: ΜΕΡΟΣ 4: Υπογραφή* Εγώ ο/η με... έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών. Δεσμεύομαι να τηρώ τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ. Υπογραφή: Ημερομηνία: _/_!_

19 834 Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή: Ο Υπογραμμένο και συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εγγραφής Ο Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του ΕΤΕΚ Ο Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις που διοργανώθηκαν από τον οργανισμό αξιολόγησης για ειδικευμένους εμπειρογνώμονες D Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδηγού ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως θα επιστρέφονται ως έχουν Εξετάσεις που διενεργήθηκαν από: 1:ημείωση: Τα πεδία που υποδηλώνονται με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά 1 Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2009, το μέρος του μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που περιέχει το όνομα κάθε εν ισχύ εγγεγραμμένου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα, τον τόπο εργασίας του, τα στοιχεία επικοινωνίας του και τις καθορισμένες κατηγορίες κτιρίων για τις οποίες ισχύει η εγγραφή του, είναι ανοικτό για δημόσια επιθεώρηση στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της αρμόδιας αρχής. Τα στοιχεία αυτά σημειώνονται με- και θα αποτελέσουν μέρος του δημοσιοποιημένου μητρώου. 2 Το «καταχωρημένο (1)» είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για καταχώρησή τους στο σχετικό μητρώο. Η πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται επίσης από την αρμόδια αρχή για την αλληλογραφία που αποστέλλει προς τον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. 3 Το πρόσωπο, αν υπάρχει, που θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή για διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων όπως είναι η διευθέτηση χρεώσεων, η διευθέτηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα για σκοπούς ελέγχου, κλπ. 4 Εάν έχετε εγγραφεί προηγουμένως ως ειδικευμένος εμπειρογνώμονας παρακαλώ όπως σημειώσετε τα στοιχεία του αριθμού εγγραφής. 5 Μελετητής σημαίνει τον Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, όπως καθορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 6 Παρακαλώ σημειώστε 0 στο κατάλληλο κουτί, ανάλογα με την περίπτωση.

20 835 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 (Κανονισμοί 4(3)(β), 4(4) και 5) Καθορισμός τελών για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων Εγγραφή Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων από την αρμόδια αρχή Εγγραφή ειδικευμένου εμπειρογνώμονα: Ετήσια ανανέωση εγγραφής 200(+ΦΠΑ) 100(+ΦΠΑ)

21 836 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Κανονισμός 11) Όνομα & Διεύθυνση του Πελάτη Ημερομηνία Αγαπητέ {όνομα πελάτη], Σας ευχαριστώ για τον διορισμό μου για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του [όνομα/διεύθυνση του κτιρfου για μελέτη]. Ευχαρίστως αποδέχομαι την εργασία αυτή, υπό τους ακολούθους όρους και συνθήκες: 1. Η ετοιμασία του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί με ανεξάρτητο τρόπο από [εμένα ή όνομα εγγεγραμμένου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα) βάσει των σχεδίων, και άλλων δεδομένων τα οποία θα μου προμηθεύσετε και οποιωνδήποτε άλλων διερευνήσεων απαιτούνται. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα ολοκληρώσω τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και θα εκδώσω το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου το οποίο θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή για καταχώρηση στο σχετικό μητρώο. 2. Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία θα μου προμηθεύσετε σε σχέση με αυτή την αίτηση (είτε έχουν ζητηθεί από εμένα είτε αλλιώς) θα καταχωρηθούν στο αρχείο μου. Εγώ έχω υποχρέωση προς εσάς να προστατεύσω την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών και δεν θα τις αποκαλύψω χωρίς να έχω την συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο, εκτός αν αυτό απαιτείται από το Νόμο. Εάν απαιτηθεf από το Νόμο να παρουσιαστούν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες εμείς θα σας ενημερώσουμε αμέσως, αν αυτό είναι δυνατό. 3. Εγώ και η αρμόδια αρχή δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία απορρέει ως αποτέλεσμα της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή του αποτελέσματος των σχετικών υπολογισμών αυτής. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ενσωματώνει παραδοχές για τυπική χρήση από τους ενοίκους και ένα εύρος τεχνικών κρίσεων της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων μερών του κτιρίου και των ιδιοτήτων τους. Η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου λόγω πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της φθοράς ή τροποποίησης στην κατασκευή του κτιρίου ή των στοιχείων του. Ως αποτέλεσμα αυτού, μια αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης είναι ενδεικτική της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Στην πράξη, η ενεργειακή απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο χρήσης του κτιρίου από τους ενοίκους. 4. Εγώ έχω μια διαρκή ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθότητας του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που εκδίδεται βάσει των υπολογισμών μου. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να καταστεί αναγκαίο για εμένα και/ή την αρμόδια αρχή ή τους εκπροσώπους της να επισκεφθούν το κτίριο για να ελέγξουν κατά πόσο είναι σύμφωνο με τα σχέδια βάσει τον οποίων εκδόθηκε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Μπορεί να ζητηθεί από εσάς και/ή τον(τους) ιδιοκτήτη(-τες) ή επακόλουθους ιδιοκτήτες του κτιρίου να επιτρέψετε σε εμένα ή την αρμόδια αρχή ή εκπροσώπους της να επισκεφθώ/ουμε/ουν το κτίριο για το σκοπό αυτό. Εάν αποφασίσετε να μην διευκολύνετε ένα τέτοιο αίτημα, η αρμόδια αρχή είναι δυνατόν να αποφασίσει την ακύρωση του σχετικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 5. Η αμοιβή για την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίου θα είναι Ε συμπερ.φπα. Αυτή η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα κόστη περιλαμβανομένης και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της επιστολής υπογράφοντας το έντυπο αποδοχής που ακολουθεf και επιστρέφοντας την σε εμένα το συντομότερο δυνατό ή, εναλλακτικό, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν αντιλαμβάνεστε διαφορετικά τους όρους του διορισμού μου. Με εκτίμηση, Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας

22 837 Έντυπο Αποδοχής Εγώ/Εμείς [Ονομα του Πελάτη], συμφωνώ/ουμε να διορίσουμε τον!την [Ονομα του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα] για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου του [Ονομα & Διεύθυνση του Κτιρfου/ων]. Αποδέχομαι ότι είναι δική μου ευθύνη να προμηθεύσω ακριβείς πληροφορίες που αφορούν αυτό το κτίριο για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και αποδέχομαι τους όρους και τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτή την επιστολή διορισμού. Υπογράφεται για και εκ μέρους του πελάτη Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Ημερομηνία:_/_/

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 63/2017 Αρ. 5000, Αριθμός 63

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 63/2017 Αρ. 5000, Αριθμός 63 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 63/2017 Αρ. 5000, 24.2.2017 Αριθμός 63 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης) Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 (2)(η) και (θ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 (2)(η) και (θ) 448 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 62/2017 Αρ. 5000, 24.2.2017 Αριθμός 62 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 176 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 15(Ι)/2017 Αρ. 4590, 24.2.2017 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

15(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

15(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4590, 24.2.2017 Ν. 15(Ι)/2017 15(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4200, 3/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4200, 3/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L1, 4.1.2003,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5560 Κ.Α.Π. 858/2003 Αρ. 3774, 28.11.2003 Αριθμός 858 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Αειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 3 Α (1/2) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) : Μέρος Α Δήλωση Μελετητή Αρχιτεκτονικής Εργασίας και Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού. Εγώ ο Μελετητής Αρχιτεκτ. Εργασίας... και εγώ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Αρ. 3578,

E.E. Παρ. Αρ. 3578, E.E. Παρ. Αρ. 3578, 22.2.2002 685 Κ.Δ.Π. 95/2002 Αριθμός 95 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΚΑΙ 97(2)(β) ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3858 Κ.Δ.Π. 466/2004 Αριθμός 466 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

528 Κ.Δ.Π. 129/99. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3333,18.6.9

528 Κ.Δ.Π. 129/99. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3333,18.6.9 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3333,18.6.9 528 Κ.Δ.Π. 129/99 Αριθμός 129 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 86 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ (Κανονισμός 2) Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων του Κεντρικού Φορέα

ΠΙΝΑΚΑΣ (Κανονισμός 2) Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων του Κεντρικού Φορέα E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 954 K.AJI. 204/95 Αρ. 2990, 21.7.95 Αριθμός 204 Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί τον 1995, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3002 Κ.Δ.Π. 440/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 440 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 883/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3780 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 883 Οι περί του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Λεπτομέρειες οίκου / νόμιμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

οπερl ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤιΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡ! 2005

οπερl ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤιΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡ! 2005 Ε.Κ Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3242 Κ.Δ.Π. 357/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 357 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛΜ. 114/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2709 της 22ας ΜΑΊΌΥ 1992 ΔΙΟΒΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 114 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3250 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Οι περί Μηχανών Παιγνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1088 Ν. 101(Ι)/2016 Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L184, 14.7.2007, σ. 17. «Οδηγία 2007/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 197/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3166 της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 197 Οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 663 Κ.Δ.Π. 93/2002 Αρ. 3578,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 663 Κ.Δ.Π. 93/2002 Αρ. 3578, Ε.Ε. Παρ. III(I) 663 Κ.Δ.Π. 93/2002 Αρ. 3578, 22.2.2002 Αριθμός 93 Οι περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΑΕΚ (Να συμπληρωθεί από τον αιτητή/την αιτήτρια ιδιόχειρα) ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.6.5 Αίτηση.. /17 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. / 2017 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100 Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3844, 23.4.2004 1813 Κ.Δ.Π. 273/2004 Αριθμός 273 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 67 και 100 Όροι και προϋποθέσεις που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 116(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4581 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 1217 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα