ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΊΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ.1 Εισαγωγή σελ.1 α. Κοινοτική Νοµοθεσία σελ.1 β. Εθνική Νοµοθεσία σελ.2 Α1. Σκοπ ός του Ελέγχου σελ.5 Α2. Επ ίπ εδο / Είδος Ελέγχου και Αρµόδια Όργανα σελ.5 Α3. Έλεγχος απ ό την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής σελ.6 Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το ΕΚΤ (Τελικός ικαιούχος) Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ.8 Β1. Φυσικό αντικείµενο Σελ.8 Β.1.1. πριν την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης σελ.8 Β.1.2. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος Κατάρτισης σελ.12 Β.1.3. µε την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Κατάρτισης σελ.20 Β.2. οικονοµικό αντικείµενο σελ.21 Β.3. δηµοσιότητα σελ.23 Β.4. τήρηση φακέλων σελ.23 Β.5. γενικές παρατηρήσεις και διευκρινίσεις σελ.24 Γ. ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ σελ.25 Γ1. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου σελ.25 Γ2. Σύνταξη Πορίσµατος (αποτελέσµατος) Ελέγχου σελ.25 Γ3. ιαδικασία Κοινοπ οίησης του Πορίσµατος (αποτελέσµατος) Ελέγχου σελ.26 και Επ ιβολής Κυρώσεων. ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελ Φάκελος ιοικητικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος σελ Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειµένου του σελ.30 Προγράµµατος 3. Φάκελος Οικονοµικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος σελ Τήρηση στοιχείων σε επίπεδο Υπ οέργου σελ.32 Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ σελ.34 ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ σελ.37 ΣΤ1.Εισαγωγή σελ.37 ΣΤ2. Κατηγορίες Ενεργειών Π& σελ.38 ΣΤ3. Υποχρεώσεις Σχετικές µε τις ράσεις Π& σελ.40 ΣΤ4. Έλεγχος ράσεων Π& σελ.44 ΣΤ5. Ενδεικτικά παραδείγµατα σελ.45 2

3 Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το ΕΚΤ (ΕΥΕ), συντάχθηκε απ ό τη Μονάδα Γ Ελέγχου µε στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιµο, πρακτικό και αποτελεσµατικό εργαλείο υπ οστήριξης των αναδόχων, προκειµένου να ανταπ οκρίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπ ο στις υπ οχρεώσεις τους, ενόψει των ελέγχων που πρόκειται να διενεργηθούν. ιευκρινίζεται ότι ο παρών οδηγός δεν υποκαθιστά το ισχύον νοµικό πλαίσιο, το οποίο έχει αποτυπωθεί τόσο µε τις Υπουργικές αποφάσεις όσο και µε τη Σύµβαση υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου. Σύµφωνα µε την υπ αριθ / ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ (Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης), ο έλεγχος των συγχρηµατοδοτούµενων απ ό το ΕΚΤ ενεργειών γίνεται δυνάµει των σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, όπ ως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ιδιαίτερα, δε, απ ό τις ακόλουθες διατάξεις, όπ ως ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής ελέγχου. α. Της Κοινοτικής Νοµοθεσίας: Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου της 21/6/99 "περί γενικών διατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία" Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 &88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις Τον Κανονισµό 68/2001 της Επ ιτροπ ής της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης σχετικά µε τις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση Τον Κανονισµό (ΕΚ) 994/98 του Συµβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998, για την εφαρµογή των άρθρων 92 & 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπ αϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθµ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11 ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επ ιτοπ ίως η Επ ιτροπ ή για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπ αϊκών Κοινοτήτων απ ό απ άτες και λοιπές παρατυπίες 3

4 Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθµ.2988/95 του Συµβουλίου της 18 ης εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπ αϊκών Κοινοτήτων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Επ ιτροπ ής της 30 ης Μαΐου 2000, για τις δράσεις π ληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 438/2001 της Επ ιτροπ ής της 2 ης Μαρτίου 2001 για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999, που αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2001 της Επ ιτροπ ής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999, που αφορά τη στη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό 1685/2000 της Επ ιτροπ ής της 28/7/00, για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/99 σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπ ανών των συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τον Κανονισµό 1784/99 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12/7/99 σχετικά µε το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Την υπ αριθµ. Ε(2001) 38/ Απόφαση της Ευρωπ αϊκής Επ ιτροπ ής, µε την οπ οία εγκρίθηκε το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση ». β. Της Εθνικής Νοµοθεσίας: Το Ν.1558/85 Άρθρο 29Α πρώτο εδ. της παρ.2 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/ ), όπ ως συµπ ληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ154/Α) και τροπ οπ οιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α ). Το Νόµο 2860/2000 «ιαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 / Α / ) Την µε αριθ /16/3/01 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 599/ Β/ ), περί σύστασης και λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων Ευρωπ αϊκού Κοινωνικού Ταµείου» και «Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταµείο» 4

5 Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του Ν.2224/94 «Ρύθµιση Θεµάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων κ.λ.π.»(φεκ 112/Α). Τις διατάξεις του Π..368/89 «Οργανισµός Υπ ουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπ ως τροπ οπ οιήθηκε και ισχύει Την µε αριθ / Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοπ οίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». Την υπ αριθµόν 4033/ Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών απ ό το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( ), για όλα τα Επ ιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης, όπ ως τροπ οπ οιήθηκε απ ό την ΚΥΑ / Την υπ αριθµ / /ΦΕΚ6Β / Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει τις «Προδιαγραφές συγκρότησης Μητρώου Εκπ αιδευτών /τριών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Τις Οδηγίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ περί κριτηρίων και κανόνων επιλεξιµότητας δαπ ανών και λογιστικής π αρακολούθησης στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Το Π.. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων». Το άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/2000) «Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». Το Π.. 346/98 (ΦΕΚ230/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπ ηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπ ως τροπ οπ οιήθηκε µε το Π.. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρµογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε. L 328/ ) Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών δηµοσίου». Τις διατάξεις του Άρθρου 8 για τις «Κρατικές Προµήθειες» του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπ ως τροπ οπ οιήθηκαν και εξειδικεύτηκαν απ ό τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/ ) Την οδηγία 89/665 (Ε.Ε. L 395/ ), η οπ οία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Τ.Α/ ) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού». 5

6 Την /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/6.6.96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του επ ιτοκίου των π ροκαταβολών που δίδονται απ ό το ηµόσιο για προµήθεια π ροϊόντων, παροχή υπ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την 316/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε την οπ οία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο 3 του Άξονα 1 στο Επ ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» και τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε π ιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» Το Επ ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» , όπ ως εξειδικεύεται απ ό το εγκεκριµένο απ ό την 1 η Επ ιτροπ ή Παρακολούθησης ( ) «Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού» και ειδικά τις«ιατάξεις εφαρµογής» του Την ιακήρυξη(προκήρυξη) Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επ ιλογής τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε π ιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 02/2001). Το έργο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ΚΕΚ µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την άµεση π ληροφόρηση του Υπ ουργείου και την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των ενεργειών κατάρτισης που υλοπ οιούν τα ΚΕΚ. Την Αριθµ / π ροκήρυξη του έργου «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το Νόµο 2874/2000 «Προώθηση στην απ ασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/ ). Την υπ αριθµ. 4032/26/7/2001 Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1084/Β/ ), σε αντικατάσταση της / και / , που ορίζει το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Την υπ αριθµ /Γ ΑΠΠΠ Ε 235 ΚΥΑ «Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υπ οβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1002/τΒ/ ). 6

7 Το νόµο 2472/97 «Προστασία του ατόµου απ ό την επεξεργασία δεδοµένων π ροσωπ ικού χαρακτήρα» (µε ενσωµάτωση των τροπ οπ οιήσεων ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109 Α / 2001) Το Νόµο 3021 της «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοπ οιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/ ) Το Π. 82/96 (ΦΕΚ 66/τ. Β/ ) «Ονοµαστικοπ οίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών π ροσώπ ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». Α1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος διενεργείται προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ορθή εφαρµογή των ενεργειών κατάρτισης που υλοπ οιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και συγχρηµατοδοτούνται απ ό το ΕΚΤ. Τα αρµόδια όργανα λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό : Α. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. Β. Την ορθή υλοπ οίηση του φυσικού αντικειµένου σύµφωνα µε το περιεχόµενο της Σύµβασης, του Παραρτήµατος αυτής, του Τεχνικού Παραρτήµατος Υπ οέργου καθώς και της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. Γ. Τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των Πόρων.. Την επιλεξιµότητα των ελέγξιµων δαπ ανών και την αιτιολόγησή τους απ ό τα σχετικά παραστατικά. Ε. Την π ρόληψη ή τη διαπ ίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Στ. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µετά τη διαπ ίστωση σχετικής παράβασης. Α2. ΕΠΙΠΕ Ο / ΕΙ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Ο έλεγχος εξετάζει την π οιότητα του παρεχόµενου έργου και την ορθή οικονοµική διαχείριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 7

8 Εσωτερικός έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό τον Τελικό ικαιούχο (ΕΥΕ) Πρωτοβάθµιος έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό την ιαχειριστική Αρχή κάθε Ε.Π. ευτεροβάθµιος Έλεγχος που διενεργείται απ ό την Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ Εξωτερικός δηµοσιονοµικός έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό την Επ ιτροπ ή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ) Έλεγχος από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) Ι. Η Μονάδα Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια απ ό την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση του υπ οέργου και συγκεκριµένα 1. Ελέγχει: - την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την προετοιµασία υλοπ οίησης του υπ οέργου (π ροληπ τικός έλεγχος), κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και µετά την ολοκλήρωση αυτού. - την αξιοπ ιστία των π ληροφοριών και των στοιχείων που δηλώνονται απ ό τον ανάδοχο στο πλαίσιο των τριµηνιαίων δελτίων π αρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, καθώς και των δελτίων µηνιαίας κατάστασης πραγµατοπ οιηθεισών ανθρωπ οωρών υπ οέργου, - την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος κατά την ένταξη του υπ οέργου στο έργο, - την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, καθώς και - την ορθή υλοπ οίηση των υπ οέργων, υπ οδεικνύοντας βελτιώσεις στην τήρηση των υπ οχρεώσεων του αναδόχου. 2. Αξιολογεί τα πορίσµατα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απ αραίτητων µέτρων για την υπ οστήριξη των αναδόχων προκειµένου να ανταπ οκρίνονται στις υπ οχρεώσεις τους. ΙΙ. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπ ου, µε ή χωρίς π ροειδοπ οίηση, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως απ ό την Μονάδα Γ της ΕΥΕ µε την προσκόµιση απ ό τον 8

9 Φορέα σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται απ ό αυτή. ΙΙΙ. Ο έλεγχος των Αναδόχων επικεντρώνεται: 1) στην ποιοτική υλοπ οίηση του φυσικού αντικειµένου όπ ως τους έχει ανατεθεί. Τα ποιοτικά στοιχεία υλοπ οίησης ενός προγράµµατος κατάρτισης, ενδεικτικά είναι: Α) Ποιότητα και συνάφεια των εκπαιδευτών µε το εκπαιδευτικό αντικείµενοεκπαιδευτικό επίπεδο εκπαιδευτών. Β) Αριθµός και συνάφεια των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης µε το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης και η πραγµατοπ οίησή της σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού χώρου. Γ) Καταλληλότητα (ποιοτική και ποσοτική) του εκπαιδευτικού υλικού, των εκπαιδευτικών εργαλείων και του εξοπλισµού, καθώς και των εκπαιδευτικών µεθόδων και τεχνικών. ) Ποιότητα, βαθµός δυσκολίας και αντιστοιχίας των test και των τελικών εξετάσεων σε σχέση µε την εκπαιδευτική στόχευση του προγράµµατος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπ εριφορών. Ε) Τήρηση και εφαρµογή των συστηµάτων και της µεθοδολογίας υλοπ οίησης (συντονισµού, οργάνωσης και διαχείρισης), όπ ως έχει περιγράψει αυτά ο φορέας τόσο κατά τη διαδικασία π ιστοπ οίησης όσο και µε την υπ οβληθείσα πρόταση. ΣΤ) Ύπαρξη συστήµατος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και αντιστοιχία του µε το περιγραφόµενο στην τεχνική προσφορά του αναδόχου φορέα. Ζ) Η υλοπ οίηση των εγκεκριµένων ανθρωπ οωρών κατάρτισης Η) Η τήρηση του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος Θ) Οι διαδικασίες επ ιλογής των καταρτιζοµένων Ι) Ο επιστηµονικός υπ εύθυνος του κάθε προγράµµατος κατάρτισης ΙΑ) Οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων µετά το πέρας της κατάρτισης για τη σύνδεση τους µε την αγορά εργασίας σε κάθε υλοπ οιούµενο πρόγραµµα κατάρτισης 2) Στον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου. Οι παρακάτω δαπ άνες, οι οπ οίες θα πρέπει να συνοδεύονται απ ό τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, απ οτελούν αντικείµενο ελέγχου: Εκπ αιδευτικό επίδοµα. 9

10 Ασφαλιστικές εισφορές καταρτιζοµένων. απάνες µετακίνησης των καταρτιζοµένων. απάνες διατροφής-διαµονής των καταρτιζοµένων. Αµοιβές εκπαιδευτών (θεωρίας και πρακτικής). Εργοδοτικές εισφορές (αναλογία ΙΚΑ εργοδότη) των αµοιβών των εκπαιδευτών. απάνες για την αµοιβή των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την υπ οβοήθηση της ετοιµότητας των αναδόχων φορέων ως ελεγχοµένων, παραθέτουµε κατωτέρω τα σηµεία στα οπ οία κυρίως επικεντρώνεται ο έλεγχος κατά τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του υπ οέργου. ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια υλοπ οίησης ή µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης, ο έλεγχος θα αφορά και στα στοιχεία που π ροηγούνται χρονικά. Β1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β.1.1. Πριν την έναρξη του Προγράµµατος Κατάρτισης α. Γενικά κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα εξής: 1. Ο Ανάδοχος γνωστοπ οίησε 2 µήνες πριν την έναρξη υλοπ οίησης των προγραµµάτων του και µετά την εγκριτική απ όφαση του υπ οέργου του, την πρόθεση υλοποίησής τους και το χρονοδιάγραµµα υλοπ οίησης, τόσο στην ΕΥΕ όσο και στα ΚΠΑ ή τις ΤΥΑ, και ζήτησε εγγράφως απ ό τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του τόπ ου υλοπ οίησης των προγραµµάτων ή απ ό την Τοπ ική Υπηρεσία Απασχόλησης (ΤΥΑ) να του υποδειχθούν άνεργοι της π εριοχής προς κατάρτιση; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 1.2, σχετικό έγγραφο της ΕΥΕ, υπ αριθµ. πρωτ / , και υπ αριθµ. Β123225/ εγκύκλιο του ΟΑΕ ). ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που το Κ.Π.Α. ή η Τ.Υ.Α. ανταπ οκριθούν στην υπ όδειξη του απ αιτούµενου αριθµού ανέργων σε µικρότερο διάστηµα του µηνός, ο ανάδοχος φορέας δικαιούται να προβεί σε έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος πριν την παρέλευση του διµήνου. 2. Ο ανάδοχος παρέλαβε σχετικό πίνακα ανέργων απ ό το ΚΠΑ ή την ΤΥΑ ή δήλωση αδυναµίας ανταπ όκρισης µερικής ή ολικής εκ µέρους τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 10

11 3. Ο ανάδοχος προέβη σε ανοικτή πρόσκληση των ανέργων της π εριοχής σε περίπτωση που οι υποδειχθέντες απ ό το ΚΠΑ ή την ΤΥΑ άνεργοι δεν κάλυπταν τον απ αιτούµενο αριθµό ανέργων προς κατάρτιση ή το ΚΠΑ ή η ΤΥΑ καθυστέρησε πέραν του µηνός να απ αντήσει; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει έγκαιρα και υπ ογεγραµµένα απ ό τον Υπεύθυνο Υπ οέργου, που έχει οριστεί στη σύµβαση απ ό τον Ανάδοχο, τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης, µε όλα τα συνοδευτικά παραδοτέα που προβλέπονται απ ό το Παράρτηµα κεφ. Α της Σύµβασης; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.3 και Προκήρυξη, άρθρο 2, κεφ. 6) 5. Ο ανάδοχος έχει συνδεθεί ηλεκτρονικά µε την Αναθέτουσα Αρχή απ ό την ηµεροµηνία λήψης απ ό την τελευταία σχετικού εγγράφου για την υπ οχρεωτική εφαρµογή ηλεκτρονικής σύνδεσης; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ.2) β. ιαδικασία Επιλογής Καταρτιζοµένων 6. Έχουν εφοδιασθεί οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα κατάρτισης µε το σχετικό παραπεµπτικό σηµείωµα του ΟΑΕ ; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Γ Ι, έγγραφο της ΕΥΕ, υπ αριθµ / και υπ αριθµ. Β123225/ εγκύκλιο του ΟΑΕ ). 7. Ο ανάδοχος συγκέντρωσε τα απ αιτούµενα στοιχεία των υποψηφίων, όπ ως φωτοαντίγραφο ταυτότητας, βιογραφικό, τίτλους σπουδών, π ιστοπ οιητικά κατάρτισης, βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο ανέργων και αντίγραφο παραπεµπτικού σηµειώµατος απ ό τον ΟΑΕ ; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) ιευκρίνιση: Όταν το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων αφορά απ οφοίτους ΙΕΚ, θα πρέπει τα εν λόγω ΙΕΚ να λειτουργούν υπ ό την εποπτεία του ΟΕΕΚ. 8. Ο ανάδοχος εξέτασε αν οι επιλεγέντες για κατάρτιση άρρενες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νοµίµως απαλλαγεί απ ό αυτές; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2.2) ιευκρινίσεις: 1. Οι ευρισκόµενοι σε αναβολή στρατεύσεως δεν θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπ οχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί απ ό αυτές. 2. Εξαίρεση αποτελεί η πιλοτική εφαρµογή, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, του προγράµµατος κατάρτισης ανέργων για 200 στρατευµένους, που ολοκληρώνουν τη θητεία τους και η υπ όδειξή τους έχει γίνει απ ό το ΥΕΘΑ, µε τη σύµφωνη γνώµη της Συντονιστικής Επ ιτροπ ής του Ο.Α.Ε.. για τη σύνδεση ΚΠΑ και ΚΕΚ (βλ. 11

12 έγγραφο υπ αριθµ / της Γεν. Γραµµ. ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ. Εργασίας). Σηµείωση: Τα ανωτέρω ισχύουν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην οικεία π ροκήρυξη. 9. Ο ανάδοχος εφάρµοσε το σύστηµα επιλογής των υπ οψηφίων που π εριγράφεται στην τεχνική προσφορά του; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 10. Ο ανάδοχος υπ έβαλε κατάσταση επιλεγέντων καταρτιζοµένων µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπ ογραφής τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 6Α) 11. Έχει κατατεθεί η κατάσταση αυτή στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ ; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.4) 12. Ο ανάδοχος επέλεξε άνεργους-µέλη ευπαθών κοινωνικά οµάδων (ΕΚΟ), που παραπέµφθηκαν απ ό τα ΚΠΑ ή τις ΤΥΑ µε τον σχετικό χαρακτηρισµό τους απ ό τον ΟΑΕ ; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2, παρ. 5.2). 13. Τηρείται ο περιορισµός της µη συµµετοχής των καταρτιζοµένων σε άλλο πρόγραµµα στο ίδιο έτος, µε υπ οβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 εκ µέρους των καταρτιζόµενων; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.7). ιευκρίνιση: Ειδικότερα για τα προγράµµατα που ξεκίνησαν στα τέλη ενός έτους (π.χ. του 2002) και π αρατάθηκαν στο επόµενο έτος (2003 στο παράδειγµά µας), οι καταρτιζόµενοι αυτοί δύνανται να συµµετάσχουν σε άλλο πρόγραµµα κατάρτισης εντός του νέου αυτού έτους, εφ όσον παραµείνουν άνεργοι επί τέσσερις µήνες µετά το πέρας του προγράµµατος που παρακολούθησαν. Το χρονικό διάστηµα αυτό θεωρείται απ αραίτητο διότι σε αυτό ολοκληρώνονται οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων απ ό τον Υπεύθυνο Προώθησης στη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας και την τοπ οθέτησή τους σε θέσεις εργασίας σύµφωνες µε το αντικείµενο στο οπ οίο καταρτίστηκαν (βλ. Τεύχος Τεχνικής Προσφοράς Πρότασης, κεφ. 3, παρ. 4: Ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων). γ. Εκπαιδευτές 14. Υπέβαλε έγκαιρα ο ανάδοχος κατάσταση εκπαιδευτών µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπ ογραφής τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, κεφ. 6Α). Στην περίπτωση 12

13 αναζήτησης και µη εύρεσης π ιστοπ οιηµένου εκπαιδευτή, ακολούθησε την προβλεπόµενη διαδικασία έγκρισης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ; δ. Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 15. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει τα πλήρη στοιχεία συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε τις θέσεις πρακτικής άσκησης και την π ρόθεση απ ορρόφησης που προσφέρει η κάθε µία, σε αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στο Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου; Σε περίπτωση αλλαγής των επιχειρήσεων έχει υπ οβληθεί έγγραφο αίτηµα / έκθεση αιτιολόγησης της αλλαγής αυτής που να αποδεικνύει ότι οι νέες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχης επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε αυτές που αντικαθιστούν ή διαθέτουν τµήµατα η λειτουργία των οπ οίων σχετίζεται µε το αντικείµενο κατάρτισης, καθώς και ότι καλύπτουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης που απ αιτούνται, καθώς και την αρχικά δηλωθείσα π ρόθεση απ ασχόλησης; (βλ. Παράρτηµα Σύµβασης - κεφ. Α, Παρ. 7) 16. Έχουν συναφθεί συµφωνητικά µεταξύ των επιχειρήσεων όπ ου θα υλοπ οιηθεί η πρακτική άσκηση και του αναδόχου, θεωρηµένα απ ό την αρµόδια.ο.υ., όπ ου αυτό απ αιτείται; Αναφέρονται στα συµφωνητικά αυτά οι υπ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, όπ ως η τήρηση του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος πρακτικής άσκησης µε αναφορά των σχετικών εκπαιδευτικών ενοτήτων; Αναφέρονται τα στοιχεία των εκπαιδευτών στελεχών επιχείρησης και το ποσό της αµοιβής τους ανάλογα µε τις ώρες της πρακτικής άσκησης; Συµπεριλαµβάνεται στις υπ οχρεώσεις της επιχείρησης η σύνταξη συστατικής επιστολής για κάθε έναν απ ό τους καταρτιζόµενους; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 4 & 9, Παράρτηµα Σύµβασης & ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4) ε. ιακρατική συνεργασία 17. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µε φορέα της αλλοδαπής, σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας, έχει προβεί σε επίσηµη µετάφραση του συµφωνητικού στην Ελληνική γλώσσα; Αναφέρονται στο συµφωνητικό αυτό οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, όπ ως τα στοιχεία των εκπαιδευτών και η ωριαία απ οζηµίωσή τους κ.α. Είναι αυτές αντίστοιχες µε όσα ορίζονται στην τεχνική προσφορά της π ρότασης και στο στο Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου; (βλ. Παράρτηµα Σύµβασης Α, παρ.9 και έγγραφο µε αρ. πρωτ / της Γ.Γ. /σης Κοιν.& Αλλων Πόρων του Υπ. Εργ. & Κ.Α.) 13

14 στ. Συνεργασία µε άλλη πιστοποιηµένη δοµή 18. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό συνεργασίας µε άλλη π ιστοπ οιηµένη δοµή, είναι αυτό θεωρηµένο απ ό την αρµόδια ΟΥ; Εχει υπ οβληθεί η σχετική απόφαση πιστοποίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ; (βλ. Παράρτηµα σύµβασης, παρ.10) ζ. Μίσθωση/ Παραχώρηση χώρων 19. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µίσθωσης χώρων ή π αραχώρησης κατόπιν σχετικής απ όφασης του αρµόδιου νοµάρχη, για τις περιπτώσεις υλοπ οίησης προγραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 4 της π ροκήρυξης (νησιωτικές περιοχές) και την Υ.Α /2001, είναι αυτό θεωρηµένο απ ό την αρµόδια ΟΥ; (βλ. Παράρτηµα σύµβασης, παρ.11) Β.1.2. Κατά τη διάρκεια Υλοποίησης του Προγράµµατος Κατάρτισης Κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα εξής: α. Συµφωνητικά µε Καταρτιζόµενους 20. Ο ανάδοχος έχει υπ ογεγραµµένα συµφωνητικά συνεργασίας µε τους καταρτιζόµενους, στα οπ οία αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο µερών, ιδίως ο τρόπ ος καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόµατος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, (άρθρο 5, παρ. 9), καθώς και η υπ οχρέωση αδιάλειπ της π αρακολούθησης του προγράµµατος και οι συνέπειες της τυχόν υπ έρβασης του ορίου απ ουσιών; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Β και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β V, παρ. 6 και 7) ιευκρινίσεις: α) Ένα αντίγραφο του συµφωνητικού, υπ ογεγραµµένο και απ ό τους δύο συµβαλλόµενους, πρέπει να δίνεται στον καταρτιζόµενο β) Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόµατος για τους 14

15 καταρτιζόµενους που είναι µέλη κοινωνικά ευπαθών οµάδων ανέρχεται στα 4,99 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, έστω και εάν στο πρόγραµµα συµµετέχει µόνον ένας καταρτιζόµενος αυτής της κατηγορίας (βλέπ ε Προκήρυξη, άρθρο 2, ενότ.3, περίπτωση 2) 21. Ο ανάδοχος έχει ενηµερώσει τους καταρτιζόµενους, καθώς και τις επιχειρήσεις της πρακτικής άσκησης, για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και συγκεκριµένα έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους για τη στατιστική επεξεργασία ορισµένων π ροσωπ ικών δεδοµένων απ ό την ΕΥΕ; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 6) β. Στοιχεία Επιλ εγ έντων Εκπαιδευτών 22. Τηρούνται στο φάκελο διοικητικής π αρακολούθησης του προγράµµατος τα βιογραφικά, οι βεβαιώσεις Πιστοποίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ και τα π ιστοπ οιητικά επαγγελµατικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτών; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Β της Σύµβασης). Εξαίρεση απ ό την υπ οχρέωση τήρησης βεβαιώσεων π ιστοπ οίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ είναι οι τέσσερις περιπτώσεις που προβλέπονται απ ό την παρ.9 κεφ. Β VI, άρθρο 4 της ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, και οι περιπτώσεις που έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς και εγκριθεί απ ό το ΕΚΕΠΙΣ και την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.3 της Σύµβασης και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.9,10) 23. Το επίπεδο εµπειρίας και σπουδών και η ειδικότητα των εκπαιδευτών του προγράµµατος είναι το προβλεπόµενο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ. 3 της Σύµβασης) 24. Έχουν υπ ογραφεί συµφωνητικά συνεργασίας µε τους εκπαιδευτές, θεωρητικού και πρακτικού µέρους του προγράµµατος, στα οπ οία αναφέρονται, µεταξύ άλλων, το ύψος της αµοιβής τους και ο τρόπ ος καταβολής της σύµφωνα µε τη σύµβαση, (άρθρο 5, παρ. 9), ο αριθµός των διδακτικών ωρών, η ωριαία απ οζηµίωση, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υπ οχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Β της Σύµβασης και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. ΒΙ, παρ.9) ιευκρίνιση: Ένα αντίγραφο του συµφωνητικού, υπ ογεγραµµένο και απ ό τους δύο συµβαλλόµενους, πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτή. γ. Επόπτες Πρακτικής 15

16 25. Έχει καθορίσει ο Ανάδοχος για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης επόπτη πρακτικής άσκησης, στο συµφωνητικό µε τον οπ οίο αναφέρεται ότι υπ οχρεούται να εποπτεύει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την πρακτική άσκηση του προγράµµατος; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.1) δ. Υπεύθυνοι του Προγράµµατος 26. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 5Γ, ο Ανάδοχος φορέας οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Υλοπ οίησης Προγράµµατος κατάρτισης για κάθε ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση κρίνουµε ότι ο Υπεύθυνος Υλοπ οίησης που καθορίζεται στα δικαιολογητικά που υπ έβαλε ο ανάδοχος µε την δήλωση έναρξης του προγράµµατος, πρέπει να παρευρίσκεται ή να έχει δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στον τόπ ο υλοπ οίησης του προγράµµατος, ώστε αφενός να ασκεί πλήρως τις αρµοδιότητές του (αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων στην υλοπ οίηση του προγράµµατος κ.ά.), και αφετέρου να δύναται, ως καθ ύλην αρµόδιος, να ενηµερώνει µε επάρκεια τους ελεγκτές, σε ενδεχόµενες ερωτήσεις τους. ιευκρινίζεται ότι η ΕΥΕ δέχεται ότι θα ήταν δυνατό να οριστεί ένας Υπεύθυνος υλοπ οίησης για π ερισσότερα του ενός προγράµµατα, εφόσον τα προγράµµατα αυτά υλοπ οιούνται είτε στη ίδια δοµή είτε και σε διαφορετικούς αλλά γειτνιάζοντες τόπ ους, ώστε ο Υπ. Υλ. να έχει τη δυνατότητα άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτούς, για να επιλύσει καθηµερινά προβλήµατα, να παράσχει π ληροφορίες κλπ. Επ ίσης, εάν δύο προγράµµατα υλοπ οιούνται σε διαφορετικά ωράρια αλλά στην ίδια δοµή, τότε ασφαλώς µπορεί να οριστεί το ίδιο άτοµο ως Υπεύθυνος υλοπ οίησης, εφόσον η παρουσία του δεν απ αιτείται να είναι διαρκής ή να έχει τη µορφή της π λήρους και αποκλειστικής απ ασχόλησης. ε. Τριµηνιαία ελτία 27. Υπέβαλε εµπρόθεσµα ο ανάδοχος τα Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Υπ οέργου µε ακριβή στοιχεία, υπ ογεγραµµένα απ ό τον Υπεύθυνο Υποέργου και επαρκώς συµπληρωµένα; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 5Β και άρθρο 1, παρ.3, καθώς και Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 6Β και άρθρο 22, παρ.4) στ. Ανθρωποώρες Κατάρτισης 16

17 28. Οι καταρτιζόµενοι που παρακολουθούν το πρόγραµµα την ώρα του επιτόπιου ελέγχου αντιστοιχίζονται µε τα ονόµατα του παρουσιολογίου (εντύπου Κ2 και ΠΚ4 και ηλεκτρονικού); (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1 και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.5) 29. Τηρείται σωστά το παρουσιολόγιο των καταρτιζοµένων; ιευκρινίσεις: α)η ώρα προσέλευσης και απ οχώρησης συµπληρώνεται ιδιοχείρως απ ό τον καταρτιζόµενο, β) Για τους απ όντες καταρτιζόµενους ή για τους καταρτιζόµενους που έχουν διακόψει την παρακολούθηση, συµπληρώνεται, µε ευθύνη του υπ εύθυνου υλοπ οίησης του προγράµµατος κατάρτισης ή του εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, η στήλη της υπ ογραφής µε την αντίστοιχη ένδειξη (απ ουσία ή διακοπ ή), µε τρόπ ο διακριτό και ευκρινή. 30. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων ανέργων είναι αυτός που προβλέπεται για το πρόγραµµα; Είναι σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόµενοι απ ό άτοµα; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Α Ι, παρ.7). Υπενθύµιση: 1) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος, ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος απ ό τον αναγραφόµενο στη δήλωση έναρξης, ο Ανάδοχος φορέας υπ οχρεούται να ενηµερώσει αµέσως και εγγράφως την ΕΥΕ, προκειµένου να εκδοθεί απ όφαση αναπ ροσαρµογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειµένου και κόστους του προγράµµατος και του υπ οέργου (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 5.4). 2) Αν ο αριθµός των καταρτιζοµένων που παρακολουθούν το πρόγραµµα χωρίς να έχουν υπ ερβεί το όριο απ ουσιών και που ανήκουν αποδεδειγµένα σε επιλέξιµη για το πρόγραµµα κατηγορία ανέργων, µειωθεί σε οπ οιαδήπ οτε φάση της υλοπ οίησης του προγράµµατος σε αριθµό µικρότερο του κατωτάτου επιτρεποµένου ορίου (10), η έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ πρέπει να είναι άµεση, ώστε να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό απ όφαση ακύρωσης του προγράµµατος (βλ. Σύµβαση, άρθρο 11, παρ. 1 και Προκήρυξη, άρθρο 28, παρ. 5). 31. Για όσους απ ό τους καταρτιζόµενους έχουν κάνει απουσίες, ο αριθµός των απ oυσιών βρίσκεται εντός του επιτρεποµένου ορίου, δηλ. έως 10% της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος (θεωρίας & πρακτικής) ; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.6). ιευκρίνιση: Σε περίπτωση συµπ λήρωσης του ανωτάτου ορίου απ ουσιών (10%) ή αντικατάστασης καταρτιζοµένου, θα πρέπει άµεσα να ενηµερώνεται σχετικά η ΕΥΕ µε έγγραφο, στο οπ οίο θα δηλώνεται η ηµεροµηνία διακοπ ής ή αντικατάστασης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενηµερώνονται το αρµόδιο ΚΠΑ και το ΙΚΑ. 32. Για όσους απ ό τους καταρτιζόµενους - άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν κάνει απ ουσίες, ο αριθµός αυτών των απουσιών βρίσκεται εντός του επιτρεποµένου 17

18 ορίου, δηλ. έως 20% της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος (θεωρίας & πρακτικής); Έχουν αιτιολογήσει τις απ ουσίες τους; Έχει µεριµνήσει το ΚΕΚ να βοηθήσει τους καταρτιζόµενους αυτούς, προκειµένου να καλύψουν την προβλεπόµενη διδακτική ύλη; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.6) ζ. Εκπαιδευτές 33. Η εκπαίδευση γίνεται απ ό τους προκαθορισµένους εκπαιδευτές ή απ ό τους π ροκαθορισµένους αναπ ληρωτές τους, όπ ως αυτοί αναφέρονται στην υπ οβληθείσα δήλωση έναρξης του προγράµµατος ή σε τυχόν εγκαίρως υπ οβληθείσα και επαρκώς τεκµηριωµένη άµεση ενηµέρωση της ΕΥΕ; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.3 και 5 της Σύµβασης). ιευκρίνιση: Σηµειώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος απ ό την Ε.Υ.Ε. στην τήρηση του ίδιου επιπέδου π ροσόντων (τυπ ικών και ουσιαστικών) των εκπαιδευτών µε αυτό το οπ οίο έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά, καθώς και στην υλοπ οίηση του προγράµµατος µε τους εκπαιδευτές που συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση εκπαιδευτών της δήλωσης έναρξης. (βλ. Σύµβαση, άρθρο 11, παρ. 1, εδ. 2) 34. Τηρείται η δέσµευση του περιορισµού απ ασχόλησης του ίδιου εκπαιδευτή σε ποσοστό το πολύ 20% του συνόλου των εγκριθεισών ωρών κατάρτισης του προγράµµατος (θεωρίας και πρακτικής), µε την εξαίρεση της περίπτωσης των κοινωνικά ευπαθών οµάδων; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β I, παρ.9). η. ιοικητικό Προσωπικό 35. Λειτουργεί η δοµή µε το προβλεπόµενο απ ό την υπ ουργική απ όφαση π ιστοπ οίησης του ΚΕΚ και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου, διοικητικό προσωπικό; (βλ. Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου και Υπ. Απόφαση π ιστοπ οίησης ΚΕΚ αρ / , άρθρο 4, κεφ. ΙΙ, παρ. 2.12) θ. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραµµα Χρονοδιάγραµµα 36. Η εκπαίδευση γίνεται σύµφωνα µε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα, όπ ως αυτό παρουσιάζεται στην υπ οβληθείσα δήλωση έναρξης του προγράµµατος; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ. 3 της Σύµβασης και άρθρο 1 της Σύµβασης). Τροπ οπ οίηση του προγράµµατος αυτού επιτρέπεται µόνο ως 18

19 προς την ηµεροµηνία και την ώρα, µετά απ ό έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ, στην οπ οία επισηµαίνονται τα ακριβή σηµεία τροπ οπ οιήσεων. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι το αναλυτικό πρόγραµµα (διδακτέα ύλη-θεµατικές ενότητες) πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, διότι αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ποιοτική υλοποίηση του προγράµµατος. ιευκρίνιση: Αντίγραφο του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος πρέπει να χορηγείται σε κάθε καταρτιζόµενο µε την έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος 37. Η υλοπ οίηση του προγράµµατος γίνεται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά του, όπ ως αυτό εµφανίζεται στη δήλωση έναρξης και στο τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου; Τροπ οπ οίησή του επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας και ανυπ αιτίου κωλύµατος, µετά απ ό έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ, ή για άλλους λόγους µόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της ΕΥΕ 38. Τηρείται η υπ οχρέωση παροχής 10 διδακτικών ωρών για την υγιεινή, την ασφάλεια και την εργατική νοµοθεσία και 15 διδακτικών ωρών για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 1.1 και άρθρο 28, παρ.3) 39. Τηρείται η υπ οχρέωση παροχής ωρών θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό από 30% έως 70% του συνολικού αριθµού ωρών του προγράµµατος κατάρτισης; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β Ι, παρ.2 και Προκήρυξη, άρθρο 28, παρ.4) 40. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης είναι το πολύ 8 ώρες ηµερησίως; Το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης είναι το πολύ 6 ώρες ηµερησίως; Το πρακτικό µέρος της κατάρτισης είναι το πολύ 6 ώρες όταν πραγµατοπ οιείται στις π ιστοπ οιηµένες δοµές του ΚΕΚ ή 8 ώρες όταν πραγµατοπ οιείται στις επιχειρήσεις; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ.β VI, παρ.2). ιευκρίνιση: στους χρόνους που προαναφέρονται συµπεριλαµβάνονται και τα διαλείµµατα διάρκειας 15 λεπτών ανά ώρα κατάρτισης του θεωρητικού µέρους, τα οπ οία σε κάθε περίπτωση είναι υπ οχρεωτικά. 41. Ολοκληρώνεται η ηµερήσια κατάρτιση την 21η ώρα και, κατ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση των προγραµµάτων τουρισµού την 23η ώρα; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.3) 42. Η κατάρτιση γίνεται µόνο απ ό ευτέρα έως Σάββατο; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.4) ι. Χώρος Εξοπλισµός 19

20 43. Η εκπαίδευση γίνεται στον π ροκαθορισµένο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου χώρο; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 10, παρ.2.3) 44. Για την παροχή εκπαίδευσης χρησιµοπ οιείται ο προβλεπόµενος απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου εξοπλισµός; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1) 45. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει και υποβάλλει, µε τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης, συµφωνητικό διακρατικής συνεργασίας, τηρούνται οι υπ οχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων, οι οπ οίες αναφέρονται σε αυτό; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, στοιχείο 9) 46. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µε άλλη π ιστοπ οιηµένη δοµή ή εάν διαθέτει µια δοµή απ ό π αραχωρητήριο ή µισθωτήριο, η δοµή στην οπ οία υλοπ οιείται η κατάρτιση είναι αυτή η οπ οία αναφέρεται στο αντίστοιχο έγγραφο, που έχει υπ οβληθεί µε τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, στοιχεία 10,11). ια. Μέθοδοι Θεωρητικής Κατάρτισης-Εκπαιδευτικό Υλικό Εργαλεία 47. Για την παροχή της εκπαίδευσης εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1) 48. Έχει δοθεί έγκαιρα στους καταρτιζόµενους το προβλεπόµενο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου κατάλληλο και εύχρηστο εκπαιδευτικό υλικό για την παρακολούθηση του προγράµµατος; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ. & Σύµβαση, άρθρο 1 παρ.1). 49. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιµοπ οιούνται τα προβλεπόµενα απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου εκπαιδευτικά εργαλεία; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1) Σηµείωση: Στα σηµεία αυτά θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση απ ό τον έλεγχο, διότι απ οτελούν βασικά στοιχεία της ποιοτικής υλοπ οίησης των προγραµµάτων. ιβ. Αξιολογήσεις 50. Οι καταρτιζόµενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα απ ό 20

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Νοέμβριος 2008 1 1. Αντικείμενο προγράμματος - δράσεις Οι προβλεπόμενες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΕ&Ε Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΜΕ&Ε Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης ΓΛΩΣΣΑΣ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 18980 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΕΡΜΗΝΕΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΡΑΞΗΣ: «Πρόσβαση στον Τουρισµό Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα