οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε."

Transcript

1 Στυλιανός Λ. Πέτσας 1 Η Οικονοµική ιακυβέρνηση της Ε.Ε. Ι. Εισαγωγή. Με αφορµή την Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης και την προετοιµασία από µέρους της ενός σχεδίου συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ήρθε στην επιφάνεια η συζήτηση για τους θεσµούς διακυβέρνησης της Ε.Ε. Μέχρι σήµερα, η δηµόσια συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε εκείνους τους θεσµούς που οι αρµοδιότητές τους φαίνονται περισσότερο συγκεχυµένες (Πρόεδρος της Ε.Ε. Υπουργός Εξωτερικών κ.λ.π.). Λίγο ή/και καθόλου άνοιξε η δηµόσια συζήτηση αναφορικά µε τις προβλέψεις της Συνταγµατικής Συνθήκης για το κρίσιµο ζήτηµα του µοντέλου οικονοµικής διακυβέρνησης της διευρυµένης Ε.Ε. Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τους βασικούς θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε., να επισηµάνουµε τις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης στο πεδίο αυτό και να θίξουµε ορισµένες πτυχές του. Το ζήτηµα της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. έρχεται στο επίκεντρο του προβληµατισµού µας, καθώς µετά την καθιέρωση του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος και την δηµιουργία της ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακύπτει συνεχώς µε µεγαλύτερη ένταση η αναγκαιότητα για πραγµατική οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. Η αναγκαιότητα αυτή µάλιστα είναι διττή: (α) ως πολιτική επιλογή, διότι για τόσο σηµαντικά ζητήµατα όπως η αντιµετώπιση του βασικού οικονοµικού προβλήµατος (δηλαδή της κατανοµής σπάνιων πόρων µεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων) απαιτείται η πλήρη ενηµέρωση των πολιτών της Ένωσης ώστε εκείνοι να επιλέγουν, και (β) ως οικονοµική απαίτηση, για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιµων πόρων. ΙΙ. Οι ισχύουσες «συνταγµατικού περιεχοµένου» ρυθµίσεις. Σήµερα, υπάρχουν τρεις βασικοί οικονοµικοί θεσµοί µέσω των οποίων ασκείται η οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε.: (α) Το Συµβούλιο ECOFIN, (β) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), (γ) η ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2 Στην συνέχεια θα επικεντρώσουµε την ανάλυσή µας στα δύο πρώτα επίπεδα της µακροοικονοµικής πολιτικής καθώς το τρίτο επίπεδο άπτεται κυρίως της µικροοικονοµικής πολιτικής. Συγκεκριµένα οι θεσµοί και οι κανόνες που διέπουν την άσκηση της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: 2.1. ηµοσιονοµική Πολιτική. Συµβούλιο ECOFIN. Η δηµοσιονοµική πολιτική παραµένει στην αρµοδιότητα των κ-µ της Ε.Ε. υπαγόµενη όµως σε κοινούς κανόνες. Οι κοινοί αυτοί κανόνες θεσπίζονται τόσο απευθείας από 1 Ο Στυλιανός Λ. Πέτσας είναι απόφοιτος της ΙΒ εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ..., στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ανά χείρας άρθρο βασίστηκε σε εισήγηση του γράφοντος στα πλαίσια ηµερίδας που διοργανώθηκε από την Ένωση Νέων Επιστηµόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΝΕΕΣ) µε θέµα «υναµική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνταγµατοποίηση». Οι απόψεις του άρθρου είναι προσωπικές. 2 Υιοθετούµε εδώ την βασική διάκριση που κάνει ο Jean-Paul Fitoussi, στο έργο του «Για να µπορούµε να επιλέγουµε», Πόλις, Βλέπε ιδιαίτερα σελ. 21 κ.επ. 1

2 την Συνθήκη της Ε.Ε. όσο και από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Το ΣΣΑ καθορίζει τη διαδικασία της εποπτείας των δηµοσιονοµικών πολιτικών µετά την εισαγωγή των ευρώ, µέσω δύο σχετικών κανονισµών (1466 και 1467/1997) και ενός Ψηφίσµατος του Συµβουλίου ( ). Με τον κανονισµό 1466/1997 προβλέπεται ότι κάθε κ-µ οφείλει να εκπονεί Πρόγραµµα Σταθερότητας, το οποίο περιλαµβάνει µεσοπρόθεσµες προβλέψεις των δηµοσιονοµικών µεγεθών (δαπάνες και έσοδα). Τα προγράµµατα αυτά εξετάζονται από το Συµβούλιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να απευθύνει συστάσεις. Με τον κανονισµό 1467/1997 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την υπέρβαση του 3% του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις του υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος καθώς και οι σχετικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που το έλλειµµα υπερβεί το 3%, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση, το Συµβούλιο εξετάζει τα δηµόσια οικονοµικά του εν λόγω κ-µ και αποφαίνεται για το υπερβολικό του ελλείµµατος. 3 Σε περίπτωση που το εν λόγω κ-µ δεν αντιµετωπίσει το έλλειµµα µέσα στο επόµενο έτος τότε µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο 4 ίσο µε το 0,2% του ΑΕΠ, συν το ένα δέκατο της υπέρβασης του 3%. Το Συµβούλιο µέσω µιας διαδικασίας, στην οποία διατηρεί την διακριτική ευχέρεια, ψηφίζει µε πλειοψηφία 2/3 επί των ως άνω κυρώσεων, ενώ το κ-µ στο οποίο πρόκειται να επιβληθούν οι κυρώσεις δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Έτσι, συνοπτικά, για την πιστή εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας απαιτείται η σταθερά πτωτική πορεία του δηµόσιου χρέους, η τήρηση της οροφής του 3% στο έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και η σταθερότητα των τιµών (χαµηλός πληθωρισµός). Ειδικότερα, τα κράτη-µέλη (κ-µ), σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ε.Ε. (Μάαστριχ), προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους αυτούς, συντονίζουν την δηµοσιονοµική τους πολιτική µέσω του Συµβουλίου ECOFIN. Το Συµβούλιο ECOFIN ψηφίζει τους γενικούς οικονοµικούς προσανατολισµούς που αποτελούν το κύριο εργαλείο συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Μετά την εισαγωγή όµως του ευρώ, και κατόπιν Γαλλο-γερµανικής πρωτοβουλίας, καθιερώθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής του Λουξεµβούργου το άτυπο Συµβούλιο Υπουργών της ζώνης του ευρώ (eurogroup). Η αποστολή του είναι: (α) η ανταλλαγή πληροφοριών για τις οικονοµικές εξελίξεις και τις προθέσεις των κ-µ που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις πέρα από τα εθνικά σύνορα, (β) η άσκηση εποπτείας επί των µακροοικονοµικών εξελίξεων και της δηµοσιονοµικής κατάστασης των κ-µ, (γ) η ανάλυση των εξελίξεων και των εθνικών πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας των κ-µ, (δ) η συζήτηση επί θεµάτων του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος ΙΙ (ΕΝΣ-ΙΙ), καθώς και η προετοιµασία των συναντήσεων του G-7. Στο επίπεδο αυτό εµφανίζεται η βασική ιδιαιτερότητα ενός διπλού συµβουλίου καθώς από την καθιέρωση της ζώνης του ευρώ το Συµβούλιο Υπουργών συνεδριάζει µε διπλή σύνθεση: Μια φορά (συνήθως την προηγούµενη ηµέρα) «άτυπα» ως Συµβούλιο Υπουργών της ευρωζώνης (eurogroup) και µια άλλη φορά τυπικά µε πλήρη σύνθεση ως Συµβούλιο ECOFIN. Η διπλή αυτή σύνθεση δηµιουργεί µια σειρά από προβλήµατα συντονισµού της δηµοσιονοµικής πολιτικής. 3 Βέβαια υπάρχει η λεγόµενη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπει ότι όταν το έλλειµµα δεν οφείλεται στο κ-µ αλλά σε εξωγενείς παράγοντες, όπως «σοβαρή ύφεση», τότε το έλλειµµα θεωρείται πρόσκαιρο. Ως σοβαρή ύφεση θεωρείται η ετήσια µείωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 2% ή περισσότερο. 4 Αναφορικά µε τον πρώτο χρόνο δεν οµιλούµε για πρόστιµο αλλά για άτοκη κατάθεση, η οποία µετατρέπεται σε πρόστιµο εάν το έλλειµµα επιµένει και για δεύτερο έτος. 2

3 Ο επιτυχής ή αντίθετα ο ανεπιτυχής συντονισµός της δηµοσιονοµικής πολιτικής ώστε να υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις των Συνθηκών και των γενικών οικονοµικών προσανατολισµών, προσδιορίζεται µε βάση την σύγκριση των προβλέψεων προς τα πραγµατικά στοιχεία των επιδόσεων της ευρωζώνης από το 1999 έως σήµερα. Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν εµφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη ορισµένων από τους σηµαντικότερους µακροοικονοµικούς δείκτες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ & ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (%) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ (%) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 1995) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΚΤΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΕΤΗ ΗΠΑ 4,1 3,8 0,3 2,4 2,4 2,2 3,4 2,8 ΙΑΠΩΝΙΑ 0,1 2,8 0,4 0,1 1,5-0,3-0,7-0,7 Ε.Ε.-15 2,8 3,5 1,6 1,0 1,2 1,2 1,9 2,2 2,1 ΕΥΡΩΖΩΝΗ 2,8 3,5 1,6 0,8 1,0 1,1 2,1 2,3 2,3 ΝΕΑ Κ-Μ 3,2 9,6 2,3 2,4 3,0 ΕΛΛΑ Α 3,4 4,4 4,0 3,8 3,6 2,1 2,9 3,7 3,9 Πηγή: Eurostat, General Economic Background. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 5. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ & ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+), ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, ως (%) ΤΟΥ ΑΕΠ ως (%) ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΕΤΗ ΗΠΑ 65,3 59,5 59,7 60,6 0,7 1,4-0,5-3,1 ΙΑΠΩΝΙΑ 116,4 123,6 132,3 141,8-7,1-7,4-7,1-7,8 Ε.Ε ,8 63,9 63,0 62,3-0,7 1,0-0,9-1,9 ΕΥΡΩΖΩΝΗ 72,1 69,5 69,2 69,0-1,3 0,2-1,6-2,2 ΝΕΑ Κ-Μ 39,2 36,7 38,6 39,3-3,2-3,0-3,8-4,8 ΕΛΛΑ Α 105,2 106,2 106,9 104,7-1,8-1,9-1,5-1,2 Πηγή: Eurostat, General Economic Background. Στις ρυθµίσεις του ΣΣΑ, υπήρξε έντονη κριτική από διάφορες πηγές (πολιτικούς, οικονοµολόγους, δηµοσιογράφους και εν γένει ενδιαφερόµενους για την πορεία της 5 Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Επιτροπής για το 2003 και 2004 το ηµόσιο Χρέος στην ευρωζώνη θα ανέλθει σε 69,9 και σε 69,6 αντίστοιχα. (ΕΕ-15: 63,5 και 63,2 αντίστοιχα). Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα ανέλθει σε 2,5 και 2,4 για τα έτη 2003 και 2004 (ΕΕ-15: -2,3 και 2,2 αντίστοιχα). 3

4 ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης). Η κριτική αυτή εστιάστηκε στο γεγονός ότι σε περιπτώσεις που θα χρειάζονταν µια περισσότερο ελαστική ερµηνεία των κανόνων του ΣΣΑ, αυτή δεν θα ήταν δυνατή µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνονται υπερβολικά τα εργαλεία άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής που απέµεναν στη διάθεση των κυβερνήσεων µετά και την εκχώρηση της αρµοδιότητας της άσκησης νοµισµατικής πολιτικής σε µια ανεξάρτητη αρχή όπως η Ε.Κ.Τ. Η πορεία εφαρµογής όµως του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έδειξε ότι πράγµατι, η ερµηνεία του ΣΣΑ ήταν αρκούντως ευέλικτη. Έτσι, ενώ ο πιο συζητηµένος στόχος του 3% για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, είναι άκαµπτος, στην πράξη βλέπουµε ότι οι δύο µεγαλύτερες οικονοµίες της ευρωζώνης υπερέβησαν κατ επανάληψη την οροφή αυτή. Έτσι το έλλειµµα της Γαλλίας ανήλθε σε 3,1% και της Γερµανίας σε 3,5% για το έτος , ενώ ιδιαίτερα για τη Γερµανία για το έτος 2003 ανήλθε σε 4% και εκτιµάται ότι το για το 2004 και 2005 θα ανέλθει σε 3,25% και 2,5% αντίστοιχα. 7 Απέναντι σε αυτή την παραβίαση των κανόνων του ΣΣΑ η Επιτροπή διατύπωσε σύσταση στη Γερµανία στις σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 6 της ΣυνθΕΕ, ενώ στις , διατύπωσε δύο συστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφοι 8 και 9 στις οποίες καλούσε το Συµβούλιο να αποφασίσει ότι τα µέτρα που είχαν ληφθεί από την Γερµανία ήταν ανεπαρκή για την διόρθωση της κατάστασης υπερβολικού ελλείµµατος και να της ζητήσει να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να περιοριστεί το έλλειµµα κάτω του 3% το Το Συµβούλιο, µε την σηµαντική του απόφαση, στις δεν ενέκρινε τις δυο συστάσεις της Επιτροπής, αλλά διατύπωσε ορισµένα συµπεράσµατα λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις της Γερµανίας για µείωση του κυκλικά προσαρµοσµένου ελλείµµατος κατά 0,6% του ΑΕΠ το 2004 και κατά τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ το Το ζήτηµα εποµένως δεν είναι µόνο η ασφυκτική πίεση που ασκείται στα οικονοµικά επιτελεία των κ-µ, αλλά και η συστηµατική παραβίαση των κανόνων του ΣΣΑ από τα µεγαλύτερα από αυτά, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις ούτε καν να απευθύνονται συστάσεις. Η σύγκριση µάλιστα είναι µελαγχολική εάν αναλογιστεί κανείς την ευκολία µε την οποία απευθύνθηκαν συστάσεις προς την Ιρλανδία για την αύξηση του ρυθµού πληθωρισµού που παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2000 και Εποµένως, ο ευρωπαίος πολίτης που δεν συµµετέχει άµεσα στην διαµόρφωση των στρατηγικών οικονοµικών κατευθύνσεων, αλλά µόνο έµµεσα µέσω της διαµόρφωσης των κανόνων που θεσπίζονται από τους εκλεγµένους εκπροσώπους του, βλέπει τους κανόνες αυτούς και να µην είναι αποτελεσµατικοί αλλά και να παραβιάζονται κατά το δοκούν. Η αντίφαση αυτή δεν µπορεί παρά να επιτείνει δραµατικά το «έλλειµµα δηµοκρατίας» στην Ε.Ε. 9 που θα µας απασχολήσει στο δεύτερο µέρος της παρούσας εισήγησης. 6 Βλέπε, την ιστοσελίδα της Eurostat, General Economic Background. 7 Βλέπε, Έκθεση του Συµβουλίου, Οικονοµικά και ηµοσιονοµικά Θέµατα, Σύνοδος 2569, , Παράρτηµα, σελ Βλέπε, Jean-Paul Fitoussi, οπ. π. σελ Για ανάλυση της έννοιας αυτής, βλέπε Κ.Α. Στεφάνου, «Η θεσµική µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Παπαζήση 1996, σελ. 159 κ.επ. 4

5 2.2. Νοµισµατική Πολιτική. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νοµισµατική πολιτική σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Ε.Ε, ασκείται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η ΕΚΤ σε ετήσια βάση υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. Η απαίτηση για ανεξαρτησία της ΕΚΤ αλλά και των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών προκύπτει από µια σειρά άρθρων της ΣυνθΕΕ, έτσι ώστε οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να µην δέχονται υποδείξεις από τις κυβερνήσεις τους και να µην παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις στις δηµόσιες αρχές. Ο βασικός στόχος του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Ο στόχος αυτός όπως έχει αποτυπωθεί στη πράξη σηµαίνει πληθωρισµό ίσο ή χαµηλότερο από το 2%. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ & ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ, ως (%) ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ ΗΠΑ 4,2 4,0 4,8 5,8 ΙΑΠΩΝΙΑ 4,7 4,7 5,0 5,4 Ε.Ε.-15 8,7 7,8 7,4 7,7 ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΝΕΑ Κ-Μ 13,6 14,5 14,8 ΕΛΛΑ Α 11,8 11,0 10,4 10,0 Πηγή: Eurostat, General Economic Background. Από τα στοιχεία των Πινάκων 1 και 3 προκύπτει ότι από την εµπειρία των τεσσάρων σχεδόν ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΤ, ο στόχος της συγκράτησης του πληθωρισµού κάτω του 2% δεν τελεσφόρησε. Αντίθετα για τα έτη από το 2000 έως και το 2003, ο πληθωρισµός είναι σταθερά πάνω από το 2% (από 2,1% έως 2,3%). Επιπλέον, η ανεργία στην ευρωζώνη παραµένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα φθάνοντας το 8,8% τον Αύγουστο του και τον Μάιο του Όπως και στην περίπτωση του ΣΣΑ, έτσι και στην περίπτωση της ΕΚΤ, ασκήθηκε έντονη κριτική. Τα κύρια σηµεία στα οποία εστιάζεται η κριτική, είναι η δηµοκρατική της νοµιµοποίηση και, αναφορικά µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της ασκούµενης νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ, η προσήλωσή της αποκλειστικά στη σταθερότητα των τιµών. Ιδιαίτερα µάλιστα, η ακαµψία και η εµµονή της στη σταθερότητα των τιµών παραβλέποντας τις επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ανεργία. Για την δηµοκρατική νοµιµοποίηση θα 10 Economist, (Vol. 369, No. 8347), Economic and financial indicators, σελ Economist, (Vol. 371, No. 8374), Economic and financial indicators, σελ

6 επανέλθουµε, αλλά σχετικά µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα αξίζει να επισηµάνουµε ότι η κριτική τροφοδοτείτε, κατά την άποψή µας, από δύο κυρίως συγκρίσεις. Η πρώτη αφορά την σύγκριση της ΕΚΤ µε την Federal Reserve Bank (FED) των Η.Π.Α. Η FED επέδειξε σταθερά επιθετική πολιτική χρησιµοποιώντας συνεχώς τα επιτόκια ως µέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης και αποτροπής της ύφεσης της αµερικανικής οικονοµίας (συνεχείς µειώσεις των επιτοκίων από άνω του 6% την 11 η Σεπτεµβρίου 2001 στο 2% στις αρχές του 2002 για να φθάσει και το 1% πριν αρχίσει εκ νέου η άνοδός τους). Από την πλευρά της η ΕΚΤ έδειξε µια ιδιαίτερα προσεκτική πολιτική επιµένοντας, ίσως, υπέρ του δέοντος στην αντιπληθωριστική της πολιτική. Έτσι εντός του 2001 η πολιτική µείωσης των επιτοκίων της ήταν πολύ αργή (δύο µειώσεις επιτοκίων σε δέκα µήνες όταν η FED είχε ήδη προβεί σε οκτώ). Η σύγκριση αυτή βέβαια µπορεί να δείχνει και ότι η πολιτική της FED στον περιορισµό των επιτοκίων ήταν περισσότερο επιθετική από όσο χρειάζονταν. 12 Η δεύτερη σύγκριση αφορά την νοµισµατική πολιτική ως µέσο αντικυκλικής πολιτικής. 13 Πράγµατι η πολιτική της ΕΚΤ φαίνεται να µην έλαβε υπόψη της τα σηµάδια επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας (επίπτωση της επίθεσης της 11 ης Σεπτεµβρίου, επιβράδυνση της αµερικανικής οικονοµίας, αποδυνάµωση της ευρωπαϊκής οικονοµίας λόγω ασθενικής εσωτερικής ζήτησης κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα να µην έχουν πάψει οι φωνές που επικρίνουν την ΕΚΤ για άσκηση κυκλικής νοµισµατικής πολιτικής µε αποτέλεσµα να επιτείνεται η ύφεση της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 14 Η κριτική αυτή οξύνεται ακριβώς και λόγω της σύγκρισης που προαναφέρθηκε µε την πολιτική της FED η οποία φαίνεται ότι οδηγεί σε ανάκαµψη την αµερικανική οικονοµία (ενδεικτικά, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ σηµείωσε εκρηκτική ανάκαµψη το τρίτο τρίµηνο του 2003 σηµειώνοντας άνοδο κατά 7,2%) 15. ΙΙΙ. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης. Η εµπειρία της άσκησης της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής µέχρι σήµερα αποτελεί χρήσιµο οδηγό για τις αλλαγές που θα πρέπει να περιλαµβάνονται τόσο στο επίπεδο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης όσο και στο επίπεδο της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Το σχέδιο συνταγµατικής συνθήκης επιφέρει κάποιες σηµαντικές αλλαγές στους θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης και στους κανόνες που διέπουν την λειτουργία τους. Οι αλλαγές αυτές θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα επίπεδα: 3.1. Στο επίπεδο την Συνθήκης. Στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης (άρθ. Ι-3), ορίζεται ότι η Ε.Ε. στηρίζεται σε µια ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς. Επιπλέον ορίζεται ότι, (α) η βιώσιµη ανάπτυξη συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη, (β) οι κεντρικοί στόχοι που επιδιώκει η Ένωση είναι η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή, η 12 Economist, (Vol 369, No 8344), The Excessively Cautious Bank, σελ Αντικυκλική είναι εκείνη η πολιτική που επιδιώκει να αντισταθµίσει τις εξελίξεις της πραγµατικής οικονοµίας. Έτσι, γίνεται περιοριστική όταν εµφανίζονται σηµάδια υπερθέρµανσης της οικονοµίας και επεκτατική όταν εµφανίζονται σηµάδια ύφεσης της οικονοµίας. Το αντίθετο, δηλαδή κυκλική, είναι η πολιτική που ακολουθεί τις παρατηρούµενες τάσεις της οικονοµίας. 14 Jean-Paul Fitoussi, οπ.π., σελ. 76 κ.επ. 15 Βλέπε, Η Καθηµερινή της Κυριακής,

7 ισότητα, η εξάλειψη της ένδειας και η προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών. Επίσης: Με το άρθρο Ι-4 εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων σε µια περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα καθιερώνοντας την ενιαία αγορά. Απαγορεύονται ρητά οι κρατικές ενισχύσεις που είναι δυνατόν να νοθεύσουν ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό, µέσω της ευνοϊκής µεταχείρισης ορισµένων κλάδων, επιχειρήσεων ή προϊόντων (άρθρο ΙΙΙ-11). Ενισχύεται η προσπάθεια συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών σύµφωνα µε τις αρχές µιας ανοικτής οικονοµίας της αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό (άρθρο ΙΙΙ-69). Προβλέπεται ρητά η διαδικασία διαµόρφωσης και θέσπισης των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών ώστε να συντονίζεται µε αποτελεσµατικό τρόπο η δηµοσιονοµική πολιτική της Ένωσης (άρθρο ΙΙΙ-71). Απαγορεύεται ρητά η δηµιουργία υπερβολικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων (άρθρο ΙΙΙ-76). Προβλέπεται η προσπάθεια συντονισµού των πολιτικών απασχόλησης ώστε να προάγεται εξειδικευµένο, εκπαιδευµένο και προσαρµόσιµο εργατικό δυναµικό στις αγορές εργασίας που ανταποκρίνονται στην οικονοµική αλλαγή (άρθρο ΙΙΙ- 97) Στο επίπεδο του Eurogroup. Με ειδικό πρωτόκολλο που έχει προσαρτηθεί στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης αναγνωρίζεται και τυπικά πλέον ο ρόλος του Eurogroup. Έτσι, στο πρωτόκολλο αυτό προβλέπεται: Πρόεδρος του eurogroup, ο οποίος εκλέγεται από την πλειοψηφία των κ-µ που συµµετέχουν στην ζώνη του ευρώ, µε θητεία δυόµισι (2 ½) ετών. Το eurogroup θα πραγµατοποιεί άτυπες συναντήσεις ανάλογα µε τις ανάγκες για να συζητούνται θέµατα που συνδέονται µε τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες συνυπέχουν στο θέµα του ενιαίου νοµίσµατος. Στις συναντήσεις αυτές καλούνται να συµµετέχουν η Επιτροπή και η ΕΚΤ Στο επίπεδο της Επιτροπής και της Ε.Κ.Τ. Αποσαφηνίζεται ο ρόλος της ΕΚΤ και τα βασικά της καθήκοντα όπως η άσκηση νοµισµατικής πολιτικής, η διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος και η διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κ-µ (άρθρο ΙΙΙ-77). υνητικά, µε σχετικό ευρωπαϊκό νόµο, ανατίθενται ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ αναφορικά µε τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (πλην των ασφαλιστικών επιχειρήσεων). Ενισχύεται ο ρόλος της Επιτροπής στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας, ιδιαίτερα κατά τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής (άρθρο ΙΙΙ-77 έως 76). Ενισχύεται επίσης ο ρόλος της Επιτροπής στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής (άρθρο ΙΙΙ-71). Οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει, από την αρχή των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης η οποία κατέληξε στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, έντονες συζητήσεις για το κατά πόσο εκφράζουν µια αδιαπραγµάτευτη «ορθοδοξία» περί του τρόπου οργάνωσης των βασικών οικονοµικών θεσµών της Ένωσης. Έτσι έχει υποστηριχθεί ότι η οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. στηρίζεται και τελικά 7

8 αντανακλά την φιλελεύθερη άποψη για την οργάνωση και λειτουργία της οικονοµίας. Αντίθετα από άλλους, υποστηρίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πολιτική φιλοσοφία και η οικονοµική παράδοση των κ-µ της Ένωσης (ιδίως οι διατάξεις της Συνθήκης για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς ή τα σχετικά άρθρα που αφορούν την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική). Τέλος, υπάρχει και µια τρίτη άποψη περί σύνθεσης των φιλελεύθερων αντιλήψεων µε τις αντιλήψεις περί παρεµβατικού κοινωνικού προτύπου. 16 Προς την ενίσχυση της τρίτης άποψης συνηγορούν και επιµέρους ρυθµίσεις, όπως αυτές των άρθρων που επιτρέπουν τον παρεµβατισµό των εθνικών κυβερνήσεων στην άσκηση των οικονοµικών πολιτικών (Ι-13), και στην µη αναίρεση της άσκησης οικονοµικής πολιτικής από τις κυβερνήσεις (Ι-14). Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται να γίνει στη διατύπωση του άρθρου ΙΙΙ-99, στο οποίο τονίζεται ότι «ο στόχος υψηλού επιπέδου απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη κατά την χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η συνεισφορά των µηχανισµών αναδιανοµής προς τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες της Ένωσης µέσω των διαφόρων Ταµείων ή µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που χρηµατοδοτούνται από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό, στην προσπάθεια άµβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων Αξιολόγηση των προβλέψεων του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης. Αναφορικά µε τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο συνταγµατικής Συνθήκης στους θεσµούς και στην λειτουργία της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. θα πρέπει αυτές να αξιολογηθούν σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και στο επίπεδο της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Για την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συµβατότητα της οικονοµικής διακυβέρνησης µε τις εξής βασικές αρχές: ιαφάνεια (Transparancy). Συµµετοχή (Participation). Λογοδοσία (Accountability). Αποτελεσµατικότητα (Effectiveness). Συνοχή (Coherence). Οι αρχές αυτές και ιδιαίτερα ο ex-post και ex-ante έλεγχός τους αποτέλεσε αντικείµενο και σχετικού «Λευκού Βιβλίου» της Επιτροπής. 17 Θα επικεντρώσουµε την αξιολόγησή µας στη συνέχεια στις τρεις από αυτές. Συγκεκριµένα: ιαφάνεια: Στην έννοια της διαφάνειας περιλαµβάνεται καταρχήν η διαµόρφωση εµπιστοσύνης προς τις ασκούµενες πολιτικές. Η εµπιστοσύνη αυτή διαµορφώνεται µόνο όταν χρησιµοποιείται απλή γλώσσα ώστε ο πολίτης να µπορεί να αντιληφθεί τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και φυσικά όταν έχει πρόσβαση στις συζητήσεις οι οποίες διαµορφώνουν τις κοινοτικές πολιτικές. Σήµερα για να παρακολουθήσει κανείς τους θεσµούς και τις διαδικασίες µέσω των οποίων κυβερνάται η οικονοµία της Ε.Ε. θα πρέπει να ανατρέξει στο κείµενο της Συνθήκης, σε µια σειρά κανονισµών και Ψηφισµάτων, να λάβει γνώσει του καταστατικού και των Πράξεων της ΕΚΤ, να παρακολουθεί την διαµόρφωση των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) καθώς και ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό συστάσεων του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Στην προσπάθειά του αυτή δεν έχει πάντα πρόσβαση σε όλα τα κείµενα (π.χ. πρακτικά του.σ. της ΕΚΤ) που αποτελούν την βάση 16 Βλέπε, Π.Κ.Ιωακειµίδη, «Αλλαγές στο οικονοµικό καθεστώς της Ε.Ε. εισάγει το σχέδιο Συντάγµατος», Οικονοµικός Ταχυδρόµος, Φ. 33(2571), , σελ European Governance, White Paper, COM (2001) 428 Final,

9 διαµόρφωσης των τελικών επιλογών. Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, η διαφάνεια στο πεδίο της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής έχει πολύ δρόµο ακόµη ώστε να κατακτηθεί. Στο πλαίσιο του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης, γίνονται κάποια βήµατα ενίσχυσης της διαφάνειας µε τη θέσπιση του άρθρου Ι-49 που αφορά την διαφάνεια των εργασιών των Οργάνων της Ένωσης και δίδει την σχετική εξουσιοδότηση για την έκδοση ευρωπαϊκού νόµου για την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Επιπλέον, «συνταγµατοποιείται» ένα σηµαντικό µέρος των σήµερα ισχυουσών ρυθµίσεων µε σηµαντικότερες την τυπική καθιέρωση του eurogroup και των ΓΠΟΠ, ενώ για τα περισσότερο τεχνικά ζητήµατα είτε προβλέπονται σχετικά Πρωτόκολλα (π.χ. διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος) είτε δίδεται εξουσιοδότηση για την ρύθµισή τους µε ευρωπαϊκούς νόµους (π.χ. πολυµερής εποπτεία). Με τον τρόπο αυτό πράγµατι ο µέσος πολίτης µπορεί να αντιλαµβάνεται καλύτερα τόσο το οργανωτικό πλαίσιο της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. όσο και να ελέγχει καλύτερα το περιεχόµενο των αποφάσεων. Υποχρέωση Λογοδοσίας: Στην έννοια της υποχρέωσης λογοδοσίας περιλαµβάνεται η διαµόρφωση των στόχων και στην συνέχεια η λογοδοσία απέναντι σε κάποιο όργανο για την επίτευξη ή όχι των στόχων που έχουν τεθεί. Στο επίπεδο της δηµοσιονοµικής πολιτικής, τα κ-µ έχουν υποχρέωση λογοδοσίας έναντι του Συµβουλίου για το κατά πόσο τηρούνται τα όρια του ΣΣΑ. Είδαµε ότι η εµπειρία των χρόνων από το 1999 έως σήµερα δείχνει ότι τα όρια δεν τηρήθηκαν οµοιόµορφα αλλά και ότι δεν απευθύνθηκαν οµοιόµορφα συστάσεις στα κ-µ που δεν συµµορφώθηκαν µε τις προβλέψεις του ΣΣΑ. Στο επίπεδο της νοµισµατικής πολιτικής, η ΕΚΤ έθεσε µόνη της τα όρια της σταθερότητας των τιµών επιλέγοντας ένα εύρος διακύµανσης του πληθωρισµού από 0% έως 2%. Για την τήρηση του ορίου αυτού η ΕΚΤ δεν λογοδοτεί έναντι οποιουδήποτε οργάνου της Ένωσης, είτε εκπροσώπησης των κρατών (Συµβούλιο) είτε εκπροσώπησης των λαών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Εάν υπήρχε οποιαδήποτε υποχρέωση λογοδοσίας αυτή πρακτικά θα σήµαινε ότι το όργανο προς το οποίο θα λογοδοτούσε η ΕΚΤ, θα µπορούσε να µεταβάλλει το καταστατικό της ΕΚΤ ή να επέµβει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. 18 Αυτή η απουσία υποχρέωσης λογοδοσίας θεωρείται ότι επιτείνει το «έλλειµµα δηµοκρατίας» της Ε.Ε. καθώς στην ουσία ένα τόσο σηµαντικό κοµµάτι όπως η νοµισµατική πολιτική, η οποία µπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης όσο και στο επίπεδο της απασχόλησης, εκφεύγει από οποιοδήποτε δηµοκρατικό έλεγχο. Επιπλέον, έχει υποστηριχθεί ότι ανατρέπεται η ιεραρχία µεταξύ του Συµβουλίου (οργάνου εκπροσώπησης των κ-µ) και της ΕΚΤ (µιας ανεξάρτητης αρχής) σε όφελος της ΕΚΤ. Έτσι η ΕΚΤ µέσω της διατήρησης υψηλών επιτοκίων µπορεί να «τιµωρεί» τα κ-µ που δεν συµβαδίζουν µε την οικονοµική ορθοδοξία που εκείνη πρεσβεύει. Όπως είδαµε και στην ενότητα 2.2, ο στόχος για διατήρηση του πληθωρισµού κάτω του 2% δεν επιτεύχθει για τα έτη από το 2000 έως Βλέπουµε λοιπόν, ότι τόσο στο επίπεδο της δηµοσιονοµικής όσο και στο αντίστοιχο της νοµισµατικής πολιτικής η µη- επιτυχής εφαρµογή της αρχής της υποχρέωσης λογοδοσίας, υποσκάπτει τελικά την αξιοπιστία τόσο του Συµβουλίου όσο και της ΕΚΤ. Στο σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, δεν γίνεται καµία ουσιαστική αλλαγή στο επίπεδο της υποχρέωσης λογοδοσίας, ούτε τίθενται στόχοι διαφορετικοί από αυτούς που έχουν ήδη διαµορφωθεί για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή για τον πληθωρισµό. 18 Βλέπε, Jean-Paul Fitoussi, σελ. 37 κ.επ. 9

10 Αποτελεσµατικότητα: Με την έννοια αυτή εκφράζεται η απαίτηση οι πολιτικές να ασκούνται µε τον πλέον τελέσφορο τρόπο και να περιλαµβάνουν αξιολόγηση της προηγούµενης εµπειρίας και των πιθανών επιπτώσεών τους στο µέλλον. Η εµπειρία δείχνει ότι η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική πολιτική απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί αποτελεσµατική. Τα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης είναι κατώτερα των προσδοκιών και βαίνουν µειούµενα: από 2,8% το 1999 σε 1,0% το Η ανεργία δείχνει να παραµένει σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ε.Ε.: από 8,7% το 1999 σε 7,7% το 2002, ενώ στην ευρωζώνη τον Μάιο του τρέχοντος έτους άγγιξε το 8,8%. Τέλος ο πληθωρισµός από το 2000 και µέχρι το τέλος του 2003 συνολικά µόνο σε πέντε µήνες ήταν κάτω από τον στόχο του 2%. Όπως επισηµάναµε και στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, η αναντιστοιχία µεταξύ στόχων και πραγµατικότητας βλάπτει την αξιοπιστία των οικονοµικών θεσµών της Ένωσης. IV. Συµπεράσµατα. Με αφορµή το σχέδιο της συνταγµατικής συνθήκης ήρθε στην επιφάνεια το ζήτηµα της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξαµε να αξιολογήσουµε τους δύο βασικούς θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης, το Συµβούλιο ECOFIN και την ΕΚΤ, υπό το πρίσµα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της αποτελεσµατικότητάς τους. Θεωρούµε ότι µε το σχέδιο Συντάγµατος γίνονται κάποια βήµατα προόδου στο επίπεδο κυρίως της απλούστευσης της δοµής των συνθηκών ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητές από τους πολίτες της Ένωσης και στο επίπεδο της διαφάνειας. Από την άλλη πλευρά θα µπορούσαν σε επίπεδο σχεδίου συντάγµατος να αποσαφηνίζονται καλύτερα οι στόχοι της δηµοσιονοµικής και της νοµισµατικής πολιτικής. Θα µπορούσαν οι στόχοι είτε να αποτυπώνονται απευθείας στη Συνθήκη, είτε να υπήρχε ρητή εξουσιοδότηση για καθορισµό τους µε νόµο ή κανονισµό ο οποίος θα προέκυπτε µε την εµπλοκή όλων των οργάνων (Συµβούλιο, ΕΚΤ, Επιτροπή) και µε την σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, πιστεύουµε ότι θα ήταν σκόπιµο να δοθεί µια µεγαλύτερη ευελιξία στα όρια που τίθενται. Έτσι στην τήρηση της υγείας των δηµοσίων οικονοµικών θα µπορούσε να συµβάλλει ένα όριο 3% για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, µε την εξαίρεση όµως των δηµοσίων επενδύσεων. Για το ποιες δηµόσιες δαπάνες θα θεωρούνται ότι εµπίπτουν στο χαρακτήρα των επενδυτικών, θα µπορούσε να αποφαίνεται το Συµβούλιο µε ψήφιση σχετικού κανονισµού που θα µπορούσε να αναθεωρείται σε κάποια τακτά χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη και τους στόχους των ΓΠΟΠ, (π.χ. επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στην Ε&Α κ.λ.π.). Παράλληλα κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί η πρόβλεψη για σταθερά πτωτική πορεία του δηµοσίου χρέους που θα τείνει προς µια τιµή αναφοράς παρόµοια ή ίδια µε αυτή που ισχύει σήµερα (60% του ΑΕΠ). Στο επίπεδο της νοµισµατικής πολιτικής θα µπορούσε να τεθεί ένα µεγαλύτερο εύρος διακύµανσης του πληθωρισµού, το οποίο θα προσδιορίζεται µε τον τρόπο που περιγράψαµε ανωτέρω, δηλαδή µε σχετικό κανονισµό ή νόµο στον οποίο εµπλέκονται όλα τα όργανα. Το εύρος διακύµανσης του πληθωρισµού θα µπορούσε να είναι από 0% έως 4% µε περαιτέρω εξειδίκευσή του ανά διετία µέσω των στόχων των ΓΠΟΠ ώστε η στόχευση πληθωρισµού να ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας. Με τις προτάσεις αυτές δεν εισηγούµαστε την χαλάρωση των κανόνων του ΣΣΑ και των στόχων της ΕΚΤ, αλλά την µεγαλύτερη ευελιξία των κανόνων αυτών, ώστε να έχουµε «εύλογους κανόνες» που θα τηρούνται πραγµατικά και όχι «δρακόντειους κανόνες» που θα παραβιάζονται συστηµατικά. Άλλωστε πολλά κ-µ, µεταξύ των 10

11 οποίων και η χώρα µας, έχουν άλλους βασικούς περιορισµούς (π.χ. πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος) στην άσκηση της δηµοσιονοµικής τους πολιτικής, που θέτουν αυστηρότερους περιορισµούς από αυτούς που θα τίθενται από το ΣΣΑ. Έτσι πιστεύουµε ότι ικανοποιείται µια τριπλή επιδίωξη: Ενισχύεται η αξιοπιστία των θεσµών, που ασκούν την οικονοµική διακυβέρνηση της Ένωσης, τόσο από τους ευρωπαίους πολίτες όσο και από τις διεθνείς αγορές. Αυξάνεται η δηµοκρατική νοµιµοποίηση τους, γιατί οι στόχοι που θα έχουν τεθεί θα έχουν αποτελέσει αντικείµενο ευρύτερης συναίνεσης. Ενισχύεται η «θετική» έναντι της «αρνητικής ολοκλήρωσης», καθώς τα όργανα θα είναι υποχρεωµένα να συντονίσουν πραγµατικά τις οικονοµικές τους πολιτικές και όχι να οχυρώνονται πίσω από µια «τεχνοκρατική γλώσσα», για την τήρηση ορισµένων ασφυκτικών ορίων. 11

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Τι σημαίνει "οικονομική ολοκλήρωση"; Ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,12 Απριλίου 2005 (14.04) (OR. en) 7990/05 UEM 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Γενικής Γραµµατείας τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων 3.3.2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ αριθ. 019/2006 Θέµα: Ερωτηµατολόγιο προς το υποψήφιο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 506 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1175/2011

Ο Κανονισμός 1175/2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομική Σχολή ΠΜΣ-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάθημα: Ο.Ν.Ε Διδάσκων: Μ.Περάκης Όνομα: Παπαγιάννη Σοφία Ο Κανονισμός 1175/2011 1. Εισαγωγή Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 155 τελικό 2005/0061 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 821 τελικό 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9291/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET 394 ENV 493 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9999/17 ECOFIN 495 UEM 187 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Ιωάννης Τσαμουργκέλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Οικονομική Διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 342 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

9292/17 ΤΤ/γομ 1 DG B 1C - DG G 1A

9292/17 ΤΤ/γομ 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9292/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 398 UEM 147 SOC 378 EMPL 292 COMPET 395 ENV 494 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.11.2009 2009/XXXX(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση που αφορά την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 257 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές

Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές Η κρίση του δημόσιου χρέους που απειλεί τη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ανέδειξε την κατεπείγουσα ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9874/17 ECOFIN 487 UEM 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006

Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 11.7.2006 Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 Η ανάπτυξη µέσα από την επίτευξη µίας ανταγωνιστικής οικονοµίας σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας για το 2011

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2011 (OR. en) 11406/2/11 REV 2 (en,el) UEM 157 ECOFIN 381 SOC 527 COMPET 286 ENV 500 EDUC 167 RECH 202 ENER 202 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 527 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Σεμινάριο Jean Monnet Παν. Μακεδονίας 30/5/13 Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 530 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία EL

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14164/16 ECOFIN 1013 STATIS 91 UEM 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2076(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2076(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.6.2013 2013/2076(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (2013/2076

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

10083/16 ΤΤ/σα/ΕΠ 1 DGG 1A

10083/16 ΤΤ/σα/ΕΠ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 572 τελικό 2009/0159 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα