ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ. 2 περ. δ και παρ. 3 περ. α,, 63, 77, 81 παρ. 3, 82 παρ. 4 και 5, 88 παρ. 3 περ. α, β και γ, 96, 99 παρ. 8, 102 παρ. 3 περ. ζ, , 204, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 244, 275, 276, 278, 282, 284, 287, 289, 292, 310, 314, 322 και 323 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής ο «Κανονισμός») ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Άρθρο 1 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη δραστηριοποίηση Ε.Π.Ε.Υ. ως εξ αποστάσεως Μέλους απαιτείται να έχει αυτή γνωστοποιήσει εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ στοιχεία αντικλήτου της που εδρεύει στην Αθήνα. Η Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει επίσης να κοινοποιεί στο ΧΑ την ανωτέρω γνωστοποίηση στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.». 2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Για το διορισμό αντικρυστή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει: α) Να πληροί τις προβλεπόμενες κατά Νόμο προϋποθέσεις του αντικρυστή, β) Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που αφορούν στην εκτέλεση εντολών και παραγγελιών επί κινητών αξιών για λογαριασμό τρίτων ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιητικού των αρμοδίων αρχών ή φορέων και γ) Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, όπως εκάστοτε τίθενται από το ΧΑ, με Απόφασή του.». 3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Για την άσκηση καθηκόντων πιστοποιημένου διαπραγματευτή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει: α) Να πληροί τις προβλεπόμενες κατά Νόμο προϋποθέσεις, β) Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που αφορούν στην εκτέλεση εντολών και παραγγελιών επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό τρίτων ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιητικού των αρμοδίων αρχών ή φορέων και 1

2 γ) Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, όπως εκάστοτε τίθενται από το ΧΑ, με Απόφασή του.». 4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 63 του Κανονισμού καταργούνται και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής: 5. «2. Στις Κατηγορίες «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» (Big Cap), «Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης» (Mid & Small Cap), «Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών» και «Επιτήρησης» μπορούν να τύχουν εφαρμογής όλες οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος Μέρους.». 6. Το άρθρο 77 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 77 Αυτόματος έλεγχος μεταβλητότητας 1. Πέραν των ορίων του άρθρου 76, οι προς κατάρτιση συναλλαγές μπορεί να ελέγχονται ως προς τις διακυμάνσεις των τιμών τους βάσει ειδικού μηχανισμού ελέγχου που το Σύστημα διενεργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος ορίζεται ως Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Διακύμανσης (ΑΜΕΜ) και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2 και Με βάση το μηχανισμό του ΑΜΕΜ ισχύουν τα εξής: α) Ο ΑΜΕΜ αποτελεί μηχανισμό με τον οποίο τίθενται όρια τιμών για τις προς κατάρτιση συναλλαγές, ανεξαρτήτως εφαρμογής των ορίων του άρθρου 76, προς αποτροπή απότομων μεταβολών των τιμών των κινητών αξιών στις οποίες αφορά. Στο μηχανισμό ΑΜΕΜ μπορούν να υπάγονται κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με τη Μέθοδο 1 και 2. β) Τα όρια τιμών του ΑΜΕΜ μπορεί να διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως να είναι στατικά ή δυναμικά, αναλόγως του είδους τους. Το όριο είναι ενδεικτικά: (i) στατικό, όταν για τον προσδιορισμό του λαμβάνεται ως τιμή αναφοράς ορισμένη σταθερή τιμή, όπως η τιμή της τελευταίας δημοπρασίας Μεθόδου 2 πριν την ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή ή, εάν δεν υφίσταται τέτοια τιμή, η τιμή εκκίνησης της σχετικής συνεδρίασης και (ii) δυναμικό, όταν για τον προσδιορισμό του λαμβάνεται ως τιμή αναφοράς ορισμένη μεταβαλλόμενη τιμή, όπως η τιμή της τελευταίας πράξης πριν την ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή. Τα όρια τιμών προσδιορίζονται κατά κανόνα ως ποσοστά απόκλισης από τις τιμές που κατά το μηχανισμό ΑΜΕΜ λαμβάνονται υπόψη ως τιμές αναφοράς. γ) Με βάση τα τιθέμενα με τον ΑΜΕΜ όρια τιμών, ελέγχεται από το Σύστημα η τιμή κάθε προς κατάρτιση συναλλαγής κατά τη χρονική φάση της κατάρτισής της, ήτοι κατά το χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η πλήρωση των αναγκαίων κριτηρίων ταύτισης των εντολών που την απαρτίζουν. δ) Εάν η τιμή της προς κατάρτιση συναλλαγής κείται εντός των τιθέμενων με τον ΑΜΕΜ ορίων τιμών, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης που συμπίπτει με αυτά, η συναλλαγή καταρτίζεται κανονικά. Εάν κείται εκτός των εν λόγω ορίων, η συναλλαγή δεν καταρτίζεται. Σε περίπτωση εντολής δεκτικής μερικής εκτέλεσης, η εκτέλεση της οποίας σύμφωνα με τα κριτήρια ταύτισης συνεπάγεται την κατάρτιση περισσοτέρων της μιας συναλλαγών εκ των οποίων μέρος και μόνο κείται εντός των τιθέμενων με τον ΑΜΕΜ ορίων τιμών, κατάρτιση λαμβάνει χώρα μόνο ως προς τις συναλλαγές που κείνται εντός των σχετικών ορίων, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης που συμπίπτει με αυτά. Συναλλαγές που κείνται εκτός των ορίων αυτών δεν καταρτίζονται. ε) Η μη κατάρτιση συναλλαγών λόγω υπέρβασης κατά τα ανωτέρω των τιθέμενων με τον ΑΜΕΜ ορίων τιμών έχει ως συνέπεια την Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ, η οποία νοείται ως εξής: 2

3 (i) Εάν η υπέρβαση λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες διαπραγμάτευσης με Μέθοδο 1, Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ σημαίνει αυτόματη διακοπή της διαπραγμάτευσης με τη μέθοδο αυτή της κινητής αξίας στην οποία αφορούν οι σχετικές συναλλαγές και υποχρεωτική μετάβαση της εν λόγω αξίας σε καθεστώς διαπραγμάτευσης με Μέθοδο 2. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν ανεκτέλεστο μέρος εντολής, δεκτικής καταχώρισης, μεταφέρεται προς εκτέλεση στη φάση συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2. (ii) Εάν η υπέρβαση λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες διαπραγμάτευσης με Μέθοδο 2 και συντρέχουν λόγοι παράτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 96, Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ σημαίνει παράταση της διάρκειας της μεθόδου αυτής. 3. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΑΜΕΜ ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ιδίως οι κινητές αξίες ως προς τις οποίες εφαρμόζεται ο μηχανισμός ΑΜΕΜ, τα τυχόν ειδικότερα χαρακτηριστικά της Μεθόδου 2 που διενεργείται ως συνέπεια της Ενεργοποίησης του Μηχανισμού ΑΜΕΜ, ως και ο τρόπος εφαρμογής της σχετικής μεθόδου σε σχέση με τις προγραμματισμένες μεθόδους διαπραγμάτευσης της κινητής αξίας. 4. Το ΧΑ μπορεί να ενεργοποιεί το μηχανισμό ΑΜΕΜ θέτοντας μία ή και περισσότερες κινητές αξίες σε καθεστώς διακοπής διαπραγμάτευσης και υπαγωγής τους σε Μέθοδο 2, ακόμη κι αν δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του ΑΜΕΜ σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο για λόγους προστασίας της αγοράς. Στην περίπτωση μη αυτοματοποιημένης ενεργοποίησης του ΑΜΕΜ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το ΧΑ ορίζει τον ειδικότερο τρόπο εφαρμογής του ΑΜΕΜ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περίπτωσης στην οποία αφορά και ενημερώνει άμεσα και επαρκώς τους συμμετέχοντες στην αγορά.». 7. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του Κανονισμού προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Εάν πρόκειται για ελεύθερη εντολή που συνεπάγεται την Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ σύμφωνα με το άρθρο 77, η ελεύθερη εντολή μεταφέρεται ως τέτοια στη φάση συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2 που διενεργείται ως συνέπεια της ενεργοποίησης του μηχανισμού αυτού. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της ως άνω εντολής, το ανεκτέλεστο μέρος της μετατρέπεται κατά την ως άνω μεταφορά του σε οριακή εντολή με τιμή την τιμή της τελευταίας πράξης που πραγματοποιήθηκε μέσω της σχετικής εντολής πριν την Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ.». 8. α) Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 82 του Κανονισμού καταργούνται και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: «4. Εντολές με όριο πέραν των Ορίων Διακύμανσης τιμών του άρθρου 76 δεν γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα, απενεργοποιούνται δε αυτόματα κατά την εισαγωγής τους σε αυτό.». β) Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «5. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης οριακής εντολής λόγω Ενεργοποίησης του Μηχανισμού ΑΜΕΜ του άρθρου 77, το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος της σχετικής εντολής μεταφέρεται υποχρεωτικά στη φάση συγκέντρωσης εντολών της Μεθόδου 2 που διενεργείται ως συνέπεια της ενεργοποίησης του μηχανισμού αυτού, οπότε και ελέγχεται η εκτέλεσή του σύμφωνα με τους όρους της οικείας μεθόδου». 9. α) Μετά το τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 88 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 3

4 «Σε περίπτωση κατά την οποία εντολή του τύπου αυτού συνεπάγεται την Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ του άρθρου 77, το τυχόν ανεκτέλεστο μέρος της σχετικής εντολής ακυρώνεται αφού προηγουμένως ενεργοποιηθεί ο ως άνω μηχανισμός.». β) Μετά το τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 88 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι εν λόγω εντολές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την Ενεργοποίηση του Μηχανισμού ΑΜΕΜ του άρθρου 77.». 10. Μετά το τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 96 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής: «11. Σε περίπτωση κατά την οποία προγραμματισμένη Μέθοδος 2 υπάγεται στο μηχανισμό του ΑΜΕΜ ή διενεργείται Μέθοδος 2 ως συνέπεια της ενεργοποίησης τέτοιου μηχανισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77, η διάρκειά της μπορεί να παρατείνεται όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Λόγους παράτασης συνιστούν ενδεικτικά η σημαντική απόκλιση της εκτιμώμενης τιμής δημοπρασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8, σε σχέση με την τιμή αναφοράς της σχετικής δημοπρασίας, ως και η σημαντική επίδραση στον εκτιμώμενο όγκο δημοπρασίας του όγκου των ανεκτέλεστων ελεύθερων εντολών και των εντολών με τιμή στο άνοιγμα που υπάγονται σε αυτή. Με Απόφαση του ΔΣ του ΧΑ καθορίζεται η διάρκεια κάθε περιόδου Μεθόδου 2, οι τυχόν περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας αυτής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 99 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συμμετέχων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκποίησης έχει πρόσβαση σε απεριόριστο βάθος στο Βασικό Πίνακα. Επίσης, ο συμμετέχων πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει την επάρκεια του ορίου του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η ολοκλήρωση της εκποίησης.». 12. Μετά το τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 103 προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής: «γ) Πιθανή υπεραξία που προκύπτει από τη διενέργεια πακέτων αποκατάστασης πρέπει να μεταφέρεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο.». 13. Το Άρθρο 202 παρ. 2 (β) αντικαθίσταται ως εξής : (β) στις εταιρίες με κεφαλαιοποίηση (εκτιμώμενη τιμή εισαγωγής επί τον αριθμό των μετοχών προς εισαγωγή κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή) άνω των 300 εκ. Ευρώ, μετά από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 14. Το Άρθρο 204 «Φορολογικός έλεγχος» αντικαθίσταται ως εξής : «Εταιρεία που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εισαγάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο χρηματιστήριο, πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, οι ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, πλην της τελευταίας. Αν η εταιρία υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού ελέγχου του προηγουμένου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εταιρείες που όφειλαν να περιληφθούν στην τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης ενοποίηση, με βάση τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης για τις χρήσεις στις οποίες καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αν η εταιρία που κατά τα προηγούμενα εδάφια πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές της υποχρεώσεις. 15. Στο Άρθρο 207 «Κριτήρια ένταξης μετοχών νεοεισαγόμενων εταιριών στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» αντικαθίσταται η περίπτωση (γ) της παρ. 1 ως εξής 4

5 γ) ύψος συνολικής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας τουλάχιστον εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ, όπως διαμορφώνεται με βάση τη μικρότερη τιμή του εύρους τιμών της δημόσιας προσφοράς, 16. Στο Άρθρο 209 «Τακτική αναθεώρηση της ένταξης εισηγμένων κινητών αξιών στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», καταργείται η παρ. 4 και αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 ως εξής : «2. (α) Η μεταφορά μίας κινητής αξίας από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στη κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης κρίνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 210 και διενεργείται κατά την πρώτη αναθεώρηση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι η κινητή αξία πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια. (β) Η μεταφορά μιας κινητής αξίας από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης διενεργείται εφόσον διαπιστωθεί ότι σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 3 (α) του άρθρου 210. Η μεταφορά πραγματοποιείται ακόμα και αν το κριτήριο είναι διαφορετικό σε κάθε αναθεώρηση. (γ) Η μεταφορά μιας κινητής αξίας από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης διενεργείται κατά την πρώτη τακτική αναθεώρηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 3 ( β) του άρθρου Η αναθεώρηση γίνεται σε συνεδρίαση του ΔΣ του Χ.Α εντός των μηνών Οκτωβρίου και Απριλίου εκτός εάν το ΔΣ του Χ.Α έχει ανακοινώσει άλλη ημερομηνία. Η εφαρμογή των αλλαγών θα ισχύει από την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία ισχύος των τακτικών εξαμηνιαίων αναθεωρήσεων της σύνθεσης των δεικτών FTSE/XA. 17. Στο άρθρο 210 «Κριτήρια για την αναθεώρηση κατατάξεως» αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 και προστίθεται παρ. 3 ως εξής : «1. Στη κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται οι μετοχές των οποίων οι εκδότριες εταιρίες έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από εκατό εκατομμύρια ( ) ευρώ, παρουσιάζουν διασπορά μεγαλύτερη του 20% και εμπορευσιμότητα μεγαλύτερη του 20%. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και κάθε άλλο είδος μετοχών της εκδότριας. 2. Μετοχή που κατά το προηγούμενο της αναθεώρησης εξάμηνο έχει σταθμισμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα άνω του 200% δεν εντάσσεται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 3. Στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης μεταφέρονται εταιρίες από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εφόσον ; (α). διαπιστωθεί, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 209, ότι η διασπορά των μετοχών της είναι μικρότερη από 20% αλλά μεγαλύτερη από 18%, η εμπορευσιμότητα μικρότερη από 20% και μεγαλύτερη από 15% και η μέση κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 100 εκ. και μεγαλύτερη από 95 εκ.. (β ) διαπιστωθεί κατά την τακτική αναθεώρηση ότι πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (βα) η διασπορά των μετοχών της εταιρίας είναι μικρότερη από 18%, (ββ) η εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρίας είναι μικρότερη από 15% και (βγ) η μέση κεφαλαιοποίηση εξαμήνου είναι μικρότερη από 95 εκ., τότε οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρονται άμεσα στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.» 5

6 18. Στο άρθρο 211 «Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών» αντικαθίσταται η παρ. 1 ως εξής : «1. Στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών εντάσσονται μετοχές εταιρειών που εμπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Χαμηλή Διασπορά μικρότερη από το 15% των εισηγμένων τίτλων. β) Εμπορευσιμότητα μικρότερη από 5% γ) Τιμή διαπραγμάτευσης μικρότερη από 0,30. δ)χαμηλή παραγωγική δραστηριότητα συνιστάμενη σε ετήσια συνολικά έσοδα κάτω των ε) Εφόσον από έκτακτα γεγονότα που ανακοινώνουν οι εταιρίες (όπως ενδεικτικά δημόσια πρόταση ή άλλες αποκτήσεις συμμετοχών) προκύπτει η μείωση του ποσοστού διασποράς κάτω από 10%. 19. Το Άρθρο 212 «Κατηγορία Επιτήρησης» αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 212 Κατηγορία Επιτήρησης 1. Το ΧΑ εντάσσει στην κατηγορία Επιτήρησης μετοχές εταιριών που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Αρνητική καθαρή θέση β) Ζημίες κατά την χρήση μεγαλύτερες από 30% της καθαρής θέσης χωρίς παράλληλα η εταιρία να έχει προχωρήσει σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. γ) Σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές. δ) Κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45 και 46 του Ν. 1892/1990. ε) Ανακοίνωση ή εμφάνιση γεγονότων που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα σχετικά με την δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. 2. Η εξέταση των κριτηρίων 1α και 1β γίνεται βάσει των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σε περίπτωση που δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, βάσει των μητρικών οικονομικών καταστάσεων. Ως αποτελέσματα χρήσεως λαμβάνονται τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ή σε περίπτωση μη συντάξεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα αποτελέσματα μετά από φόρους. 3. Στις περιπτώσεις: i) έμμεσης εισαγωγής μη εισηγμένης εταιρίας ii) εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίηση της σε κλάδο που δεν είναι συναφής ή συμπληρωματικός με την δραστηριότητά της, και εφόσον επέρχεται σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, οι μετοχές της δύνανται να μεταφέρονται στην κατηγορία «επιτήρηση» τουλάχιστον για ένα εξάμηνο και παραμένουν στην κατηγορία αυτή οπωσδήποτε μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων εξαμηνιαίων ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που θα δημοσιευτούν μετά την πάροδο του εξαμήνου και στις οποίες και θα απεικονίζονται τα αποτελέσματα και η περιουσιακή κατάσταση της εισηγμένης μετά και τη δραστηριοποίηση τους στον νέο κλάδο. 4. Στις περιπτώσεις 6

7 i. εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίηση της σε κλάδο για τον οποίο έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο ii. εισηγμένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίηση της σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται η απόκτηση ειδικών διοικητικής ή άλλης φύσης αδειών οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία «επιτήρηση» μέχρι την απόκτηση των αδειών ή την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων, κατά περίπτωση. 5. Στην επιτήρηση υπάγονται μετοχές εταιριών οι οποίες παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενότητες 4 και 5 του Κανονισμού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις εν λόγω ενότητες καθώς και στην περίπτωση άρσης της αναστολής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 322 και επόμενα. 6.Στην περίπτωση άρσης της αναστολής οι μετοχές της εκδότριας παραμένον στην επιτήρηση για ένα μήνα και στην συνέχεια μεταφέρονται στην κατηγορίας Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης. 7. Στην κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται μετοχές εταιριών εφόσον διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς α) ασαφείς ή αρνητικές διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, β) ελλείψεις στις περιοδικές ή ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γ) μη συμμόρφωση των εκδοτριών εταιριών με την νομοθεσία περί της εταιρικής διακυβέρνησης ή ύπαρξης σοβαρών ελλείψεων κατά την εφαρμογή της. Η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης μετά από διαπίστωση των σχετικών λόγων από την ΕΚ, ή μετά από αίτημά της, πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΧΑ ή από άλλο σχετικά εξουσιοδοτημένο όργανο του ΧΑ την επόμενη συνεδρίαση από την γνωστοποίηση στο Χ.Α της ως άνω διαπίστωσης ή αιτήματος. Το ΔΣ του Χ.Α ενημερώνεται για την ένταξη της, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. 8. Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του για την υπαγωγή ή μη στην Επιτήρηση, το ΔΣ του ΧΑ δύναται να συνεκτιμά στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από την εταιρία και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς την πλήρωση ή μη των κριτηρίων υπαγωγής. 9. Για την μεταφορά στην κατηγορία «Επιτήρηση» μετοχών εταιριών οι οποίες υπόκεινται κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους σε ειδική εποπτεία από αρμόδια εποπτική αρχή, λαμβάνονται επιπλέον υπ όψιν πληροφορίες ή απόψεις που έχουν γνωστοποιηθεί προς το ΧΑ από την αρχή αυτή. Σε περίπτωση παράλειψης της εποπτικής αρχής να ανταποκριθεί σε αίτημα του ΧΑ για γνωστοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών ή απόψεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το ΔΣ του ΧΑ δύναται να εντάσσει τις μετοχές της υπό κρίση εταιρίας στην Επιτήρηση και χωρίς τη συνδρομή της αρχής. 10. Το Δ.Σ του ΧΑ, με απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής στην επιτήρηση ή εξόδου από αυτήν. 20 Στο Άρθρο 213 : «Αναθεώρηση υπαγωγής στην κατηγορία Επιτήρησης και στην Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών» αντικαθίστανται οι παρ. 1-5 ως εξής : «1. Ο έλεγχος για την υπαγωγή κινητών αξιών στην Κατηγορία Επιτήρησης σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 212 διενεργείται μία φορά το χρόνο, κατά την 1η συνεδρίαση του ΔΣ του Χ.Α, μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκτός εάν το ΔΣ του Χ.Α έχει ανακοινώσει άλλη ημερομηνία. 2. Ο έλεγχος για την υπαγωγή κινητών αξιών στην Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών για τις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 211 διενεργείται δύο φορές το 7

8 χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, εκτός εάν το Δ.Σ. του Χ.Α. έχει ανακοινώσει άλλη ημερομηνία. 3. Η αναθεώρηση για την υπαγωγή Κατηγορία Επιτήρησης σύμφωνα με τις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παρ. 1 και στις περιπτώσει των παραγράφων 3, 4, 5, και 7 του άρθρου 212 πραγματοποιείται σε έκτακτες αναθεωρήσεις. 4. Για την έξοδο από την κατηγορία επιτήρησης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής: -(α) Να έχουν αρθεί οι λόγοι υπαγωγής στην κατηγορία (β) Να μην συντρέχει κατά τον χρόνο εξέτασης κάποιο από τα κριτήρια ένταξης στην κατηγορία (γ) Το πιστοποιητικό ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις να είναι με σύμφωνη γνώμη. Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω, το Χρηματιστήριο εντάσσει τις μετοχές στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής ή στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης κατά περίπτωση. Η εν λόγω κατάταξη των εταιριών θα γίνεται με βάση την πιο πρόσφατη τακτική αναθεώρηση. Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης για την αναθεώρηση της υπαγωγής ή μη στην Επιτήρηση, το ΧΑ λαμβάνει υπ όψιν τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών. 5. Η επανένταξη στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 211 γίνεται καταρχήν κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση. Η έξοδος των μετοχών μιας εταιρίας από την Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, δύναται να αποφασιστεί και εκτός τακτικής αναθεωρήσεως μετά από αίτηση της εταιρίας ιδίως εφόσον κατά την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών από ΑΜΚ, η εταιρία κρίνεται ότι διαθέτει επαρκή διασπορά.» 21. Το εδάφιο του άρθρου 244 αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 244 ως εξής : «2. Για την εισαγωγή μετοχών αλλοδαπής εταιρίας χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα απαιτείται η εταιρία να έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ στοιχεία αντικλήτου της που εδρεύει στην Αθήνα. Η εταιρία οφείλει επίσης να κοινοποιεί στο ΧΑ την ανωτέρω γνωστοποίηση στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.». 22 Το Άρθρο 275 «Υποχρεώσεις Τακτικής Ενημέρωσης» αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο «Η εταιρία αποστέλλει στο ΧΑ: 275 «Υποχρεώσεις Τακτικής Ενημέρωσης» 1. α) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της, τις Οικονομικές Καταστάσεις (ενδιάμεσες και ετήσιες), καθώς και τις προβλεπόμενες από τον νόμο εκθέσεις του ΔΣ της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (όπου απαιτείται) σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία όπως ισχύει. Η αποστολή στο ΧΑ των ανωτέρω στοιχείων, σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση, γίνεται ταυτόχρονα με την δημοσίευσή τους και εντός της νόμιμης προθεσμίας που προβλέπεται από την χρηματιστηριακή νομοθεσία όπως ισχύει. β) ανά εξάμηνο τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Η αποστολή του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την αποστολή στο ΧΑ των οικονομικών καταστάσεων τους (εξαμηνιαίων ή ετήσιων). Η υποχρέωση σύνταξης και αποστολής του προαναφερόμενου 8

9 πίνακα εξαντλείται, εφόσον η εταιρία διέθεσε πλήρως τα κεφάλαια αυτά και σχετική έκθεση περιγραφής της πλήρους διάθεσής των κεφαλαίων περιλαμβάνεται σε προηγούμενη ενημέρωση προς το ΧΑ. γ) το Ετήσιο Δελτίο που προβλέπεται από την απόφαση υπ αρ. 5/204/00 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η αποστολή του Ετήσιου δελτίου στο ΧΑ θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή και μέσα στην προθεσμία προβλέπεται στην 7/372/ απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. δ) το Οικονομικό Ημερολόγιο. Η υποβολή του Οικονομικού Ημερολογίου είναι προαιρετική για τις εταιρίες, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στις κατηγορίες Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, Επιτήρησης και Ειδικών χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών. ε) σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των στοιχείων των εδαφίων α) και β) και μέχρι την αποστολή τους, οι μετοχές της εταιρίας εντάσσονται την επομένη εργάσιμη από τη σχετική διαπίστωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. στην Κατηγορία Επιτήρησης, κατ εφαρμογή του άρθρου 212 του παρόντος Κανονισμού. 2. Η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του εκδότη των ανωτέρω στοιχείων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν δύναται να γίνεται νωρίτερα από την δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.» 23. Στο άρθρο 276 «Υποχρεώσεις τακτικής ενημέρωσης» αντικαθίσταται η περίπτωση xii ως εξής : «xii. ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκε στην εταιρία.». 24. Το άρθρο 278 «Ενημέρωση για αποφάσεις γενικών συνελεύσεων» αντικαθίσταται ως εξής : «1. Η εταιρία αποστέλλει στο Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τακτικής ή έκτακτης γενικής της συνέλευσης και το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωση της για : α) τις αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς για τα θέματα που δεν συζητήθηκαν ή δεν λήφθηκε απόφαση, β) την απαρτία της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συνέλευσης, η εταιρία προβαίνει μέσα στην ίδια προθεσμία σε ανακοίνωση προς το Χ.Α., στην οποία αναγράφεται ο λόγος της αναβολής ή της ματαίωσης, καθώς και η ημερομηνία συνέχισης των εργασιών ή εκ νέου σύγκλησης της συνέλευσης, ή η ημερομηνία σύγκλησης του Δ.Σ. της εταιρίας που θα αποφασίσει την ημερομηνία της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. 2. Ειδικά στην περίπτωση λήψης απόφασης για μέρισμα, η εκδότρια ρητά αναφέρει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία έναρξης πληρωμής και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος, στοιχεία που θα πρέπει να έχει ανακοινώσει υποχρεωτικά στους μετόχους της και κατά τη γενική συνέλευση. 3. Το Χ.Α., σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με ανακοινώσεις του για τις περιπτώσεις μη προσήκουσας ή εκπρόθεσμης αποστολής ενημέρωσης σχετικά με τις αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. 25. Το άρθρο 282 «Ενημέρωση για μεταβολές δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 51/1992» αντικαθίσταται ως εξής : 9

10 1. Η εταιρία γνωστοποιεί στο ΧΑ κάθε ενημέρωση που λαμβάνει ως προς απόκτηση ή μεταβίβαση συμμετοχής σε αυτήν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. «Η ανακοίνωση της παραγράφου 1 αποστέλλεται από την εταιρία στο Χ.Α., εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία από την ημέρα που έλαβε τη σχετική ενημέρωση από το μέτοχο.» 26. Στο άρθρο 284 «Ενημέρωση για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων» αντικαθίσταται η παρ. 1 ως εξής: «1. Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ως προς τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, η εταιρία αποστέλλει ανακοίνωση προς το Χ.Α. μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει τη σχετική απόφαση, αναφέροντας τους λόγους και τις επιπτώσεις της αλλαγής στο επενδυτικό της σχέδιο. Η εταιρία οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το Χ.Α, για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συγκλήθηκε για την έγκριση της ανωτέρω διαφοροποίησης. 27. Στο άρθρο 287 «Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα» αντικαθίστανται οι παρ. 2 α, 3 α και 4 α ως εξής : «να αποστέλλει για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΧΑ» και της παρ. 3 (γ) ως εξής : «γ) Εφόσον η νέα δραστηριότητα της εταιρίας προϋποθέτει για την άσκησή της την απόκτηση ειδικών διοικητικής ή άλλης φύσης αδειών, ή εντάσσεται σε κλάδους για τους οποίους έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι ή προϋποθέσεις, η εταιρία πρέπει να αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες και να εκπληρώσει τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.» 28 Στο Άρθρο 289 «Υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, συγχώνευσης, αναδοχής κλάδου Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 289 των εξής : Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 (γ) ως εξής : «Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) αποφασίζεται με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξαγορά άλλης επιχείρησης και β) εφόσον το συνολικό τίμημα είναι μεγαλύτερο από 1 εκ. ευρώ, και γ) οι μετοχές της δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει:» Και της παρ. (ε) ως εξής : «ε) Στις περιπτώσεις που οι εξαγορές και οι επενδύσεις δεν έχουν πλήρως, κατά το χρόνο της αυξήσεως προσδιορισθεί, είναι δυνατή η αποστολή από την εισηγμένη εταιρία των πληροφοριών της παρ. 4β, γ και δ, σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησής των ανωτέρω εξαγορών/επενδύσεων.» 29. Στο Άρθρο 292 «Ειδικές υποχρεώσεις για τις εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στην κατηγορίας «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» καταργείται η παρ. 5 και τροποποιούνται οι παρ. 2 και 4 του άρθρου ως εξής: «2 (α).. Η εταιρία αποστέλλει στο Χ.Α. Οικονομικό Ημερολόγιο, πριν την ανακοίνωση ή αποστολή των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου που προβλέπεται για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.». «4 (α). οι εταιρίες οφείλουν να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ή αποστολής 10

11 στο ΧΑ των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της ημέρας δημοσίευσης της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση, ενημέρωση προς αναλυτές, ως προς τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Η ενημέρωση αυτή αποστέλλεται στο Χ.Α. αμελλητί με την τυχόν δημοσιοποίηση της ή αποστολή ή εν γένει παρουσίασή της στους αναλυτές». 30. Τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού του Χ.Α έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή κοινού χρονικού περιορισμού όσον αφορά την εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ μετρητά, δωρεάν, μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής (split, reverse split), άσκηση δικαιώματος προαιρέσεως μετοχών (stock option plan), μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας, συγχώνευση/αναδοχή κλάδου ή εισφοράς περιουσίας και από πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος. Ορίζεται κοινή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προκύπτουν από τις ανωτέρω εταιρικές πράξεις και ειδικότερα έως και την 5 η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής από το Χ.Α. με την αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Κανονισμού. 31. Στο άρθρο 310 παρ. 2 διαγράφεται το εδάφιο (α). 32. Στο άρθρο 314 τροποποιείται η παρ. 3ως εξής : «ε. η προσαρμογή της τιμής της μετοχής της απορροφώσας εταιρίας, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.» 33. Στο άρθρο 322 αντικαθίσταται η παρ. 1 ως εξής : «1. Για την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα άνω των έξι μηνών, τα κριτήρια για την αποδοχή του αιτήματος από το ΔΣ του ΧΑ και η σχετική διαδικασία είναι τα περιγραφόμενα στα επόμενα άρθρα.» 34. Το άρθρο 323 «Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών εταιριών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΕΔ» αντικαθίσταται ως εξής : 1. Εφόσον η εταιρία δεν έχει προβεί κατά το διάστημα που βρίσκεται σε αναστολή σε εταιρικές πράξεις για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου ή εντύπου που προβλέπεται στο αρθρ. 4 του ν. 3401/2005, για την εξέταση του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) Η εταιρία να εμφανίζει θετική καθαρή θέση, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τις τελευταίες, πριν την εξέταση της αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. β) Ο τύπος του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να είναι με σύμφωνη γνώμη. γ) Η εκδότρια εταιρία να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις, πλην της τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης για τις οποίες έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί φορολογικά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατά την 11

12 τελευταία δημοσιευμένη χρήση. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις εταιρίες που ενοποιούνται έμμεσα μέσω ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής της. Αν οι ενοποιούμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εταιρίες δεν εδρεύουν στην Ελλάδα, ο απαιτούμενος έλεγχος διενεργείται από διεθνή ελεγκτικό οίκο, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εταιριών, ο φορολογικός έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί και στις κοινοπραξίες που συμμετέχουν στην τελευταία χρήση για την οποία έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις και οι οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% στο συνολικό κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα της εταιρίας. δ) Η εκδότρια εταιρία να μην έχει ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς τρίτους ε) Να έχει υποβληθεί στο ΧΑ Πληροφοριακό Σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων : 2. Το προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σημείωμα θα πρέπει να έχει συνταχθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή και ενεργεί ως Σύμβουλος της εταιρίας. Το Πληροφοριακό Σημείωμα υπογράφεται από κοινού από τον Σύμβουλο και την εταιρία. 3. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του Πληροφοριακού Σημειώματος θα παρουσιάζονται αιτιολογημένες οι θέσεις του Συμβούλου όσον αφορά τις προοπτικές και τους λόγους που δικαιολογούν τη βιωσιμότητα της εταιρίας, ότι η νομική κατάσταση της εταιρίας είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία, ότι οι τυχόν εταιρικές πράξεις στις οποίες προέβη η εταιρία κατά τη διάρκεια της αναστολής ήταν σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και ότι σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, την εξάλειψη του λόγου για τον οποίο οι μετοχές τέθηκαν σε αναστολή και παρέμειναν εκτός διαπραγμάτευσης καθώς και όλες τις ειδικότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών. 4. Το Χ.Α. μπορεί να εξαρτήσει την έγκριση του αιτήματος για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας από οποιονδήποτε ειδικό όρο που κατά την κρίση του επιβάλλεται για το συμφέρον των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον οποίο ανακοινώνει στην εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο για τον οποίο ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών. 5. Το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών πρέπει να έχει επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Για την επάρκεια της διασποράς στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται αναγκαίως υπ όψιν τα ίδια ποσοτικά κριτήρια διασποράς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 του Κανονισμού, αλλά η επάρκεια της διασποράς εκτιμάται κατά περίπτωση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να ζητείται να δεσμευθεί η εταιρία ότι θα υποβάλλει στο Χ.Α. βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι βασικοί της μέτοχοι, προκειμένου να εκτιμηθεί από το Χ.Α. η ύπαρξη της επαρκούς διασποράς. Άρθρο 2 1. Η παρούσα να υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Νόμου. 2. Η ισχύς των διατάξεων που τροποποιούνται αρχίζει την Εταιρίες που κατά την τελευταία πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης δεν είχαν ενταχθεί στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης λόγω συμμετοχής τους στο Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας, δύνανται να μεταφερθούν στην κατηγορία αυτή εκτάκτως, μετά την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, με απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 12

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΟ 23-5-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΧΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Η ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ)

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 37 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 12-10-2006 απόφαση ΔΣ του ΧΑ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Αναθεώρηση µετά τον ν.3371/2005 Παρουσίαση στα µέλη του ΧΑ και αναδόχους 15 Νοεµβρίου 2005 Σπύρος Κυρίτσης /ντής Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑ Εισαγωγή στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο)

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/18-2-2008 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α) Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 1 γ 2 β Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ 41/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου. Θέμα: : Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Φρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΥΑΗ 41/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου. Θέμα: : Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Φρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΑΗ 41/586/26.5.2011 τoυ Διοικητικού υμβουλίου Θέμα: : Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Φρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-11-2011, 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. Το Χρηματιστήριο Αθηνών Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1876 αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πραγματικότητας του τόπου μας, επιτελώντας έναν αναπτυξιακό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010 24-112011 και 7-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 8/754/14.4.2016 Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του Ν. 3556/2007 Αριθμ. απόφ. 8/754/14.4.2016 (ΦΕΚ Β' 1345/13-05-2016)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 7 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) EL D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα