ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)"

Transcript

1 Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: 2401 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/ Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών. Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη, 24 η Ιουνίου 2015, και ώρα 10:30 π.μ. παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών, κκ. Δημητρίου Βαρουτά, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, απόντων των τακτικών μελών, κκ. Χρήστου Καψάλη και Νικόλαου Καλουπτσίδη, οι οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, προκειμένου να αποφασίσει επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/ Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» που αφορούσε την υπ αριθ. 266/2009 σχετική Απόφαση της Αρχής με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών από την εν θέματι εταιρεία. Τα τακτικά μέλη της Αρχής, κκ. Κων/νος Λαμπρινουδάκης και Μιχαήλ Γεωργιακόδης, οι οποίοι απουσίαζαν από την από ακρόαση της εταιρείας.., με τις από έγγραφες Δηλώσεις τους, ενημέρωσαν την Ολομέλεια ότι μελέτησαν το από 17 Φεβρουαρίου 2010 Πρακτικό Ακρόασης, το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/ Υπόμνημα της εταιρείας, το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε εξέλιξης της διαδικασίας και του περιεχομένου των προηγούμενων σχετικών με το θέμα αυτό συνεδριάσεων. Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με την παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών από την εταιρεία με την επωνυμία «..», κατόπιν διενέργειας επιτόπιου τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής της υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας.., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε (αριθ. Έκθ. Επίδοσης 5400/ ). Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα: Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ αριθ. 266/2009 απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «.» (εφεξής..), την 16 η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15 μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Η υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/ Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ αριθ. 266/2009 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 6148/ Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ... Μετά από έγγραφο αίτημα αναβολής της εταιρείας (αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2708/ ) η Ακρόαση αναβλήθηκε για την 17 η Φεβρουαρίου Η υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 218/ Κλήση επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 6313/ Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών... Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 17 ης Φεβρουαρίου 2010 δια των κκ.,, δικηγόρου της εταιρείας και. Κατόπιν της διεξαγωγής της από ακρόασης της εταιρείας ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία τα Πρακτικά της εν λόγω ακρόασης δια του υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 821/ εγγράφου της Α.Δ.Α.Ε.,

2 όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 6530/ έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ.. και δόθηκε στην εταιρεία προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πρακτικών για την κατάθεση ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. εγγράφου υπομνήματος. Η εταιρεία υπέβαλε εν συνεχεία ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/ έγγραφο υπόμνημά της. Έκτοτε μεσολάβησε η απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3319/2010, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων θα πρέπει να εκδίδονται ύστερα από προηγηθείσα δημόσια συνεδρίαση. Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή εξεδόθη ο Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012). Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ αριθ. 1361/2013 απόφαση του Δ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ αριθ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη ότι, μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της , οι συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα μυστικές. Κατόπιν τούτου, η Αρχή επανέρχεται στην παρούσα υπόθεση. Β. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του Συντάγματος, β) του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α / ), ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1, το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α, β, γ, ιβ και παρ. 2 και το άρθρο 11 αυτού, όπως ισχύει, γ) του Ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 136/ ), δ) του άρθρου 20 παρ.2 του Συντάγματος, ε) του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο : «Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α 220) αντικαθίσταται ως εξής : 7. Η λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται από την ίδια και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο ως προς τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, ανάλογα με τη φύση και αποστολή της κάθε αρχής. Κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων αρχών είναι μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό τους. Αν ο κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτημα. Η αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της αρχής. Η δημόσια συνεδρίαση της αρχής αποκλείεται : α. αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της αρχής, η δημόσια συνεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Εάν ο κανονισμός της αρχής προβλέπει δημόσια συνεδρίαση, η αρχή μπορεί, για τους ανωτέρω λόγους, να συνεδριάσει μυστικά. Αν κατά τη διάρκεια της δημόσια συνεδρίασης παρακωλύεται η διαδικασία από την παρουσία τρίτων προσώπων ή διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, με απόφαση της αρχής που λαμβάνεται παραχρήμα και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, μπορεί να διακοπεί η δημόσια διαδικασία και να συνεχισθεί με την παρουσία μόνο των ενδιαφερομένων...», στ) του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 47 Α / ), άρθρο 26 παρ. 7,

3 ζ) της υπ αριθ. 97 Α /2012 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/ ), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/ και 1751/Β/ ) και ιδίως : α) το άρθρο 1 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/ , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Οι ακροάσεις της Αρχής είναι μυστικές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσης, όπως ισχύει.», β) το άρθρο 2 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «Το άρθρο 6 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/ , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως :.3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές. Ειδικώς κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί με γραπτή αίτησή του να ζητήσει τη διενέργεια της διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτημα. Η Αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιαδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της Αρχής. Η δημόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται : α) αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης, β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δημόσια συνεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης», η) της υπ αριθ. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1642/ ), όπως ισχύει, θ) της Απόφασης υπ αριθ. 629 α /2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 87/ ), ι) της Απόφασης υπ αριθ. 630 α /2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 87/ ), ια) της Απόφασης υπ αριθ. 631 α /2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων» (ΦΕΚ Β 87/ ), ιβ) της Απόφασης υπ αριθ. 632 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β 88/ ), ιγ) της Απόφασης υπ αριθ. 633 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ Β 88/ ), ιδ) της Απόφασης υπ αριθ. 634 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β 88/ ), 2. τις υπ αριθ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 3. την υπ αριθ. 1361/2013 απόφαση του Δ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ αριθ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη ότι μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της οι συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα μυστικές, 4. το γεγονός ότι η διεξαγωγή της διαδικασίας ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «...» ενώπιον της Αρχής έλαβε χώρα προ της έναρξης ισχύος του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), 5. την υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα,

4 6. την υπ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε (αριθ. Έκθ. Επίδοσης 5400/ ) με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας, η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα, 7. την υπ αριθ. 254/2008 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ορίστηκε Ομάδα Ελέγχου, 8. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 360/ έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., 9. την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2484/ ), 10. την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2572/ ), 11. την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρεία (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2649/ ), 12. την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2697/ ), 13. την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρεία. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2764/ ), 14. την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρεία (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2784/ ), 15. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ έγγραφο της εταιρείας, 16. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 1028/ έγγραφο της. που αφορά φάκελο σχετικό με την εφαρμογή της Πολιτικής (διαδικασίες) και με κατάλογο συστημάτων, εφαρμογών και εγκαταστάσεων της εταιρείας, 17. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 175/ έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., 18. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 437/ έγγραφο της εταιρείας, 19. την από Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία. αναφορικά με την πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, 20. την υπ αριθ. 57/ Εισήγηση για την έγκριση της Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, 21. το από Πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για έγκριση της Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία. αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, 22. την υπ αριθ. 223/2009 Εισήγηση για κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας.., 23. το από Πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. που αποφασίστηκε η κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας, 24. την υπ αριθ. 266/2009 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για Κλήση σε Ακρόαση 25. την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/ Κλήση σε Ακρόαση, η οποία επιδόθηκε μετά της συνημμένης υπ αριθ. 266/2009 Απόφασης και της από Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία. αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου (αριθ. Έκθεσης Επίδοσης 6148/ του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ...),

5 26. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2708/ έγγραφο της εταιρείας. με θέμα «Αίτημα αναβολής διεξαγωγής ακρόασης», 27. το Πρακτικό της Συνεδρίασης της Ολομέλειας που έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής της Ακρόασης της εταιρείας, 28. την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 218/ Κλήση (Μετά από αναβολή) σε Ακρόαση (αριθ. Έκθεσης Επίδοσης 6313/ του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. ), 29. τα Πρακτικά της από Ακρόασης της εταιρείας, 30. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 821/ έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία μετά των συνημμένων πρακτικών της ακρόασης (αριθ. Έκθεσης Επίδοσης 6530/ του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ..), 31. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/ Υπόμνημα της εταιρείας, 32. το γεγονός ότι ο τακτικός έλεγχος έλαβε χώρα μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισης της πολιτικής ασφάλειας της εταιρείας (διενεργήθηκε κατά τις ημερομηνίες , , , , και και η επίδοση της απόφασης 69/2007 με την οποία εγκρίθηκε η η υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα, έλαβε χώρα την , όπως προκύπτει από την υπ αριθ. Έκθ. Επίδοσης 5400/ του δικαστικού επιμελητή Αθηνών, κ. ), 33. την υπ αριθ. 315/ Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 34. το Πρακτικό της από Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 35. την υπ αριθ. 15/ Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 36. το Πρακτικό της από Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 37. το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 133/ έγγραφο της Αρχής, 38. το υπ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ Α.Δ.Α.Ε. 74/ έγγραφο της εταιρείας, 39. την υπ αριθ. 101/ Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 40. την υπ αριθ. 115/ Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 41. το Πρακτικό της από Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 42. την υπ αριθ. 123/ Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 43. το Πρακτικό της από Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 44. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου της επικοινωνίας. Προκύπτουν τα ακόλουθα: Ι. Εκ των στοιχείων του φακέλου, της από ακροάσεως των εκπροσώπων της εταιρείας, μετά των δικηγόρων της, του υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/ υποβληθέντος υπομνήματος μετά των συνημμένων αυτού εγγράφων και της από Έκθεσης Ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας προέκυψε ότι η εν θέματι εταιρεία, κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφάρμοζε τμήματα επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών της εγκριθείσας με την Απόφαση 69/2007 Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και δεν υπέβαλε Πολιτική.., ως όφειλε. Ειδικότερα:

6 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α, ιβ, και παρ. 2 του Ν. 3115/2003, όπως ισχύει, άρθρο 15 και Παράρτημα Α και Β της υπ αριθ. 629 α /2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., όπως ισχύει, άρθρο 13 και Παράρτημα Α και Β της υπ αριθ. 630 α /2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., όπως ισχύει, άρθρο 16 και Παράρτημα Α και Β της υπ αριθ. 631 α /2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., όπως ισχύει, άρθρο 10 και παράρτημα Α και Β της υπ αριθ. 632 α /2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., άρθρα 22 έως 29 της υπ αριθ. 633 α /2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και άρθρα 19 έως 23 της υπ αριθ. 634 α /2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.) προέβη, δυνάμει της υπ αριθ. 254/2008 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, στη διενέργεια επιτόπιου τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.. για τον έλεγχο εφαρμογής της υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε (αριθ. Έκθ. Επίδοσης 5400/ ). Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας περιελάμβανε έξι (6) επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της, κατά τις ημερομηνίες , , , , και και είχε δειγματοληπτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι λόγω του μεγέθους της ελεγχόμενης εταιρείας και του πλήθους των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της, δεν ήταν δυνατός ο πλήρης έλεγχος του συνόλου των εγκαταστάσεων και των συστημάτων της ως προς την εφαρμογή της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας. Αναλυτική περιγραφή του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού εμπεριέχονται στις αντίστοιχες Αναφορές Διεξαγωγής Ελέγχου της , , , , και και στην από 27 Φεβρουαρίου 2009 «Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία. αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου». Ειδικότερα: Με την από «Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία αναφορικά με την πολιτική διασφάλισης του απορρήτου» η Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Από τους επιτόπιους ελέγχους της Ο.Ε. στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας, όπως περιγράφονται στην Β ενότητα της παρούσας Έκθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Επιπροσθέτως, πέραν των διαπιστώσεων που άπτονται της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας., διατυπώνονται οι ακόλουθες συστάσεις: Σημειώνεται ότι οι ως άνω διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας. αφορούν μόνον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Τέλος, δεδομένου:

7 Της από δήλωσης της εταιρείας., στο υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ έγγραφο της.., με θέμα: «Απάντηση της. στην Έκθεση Ελέγχου συμμόρφωσης», ότι δεν περιλαμβάνεται στην Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου της εταιρείας. και της από δήλωσής της (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 437/ έγγραφο), σε σχετική ερώτηση της Α.Δ.Α.Ε., προκύπτει ότι η εταιρεία όφειλε,, να υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στην οποία να περιλαμβάνεται η Πολιτική.». Στη συνέχεια η από «Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία αναφορικά με την πολιτική διασφάλισης του απορρήτου» καταλήγει στο ακόλουθο Πόρισμα : «Ε. ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διενέργειας ελέγχου στην εταιρεία.., τα οποία προέκυψαν από: τη μελέτη της Πολιτικής Ασφάλειας, των Διαδικασιών Ασφάλειας, λοιπών εγγράφων και στοιχείων του σχετικού φακέλου, το δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας και των Διαδικασιών Ασφάλειας της εταιρείας, τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, την εξέταση των παραληφθέντων στοιχείων, όπως αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι στη διάθεση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., προκύπτει ότι η εταιρεία.., κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφάρμοζε τμήματα επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών της εγκριθείσας (Απόφαση 69/2007) Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε πλήρης εφαρμογή της εγκριθείσας (Απόφαση 69/2007) Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας». Επί των δύο (2) αποδιδόμενων στην εταιρεία. παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας όπως αυτοί διατυπώνονται τόσο στο υποβληθέν Υπόμνημά της (αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/ ), όσο και στα από Πρακτικά Ακρόασης επισημαίνονται τα ακόλουθα: Ι. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Α {μη εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών της εγκριθείσας με την υπ αριθ. Απόφαση 69/2007 της Ολομέλειας «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας, κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου από την Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με την από Έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία. και τις σχετικές Αναφορές διεξαγωγής ελέγχου ( , , , , και )} i) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (1) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία: «Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο.» η εταιρεία ισχυρίζεται ότι (σελ. 2,3 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος και σχετική αναφορά στις σελ. 5,6 του από Πρακτικού Ακρόασης). Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας είναι αβάσιμος και αντιφατικός, δεδομένου ότι η ελεγχόμενη εταιρεία αποδέχεται την ύπαρξη..., η οποία διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο.. του εν λόγω συστήματος από την Ο.Ε. Η δε συσχέτιση από την εταιρεία του συνόλου των περιπτώσεων που ελέχθησαν και αφορούσαν. ουδόλως επηρεάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου της Αρχής. Επίσης, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «...» (σελ. 3 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας είναι αβάσιμος και αναληθής δεδομένου ότι η διαπιστωμένη κατά τον τακτικό έλεγχο.. Επιπροσθέτως, η εταιρεία δηλώνει ότι «.» (σελ. 3 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος), εν

8 τούτοις, όμως, δεν έγινε αντιληπτή από τους εσωτερικούς ελέγχους της εταιρείας, αλλά ευρέθη κατά τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Ο.Ε. της Α.Δ.Α.Ε. Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «..» (σελ. 3 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος και σχετική αναφορά στις σελ. 6,7 του από Πρακτικού Ακρόασης), αβασίμως προβάλλεται δεδομένου ότι ο επιτόπιος τακτικός έλεγχος από την Ο.Ε. είχε δειγματοληπτικό χαρακτήρα και κατά τη διενέργειά του ελέγχθηκαν. επί μεγάλου συνόλου αυτών. Μάλιστα εκπρόσωπος της εταιρείας σε ερώτηση που δέχθηκε κατά την Ακρόαση αυτής ενώπιον της Αρχής ανέφερε ότι «.» (σελ. 6 του από Πρακτικού Ακρόασης). Και συνεχίζει «.» (σελ. 6,7 του από Πρακτικού Ακρόασης). Πλην όμως, ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι η διαπιστωθείσα παράβαση ήταν «μεμονωμένη και συγκυριακή» ενδεχομένως να ήταν βάσιμος στην περίπτωση που η Ο.Ε. προέβαινε σε έλεγχο του.. Εν προκειμένω όμως, στερείται βασιμότητας ο ανωτέρω ισχυρισμός καθόσον ο έλεγχος είχε δειγματοληπτικό χαρακτήρα και παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε τυχαία., διαπιστώθηκε εύρημα από το οποίο συνάγεται ότι η εφαρμογή της διαδικασίας.., δεν ήταν η προσήκουσα. Επιπροσθέτως, ως προς τον ισχυρισμό ότι είναι νομικώς και ουσιαστικώς αβάσιμες οι αποδιδόμενες κατηγορίες ως μη στηριζόμενες στα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης (σελ. 2 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος) επισημαίνεται ότι η παρατήρηση υπό στοιχ. (1) αναφέρεται στη μη. εφαρμογή της.. της εγκριθείσας με την υπ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας.., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα, σκοπός της οποίας είναι «...»... Συγκεκριμένα η εταιρεία δηλώνει ότι (σελ. 3, 4 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). ii) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (2) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία «Διαπιστώθηκε ότι δεν διατηρείται.» η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «Η διατυπωθείσα υπό τη μορφή αποτελέσματος ελέγχου αιτίαση πάσχει αοριστία, διότι δεν καθίσταται σαφής και κατανοητή η διαπιστωθείσα παράβαση και το συναχθέν αποτέλεσμα ελέγχου. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται σαφές..» (σελ. 5 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας προβάλλεται αβασίμως, δεδομένου ότι η διαπίστωση υπό στοιχ. (2) αφενός προέκυψε από τον επιτόπιο έλεγχο των συστημάτων της εν θέματι εταιρείας και συνυπεγράφη χωρίς καμία επιφύλαξη από τους εκπροσώπους της, αφετέρου αναφέρεται στη μη εφαρμογή των παρ.3.8. της εγκριθείσας με την υπ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/ «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/ και ΕΜΠ 17/ έγγραφα. Ειδικότερα, στις ως άνω παραγράφους αναφέρεται ότι: Κατά την Ακρόαση της εταιρείας ενώπιον της Αρχής εκπρόσωπός της επιβεβαιώνει αρχικά τη σχετική διαπίστωση της Ο.Ε., και αποδέχεται τη μη τήρηση..αναφέροντας «...» (βλ. σελ. 12, 13 του από Πρακτικού Ακρόασης)... (σελ. 5 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας οψίμως προβάλλεται, καθόσον ουδεμία μνεία περί της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου. Αντιθέτως, υπάλληλοι της εταιρείας συνυπέγραψαν την από Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου με την ως άνω διαπίστωση χωρίς καμία επιφύλαξη. Ο ισχυρισμός εκπροσώπου της εταιρείας ότι «..» (βλ. σελ. 9 του από Πρακτικού Ακρόασης), ουδόλως επηρεάζει τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου της Ο.Ε. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η διαδικασία.., δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της παραγράφου 3.9. της διαδικασίας. iii) ) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (3) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία «Διαπιστώθηκε ότι., η εταιρεία.αναφέρει: (σελ. 7 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος).

9 Πλην όμως, από τα ανωτέρω δεν δίδεται σαφής απάντηση για το εάν.. κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου. Η εταιρεία προβαίνει σε διευκρινίσεις επί του θέματος μόνον όσον αφορά χρονική περίοδο μεταγενέστερη του ελέγχου. Ειδικότερα, δηλώνει ρητά ότι (σελ.7,8 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν θέματι εταιρεία αποδέχεται την ως άνω διαπίστωση της Ο.Ε. Ως προς την..η εταιρεία δηλώνει ότι χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει ότι (σελ. 8, 9 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας δεν επαληθεύεται, δεδομένου ότι στην από Αναφορά ελέγχου της Ο.Ε., σχετικά με τη.. του συστήματος.. αναφέρεται ότι «..». Ως εκ τούτου, από την ως άνω Αναφορά ελέγχου δεν καθίσταται σαφές ότι το Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «..» (σελ. 6 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος), αβασίμως προβάλλεται δεδομένου ότι η παρατήρηση υπό στοιχ. (3) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου αναφέρεται στη μη εφαρμογή της παρ ιv) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (4) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία «Διαπιστώθηκε ότι» η εταιρεία ισχυρίζεται αρχικά ότι «.» (σελ. 9 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, η διαπίστωση υπό στοιχ. (4) προέκυψε από τον έλεγχο Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι δεν (σελ. 9 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος) προβάλλεται αβασίμως, δεδομένου ότι.» (σελ. 10 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ 136/Α/ ) «Ο πάροχος υποχρεούται να καταρτίζει και εφαρμόζει ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας ως προς τα μέσα, τις μεθόδους και τα μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε.». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο πάροχος υποχρεούται όχι μόνον να καταρτίζει, αλλά και να εφαρμόζει μέσω των διαδικασιών του την εγκριθείσα από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας. Οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τις προβλεπόμενες στους Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε. υποχρεώσεις του, ο πάροχος οφείλει να το επισημάνει στο κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας που υποβάλλει. Εν προκειμένω όμως, ουδεμία αναφορά των ισχυρισμών της εταιρείας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο υπ αριθ. 942/ Υπόμνημά της, σχετικά με την αδυναμία., έλαβε χώρα στην.της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς τη βασιμότητά τους από την Α.Δ.Α.Ε., προ της διενέργειας του τακτικού ελέγχου, αντικείμενο του οποίου είναι η εφαρμογή και υλοποίηση της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας, μέσω των διαδικασιών της. v) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (5) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία «Διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται συστηματικά.» η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «..» (σελ. 10 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, η ως άνω διαπίστωση προέκυψε από δήλωση εκπροσώπων της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στο σημείο Α2 της από Αναφοράς Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία και από την οποία συνάγεται ότι ο έλεγχος της Ο.Ε. αφορούσε τις. Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «..» (σελ. 12 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος) δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί εν προκειμένω, και τούτο διότι κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου την , η εταιρεία προέβη σε αντίθετη δήλωση, ότι, δηλαδή, δεν γίνεται Ως εκ τούτου, η διακρίβωση της βασιμότητάς του θα αποτελέσει αντικείμενο προσεχούς ελέγχου. Επίσης, η διαπίστωση υπό στοιχ. (5) αναφέρεται στη μη εφαρμογή της παρ «. σύμφωνα με την οποία «..».

10 ΙΙ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Β {μη υποβολή της. (άρθρα και της υπ αριθ... Απόφασης «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την..» (ΦΕΚ Β 87/ ), σύμφωνα με την από Έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία και τις σχετικές Αναφορές διεξαγωγής ελέγχου ( , , , , και )} Ως προς το κεφάλαιο Γ του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος η εταιρεία αποδέχεται τη σχετική διαπίστωση της Ο.Ε. αποδίδοντας. στους ακόλουθους λόγους: «.» (σελ. 13 του υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Πλην όμως, ο εν λόγω ισχυρισμός της ελεγχόμενης εταιρείας ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης και προβάλλεται αβασίμως, δεδομένου ότι εν προκειμένω, η υποβολή της Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου. Κατά συνέπεια, ουδόλως επηρεάζει τις διαπιστώσεις της Ο.Ε. ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «η ήδη υφιστάμενη και εγκεκριμένη Πολιτική Ασφαλείας. κάλυπτε τις υπό τους αριθμούς.. (εννοεί αποφάσεις). καθόσον αφορά στην υπ αριθμόν.,» (βλ. σελ. 13 το υπ αριθ. 942/ Υπομνήματος). Επιπροσθέτως, τόσο από τα Πρακτικά της Ακρόασης όσο και από το Υπόμνημα της εταιρείας, δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης.. Η δε ενημέρωση της Α.Δ.Α.Ε. από την εν θέματι εταιρεία δεν έλαβε χώρα αυτοβούλως, αλλά μετά από σχετικό ερώτημα της Α.Δ.Α.Ε. που ετέθη με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 175/ έγγραφο της Αρχής με θέμα «Παροχή πληροφοριών», και στο οποίο η εταιρεία.. με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 437/ έγγραφό της αορίστως και πάλι αναφέρει ότι «.». Κατόπιν τούτου, προς διασαφήνιση της ακριβούς ημερομηνίας., η Α.Δ.Α.Ε. απέστειλε το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 133/ έγγραφο με το οποίο καλούσε την εταιρεία να ενημερώσει την Αρχή σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό αυτής. Η εταιρεία στο υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ: 74/ έγγραφό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι. Κατά συνέπεια, αβασίμως προβάλλονται οι ανωτέρω ισχυρισμοί της εταιρείας αναφορικά με τους λόγους που της υπαγόρευσαν τη μη υποβολή, εκ μέρους της, πολιτικής ασφάλειας., αφού από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία. είχε θέσει σε λειτουργία..., γεγονός που η εταιρεία απέφυγε να ανακοινώσει στην Α.Δ.Α.Ε., παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Αρχής μέσω επιστολής, αρχικά, και κατά τη διάρκεια της Ακρόασης της εταιρείας εν συνεχεία. Η εταιρεία, όμως, δεν προέβη σε προσδιορισμό της ημερομηνίας, ούτε στην υπ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.437/ απαντητική επιστολή της, ούτε κατά τη διάρκεια της Ακρόασης, ούτε στο υποβληθέν Υπόμνημά της. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Συντάγματος, η διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας αποτελεί αρμοδιότητα Ανεξάρτητης Αρχής, και εν προκειμένω της Α.Δ.Α.Ε., της οποίας σκοπός είναι η προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (άρθρ. 1 παρ.1 του ιδρυτικού της Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»). Εκ των διατάξεων αυτών προκύπτει υποχρέωση των υποκειμένων στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Α.Δ.Α.Ε. φορέων να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της, πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται για.., όπως εν προκειμένω. Η υποχρέωση αυτή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να ενημερώνει άμεσα την Α.Δ.Α.Ε. για ζητήματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή της, συνάγεται και από τις διατάξεις του Ν.3674/2008, καθώς και από το άρθρο 12 παρ. 1γ της υπ αριθ. 630 α /2004 απόφασης της Αρχής. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των αποδιδόμενων παραβάσεων, όπως ανωτέρω αναλύονται, δια της μη εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών της εγκριθείσας με την υπ αριθ. 69/2007 Απόφαση, Πολιτικής για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εν θέματι εταιρείας, καθώς και της μη υποβολής Πολιτικής, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της χρηστής Διοίκησης, την αρχή της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας

11 Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1) Ομοφώνως την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία ως προς την Α παράβαση «..)» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας Απόφασης. 2) Ομοφώνως, την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «..» ως προς τη Β παράβαση «..» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας Απόφασης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 1) Ομοφώνως, για την Α παράβαση «.» τη διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ) στην εταιρεία «...», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας Απόφασης. 2) Ομοφώνως για τη Β παράβαση «.» στην εταιρεία «.» τη διοικητική κύρωση της σύστασης για συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία οικειοθελώς συμμορφώθηκε και κατέθεσε την εν λόγω Πολιτική Ασφάλειας σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν την διεξαγωγή της ακρόασης Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «...» με Δικαστικό Επιμελητή. Ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Μαραβέλας

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400 Μαρούσι, 13.07.2015 Αριθ. Πρωτ. 1400 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 170/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 1082 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 182/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 2739 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «.

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 16.10.2015 Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:159/2015 ) Θέμα: : Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 2611/30.11.2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016 Αριθ. πρωτ.:798 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» (εφεξής καλούμενη Κανονισμός για τη Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 775 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 150/2010 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 313/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθμ: 149/2016 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 ) Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.:2485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «...», με αντικείμενο τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010) Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 2555 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 252/2010) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 2689/08-12-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013) Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. πρωτ.:439 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 239/30.01.2013 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 819 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1906/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.:820 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1902/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1431 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011 Αρ.Πρωτ. 181 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1931/04-09-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΔ1-Ρ4Γ. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΔ1-Ρ4Γ. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 ) Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2009 Αρ.Πρωτ. :. ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 243/2017) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1430 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.»), με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ. :150 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 323/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 208/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 385 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση επί της από 02.04.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία... με αντικείμενο τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1429 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 225/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017) Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017) Μαρούσι, 25 Απριλίου 2017 Αρ. πρωτ.:1245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 690/10-03-2014 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2643 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017 Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.: 1700 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία.., με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 116Β/2017. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) κατά τη συνεδρίαση της 22 ης Μαρτίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 116Β/2017. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) κατά τη συνεδρίαση της 22 ης Μαρτίου 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 116Β/2017 Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 3042 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «...» κατόπιν της διαδικασίας ακρόασης της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: 1006 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2740 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Έγκριση των από 17 Οκτωβρίου 2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017 Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2992 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Θέµα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία..., µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 340/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 340/2016) Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 479 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 340/2016) Θέμα: Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «.», η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 ) Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2677 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 ) Θέμα: Έγκριση της από 31 Αυγούστου 2017 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας του με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 Αθήνα, 21-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4608/21-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις 12-04-2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/31 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 685/30/12-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσης Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016 Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1700 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση αναφορικά με την από 06 Φεβρουαρίου 2013 εταιρεία.». Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT» και αφετέρου της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017) Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.:1782 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «...» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «BET365 GROUP LIMITED» και αφετέρου της εταιρείας «GOLDEN SOLUTIONS LTD», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/104 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 17181/15-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Αθήνα, 14 / 9 / 2017 Αρ.Πρωτ.: 72838/26462 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κατεχάκη 56

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 659/13/05-07-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Τουτουδάκη, ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Π ρ ό λ ο γ ο ς Η ΑΔΑΕ, όπως έχει αναφερθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις κατά το έτος Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις κατά το έτος Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14.04.2011 ΑΡΙΘM. ΠΡΩΤ. 600/59 Α Π Ο Φ Α Σ Η Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις κατά το έτος 2011 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση Οδών 2017».

«Συντήρηση Οδών 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:209/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-10-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 536/175 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαρτίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα, 27/12/2016. Αριθμός απόφασης: 4498 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα