ημόσια ιαβούλευση για την Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές, Κανονισμοί του 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ημόσια ιαβούλευση για την Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές, Κανονισμοί του 2016"

Transcript

1 Λευκωσία, 31 Μαϊου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομηχάνους και Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για την Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές, Κανονισμοί του 2016 Κυρία/ε, Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας για το πιο πάνω θέμα (13 Οκτωβρίου 2015) συνημμένα θα βρείτε το τελικό νομοσχέδιο «Περί Παροχής Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμοί του 2016». Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί έχουν σκοπό την πληρέστερη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 1169/2011 και 1337/2013 αναφορικά με τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα καθώς και την επιβολή της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας στην επισήμανση όλων των τροφίμων. Επιπλέον στους Κανονισμούς έχουν ενσωματωθεί και οι πρόνοιες της οδηγίας 2011/91/ΕΕ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο. Τονίζεται ότι στην επισήμανση συγκεκριμένων τροφίμων όπως είναι τα μέλια και τα έλαια θα πρέπει να υπάρξει έγκριση της αρμόδιας αρχής προτού η σήμανση τοποθετηθεί στα τρόφιμα. Παρακαλώ όπως μελετήσετε τους επισυναπτόμενους κανονισμούς και αποστείλετε ηλεκτρονικά τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας στο μέχρι τις 24 Ιουνίου Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς κ. Ηρόδοτο Ηροδότου , Φίλιππο Γεωργιάδη και Γιάννη Βιολάρη Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Αναπλ. ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, /ΜΚ. Γρίβα ιγενή 38 & εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ , Φαξ , Ιστοσελίδα:

2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2016 Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί το δικαίωμά τους στην ορθή και πλήρη πληροφόρηση, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές είναι κατάλληλα ενημερωμένοι όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχουν προχωρήσει στην ετοιμασία των προτεινόμενων Κανονισμών οι οποίοι έχουν ως κύριο σκοπό την προστασία των συμφερόντων του Κύπριου καταναλωτή και την προάσπιση του δικαιώματος αυτού στην παροχή ορθής και πλήρους πληροφόρησης για τα τρόφιμα που καταναλώνει. Παράλληλα, η εφαρμογή των εν λόγω προτεινόμενων Κανονισμών θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τις αρμόδιες αρχές στην προσπάθειά τους για προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί έχουν ως σκοπό την: (α) εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/91/ΕΕ, σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο, (β) επιβολή, με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, υποχρέωσης για αναγραφή όλων των ενδείξεων στην Ελληνική γλώσσα χωρίς να αποκλείεται η χρήση και άλλων γλωσσών, (γ) επιβολή, με βάση το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, υποχρέωσης για παροχή επιπρόσθετων ενδείξεων στους καταναλωτές στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, (δ) καθιέρωση διαδικασίας έγκρισης της επισήμανσης που θα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων (μέλια και έλαια). Με βάση αυτή τη διαδικασία, η επισήμανση των εν λόγω τροφίμων θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, προτού αυτή χρησιμοποιηθεί από του επιχειρηματίες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 25 Μαΐου 2016 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, , σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2011/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο και Εφημερίδα της EE: L 314, , σ. 36. (β) μερικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής» και ιδίως των άρθρων 15 και 44. Συνοπτικός Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το τίτλος. άρθρο 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2014, όπως 54(Ι) του 1996 έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί, εκδίδει του ακόλουθους Κανονισμούς: 4(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του 2013

4 2 187(Ι)/2014 Εφημερίδα, Παράρτημα Πρώτο (Ι): Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Εφαρμογής των Ενωσιακών Διατάξεων για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμοί του Ερμηνείες. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Εφημερίδα της EE: L 204, , σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου Εφημερίδα της EE: L 216, , σ. 8. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1825/2000» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2000, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας Εφημερίδα της EE: L 335, «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2013» σημαίνει τον Εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

5 , σ. 19. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών Εφημερίδα της EE: L 31, , σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, ως έχει τροποποιηθεί και διορθωθεί και ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται Εφημερίδα της EE: L 304, , σ. 18. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, ως έχει τροποποιηθεί και διορθωθεί και ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται Εφημερίδα της EE: L 12, , σ. 14. «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012» σημαίνει τον Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2012, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου, ως έχει τροποποιηθεί και ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Μη προσυσκευασμένο» σημαίνει το τρόφιμο το οποίο δεν είναι προσυσκευασμένο ως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/ (Ι) του 1996 «Νόμος» σημαίνει τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως 4(Ι) του όπως έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί, ως εκάστοτε τροποποιείται 122(Ι) του 2000 ή αντικαθίσταται 40(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2003

6 4 67(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του Εφημερίδα, Παράρτημα Πρώτο (Ι): Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Ο όρος «διάθεση στην αγορά» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 Ο όρος «προσυσκευασμένο τρόφιμο» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 (2) Οποιοσδήποτε άλλος όρος, που περιέχεται στους παρόντες Κανονισμούς και ερμηνεύεται σε Παράρτημα αυτών, έχει στους παρόντες Κανονισμούς την έννοια που του αποδίδει το εν λόγω Παράρτημα, εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική έννοια. (3) Οποιοιδήποτε όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά από αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος και η λοιπή Ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα. (4) Αναφορά, στους παρόντες Κανονισμούς, σε άλλους κανονισμούς σημαίνει τους

7 5 αναφερόμενους κανονισμούς ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών. 3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 1 αυτού. (2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (1) και των απαιτήσεων που προβλέπονται στην Ενωσιακή ή / και Εθνική νομοθεσία για συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων, οι παρόντες Κανονισμοί ισχύουν επίσης για όλα τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, για όλα τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής εστίασης και για όλα τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης. Αρμόδια Αρχή. 4. (1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (3), οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές και Υγειονομικούς Λειτουργούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. (2) Με βάση τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 14Α του Νόμου, οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μέσω του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο οποίος εξουσιοδοτεί προς τούτο τους Κτηνιατρικούς Λειτουργούς. (3) Με βάση τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 14Β του Νόμου, οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές των Δήμων που παρατίθενται στο Μέρος Ι του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου σε οποιαδήποτε επιχείρηση που παρατίθεται στο Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Παραρτήματος του εν λόγω Νόμου. Διάθεση στην αγορά προσυσκευασμένου τροφίμου. 5. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προσυσκευασμένου τροφίμου, εκτός εάν η επισήμανση του - (α) Πληροί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 Πρώτο (β) περιλαμβάνει ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πρώτο Παράρτημα και

8 6 (γ) πληροί τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 9 των παρόντων Κανονισμών. Παροχή πληροφοριών για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Μέρος Α, Δεύτερο Παράγραφος (1), Τρίτο 6.-(1) (α) Τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που εκτίθενται προς πώληση, θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (θ) του Μέρους Α του Δεύτερου Παραρτήματος. Οι εν λόγω πληροφορίες και ενδείξεις δίνονται με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στην παράγραφο (1) του Τρίτου Παραρτήματος. Μέρος Β, Δεύτερο (β) Τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησης τους κατ απαίτηση και στη φυσική παρουσία του αγοραστή, θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (ι) του Μέρους Β του Δεύτερου Παραρτήματος. Οι πληροφορίες και ενδείξεις που απαιτούνται Παράγραφος (1), Τρίτο Παράγραφοι (1) και (4), Τρίτο (i) από τις παραγράφους (α), (β) και (θ) δίνονται με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στην παράγραφο (1) του Τρίτου Παραρτήματος και (ii) από τις παραγράφους (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (ι) δίνονται με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στις παραγράφους (1) ή (4) του Τρίτου Παραρτήματος. (γ) Τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα: (i) Τα οποία συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησής τους χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αγοραστή, ή (ii) Των οποίων ο παραγωγός ή παρασκευαστής τους προσυσκευάζει με σκοπό να τα πωλήσει στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής ή σε άλλο χώρο στον οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία Μέρος Γ, Δεύτερο θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (κ) του Μέρους Γ του Δεύτερου Παραρτήματος.

9 7 Οι πληροφορίες και ενδείξεις που απαιτούνται Παράγραφος (1), Τρίτο Παράγραφοι (1) και (4), Τρίτο (i) από τις παραγράφους (α), (β) και (θ) δίνονται με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στην παράγραφο (1) του Τρίτου Παραρτήματος και (ii) από τις παραγράφους (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (ι) και (κ) δίνονται με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στις παραγράφους (1) ή (4) του Τρίτου Παραρτήματος. (2) Σε περίπτωση διάθεσης μη προσυσκευασμένου τροφίμου στον τελικό καταναλωτή από μονάδα ομαδικής εστίασης, πρέπει να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή τουλάχιστον - Παράγραφος (2), Τρίτο (α) Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και ένδειξη για την ονομασία του τροφίμου, με οποιοδήποτε τρόπο από αυτούς που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος και (β) Η πληροφορία για τον κατάλογο των συστατικών Τρίτο με οποιοδήποτε τρόπο από αυτούς που παρατίθενται στις παραγράφους 2 ή 3 του Τρίτου Παραρτήματος. Νοείται ότι η πληροφορία για τον κατάλογο των συστατικών πρέπει να συνοδεύεται από την ονομασία του τροφίμου. Τέταρτο (3) Τα μη προσυσκευασμένα νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατάψυξη σφάγια των χοιροειδών, προβατοειδών,αιγοειδών και πουλερικών ολόκληρα, υπό μορφή ημιμορίων ή έκαστο ημιμόριο τεμαχισμένο σε τριτημόρια πρέπει να φέρουν την σήμανση που προβλέπεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 σύμφωνα με το Τέταρτο Τρίτο (4) Σε περίπτωση μη προσυσκευασμένου τροφίμου που προσφέρεται προς πώληση με επικοινωνία εξ αποστάσεως, οι ενδείξεις που απαιτούνται στο Μέρος Α του Δεύτερου Παραρτήματος, παρέχονται στον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

10 8 Μέρος Α. Παροχή ενδείξεων 7. (1) Τα μη προσυσκευασμένα νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατάψυξη κρέατα για τα μη χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις προσυσκευασμένα νωπά που αναφέρονται στο Τέταρτο διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατάψυξη κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών. Τέταρτο Παράρτημα Ενδείξεις και 8. (1) Τα μη προσυσκευασμένα νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατάψυξη τρόφιμα πληροφορίες που εκτίθενται προς πώληση στα κρεοπωλεία θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις και αναφορικά με τα πληροφορίες που αναφέρονται στο Πέμπτο μη προσυσκευασμένα νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατάψυξη τρόφιμα που εκτίθενται προς πώληση στα κρεοπωλεία. Πέμπτο Γλωσσικές απαιτήσεις. 9. Κατ εφαρμογή του Άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και τους παρόντες Κανονισμούς πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα. Νοείται ότι η αναγραφή των εν λόγω ενδείξεων και πληροφοριών και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής γλώσσας, δεν απαγορεύεται.

11 9 Διαδικασία έγκρισης της επισήμανσης των τροφίμων. Έκτο Πίνακας. 10.-(1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία οποιουδήποτε τροφίμου που παρατίθεται στον Πίνακα του Έκτου Παραρτήματος και παρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εμφιαλώνεται στην Κύπρο εκτός εάν λάβει έγκριση από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την ορθότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην επισήμανση των εν λόγω τροφίμων. Έκτο Πίνακας. (2) Με σκοπό την λήψη της έγκρισης που προνοείται από την παράγραφο (1), ο υπεύθυνος οποιασδήποτε επιχείρησης που παρασκευάζει ή/και συσκευάζει ή/και εμφιαλώνεται στην Κύπρο οποιοδήποτε τρόφιμο που παρατίθεται στον Πίνακα του Έκτου Παραρτήματος, υποβάλλει αίτηση στον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών για έγκριση της επισήμανσης των εν λόγω τροφίμων, συμπληρώνοντας ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο. Το εν λόγω έντυπο παραχωρείται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών. Νοείται ότι η αίτηση υποβάλλεται για κάθε είδος τροφίμου ξεχωριστά. (3) Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2), διατίθεται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. (4) Η αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών, καταβάλλοντας το ισχύον τέλος, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την παραγωγή ή τη συσκευασία του τροφίμου και εν πάση περιπτώσει πριν την κυκλοφορία αυτού στην αγορά. (5) (α) Ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών, μπορεί, κατά την εξέταση της αίτησης, να ζητήσει από τον υπεύθυνο της επιχείρησης να προσκομίσει επιπρόσθετα στοιχεία ή να προβεί σε επιπρόσθετες εξετάσεις με σκοπό την επιβεβαίωση των πληροφοριών ή ισχυρισμών που παρατίθενται στην επισήμανση του υπό εξέταση τροφίμου. (β) Η διαδικασία της υποπαραγράφου (α) θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης και νοουμένου ότι δεν θα ζητηθεί η προσκόμιση εκ μέρους του αιτητή επιπρόσθετων στοιχείων ή νοουμένου ότι δεν θα κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών να διενεργηθούν επιπρόσθετες εξετάσεις. (6) Η έγκριση που προνοείται στην παράγραφο (1), συνοδεύεται από μοναδικό αριθμό (μπορεί να είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών) ο οποίος παραχωρείται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών. Ο εν λόγω αριθμός υποχρεωτικά αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου ως ακολούθως:

12 10 «Αρ. Έγκρισης Ετικέτας:.*» *: Θα αναγράφεται ο αριθμός που θα παραχωρείται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών. (7) Σε περίπτωση που μετά από σχετικούς ελέγχους από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό διαπιστωθεί ότι η επισήμανση οποιουδήποτε τροφίμου για το οποίο ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών έχει εκδώσει σχετική έγκριση παύει να συμμορφώνεται με τους όρους έγκρισης ή διαπιστωθεί διαφοροποίηση των δεδομένων, τότε ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών (i) αναστέλλει την ισχύ της εν λόγω έγκρισης μέχρις ότου ο αιτητής προβεί στην διόρθωση της εν λόγω επισήμανσης, ή (ii) σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση καθιστά το τρόφιμο μη ασφαλές ή παραπλανεί τους καταναλωτές, να ακυρώνει την εν λόγω έγκριση. (8) Η έγκριση που παραχωρείται με βάση τον παρόντα κανονισμό αφορά μόνο τη διατύπωση ή/και εμφάνιση ή/και παρουσίαση των πληροφοριών που αναγράφονται στην επισήμανση του υπό εξέταση τροφίμου. Επιβολή υποχρεώσεων Πρώτο 11. (1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο το Πρώτο Παράρτημα επιβάλλει υποχρεώσεις, έχει τις εν λόγω υποχρεώσεις. (2) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, ισχύουν και για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα και νοείται ότι κάθε πρόσωπο, στο οποίο το εν λόγω άρθρο επιβάλλει υποχρεώσεις, έχει τις εν λόγω υποχρεώσεις. Υπερασπίσεις. 12.-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ή των παρόντων Κανονισμών, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι το τρόφιμο που σχετίζεται με την ισχυριζόμενη διάπραξη του αδικήματος προοριζόταν για εξαγωγή και πληρούσε τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της χώρας εισαγωγής.

13 11 (2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σε σχέση προς τη δημοσίευση οποιασδήποτε διαφήμισης, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, εάν αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που κατ επάγγελμα δημοσιεύει διαφημίσεις ή διευθετεί τη δημοσίευση διαφημίσεων, και ότι παρέλαβε τη διαφήμιση για δημοσίευση κατά τη συνηθισμένη άσκηση του επαγγέλματος του. Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): (3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ή των παρόντων Κανονισμών, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι το τρόφιμο που σχετίζεται με την ισχυριζόμενη διάπραξη του αδικήματος αποτέλεσε αντικείμενο επισήμανσης πριν την 14 η Δεκεμβρίου του έτους 2014 και ότι η εν λόγω επισήμανση πληρούσε τους περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης (Γενικούς) Κανονισμούς του 2002 έως 2010, ως έχουν τροποποιηθεί. Κατάργηση Κανονισμών. Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002 έως 2010, ως έχουν τροποποιηθεί, καταργούνται. Έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 14. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας

14 12 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 5(β)) ΕΝΔΕΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 1. Στο παρόν Παράρτημα- «ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας» σημαίνει ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο «παρτίδα» σημαίνει το σύνολο μονάδων πωλήσεως είδους τροφίμου, το οποίο σύνολο παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται σε συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η επισήμανση τροφίμου το οποίο αποτελεί μέρος παρτίδας, πρέπει να περιλαμβάνει- (α) ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας, και (β) αμέσως πριν από την προαναφερόμενη ένδειξη, το γράμμα «L» του λατινικού αλφαβήτου, εκτός εάν η προαναφερόμενη ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στη σήμανση του τροφίμου. 3. Ανεξάρτητα από τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, τα ακόλουθα τρόφιμα δύνανται να πωλούνται χωρίς η σήμανση τους να περιλαμβάνει τις καθοριζόμενες στην παράγραφο 2 ενδείξεις: (α) Γεωργικό προϊόν, το οποίο από το υποστατικό ή άλλο χώρο παραγωγής του (i) πωλείται ή παραδίδεται σε εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης ή συσκευασίας, ή σε οργάνωση παραγωγών, ή (ii) συλλέγεται με σκοπό την άμεση ενσωμάτωση του σε ένα λειτουργικό σύστημα παρασκευής ή μεταποίησης

15 13 (β) τρόφιμο το οποίο, σε χώρο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, δεν είναι προσυσκευασμένο ή συσκευάζεται εάν το ζητήσει ο αγοραστής ή έχει προσυσκευαστεί για να πωληθούν αμέσως (γ) τρόφιμο το οποίο είναι προσυσκευασμένο σε συσκευασία της οποίας η μεγαλύτερη όψη έχει επιφάνεια μικρότερη από 10 cm² (δ) ατομική δόση παγωτού, υπό την προϋπόθεση ότι η ομαδική συσκευασία στο οποίο περιέχεται με άλλες τέτοιες δόσεις φέρει ή προσαρτά ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας (ε) τρόφιμο του οποίου η συσκευασία φέρει ή προσαρτά, ανεξάρτητα από το εάν τα άρθρα 9 και 10 και το Παράρτημα Χ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 επιβάλλουν τέτοια υποχρέωση ή όχι, ένδειξη της τελικής ημερομηνίας ανάλωσης ή της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, υπό τις προϋποθέσεις ότι- (i) η εν λόγω ημερομηνία συνίσταται από τη σαφή αναγραφή τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα, με αυτή τη σειρά, και (ii) η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται σύμφωνα με τις σχετικές προς αυτή διατάξεις του Παραρτήματος Χ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/ (α) Τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (β) πρόσωπα έχουν υποχρέωση, από κοινού και ξεχωριστά, να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα (i) για τον καθορισμό της ένδειξης για αναγνώριση της παρτίδας, στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο, το οποίο τρόφιμο τέτοιο πρόσωπο πάραξε, παρασκεύασε, συσκεύασε ή, κατά περίπτωση, πώλησε και (ii) για τη συμπερίληψη στη σήμανση του εν λόγω τροφίμου της προαναφερόμενης ένδειξης για αναγνώριση της παρτίδας μαζί με το γράμμα «L» του λατινικού αλφαβήτου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2. (β) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση βάσει της υποπαραγράφου (α) είναι-

16 14 (i) Ο παρασκευαστής του τροφίμου (ii) ο παραγωγός του τροφίμου ή (iii) ο συσκευαστής του τροφίμου ή (iv) ο πρώτος πωλητής του τροφίμου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 5. Σε περίπτωση που τρόφιμο δεν είναι προσυσκευασμένο, η ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας, με ή χωρίς, κατά την παράγραφο 2 (β), το γράμμα «L» του λατινικού αλφαβήτου, φέρεται στη συσκευασία ή περιέκτη του τροφίμου ή, ελλείψει αυτών, φέρεται επί εμπορικού εγγράφου το οποίο συνοδεύει το τρόφιμο κατά την πώληση του. 6. Σε περίπτωση νωπών, διατηρημένων σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένων κρεάτων χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών ο καθορισμός της παρτίδας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1337/2013.

17 15 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 6(1)) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Μέρος Α Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που εκτίθενται προς πώληση Τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που εκτίθενται προς πώληση φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις και πληροφορίες: (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (β) Την ονομασία του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (γ) Τον κατάλογο των συστατικών όπως προβλέπεται στα Άρθρα 18, 19, 20 και 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (δ) Την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ε) Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (στ) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ζ) Τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (η) Τις οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και

18 16 (θ) Ενδείξεις που τυχόν απαιτούνται από το Άρθρο 10, παράγραφος (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Μέρος Β Τρόφιμα που συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησης τους κατ απαίτηση και στη φυσική παρουσία του αγοραστή Τα τρόφιμα που συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησης τους κατ απαίτηση και στη φυσική παρουσία του αγοραστή φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις και πληροφορίες: (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (β) Την ονομασία του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (γ) Τον κατάλογο των συστατικών όπως προβλέπεται στα Άρθρα 18, 19, 20 και 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (δ) Την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ε) Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (στ) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ζ) Τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (η) Τις οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (θ) Ενδείξεις που τυχόν απαιτούνται από το Άρθρο 10, παράγραφος (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και

19 17 (ι) Κατά περίπτωση, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως») όπως προβλέπεται στο Άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Νοείται ότι για τα τρόφιμα που αφαιρούνται από την αρχική τους προσυσκευασία με σκοπό να πωληθούν ολόκληρα ή τεμαχισμένα, δεν ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης της αρχικής προσυσκευασίας. Νοείται περαιτέρω ότι για τον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη το είδος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο χειρισμός και οι συνθήκες φύλαξης του υπό πώληση τροφίμου και ο εν λόγω καθορισμός βαρύνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων που προβαίνει στην αφαίρεση του τροφίμου από την αρχική του προσυσκευασία. Μέρος Γ Τρόφιμα τα οποία συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησής τους χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αγοραστή ή τρόφιμα των οποίων ο παραγωγός ή παρασκευαστής τους προσυσκευάζει με σκοπό να τα πωλήσει στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής ή σε άλλο χώρο στον οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία Τα τρόφιμα: (i) τα οποία συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησής τους χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του αγοραστή, ή (ii) των οποίων ο παραγωγός ή παρασκευαστής τους προσυσκευάζει με σκοπό να τα πωλήσει στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής ή σε άλλο χώρο στον οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις και πληροφορίες: (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (β) Την ονομασία του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και

20 18 (γ) Τον κατάλογο των συστατικών όπως προβλέπεται στα Άρθρα 18, 19, 20 και 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (δ) Την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών όπως προβλέπεται στο Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ε) Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (στ) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ζ) Τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (η) Τις οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (θ) Ενδείξεις που τυχόν απαιτούνται από το Άρθρο 10, παράγραφος (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και (ι) Κατά περίπτωση, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως») όπως προβλέπεται στο Άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Νοείται ότι για τα τρόφιμα που αφαιρούνται από την αρχική τους προσυσκευασία με σκοπό να πωληθούν ολόκληρα ή τεμαχισμένα, δεν ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης της αρχικής προσυσκευασίας. Νοείται περαιτέρω ότι για τον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας λαμβάνεται υπόψη το είδος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο χειρισμός και οι συνθήκες φύλαξης του υπό πώληση τροφίμου και ο εν λόγω καθορισμός βαρύνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων που προβαίνει στην αφαίρεση του τροφίμου από την αρχική του προσυσκευασία και (κ) την καθαρή ποσότητα του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

21 19 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμοί 6(1) και 6(2) και Δεύτερο Παράρτημα) ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Οι πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6(1) πρέπει να αναγράφονται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και να βρίσκονται σε εμφανές σημείο πλησίον του σημείου όπου το τρόφιμο προσφέρεται προς πώληση. Νοείται ότι σε περίπτωση που τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα προσφέρονται προς κατανάλωση σε διάφορους χώρους εντός της ίδιας εγκατάστασης, οι εν λόγω πληροφορίες και ενδείξεις θα πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους χώρους. 2. Οι πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6(2), μπορούν - (α) Να αναγράφονται στον τιμοκατάλογο ή σε άλλο έντυπο το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στον εν λόγω τελικό καταναλωτή ή (β) να εμφαίνονται σε πινακίδα που βρίσκεται σε εμφανές σημείο εντός της επιχείρησης ή (γ) να παρουσιάζονται με ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας οθόνες ή άλλα μέσα ή (δ) αναφορικά με την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών, να παρουσιάζονται με τη χρήση συμβόλων υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από το όνομα της ουσίας ή του προϊόντος ως παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/ Οι πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6(2)(β) - (α) Παρουσιάζονται σε πινακίδα - (i) Εντός της επιχείρησης σε εµφανές σηµείο, εύκολα ορατή και προσβάσιµη που παραπέµπει στο σηµείο όπου είναι διαθέσιµη η πληροφορία ή

22 20 (ii) που καλεί τον καταναλωτή να απευθυνθεί στο προσωπικό της επιχείρησης προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά µε τα συστατικά των προσφερόμενων τροφίμων. (β) Είναι διαθέσιµες και σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή εντός της επιχείρησης όπου πωλείται το τρόφιµο προκειµένου, και εφόσον ζητηθεί, να είναι εύκολα προσβάσιµες από τον καταναλωτή, το προσωπικό και τις αρµόδιες αρχές για την τεκµηρίωση του ελέγχου. (γ) Δίνονται πάντοτε πριν την πώληση - διάθεση του τροφίµου στον καταναλωτή και πάντα εκεί που πωλείται το τρόφιµο, από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό ή κάποιο ηλεκτρονικό µέσο, χωρίς να επιβαρύνεται µε το κόστος ο καταναλωτής. (δ) Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, µε ευθύνη της επιχείρησης, οι πληροφορίες για τα συστατικά αναθεωρούνται άµεσα και έγκαιρα όταν για οποιοδήποτε λόγο προκύπτει αλλαγή στα εν λόγω συστατικά. 4. Οι πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6(1)(β)(ii) και στον Κανονισμό 6(1)(γ)(ii) μπορούν να δίνονται προφορικά εάν πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις - (α) Υπάρχει πινακίδα κοντά στο σημείο όπου προσφέρονται τα επηρεαζόμενα τρόφιμα, σε εµφανές σηµείο, εύκολα ορατή και προσβάσιµη, η οποία παραπέµπει στο σηµείο όπου είναι διαθέσιµες οι επιπρόσθετες πληροφορίες ή καλεί τον καταναλωτή να απευθυνθεί στο προσωπικό της επιχείρησης προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά µε τις επιπρόσθετες πληροφορίες για τα τρόφιμα που συσκευάζονται στην ίδια την επιχείρηση. (β) Οι επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιµες και σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή εντός της επιχείρησης όπου πωλείται το τρόφιµο προκειµένου, και εφόσον ζητηθεί, να είναι εύκολα προσβάσιµες από τον καταναλωτή, το προσωπικό και τις αρµόδιες αρχές για την τεκµηρίωση του ελέγχου. (γ) Οι επιπρόσθετες πληροφορίες δίνονται πάντοτε πριν την πώληση-διάθεση του τροφίµου στον καταναλωτή και πάντα εκεί που πωλείται το τρόφιµο, από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό ή κάποιο ηλεκτρονικό µέσο, χωρίς να επιβαρύνεται µε το κόστος ο καταναλωτής.

23 21 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 7) Ένδειξη της χώρας καταγωγής ή τόπου προέλευσης μη προσυσκευασμένων νωπών, διατηρημένων σε απλή ψύξη ή κατάψυξη κρεάτων χοιροειδών, προβατοειδών, και αιγοειδών και πουλερικών 1. Τα σφάγια χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών τα οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχτεί στην Κύπρο πρέπει να σημαίνονται με την ένδειξη: Καταγωγή Κύπρος. Η ένδειξη τοποθετείται με σφραγίδα ορθογώνιου σχήματος πλάτους 15mm και μήκους 70mm ή τετραγωνικού σχήματος πλάτους 20mm και μήκους 40 mm τα δε στοιχεία να είναι ευανάγνωστα τουλάχιστον ύψους 8mm. Η σφραγίδα πρέπει να τοποθετείται στο σφαγείο σε τρία σημεία έκαστου ημιμορίου σφάγιου και πλησίον του σήματος καταλληλότητας.. 2. Στη περίπτωση αμνοεριφίων κάτω των 15 κιλών σε σφάγιο και χοιριδίων είναι αρκετή μια σφραγίδα και αμνοεριφίων πάνω των 15 κιλών σε σφάγιο η σφραγίδα πρέπει να τοποθετείται στο σφαγείο σε τρία σημεία έκαστου ημιμορίου σφάγιου και πλησίον του σήματος καταλληλότητας. 3. Η πιο πάνω σήμανση θα παραμένει τόσο στα ημιμόρια όσο και στα τεμάχια ασυσκεύαστου κρέατος μέχρι τα εργαστήρια κοπής κρέατος και εφόσον θα διατεθούν στα σημεία λιανικής πώλησης (κρεοπωλεία) μέχρι το σημείο αυτό. Κατά την αποδερμάτωση των ημιμορίων και των 3 τεμαχίων στα οποία τεμαχίζεται το ημιμόριο, είτε αυτή γίνεται στο σφαγείο είτε σε εργαστήριο κοπής, το δέρμα που περιέχει το σήμα καταλληλότητας και τη σήμανση καταγωγής δεν θα αφαιρείται. 4. Η σήμανση των σημείων 1, 2 και 3 μπορεί να αφαιρείται μόνο στα κρεοπωλεία, κατά τον τεμαχισμό του τεμαχίου για να παραδοθεί στον καταναλωτή και όχι στα σφάγια τα οποία είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο. 5. Τα σφάγια χοίρων, προβάτων και αιγών τα οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί σε Κράτος Μέλος της ΕΕ ή σε Τρίτη Χώρα και σφαχτεί στην Κύπρο θα σημαίνονται με την ένδειξη ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤ. (ονομασία Κράτους Μέλους ή Τρίτης Χώρας) και ΣΦΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ με σφραγίδα τετραγωνικού σχήματος διαστάσεων 40mmΧ40mm και γράμματα ύψους τουλάχιστο 8mm. Ο προσδιορισμός της χώρας εκτροφής γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθαρίζονται στο άρθρο 5(1)(α) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1337/2013.

24 22 6. Τα σημεία 3 και 4 ακολουθούνται και στην περίπτωση του σημείου Η επισήμανση των πουλερικών πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1337/ Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα πρέπει να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια) τα οποία συνοδεύουν τα κρέατα. 9. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στον εν λόγω παράρτημα πρέπει να εμφαίνονται σε πινακίδα που βρίσκεται σε εμφανές σημείο εντός της επιχείρησης και με τρόπο ώστε να διαχωρίζονται τα κρέατα στις περιπτώσεις διαφορετικής καταγωγής.

25 23 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 8) Ενδείξεις και πληροφορίες των μη προσυσκευασμένων νωπών, διατηρημένων σε απλή ψύξη ή κατάψυξη τροφίμων που εκτίθενται προς πώληση στα κρεοπωλεία 1. Τα προσυσκευασμένα τεμάχια κρέατος τα οποία παραλαμβάνονται από τα κρεοπωλεία των οποίων αφαιρείται η συσκευασία τους στα κρεοπωλεία και εκτίθενται προς πώληση ως μη προσυσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να φέρουν - (α) επισήμανση για τη χώρα καταγωγής του κρέατος ή τον τόπο προέλευσης με βάση το Άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 και (β) όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και στα άρθρο 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 και (γ) όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στη αρχική συσκευασία του κρέατος. 2. Προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος τα οποία παράγονται σε εγγεγραμμένα κρεοπωλεία και εκτίθενται προς πώληση ως μη προσυσκευασμένα τρόφιμα στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής τους με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα επέρχεται επιμόλυνση πρέπει να φέρουν επισήμανση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής - (α) αριθμό εγγραφής του κρεοπωλείου στο οποίο παρασκευάστηκαν και (β) αριθμό παρτίδας.και (γ) ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή τελικής ημερομηνίας ανάλωσης.και (δ) κατάλογο συστατικών. 3. Προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος παραγόμενα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τα οποία παραλαμβάνονται από τα κρεοπωλεία και η συσκευασία των οποίων αφαιρείται στα κρεοπωλεία και εκτίθενται προς πώληση ως μη προσυσκευασμένα τρόφιμα με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα επέρχεται επιμόλυνση, πρέπει να φέρουν επισήμανση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής -

26 24 (α) σήμα αναγνώρισης της εγκεκριμένης εγκατάστασης στην οποία παρασκευάστηκαν και (β) αριθμό παρτίδας.και (γ) ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή τελικής ημερομηνίας ανάλωσης.και (δ) κατάλογο συστατικών και (ε) όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στη αρχική συσκευασία του τροφίμου. 4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορούν - (α) να εμφαίνονται σε πινακίδα που βρίσκεται σε εμφανές σημείο εντός της επιχείρησης και με τρόπο ώστε να διαχωρίζονται τα κρέατα στις περιπτώσεις διαφορετικής καταγωγής ή (β) αναφορικά με την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών, να παρουσιάζονται με τη χρήση συμβόλων υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από το όνομα της ουσίας ή του προϊόντος ως παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

27 25 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 10) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1. (α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (β) Παρθένο ελαιόλαδο (γ) Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα (δ) Πυρηνέλαιο όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012. Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Μέλι όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 2 των περί Μελιού Κανονισμών του 2004 και 2015.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Διαβάστε περισσότερα

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή,

(2)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου που προορίζεται για ειδική διατροφή, E.E. Παρ. III(I) 4993 Κ.Α.Π. 502/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 502 Οι περί Τροφίμων που προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα Αγορανομική Διάταξη για την εμπορία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε έμπορο (καφεκόπτη, παντοπώλη, ζαχαροπλάστη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, 31.5.2002 Κ.Δ.Π. 268/2002 Αριθμός 268 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται -

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται - Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 5134 Κ.Δ.Π. 533/2004 Αριθμός 533 Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για την Παρασκευή και τη Διάθεση στην Αγορά Παρασκευασμάτων Κρέατος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 128(Ι)/2014 128(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα TRACES

Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα TRACES Λευκωσία, 23 Ιανουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερομένους Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα TRACES Κυρία/ε, Το σύστημα TRACES είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 225/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3988 της 6ης ΜΑ' Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 225 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου.

«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου. Ν. 101(Ι)/2000 Ο περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Κρέατος Πουλερικών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 139/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3587 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 139 Οι περί Μέλιτος Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ" (ΕΕ L 331 της , σ. 10).

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 της , σ. 10). Ε.Ε. Παρ. III(I) 2515 Κ.Δ.Π. 265/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 265 Οι περί Διαλυτών Εκχύλισης Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από to Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3601 της 10ης ΜΑ Ι ΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Νέα Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές 29 Οκτωβρίου, 2014 Σεμινάριο Νέα Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Σημαντικές αλλαγές! Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως μέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2523 Κ.Δ.Π. 266/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 266 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22.12. 2014. Αρ. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ /ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 22.12. 2014. Αρ. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ /ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Αθήνα, 22.12. 2014 Αρ. Πρωτ.: 20303 /ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. /νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : 115 26, Αµπελόκηποι Ζ. Φακιρίδου, Ν. Ντάνος

Διαβάστε περισσότερα

Χοιρινό μπούτι Α/Ο νωπό Μοσχάρι Α/Ο σπάλα νωπό Μοσχάρι Α/Ο στρογγυλό νωπό Μπριζόλες χοιρινές Μ/Κ ( γρ) Αρνί γάλακτος νωπό

Χοιρινό μπούτι Α/Ο νωπό Μοσχάρι Α/Ο σπάλα νωπό Μοσχάρι Α/Ο στρογγυλό νωπό Μπριζόλες χοιρινές Μ/Κ ( γρ) Αρνί γάλακτος νωπό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2132042100 Ημερομηνία: 21-02-2017 Αρ. Πρωτ. Οικ: 1621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Εισαγωγείς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταρίων, Εκτελωνιστές, Ναυτικούς Πράκτορες και ιαμεταφορείς ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 155(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/ (I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/ (I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 54(Ι) του 1996 4(Ι) του 2000 122(Ι) του 2000 40(Ι) του 2001 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002

4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3639, 27.9.2002 4824 Κ.Δ.Π. 451/2002 Αριθμός 451 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, 1, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987)

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 111 ΤΟΥ 1985, 1, 8, 25, 39, 50, 114, 121 ΚΑΙ 149 ΤΟΥ 1986, 14 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ 1987) E.E. Παρ. HI (I) 691 Κ.Δ.Π. 188/87 Αρ. 2236, 19.6.87 Αριθμός 188 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2017 Προς: Όλα τα Μέλη Κυρίες/Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Συσκευών αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με Οδηγία 2016/2037/ΕΕ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3485, 30/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3485, 30/3/2001 Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 40(I) του 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 160/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3491 της 20ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 160 Οι περί Σήμανσης των Προσθέτων

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 907 Κ.Δ.Π. 224/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ 2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3482 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(1) Ο Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

936 Κ.Δ.Π. 226/ Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με το ηλεκτρικό

936 Κ.Δ.Π. 226/ Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με το ηλεκτρικό Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3694.14.3.2003 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρία/ε, Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας κατηγορίας Α, το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος ουσίες να

Διαβάστε περισσότερα

του 1996 έως 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. ΐ22(ΐ) του 2000

του 1996 έως 2002, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. ΐ22(ΐ) του 2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2535 Κ.Δ.Π. 267/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 267 Οι περί Αρτυμάτων στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα