ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΊΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ.1 Εισαγωγή σελ.1 α. Κοινοτική Νοµοθεσία σελ.1 β. Εθνική Νοµοθεσία σελ.2 Α1. Σκοπ ός του Ελέγχου σελ.5 Α2. Επ ίπ εδο / Είδος Ελέγχου και Αρµόδια Όργανα σελ.5 Α3. Έλεγχος απ ό την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής σελ.6 Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το ΕΚΤ (Τελικός ικαιούχος) Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ.8 Β1. Φυσικό αντικείµενο Σελ.8 Β.1.1. πριν την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης σελ.8 Β.1.2. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος Κατάρτισης σελ.12 Β.1.3. µε την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Κατάρτισης σελ.20 Β.2. οικονοµικό αντικείµενο σελ.21 Β.3. δηµοσιότητα σελ.23 Β.4. τήρηση φακέλων σελ.23 Β.5. γενικές παρατηρήσεις και διευκρινίσεις σελ.24 Γ. ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ σελ.25 Γ1. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου σελ.25 Γ2. Σύνταξη Πορίσµατος (αποτελέσµατος) Ελέγχου σελ.25 Γ3. ιαδικασία Κοινοπ οίησης του Πορίσµατος (αποτελέσµατος) Ελέγχου σελ.26 και Επ ιβολής Κυρώσεων. ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελ Φάκελος ιοικητικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος σελ Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειµένου του σελ.30 Προγράµµατος 3. Φάκελος Οικονοµικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος σελ Τήρηση στοιχείων σε επίπεδο Υπ οέργου σελ.32 Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ σελ.34 ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ σελ.37 ΣΤ1.Εισαγωγή σελ.37 ΣΤ2. Κατηγορίες Ενεργειών Π& σελ.38 ΣΤ3. Υποχρεώσεις Σχετικές µε τις ράσεις Π& σελ.40 ΣΤ4. Έλεγχος ράσεων Π& σελ.44 ΣΤ5. Ενδεικτικά παραδείγµατα σελ.45 2

3 Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το ΕΚΤ (ΕΥΕ), συντάχθηκε απ ό τη Μονάδα Γ Ελέγχου µε στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιµο, πρακτικό και αποτελεσµατικό εργαλείο υπ οστήριξης των αναδόχων, προκειµένου να ανταπ οκρίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπ ο στις υπ οχρεώσεις τους, ενόψει των ελέγχων που πρόκειται να διενεργηθούν. ιευκρινίζεται ότι ο παρών οδηγός δεν υποκαθιστά το ισχύον νοµικό πλαίσιο, το οποίο έχει αποτυπωθεί τόσο µε τις Υπουργικές αποφάσεις όσο και µε τη Σύµβαση υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου. Σύµφωνα µε την υπ αριθ / ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ (Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης), ο έλεγχος των συγχρηµατοδοτούµενων απ ό το ΕΚΤ ενεργειών γίνεται δυνάµει των σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, όπ ως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ιδιαίτερα, δε, απ ό τις ακόλουθες διατάξεις, όπ ως ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής ελέγχου. α. Της Κοινοτικής Νοµοθεσίας: Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου της 21/6/99 "περί γενικών διατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία" Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 &88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις Τον Κανονισµό 68/2001 της Επ ιτροπ ής της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης σχετικά µε τις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση Τον Κανονισµό (ΕΚ) 994/98 του Συµβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998, για την εφαρµογή των άρθρων 92 & 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπ αϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθµ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11 ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επ ιτοπ ίως η Επ ιτροπ ή για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπ αϊκών Κοινοτήτων απ ό απ άτες και λοιπές παρατυπίες 3

4 Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθµ.2988/95 του Συµβουλίου της 18 ης εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπ αϊκών Κοινοτήτων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Επ ιτροπ ής της 30 ης Μαΐου 2000, για τις δράσεις π ληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 438/2001 της Επ ιτροπ ής της 2 ης Μαρτίου 2001 για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999, που αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2001 της Επ ιτροπ ής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999, που αφορά τη στη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό 1685/2000 της Επ ιτροπ ής της 28/7/00, για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/99 σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπ ανών των συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τον Κανονισµό 1784/99 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12/7/99 σχετικά µε το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Την υπ αριθµ. Ε(2001) 38/ Απόφαση της Ευρωπ αϊκής Επ ιτροπ ής, µε την οπ οία εγκρίθηκε το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση ». β. Της Εθνικής Νοµοθεσίας: Το Ν.1558/85 Άρθρο 29Α πρώτο εδ. της παρ.2 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/ ), όπ ως συµπ ληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ154/Α) και τροπ οπ οιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α ). Το Νόµο 2860/2000 «ιαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 / Α / ) Την µε αριθ /16/3/01 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 599/ Β/ ), περί σύστασης και λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων Ευρωπ αϊκού Κοινωνικού Ταµείου» και «Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταµείο» 4

5 Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του Ν.2224/94 «Ρύθµιση Θεµάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων κ.λ.π.»(φεκ 112/Α). Τις διατάξεις του Π..368/89 «Οργανισµός Υπ ουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπ ως τροπ οπ οιήθηκε και ισχύει Την µε αριθ / Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοπ οίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». Την υπ αριθµόν 4033/ Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών απ ό το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( ), για όλα τα Επ ιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης, όπ ως τροπ οπ οιήθηκε απ ό την ΚΥΑ / Την υπ αριθµ / /ΦΕΚ6Β / Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει τις «Προδιαγραφές συγκρότησης Μητρώου Εκπ αιδευτών /τριών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Τις Οδηγίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ περί κριτηρίων και κανόνων επιλεξιµότητας δαπ ανών και λογιστικής π αρακολούθησης στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Το Π.. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων». Το άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/2000) «Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». Το Π.. 346/98 (ΦΕΚ230/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπ ηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπ ως τροπ οπ οιήθηκε µε το Π.. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρµογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε. L 328/ ) Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών δηµοσίου». Τις διατάξεις του Άρθρου 8 για τις «Κρατικές Προµήθειες» του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπ ως τροπ οπ οιήθηκαν και εξειδικεύτηκαν απ ό τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/ ) Την οδηγία 89/665 (Ε.Ε. L 395/ ), η οπ οία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Τ.Α/ ) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού». 5

6 Την /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/6.6.96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του επ ιτοκίου των π ροκαταβολών που δίδονται απ ό το ηµόσιο για προµήθεια π ροϊόντων, παροχή υπ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την 316/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε την οπ οία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο 3 του Άξονα 1 στο Επ ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» και τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε π ιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» Το Επ ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» , όπ ως εξειδικεύεται απ ό το εγκεκριµένο απ ό την 1 η Επ ιτροπ ή Παρακολούθησης ( ) «Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού» και ειδικά τις«ιατάξεις εφαρµογής» του Την ιακήρυξη(προκήρυξη) Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επ ιλογής τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε π ιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 02/2001). Το έργο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ΚΕΚ µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την άµεση π ληροφόρηση του Υπ ουργείου και την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των ενεργειών κατάρτισης που υλοπ οιούν τα ΚΕΚ. Την Αριθµ / π ροκήρυξη του έργου «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το Νόµο 2874/2000 «Προώθηση στην απ ασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/ ). Την υπ αριθµ. 4032/26/7/2001 Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1084/Β/ ), σε αντικατάσταση της / και / , που ορίζει το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Την υπ αριθµ /Γ ΑΠΠΠ Ε 235 ΚΥΑ «Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υπ οβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1002/τΒ/ ). 6

7 Το νόµο 2472/97 «Προστασία του ατόµου απ ό την επεξεργασία δεδοµένων π ροσωπ ικού χαρακτήρα» (µε ενσωµάτωση των τροπ οπ οιήσεων ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109 Α / 2001) Το Νόµο 3021 της «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοπ οιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/ ) Το Π. 82/96 (ΦΕΚ 66/τ. Β/ ) «Ονοµαστικοπ οίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών π ροσώπ ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». Α1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος διενεργείται προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ορθή εφαρµογή των ενεργειών κατάρτισης που υλοπ οιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και συγχρηµατοδοτούνται απ ό το ΕΚΤ. Τα αρµόδια όργανα λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό : Α. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. Β. Την ορθή υλοπ οίηση του φυσικού αντικειµένου σύµφωνα µε το περιεχόµενο της Σύµβασης, του Παραρτήµατος αυτής, του Τεχνικού Παραρτήµατος Υπ οέργου καθώς και της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. Γ. Τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των Πόρων.. Την επιλεξιµότητα των ελέγξιµων δαπ ανών και την αιτιολόγησή τους απ ό τα σχετικά παραστατικά. Ε. Την π ρόληψη ή τη διαπ ίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Στ. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µετά τη διαπ ίστωση σχετικής παράβασης. Α2. ΕΠΙΠΕ Ο / ΕΙ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Ο έλεγχος εξετάζει την π οιότητα του παρεχόµενου έργου και την ορθή οικονοµική διαχείριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 7

8 Εσωτερικός έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό τον Τελικό ικαιούχο (ΕΥΕ) Πρωτοβάθµιος έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό την ιαχειριστική Αρχή κάθε Ε.Π. ευτεροβάθµιος Έλεγχος που διενεργείται απ ό την Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ Εξωτερικός δηµοσιονοµικός έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό την Επ ιτροπ ή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ) Έλεγχος από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) Ι. Η Μονάδα Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια απ ό την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση του υπ οέργου και συγκεκριµένα 1. Ελέγχει: - την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την προετοιµασία υλοπ οίησης του υπ οέργου (π ροληπ τικός έλεγχος), κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και µετά την ολοκλήρωση αυτού. - την αξιοπ ιστία των π ληροφοριών και των στοιχείων που δηλώνονται απ ό τον ανάδοχο στο πλαίσιο των τριµηνιαίων δελτίων π αρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, καθώς και των δελτίων µηνιαίας κατάστασης πραγµατοπ οιηθεισών ανθρωπ οωρών υπ οέργου, - την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος κατά την ένταξη του υπ οέργου στο έργο, - την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, καθώς και - την ορθή υλοπ οίηση των υπ οέργων, υπ οδεικνύοντας βελτιώσεις στην τήρηση των υπ οχρεώσεων του αναδόχου. 2. Αξιολογεί τα πορίσµατα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απ αραίτητων µέτρων για την υπ οστήριξη των αναδόχων προκειµένου να ανταπ οκρίνονται στις υπ οχρεώσεις τους. ΙΙ. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπ ου, µε ή χωρίς π ροειδοπ οίηση, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως απ ό την Μονάδα Γ της ΕΥΕ µε την προσκόµιση απ ό τον 8

9 Φορέα σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται απ ό αυτή. ΙΙΙ. Ο έλεγχος των Αναδόχων επικεντρώνεται: 1) στην ποιοτική υλοπ οίηση του φυσικού αντικειµένου όπ ως τους έχει ανατεθεί. Τα ποιοτικά στοιχεία υλοπ οίησης ενός προγράµµατος κατάρτισης, ενδεικτικά είναι: Α) Ποιότητα και συνάφεια των εκπαιδευτών µε το εκπαιδευτικό αντικείµενοεκπαιδευτικό επίπεδο εκπαιδευτών. Β) Αριθµός και συνάφεια των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης µε το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης και η πραγµατοπ οίησή της σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού χώρου. Γ) Καταλληλότητα (ποιοτική και ποσοτική) του εκπαιδευτικού υλικού, των εκπαιδευτικών εργαλείων και του εξοπλισµού, καθώς και των εκπαιδευτικών µεθόδων και τεχνικών. ) Ποιότητα, βαθµός δυσκολίας και αντιστοιχίας των test και των τελικών εξετάσεων σε σχέση µε την εκπαιδευτική στόχευση του προγράµµατος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπ εριφορών. Ε) Τήρηση και εφαρµογή των συστηµάτων και της µεθοδολογίας υλοπ οίησης (συντονισµού, οργάνωσης και διαχείρισης), όπ ως έχει περιγράψει αυτά ο φορέας τόσο κατά τη διαδικασία π ιστοπ οίησης όσο και µε την υπ οβληθείσα πρόταση. ΣΤ) Ύπαρξη συστήµατος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και αντιστοιχία του µε το περιγραφόµενο στην τεχνική προσφορά του αναδόχου φορέα. Ζ) Η υλοπ οίηση των εγκεκριµένων ανθρωπ οωρών κατάρτισης Η) Η τήρηση του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος Θ) Οι διαδικασίες επ ιλογής των καταρτιζοµένων Ι) Ο επιστηµονικός υπ εύθυνος του κάθε προγράµµατος κατάρτισης ΙΑ) Οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων µετά το πέρας της κατάρτισης για τη σύνδεση τους µε την αγορά εργασίας σε κάθε υλοπ οιούµενο πρόγραµµα κατάρτισης 2) Στον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου. Οι παρακάτω δαπ άνες, οι οπ οίες θα πρέπει να συνοδεύονται απ ό τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, απ οτελούν αντικείµενο ελέγχου: Εκπ αιδευτικό επίδοµα. 9

10 Ασφαλιστικές εισφορές καταρτιζοµένων. απάνες µετακίνησης των καταρτιζοµένων. απάνες διατροφής-διαµονής των καταρτιζοµένων. Αµοιβές εκπαιδευτών (θεωρίας και πρακτικής). Εργοδοτικές εισφορές (αναλογία ΙΚΑ εργοδότη) των αµοιβών των εκπαιδευτών. απάνες για την αµοιβή των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την υπ οβοήθηση της ετοιµότητας των αναδόχων φορέων ως ελεγχοµένων, παραθέτουµε κατωτέρω τα σηµεία στα οπ οία κυρίως επικεντρώνεται ο έλεγχος κατά τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του υπ οέργου. ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια υλοπ οίησης ή µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης, ο έλεγχος θα αφορά και στα στοιχεία που π ροηγούνται χρονικά. Β1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β.1.1. Πριν την έναρξη του Προγράµµατος Κατάρτισης α. Γενικά κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα εξής: 1. Ο Ανάδοχος γνωστοπ οίησε 2 µήνες πριν την έναρξη υλοπ οίησης των προγραµµάτων του και µετά την εγκριτική απ όφαση του υπ οέργου του, την πρόθεση υλοποίησής τους και το χρονοδιάγραµµα υλοπ οίησης, τόσο στην ΕΥΕ όσο και στα ΚΠΑ ή τις ΤΥΑ, και ζήτησε εγγράφως απ ό τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του τόπ ου υλοπ οίησης των προγραµµάτων ή απ ό την Τοπ ική Υπηρεσία Απασχόλησης (ΤΥΑ) να του υποδειχθούν άνεργοι της π εριοχής προς κατάρτιση; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 1.2, σχετικό έγγραφο της ΕΥΕ, υπ αριθµ. πρωτ / , και υπ αριθµ. Β123225/ εγκύκλιο του ΟΑΕ ). ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που το Κ.Π.Α. ή η Τ.Υ.Α. ανταπ οκριθούν στην υπ όδειξη του απ αιτούµενου αριθµού ανέργων σε µικρότερο διάστηµα του µηνός, ο ανάδοχος φορέας δικαιούται να προβεί σε έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος πριν την παρέλευση του διµήνου. 2. Ο ανάδοχος παρέλαβε σχετικό πίνακα ανέργων απ ό το ΚΠΑ ή την ΤΥΑ ή δήλωση αδυναµίας ανταπ όκρισης µερικής ή ολικής εκ µέρους τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 10

11 3. Ο ανάδοχος προέβη σε ανοικτή πρόσκληση των ανέργων της π εριοχής σε περίπτωση που οι υποδειχθέντες απ ό το ΚΠΑ ή την ΤΥΑ άνεργοι δεν κάλυπταν τον απ αιτούµενο αριθµό ανέργων προς κατάρτιση ή το ΚΠΑ ή η ΤΥΑ καθυστέρησε πέραν του µηνός να απ αντήσει; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει έγκαιρα και υπ ογεγραµµένα απ ό τον Υπεύθυνο Υπ οέργου, που έχει οριστεί στη σύµβαση απ ό τον Ανάδοχο, τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης, µε όλα τα συνοδευτικά παραδοτέα που προβλέπονται απ ό το Παράρτηµα κεφ. Α της Σύµβασης; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.3 και Προκήρυξη, άρθρο 2, κεφ. 6) 5. Ο ανάδοχος έχει συνδεθεί ηλεκτρονικά µε την Αναθέτουσα Αρχή απ ό την ηµεροµηνία λήψης απ ό την τελευταία σχετικού εγγράφου για την υπ οχρεωτική εφαρµογή ηλεκτρονικής σύνδεσης; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ.2) β. ιαδικασία Επιλογής Καταρτιζοµένων 6. Έχουν εφοδιασθεί οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα κατάρτισης µε το σχετικό παραπεµπτικό σηµείωµα του ΟΑΕ ; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Γ Ι, έγγραφο της ΕΥΕ, υπ αριθµ / και υπ αριθµ. Β123225/ εγκύκλιο του ΟΑΕ ). 7. Ο ανάδοχος συγκέντρωσε τα απ αιτούµενα στοιχεία των υποψηφίων, όπ ως φωτοαντίγραφο ταυτότητας, βιογραφικό, τίτλους σπουδών, π ιστοπ οιητικά κατάρτισης, βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο ανέργων και αντίγραφο παραπεµπτικού σηµειώµατος απ ό τον ΟΑΕ ; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) ιευκρίνιση: Όταν το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων αφορά απ οφοίτους ΙΕΚ, θα πρέπει τα εν λόγω ΙΕΚ να λειτουργούν υπ ό την εποπτεία του ΟΕΕΚ. 8. Ο ανάδοχος εξέτασε αν οι επιλεγέντες για κατάρτιση άρρενες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νοµίµως απαλλαγεί απ ό αυτές; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2.2) ιευκρινίσεις: 1. Οι ευρισκόµενοι σε αναβολή στρατεύσεως δεν θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπ οχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί απ ό αυτές. 2. Εξαίρεση αποτελεί η πιλοτική εφαρµογή, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, του προγράµµατος κατάρτισης ανέργων για 200 στρατευµένους, που ολοκληρώνουν τη θητεία τους και η υπ όδειξή τους έχει γίνει απ ό το ΥΕΘΑ, µε τη σύµφωνη γνώµη της Συντονιστικής Επ ιτροπ ής του Ο.Α.Ε.. για τη σύνδεση ΚΠΑ και ΚΕΚ (βλ. 11

12 έγγραφο υπ αριθµ / της Γεν. Γραµµ. ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ. Εργασίας). Σηµείωση: Τα ανωτέρω ισχύουν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην οικεία π ροκήρυξη. 9. Ο ανάδοχος εφάρµοσε το σύστηµα επιλογής των υπ οψηφίων που π εριγράφεται στην τεχνική προσφορά του; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 10. Ο ανάδοχος υπ έβαλε κατάσταση επιλεγέντων καταρτιζοµένων µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπ ογραφής τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 6Α) 11. Έχει κατατεθεί η κατάσταση αυτή στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ ; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.4) 12. Ο ανάδοχος επέλεξε άνεργους-µέλη ευπαθών κοινωνικά οµάδων (ΕΚΟ), που παραπέµφθηκαν απ ό τα ΚΠΑ ή τις ΤΥΑ µε τον σχετικό χαρακτηρισµό τους απ ό τον ΟΑΕ ; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2, παρ. 5.2). 13. Τηρείται ο περιορισµός της µη συµµετοχής των καταρτιζοµένων σε άλλο πρόγραµµα στο ίδιο έτος, µε υπ οβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 εκ µέρους των καταρτιζόµενων; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.7). ιευκρίνιση: Ειδικότερα για τα προγράµµατα που ξεκίνησαν στα τέλη ενός έτους (π.χ. του 2002) και π αρατάθηκαν στο επόµενο έτος (2003 στο παράδειγµά µας), οι καταρτιζόµενοι αυτοί δύνανται να συµµετάσχουν σε άλλο πρόγραµµα κατάρτισης εντός του νέου αυτού έτους, εφ όσον παραµείνουν άνεργοι επί τέσσερις µήνες µετά το πέρας του προγράµµατος που παρακολούθησαν. Το χρονικό διάστηµα αυτό θεωρείται απ αραίτητο διότι σε αυτό ολοκληρώνονται οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων απ ό τον Υπεύθυνο Προώθησης στη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας και την τοπ οθέτησή τους σε θέσεις εργασίας σύµφωνες µε το αντικείµενο στο οπ οίο καταρτίστηκαν (βλ. Τεύχος Τεχνικής Προσφοράς Πρότασης, κεφ. 3, παρ. 4: Ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων). γ. Εκπαιδευτές 14. Υπέβαλε έγκαιρα ο ανάδοχος κατάσταση εκπαιδευτών µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπ ογραφής τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, κεφ. 6Α). Στην περίπτωση 12

13 αναζήτησης και µη εύρεσης π ιστοπ οιηµένου εκπαιδευτή, ακολούθησε την προβλεπόµενη διαδικασία έγκρισης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ; δ. Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 15. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει τα πλήρη στοιχεία συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε τις θέσεις πρακτικής άσκησης και την π ρόθεση απ ορρόφησης που προσφέρει η κάθε µία, σε αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στο Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου; Σε περίπτωση αλλαγής των επιχειρήσεων έχει υπ οβληθεί έγγραφο αίτηµα / έκθεση αιτιολόγησης της αλλαγής αυτής που να αποδεικνύει ότι οι νέες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχης επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε αυτές που αντικαθιστούν ή διαθέτουν τµήµατα η λειτουργία των οπ οίων σχετίζεται µε το αντικείµενο κατάρτισης, καθώς και ότι καλύπτουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης που απ αιτούνται, καθώς και την αρχικά δηλωθείσα π ρόθεση απ ασχόλησης; (βλ. Παράρτηµα Σύµβασης - κεφ. Α, Παρ. 7) 16. Έχουν συναφθεί συµφωνητικά µεταξύ των επιχειρήσεων όπ ου θα υλοπ οιηθεί η πρακτική άσκηση και του αναδόχου, θεωρηµένα απ ό την αρµόδια.ο.υ., όπ ου αυτό απ αιτείται; Αναφέρονται στα συµφωνητικά αυτά οι υπ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, όπ ως η τήρηση του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος πρακτικής άσκησης µε αναφορά των σχετικών εκπαιδευτικών ενοτήτων; Αναφέρονται τα στοιχεία των εκπαιδευτών στελεχών επιχείρησης και το ποσό της αµοιβής τους ανάλογα µε τις ώρες της πρακτικής άσκησης; Συµπεριλαµβάνεται στις υπ οχρεώσεις της επιχείρησης η σύνταξη συστατικής επιστολής για κάθε έναν απ ό τους καταρτιζόµενους; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 4 & 9, Παράρτηµα Σύµβασης & ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4) ε. ιακρατική συνεργασία 17. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µε φορέα της αλλοδαπής, σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας, έχει προβεί σε επίσηµη µετάφραση του συµφωνητικού στην Ελληνική γλώσσα; Αναφέρονται στο συµφωνητικό αυτό οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, όπ ως τα στοιχεία των εκπαιδευτών και η ωριαία απ οζηµίωσή τους κ.α. Είναι αυτές αντίστοιχες µε όσα ορίζονται στην τεχνική προσφορά της π ρότασης και στο στο Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου; (βλ. Παράρτηµα Σύµβασης Α, παρ.9 και έγγραφο µε αρ. πρωτ / της Γ.Γ. /σης Κοιν.& Αλλων Πόρων του Υπ. Εργ. & Κ.Α.) 13

14 στ. Συνεργασία µε άλλη πιστοποιηµένη δοµή 18. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό συνεργασίας µε άλλη π ιστοπ οιηµένη δοµή, είναι αυτό θεωρηµένο απ ό την αρµόδια ΟΥ; Εχει υπ οβληθεί η σχετική απόφαση πιστοποίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ; (βλ. Παράρτηµα σύµβασης, παρ.10) ζ. Μίσθωση/ Παραχώρηση χώρων 19. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µίσθωσης χώρων ή π αραχώρησης κατόπιν σχετικής απ όφασης του αρµόδιου νοµάρχη, για τις περιπτώσεις υλοπ οίησης προγραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 4 της π ροκήρυξης (νησιωτικές περιοχές) και την Υ.Α /2001, είναι αυτό θεωρηµένο απ ό την αρµόδια ΟΥ; (βλ. Παράρτηµα σύµβασης, παρ.11) Β.1.2. Κατά τη διάρκεια Υλοποίησης του Προγράµµατος Κατάρτισης Κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα εξής: α. Συµφωνητικά µε Καταρτιζόµενους 20. Ο ανάδοχος έχει υπ ογεγραµµένα συµφωνητικά συνεργασίας µε τους καταρτιζόµενους, στα οπ οία αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο µερών, ιδίως ο τρόπ ος καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόµατος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, (άρθρο 5, παρ. 9), καθώς και η υπ οχρέωση αδιάλειπ της π αρακολούθησης του προγράµµατος και οι συνέπειες της τυχόν υπ έρβασης του ορίου απ ουσιών; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Β και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β V, παρ. 6 και 7) ιευκρινίσεις: α) Ένα αντίγραφο του συµφωνητικού, υπ ογεγραµµένο και απ ό τους δύο συµβαλλόµενους, πρέπει να δίνεται στον καταρτιζόµενο β) Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόµατος για τους 14

15 καταρτιζόµενους που είναι µέλη κοινωνικά ευπαθών οµάδων ανέρχεται στα 4,99 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, έστω και εάν στο πρόγραµµα συµµετέχει µόνον ένας καταρτιζόµενος αυτής της κατηγορίας (βλέπ ε Προκήρυξη, άρθρο 2, ενότ.3, περίπτωση 2) 21. Ο ανάδοχος έχει ενηµερώσει τους καταρτιζόµενους, καθώς και τις επιχειρήσεις της πρακτικής άσκησης, για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και συγκεκριµένα έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους για τη στατιστική επεξεργασία ορισµένων π ροσωπ ικών δεδοµένων απ ό την ΕΥΕ; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 6) β. Στοιχεία Επιλ εγ έντων Εκπαιδευτών 22. Τηρούνται στο φάκελο διοικητικής π αρακολούθησης του προγράµµατος τα βιογραφικά, οι βεβαιώσεις Πιστοποίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ και τα π ιστοπ οιητικά επαγγελµατικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτών; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Β της Σύµβασης). Εξαίρεση απ ό την υπ οχρέωση τήρησης βεβαιώσεων π ιστοπ οίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ είναι οι τέσσερις περιπτώσεις που προβλέπονται απ ό την παρ.9 κεφ. Β VI, άρθρο 4 της ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, και οι περιπτώσεις που έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς και εγκριθεί απ ό το ΕΚΕΠΙΣ και την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.3 της Σύµβασης και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.9,10) 23. Το επίπεδο εµπειρίας και σπουδών και η ειδικότητα των εκπαιδευτών του προγράµµατος είναι το προβλεπόµενο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ. 3 της Σύµβασης) 24. Έχουν υπ ογραφεί συµφωνητικά συνεργασίας µε τους εκπαιδευτές, θεωρητικού και πρακτικού µέρους του προγράµµατος, στα οπ οία αναφέρονται, µεταξύ άλλων, το ύψος της αµοιβής τους και ο τρόπ ος καταβολής της σύµφωνα µε τη σύµβαση, (άρθρο 5, παρ. 9), ο αριθµός των διδακτικών ωρών, η ωριαία απ οζηµίωση, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υπ οχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Β της Σύµβασης και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. ΒΙ, παρ.9) ιευκρίνιση: Ένα αντίγραφο του συµφωνητικού, υπ ογεγραµµένο και απ ό τους δύο συµβαλλόµενους, πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτή. γ. Επόπτες Πρακτικής 15

16 25. Έχει καθορίσει ο Ανάδοχος για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης επόπτη πρακτικής άσκησης, στο συµφωνητικό µε τον οπ οίο αναφέρεται ότι υπ οχρεούται να εποπτεύει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την πρακτική άσκηση του προγράµµατος; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.1) δ. Υπεύθυνοι του Προγράµµατος 26. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 5Γ, ο Ανάδοχος φορέας οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Υλοπ οίησης Προγράµµατος κατάρτισης για κάθε ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση κρίνουµε ότι ο Υπεύθυνος Υλοπ οίησης που καθορίζεται στα δικαιολογητικά που υπ έβαλε ο ανάδοχος µε την δήλωση έναρξης του προγράµµατος, πρέπει να παρευρίσκεται ή να έχει δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στον τόπ ο υλοπ οίησης του προγράµµατος, ώστε αφενός να ασκεί πλήρως τις αρµοδιότητές του (αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων στην υλοπ οίηση του προγράµµατος κ.ά.), και αφετέρου να δύναται, ως καθ ύλην αρµόδιος, να ενηµερώνει µε επάρκεια τους ελεγκτές, σε ενδεχόµενες ερωτήσεις τους. ιευκρινίζεται ότι η ΕΥΕ δέχεται ότι θα ήταν δυνατό να οριστεί ένας Υπεύθυνος υλοπ οίησης για π ερισσότερα του ενός προγράµµατα, εφόσον τα προγράµµατα αυτά υλοπ οιούνται είτε στη ίδια δοµή είτε και σε διαφορετικούς αλλά γειτνιάζοντες τόπ ους, ώστε ο Υπ. Υλ. να έχει τη δυνατότητα άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτούς, για να επιλύσει καθηµερινά προβλήµατα, να παράσχει π ληροφορίες κλπ. Επ ίσης, εάν δύο προγράµµατα υλοπ οιούνται σε διαφορετικά ωράρια αλλά στην ίδια δοµή, τότε ασφαλώς µπορεί να οριστεί το ίδιο άτοµο ως Υπεύθυνος υλοπ οίησης, εφόσον η παρουσία του δεν απ αιτείται να είναι διαρκής ή να έχει τη µορφή της π λήρους και αποκλειστικής απ ασχόλησης. ε. Τριµηνιαία ελτία 27. Υπέβαλε εµπρόθεσµα ο ανάδοχος τα Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Υπ οέργου µε ακριβή στοιχεία, υπ ογεγραµµένα απ ό τον Υπεύθυνο Υποέργου και επαρκώς συµπληρωµένα; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 5Β και άρθρο 1, παρ.3, καθώς και Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 6Β και άρθρο 22, παρ.4) στ. Ανθρωποώρες Κατάρτισης 16

17 28. Οι καταρτιζόµενοι που παρακολουθούν το πρόγραµµα την ώρα του επιτόπιου ελέγχου αντιστοιχίζονται µε τα ονόµατα του παρουσιολογίου (εντύπου Κ2 και ΠΚ4 και ηλεκτρονικού); (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1 και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.5) 29. Τηρείται σωστά το παρουσιολόγιο των καταρτιζοµένων; ιευκρινίσεις: α)η ώρα προσέλευσης και απ οχώρησης συµπληρώνεται ιδιοχείρως απ ό τον καταρτιζόµενο, β) Για τους απ όντες καταρτιζόµενους ή για τους καταρτιζόµενους που έχουν διακόψει την παρακολούθηση, συµπληρώνεται, µε ευθύνη του υπ εύθυνου υλοπ οίησης του προγράµµατος κατάρτισης ή του εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, η στήλη της υπ ογραφής µε την αντίστοιχη ένδειξη (απ ουσία ή διακοπ ή), µε τρόπ ο διακριτό και ευκρινή. 30. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων ανέργων είναι αυτός που προβλέπεται για το πρόγραµµα; Είναι σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόµενοι απ ό άτοµα; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Α Ι, παρ.7). Υπενθύµιση: 1) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος, ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος απ ό τον αναγραφόµενο στη δήλωση έναρξης, ο Ανάδοχος φορέας υπ οχρεούται να ενηµερώσει αµέσως και εγγράφως την ΕΥΕ, προκειµένου να εκδοθεί απ όφαση αναπ ροσαρµογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειµένου και κόστους του προγράµµατος και του υπ οέργου (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 5.4). 2) Αν ο αριθµός των καταρτιζοµένων που παρακολουθούν το πρόγραµµα χωρίς να έχουν υπ ερβεί το όριο απ ουσιών και που ανήκουν αποδεδειγµένα σε επιλέξιµη για το πρόγραµµα κατηγορία ανέργων, µειωθεί σε οπ οιαδήπ οτε φάση της υλοπ οίησης του προγράµµατος σε αριθµό µικρότερο του κατωτάτου επιτρεποµένου ορίου (10), η έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ πρέπει να είναι άµεση, ώστε να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό απ όφαση ακύρωσης του προγράµµατος (βλ. Σύµβαση, άρθρο 11, παρ. 1 και Προκήρυξη, άρθρο 28, παρ. 5). 31. Για όσους απ ό τους καταρτιζόµενους έχουν κάνει απουσίες, ο αριθµός των απ oυσιών βρίσκεται εντός του επιτρεποµένου ορίου, δηλ. έως 10% της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος (θεωρίας & πρακτικής) ; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.6). ιευκρίνιση: Σε περίπτωση συµπ λήρωσης του ανωτάτου ορίου απ ουσιών (10%) ή αντικατάστασης καταρτιζοµένου, θα πρέπει άµεσα να ενηµερώνεται σχετικά η ΕΥΕ µε έγγραφο, στο οπ οίο θα δηλώνεται η ηµεροµηνία διακοπ ής ή αντικατάστασης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενηµερώνονται το αρµόδιο ΚΠΑ και το ΙΚΑ. 32. Για όσους απ ό τους καταρτιζόµενους - άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν κάνει απ ουσίες, ο αριθµός αυτών των απουσιών βρίσκεται εντός του επιτρεποµένου 17

18 ορίου, δηλ. έως 20% της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος (θεωρίας & πρακτικής); Έχουν αιτιολογήσει τις απ ουσίες τους; Έχει µεριµνήσει το ΚΕΚ να βοηθήσει τους καταρτιζόµενους αυτούς, προκειµένου να καλύψουν την προβλεπόµενη διδακτική ύλη; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.6) ζ. Εκπαιδευτές 33. Η εκπαίδευση γίνεται απ ό τους προκαθορισµένους εκπαιδευτές ή απ ό τους π ροκαθορισµένους αναπ ληρωτές τους, όπ ως αυτοί αναφέρονται στην υπ οβληθείσα δήλωση έναρξης του προγράµµατος ή σε τυχόν εγκαίρως υπ οβληθείσα και επαρκώς τεκµηριωµένη άµεση ενηµέρωση της ΕΥΕ; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.3 και 5 της Σύµβασης). ιευκρίνιση: Σηµειώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος απ ό την Ε.Υ.Ε. στην τήρηση του ίδιου επιπέδου π ροσόντων (τυπ ικών και ουσιαστικών) των εκπαιδευτών µε αυτό το οπ οίο έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά, καθώς και στην υλοπ οίηση του προγράµµατος µε τους εκπαιδευτές που συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση εκπαιδευτών της δήλωσης έναρξης. (βλ. Σύµβαση, άρθρο 11, παρ. 1, εδ. 2) 34. Τηρείται η δέσµευση του περιορισµού απ ασχόλησης του ίδιου εκπαιδευτή σε ποσοστό το πολύ 20% του συνόλου των εγκριθεισών ωρών κατάρτισης του προγράµµατος (θεωρίας και πρακτικής), µε την εξαίρεση της περίπτωσης των κοινωνικά ευπαθών οµάδων; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β I, παρ.9). η. ιοικητικό Προσωπικό 35. Λειτουργεί η δοµή µε το προβλεπόµενο απ ό την υπ ουργική απ όφαση π ιστοπ οίησης του ΚΕΚ και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου, διοικητικό προσωπικό; (βλ. Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου και Υπ. Απόφαση π ιστοπ οίησης ΚΕΚ αρ / , άρθρο 4, κεφ. ΙΙ, παρ. 2.12) θ. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραµµα Χρονοδιάγραµµα 36. Η εκπαίδευση γίνεται σύµφωνα µε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα, όπ ως αυτό παρουσιάζεται στην υπ οβληθείσα δήλωση έναρξης του προγράµµατος; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ. 3 της Σύµβασης και άρθρο 1 της Σύµβασης). Τροπ οπ οίηση του προγράµµατος αυτού επιτρέπεται µόνο ως 18

19 προς την ηµεροµηνία και την ώρα, µετά απ ό έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ, στην οπ οία επισηµαίνονται τα ακριβή σηµεία τροπ οπ οιήσεων. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι το αναλυτικό πρόγραµµα (διδακτέα ύλη-θεµατικές ενότητες) πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, διότι αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ποιοτική υλοποίηση του προγράµµατος. ιευκρίνιση: Αντίγραφο του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος πρέπει να χορηγείται σε κάθε καταρτιζόµενο µε την έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος 37. Η υλοπ οίηση του προγράµµατος γίνεται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά του, όπ ως αυτό εµφανίζεται στη δήλωση έναρξης και στο τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου; Τροπ οπ οίησή του επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας και ανυπ αιτίου κωλύµατος, µετά απ ό έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ, ή για άλλους λόγους µόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της ΕΥΕ 38. Τηρείται η υπ οχρέωση παροχής 10 διδακτικών ωρών για την υγιεινή, την ασφάλεια και την εργατική νοµοθεσία και 15 διδακτικών ωρών για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 1.1 και άρθρο 28, παρ.3) 39. Τηρείται η υπ οχρέωση παροχής ωρών θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό από 30% έως 70% του συνολικού αριθµού ωρών του προγράµµατος κατάρτισης; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β Ι, παρ.2 και Προκήρυξη, άρθρο 28, παρ.4) 40. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης είναι το πολύ 8 ώρες ηµερησίως; Το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης είναι το πολύ 6 ώρες ηµερησίως; Το πρακτικό µέρος της κατάρτισης είναι το πολύ 6 ώρες όταν πραγµατοπ οιείται στις π ιστοπ οιηµένες δοµές του ΚΕΚ ή 8 ώρες όταν πραγµατοπ οιείται στις επιχειρήσεις; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ.β VI, παρ.2). ιευκρίνιση: στους χρόνους που προαναφέρονται συµπεριλαµβάνονται και τα διαλείµµατα διάρκειας 15 λεπτών ανά ώρα κατάρτισης του θεωρητικού µέρους, τα οπ οία σε κάθε περίπτωση είναι υπ οχρεωτικά. 41. Ολοκληρώνεται η ηµερήσια κατάρτιση την 21η ώρα και, κατ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση των προγραµµάτων τουρισµού την 23η ώρα; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.3) 42. Η κατάρτιση γίνεται µόνο απ ό ευτέρα έως Σάββατο; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.4) ι. Χώρος Εξοπλισµός 19

20 43. Η εκπαίδευση γίνεται στον π ροκαθορισµένο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου χώρο; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 10, παρ.2.3) 44. Για την παροχή εκπαίδευσης χρησιµοπ οιείται ο προβλεπόµενος απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου εξοπλισµός; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1) 45. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει και υποβάλλει, µε τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης, συµφωνητικό διακρατικής συνεργασίας, τηρούνται οι υπ οχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων, οι οπ οίες αναφέρονται σε αυτό; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, στοιχείο 9) 46. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µε άλλη π ιστοπ οιηµένη δοµή ή εάν διαθέτει µια δοµή απ ό π αραχωρητήριο ή µισθωτήριο, η δοµή στην οπ οία υλοπ οιείται η κατάρτιση είναι αυτή η οπ οία αναφέρεται στο αντίστοιχο έγγραφο, που έχει υπ οβληθεί µε τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, στοιχεία 10,11). ια. Μέθοδοι Θεωρητικής Κατάρτισης-Εκπαιδευτικό Υλικό Εργαλεία 47. Για την παροχή της εκπαίδευσης εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1) 48. Έχει δοθεί έγκαιρα στους καταρτιζόµενους το προβλεπόµενο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου κατάλληλο και εύχρηστο εκπαιδευτικό υλικό για την παρακολούθηση του προγράµµατος; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ. & Σύµβαση, άρθρο 1 παρ.1). 49. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιµοπ οιούνται τα προβλεπόµενα απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου εκπαιδευτικά εργαλεία; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1) Σηµείωση: Στα σηµεία αυτά θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση απ ό τον έλεγχο, διότι απ οτελούν βασικά στοιχεία της ποιοτικής υλοπ οίησης των προγραµµάτων. ιβ. Αξιολογήσεις 50. Οι καταρτιζόµενοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα απ ό 20

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε.

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. Κ.» Μέρος 1 : Έντυπα Έναρξης (1 έως 8) Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ».

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ». ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ :: : ««Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Σ Ε Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Π Ε» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το παρόν έχει σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των διαρθρωτικών ταµείων που οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 03/07/08 Αρ. Πρωτ: 2285

Αρχάνες, 03/07/08 Αρ. Πρωτ: 2285 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. (+30.2810) 753300, 752111 Fax: (+30.2810) 753310, 752431, www.anher.gr, e-mail : info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Αγησιλάου 23-25, 104 36,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Νοέμβριος 2008 1 1. Αντικείμενο προγράμματος - δράσεις Οι προβλεπόμενες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: 2541079458, 25410-79414 - Φαξ.:2541079454 Πρωτόκολλο.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα