2 ΕΕ C 83, , σελ EE L 189, , σελ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44."

Transcript

1 Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα (*) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität des Saarlandes, και εντεταλµένος διδασκαλίας, Νοµική Σχολή Αθηνών (*) Το παρόν άρθρο είναι επικαιροποιηµένο µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2012 και πρόκειται να δηµοσιευθεί στο επιστηµονικό περιοδικό Χρηµατοπιστωτικό ίκαιο (2012, τεύχος 2, Νοµική Βιβλιοθήκη).

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η προβληµατική 1. Τα βασικά συστατικά στοιχεία του προτεινόµενου ρυθµιστικού πλαισίου 1.1 Συνολική θεώρηση 1.2 Ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικών καθηκόντων αναφορικά µε τη µικρο-προληπτική εποπτεία ορισµένων φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 1.3 Εφαρµογή των ειδικών καθηκόντων αποκλειστικά σε σχέση µε τη µικροπροληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων 1.4 Καθιέρωση ενός "ενιαίου εποπτικού µηχανισµού" αναφορικά µε την άσκηση των ειδικών καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ 1.5 Ένταξη του "ενιαίου εποπτικού µηχανισµού" στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας 1.6 Καθιέρωση "σινικών τειχών" 2. Ειδικά: τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ και η άσκησή τους στο πλαίσιο του «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» 2.1 Τα επιµέρους ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ Ειδικά καθήκοντα αναφορικά µε πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε συµµετέχοντα κράτη µέλη Ειδικά καθήκοντα αναφορικά µε υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη Ειδικά καθήκοντα αναφορικά µε πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη Κανονιστικές εξουσίες 2.2 Ο τρόπος άσκησης των ειδικών καθηκόντων στο πλαίσιο του «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» 3. Οι λοιπές διατάξεις της πρότασης Κανονισµού του Συµβουλίου: επισκόπηση Κριτική θεώρηση ευτερογενείς πηγές Ελληνόγλωσσες Ξενόγλωσσες 2

3 Η προβληµατική (α) H έναρξη λειτουργίας της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (στη συνέχεια η "ΟΝΕ") στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στη συνέχεια η "ΕΕ"), την 1 η Ιανουαρίου 1999, δεν επέφερε καµία µεταβολή, επί της ουσίας, στο καθεστώς αδειοδότησης και µικρο-προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στα κράτη µέλη της ευρωζώνης. 1 Σε αντίθεση µε όσα καθιερώθηκαν για τη χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής στη ευρωζώνη, οι οποίες εκχωρήθηκαν σε υπερεθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (στη συνέχεια η "ΕΚΤ") δεν ανήχθη σε υπερεθνική εποπτική αρχή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ή έστω ενός από τους τοµείς του, καθώς οι σχετικές αρµοδιότητες παρέµειναν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό προκύπτει ρητά από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στη συνέχεια η "ΣΛΕΕ"), 2 η οποία επαναλαµβάνεται αυτούσια στο άρθρο 3.3 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ, 3 σύµφωνα µε την οποία: "το ΕΣΚΤ συµβάλλει στην εκ µέρους των αρµόδιων αρχών οµαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος". 4,5 Η ΕΚΤ διαθέτει σχετικά µόνον την εξουσία της υποβολής Γνωµών, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 127 της ΣΛΕΕ, καθώς και εντός των ορίων και υπό τους όρους που τέθηκαν στην Απόφαση 98/415/ΕΚ του Συµβουλίου, η οποία εκδόθηκε βάσει της εν λόγω διάταξης της ΣΛΕΕ. 6 1 Το µοναδικό από τα µέσα πολιτικής που χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση του αιτήµατος που συνίσταται στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος για το οποίο κατέστη de facto αρµόδια η ΕΚΤ µετά την έναρξη της ΟΝΕ, έστω και χωρίς να υφίσταται σχετική καταστατική βάση, είναι ο τελικός αναχρηµατοδοτικός δανεισµός ('last resort lending') των πιστωτικών ιδρυµάτων που κρίνονται ως φερέγγυα, αλλά αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας, καθώς αυτό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών. Για την εν λόγω λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, βλέπε ενδεικτικά Γκόρτσο (2011(β)), σελ , µε περαιτέρω βιβλιογραφικές αναφορές. 2 ΕΕ C 83, , σελ Πρωτόκολλο αριθ. 4 της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ (ΕΕ C 83, , σελ ). 4 Οι εν λόγω διατάξεις: ισχύουν από την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ (Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άρθρο 116, παρ. 3, β εδάφιο, µε παραποµπή στο άρθρο 105, παρ. 5). Για την ιστορική εξέλιξη του περιεχοµένου της, βλέπε Smits (1997), σελ , και δεν εφαρµόζονται ούτε στα κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση (ΣΛΕΕ, άρθρο 139, παρ. 2 (στοιχείο 3), και Καταστατικό, άρθρο 42.1, αντίστοιχα), ούτε, κατά µείζονα λόγο, στο Ηνωµένο Βασίλειο (Πρωτόκολλο αριθ. 15 της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ΕΕ C83, , σελ , παρ. 4 και 7, αντίστοιχα). 5 Το γεγονός ότι η µικρο-προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν έχει ενταχθεί στα καθήκοντα της ΕΚΤ αποτελεί τη µία από τις δύο βασικές ασυµµετρίες της ΟΝΕ. Η άλλη συνίσταται στο γεγονός ότι, ενώ στο πλαίσιο της "νοµισµατικής ένωσης" η νοµισµατική πολιτική έχει αναχθεί σε αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης (ΣΛΕΕ, άρθρο 3, παρ. 1, στοιχείο (γ)), στο πλαίσιο της "οικονοµικής ένωσης" δεν ισχύει το ίδιο για τη δηµοσιονοµική πολιτική (ibid., άρθρο 5.1). 6 EE L 189, , σελ

4 (β) Η ακαδηµαϊκή συζήτηση αναφορικά µε τη διαµόρφωση υπερεθνικών εποπτικών αρχών του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ανάγεται, κατά βάση, στα µέσα της δεκαετίας του Σε πολιτικό επίπεδο, η εν λόγω προοπτική τέθηκε ουσιαστικά, για πρώτη φορά, το 2009 στο πλαίσιο της έκθεσης της Επιτροπής de Larosiére, 8 µετά την εκδήλωση της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 9 Η έκθεση αυτή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, σε άµεσο χρονικό ορίζοντα,δεν ήταν ακόµα ούτε αναγκαία ούτε εφικτή η θεσµοθέτηση υπερεθνικών εποπτικών αρχών στο ενωσιακό επίπεδο. 10 Αντίθετα, έθεσε τις βάσεις για τη διαµόρφωση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (στη συνέχεια το "ΕΣΧΕ"), µε τη σύσταση, µεταξύ άλλων, των τριών καλούµενων "Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών", οι οποίες, όµως, κατά βάση είναι ρυθµιστικές αρχές και ασκούν εποπτικής φύσεως αρµοδιότητες µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό 1.5). Κατά συνέπεια, ούτε µε τη δηµιουργία του ΕΣΧΕ θεσµοθετήθηκαν κυριολεκτικά σε ενωσιακό επίπεδο υπερεθνικές εποπτικές αρχές του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. (γ) Εν τούτοις, η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη, η οποία εκδηλώθηκε το 2010, 11 πυροδότησε, ένα µόλις έτος µετά την έκδοση της έκθεσης της Επιτροπής de Larosiére, εκ νέου συζητήσεις αναφορικά µε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης υπερεθνικών εποπτικών αρχών του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η συζήτηση στην τρέχουσα συγκυρία τέθηκε, µάλιστα, σε διευρυµένη βάση, ώστε, να διαµορφωθεί µια "Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση" ('European Banking Union'), 12 στο πλαίσιο της οποίας να συσταθούν σε ευρωπαϊκό (ενωσιακό) επίπεδο: 7 Βλέπε, εντελώς ενδεικτικά, Lastra (2006), pp (µε εκτενείς περαιτέρω βιβλιογραφικές αναφορές), και Γκόρτσο (2008α). 8 The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Chaired by Jacques de Larosière, Report, Brussels, 25 February Η εν λόγω έκθεση είναι διαθέσιµη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: _ en.pdf. 9 Για την εν λόγω κρίση, βλέπε ενδεικτικά Γκόρτσο (2011β), σελ , µε εκτενείς περαιτέρω βιβλιογραφικές αναφορές. 10 De Larosiére Report (2009), para Στην εν λόγω έκθεση (κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα V ( Reviewing and possibly strengthening the European System of Financial Supervision ), περιέχεται, επίσης, η πρόταση για τη δυνατότητα µετεξέλιξης του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας σε ένα σύστηµα που θα στηρίζεται σε δύο µόνο Ευρωπαϊκές Αρχές, εκτός της ΕΚΤ, κυρίως κατά το πρότυπο της «λειτουργικής προσέγγισης» ('functional approach') αναφορικά µε τη θεσµική διάρθρωση της µικρο-προληπτικής εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (βλέπε σχετικά Γκόρτσο (2010), σελ ). Για την εν λόγω προσέγγιση (η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ολλανδία), καθώς και τις εναλλακτικές της, δηλαδή την «τοµεακή προσέγγιση» ('sectoral approach') και την «προσέγγιση της πλήρους ενοποίησης» των εποπτικών αρχών του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ('full integration approach'), βλέπε Lastra (2006), pp , Group of Thirty (2008), Γκόρτσο (2008β), σελ , Seelig and Novoa (2009), και Central Bank Governance Group (2011). 11 Για µια αξιολόγηση της εν λόγω κρίσης, βλέπε Χαρδούβελη (2011), σελ , Ράπανο και Καπλάνογλου (2011), σελ , διάφορες συµβολές στο συλλογικό έργο Χαρδούβελη, Γκόρτσου (2011, επιµέλεια), Eichengreen, Feldmann, Liebman, von Hagen and Wyplosz (2011), pp , και Stephanou (2012). 12 Για τα επιχειρήµατα υπέρ ή κατά της διαµόρφωσης µιας ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης, βλέπε (κατά χρονολογική σειρά δηµοσίευσης) Carmassi, Di Noia and Micossi (2012), Pisani- 4

5 µια υπερεθνική εποπτική αρχή για τον τραπεζικό τοµέα, και µόνο για αυτόν (όχι δηλαδή για τους άλλους δύο τοµείς του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος), ένας υπερεθνικός φορέας διευθέτησης ('resolution') προβληµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, 13 ένα υπερεθνικό ταµείο για τη χρηµατοδότηση των χρηµατοδοτικών κενών που προκύπτουν, εφόσον αποφασιστεί η διευθέτηση προβληµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, 14 και ένα υπερεθνικό σύστηµα εγγύησης καταθέσεων. 15 (δ) Στο πλαίσιο αυτό, στη ιάσκεψη Κορυφής της Ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου του τρέχοντος έτους οι Αρχηγοί των κρατών µελών και των κυβερνήσεων της ευρωζώνης ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή συγκεκριµένων νοµοθετικών προτάσεων αναφορικά µε την άµεση θέση σε λειτουργία ενός ενιαίου εποπτικού µηχανισµού για τα πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης πολιτικής πρωτοβουλίας για τη διαµόρφωση µιας "Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης" ('European Banking Union'). Ταυτόχρονα, στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που έλαβε χώρα αργότερα την ίδια ηµέρα αποφασίστηκε 16 η ανάθεση στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Ευρωοµάδας και τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, συγκεκριµένου και χρονικά δεσµευτικού οδικού χάρτη για την υλοποίηση µιας ουσιαστικής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, σύµφωνα µε την σχετική έκθεση που υπέβαλε στις 26 Ιουνίου του τρέχοντος έτους ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 17 και ένα από τα τέσσερα (4) συστατικά στοιχεία της οποίας είναι η διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. 18 Ferry, Sapir, Véron and Wolff (2012), Χατζηεµµανουήλ (2012), Constâncio (2012), και Pisani-Ferry and Wolff (2012). 13 Ο αγγλικός όρος 'resolution' έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα, εσφαλµένα κατά τη γνώµη του γράφοντος, ως "εξυγίανση", καθώς µε τον ίδιο όρο αποδίδεται και ο αγγλικός όρος 'reorganisation'. Ο γράφων έχει υιοθετήσει (βλέπε σχετικά Ρόκας και Γκόρτσος (2012), σελ. 57) τον όρο "διευθέτηση" (στη γερµανική γλώσσα 'Abwicklung'). 14 Εφόσον στο πλαίσιο της διευθέτησης αποφασιστεί η προσφυγή είτε στο εργαλείο του "µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος" ('bridge bank') είτε της µεταβίβασης στοιχείων σε υφιστάµενο πιστωτικό ίδρυµα ('asset transfer'), δηµιουργείται ένα χρηµατοδοτικό κενό ('funding gap') λόγω της αναντιστοιχίας στην αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (η αξία των δεύτερων είναι µεγαλύτερη) που µεταβιβάζονται είτε στο µεταβατικό είτε στο υφιστάµενο πιστωτικό ίδρυµα, αντίστοιχα. Το κενό αυτό καλύπτεται από ένα ειδικό προς τούτο ταµείο (το οποίο δεν αποκλείεται, αλλά δεν οφείλει, να είναι το ταµείο που διαχειρίζεται το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων. 15 Επισηµαίνεται, πάντως, ότι η πρώτη πρόταση για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου συστήµατος εγγύησης καταθέσεων, και µάλιστα όχι σε ευρωπαϊκό (τότε κοινοτικό) επίπεδο αλλά σε παγκόσµιο, υπεβλήθη από τον Grubel (1979). 16 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 28/29 Ιουνίου 2012, EUCO 76/12, παρ. 4, β' υποπαράγραφος. 17 Van Rompuy Report (2012): Towards a Genuine Economic and Monetary Union, EUCO 120/ Ibid, ενότητα ΙΙ 1. 5

6 (ε) Ανταποκρινόµενη στο προαναφερθέν αίτηµα, η Επιτροπή δηµοσιοποίησε στις 12 Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους: µια Ανακοίνωση σχετικά µε ένα "Χρονοδιάγραµµα προς µια (Ευρωπαϊκή) Τραπεζική Ένωση" ('A roadmap for a Banking Union'), 19 µια πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου "αναφορικά µε την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση µε πολιτικές που αφορούν τη (µικρο-)προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων" 20 (στη συνέχεια η "Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου"), και µια πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου "για την τροποποίηση του Κανονισµού 1093/2010 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε ό,τι αφορά τη συσχέτισή του µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου αναφορικά µε την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση µε πολιτικές που αφορούν τη (µικρο-)προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων" 21 (στη συνέχεια η "πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου"). Στην Ανακοίνωσή της, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (το Συµβούλιο EcoFin) τα ακόλουθα: 22 (i) Κατ' αρχήν, να υιοθετήσουν άµεσα, εντός του 2012, τις δύο (2) προαναφερθείσες προτάσεις Κανονισµών, ως πρώτο βήµα για τη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Επισηµαίνεται σχετικά ότι αυτή η εξέλιξη θα µπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την υπαγωγή της ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία αντιµετωπίζουν προβλήµατα κεφαλαιακής επάρκειας ενώ κρίνονται από τις εποπτικές τους αρχές βιώσιµα, στην αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ('European Stability Mechanism', γνωστού µε το ακρωνύµιο 'ESM') 23 και, συνεπώς, τη συναφή µείωση του δηµοσιονοµικού χρέους των κρατών µελών όπου έχουν την καταστατική τους έδρα τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα. Η προοπτική αυτή είναι ρητά διατυπωµένη στην προαναφερθείσα ήλωση της ιάσκεψης Κορυφής της Ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012, όπου αναφέρεται ότι: «Αφ' ότου θεσπισθεί αποτελεσµατικός ενιαίος εποπτικός µηχανισµός για τις τράπεζες στην ευρωζώνη, στον οποίον θα συµµετέχει και η ΕΚΤ, ο ΕΜΣ θα µπορούσε, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη δυνατότητα άµεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών» COM(2012) 510/3. 20 COM(2012) 511/3. 21 COM(2012) 512/3. 22 COM(2012) 510/3, ενότητα Ο ESM, ο οποίος βασίζεται σε διακρατική συνθήκη που υπεγράφη από τα δεκαεπτά (17) κράτη µέλη της ευρωζώνης, θα αποτελέσει, από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, τον καθολικό διάδοχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ('European Financial Stability Mechanism'). Για αµφότερους τους µηχανισµούς, βλέπε Stephanou (2012), pp ήλωση της ιάσκεψης Κορυφής της Ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012, πρώτο σηµείο, δ' εδάφιο. Επισηµαίνεται, πάντως, ότι σύµφωνα µε την άποψη των Υπουργείων Οικονοµικών ορισµένων κρατών µελών (ιδίως της Γερµανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας), ο ΕΜΣ θα πρέπει να παρεµβαίνει µόνον εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών για ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυµάτων από ιδιώτες επενδυτές και από τα κράτη µέλη. 6

7 (ii) Να υιοθετήσουν, επίσης εντός του 2012, τις εκκρεµείς προτάσεις Κανονισµών και Οδηγιών (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) που αφορούν: την τροποποίηση του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου για τη µικροπροληπτική ρυθµιστική παρέµβαση στο τραπεζικό σύστηµα, 25 και την καθιέρωση, επιπλέον, ενός νέου ρυθµιστικού πλαισίου για τη µακροπροληπτική ρυθµιστική παρέµβαση σε αυτό, κατ' ενσωµάτωση (σε αµφότερες τις περιπτώσεις) των συναφών προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (γνωστών ως 'Basel III framework' ή πλαίσιο της "Βασιλείας ΙΙΙ), 26 την καθιέρωση κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάκαµψη ('recovery') και διευθέτηση προβληµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων (καθώς και επιχειρήσεων επενδύσεων), 27 και 25 Το εν λόγω ρυθµιστικό πλαίσιο βασίζεται σε δύο νοµικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου: (α) την Οδηγία 2006/48/ΕΚ «σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (αναδιατύπωση)» (Ε.Ε. L 177, , σελ ) (γνωστή και ως "Capital Requirements Directive", 'CRD'), όπως ισχύει µετά την πολλαπλή τροποποίηση διατάξεών της µε: την Οδηγία 2007/44/ΕΚ (ΕΕ L 247, , σελ. 1-16), την Οδηγία 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 319, , σελ. 1-36), την Οδηγία 2009/83/ΕΚ (της Επιτροπής, ΕΕ L 196, , σελ ), την Οδηγία 2009/110/ΕΚ (ΕΕ L 267, , σελ. 7-17), την Οδηγία 2009/111/ΕΚ (ΕΕ L 302, , σελ , γνωστή και ως 'CRD ΙΙ'), και την Οδηγία 2010/76/ΕΚ (ΕΕ L 329, , σελ. 3-35, γνωστή και ως 'CRD ΙΙΙ'). (β) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ «για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων (αναδιατύπωση)» (Ε.Ε. L 177, , σελ ), όπως ισχύει. 26 COM(2011)452 τελικό, και COM(2011)453 τελικό. Πρόκειται, συγκεκριµένα, για: την πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων» (γνωστή και ως 'Capital Requirements Regulation', στη συνέχεια η 'CRR'), και την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων» (γνωστή και ως 'CRD IV'). Για τους κανόνες που περιέχονται στο κανονιστικό πλαίσιο της "Βασιλείας ΙΙΙ", βλέπε Γκόρτσο (2012). 27 COM(2012) 280/3. 7

8 την τροποποίηση του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου 28 για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων. 29,30 (iii) Τέλος, να διερευνήσουν, σε µεσοπρόθεσµη βάση, τη διαµόρφωση των συνθηκών για τη θεσµοθέτηση: ενός υπερεθνικού φορέα διευθέτησης προβληµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, ενός υπερεθνικού ταµείου για τη χρηµατοδότηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που προκύπτουν, εφόσον αποφασιστεί η διευθέτηση προβληµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, και ενός υπερεθνικού συστήµατος εγγύησης καταθέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. (στ) Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η συστηµατική παρουσίαση (και εν µέρει ανάλυση) των βασικών διατάξεων των δύο προαναφερθεισών προτάσεων Κανονισµών που υπέβαλε στις 12 Σεπτεµβρίου η Επιτροπή, δηλαδή: της εκτενέστερης πρότασης Κανονισµού του Συµβουλίου, οι διατάξεις του οποίου προτείνεται να τεθούν σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2013 (σε σταδιακή βάση), 31 και της βραχύτερης πρότασης Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, οι διατάξεις του οποίου προτείνεται να τεθούν σε εφαρµογή την επόµενη ηµέρα από εκείνη που ο Κανονισµός θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 135, , σελ. 5-14), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση διατάξεών της µε την Οδηγία 2009/14/ΕΚ (ΕΕ L 68, , σελ. 3-7). 29 COM(2010)369 τελικό. 30 Για το ισχύον ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, βλέπε ενδεικτικά Tridimas (2011), και Gortsos (2012). 31 Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 28, α' εδάφιο. 32 Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, άρθρο 3, α' εδάφιο. 8

9 1. Τα βασικά συστατικά στοιχεία του προτεινόµενου ρυθµιστικού πλαισίου 1.1 Συνολική θεώρηση Το ρυθµιστικό πλαίσιο που σχεδίασε η Επιτροπή, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατάξεις των δύο προαναφερθεισών προτάσεων Κανονισµών, περιλαµβάνει πέντε (5) βασικά συστατικά στοιχεία, τα οποία αντανακλούν συγκεκριµένες επιλογές πολιτικής: την ανάθεση στην ΕΚΤ ειδικών καθηκόντων αναφορικά µε τη µικροπροληπτική εποπτεία ορισµένων φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε µεταβίβασή τους από τις εθνικές εποπτικές αρχές (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό 1.2), την εφαρµογή (σε επίπεδο προσωπικού πεδίου) των εν λόγω ειδικών καθηκόντων αποκλειστικά στη µικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, κατ' αρχήν δε αυτών που εδρεύουν στα κράτη µέλη της ευρωζώνης (κατωτέρω, υπό 1.3), την καθιέρωση ενός "ενιαίου εποπτικού µηχανισµού" αναφορικά µε την άσκηση των ειδικών καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ (κατωτέρω, υπό 1.4), την ένταξη του εν λόγω "ενιαίου εποπτικού µηχανισµού" στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, χωρίς, κατ' αρχήν, να θίγονται τα ισχύοντα καθήκοντα της νεοσύστατης (2011) Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (κατωτέρω, υπό 1.5). την καθιέρωση "σινικών τειχών" εντός της ΕΚΤ, ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός των νοµισµατικών και των λοιπών καθηκόντων της από τα (µελλοντικά) εποπτικά της καθήκοντα (κατωτέρω, υπό 1.6). 1.2 Ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικών καθηκόντων αναφορικά µε τη µικρο-προληπτική εποπτεία ορισµένων φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Κατ αρχήν, µε την πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου προτείνεται η «κάθετη» µεταβίβαση, από τα κράτη µέλη σε ενωσιακό επίπεδο, συγκεκριµένων εξουσιών αναφορικά µε τη µικρο-προληπτική εποπτεία ορισµένων φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε στόχο την προώθηση της σταθερότητάς του, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ενότητα και συνεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ. 33 Μεταξύ περισσοτέρων εναλλακτικών που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν, η Επιτροπή επέλεξε να προτείνει 34 την ανάθεση των συναφών «ειδικών καθηκόντων» στην ΕΚΤ Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο Ibid., άρθρο Οι εναλλακτικές επιλογές ήταν: είτε να ανατεθεί η µικρο-προληπτική εποπτεία σε µία ή περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές - µέλη του ΕΣΧΕ, είτε να συσταθεί µια νέα ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, σε αµφότερες, πάντως, τις περιπτώσεις µε την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ, σύµφωνα µε τη ήλωση της ιάσκεψης Κορυφής της Ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012 (βλέπε σχετικά κατωτέρω την επόµενη υποσηµείωση). 9

10 Κατά συνέπεια, ως νοµική βάση του Κανονισµού του Συµβουλίου επελέγη η παρ. 6 του άρθρου 127 της ΣΛΕΕ 36 σύµφωνα µε την οποία: «Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµοφώνως, µέσω Κανονισµών σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µπορεί να αναθέσει στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων». 37 Εφόσον η πρόταση της Επιτροπής υλοποιηθεί, η ΕΚΤ θα έχει πλέον τα ακόλουθα καθήκοντα: τα βασικά καθήκοντα που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 127 της ΣΛΕΕ, µε προεξέχον εκείνο της χάραξης και εφαρµογής της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στην ευρωζώνη, ως πυρήνας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (στη συνέχεια το «ΕΣΚΤ»), τα λοιπά καθήκοντα που ορίζονται στη ΣΛΕΕ (περιλαµβανοµένων εκείνων του άρθρου 128 της ΣΛΕΕ που αφορούν την έκδοση κερµάτων και τραπεζογραµµατίων σε ευρώ), τα ειδικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί µε τον Κανονισµό 1096/2010 του Συµβουλίου (ο οποίος εκδόθηκε, επίσης, βάσει του άρθρου 127, παρ. 6 της ΣΛΕΕ) αναφορικά µε τη µακρο-προληπτική επίβλεψη του ευρωπαϊκού (ενωσιακού) χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (και όχι µόνον αυτού της ευρωζώνης) στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου, 38 το οποίο αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία του ΕΣΧΕ, και τα ειδικά καθήκοντα που πρόκειται να της ανατεθούν βάσει του υπό εξέταση Κανονισµού του Συµβουλίου σε θέµατα µικρο-προληπτικής εποπτείας ορισµένων φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (η προτεινόµενη νέα κατηγορία καθηκόντων). Επισηµαίνεται σχετικά ότι οι τρέχουσες προτάσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις προτάσεις της έκθεσης de Larosiére, η οποία είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η µιρο-προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν πρέπει να ανατεθεί στην ΕΚΤ (ibid., παρ. 146). 36 Εν τοις πράγµασι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όφειλε να προσφύγει στην εν λόγω νοµική βάση, καθώς στη ήλωση της ιάσκεψης Κορυφής της Ευρωζώνης, της 29ης Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε ότι: «Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντοµα προτάσεις δυνάµει του άρθρου 127, παράγραφος 6, για ενιαίο εποπτικό µηχανισµό» (ibid., πρώτο σηµείο, β εδάφιο). Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της ίδιας ηµέρας (Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 28/29 Ιουνίου 2012, παρ. 4, β' υποπαράγραφος, in finem). 37 Επισηµαίνεται σχετικά ότι: Κανονισµός που υιοθετείται βάσει του εν λόγω άρθρου της ΣΛΕΕ εκδίδεται από το Συµβούλιο EcoFin σύµφωνα µε την ειδική νοµοθετική διαδικασία (ΣΛΕΕ, άρθρο 289, παρ. 2), καθώς η συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζεται σε γνωµοδοτικό επίπεδο, και για την έκδοσή του απαιτείται οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου EcoFin. 38 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συµβουλίου της 17 ης Νοεµβρίου 2010 «για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου», EE L 331, , σελ Το ΕΣΣΚ έχει συσταθεί µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Νοεµβρίου 2010 «σχετικά µε τη µακροπροληπτική επίβλεψη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου», EE L 331, , σελ

11 1.3 Εφαρµογή των ειδικών καθηκόντων αποκλειστικά σε σχέση µε τη µικροπροληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων (α) Η ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ αναφορικά µε τη µικροπροληπτική εποπτεία φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος προτείνεται να αφορά αποκλειστικά και µόνον: πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και δύο κατηγορίες εταιριών συµµετοχών: των "χρηµατοδοτικών εταιριών συµµετοχών" ('financial holding companies'), στο πλαίσιο της άσκησης ενοποιηµένης εποπτείας σε τραπεζικούς οµίλους, 39 και των "εταιριών χρηµατοπιστωτικών συµµετοχών" (mixed financial holding companies'), στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας σε οµίλους ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων ('financial conglomerates' 40 ) µε τη συµµετοχή πιστωτικών ιδρυµάτων, αντίστοιχα). 41 Στο προσωπικό πεδίο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων εντάσσονται, κατ' εξοχήν, (όχι όµως αποκλειστικά), τα πιστωτικά ιδρύµατα 42 µε καταστατική έδρα στα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ (στη συνέχεια τα «συµµετέχοντα κράτη µέλη». 43 Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα υπαγωγής των εν λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων στην εποπτική αρµοδιότητα της ΕΚΤ είναι το ακόλουθο: την 1η Ιανουαρίου 2013 θα υπαχθούν τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει ή έχουν ζητήσει να λάβουν κρατική ενίσχυση, 44 την 1η Ιουλίου 2013 θα υπαχθούν τα "συστηµικά σηµαντικά" πιστωτικά ιδρύµατα, 45 και 39 Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 2, σηµείο (4), µε παραποµπή στο άρθρο 4, σηµείο 19, της προαναφερθείσας Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. 40 Ibid., άρθρο 2, σηµείο (6), µε παραποµπή στο άρθρο 2, σηµείο 14, της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ» (ΕΕ L 35, , σελ. 1-27). 41 Ibid., άρθρο 2, σηµείο (5), µε παραποµπή στο άρθρο 2, σηµείο 15, της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ. 42 Ο ορισµός της έννοιας των πιστωτικών ιδρυµάτων γίνεται µε αναφορά στο άρθρο 4, στοιχείο (1) της προαναφερθείσας Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (ibid., άρθρο 2, σηµείο (1)). 43 Ibid., άρθρο 2, στοιχείο (1). 44 Ibid., άρθρο 27, παρ Ibid., άρθρο 27, παρ. 1. Η αξιολόγηση της "συστηµικής σηµαντικότητας" των πιστωτικών ιδρυµάτων (και των προαναφερθεισών κατηγοριών εταιριών συµµετοχών) προτείνεται να γίνεται βάσει δύο κριτηρίων: του µεγέθους τους, και της διασυνοριακής τους δραστηριότητας εντός της ευρωζώνης. 11

12 την 1η Ιανουαρίου 2014 θα υπαχθούν όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. 46 (β) Προτείνεται, επίσης, η θέσπιση ειδικών διατάξεων: τόσο για τα εγκατεστηµένα σε συµµετέχοντα κράτη µέλη υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη (δηλαδή τα κράτη µέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, βλέπε σχετικά κατωτέρω, υπό 2.1.2), όσο και για τα πιστωτικά ιδρύµατα µε καταστατική έδρα σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον τα εν λόγω κράτη µέλη επιθυµούν την υπαγωγή των πιστωτικών τους ιδρυµάτων στο καθεστώς της άσκησης ειδικών καθηκόντων από την ΕΚΤ (κατωτέρω, υπό 2.1.3). (γ) Αντίθετα, η µικρο-προληπτική εποπτεία των ακολούθων κατηγοριών φορέων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι οποίες υπάγονται σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό δίκαιο σε ρυθµιστική παρέµβαση, θα συνεχίσει να ασκείται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο: των εγκατεστηµένων σε συµµετέχοντα κράτη µέλη υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες, των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων (π.χ., εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, παροχής πιστώσεων και πρακτορείας επιχειρηµατικών πιστώσεων), 47 στην έννοια των οποίων περιλαµβάνονται από το 2009 και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, 48 των ιδρυµάτων πληρωµών, 49 των επιχειρήσεων επενδύσεων, 50 των εταιριών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, 51 και των διαχειριστών οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (κυρίως 'hedge funds'), 52 καθώς και Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται, επίσης, η ανάθεση στην ΕΚΤ της κατάρτισης και δηµοσιοποίησης καταλόγου των εν λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων (και των ως άνω κατηγοριών εταιριών συµµετοχών). 46 Ibid., άρθρο 27, παρ. 2. Η υπαγωγή του συνόλου των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στα κράτη µέλη της ευρωζώνης στη µικρο-προληπτική εποπτεία της ΕΚΤ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετά από αυτά, περιλαµβανοµένης και της Γερµανίας, κύκλοι του Υπουργείου Οικονοµικών των οποίων επισηµαίνουν ότι η εποπτεία των µικρότερων πιστωτικών ιδρυµάτων, κυρίως δε εκείνων που δεν έχουν διασυνοριακή παρουσία, αλλά ασκούν δραστηριότητα αποκλειστικά και µόνον σε εθνικό (και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις σε τοπικό) επίπεδο (όπως, π.χ., οι Sparkassen στη Γερµανία) θα πρέπει να παραµείνει εθνική αρµοδιότητα. 47 Για την έννοια του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό δίκαιο, βλέπε το άρθρο 4, σηµείο 5, της προαναφερθείσας Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. 48 Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος εντάχθηκαν στην κατηγορία των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων (ενώ αρχικά ήταν ενταγµένα στην κατηγορία των πιστωτικών ιδρυµάτων) µε το άρθρο 20 της προαναφερθείσας Οδηγίας 2009/110/ΕΚ. 49 Για την έννοια του ιδρύµατος πληρωµών σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό δίκαιο, βλέπε το άρθρο 4, σηµείο 4, της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 319, , σελ. 1-35). 50 Για την έννοια της επιχείρησης επενδύσεων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό δίκαιο, βλέπε το άρθρο 4, παρ. 1, σηµείο 1, της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 145, , σελ. 1-44). 12

13 των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, η ανάθεση της µικροπροληπτικής εποπτείας των οποίων στην ΕΚΤ δεν θα µπορούσε να γίνει χωρίς τροποποίηση του άρθρου 127, παρ. 6, της ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. ΠΙΝΑΚΑΣ Τα καθήκοντα της ΕΚΤ µετά την υιοθέτηση του υπό εξέταση Κανονισµού του Συµβουλίου Κατηγορία καθηκόντων της ΕΚΤ Νοµική βάση 1. Βασικά καθήκοντα ΣΛΕΕ, άρθρο 127, παρ Λοιπά καθήκοντα διάφορα άρθρα της ΣΛΕΕ 3. Ειδικά καθήκοντα για τη µακροπροληπτική επίβλεψη του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 4. Ειδικά καθήκοντα για τη µικροπροληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων (νέο) Κανονισµός 1096/2010 του Συµβουλίου (βάσει του άρθρου 127, παρ. 6, της ΣΛΕΕ) ο υπό εξέταση Κανονισµός του Συµβουλίου (βάσει του άρθρου 127, παρ. 6, της ΣΛΕΕ) Εφαρµογή στα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ ναι ναι ναι ναι Εφαρµογή στα κράτη µέλη µε παρέκκλιση όχι κατά κανόνα όχι ναι υπό προϋποθέσεις 1.4 Καθιέρωση ενός "ενιαίου εποπτικού µηχανισµού" αναφορικά µε την άσκηση των ειδικών καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ Η άσκηση των ειδικών καθηκόντων που πρόκειται να ανατεθούν στην ΕΚΤ προτείνεται να γίνεται στο πλαίσιο ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» (στη συνέχεια ο «ΕΕΜ»), ο οποίος προβλέπεται να έχει δύο πυλώνες: 53 την ίδια την ΕΚΤ, και 51 Για την έννοια της εταιρίας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό δίκαιο, βλέπε το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο (β), της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 302, , σελ ). 52 Για την έννοια του διαχειριστή οργανισµού εναλλακτικών επενδύσεων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό δίκαιο, βλέπε το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο (β), της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 174, , σελ. 1-73). 53 Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 5, παρ

14 τις εθνικές αρµόδιες τραπεζικές εποπτικές αρχές (και όχι, υποχρεωτικά, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, καθώς σε πολλά κράτη µέλη της ευρωζώνης η µικρο-προληπτική εποπτεία έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητες αρχές (εκτός της κεντρικής τράπεζας) των κρατών µελών (στη συνέχεια οι «εθνικές αρµόδιες αρχές»). 54 Κατά συνέπεια, η άσκηση των εν λόγω ειδικών καθηκόντων θα γίνεται µε βάση την "αρχή της αποκέντρωσης", σύµφωνα µε την οποία οι εθνικές αρµόδιες αρχές θα λειτουργούν ως "εκτελεστικοί βραχίονες" της ΕΚΤ (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω, υπό 2.2), όπως ακριβώς ισχύει και για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών της ευρωζώνης στο πλαίσιο της εφαρµογής (και όχι, βέβαια, της χάραξης) της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής Ένταξη του "ενιαίου εποπτικού µηχανισµού" στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (α) Με διατάξεις αµφοτέρων των προαναφερθεισών προτάσεων Κανονισµών επιδιώκεται η πλήρης ένταξη του ΕΕΜ στο ΕΣΧΕ, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία από την 1 η Ιανουαρίου Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ καλείται 57 να συνεργάζεται στενά µε τις τρεις καλούµενες «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» ('European Supervisory Authorities'), και συγκεκριµένα: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ('European Banking Authority', στη συνέχεια η «ΕΒΑ») βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 58 την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων ('European Insurance and Occupational Pensions Authority') βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 59 και 54 Ibid., άρθρο 2, στοιχείο (2). 55 Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, άρθρο 14.3, α' εδάφιο. 56 Αναφορικά µε τη σύνθεση του ΕΣΧΕ, βλέπε Γκόρτσο (2011α), σελ Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Νοεµβρίου 2010 «σχετικά µε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής», EE L 331, , σελ Κατά τη γνώµη του γράφοντος, η εν λόγω Αρχή ορθότερο είναι να καλείται «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή», κατ αντιστοιχία µε την αγγλική απόδοση του Κανονισµού ('European Banking Authority'), τη γερµανική ('Europäische Bankenaufsichtsbehörde'), και τη γαλλική ('Aurorité bancaire européenne'). 59 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Νοεµβρίου 2010 «για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής», EE L 331, , σελ

15 την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ('European Securities and Markets Authority') βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 60 (β) Σύµφωνα µε το προτεινόµενο ρυθµιστικό πλαίσιο, η ΕΚΤ δεν πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα της ΕΒΑ. Εν τούτοις, κρίθηκε αναγκαίο να επέλθουν τροποποιήσεις σε ορισµένες διατάξεις του Κανονισµού 1093/2010, ώστε η λειτουργία της ΕΒΑ (η οποία, κατά βάση, αποτελεί ρυθµιστική και όχι εποπτική αρχή) 61 να ευθυγραµµατιστεί µε εκείνην της ΕΚΤ ως (µελλοντικής) εποπτικής αρχής πιστωτικών ιδρυµάτων. 62 Στο πλαίσιο αυτό, στην Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περιέχονται προτάσεις για την τροποποίηση του Κανονισµού 1093/2010 αναφορικά µε: τις εξουσίες της ΕΒΑ: για δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την επίλυση διαφορών µεταξύ αρµοδίων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις, 63 καθώς και για τη συλλογή πληροφοριών, 64 το Συµβούλιο Εποπτών της ΕΒΑ, και ειδικότερα: τη σύνθεση του ανεξάρτητου πάνελ που έχει συγκροτηθεί στο πλαίσιό του, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτό, και τον εσωτερικό του Κανονισµό, Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Νοεµβρίου 2010 «σχετικά µε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής», EE L 331, , σελ Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο γράφων έχει επιχειρηµατολογήσει (Γκόρτσος (2011α), σελ ) ότι πρόκειται για "οιονεί" εποπτικές αρχές. Η εν λόγω παρατήρηση σχετικοποιείται, πάντως, εν όψει δύο στοιχείων, τα οποία είναι καινοτόµα και υποδεικνύουν την τάση για σταδιακή µεν, αλλά ουσιαστική περαιτέρω ενίσχυση των εξουσιών των Αρχών έναντι των εθνικών αρµοδίων αρχών: (i) Κατ αρχήν, µερική κάµψη προκύπτει από το γεγονός ότι η ΕΒΑ (όπως και οι άλλες Αρχές) δικαιούται να υποκατασταθεί στο έργο εθνικών αρµοδίων αρχών, εφόσον αυτές δεν συµµορφωθούν προς γνώµη της Επιτροπής ή απόφαση της ΕΒΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κανονισµού 1093/2010. (ii) Επίσης, στην ESMA έχει ανατεθεί ειδικά (και άµεσα) η άσκηση της εποπτείας των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ασκούν δραστηριότητα στην Ένωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οµώνυµου Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» (ΕΕ L 302, , σελ. 1-31), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 513/2011 (ΕΕ L 145, , σελ ). 62 Νοµική βάση της εν λόγω πρότασης Κανονισµού αποτελεί το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, η οποία αποτελεί και τη νοµική βάση του υπό Κανονισµού 1093/ Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, άρθρο 1, παρ. 2 και 3, οι οποίες, προφανώς από παραδροµή, έχουν παραλειφθεί. Με τις διατάξεις των δύο εν λόγω παραγράφων προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 18, παρ. 1, του Κανονισµού 1093/2010, και η προσθήκη νέων παραγράφων παρ. 3(α) στα άρθρα 18 και 19 (Πρόταση Κανονισµού, Αιτιολογική Έκθεση, ενότητα 4, πρώτη περίπτωση). 64 Ibid., άρθρο 1, παρ. 4 (τροποποίηση του άρθρου 35, παρ. 1-3, του Κανονισµού 1093/2010). 65 Ibid., άρθρο 1, παρ. 5 (τροποποίηση του άρθρου 41, παρ. 2-4, του Κανονισµού 1093/2010). 15

16 την ανεξαρτησία των µελών του Συµβουλίου Εποπτών, 66 και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Συµβούλιο Εποπτών, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία εκπροσώπηση των µελών του που θα είναι ταυτόχρονα και µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου της ΕΚΤ, 67 και τη διάρκεια της θητείας των µελών του Συµβουλίου ιοίκησης της ΕΒΑ. 68 Προτείνεται, επίσης, η υποβολή από την Επιτροπή, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, έκθεσης, εν όψει µελλοντικών εξελίξεων, αναφορικά µε την καταλληλότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από το Συµβούλιο Εποπτών της ΕΒΑ, τη σύνθεση του ανεξάρτητου πάνελ που έχει συγκροτηθεί στο πλαίσιό του, και τη σύνθεση του Συµβουλίου ιοίκησης της ΕΒΑ. 69 (γ) Επισηµαίνεται, τέλος, ότι στο άρθρο 7 της πρότασης Κανονισµού του Συµβουλίου ορίζεται ότι, µε την επιφύλαξη των σχετικών αρµοδιοτήτων των κρατών µελών και άλλων ενωσιακών οργάνων, η ΕΚΤ θα έχει την εξουσία, στο πλαίσιο των ειδικών καθηκόντων που της ανατίθενται, να αναπτύσσει επαφές και να συνάπτει συµφωνίες µε εποπτικές αρχές, διεθνείς οργανισµούς και διοικητικές αρχές τρίτων χωρών, πάντοτε σε συνεννόηση µε την ΕΒΑ. 70 Οι εν λόγω συµφωνίες δεν θα δηµιουργούν νοµικές υποχρεώσεις για την Ένωση και τα κράτη µέλη Καθιέρωση "σινικών τειχών" Στα βασικά συστατικά στοιχεία εντάσσεται, κατά τη γνώµη του γράφοντος, και η καθιέρωση "σινικών τειχών" εντός της ΕΚΤ, ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός των νοµισµατικών και των λοιπών καθηκόντων της από τα (µελλοντικά) εποπτικά της καθήκοντα. Επισηµαίνεται σχετικά ότι, µολονότι ιστορικά η µικρο-προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων αποτελεί βασική αρµοδιότητα των κεντρικών τραπεζών σε πολλά κράτη (µε την εξαίρεση ορισµένων κρατών της κεντρικής Ευρώπης), κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών σε ένα διαρκώς αυξανόµενο αριθµό κρατών ανά την υφήλιο η εν λόγω εποπτεία ανατέθηκε σε ανεξάρτητες αρχές, εκτός της κεντρικής τράπεζας. 72 Αυτό βασίστηκε στον προβληµατισµό ότι η άσκηση από την κεντρική τράπεζα εποπτικών αρµοδιοτήτων µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε την επιδίωξη των στόχων που της ανατίθενται στο πλαίσιο των νοµισµατικών της αρµοδιοτήτων (κυρίως δε τη διασφάλιση της σταθερότητας του επιπέδου των τιµών) Ibid., άρθρο 1, παρ. 6 (προσθήκη νέου εδαφίου στο άρθρο 42 του Κανονισµού 1093/2010). 67 Ibid., άρθρο 1, παρ. 7 (τροποποίηση του άρθρου 44, παρ. 1, του Κανονισµού 1093/2010). 68 Ibid., άρθρο 1, παρ. 8 (τροποποίηση του άρθρου 45, παρ. 1, του Κανονισµού 1093/2010). 69 Ibid., άρθρο Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 7, α εδάφιο. 71 Ibid., άρθρο 7, β εδάφιο. 72 Βλέπε σχετικά Herring and Carmassi (2008). 73 Για µια αναλυτική παρουσίαση των επιχειρηµάτων υπέρ και κατά της αρχής του διαχωρισµού ανάµεσα στις νοµισµατικές και εποπτικές αρµοδιότητες των κεντρικών τραπεζών, βλέπε τη θεµελιώδη µελέτη των Goodhart and Schoenmaker (1993), καθώς και Goodhart (2000). 16

17 Πάντως, η εν λόγω τάση τείνει να αναστραφεί µετά την πρόσφατη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, λόγω των αστοχιών που έχουν αποδοθεί σχετικά στις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές σε πολλά κράτη. 74 Με την πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου καθιερώνονται σχετικά οι ακόλουθες δύο (2) αρχές: (α) Κατά την άσκηση των ειδικών καθηκόντων που πρόκειται να ανατεθούν στην ΕΚΤ, αυτή οφείλει να ακολουθεί τους στόχους που τίθενται στην Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου. 75 (β) Η ΕΚΤ οφείλει, επίσης, να ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα διαχωρισµένα ('separately') τόσο από τα καθήκοντα που σχετίζονται µε τη χάραξη και εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής όσο και από τα λοιπά της καθήκοντα, 76 χωρίς να υπάρχει µεταξύ τους ανάµειξη: "The tasks conferred upon the ECB by this regulation shall not interfere with the ECB's tasks relating to monetary policy and any other tasks". 77 Για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων, η ΕΚΤ καλείται να υιοθετήσει κάθε αναγκαίο κανόνα εσωτερικής λειτουργίας, περιλαµβανοµένων κανόνων αναφορικά µε το επαγγελµατικό-υπηρεσιακό απόρρητο Βλέπε σχετικά Davies and Green (2010), pp Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 18, παρ Ibid., άρθρο 18, παρ. 2, α' εδάφιο. 77 Ibid., άρθρο 18, παρ. 2, β' εδάφιο. 78 Ibid., άρθρο 18, παρ

18 2. Ειδικά: τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ και η άσκησή τους στο πλαίσιο του «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» 2.1 Τα επιµέρους ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ Ειδικά καθήκοντα αναφορικά µε πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε συµµετέχοντα κράτη µέλη Το εύρος των επιµέρους ειδικών καθηκόντων που προτείνεται να ανατεθούν στην ΕΚΤ µε την πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου σε σχέση µε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στα συµµετέχοντα κράτη µέλη είναι σηµαντικό, καθώς καλύπτει τα βασικά πεδία τόσο της µικρο-προληπτικής εποπτείας και ρυθµιστικής παρέµβασης, όσο και της µακρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης. Συγκεκριµένα, στην ΕΚΤ προτείνεται να ανατεθούν σε σχέση µε τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα τα καθήκοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις: των προαναφερθεισών Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύουν, της προαναφερθείσας πρότασης Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (στη συνέχεια η 'CRR'), της προαναφερθείσας πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (στη συνέχεια η 'CRD IV'), και της προαναφερθείσας πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ανάκαµψη και διευθέτηση προβληµατικών πιστωτικών ιδρυµάτων. 79 Τα εν λόγω καθήκοντα προτείνεται να είναι τα ακόλουθα: 80 (α) Η χορήγηση και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. 81 (β) Η αξιολόγηση της απόκτησης ή εκχώρησης ειδικών συµµετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα. 82 (γ) Η διασφάλιση της συµµόρφωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου σχετικά µε: τη µικρο-προληπτική εποπτεία (κανόνες αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, 83 τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, 84 τη ρευστότητα, 85 και τη µόχλευση των πιστωτικών ιδρυµάτων 86 ), καθώς και 79 Βλέπε σχετικά ανωτέρω την εισαγωγική ενότητα του παρόντος άρθρου ("Η προβληµατική", (υπό (ε)). 80 Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 4, παρ Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρα 6-18, όπως αυτά θα τροποποιηθούν µε τα άρθρα 9-21 της CRD IV. 82 Ibid., άρθρα 19-21, όπως θα τροποποιηθούν µε τα άρθρα της CRD IV. 83 Ibid., άρθρα , όπως θα τροποποιηθούν, σε εκτενέστατη βάση, µε τα άρθρα της CRR. 84 Ibid., άρθρα , όπως θα τροποποιηθούν µε τα άρθρα της CRR. 85 CRR, άρθρα CRR, άρθρα

19 τη δηµοσιοποίηση στο κοινό των συναφών πληροφοριών και στοιχείων («πυλώνας 3» του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου). 87 (δ) Η κανονιστική εξουσία του καθορισµού αυστηρότερων µικρο-προληπτικών απαιτήσεων και της επιβολής πρόσθετων µέτρων σε πιστωτικά ιδρύµατα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση σε νοµική πράξη, η οποία αποτελεί πηγή του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου. (ε) Η επιβολή στα πιστωτικά ιδρύµατα της υποχρέωσης να τηρούν «κεφαλαιακά αποθέµατα» ( capital buffers ) πέραν των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύµφωνα µε τις υπό υιοθέτηση διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου για τη µακρο-προληπτική ρυθµιστική παρέµβαση. 88 (στ) Η παρακολούθηση της εφαρµογής από τα πιστωτικά ιδρύµατα των διατάξεων του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου αναφορικά µε την ύπαρξη: ισχυρών διαδικασιών και µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης, 89 καθώς και αποτελεσµατικών εσωτερικών διαδικασιών για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. 90 (ζ) Η εποπτική αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυµάτων και, βάσει των συναφών πορισµάτων, η επιβολή (κατά περίπτωση) σε πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου («πυλώνας 2» του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου) συγκεκριµένων πρόσθετων κεφαλαιακών υποχρεώσεων, υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης στοιχείων, υποχρεώσεων ρευστότητας και άλλων µέτρων µικρο-προληπτικής φύσεως. 91 (η) Η διενέργεια εποπτικών 'stress-tests' σε πιστωτικά ιδρύµατα µε στόχο την υποστήριξη εποπτικών αναθεωρήσεων. 92 (θ) Σε ό,τι αφορά την ενοποιηµένη εποπτεία τραπεζικών οµίλων: η άσκηση εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση επί των µητρικών επιχειρήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε συµµετέχον κράτος µέλος, και 87 Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρα , όπως θα τροποποιηθούν και θα συµπληρωθούν µε τα άρθρα της CRR. 88 CRD IV, άρθρα Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρο 22, όπως θα τροποποιηθεί µε τα άρθρα και θα συµπληρωθεί µε τα άρθρα της CRD IV. 90 Ibid., άρθρο 123, όπως θα τροποποιηθεί µε το άρθρο 72 της CRD IV. 91 Ibid., άρθρo 124, όπως θα τροποποιηθεί µε το άρθρο 105 της CRD IV. 92 εδοµένου ότι µε την πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού 1093/2010, ο οποίος διέπει τη λειτουργία της ΕΒΑ, δεν προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2, του άρθρου 32 του εν λόγω Κανονισµού, η ΕΒΑ θα εξακολουθήσει να έχει τις εξουσίες που καθορίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, για τη διενέργεια εποπτικών 'stress-tests' σε πιστωτικά ιδρύµατα. Εν τούτοις, κατά την άποψη του γράφοντος, ενδέχεται να υπάρξει πεδίο αµφισβήτησης και σύγκρουσης αρµοδιοτήτων, αν η συναφής διάταξη της πρότασης Κανονισµού δεν καταστεί σαφέστερη ως προς τα ακριβή καθήκοντα της ΕΚΤ. 19

20 η συµµετοχή στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση επί (και στα κολλέγια εποπτών) µητρικών επιχειρήσεων πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες δεν είναι εγκατεστηµένες σε συµµετέχον κράτος µέλος. 93 (ι) Στο πεδίο της συµπληρωµατικής εποπτείας οµίλων ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων ( financial conglomerates, στη συνέχεια οι «ΟΕΧ»): η συµµετοχή στην άσκηση της εν λόγω εποπτείας σε σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν σε αυτούς, και η ανάληψη των καθηκόντων του συντονιστή, όταν η ΕΚΤ ορίζεται ως συντονιστής για έναν ΟΕΧ σύµφωνα µε τις διατάξεις του συναφούς ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2002/87/ΕΚ). 94 (ια) Η άσκηση εποπτικών καθηκόντων σε σχέση µε την «έγκαιρη παρέµβαση» (περιλαµβανοµένων των σχεδίων ανάκαµψης και των ρυθµίσεων ενδο-οµιλικής χρηµατοοικονοµικής συνδροµής) σε πιστωτικά ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν ή πιθανολογείται ότι θα παραβιάσουν τους κανόνες µικρο-προληπτικής εποπτείας, σε συντονισµό µε τις αρµόδιες «αρχές διευθέτησης» ('resolution authorities'). (ιβ) Ο συντονισµός των εκπροσώπων των εθνικών αρµοδίων αρχών και η εκ µέρους τους διατύπωση κοινών θέσεων, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στο Συµβούλιο Εποπτών και στο Συµβούλιο ιοίκησης της ΕΒΑ για τα θέµατα που σχετίζονται µε τα ειδικά καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν στην ΕΚΤ, σύµφωνα µε την πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα ανωτέρω υπό 1.5 (β)) Ειδικά καθήκοντα αναφορικά µε υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη Σε σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε µη συµµετέχοντα κράτη µέλη και τα οποία είτε είναι εγκατεστηµένα µέσω υποκαταστηµάτων σε συµµετέχον κράτος µέλος είτε παρέχουν εκεί ελεύθερα τις υπηρεσίες τους (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου), 95 η ΕΚΤ προτείνεται να ασκεί τα προαναφερθέντα (υπό 2.1.1) ειδικά καθήκοντα στις περιπτώσεις εκείνες που οι εθνικές αρµόδιες αρχές έχουν αρµοδιότητα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου) ως αρµόδιες αρχές κράτους µέλους υποδοχής Οδηγία 2006/4/8ΕΚ, άρθρα , τα οποία θα τροποποιηθούν µε τα άρθρα της CRD IV. 94 Για τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, βλέπε Γκόρτσο (2007). 95 Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρα 23-28, όπως θα τροποποιηθούν µε τα άρθρα της CRD IV. 96 Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου, άρθρο 4, παρ. 2. Βλέπε σχετικά την Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρα 29-37, όπως θα τροποποιηθούν µε τα άρθρα της CRD IV. 20

Ηπορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση

Ηπορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση Ηπορεία προς την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität des Saarlandes,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Η πορεία προς την «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος* Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: μια συνοπτική θεώρηση των θεσμικών και κανονιστικών διαστάσεων

Η «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: μια συνοπτική θεώρηση των θεσμικών και κανονιστικών διαστάσεων Η «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: μια συνοπτική θεώρηση των θεσμικών και κανονιστικών διαστάσεων Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 18 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

(β)): ). ο Thomas Wieser.

(β)): ). ο Thomas Wieser. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Θεσµική θεµελίωση Α. Η Οικονοµική και ηµοσιονοµική Επιτροπή (α) Το άρθρο 114, παρ. 2-4, της ΣΕΚ, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονταν σε όλα τα κράτη µέλη (περιλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 30/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.2.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιανουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές 9.2.2017 A8-0386/2 2 Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσφατη διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη: θεσµικές και ρυθµιστικές εξελίξεις

Η πρόσφατη διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη: θεσµικές και ρυθµιστικές εξελίξεις Η πρόσφατη διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και η τρέχουσα δηµοσιονοµική κρίση στην ευρωζώνη: θεσµικές και ρυθµιστικές εξελίξεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Insurance and Occupational Pensions Authority, εφεξής η «EIOPA»), βάσει

Insurance and Occupational Pensions Authority, εφεξής η «EIOPA»), βάσει Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µέσα στο «Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας» Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0207(COD) 5199/14 ADD 1 EF 7 ECOFIN 23 CODEC 50 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ εκέµβριος 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 106/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Απριλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC EL ECB-PUBLIC Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό εξωτερικού εμπειρογνώμονα ως αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Φρανκφούρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 21 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέταση της καταλληλότητας της έννοιας του «αποδεκτού κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 270/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 87/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών Η νομισματική πολιτική στην περιοχή του ενιαίου νομίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα