ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την.... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (με δ.τ. «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»), ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής Διαχειριστής ΜΔΝ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5, Τ.Κ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από.., δυνάμει της υπ' αρ. Απόφασης του Δ.Σ. της, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ αφενός ΚΑΙ Της.. με την επωνυμία με δ.τ. «..» με την ιδιότητά της ως Κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Κάτοχος»), που εδρεύει στη δ/νση.. Τ.Κ.. με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ... και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από.. (με στοιχεία ταυτότητας ) σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της (ή.. Πρακτικό Δ.Σ. για περίπτωση Α.Ε.), (ή εναλλακτικά σε περίπτωση φυσικού προσώπου) [του/της κου/κας (ονοματεπώνυμο) με την ιδιότητά του ως Κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., δ/νση.. Τ.Κ.. (με στοιχεία ταυτότητας ) με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ..., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Κάτοχος»] αφετέρου αφού έλαβαν υπόψη: α) το Ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως ισχύει, β) το Ν.2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201), ως ισχύει, γ) το Ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), ως ισχύει, δ) το Ν.3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το ΥΗ Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8) και ειδικότερα το άρθρο 27Α αυτού (Ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς), ως ισχύει, ε) το Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85), ως ισχύει, 1 Με τον όρο «Σταθμός Βιομάζας» νοούνται οι σταθμοί που χρησιμοποιούν ως πρωτογενή πηγή ενέργειας Βιομάζα ή Βιοαέριο ή Βιορευστά ή Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. 1

2 στ) το Ν.4001/ «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 123 περί καθολικής διαδοχής της ΔΕΗ Α.Ε., ως ισχύει, ζ) το Ν.4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων κα Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α 70), ως ισχύει, η) το Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α' 222), ως ισχύει, θ) το Ν.4123/2013 «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α' 43), ως ισχύει, ι) το Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α' 107), ως ισχύει, ια) το Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 85), ως ισχύει, ιβ) το Ν.4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 149), ως ισχύει, ιγ) τον Κώδικα διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών (Κώδικας ΜΔΝ) ΦΕΚ B - 304/ , ως ισχύει, ιδ) την υπ' αριθμ.. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του Ν.4414/2016, ιε) την υπ' αριθμ.. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν.4414 /2016. Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4414/2016», ιστ) την με αρ. πρωτ.. άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει ο Κάτοχος (εφόσον απαιτείται), ιζ) την με αρ. πρωτ.. Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, ιη) την με αρ. πρωτ... Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή, αν δεν απαιτείται Ε.Π.Ο., την με αρ. πρωτ. Βεβαίωση απαλλαγής, ιθ) την από.. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Κατόχου, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στον Κάτοχο για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται από τον... σταθμό του Κατόχου που είναι εγκατεστημένος στη θέση «.. Δημοτικής Ενότητας» Δήμου.. Περιφερειακής Ενότητας.. της νήσου... και απορροφάται από το Δίκτυο ΜΔΝ, σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει εν γένει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως τις διατάξεις των νόμων που παρατίθενται στο προοίμιο της παρούσας (συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων του Ν.4414/2016), καθώς και τους όρους της παρούσας Σύμβασης και ο Κάτοχος, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις και όρους, συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται από τον υπόψη σταθμό του. 2

3 2. Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης. kv και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία της μονάδας παραγωγής του Κατόχου με το Δίκτυο του αυτόνομου συστήματος... Η μέγιστη ισχύς που θα παρέχεται από τον Κάτοχο θα είναι.. kw (μέση τιμή 15 min). 3. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Σταθμού κατατάσσονται στην κατηγορία των μονάδων παραγωγής που δεν υπόκεινται σε κανόνες ένταξης και λειτουργίας (Μη Κατανεμόμενες Μονάδες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ (Άρθρο 206, παρ. 3). Άρθρο 2 Συμμόρφωση με τους Κώδικες και την κείμενη νομοθεσία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να εκτελούν την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το σύνολο του κείμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και των σχετικών Εγχειριδίων και Οδηγιών Εφαρμογής που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτών. 2. Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζεται ανάλογα, η εκάστοτε διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα αυτό, εκ του κείμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Όροι της παρούσας Σύμβασης, ή/και του Παραρτήματος αυτής, τυχόν αντιτιθέμενοι σε οποιαδήποτε νομοθετική και κανονιστική διάταξη και ιδίως στον Κώδικα ΜΔΝ και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου καθώς στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους, θεωρούνται αυτοδικαίως ανάλογα τροποποιούμενοι, ώστε να είναι πάντα σε συμφωνία με το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 4. Ειδικότερα, όροι της παρούσας Σύμβασης αντιτιθέμενοι στις διατάξεις των Κωδίκων της παρ. 1, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Άρθρο 3 Θέση και σύνθεση του Σταθμού Βιομάζας 1. Ο σταθμός Βιομάζας είναι εγκατεστημένος στη θέση «..... Δ.Δ....» Δήμου..... της Νήσου... της Περιφερειακής Ενότητας Σε συμφωνία με τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο, τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 2.1. Η αξιοποίηση της Βιομάζας πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας Ως πρωτογενής πηγή ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί/ούν α) άμεσης καύσης, β) αεριοποίησης, γ) πυρόλυσης, δ) αερόβιας χώνευσης, ε) αναερόβιας χώνευσης. 3 Συμπληρώνεται με αναφορά στα (α)-(δ) κατωτέρω: α) Βιομάζα ή βιορευστά, πλην των αναφερομένων στις κατωτέρω περιπτώσεις. β) Βιοαέριο που προέρχεται από αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων), γ) Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, δ) λοιπές τεχνολογίες σταθμών Βιομάζας 3

4 2.3. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται με 4.. εγκατεστημένης ισχύος.. kw. Άρθρο 4 Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης 1. Ο σταθμός του Κατόχου θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3468/2006, ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 αυτού, τον Κώδικα ΜΔΝ και το λοιπό κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από το σταθμό του Κατόχου, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις : α) η ζήτηση ισχύος υπερβαίνει το ελάχιστο επιτρεπόμενο τεχνικό όριο των συμβατικών μονάδων παραγωγής που είναι αναγκαίο να λειτουργούν για την απρόσκοπτη και ομαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, β) οι εγκαταστάσεις του Δικτύου λειτουργούν ομαλά, χωρίς να υφίσταται κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω βλάβης ή τεχνικής ανωμαλίας ή συντήρησης, η άρση της οποίας επιβάλλει τον περιορισμό ή την προσωρινή διακοπή της παραγωγής από το σταθμό του Κατόχου, ή εφόσον, γ) τούτο επιτρέπεται, από την ευστάθεια και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις εφαρμογής Προϋπόθεση για την έναρξη της παροχής, εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ, της Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για την ενέργεια που εγχέεται από τον Κάτοχο στο Δίκτυο, είναι η κατοχή εκ μέρους του Κατόχου, της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας ή της τμηματικής άδειας λειτουργίας (στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται) ή της νόμιμης απαλλαγής του από την υποχρέωση λήψης αυτής. Η Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής για την ενέργεια που απορρόφησε ο Διαχειριστής ΜΔΝ πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας, ήτοι κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού, παρέχεται στον Κάτοχο μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ή της τμηματικής άδειας λειτουργίας (στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται). (Για σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής): Η Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής για την ενέργεια που απορρόφησε ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχεται στον Κάτοχο μετά από την έγγραφη γνωστοποίηση του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τον Κάτοχο και τη ΡΑΕ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Διαχειριστή ΜΔΝ. Άρθρο 6 Διάρκεια Σύμβασης και Έναρξη Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής και της κείμενης νομοθεσίας, έχει διάρκεια ισχύος είκοσι (20) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του σταθμού, ή την ημερομηνία έναρξης της τμηματικής άδειας λειτουργίας στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται, ή, εάν δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης με το Δίκτυο που θα γνωστοποιείται από το Διαχειριστή ΜΔΝ στον Κάτοχο και τη ΡΑΕ. 2. Με την επιφύλαξη της θέσης σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα επιμέρους Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στην περίπτωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του Ν.4414/2016, ως αυτή εφαρμόζεται αναλογικά κατ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 4414/2016 και για τα ΜΔΝ, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης του ίδιου άρθρου, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και η διάρκειά της είναι είκοσι (20) έτη, Σε κάθε περίπτωση εξειδικεύεται περαιτέρω το είδος και η προέλευση του καυσίμου. 4 α) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ατμού (κύκλος νερού-ατμού), β) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ατμού με κύκλο οργανικού μέσου (ORC), γ) εμβολοφόρο ΜΕΚ, δ) αεριοστρόβιλο, ε) κυψέλες καυσίμου, στ) μονάδα συνδυασμένου κύκλου, ζ) αεριομηχανή 4

5 αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της ανανεωμένης άδειας λειτουργίας του σταθμού του Κατόχου, ή την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο που θα γνωστοποιείται από το Διαχειριστή ΜΔΝ στον Κάτοχο και τη ΡΑΕ. 3. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση ανάκλησης με πράξη της Διοίκησης ή λήξης της ισχύος της άδειας παραγωγής, της άδειας λειτουργίας (εφόσον απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία) ή άλλης απόφασης και έγκρισης που αφορά το Σταθμό, ή ακύρωσής τους με δικαστική απόφαση. 4. Στην περίπτωση μελλοντικής διασύνδεσης ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ή/και με το διασυνδεδεμένο Δίκτυο), έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4414/ Με την έναρξη λειτουργίας ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής και εφόσον δεν πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016, όπως ισχύουν για τα ΜΔΝ (όρια που τίθενται για σταθμούς βιομάζας), θα γίνει υποχρεωτικά και άνευ ετέρου, μετάπτωση της παρούσας σε Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ-ΜΔΝ), με σύναψη νέας Σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 11 και την Απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4414/2016. Άρθρο 7 Υπολογισμός Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής 1. Ο Κάτοχος, ο σταθμός του οποίου συνδέεται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού και λειτουργεί παράλληλα με το Δίκτυο αυτό, δικαιούται να λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής για το σύνολο της ενέργειας που παρήγαγε ο σταθμός και που απορροφήθηκε από το Δίκτυο κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης της παρούσας Σύμβασης. 2. Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το σταθμό του Κατόχου και της οποίας η απορρόφηση δεν καθίσταται δυνατή για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δεν υπέχει καμία υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος. 3. Η Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής υπολογίζεται στη βάση της Τιμής Αναφοράς (Τ.Α.) σε ευρώ ανά μεγαβατώρα ( /Mwh), η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4414/2016, καθώς και το λοιπό κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, καθώς και την εν γένει λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής που λαμβάνει ο Κάτοχος προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4414/2016, ως εκάστοτε ισχύει. 4. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στους οποίους έχει καταβληθεί Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, απομειώνονται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του Ν.4414/2016, αναλογικά εφαρμοζόμενα για την Αγορά ΜΔΝ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του προαναφερθέντος Ν.4414/2016. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με αναγωγή της Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε μηνιαία βάση και εφαρμόζεται κάθε φορά κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης της παρούσας Σύμβασης. Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 6 του Ν.4414/2016. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Άρθρο 8 Χρέωση αέργου ενέργειας 1. Σε περίπτωση που ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος (συνφ) του σταθμού του Κατόχου, ο οποίος υπολογίζεται ως το πηλίκο της ωριαίως παραγόμενης ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο (kwh) δια 5

6 της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των τετραγώνων της ενέργειας αυτής και της απορροφούμενης ωριαίας αέργου ενέργειας (kvarh), είναι μικρότερος του 0,95, τότε, η επιπλέον απορροφούμενη από τον Κάτοχο άεργος ενέργεια σε kvarh θα χρεώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ στον Κάτοχο στην τιμή του 5% της τιμής που ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης. Όπου, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του μέσου ωριαίου συντελεστή ισχύος, η χρέωση αέργου ενέργειας γίνεται με βάση το μέσο μηνιαίο συντελεστή ισχύος. 2. Στην περίπτωση που ο Κάτοχος διοχετεύει άεργο ενέργεια στο Δίκτυο, η ενέργεια αυτή περιέρχεται στο Διαχειριστή ΜΔΝ χωρίς να υφίσταται υποχρέωση του τελευταίου για καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στους Αυτοπαραγωγούς. Άρθρο 9 Μετρήσεις 1. Για τις μετρήσεις ενεργού και αέργου ενέργειας και ισχύος, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στα Εγχειρίδια εφαρμογής τους, καθώς και οι ειδικότερες προβλέψεις της Σύμβασης Σύνδεσης του Σταθμού. Εάν οι Κώδικες αυτοί ή τα σχετικά Εγχειρίδια δεν έχουν εκδοθεί, καθώς και για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από αυτούς και από τη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. 2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναλαμβάνει την εγκατάσταση στο όριο Κατόχου και Δικτύου των αναγκαίων μετρητικών διατάξεων για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και αέργου ενέργειας, ανά 15 λεπτά ή άλλο κατάλληλο χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο της ώρας, το οποίο ορίζουν τα κείμενα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το όριο των εγκαταστάσεων Κατόχου και Δικτύου και οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των μετρητών καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο. 3. Για τη διασφάλιση της τηλεμετάδοσης του συνόλου των απαιτούμενων μετρήσεων προς το σύστημα τηλεμέτρησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, θα εγκατασταθούν σε όλους τους μετρητές κατάλληλα τηλεπικοινωνιακά μέσα (modems) και θα εξασφαλιστεί αδιάλειπτη επικοινωνία, σύμφωνα με τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, τα Εγχειρίδια εφαρμογής τους και όπως ειδικότερα εξειδικεύονται με τη Σύμβαση Σύνδεσης. 4. Η δαπάνη για την εγκατάσταση του συνόλου των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων, καθώς και για την τηλεμετάδοση των σχετικών ενδείξεων, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Κάτοχο. 5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εκτός του περιοδικού ελέγχου, υποχρεούται να μεριμνά για έκτακτο έλεγχο των μετρητών, όταν αυτό ζητηθεί από τον Κάτοχο ή όταν το κρίνει αναγκαίο ο Διαχειριστής ΜΔΝ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Κάτοχο εφόσον αυτός ζήτησε τον έλεγχο και εφόσον ο μετρητής αποδειχθεί ακριβής ή εμφανίσει σφάλμα εντός των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος των μετρητικών διατάξεων υπό ονομαστική ισχύ, όπως αυτά καθορίζονται στους Κώδικες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στη μετρητική διάταξη μεγαλύτερο των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος των μετρητικών διατάξεων, όπως αυτά καθορίζονται στους Κώδικες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι λογαριασμοί θα αναπροσαρμόζονται, με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ και του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων, αναδρομικά κατά το ποσοστό που το σφάλμα αυτό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια και μάλιστα από την ημέρα που εγγράφως δηλώθηκε το σφάλμα από τον Κάτοχο στον Διαχειριστή ΜΔΝ. 6

7 6. Εάν οι μετρητές σταματήσουν να παρέχουν ενδείξεις, τα μετρούμενα από αυτούς μεγέθη θα προσδιορίζονται για το αντίστοιχο διάστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. Σε περίπτωση που ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου και το προαναφερθέν Εγχειρίδιο δεν έχουν εγκριθεί, εφαρμόζονται τα ακόλουθα, με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται: o o o Εάν υπάρχει άλλος μετρητής του δικτύου βάσει των μετρήσεων του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί αντικειμενικά η έγχυση του Σταθμού κατά το διάστημα απώλειας των μετρήσεων, τότε χρησιμοποιείται ο εν λόγω μετρητής για τον προσδιορισμό της εγχεόμενης στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιοποιούνται δεδομένα από μετρητές επαλήθευσης που έχει εγκαταστήσει ο Κάτοχος ή άλλες κατάλληλες πηγές (π.χ. εσωτερικές μετρήσεις του Σταθμού), στο βαθμό που τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα και επαρκώς ακριβή και αξιόπιστα για σκοπούς τιμολόγησης, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ. Απουσία κατάλληλων και αποδεκτών δεδομένων, υπολογίζεται τεκμαρτή έγχυση του Σταθμού, με εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας από τον Διαχειριστή, η οποία λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Σταθμού (π.χ. την ημερήσια περιοδικότητα). Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση απουσίας καταλληλότερης μεθοδολογίας εκτίμησης, η τεκμαρτή έγχυση του Σταθμού υπολογίζεται ως το γινόμενο των ημερών απώλειας των μετρήσεων επί τη μέση ημερήσια έγχυση του Σταθμού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ως μέση ημερήσια έγχυση νοείται το πηλίκο της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήγαγε ο Σταθμός κατά το έτος αυτό, προς το συνολικό αριθμό των ημερών του έτους αυτού για τις οποίες διατίθενται μετρήσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ένα έτος λειτουργίας του Σταθμού, η μέση ημερήσια έγχυση θα υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος για το οποίο διατίθενται σχετικές μετρήσεις μέχρι και την τελευταία καταγραφή. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Διαχειριστής ΜΔΝ όσο και ο Κάτοχος υποχρεούνται, κατά το μέρος ευθύνης εκάστου, να αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. 7. Κάθε επέμβαση η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων, ιδίως δε επέμβαση στο σφραγισμένο από το Διαχειριστή ΜΔΝ εξοπλισμό μέτρησης, συλλογής πληροφοριών και επικοινωνίας, απαγορεύεται, αποτελεί ρητά αυτοτελή λόγο καταγγελίας της παρούσας από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και επιφέρει τις λοιπές έννομες συνέπειες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Αποσφράγιση αυτών επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη και ρητή συγκατάθεση του Διαχειριστή ΜΔΝ και εφόσον παρίσταται επιτόπου εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο. Άρθρο 10 Συντελεστής Ισχύος Σταθμού 1. Το αποδεκτό εύρος διακύμανσης του συντελεστή ισχύος του Σταθμού, καθώς και πιθανές απαιτήσεις ρύθμισης του συντελεστή ισχύος ή της αέργου ισχύος, καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο. Στην περίπτωση απουσίας ειδικότερων απαιτήσεων στη Σύμβαση Σύνδεσης και μόνο τότε, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην κατωτέρω παράγραφο Σε συνθήκες παραγωγής υψηλότερης της τεχνικώς ελάχιστης ισχύος του Σταθμού ή του 25% της μέγιστης ισχύος εξόδου του (όποια από τις δύο είναι υψηλότερη), ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος του Σταθμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,95 επαγωγικού (απορρόφηση αέργου ισχύος) και 0,95 χωρητικού (παραγωγή αέργου ισχύος), σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Διαχειριστή ΜΔΝ και τις δυνατότητες των μονάδων. Ειδικά στην περίπτωση μονάδων παραγωγής με ασύγχρονες γεννήτριες χωρίς δυνατότητα ελέγχου του συντελεστή ισχύος, ο Κάτοχος οφείλει να εγκαταστήσει τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό αντιστάθμισης. 7

8 3. Ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος της παραγράφου 2 υπολογίζεται από τις μετρήσεις που λαμβάνονται στο σημείο σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο, ως το πηλίκο της ωριαίας παραγόμενης ενέργειας που παρέχεται στο Δίκτυο (kwh) διά της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσματος των τετραγώνων της ενέργειας αυτής και της παραγόμενης ή απορροφούμενης από το Δίκτυο ωριαίας αέργου ενέργειας (kvarh). Κάθε ένα από τα πιο πάνω μεγέθη θα καταγράφεται από τους μετρητές που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης. 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας ενεργοποίησης της σύνδεσης του Σταθμού, εάν αυτός διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ρύθμισης του συντελεστή ισχύος ή της αέργου ισχύος που επιβάλλει η Σύμβαση Σύνδεσής του με το Δίκτυο, ή με τα όρια διακύμανσης του συντελεστή ισχύος της παραγράφου 2, όταν αυτά εφαρμόζονται, επιβάλλονται στον Κάτοχο κυρώσεις και χρεώσεις με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ, του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και των Εγχειριδίων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους. Εφόσον κάποιος εκ των ανωτέρω Κωδίκων ή/και Εγχειρίδια αυτών δεν έχουν εγκριθεί ή δεν περιλαμβάνουν ειδικότερες διατάξεις ή δεν έχουν προσδιοριστεί οι παράμετροι εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Εάν ο μέσος ωριαίος συντελεστής ισχύος του Σταθμού δεν τηρείται εντός των εφαρμοζόμενων ορίων (όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο ή βάσει της παραγράφου 2), ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει στον Κάτοχο την πλέον των ορίων απορροφούμενη ή παραγόμενη άεργο ενέργεια (kvarh), σε τιμή ίση με το 5% της τιμής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης. Όπου δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του μέσου ωριαίου συντελεστή ισχύος, η χρέωση αέργου ενέργειας μπορεί να γίνεται με βάση το μέσο μηνιαίο συντελεστή ισχύος, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύνανται να εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση που ο Σταθμός δεν συμμορφώνεται με άλλες απαιτήσεις ρύθμισης του συντελεστή ισχύος ή της αέργου ισχύος που τυχόν επιβάλλει η Σύμβαση Σύνδεσης αυτού με το Δίκτυο. 5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, ο Κάτοχος, ειδοποιούμενος εγγράφως από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε προθεσμία έξι (6) μηνών κατ' ανώτατο όριο από τη σχετική ειδοποίηση. Εάν ο Κάτοχος δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας αυτής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναστέλλει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, διακόπτοντας τη σύνδεση, μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η ανωτέρω διακοπή θεωρείται ότι οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Κατόχου. 6. Όταν ο Σταθμός διοχετεύει άεργο ενέργεια στο Δίκτυο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δεν υπέχει καμία υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος στον Κάτοχο. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στους Αυτοπαραγωγούς. Άρθρο 11 Τιμολόγηση και Πληρωμή 1. Μετά το πέρας κάθε μηνιαίας περιόδου τιμολόγησης πραγματοποιείται από το Διαχειριστή ΜΔΝ ο προσδιορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το Σταθμό ΑΠΕ και απορροφάται από το Δίκτυο ΜΔΝ, στη βάση της οποίας υπολογίζεται το ποσό που παρέχεται στον Κάτοχο του Σταθμού ως λειτουργική ενίσχυση για τη συγκεκριμένη περίοδο τιμολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 2. Η διαδικασία εκκαθάρισης και τιμολόγησης πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση κατά τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ, το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, την Υπ. Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4414/2016 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει στον Κάτοχο του Σταθμού σχετικό ενημερωτικό σημείωμα με το πληρωτέο ποσό, στο οποίο αναγράφονται επιμέρους ποσά που ενδεικτικά αφορούν σε: α) ποσό λειτουργικής ενίσχυσης β) πίστωση για την τιμολογητέα παραγόμενη ενέργεια του Σταθμού γ) τυχόν χρέωση αέργου ενέργειας 8

9 δ) τυχόν χρέωση λόγω χορηγηθείσας επενδυτικής ενίσχυσης ε) τυχόν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω χορηγηθείσας επενδυτικής ενίσχυσης στ) τυχόν αποζημιώσεις για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών ζ) τυχόν παρακρατήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η) τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις και πρόστιμα θ) τυχόν πρόσθετες χρεώσεις ι) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αντιστοιχεί ια) τυχόν απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ κατ' αυτού. Ο Κάτοχος βάσει του πιο πάνω ενημερωτικού σημειώματος εκδίδει τιμολόγιο και το αποστέλλει στο Διαχειριστή ΜΔΝ για εξόφληση. Το τιμολόγιο είναι πληρωτέο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεσή του στο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ. Ακόμη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά στην ακρίβεια του λογαριασμού, το τιμολόγιο που εκδίδει ο Κάτοχος και το ποσό που καταβάλλεται σε αυτόν από το ΔΕΔΔΗΕ είναι σύμφωνο με το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα και η εξόφληση του τιμολογίου του Κατόχου γίνεται μέσα στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που τελικά διαπιστωθεί σφάλμα, το συμβαλλόμενο μέρος σε βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά, οφείλει να την επιστρέψει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος στο ακέραιο και αμελλητί. 4. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε απολογιστική οριστική εκκαθάριση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν, εφαρμόζοντας διαδικασία αντίστοιχη µε αυτή των μηνιαίων εκκαθαρίσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 12 Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Κατόχου Ο Κάτοχος οφείλει να επιτρέπει στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ιδίως στους εκπροσώπους, στους υπαλλήλους και στους υπεργολάβους του, την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου και των όρων της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επέμβασης, η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Κατόχου πραγματοποείται άνευ γνωστοποίησης στον Κάτοχο και ακώλυτα. Ρητά συμφωνείται ότι, η μη διασφάλιση της πρόσβασης αποτελεί ρητά και αυτοτελώς λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από το Διαχειριστή ΜΔΝ και επιφέρει τις λοιπές συνέπειες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 13 Παροχή στοιχείων Κατόχου 1. Ο Κάτοχος οφείλει να παρέχει εγκαίρως στο Διαχειριστή ΜΔΝ κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή. 2. Ο Κάτοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει κατάλληλο σύστημα εποπτείας, ελέγχου και μετρήσεων (SCADA) εντός του Σταθμού, το οποίο θα επικοινωνεί με το ΚΕΕ του ΜΔΝ, παρέχοντας τις απαιτούμενες καταστάσεις/σημάνσεις/μετρήσεις για όλες τις συνιστώσες του Σταθμού, με βάση τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον Κώδικα ΜΔΝ, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει προς υλοποίηση σήματα εντολών από το ΚΕΕ. 9

10 3. Ο Κάτοχος οφείλει να παρέχει στο Διαχειριστή ΜΔΝ και τη ΡΑΕ απολογιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του Σταθμού του κατά το προηγούμενο έτος, στα οποία περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον η παραγωγή του Σταθμού και οι σχετικές Εντολές ανώτατου επιπέδου παραγωγής (set point). Επίσης οφείλει να παρέχει καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεών του, εφόσον αυτά απαιτούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Τα στοιχεία υποβάλλονται στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κώδικας ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να τηρεί τους κανόνες που καθορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ για την εμπιστευτικότητα των στοιχείων Κατόχων τα οποία περιέρχονται στη διάθεσή του. 4. Η μη χορήγηση από τον Κάτοχο των αιτουμένων στοιχείων στο Διαχειριστή ΜΔΝ ή στη ΡΑΕ κατά τα ανωτέρω, επιφέρει τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Άρθρο 14 Ιδιοκαταναλώσεις του Σταθμού Για την τροφοδότηση των ιδιοκαταναλώσεων του Σταθμού, ο Κάτοχος, ο οποίος δεν είναι Αυτοπαραγωγός, υπογράφει σύμβαση ως καταναλωτής με προμηθευτή της επιλογής του, για το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται ο Σταθμός, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτροδότησης που ισχύουν για όλους τους καταναλωτές του συστήματος ΜΔΝ. Τυχόν πλημμελής εκπλήρωση της σχετικής σύμβασης ιδιοκατανάλωσης (προμήθειας) εκ μέρους του Κατόχου, δεν συνιστά λόγο αναστολής ή καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 15 Ανωτέρα βία 1. Οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως τα σχετικώς αναφερόμενα στο Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και κάθε απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο κείται εκτός της σφαίρας ελέγχου και ευθύνης των συμβαλλομένων μερών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να διακόπτει τη λειτουργία του Σταθμού για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Δικτύου και του συστήματος ΜΔΝ. 2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το Συμβαλλόμενο Μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, εντός δύο (2) ημερών από την στιγμή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας. 3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας). 4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος αναστολής των συμβατικών υποχρεώσεων και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών. Τα μέρη δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια του περιστατικού. 10

11 Άρθρο 16 Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση Τα δικαιώματα του Κατόχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες αποφάσεις και εγκρίσεις, που αφορούν στο Σταθμό, είναι επ ονόματί του. Άρθρο 17 Καταγγελία Σύμβασης 1. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης υπό αναγκαστική διαχείριση, κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, ενός εκ των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα λύεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος, συντασσομένου σχετικού εγγράφου μόνο για την πιστοποίηση της λύσης της παρούσας σύμβασης. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο μέσο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από το συμβαλλόμενο μέρος που υπήχθη σε οιοδήποτε καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στη ΡΑΕ. 2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων, κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή ή γενικά παράβαση οποιοδήποτε όρου αυτής, όλων θεωρούμενων ουσιωδών και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας πλην της αυτοδίκαιης λύσης που περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου - είναι η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές (προθεσμία αποκατάστασης). 4. Σε περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο κοινοποιείται η επιστολή, αδυνατεί, κατά την κρίση του, να συμμορφωθεί ολικώς ή και μερικώς εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της επιστολής, την επιθυμία του για παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος κατά μέγιστο για ακόμα δεκαπέντε (15)ημέρες. Η παράταση αυτή παρέχεται από το άλλο μέρος, χωρίς να απαιτείται έγγραφη απάντησή του. 5. Το συμβαλλόμενο μέρος που δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, δύναται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 και μόνον στην περίπτωση που το άλλο μέρος στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε στις συμβατικές του υποχρεώσεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση με εξώδικη δήλωσή του προς τον αντισυμβαλλόμενο ο οποίος δεν συμμορφώθηκε. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της ως άνω εξώδικης δήλωσης. 6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία την οποία υπέστη εξ υπαιτιότητάς του ο αντισυμβαλλόμενος. Άρθρο 18 Εκχώρηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Κάτοχο οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 11

12 Διαχειριστή ΜΔΝ. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει ρητά αυτοτελές δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και παύση της αγοράς της παραγόμενης από το σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας από το Διαχειριστή ΜΔΝ. 2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Κατόχου που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση, υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου: α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στο Διαχειριστή ΜΔΝ και β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Κάτοχο εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στο Διαχειριστή ΜΔΝ. Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι του Διαχειριστή ΜΔΝ, της Αρχής έκδοσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (εφόσον απαιτούνται) και της ΡΑΕ. 3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη. 4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 5. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις, ο νέος κύριος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Κατόχου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, ως ισχύει. Άρθρο 19 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/ επιβαρύνσεις Το τίμημα που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας δεν περιλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά και θα πληρώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Κάθε άλλος φόρος και επιβάρυνση θα βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Κάτοχο. Άρθρο 20 Αποζημιώσεις συμβαλλομένων από προκληθείσες ζημίες 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις θετικές ή/και αποθετικές ζημίες που το τελευταίο θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του. 2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συμβάλλει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο. 12

13 3. Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ. Άρθρο 21 Επίλυση Διαφορών 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση και ομαλή εξέλιξη της παρούσας Σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. 2. Τα μέρη δύνανται να υπαγάγουν με έγγραφη συμφωνία τους τη διάγνωση της διαφοράς σε Διαιτησία της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εγκρίθηκε με το π.δ. 139/ Ως αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που αναφύεται από την παρούσα σύμβαση συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 4. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εκ του γεγονότος ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια της Διαιτησίας της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 2 ή έχουν προσφύγει στα Δικαστήρια. Άρθρο 22 Τροποποιήσεις 1. Η παρούσα σύμβαση, με την εξαίρεση των τροποποιήσεων/προσαρμογών αυτής στις μεταβολές του κείμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, τροποποιείται μόνο με έγγραφη και ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών. 2. Σε περιπτώσεις σταθμών με ειδική σύνθεση, η οποία αποκλίνει από τη γενική που ελήφθη υπόψη στην κατάρτιση της παρούσας Πρότυπης Σύμβασης, οι διατάξεις της παρούσας δύναται να εξειδικεύονται και προσαρμόζονται ανάλογα με συμφωνία των μερών, μετά από Γνωμοδότηση της ΡΑΕ και λήψη σχετικής έγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό. Άρθρο 23 Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία 1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η Ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην Αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην Ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην Αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. 2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Κάτοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στον Διαχειριστή ΜΔΝ εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Κατόχου, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας. Εάν ο Κάτοχος δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα. 3. Ο αντίκλητος θα δηλωθεί στον Διαχειριστή ΜΔΝ με την υποβολή της επισυναπτόμενης Έγγραφης Γνωστοποίησης, που θα συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας του. 13

14 4. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά την παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης αυτών, ρητά διευκρινιζομένου ότι: α) Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα και ώρα της αποστολής του. β) Ο Κάτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Διαχειριστή ΜΔΝ για κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών νομιμοποίησης της εταιρείας του ή τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο του αντίκλητου με έγγραφη γνωστοποίηση (Έντυπο Παραρτήματος) και αποστέλλοντας χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, ευθυνόµενος αποκλειστικά για κάθε ζηµία του, από τυχόν παράλειψή των ανωτέρω υποχρεώσεών του. Όλες οι µεταβολές αυτές, όπως και τυχόν ανάκληση των παρεχόµενων από την εταιρεία του πληρεξουσίων, θα ισχύουν έναντι του Διαχειριστή ΜΔΝ και θα μπορούν να αντιταχθούν έναντι αυτού, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η παραλαβή τους από αυτόν (Διαχειριστή ΜΔΝ), από την επόµενη ημέρα της παραλαβής τους. Ουδεμία ευθύνη θα έχει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, από οποιαδήποτε συναλλαγή του µε τον Κάτοχο, στην οποία ο τελευταίος θα εκπροσωπηθεί από πρόσωπα που δε νομιμοποιούνται εξαιτίας μεταγενέστερων εταιρικών μεταβολών που δεν γνωστοποιήθηκαν στον Διαχειριστή ΜΔΝ, με τον τρόπο που παραπάνω περιγράφεται. - Για το Διαχειριστή ΜΔΝ, η επικοινωνία θα γίνεται ως ακολούθως: - Για τον Κάτοχο η επικοινωνία θα γίνεται ως ακολούθως: [επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας η πρότυπη δήλωση Έγγραφης Γνωστοποίησης]. 5. Στις περιπτώσεις μεταβολής του φορέα εκμετάλλευσης του σταθμού, θα υπογράφεται τροποποιητική της αρχικής σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα ενσωματώνει και θα αποτυπώνει τις αλλαγές αυτές. 6. Οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης ή της εκπροσώπησης οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου ή του αριθμού τηλεομοιοτυπίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνωστοποιείται εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Άρθρο 24 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Ρητά συμφωνείται ότι αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά) Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 25 Ερμηνευτικές διατάξεις 1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Ν.2773/1999, Ν.3426/2005, Ν.3468/2006, Ν.3734/2009, Ν.3851/2010, Ν.4001/2011, Ν.4062/2012, Ν.4093/2012, Ν.4123/2013, Ν.4152/2013, Ν.4254/2014, Ν.4414/2016, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τον Κώδικα ΜΔΝ, ως ισχύουν, καθώς και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει εν γένει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 14

15 2. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας. 3. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις. 4. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής. Αθήνα,.. Οι Συμβαλλόμενοι Για το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων Για τον Κάτοχο 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ A.E. και του Κατόχου. με διακριτικό τίτλο...που αφορά στο σταθμό βιομάζας στη θέση εγκατάστασης., με κωδικό κατόχου, στο νησί.., μέγιστης παραγόμενης ισχύος.. και αριθμού παροχής, ορίζεται ως Κύριος Εκπρόσωπος της εταιρίας ο. με στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ: Ταχυδρομική διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Αριθμός τηλεομοιοτυπίας:.. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:... Το εν λόγω πρόσωπο είναι επίσης αντίκλητός μας και είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να μας εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της μεταξύ μας Σύμβασης και να προβαίνει εξ ονόματός μας στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας. Ο Κάτοχος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήµερα, ηµέρα την. 201.. ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την.... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΥ Ή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΥ Ή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΥ Ή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40211 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4069 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187705 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Σ.Τ. Στον Πειραιά, σήμερα. ΜΕΤΑΞΥ

Σ.Ε.Σ.Τ. Στον Πειραιά, σήμερα. ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Σ.Τ. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Στον Πειραιά, σήμερα. ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθυ. Α.Υ/Φ1/ΟΙΚ.17149 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. Στον Πειραιά, σήμερα xx.xx.20xx ΜΕΤΑΞΥ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήµερα, ηµέρα την. 201.. ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) Στ, σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40195 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4068 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ. 187701 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την.... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 10/2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 10/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 10/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7/2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7/2016 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με θέμα «Τύπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40243 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4072 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187706 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την.... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα την. 201.. ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση* για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. A ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Επωνυμία αιτούντος :.. ΑΦΜ / ΔΟΥ :.. Στοιχεία επικοινωνίας και έδρας αναλυτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001600009 2013-09-02 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) Οι εξής συμβαλλόμενοι : η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Άρθρο 1. Το άρθρο 21 της υπ' αριθµ. 6/Φ1/2000/ υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Άρθρο 1. Το άρθρο 21 της υπ' αριθµ. 6/Φ1/2000/ υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως Υπουργική Απόφαση 6/Φ1/οικ.18359 «Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και το ιασυνδεδεµένο ίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα