οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε."

Transcript

1 Στυλιανός Λ. Πέτσας 1 Η Οικονοµική ιακυβέρνηση της Ε.Ε. Ι. Εισαγωγή. Με αφορµή την Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης και την προετοιµασία από µέρους της ενός σχεδίου συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ήρθε στην επιφάνεια η συζήτηση για τους θεσµούς διακυβέρνησης της Ε.Ε. Μέχρι σήµερα, η δηµόσια συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε εκείνους τους θεσµούς που οι αρµοδιότητές τους φαίνονται περισσότερο συγκεχυµένες (Πρόεδρος της Ε.Ε. Υπουργός Εξωτερικών κ.λ.π.). Λίγο ή/και καθόλου άνοιξε η δηµόσια συζήτηση αναφορικά µε τις προβλέψεις της Συνταγµατικής Συνθήκης για το κρίσιµο ζήτηµα του µοντέλου οικονοµικής διακυβέρνησης της διευρυµένης Ε.Ε. Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τους βασικούς θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε., να επισηµάνουµε τις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης στο πεδίο αυτό και να θίξουµε ορισµένες πτυχές του. Το ζήτηµα της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. έρχεται στο επίκεντρο του προβληµατισµού µας, καθώς µετά την καθιέρωση του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος και την δηµιουργία της ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακύπτει συνεχώς µε µεγαλύτερη ένταση η αναγκαιότητα για πραγµατική οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. Η αναγκαιότητα αυτή µάλιστα είναι διττή: (α) ως πολιτική επιλογή, διότι για τόσο σηµαντικά ζητήµατα όπως η αντιµετώπιση του βασικού οικονοµικού προβλήµατος (δηλαδή της κατανοµής σπάνιων πόρων µεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων) απαιτείται η πλήρη ενηµέρωση των πολιτών της Ένωσης ώστε εκείνοι να επιλέγουν, και (β) ως οικονοµική απαίτηση, για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιµων πόρων. ΙΙ. Οι ισχύουσες «συνταγµατικού περιεχοµένου» ρυθµίσεις. Σήµερα, υπάρχουν τρεις βασικοί οικονοµικοί θεσµοί µέσω των οποίων ασκείται η οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε.: (α) Το Συµβούλιο ECOFIN, (β) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), (γ) η ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2 Στην συνέχεια θα επικεντρώσουµε την ανάλυσή µας στα δύο πρώτα επίπεδα της µακροοικονοµικής πολιτικής καθώς το τρίτο επίπεδο άπτεται κυρίως της µικροοικονοµικής πολιτικής. Συγκεκριµένα οι θεσµοί και οι κανόνες που διέπουν την άσκηση της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: 2.1. ηµοσιονοµική Πολιτική. Συµβούλιο ECOFIN. Η δηµοσιονοµική πολιτική παραµένει στην αρµοδιότητα των κ-µ της Ε.Ε. υπαγόµενη όµως σε κοινούς κανόνες. Οι κοινοί αυτοί κανόνες θεσπίζονται τόσο απευθείας από 1 Ο Στυλιανός Λ. Πέτσας είναι απόφοιτος της ΙΒ εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ..., στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ανά χείρας άρθρο βασίστηκε σε εισήγηση του γράφοντος στα πλαίσια ηµερίδας που διοργανώθηκε από την Ένωση Νέων Επιστηµόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΝΕΕΣ) µε θέµα «υναµική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνταγµατοποίηση». Οι απόψεις του άρθρου είναι προσωπικές. 2 Υιοθετούµε εδώ την βασική διάκριση που κάνει ο Jean-Paul Fitoussi, στο έργο του «Για να µπορούµε να επιλέγουµε», Πόλις, Βλέπε ιδιαίτερα σελ. 21 κ.επ. 1

2 την Συνθήκη της Ε.Ε. όσο και από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Το ΣΣΑ καθορίζει τη διαδικασία της εποπτείας των δηµοσιονοµικών πολιτικών µετά την εισαγωγή των ευρώ, µέσω δύο σχετικών κανονισµών (1466 και 1467/1997) και ενός Ψηφίσµατος του Συµβουλίου ( ). Με τον κανονισµό 1466/1997 προβλέπεται ότι κάθε κ-µ οφείλει να εκπονεί Πρόγραµµα Σταθερότητας, το οποίο περιλαµβάνει µεσοπρόθεσµες προβλέψεις των δηµοσιονοµικών µεγεθών (δαπάνες και έσοδα). Τα προγράµµατα αυτά εξετάζονται από το Συµβούλιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να απευθύνει συστάσεις. Με τον κανονισµό 1467/1997 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την υπέρβαση του 3% του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις του υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος καθώς και οι σχετικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που το έλλειµµα υπερβεί το 3%, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση, το Συµβούλιο εξετάζει τα δηµόσια οικονοµικά του εν λόγω κ-µ και αποφαίνεται για το υπερβολικό του ελλείµµατος. 3 Σε περίπτωση που το εν λόγω κ-µ δεν αντιµετωπίσει το έλλειµµα µέσα στο επόµενο έτος τότε µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο 4 ίσο µε το 0,2% του ΑΕΠ, συν το ένα δέκατο της υπέρβασης του 3%. Το Συµβούλιο µέσω µιας διαδικασίας, στην οποία διατηρεί την διακριτική ευχέρεια, ψηφίζει µε πλειοψηφία 2/3 επί των ως άνω κυρώσεων, ενώ το κ-µ στο οποίο πρόκειται να επιβληθούν οι κυρώσεις δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Έτσι, συνοπτικά, για την πιστή εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας απαιτείται η σταθερά πτωτική πορεία του δηµόσιου χρέους, η τήρηση της οροφής του 3% στο έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και η σταθερότητα των τιµών (χαµηλός πληθωρισµός). Ειδικότερα, τα κράτη-µέλη (κ-µ), σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ε.Ε. (Μάαστριχ), προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους αυτούς, συντονίζουν την δηµοσιονοµική τους πολιτική µέσω του Συµβουλίου ECOFIN. Το Συµβούλιο ECOFIN ψηφίζει τους γενικούς οικονοµικούς προσανατολισµούς που αποτελούν το κύριο εργαλείο συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Μετά την εισαγωγή όµως του ευρώ, και κατόπιν Γαλλο-γερµανικής πρωτοβουλίας, καθιερώθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής του Λουξεµβούργου το άτυπο Συµβούλιο Υπουργών της ζώνης του ευρώ (eurogroup). Η αποστολή του είναι: (α) η ανταλλαγή πληροφοριών για τις οικονοµικές εξελίξεις και τις προθέσεις των κ-µ που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις πέρα από τα εθνικά σύνορα, (β) η άσκηση εποπτείας επί των µακροοικονοµικών εξελίξεων και της δηµοσιονοµικής κατάστασης των κ-µ, (γ) η ανάλυση των εξελίξεων και των εθνικών πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας των κ-µ, (δ) η συζήτηση επί θεµάτων του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος ΙΙ (ΕΝΣ-ΙΙ), καθώς και η προετοιµασία των συναντήσεων του G-7. Στο επίπεδο αυτό εµφανίζεται η βασική ιδιαιτερότητα ενός διπλού συµβουλίου καθώς από την καθιέρωση της ζώνης του ευρώ το Συµβούλιο Υπουργών συνεδριάζει µε διπλή σύνθεση: Μια φορά (συνήθως την προηγούµενη ηµέρα) «άτυπα» ως Συµβούλιο Υπουργών της ευρωζώνης (eurogroup) και µια άλλη φορά τυπικά µε πλήρη σύνθεση ως Συµβούλιο ECOFIN. Η διπλή αυτή σύνθεση δηµιουργεί µια σειρά από προβλήµατα συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής. 3 Βέβαια υπάρχει η λεγόµενη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπει ότι όταν το έλλειµµα δεν οφείλεται στο κ-µ αλλά σε εξωγενείς παράγοντες, όπως «σοβαρή ύφεση», τότε το έλλειµµα θεωρείται πρόσκαιρο. Ως σοβαρή ύφεση θεωρείται η ετήσια µείωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 2% ή περισσότερο. 4 Αναφορικά µε τον πρώτο χρόνο δεν οµιλούµε για πρόστιµο αλλά για άτοκη κατάθεση, η οποία µετατρέπεται σε πρόστιµο εάν το έλλειµµα επιµένει και για δεύτερο έτος. 2

3 Ο επιτυχής ή αντίθετα ο ανεπιτυχής συντονισµός της δηµοσιονοµικής πολιτικής ώστε να υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις των Συνθηκών και των γενικών οικονοµικών προσανατολισµών, προσδιορίζεται µε βάση την σύγκριση των προβλέψεων προς τα πραγµατικά στοιχεία των επιδόσεων της ευρωζώνης από το 1999 έως σήµερα. Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν εµφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη ορισµένων από τους σηµαντικότερους µακροοικονοµικούς δείκτες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ & ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (%) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (%) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 1995) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΚΤΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΕΤΗ ΗΠΑ 4,1 3,8 0,3 2,4 2,4 2,2 3,4 2,8 ΙΑΠΩΝΙΑ 0,1 2,8 0,4 0,1 1,5-0,3-0,7-0,7 Ε.Ε.-15 2,8 3,5 1,6 1,0 1,2 1,2 1,9 2,2 2,1 ΕΥΡΩΖΩΝΗ 2,8 3,5 1,6 0,8 1,0 1,1 2,1 2,3 2,3 ΝΕΑ Κ-Μ 3,2 9,6 2,3 2,4 3,0 ΕΛΛΑ Α 3,4 4,4 4,0 3,8 3,6 2,1 2,9 3,7 3,9 Πηγή: Eurostat, General Economic Background. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ & ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+), ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, ως (%) ΤΟΥ ΑΕΠ ως (%) ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΕΤΗ ΗΠΑ 65,3 59,5 59,7 60,6 0,7 1,4-0,5-3,1 ΙΑΠΩΝΙΑ 116,4 123,6 132,3 141,8-7,1-7,4-7,1-7,8 Ε.Ε ,8 63,9 63,0 62,3-0,7 1,0-0,9-1,9 ΕΥΡΩΖΩΝΗ 72,1 69,5 69,2 69,0-1,3 0,2-1,6-2,2 ΝΕΑ Κ-Μ 39,2 36,7 38,6 39,3-3,2-3,0-3,8-4,8 ΕΛΛΑ Α 105,2 106,2 106,9 104,7-1,8-1,9-1,5-1,2 Πηγή: Eurostat, General Economic Background. Στις ρυθµίσεις του ΣΣΑ, υπήρξε έντονη κριτική από διάφορες πηγές (πολιτικούς, οικονοµολόγους, δηµοσιογράφους και εν γένει ενδιαφερόµενους για την πορεία της 5 Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Επιτροπής για το 2003 και 2004 το ηµόσιο Χρέος στην ευρωζώνη θα ανέλθει σε 69,9 και σε 69,6 αντίστοιχα. (ΕΕ-15: 63,5 και 63,2 αντίστοιχα). Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα ανέλθει σε 2,5 και 2,4 για τα έτη 2003 και 2004 (ΕΕ-15: -2,3 και 2,2 αντίστοιχα). 3

4 ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης). Η κριτική αυτή εστιάστηκε στο γεγονός ότι σε περιπτώσεις που θα χρειάζονταν µια περισσότερο ελαστική ερµηνεία των κανόνων του ΣΣΑ, αυτή δεν θα ήταν δυνατή µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνονται υπερβολικά τα εργαλεία άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής που απέµεναν στη διάθεση των κυβερνήσεων µετά και την εκχώρηση της αρµοδιότητας της άσκησης νοµισµατικής πολιτικής σε µια ανεξάρτητη αρχή όπως η Ε.Κ.Τ. Η πορεία εφαρµογής όµως του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έδειξε ότι πράγµατι, η ερµηνεία του ΣΣΑ ήταν αρκούντως ευέλικτη. Έτσι, ενώ ο πιο συζητηµένος στόχος του 3% για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, είναι άκαµπτος, στην πράξη βλέπουµε ότι οι δύο µεγαλύτερες οικονοµίες της ευρωζώνης υπερέβησαν κατ επανάληψη την οροφή αυτή. Έτσι το έλλειµµα της Γαλλίας ανήλθε σε 3,1% και της Γερµανίας σε 3,5% για το έτος , ενώ ιδιαίτερα για τη Γερµανία για το έτος 2003 ανήλθε σε 4% και εκτιµάται ότι το για το 2004 και 2005 θα ανέλθει σε 3,25% και 2,5% αντίστοιχα. 7 Απέναντι σε αυτή την παραβίαση των κανόνων του ΣΣΑ η Επιτροπή διατύπωσε σύσταση στη Γερµανία στις σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 6 της ΣυνθΕΕ, ενώ στις , διατύπωσε δύο συστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφοι 8 και 9 στις οποίες καλούσε το Συµβούλιο να αποφασίσει ότι τα µέτρα που είχαν ληφθεί από την Γερµανία ήταν ανεπαρκή για την διόρθωση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος και να της ζητήσει να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να περιοριστεί το έλλειµµα κάτω του 3% το Το Συµβούλιο, µε την σηµαντική του απόφαση, στις δεν ενέκρινε τις δυο συστάσεις της Επιτροπής, αλλά διατύπωσε ορισµένα συµπεράσµατα λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις της Γερµανίας για µείωση του κυκλικά προσαρµοσµένου ελλείµµατος κατά 0,6% του ΑΕΠ το 2004 και κατά τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ το Το ζήτηµα εποµένως δεν είναι µόνο η ασφυκτική πίεση που ασκείται στα οικονοµικά επιτελεία των κ-µ, αλλά και η συστηµατική παραβίαση των κανόνων του ΣΣΑ από τα µεγαλύτερα από αυτά, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις ούτε καν να απευθύνονται συστάσεις. Η σύγκριση µάλιστα είναι µελαγχολική εάν αναλογιστεί κανείς την ευκολία µε την οποία απευθύνθηκαν συστάσεις προς την Ιρλανδία για την αύξηση του ρυθµού πληθωρισµού που παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2000 και Εποµένως, ο ευρωπαίος πολίτης που δεν συµµετέχει άµεσα στην διαµόρφωση των στρατηγικών οικονοµικών κατευθύνσεων, αλλά µόνο έµµεσα µέσω της διαµόρφωσης των κανόνων που θεσπίζονται από τους εκλεγµένους εκπροσώπους του, βλέπει τους κανόνες αυτούς και να µην είναι αποτελεσµατικοί αλλά και να παραβιάζονται κατά το δοκούν. Η αντίφαση αυτή δεν µπορεί παρά να επιτείνει δραµατικά το «έλλειµµα δηµοκρατίας» στην Ε.Ε. 9 που θα µας απασχολήσει στο δεύτερο µέρος της παρούσας εισήγησης. 6 Βλέπε, την ιστοσελίδα της Eurostat, General Economic Background. 7 Βλέπε, Έκθεση του Συµβουλίου, Οικονοµικά και ηµοσιονοµικά Θέµατα, Σύνοδος 2569, , Παράρτηµα, σελ Βλέπε, Jean-Paul Fitoussi, οπ. π. σελ Για ανάλυση της έννοιας αυτής, βλέπε Κ.Α. Στεφάνου, «Η θεσµική µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Παπαζήση 1996, σελ. 159 κ.επ. 4

5 2.2. Νοµισµατική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νοµισµατική πολιτική σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ε.Ε, ασκείται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η ΕΚΤ σε ετήσια βάση υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. Η απαίτηση για ανεξαρτησία της ΕΚΤ αλλά και των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών προκύπτει από µια σειρά άρθρων της ΣυνθΕΕ, έτσι ώστε οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να µην δέχονται υποδείξεις από τις κυβερνήσεις τους και να µην παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις στις δηµόσιες αρχές. Ο βασικός στόχος του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Ο στόχος αυτός όπως έχει αποτυπωθεί στη πράξη σηµαίνει πληθωρισµό ίσο ή χαµηλότερο από το 2%. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ & ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ, ως (%) ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΗΠΑ 4,2 4,0 4,8 5,8 ΙΑΠΩΝΙΑ 4,7 4,7 5,0 5,4 Ε.Ε.-15 8,7 7,8 7,4 7,7 ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΝΕΑ Κ-Μ 13,6 14,5 14,8 ΕΛΛΑ Α 11,8 11,0 10,4 10,0 Πηγή: Eurostat, General Economic Background. Από τα στοιχεία των Πινάκων 1 και 3 προκύπτει ότι από την εµπειρία των τεσσάρων σχεδόν ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΤ, ο στόχος της συγκράτησης του πληθωρισµού κάτω του 2% δεν τελεσφόρησε. Αντίθετα για τα έτη από το 2000 έως και το 2003, ο πληθωρισµός είναι σταθερά πάνω από το 2% (από 2,1% έως 2,3%). Επιπλέον, η ανεργία στην ευρωζώνη παραµένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα φθάνοντας το 8,8% τον Αύγουστο του και τον Μάιο του Όπως και στην περίπτωση του ΣΣΑ, έτσι και στην περίπτωση της ΕΚΤ, ασκήθηκε έντονη κριτική. Τα κύρια σηµεία στα οποία εστιάζεται η κριτική, είναι η δηµοκρατική της νοµιµοποίηση και, αναφορικά µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της ασκούµενης νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ, η προσήλωσή της αποκλειστικά στη σταθερότητα των τιµών. Ιδιαίτερα µάλιστα, η ακαµψία και η εµµονή της στη σταθερότητα των τιµών παραβλέποντας τις επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ανεργία. Για την δηµοκρατική νοµιµοποίηση θα 10 Economist, (Vol. 369, No. 8347), Economic and financial indicators, σελ Economist, (Vol. 371, No. 8374), Economic and financial indicators, σελ

6 επανέλθουµε, αλλά σχετικά µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα αξίζει να επισηµάνουµε ότι η κριτική τροφοδοτείτε, κατά την άποψή µας, από δύο κυρίως συγκρίσεις. Η πρώτη αφορά την σύγκριση της ΕΚΤ µε την Federal Reserve Bank (FED) των Η.Π.Α. Η FED επέδειξε σταθερά επιθετική πολιτική χρησιµοποιώντας συνεχώς τα επιτόκια ως µέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης και αποτροπής της ύφεσης της αµερικανικής οικονοµίας (συνεχείς µειώσεις των επιτοκίων από άνω του 6% την 11 η Σεπτεµβρίου 2001 στο 2% στις αρχές του 2002 για να φθάσει και το 1% πριν αρχίσει εκ νέου η άνοδός τους). Από την πλευρά της η ΕΚΤ έδειξε µια ιδιαίτερα προσεκτική πολιτική επιµένοντας, ίσως, υπέρ του δέοντος στην αντιπληθωριστική της πολιτική. Έτσι εντός του 2001 η πολιτική µείωσης των επιτοκίων της ήταν πολύ αργή (δύο µειώσεις επιτοκίων σε δέκα µήνες όταν η FED είχε ήδη προβεί σε οκτώ). Η σύγκριση αυτή βέβαια µπορεί να δείχνει και ότι η πολιτική της FED στον περιορισµό των επιτοκίων ήταν περισσότερο επιθετική από όσο χρειάζονταν. 12 Η δεύτερη σύγκριση αφορά την νοµισµατική πολιτική ως µέσο αντικυκλικής πολιτικής. 13 Πράγµατι η πολιτική της ΕΚΤ φαίνεται να µην έλαβε υπόψη της τα σηµάδια επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας (επίπτωση της επίθεσης της 11 ης Σεπτεµβρίου, επιβράδυνση της αµερικανικής οικονοµίας, αποδυνάµωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας λόγω ασθενικής εσωτερικής ζήτησης κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα να µην έχουν πάψει οι φωνές που επικρίνουν την ΕΚΤ για άσκηση κυκλικής νοµισµατικής πολιτικής µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η ύφεση της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 14 Η κριτική αυτή οξύνεται ακριβώς και λόγω της σύγκρισης που προαναφέρθηκε µε την πολιτική της FED η οποία φαίνεται ότι οδηγεί σε ανάκαµψη την αµερικανική οικονοµία (ενδεικτικά, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ σηµείωσε εκρηκτική ανάκαµψη το τρίτο τρίµηνο του 2003 σηµειώνοντας άνοδο κατά 7,2%) 15. ΙΙΙ. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης. Η εµπειρία της άσκησης της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής µέχρι σήµερα αποτελεί χρήσιµο οδηγό για τις αλλαγές που θα πρέπει να περιλαµβάνονται τόσο στο επίπεδο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης όσο και στο επίπεδο της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Το σχέδιο συνταγµατικής συνθήκης επιφέρει κάποιες σηµαντικές αλλαγές στους θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης και στους κανόνες που διέπουν την λειτουργία τους. Οι αλλαγές αυτές θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα επίπεδα: 3.1. Στο επίπεδο την Συνθήκης. Στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης (άρθ. Ι-3), ορίζεται ότι η Ε.Ε. στηρίζεται σε µια ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς. Επιπλέον ορίζεται ότι, (α) η βιώσιµη ανάπτυξη συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη, (β) οι κεντρικοί στόχοι που επιδιώκει η Ένωση είναι η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή, η 12 Economist, (Vol 369, No 8344), The Excessively Cautious Bank, σελ Αντικυκλική είναι εκείνη η πολιτική που επιδιώκει να αντισταθµίσει τις εξελίξεις της πραγµατικής οικονοµίας. Έτσι, γίνεται περιοριστική όταν εµφανίζονται σηµάδια υπερθέρµανσης της οικονοµίας και επεκτατική όταν εµφανίζονται σηµάδια ύφεσης της οικονοµίας. Το αντίθετο, δηλαδή κυκλική, είναι η πολιτική που ακολουθεί τις παρατηρούµενες τάσεις της οικονοµίας. 14 Jean-Paul Fitoussi, οπ.π., σελ. 76 κ.επ. 15 Βλέπε, Η Καθηµερινή της Κυριακής,

7 ισότητα, η εξάλειψη της ένδειας και η προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών. Επίσης: Με το άρθρο Ι-4 εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων σε µια περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα καθιερώνοντας την ενιαία αγορά. Απαγορεύονται ρητά οι κρατικές ενισχύσεις που είναι δυνατόν να νοθεύσουν ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό, µέσω της ευνοϊκής µεταχείρισης ορισµένων κλάδων, επιχειρήσεων ή προϊόντων (άρθρο ΙΙΙ-11). Ενισχύεται η προσπάθεια συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών σύµφωνα µε τις αρχές µιας ανοικτής οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό (άρθρο ΙΙΙ-69). Προβλέπεται ρητά η διαδικασία διαµόρφωσης και θέσπισης των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών ώστε να συντονίζεται µε αποτελεσµατικό τρόπο η δηµοσιονοµική πολιτική της Ένωσης (άρθρο ΙΙΙ-71). Απαγορεύεται ρητά η δηµιουργία υπερβολικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων (άρθρο ΙΙΙ-76). Προβλέπεται η προσπάθεια συντονισµού των πολιτικών απασχόλησης ώστε να προάγεται εξειδικευµένο, εκπαιδευµένο και προσαρµόσιµο εργατικό δυναµικό στις αγορές εργασίας που ανταποκρίνονται στην οικονοµική αλλαγή (άρθρο ΙΙΙ- 97) Στο επίπεδο του Eurogroup. Με ειδικό πρωτόκολλο που έχει προσαρτηθεί στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης αναγνωρίζεται και τυπικά πλέον ο ρόλος του Eurogroup. Έτσι, στο πρωτόκολλο αυτό προβλέπεται: Πρόεδρος του eurogroup, ο οποίος εκλέγεται από την πλειοψηφία των κ-µ που συµµετέχουν στην ζώνη του ευρώ, µε θητεία δυόµισι (2 ½) ετών. Το eurogroup θα πραγµατοποιεί άτυπες συναντήσεις ανάλογα µε τις ανάγκες για να συζητούνται θέµατα που συνδέονται µε τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες συνυπέχουν στο θέµα του ενιαίου νοµίσµατος. Στις συναντήσεις αυτές καλούνται να συµµετέχουν η Επιτροπή και η ΕΚΤ Στο επίπεδο της Επιτροπής και της Ε.Κ.Τ. Αποσαφηνίζεται ο ρόλος της ΕΚΤ και τα βασικά της καθήκοντα όπως η άσκηση νοµισµατικής πολιτικής, η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος και η διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κ-µ (άρθρο ΙΙΙ-77). υνητικά, µε σχετικό ευρωπαϊκό νόµο, ανατίθενται ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ αναφορικά µε τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (πλην των ασφαλιστικών επιχειρήσεων). Ενισχύεται ο ρόλος της Επιτροπής στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας, ιδιαίτερα κατά τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής (άρθρο ΙΙΙ-77 έως 76). Ενισχύεται επίσης ο ρόλος της Επιτροπής στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής (άρθρο ΙΙΙ-71). Οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει, από την αρχή των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης η οποία κατέληξε στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, έντονες συζητήσεις για το κατά πόσο εκφράζουν µια αδιαπραγµάτευτη «ορθοδοξία» περί του τρόπου οργάνωσης των βασικών οικονοµικών θεσµών της Ένωσης. Έτσι έχει υποστηριχθεί ότι η οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. στηρίζεται και τελικά 7

8 αντανακλά την φιλελεύθερη άποψη για την οργάνωση και λειτουργία της οικονοµίας. Αντίθετα από άλλους, υποστηρίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πολιτική φιλοσοφία και η οικονοµική παράδοση των κ-µ της Ένωσης (ιδίως οι διατάξεις της Συνθήκης για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς ή τα σχετικά άρθρα που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική). Τέλος, υπάρχει και µια τρίτη άποψη περί σύνθεσης των φιλελεύθερων αντιλήψεων µε τις αντιλήψεις περί παρεµβατικού κοινωνικού προτύπου. 16 Προς την ενίσχυση της τρίτης άποψης συνηγορούν και επιµέρους ρυθµίσεις, όπως αυτές των άρθρων που επιτρέπουν τον παρεµβατισµό των εθνικών κυβερνήσεων στην άσκηση των οικονοµικών πολιτικών (Ι-13), και στην µη αναίρεση της άσκησης οικονοµικής πολιτικής από τις κυβερνήσεις (Ι-14). Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται να γίνει στη διατύπωση του άρθρου ΙΙΙ-99, στο οποίο τονίζεται ότι «ο στόχος υψηλού επιπέδου απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη κατά την χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η συνεισφορά των µηχανισµών αναδιανοµής προς τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της Ένωσης µέσω των διαφόρων Ταµείων ή µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που χρηµατοδοτούνται από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό, στην προσπάθεια άµβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων Αξιολόγηση των προβλέψεων του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης. Αναφορικά µε τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο συνταγµατικής Συνθήκης στους θεσµούς και στην λειτουργία της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. θα πρέπει αυτές να αξιολογηθούν σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και στο επίπεδο της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Για την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συµβατότητα της οικονοµικής διακυβέρνησης µε τις εξής βασικές αρχές: ιαφάνεια (Transparancy). Συµµετοχή (Participation). Λογοδοσία (Accountability). Αποτελεσµατικότητα (Effectiveness). Συνοχή (Coherence). Οι αρχές αυτές και ιδιαίτερα ο ex-post και ex-ante έλεγχός τους αποτέλεσε αντικείµενο και σχετικού «Λευκού Βιβλίου» της Επιτροπής. 17 Θα επικεντρώσουµε την αξιολόγησή µας στη συνέχεια στις τρεις από αυτές. Συγκεκριµένα: ιαφάνεια: Στην έννοια της διαφάνειας περιλαµβάνεται καταρχήν η διαµόρφωση εµπιστοσύνης προς τις ασκούµενες πολιτικές. Η εµπιστοσύνη αυτή διαµορφώνεται µόνο όταν χρησιµοποιείται απλή γλώσσα ώστε ο πολίτης να µπορεί να αντιληφθεί τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και φυσικά όταν έχει πρόσβαση στις συζητήσεις οι οποίες διαµορφώνουν τις κοινοτικές πολιτικές. Σήµερα για να παρακολουθήσει κανείς τους θεσµούς και τις διαδικασίες µέσω των οποίων κυβερνάται η οικονοµία της Ε.Ε. θα πρέπει να ανατρέξει στο κείµενο της Συνθήκης, σε µια σειρά κανονισµών και Ψηφισµάτων, να λάβει γνώσει του καταστατικού και των Πράξεων της ΕΚΤ, να παρακολουθεί την διαµόρφωση των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) καθώς και ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό συστάσεων του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Στην προσπάθειά του αυτή δεν έχει πάντα πρόσβαση σε όλα τα κείµενα (π.χ. πρακτικά του.σ. της ΕΚΤ) που αποτελούν την βάση 16 Βλέπε, Π.Κ.Ιωακειµίδη, «Αλλαγές στο οικονοµικό καθεστώς της Ε.Ε. εισάγει το σχέδιο Συντάγµατος», Οικονοµικός Ταχυδρόµος, Φ. 33(2571), , σελ European Governance, White Paper, COM (2001) 428 Final,

9 διαµόρφωσης των τελικών επιλογών. Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, η διαφάνεια στο πεδίο της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής έχει πολύ δρόµο ακόµη ώστε να κατακτηθεί. Στο πλαίσιο του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης, γίνονται κάποια βήµατα ενίσχυσης της διαφάνειας µε τη θέσπιση του άρθρου Ι-49 που αφορά την διαφάνεια των εργασιών των Οργάνων της Ένωσης και δίδει την σχετική εξουσιοδότηση για την έκδοση ευρωπαϊκού νόµου για την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Επιπλέον, «συνταγµατοποιείται» ένα σηµαντικό µέρος των σήµερα ισχυουσών ρυθµίσεων µε σηµαντικότερες την τυπική καθιέρωση του eurogroup και των ΓΠΟΠ, ενώ για τα περισσότερο τεχνικά ζητήµατα είτε προβλέπονται σχετικά Πρωτόκολλα (π.χ. διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος) είτε δίδεται εξουσιοδότηση για την ρύθµισή τους µε ευρωπαϊκούς νόµους (π.χ. πολυµερής εποπτεία). Με τον τρόπο αυτό πράγµατι ο µέσος πολίτης µπορεί να αντιλαµβάνεται καλύτερα τόσο το οργανωτικό πλαίσιο της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. όσο και να ελέγχει καλύτερα το περιεχόµενο των αποφάσεων. Υποχρέωση Λογοδοσίας: Στην έννοια της υποχρέωσης λογοδοσίας περιλαµβάνεται η διαµόρφωση των στόχων και στην συνέχεια η λογοδοσία απέναντι σε κάποιο όργανο για την επίτευξη ή όχι των στόχων που έχουν τεθεί. Στο επίπεδο της δηµοσιονοµικής πολιτικής, τα κ-µ έχουν υποχρέωση λογοδοσίας έναντι του Συµβουλίου για το κατά πόσο τηρούνται τα όρια του ΣΣΑ. Είδαµε ότι η εµπειρία των χρόνων από το 1999 έως σήµερα δείχνει ότι τα όρια δεν τηρήθηκαν οµοιόµορφα αλλά και ότι δεν απευθύνθηκαν οµοιόµορφα συστάσεις στα κ-µ που δεν συµµορφώθηκαν µε τις προβλέψεις του ΣΣΑ. Στο επίπεδο της νοµισµατικής πολιτικής, η ΕΚΤ έθεσε µόνη της τα όρια της σταθερότητας των τιµών επιλέγοντας ένα εύρος διακύµανσης του πληθωρισµού από 0% έως 2%. Για την τήρηση του ορίου αυτού η ΕΚΤ δεν λογοδοτεί έναντι οποιουδήποτε οργάνου της Ένωσης, είτε εκπροσώπησης των κρατών (Συµβούλιο) είτε εκπροσώπησης των λαών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Εάν υπήρχε οποιαδήποτε υποχρέωση λογοδοσίας αυτή πρακτικά θα σήµαινε ότι το όργανο προς το οποίο θα λογοδοτούσε η ΕΚΤ, θα µπορούσε να µεταβάλλει το καταστατικό της ΕΚΤ ή να επέµβει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. 18 Αυτή η απουσία υποχρέωσης λογοδοσίας θεωρείται ότι επιτείνει το «έλλειµµα δηµοκρατίας» της Ε.Ε. καθώς στην ουσία ένα τόσο σηµαντικό κοµµάτι όπως η νοµισµατική πολιτική, η οποία µπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης όσο και στο επίπεδο της απασχόλησης, εκφεύγει από οποιοδήποτε δηµοκρατικό έλεγχο. Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι ανατρέπεται η ιεραρχία µεταξύ του Συµβουλίου (οργάνου εκπροσώπησης των κ-µ) και της ΕΚΤ (µιας ανεξάρτητης αρχής) σε όφελος της ΕΚΤ. Έτσι η ΕΚΤ µέσω της διατήρησης υψηλών επιτοκίων µπορεί να «τιµωρεί» τα κ-µ που δεν συµβαδίζουν µε την οικονοµική ορθοδοξία που εκείνη πρεσβεύει. Όπως είδαµε και στην ενότητα 2.2, ο στόχος για διατήρηση του πληθωρισµού κάτω του 2% δεν επιτεύχθει για τα έτη από το 2000 έως Βλέπουµε λοιπόν, ότι τόσο στο επίπεδο της δηµοσιονοµικής όσο και στο αντίστοιχο της νοµισµατικής πολιτικής η µη- επιτυχής εφαρµογή της αρχής της υποχρέωσης λογοδοσίας, υποσκάπτει τελικά την αξιοπιστία τόσο του Συµβουλίου όσο και της ΕΚΤ. Στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, δεν γίνεται καµία ουσιαστική αλλαγή στο επίπεδο της υποχρέωσης λογοδοσίας, ούτε τίθενται στόχοι διαφορετικοί από αυτούς που έχουν ήδη διαµορφωθεί για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή για τον πληθωρισµό. 18 Βλέπε, Jean-Paul Fitoussi, σελ. 37 κ.επ. 9

10 Αποτελεσµατικότητα: Με την έννοια αυτή εκφράζεται η απαίτηση οι πολιτικές να ασκούνται µε τον πλέον τελέσφορο τρόπο και να περιλαµβάνουν αξιολόγηση της προηγούµενης εµπειρίας και των πιθανών επιπτώσεών τους στο µέλλον. Η εµπειρία δείχνει ότι η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική πολιτική απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί αποτελεσµατική. Τα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης είναι κατώτερα των προσδοκιών και βαίνουν µειούµενα: από 2,8% το 1999 σε 1,0% το Η ανεργία δείχνει να παραµένει σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ε.Ε.: από 8,7% το 1999 σε 7,7% το 2002, ενώ στην ευρωζώνη τον Μάιο του τρέχοντος έτους άγγιξε το 8,8%. Τέλος ο πληθωρισµός από το 2000 και µέχρι το τέλος του 2003 συνολικά µόνο σε πέντε µήνες ήταν κάτω από τον στόχο του 2%. Όπως επισηµάναµε και στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, η αναντιστοιχία µεταξύ στόχων και πραγµατικότητας βλάπτει την αξιοπιστία των οικονοµικών θεσµών της Ένωσης. IV. Συµπεράσµατα. Με αφορµή το σχέδιο της συνταγµατικής συνθήκης ήρθε στην επιφάνεια το ζήτηµα της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξαµε να αξιολογήσουµε τους δύο βασικούς θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης, το Συµβούλιο ECOFIN και την ΕΚΤ, υπό το πρίσµα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της αποτελεσµατικότητάς τους. Θεωρούµε ότι µε το σχέδιο Συντάγµατος γίνονται κάποια βήµατα προόδου στο επίπεδο κυρίως της απλούστευσης της δοµής των συνθηκών ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητές από τους πολίτες της Ένωσης και στο επίπεδο της διαφάνειας. Από την άλλη πλευρά θα µπορούσαν σε επίπεδο σχεδίου συντάγµατος να αποσαφηνίζονται καλύτερα οι στόχοι της δηµοσιονοµικής και της νοµισµατικής πολιτικής. Θα µπορούσαν οι στόχοι είτε να αποτυπώνονται απευθείας στη Συνθήκη, είτε να υπήρχε ρητή εξουσιοδότηση για καθορισµό τους µε νόµο ή κανονισµό ο οποίος θα προέκυπτε µε την εµπλοκή όλων των οργάνων (Συµβούλιο, ΕΚΤ, Επιτροπή) και µε την σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, πιστεύουµε ότι θα ήταν σκόπιµο να δοθεί µια µεγαλύτερη ευελιξία στα όρια που τίθενται. Έτσι στην τήρηση της υγείας των δηµοσίων οικονοµικών θα µπορούσε να συµβάλλει ένα όριο 3% για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, µε την εξαίρεση όµως των δηµοσίων επενδύσεων. Για το ποιες δηµόσιες δαπάνες θα θεωρούνται ότι εµπίπτουν στο χαρακτήρα των επενδυτικών, θα µπορούσε να αποφαίνεται το Συµβούλιο µε ψήφιση σχετικού κανονισµού που θα µπορούσε να αναθεωρείται σε κάποια τακτά χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη και τους στόχους των ΓΠΟΠ, (π.χ. επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στην Ε&Α κ.λ.π.). Παράλληλα κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί η πρόβλεψη για σταθερά πτωτική πορεία του δηµοσίου χρέους που θα τείνει προς µια τιµή αναφοράς παρόµοια ή ίδια µε αυτή που ισχύει σήµερα (60% του ΑΕΠ). Στο επίπεδο της νοµισµατικής πολιτικής θα µπορούσε να τεθεί ένα µεγαλύτερο εύρος διακύµανσης του πληθωρισµού, το οποίο θα προσδιορίζεται µε τον τρόπο που περιγράψαµε ανωτέρω, δηλαδή µε σχετικό κανονισµό ή νόµο στον οποίο εµπλέκονται όλα τα όργανα. Το εύρος διακύµανσης του πληθωρισµού θα µπορούσε να είναι από 0% έως 4% µε περαιτέρω εξειδίκευσή του ανά διετία µέσω των στόχων των ΓΠΟΠ ώστε η στόχευση πληθωρισµού να ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας. Με τις προτάσεις αυτές δεν εισηγούµαστε την χαλάρωση των κανόνων του ΣΣΑ και των στόχων της ΕΚΤ, αλλά την µεγαλύτερη ευελιξία των κανόνων αυτών, ώστε να έχουµε «εύλογους κανόνες» που θα τηρούνται πραγµατικά και όχι «δρακόντειους κανόνες» που θα παραβιάζονται συστηµατικά. Άλλωστε πολλά κ-µ, µεταξύ των 10

11 οποίων και η χώρα µας, έχουν άλλους βασικούς περιορισµούς (π.χ. πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος) στην άσκηση της δηµοσιονοµικής τους πολιτικής, που θέτουν αυστηρότερους περιορισµούς από αυτούς που θα τίθενται από το ΣΣΑ. Έτσι πιστεύουµε ότι ικανοποιείται µια τριπλή επιδίωξη: Ενισχύεται η αξιοπιστία των θεσµών, που ασκούν την οικονοµική διακυβέρνηση της Ένωσης, τόσο από τους ευρωπαίους πολίτες όσο και από τις διεθνείς αγορές. Αυξάνεται η δηµοκρατική νοµιµοποίηση τους, γιατί οι στόχοι που θα έχουν τεθεί θα έχουν αποτελέσει αντικείµενο ευρύτερης συναίνεσης. Ενισχύεται η «θετική» έναντι της «αρνητικής ολοκλήρωσης», καθώς τα όργανα θα είναι υποχρεωµένα να συντονίσουν πραγµατικά τις οικονοµικές τους πολιτικές και όχι να οχυρώνονται πίσω από µια «τεχνοκρατική γλώσσα», για την τήρηση ορισµένων ασφυκτικών ορίων. 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΞΙΟΤΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 6/5/2010 Αρ. πρωτ. Φ. 2705/2146 Προς: ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση Kοιν.: ΥΠΕΞ - Δ.Γ. κ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα