ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ... 8 ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤ

3 ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 49 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ «ΘΑΛΗΣ Το Ίδρυµα του Συντονιστή ο τίτλος της εγκεκριµένης έρευνας» THALIS INSTITUTE- TITLE 5:ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ Χ 6: ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΛΕΙ ΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ :ΚΩ. 4 9:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 10:ΚΩ :ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης ή Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ή Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 12:ΚΩ. 10 ή 11 ή 12 13:ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση ή Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση 14:ΚΩ. 100 ή :ΤΑΜΕΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 16:ΚΩ. 2 17:ΤΟΜΕΑΣ Ανθρώπινοι Πόροι 18:ΚΩ. 2 19:ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Εκπαίδευση 20:ΚΩ : ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 22:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 23:ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις :ΚΩ ή ή :ΠΟΣΟΣΤΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 27:ΚΩ :ΠΟΣΟΣΤΟ :ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 30:ΚΩ :ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή :ΚΩ. (NUTS/ LAU) 33:ΠΟΣΟΣΤΟ 3

4 ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) 1. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 35:ΚΩ :ΠΟΣΟΣΤΟ 100 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 37:Α/Α Τ Π 38:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 39:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 40: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 41:ΚΩ. 42:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 43:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ 44:ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 45:ΚΩ. 46:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α 47:ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 48:ΚΩ. 49:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ Α 50:ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 52:ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΙΑΤΑΚΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 53:ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΠΡ/ΙΣΜΟΥ ΕΠ/ΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ( ΙΠΕΕ) 54:ΚΩ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX :ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π..Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ 57:ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 58:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4

5 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 59:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. Η πράξη: ΘΑΛΗΣ Ι ΡΥΜΑ- Τίτλος ερευνητικής πρότασης θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Τίτλος Ερευνητικής πρότασης», και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και Υποέργο 2: «Προµήθεια/ Υπηρεσία» Θα συµπληρωθεί η σύντοµη περιγραφή «ABSTRACT» του φυσικού αντικειµένου, όπως αυτό είχε υποβληθεί στην προς αξιολόγηση πλήρη πρόταση, µεταφρασµένη στην ελληνική γλώσσα. Ο Σκοπός της πράξης είναι: Οι Στόχοι της πράξης είναι: Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ράσεις: (θα συµπληρωθούν µόνο οι τίτλοι τους) ράση 1: ράση 2: 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της πράξης) Αναλυτικά η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου και η µεθοδολογία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου υπάρχει στο επισυναπτόµενο pdf. αρχείο της αγγλικής πρότασης, όπως είχε αναρτηθεί στην πλατφόρµα αξιολόγησης και είναι ήδη στη διάθεση της διαχειριστικής αρχής. Υποέργο 1 : «ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)» Συντονιστής:..(ονοµατεπώνυµο)/ Ίδρυµα/Τµήµα 2.1 ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φυσικού Αντικειµένου (ΣΕ ΜΗΝΕΣ): Έναρξη Έρευνας: αποτελεσµάτων) (είναι δυνατή µετά την ηµεροµηνία ανάρτησης των Εκτιµώµενη Λήξη Έρευνας: 30/09/2011 (τελική δυνατή ηµεροµηνία λήξης φυσικού αντικειµένου) 2.2 Περιγραφή ράσεων προς υλοποίηση 1: Περιγραφή: 2: Περιγραφή:. 5

6 2.3 Αντιστοίχηση εγκεκριµένων ράσεων µε την ΚΕΟ Η κάθε συνεργαζόµενη ερευνητική οµάδα θα υλοποιήσει τις ακόλουθες ράσεις (θα γίνει αντιστοίχηση των ράσεων που αναφέρονται στην σύντοµη περιγραφή του φυσικού αντικειµένου µε τις τουλάχιστον τρεις συνεργαζόµενες ερευνητικές οµάδες της ΚΕΟ). Ερευνητική οµάδα 1 ράση : Περιγραφή : Χρονική ιάρκεια : Ερευνητική οµάδα 2 ράση : Περιγραφή : Χρονική ιάρκεια : Ερευνητική οµάδα 3 ράση : Περιγραφή : Χρονική ιάρκεια : Μέλη Κύριας Ερευνητικής Οµάδας Όπως αυτά φαίνονται στον επισυναπτόµενο πίνακα: Μέλη ΚΕΟ ΟΕΣ, Ανά Συνεργαζόµενη ερευνητική Οµάδα (να αναρτηθεί επισυναπτόµενος πίνακας µε τα ονόµατα της ΚΕΟ ΟΕΣ όπως αυτά έχουν υποβληθεί στην πλήρη πρόταση, µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα) 3. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα υποέργου ανά ράση) Υποέργο 1 : «ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)». ράση 1 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ «..» (Τίτλος _1) («δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις / µονογραφίες (αριθµός ) κλπ) ράση 2 «..» (Τίτλος _2) ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ («δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις / µονογραφίες (αριθµός ) κλπ) ράση 3 «..» (Τίτλος_2) 6

7 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ («δηµοσιεύσεις / ανακοινώσεις / µονογραφίες (αριθµός ) κλπ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 60: Α/Α 61:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 62: ΕΙ ΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 63: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αυτεπιστασία Συνολικός π/υ ΟΧΙ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 65: Α/Α 66:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 67: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 68: ΚΩ 69.1:ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 69.2:ΗΜ/ΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 69.3: ΗΜ/ΝΙΑ ΝΟΜΙKΗΣ ΕΣΜΕΥΣΗΣ 1. ΑΛΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ :ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 71:ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 72:ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΜΗΝΕΣ 73:ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναφορά ενδεχόµενων κινδύνων µη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ηµεροµηνίες έναρξης λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασµού υλοποίησής της ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 74:ΚΩ ΙΚΟΣ * 75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 76:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 6912 Αριθµός ενισχυόµενων ερευνητικών προγραµµάτων 6913 Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα 6442 Αριθµός δηµοσιεύσεων / ανακοινώσεων 6914 Αριθµός µετακαλούµενων ερευνητών από το εξωτερικό 7

8 6911 Αριθµός ενισχυόµενων ερευνητικών προγραµµάτων διδακτορικής και µεταδιδακτορικής έρευνας. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 78:ΚΩ ΙΚΟΣ * 79:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 80:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 81:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 82:ΚΩ ΙΚΟΣ * 83:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 84:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 85:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 501 Θέσεις Εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 86.1:ΚΩ ΙΚΟΣ 87.1:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 88.1:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 89.1:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 86.2:ΚΩ ΙΚΟΣ 87.2:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 88.2:ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 89.2:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 90:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Χ 91:ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 92: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 93: ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 94:ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ : 95:ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 96:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ 8

9 97:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ 98:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ 99:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥ ΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 100:ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 101.1: ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ 101.2: ΑΛΛΟ 102:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 103:ΚΩ. ΟΠΣ 104: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 105:ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 106: ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 107:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν το φυσικό αντικείµενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιµα στην οικεία.α. ) 108: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (µόνο για έργα γέφυρες) 109:Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ; ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 110:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 111:ΚΩ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ) 112:ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π..Ε. 113:ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 114: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 115:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 116:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 117:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία 118:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 9

10 (β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές 119:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία (β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές Παρατηρήσεις: ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συνοπτική περιγραφή: 120: ΦΑΣΗ / ΣΤΑ ΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ α) των απαιτούµενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, τευχών δηµοπράτησης, κ.λπ) β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 121:ΕΧΕΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 122:ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 123: ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΕ ΒΜ 124:ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 10

11 125: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κανονικό Μεικτό Εξαιρούµενο 126: Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου) υπαγόµενα σε ΦΠΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ 127: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (σταθερό ποσοστό επί των άµεσων δαπανών) (%) 17% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 128:ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 129:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 130:ΣΥΝΟΛΙΚΗ 131:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 132: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜOΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (µετά την αξιολόγηση) Ε.Π. (αναγκαία για το έργο) 1α. Βάσει παραστατικών i. ποσό χωρίς ΦΠΑ ii. ΦΠΑ 1. Άµεσες απάνες 1β. Κατ αποκοπή βάσει µοναδιαίου κόστους 1γ. Κατ αποκοπή ποσό Σύνολο 2. Έµµεσες απάνες i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2α. Βάσει παραστατικών ii. ΦΠΑ 2β. Κατ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αµέσων δαπανών 3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων 133: ΣΥΝΟΛΑ 134: Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (Μόνο για συµβάσεις παραχώρησης / ΥΓΟΣ) 135: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ 136: ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΕΙΟΥ 137:ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΟΥ 138:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟ Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ. 55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1083/06; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ 139:ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 140: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ (%) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 11

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 141.1: ΠΟΣΟ Ι ΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (µόνο για νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν µε ίδιους πόρους, δεν περιλαµβάνει ΦΠΑ, δεν εγγράφεται στο Π Ε) 141.2: ΦΠΑ (µόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν εγγράφεται στο Π Ε) 142: ΠΟΣΟ ΚΩ ΙΚΟΥ Π/Υ (1) 143: ΠΟΣΟ ΚΩ ΙΚΟΥ Π/Υ (2) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 144: ΕΤΟΣ 145:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜOΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 146:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ στο Π Ε 147:ΠΟΣΟ ΚΩ ΙΚΟΥ Π/Υ(1) 148:ΠΟΣΟ ΚΩ ΙΚΟΥ Π/Υ (2) : ΣΥΝΟΛΑ 12

13 ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 150: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗΣ 151: ΚΩ : 152: ΠΟΣΟ ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 153: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗΣ 154: ΚΩ : 155: ΠΟΣΟ ΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 156: ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό 157: ΚΩ 10.1 ή 11.1 ή Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως από τις επιχειρήσεις 159: ΚΩ :ΠΟΣΟΣΤΟ 158:ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2. Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας 3.Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο ΚΩ. ΚΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 4.Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες ΚΩ. 24 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : ΚΩ. 163:ΠΟΣΟΣΤΟ 2. ΚΩ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ) 164:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π.Μ. 165:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΤΕΚΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα