ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΊΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ.1 Εισαγωγή σελ.1 α. Κοινοτική Νοµοθεσία σελ.1 β. Εθνική Νοµοθεσία σελ.2 Α1. Σκοπ ός του Ελέγχου σελ.5 Α2. Επ ίπ εδο / Είδος Ελέγχου και Αρµόδια Όργανα σελ.5 Α3. Έλεγχος απ ό την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής σελ.6 Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το ΕΚΤ (Τελικός ικαιούχος) Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ.8 Β1. Φυσικό αντικείµενο Σελ.8 Β.1.1. πριν την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης σελ.8 Β.1.2. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος Κατάρτισης σελ.12 Β.1.3. µε την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Κατάρτισης σελ.20 Β.2. οικονοµικό αντικείµενο σελ.21 Β.3. δηµοσιότητα σελ.23 Β.4. τήρηση φακέλων σελ.23 Β.5. γενικές παρατηρήσεις και διευκρινίσεις σελ.24 Γ. ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ σελ.25 Γ1. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου σελ.25 Γ2. Σύνταξη Πορίσµατος (αποτελέσµατος) Ελέγχου σελ.25 Γ3. ιαδικασία Κοινοπ οίησης του Πορίσµατος (αποτελέσµατος) Ελέγχου σελ.26 και Επ ιβολής Κυρώσεων. ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελ Φάκελος ιοικητικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος σελ Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειµένου του σελ.30 Προγράµµατος 3. Φάκελος Οικονοµικής Παρακολούθησης του Προγράµµατος σελ Τήρηση στοιχείων σε επίπεδο Υπ οέργου σελ.32 Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ σελ.34 ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ σελ.37 ΣΤ1.Εισαγωγή σελ.37 ΣΤ2. Κατηγορίες Ενεργειών Π& σελ.38 ΣΤ3. Υποχρεώσεις Σχετικές µε τις ράσεις Π& σελ.40 ΣΤ4. Έλεγχος ράσεων Π& σελ.44 ΣΤ5. Ενδεικτικά παραδείγµατα σελ.45 2

3 Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το ΕΚΤ (ΕΥΕ), συντάχθηκε απ ό τη Μονάδα Γ Ελέγχου µε στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιµο, πρακτικό και αποτελεσµατικό εργαλείο υπ οστήριξης των αναδόχων, προκειµένου να ανταπ οκρίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπ ο στις υπ οχρεώσεις τους, ενόψει των ελέγχων που πρόκειται να διενεργηθούν. ιευκρινίζεται ότι ο παρών οδηγός δεν υποκαθιστά το ισχύον νοµικό πλαίσιο, το οποίο έχει αποτυπωθεί τόσο µε τις Υπουργικές αποφάσεις όσο και µε τη Σύµβαση υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου. Σύµφωνα µε την υπ αριθ / ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ (Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης), ο έλεγχος των συγχρηµατοδοτούµενων απ ό το ΕΚΤ ενεργειών γίνεται δυνάµει των σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, όπ ως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ιδιαίτερα, δε, απ ό τις ακόλουθες διατάξεις, όπ ως ισχύουν κατά την περίοδο διεξαγωγής ελέγχου. α. Της Κοινοτικής Νοµοθεσίας: Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1260/1999 του Συµβουλίου της 21/6/99 "περί γενικών διατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία" Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/2001 της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 &88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις Τον Κανονισµό 68/2001 της Επ ιτροπ ής της 12 ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης σχετικά µε τις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση Τον Κανονισµό (ΕΚ) 994/98 του Συµβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998, για την εφαρµογή των άρθρων 92 & 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπ αϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθµ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11 ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επ ιτοπ ίως η Επ ιτροπ ή για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπ αϊκών Κοινοτήτων απ ό απ άτες και λοιπές παρατυπίες 3

4 Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθµ.2988/95 του Συµβουλίου της 18 ης εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπ αϊκών Κοινοτήτων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Επ ιτροπ ής της 30 ης Μαΐου 2000, για τις δράσεις π ληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 438/2001 της Επ ιτροπ ής της 2 ης Μαρτίου 2001 για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999, που αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό (ΕΚ) 448/2001 της Επ ιτροπ ής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999, που αφορά τη στη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ιαρθρωτικών Ταµείων Τον Κανονισµό 1685/2000 της Επ ιτροπ ής της 28/7/00, για τη θέσπ ιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/99 σχετικά µε την επιλεξιµότητα δαπ ανών των συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τον Κανονισµό 1784/99 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12/7/99 σχετικά µε το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Την υπ αριθµ. Ε(2001) 38/ Απόφαση της Ευρωπ αϊκής Επ ιτροπ ής, µε την οπ οία εγκρίθηκε το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση ». β. Της Εθνικής Νοµοθεσίας: Το Ν.1558/85 Άρθρο 29Α πρώτο εδ. της παρ.2 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/ ), όπ ως συµπ ληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ154/Α) και τροπ οπ οιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α ). Το Νόµο 2860/2000 «ιαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 / Α / ) Την µε αριθ /16/3/01 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 599/ Β/ ), περί σύστασης και λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων Ευρωπ αϊκού Κοινωνικού Ταµείου» και «Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών απ ό το Ευρωπ αϊκό Κοινωνικό Ταµείο» 4

5 Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του Ν.2224/94 «Ρύθµιση Θεµάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων κ.λ.π.»(φεκ 112/Α). Τις διατάξεις του Π..368/89 «Οργανισµός Υπ ουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπ ως τροπ οπ οιήθηκε και ισχύει Την µε αριθ / Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοπ οίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». Την υπ αριθµόν 4033/ Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών απ ό το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( ), για όλα τα Επ ιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης, όπ ως τροπ οπ οιήθηκε απ ό την ΚΥΑ / Την υπ αριθµ / /ΦΕΚ6Β / Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει τις «Προδιαγραφές συγκρότησης Μητρώου Εκπ αιδευτών /τριών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Τις Οδηγίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ περί κριτηρίων και κανόνων επιλεξιµότητας δαπ ανών και λογιστικής π αρακολούθησης στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Το Π.. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων». Το άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/2000) «Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». Το Π.. 346/98 (ΦΕΚ230/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπ ηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998», όπ ως τροπ οπ οιήθηκε µε το Π.. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) κατ εφαρµογή της Οδηγίας 97/52 (Ε.Ε. L 328/ ) Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών δηµοσίου». Τις διατάξεις του Άρθρου 8 για τις «Κρατικές Προµήθειες» του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπ ως τροπ οπ οιήθηκαν και εξειδικεύτηκαν απ ό τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/ ) Την οδηγία 89/665 (Ε.Ε. L 395/ ), η οπ οία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Τ.Α/ ) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού». 5

6 Την /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/6.6.96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του επ ιτοκίου των π ροκαταβολών που δίδονται απ ό το ηµόσιο για προµήθεια π ροϊόντων, παροχή υπ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Την 316/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε την οπ οία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο 3 του Άξονα 1 στο Επ ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» και τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε π ιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» Το Επ ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» , όπ ως εξειδικεύεται απ ό το εγκεκριµένο απ ό την 1 η Επ ιτροπ ή Παρακολούθησης ( ) «Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού» και ειδικά τις«ιατάξεις εφαρµογής» του Την ιακήρυξη(προκήρυξη) Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επ ιλογής τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε π ιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (Τεύχος ιακήρυξης αριθµ. 02/2001). Το έργο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ΚΕΚ µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την άµεση π ληροφόρηση του Υπ ουργείου και την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των ενεργειών κατάρτισης που υλοπ οιούν τα ΚΕΚ. Την Αριθµ / π ροκήρυξη του έργου «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοπ οιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το Νόµο 2874/2000 «Προώθηση στην απ ασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ286Α/ ). Την υπ αριθµ. 4032/26/7/2001 Απόφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1084/Β/ ), σε αντικατάσταση της / και / , που ορίζει το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Την υπ αριθµ /Γ ΑΠΠΠ Ε 235 ΚΥΑ «Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υπ οβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1002/τΒ/ ). 6

7 Το νόµο 2472/97 «Προστασία του ατόµου απ ό την επεξεργασία δεδοµένων π ροσωπ ικού χαρακτήρα» (µε ενσωµάτωση των τροπ οπ οιήσεων ΦΕΚ 84/2000 και ΦΕΚ 109 Α / 2001) Το Νόµο 3021 της «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοπ οιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/ ) Το Π. 82/96 (ΦΕΚ 66/τ. Β/ ) «Ονοµαστικοπ οίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών π ροσώπ ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». Α1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος διενεργείται προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ορθή εφαρµογή των ενεργειών κατάρτισης που υλοπ οιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και συγχρηµατοδοτούνται απ ό το ΕΚΤ. Τα αρµόδια όργανα λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό : Α. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. Β. Την ορθή υλοπ οίηση του φυσικού αντικειµένου σύµφωνα µε το περιεχόµενο της Σύµβασης, του Παραρτήµατος αυτής, του Τεχνικού Παραρτήµατος Υπ οέργου καθώς και της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. Γ. Τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των Πόρων.. Την επιλεξιµότητα των ελέγξιµων δαπ ανών και την αιτιολόγησή τους απ ό τα σχετικά παραστατικά. Ε. Την π ρόληψη ή τη διαπ ίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Στ. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µετά τη διαπ ίστωση σχετικής παράβασης. Α2. ΕΠΙΠΕ Ο / ΕΙ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Ο έλεγχος εξετάζει την π οιότητα του παρεχόµενου έργου και την ορθή οικονοµική διαχείριση σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 7

8 Εσωτερικός έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό τον Τελικό ικαιούχο (ΕΥΕ) Πρωτοβάθµιος έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό την ιαχειριστική Αρχή κάθε Ε.Π. ευτεροβάθµιος Έλεγχος που διενεργείται απ ό την Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ Εξωτερικός δηµοσιονοµικός έλεγχος ο οπ οίος διενεργείται απ ό την Επ ιτροπ ή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ) Έλεγχος από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) Ι. Η Μονάδα Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια απ ό την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση του υπ οέργου και συγκεκριµένα 1. Ελέγχει: - την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την προετοιµασία υλοπ οίησης του υπ οέργου (π ροληπ τικός έλεγχος), κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και µετά την ολοκλήρωση αυτού. - την αξιοπ ιστία των π ληροφοριών και των στοιχείων που δηλώνονται απ ό τον ανάδοχο στο πλαίσιο των τριµηνιαίων δελτίων π αρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, καθώς και των δελτίων µηνιαίας κατάστασης πραγµατοπ οιηθεισών ανθρωπ οωρών υπ οέργου, - την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος κατά την ένταξη του υπ οέργου στο έργο, - την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, καθώς και - την ορθή υλοπ οίηση των υπ οέργων, υπ οδεικνύοντας βελτιώσεις στην τήρηση των υπ οχρεώσεων του αναδόχου. 2. Αξιολογεί τα πορίσµατα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απ αραίτητων µέτρων για την υπ οστήριξη των αναδόχων προκειµένου να ανταπ οκρίνονται στις υπ οχρεώσεις τους. ΙΙ. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπ ου, µε ή χωρίς π ροειδοπ οίηση, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως απ ό την Μονάδα Γ της ΕΥΕ µε την προσκόµιση απ ό τον 8

9 Φορέα σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται απ ό αυτή. ΙΙΙ. Ο έλεγχος των Αναδόχων επικεντρώνεται: 1) στην ποιοτική υλοπ οίηση του φυσικού αντικειµένου όπ ως τους έχει ανατεθεί. Τα ποιοτικά στοιχεία υλοπ οίησης ενός προγράµµατος κατάρτισης, ενδεικτικά είναι: Α) Ποιότητα και συνάφεια των εκπαιδευτών µε το εκπαιδευτικό αντικείµενοεκπαιδευτικό επίπεδο εκπαιδευτών. Β) Αριθµός και συνάφεια των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης µε το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης και η πραγµατοπ οίησή της σε πραγµατικές συνθήκες εργασιακού χώρου. Γ) Καταλληλότητα (ποιοτική και ποσοτική) του εκπαιδευτικού υλικού, των εκπαιδευτικών εργαλείων και του εξοπλισµού, καθώς και των εκπαιδευτικών µεθόδων και τεχνικών. ) Ποιότητα, βαθµός δυσκολίας και αντιστοιχίας των test και των τελικών εξετάσεων σε σχέση µε την εκπαιδευτική στόχευση του προγράµµατος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συµπ εριφορών. Ε) Τήρηση και εφαρµογή των συστηµάτων και της µεθοδολογίας υλοπ οίησης (συντονισµού, οργάνωσης και διαχείρισης), όπ ως έχει περιγράψει αυτά ο φορέας τόσο κατά τη διαδικασία π ιστοπ οίησης όσο και µε την υπ οβληθείσα πρόταση. ΣΤ) Ύπαρξη συστήµατος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και αντιστοιχία του µε το περιγραφόµενο στην τεχνική προσφορά του αναδόχου φορέα. Ζ) Η υλοπ οίηση των εγκεκριµένων ανθρωπ οωρών κατάρτισης Η) Η τήρηση του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος Θ) Οι διαδικασίες επ ιλογής των καταρτιζοµένων Ι) Ο επιστηµονικός υπ εύθυνος του κάθε προγράµµατος κατάρτισης ΙΑ) Οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων µετά το πέρας της κατάρτισης για τη σύνδεση τους µε την αγορά εργασίας σε κάθε υλοπ οιούµενο πρόγραµµα κατάρτισης 2) Στον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου. Οι παρακάτω δαπ άνες, οι οπ οίες θα πρέπει να συνοδεύονται απ ό τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, απ οτελούν αντικείµενο ελέγχου: Εκπ αιδευτικό επίδοµα. 9

10 Ασφαλιστικές εισφορές καταρτιζοµένων. απάνες µετακίνησης των καταρτιζοµένων. απάνες διατροφής-διαµονής των καταρτιζοµένων. Αµοιβές εκπαιδευτών (θεωρίας και πρακτικής). Εργοδοτικές εισφορές (αναλογία ΙΚΑ εργοδότη) των αµοιβών των εκπαιδευτών. απάνες για την αµοιβή των επιχειρήσεων της πρακτικής άσκησης. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την υπ οβοήθηση της ετοιµότητας των αναδόχων φορέων ως ελεγχοµένων, παραθέτουµε κατωτέρω τα σηµεία στα οπ οία κυρίως επικεντρώνεται ο έλεγχος κατά τα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του υπ οέργου. ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια υλοπ οίησης ή µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης, ο έλεγχος θα αφορά και στα στοιχεία που π ροηγούνται χρονικά. Β1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β.1.1. Πριν την έναρξη του Προγράµµατος Κατάρτισης α. Γενικά κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα εξής: 1. Ο Ανάδοχος γνωστοπ οίησε 2 µήνες πριν την έναρξη υλοπ οίησης των προγραµµάτων του και µετά την εγκριτική απ όφαση του υπ οέργου του, την πρόθεση υλοποίησής τους και το χρονοδιάγραµµα υλοπ οίησης, τόσο στην ΕΥΕ όσο και στα ΚΠΑ ή τις ΤΥΑ, και ζήτησε εγγράφως απ ό τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του τόπ ου υλοπ οίησης των προγραµµάτων ή απ ό την Τοπ ική Υπηρεσία Απασχόλησης (ΤΥΑ) να του υποδειχθούν άνεργοι της π εριοχής προς κατάρτιση; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 1.2, σχετικό έγγραφο της ΕΥΕ, υπ αριθµ. πρωτ / , και υπ αριθµ. Β123225/ εγκύκλιο του ΟΑΕ ). ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που το Κ.Π.Α. ή η Τ.Υ.Α. ανταπ οκριθούν στην υπ όδειξη του απ αιτούµενου αριθµού ανέργων σε µικρότερο διάστηµα του µηνός, ο ανάδοχος φορέας δικαιούται να προβεί σε έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος πριν την παρέλευση του διµήνου. 2. Ο ανάδοχος παρέλαβε σχετικό πίνακα ανέργων απ ό το ΚΠΑ ή την ΤΥΑ ή δήλωση αδυναµίας ανταπ όκρισης µερικής ή ολικής εκ µέρους τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 10

11 3. Ο ανάδοχος προέβη σε ανοικτή πρόσκληση των ανέργων της π εριοχής σε περίπτωση που οι υποδειχθέντες απ ό το ΚΠΑ ή την ΤΥΑ άνεργοι δεν κάλυπταν τον απ αιτούµενο αριθµό ανέργων προς κατάρτιση ή το ΚΠΑ ή η ΤΥΑ καθυστέρησε πέραν του µηνός να απ αντήσει; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει έγκαιρα και υπ ογεγραµµένα απ ό τον Υπεύθυνο Υπ οέργου, που έχει οριστεί στη σύµβαση απ ό τον Ανάδοχο, τη δήλωση έναρξης υλοπ οίησης, µε όλα τα συνοδευτικά παραδοτέα που προβλέπονται απ ό το Παράρτηµα κεφ. Α της Σύµβασης; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.3 και Προκήρυξη, άρθρο 2, κεφ. 6) 5. Ο ανάδοχος έχει συνδεθεί ηλεκτρονικά µε την Αναθέτουσα Αρχή απ ό την ηµεροµηνία λήψης απ ό την τελευταία σχετικού εγγράφου για την υπ οχρεωτική εφαρµογή ηλεκτρονικής σύνδεσης; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ.2) β. ιαδικασία Επιλογής Καταρτιζοµένων 6. Έχουν εφοδιασθεί οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα κατάρτισης µε το σχετικό παραπεµπτικό σηµείωµα του ΟΑΕ ; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Γ Ι, έγγραφο της ΕΥΕ, υπ αριθµ / και υπ αριθµ. Β123225/ εγκύκλιο του ΟΑΕ ). 7. Ο ανάδοχος συγκέντρωσε τα απ αιτούµενα στοιχεία των υποψηφίων, όπ ως φωτοαντίγραφο ταυτότητας, βιογραφικό, τίτλους σπουδών, π ιστοπ οιητικά κατάρτισης, βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο ανέργων και αντίγραφο παραπεµπτικού σηµειώµατος απ ό τον ΟΑΕ ; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) ιευκρίνιση: Όταν το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζοµένων αφορά απ οφοίτους ΙΕΚ, θα πρέπει τα εν λόγω ΙΕΚ να λειτουργούν υπ ό την εποπτεία του ΟΕΕΚ. 8. Ο ανάδοχος εξέτασε αν οι επιλεγέντες για κατάρτιση άρρενες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νοµίµως απαλλαγεί απ ό αυτές; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2.2) ιευκρινίσεις: 1. Οι ευρισκόµενοι σε αναβολή στρατεύσεως δεν θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπ οχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί απ ό αυτές. 2. Εξαίρεση αποτελεί η πιλοτική εφαρµογή, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, του προγράµµατος κατάρτισης ανέργων για 200 στρατευµένους, που ολοκληρώνουν τη θητεία τους και η υπ όδειξή τους έχει γίνει απ ό το ΥΕΘΑ, µε τη σύµφωνη γνώµη της Συντονιστικής Επ ιτροπ ής του Ο.Α.Ε.. για τη σύνδεση ΚΠΑ και ΚΕΚ (βλ. 11

12 έγγραφο υπ αριθµ / της Γεν. Γραµµ. ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπ. Εργασίας). Σηµείωση: Τα ανωτέρω ισχύουν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην οικεία π ροκήρυξη. 9. Ο ανάδοχος εφάρµοσε το σύστηµα επιλογής των υπ οψηφίων που π εριγράφεται στην τεχνική προσφορά του; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2) 10. Ο ανάδοχος υπ έβαλε κατάσταση επιλεγέντων καταρτιζοµένων µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπ ογραφής τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 6Α) 11. Έχει κατατεθεί η κατάσταση αυτή στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ ; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.4) 12. Ο ανάδοχος επέλεξε άνεργους-µέλη ευπαθών κοινωνικά οµάδων (ΕΚΟ), που παραπέµφθηκαν απ ό τα ΚΠΑ ή τις ΤΥΑ µε τον σχετικό χαρακτηρισµό τους απ ό τον ΟΑΕ ; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ.1.2, παρ. 5.2). 13. Τηρείται ο περιορισµός της µη συµµετοχής των καταρτιζοµένων σε άλλο πρόγραµµα στο ίδιο έτος, µε υπ οβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 εκ µέρους των καταρτιζόµενων; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.7). ιευκρίνιση: Ειδικότερα για τα προγράµµατα που ξεκίνησαν στα τέλη ενός έτους (π.χ. του 2002) και π αρατάθηκαν στο επόµενο έτος (2003 στο παράδειγµά µας), οι καταρτιζόµενοι αυτοί δύνανται να συµµετάσχουν σε άλλο πρόγραµµα κατάρτισης εντός του νέου αυτού έτους, εφ όσον παραµείνουν άνεργοι επί τέσσερις µήνες µετά το πέρας του προγράµµατος που παρακολούθησαν. Το χρονικό διάστηµα αυτό θεωρείται απ αραίτητο διότι σε αυτό ολοκληρώνονται οι ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων απ ό τον Υπεύθυνο Προώθησης στη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας και την τοπ οθέτησή τους σε θέσεις εργασίας σύµφωνες µε το αντικείµενο στο οπ οίο καταρτίστηκαν (βλ. Τεύχος Τεχνικής Προσφοράς Πρότασης, κεφ. 3, παρ. 4: Ενέργειες στήριξης των καταρτιζοµένων). γ. Εκπαιδευτές 14. Υπέβαλε έγκαιρα ο ανάδοχος κατάσταση εκπαιδευτών µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπ ογραφής τους; (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, κεφ. 6Α). Στην περίπτωση 12

13 αναζήτησης και µη εύρεσης π ιστοπ οιηµένου εκπαιδευτή, ακολούθησε την προβλεπόµενη διαδικασία έγκρισης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ; δ. Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 15. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει τα πλήρη στοιχεία συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε τις θέσεις πρακτικής άσκησης και την π ρόθεση απ ορρόφησης που προσφέρει η κάθε µία, σε αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στο Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου; Σε περίπτωση αλλαγής των επιχειρήσεων έχει υπ οβληθεί έγγραφο αίτηµα / έκθεση αιτιολόγησης της αλλαγής αυτής που να αποδεικνύει ότι οι νέες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχης επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε αυτές που αντικαθιστούν ή διαθέτουν τµήµατα η λειτουργία των οπ οίων σχετίζεται µε το αντικείµενο κατάρτισης, καθώς και ότι καλύπτουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης που απ αιτούνται, καθώς και την αρχικά δηλωθείσα π ρόθεση απ ασχόλησης; (βλ. Παράρτηµα Σύµβασης - κεφ. Α, Παρ. 7) 16. Έχουν συναφθεί συµφωνητικά µεταξύ των επιχειρήσεων όπ ου θα υλοπ οιηθεί η πρακτική άσκηση και του αναδόχου, θεωρηµένα απ ό την αρµόδια.ο.υ., όπ ου αυτό απ αιτείται; Αναφέρονται στα συµφωνητικά αυτά οι υπ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, όπ ως η τήρηση του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος πρακτικής άσκησης µε αναφορά των σχετικών εκπαιδευτικών ενοτήτων; Αναφέρονται τα στοιχεία των εκπαιδευτών στελεχών επιχείρησης και το ποσό της αµοιβής τους ανάλογα µε τις ώρες της πρακτικής άσκησης; Συµπεριλαµβάνεται στις υπ οχρεώσεις της επιχείρησης η σύνταξη συστατικής επιστολής για κάθε έναν απ ό τους καταρτιζόµενους; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 4 & 9, Παράρτηµα Σύµβασης & ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4) ε. ιακρατική συνεργασία 17. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µε φορέα της αλλοδαπής, σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας, έχει προβεί σε επίσηµη µετάφραση του συµφωνητικού στην Ελληνική γλώσσα; Αναφέρονται στο συµφωνητικό αυτό οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, όπ ως τα στοιχεία των εκπαιδευτών και η ωριαία απ οζηµίωσή τους κ.α. Είναι αυτές αντίστοιχες µε όσα ορίζονται στην τεχνική προσφορά της π ρότασης και στο στο Τεχνικό Παράρτηµα Υπ οέργου; (βλ. Παράρτηµα Σύµβασης Α, παρ.9 και έγγραφο µε αρ. πρωτ / της Γ.Γ. /σης Κοιν.& Αλλων Πόρων του Υπ. Εργ. & Κ.Α.) 13

14 στ. Συνεργασία µε άλλη πιστοποιηµένη δοµή 18. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό συνεργασίας µε άλλη π ιστοπ οιηµένη δοµή, είναι αυτό θεωρηµένο απ ό την αρµόδια ΟΥ; Εχει υπ οβληθεί η σχετική απόφαση πιστοποίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ; (βλ. Παράρτηµα σύµβασης, παρ.10) ζ. Μίσθωση/ Παραχώρηση χώρων 19. Εάν ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό µίσθωσης χώρων ή π αραχώρησης κατόπιν σχετικής απ όφασης του αρµόδιου νοµάρχη, για τις περιπτώσεις υλοπ οίησης προγραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 4 της π ροκήρυξης (νησιωτικές περιοχές) και την Υ.Α /2001, είναι αυτό θεωρηµένο απ ό την αρµόδια ΟΥ; (βλ. Παράρτηµα σύµβασης, παρ.11) Β.1.2. Κατά τη διάρκεια Υλοποίησης του Προγράµµατος Κατάρτισης Κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα εξής: α. Συµφωνητικά µε Καταρτιζόµενους 20. Ο ανάδοχος έχει υπ ογεγραµµένα συµφωνητικά συνεργασίας µε τους καταρτιζόµενους, στα οπ οία αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο µερών, ιδίως ο τρόπ ος καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόµατος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, (άρθρο 5, παρ. 9), καθώς και η υπ οχρέωση αδιάλειπ της π αρακολούθησης του προγράµµατος και οι συνέπειες της τυχόν υπ έρβασης του ορίου απ ουσιών; (βλ. Σύµβαση, Παράρτηµα κεφ. Β και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β V, παρ. 6 και 7) ιευκρινίσεις: α) Ένα αντίγραφο του συµφωνητικού, υπ ογεγραµµένο και απ ό τους δύο συµβαλλόµενους, πρέπει να δίνεται στον καταρτιζόµενο β) Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόµατος για τους 14

15 καταρτιζόµενους που είναι µέλη κοινωνικά ευπαθών οµάδων ανέρχεται στα 4,99 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, έστω και εάν στο πρόγραµµα συµµετέχει µόνον ένας καταρτιζόµενος αυτής της κατηγορίας (βλέπ ε Προκήρυξη, άρθρο 2, ενότ.3, περίπτωση 2) 21. Ο ανάδοχος έχει ενηµερώσει τους καταρτιζόµενους, καθώς και τις επιχειρήσεις της πρακτικής άσκησης, για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και συγκεκριµένα έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους για τη στατιστική επεξεργασία ορισµένων π ροσωπ ικών δεδοµένων απ ό την ΕΥΕ; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 6) β. Στοιχεία Επιλ εγ έντων Εκπαιδευτών 22. Τηρούνται στο φάκελο διοικητικής π αρακολούθησης του προγράµµατος τα βιογραφικά, οι βεβαιώσεις Πιστοποίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ και τα π ιστοπ οιητικά επαγγελµατικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτών; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Β της Σύµβασης). Εξαίρεση απ ό την υπ οχρέωση τήρησης βεβαιώσεων π ιστοπ οίησης απ ό το ΕΚΕΠΙΣ είναι οι τέσσερις περιπτώσεις που προβλέπονται απ ό την παρ.9 κεφ. Β VI, άρθρο 4 της ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, και οι περιπτώσεις που έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς και εγκριθεί απ ό το ΕΚΕΠΙΣ και την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ.3 της Σύµβασης και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.9,10) 23. Το επίπεδο εµπειρίας και σπουδών και η ειδικότητα των εκπαιδευτών του προγράµµατος είναι το προβλεπόµενο απ ό την τεχνική προσφορά της π ρότασης και απ ό το τεχνικό π αράρτηµα υπ οέργου; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Α, παρ. 3 της Σύµβασης) 24. Έχουν υπ ογραφεί συµφωνητικά συνεργασίας µε τους εκπαιδευτές, θεωρητικού και πρακτικού µέρους του προγράµµατος, στα οπ οία αναφέρονται, µεταξύ άλλων, το ύψος της αµοιβής τους και ο τρόπ ος καταβολής της σύµφωνα µε τη σύµβαση, (άρθρο 5, παρ. 9), ο αριθµός των διδακτικών ωρών, η ωριαία απ οζηµίωση, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υπ οχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων; (βλ. Παράρτηµα κεφ. Β της Σύµβασης και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. ΒΙ, παρ.9) ιευκρίνιση: Ένα αντίγραφο του συµφωνητικού, υπ ογεγραµµένο και απ ό τους δύο συµβαλλόµενους, πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτή. γ. Επόπτες Πρακτικής 15

16 25. Έχει καθορίσει ο Ανάδοχος για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης επόπτη πρακτικής άσκησης, στο συµφωνητικό µε τον οπ οίο αναφέρεται ότι υπ οχρεούται να εποπτεύει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την πρακτική άσκηση του προγράµµατος; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.1) δ. Υπεύθυνοι του Προγράµµατος 26. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 5Γ, ο Ανάδοχος φορέας οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Υλοπ οίησης Προγράµµατος κατάρτισης για κάθε ένα εγκεκριµένο πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση κρίνουµε ότι ο Υπεύθυνος Υλοπ οίησης που καθορίζεται στα δικαιολογητικά που υπ έβαλε ο ανάδοχος µε την δήλωση έναρξης του προγράµµατος, πρέπει να παρευρίσκεται ή να έχει δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στον τόπ ο υλοπ οίησης του προγράµµατος, ώστε αφενός να ασκεί πλήρως τις αρµοδιότητές του (αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων στην υλοπ οίηση του προγράµµατος κ.ά.), και αφετέρου να δύναται, ως καθ ύλην αρµόδιος, να ενηµερώνει µε επάρκεια τους ελεγκτές, σε ενδεχόµενες ερωτήσεις τους. ιευκρινίζεται ότι η ΕΥΕ δέχεται ότι θα ήταν δυνατό να οριστεί ένας Υπεύθυνος υλοπ οίησης για π ερισσότερα του ενός προγράµµατα, εφόσον τα προγράµµατα αυτά υλοπ οιούνται είτε στη ίδια δοµή είτε και σε διαφορετικούς αλλά γειτνιάζοντες τόπ ους, ώστε ο Υπ. Υλ. να έχει τη δυνατότητα άµεσης και ταχείας πρόσβασης σε αυτούς, για να επιλύσει καθηµερινά προβλήµατα, να παράσχει π ληροφορίες κλπ. Επ ίσης, εάν δύο προγράµµατα υλοπ οιούνται σε διαφορετικά ωράρια αλλά στην ίδια δοµή, τότε ασφαλώς µπορεί να οριστεί το ίδιο άτοµο ως Υπεύθυνος υλοπ οίησης, εφόσον η παρουσία του δεν απ αιτείται να είναι διαρκής ή να έχει τη µορφή της π λήρους και αποκλειστικής απ ασχόλησης. ε. Τριµηνιαία ελτία 27. Υπέβαλε εµπρόθεσµα ο ανάδοχος τα Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης Υπ οέργου µε ακριβή στοιχεία, υπ ογεγραµµένα απ ό τον Υπεύθυνο Υποέργου και επαρκώς συµπληρωµένα; (βλ. Σύµβαση, άρθρο 5, παρ. 5Β και άρθρο 1, παρ.3, καθώς και Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 6Β και άρθρο 22, παρ.4) στ. Ανθρωποώρες Κατάρτισης 16

17 28. Οι καταρτιζόµενοι που παρακολουθούν το πρόγραµµα την ώρα του επιτόπιου ελέγχου αντιστοιχίζονται µε τα ονόµατα του παρουσιολογίου (εντύπου Κ2 και ΠΚ4 και ηλεκτρονικού); (βλ. Σύµβαση, άρθρο 1, παρ.1 και ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.5) 29. Τηρείται σωστά το παρουσιολόγιο των καταρτιζοµένων; ιευκρινίσεις: α)η ώρα προσέλευσης και απ οχώρησης συµπληρώνεται ιδιοχείρως απ ό τον καταρτιζόµενο, β) Για τους απ όντες καταρτιζόµενους ή για τους καταρτιζόµενους που έχουν διακόψει την παρακολούθηση, συµπληρώνεται, µε ευθύνη του υπ εύθυνου υλοπ οίησης του προγράµµατος κατάρτισης ή του εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, η στήλη της υπ ογραφής µε την αντίστοιχη ένδειξη (απ ουσία ή διακοπ ή), µε τρόπ ο διακριτό και ευκρινή. 30. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων ανέργων είναι αυτός που προβλέπεται για το πρόγραµµα; Είναι σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόµενοι απ ό άτοµα; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Α Ι, παρ.7). Υπενθύµιση: 1) Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοπ οίησης του προγράµµατος, ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος απ ό τον αναγραφόµενο στη δήλωση έναρξης, ο Ανάδοχος φορέας υπ οχρεούται να ενηµερώσει αµέσως και εγγράφως την ΕΥΕ, προκειµένου να εκδοθεί απ όφαση αναπ ροσαρµογής του εγκριθέντος φυσικού αντικειµένου και κόστους του προγράµµατος και του υπ οέργου (βλ. Προκήρυξη, άρθρο 2, παρ. 5.4). 2) Αν ο αριθµός των καταρτιζοµένων που παρακολουθούν το πρόγραµµα χωρίς να έχουν υπ ερβεί το όριο απ ουσιών και που ανήκουν αποδεδειγµένα σε επιλέξιµη για το πρόγραµµα κατηγορία ανέργων, µειωθεί σε οπ οιαδήπ οτε φάση της υλοπ οίησης του προγράµµατος σε αριθµό µικρότερο του κατωτάτου επιτρεποµένου ορίου (10), η έγγραφη ενηµέρωση της ΕΥΕ πρέπει να είναι άµεση, ώστε να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό απ όφαση ακύρωσης του προγράµµατος (βλ. Σύµβαση, άρθρο 11, παρ. 1 και Προκήρυξη, άρθρο 28, παρ. 5). 31. Για όσους απ ό τους καταρτιζόµενους έχουν κάνει απουσίες, ο αριθµός των απ oυσιών βρίσκεται εντός του επιτρεποµένου ορίου, δηλ. έως 10% της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος (θεωρίας & πρακτικής) ; (βλ. ΚΥΑ ΕΣ ΕΚ, άρθρο 4, κεφ. Β VI, παρ.6). ιευκρίνιση: Σε περίπτωση συµπ λήρωσης του ανωτάτου ορίου απ ουσιών (10%) ή αντικατάστασης καταρτιζοµένου, θα πρέπει άµεσα να ενηµερώνεται σχετικά η ΕΥΕ µε έγγραφο, στο οπ οίο θα δηλώνεται η ηµεροµηνία διακοπ ής ή αντικατάστασης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενηµερώνονται το αρµόδιο ΚΠΑ και το ΙΚΑ. 32. Για όσους απ ό τους καταρτιζόµενους - άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν κάνει απ ουσίες, ο αριθµός αυτών των απουσιών βρίσκεται εντός του επιτρεποµένου 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα