ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β"

Transcript

1 ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β ) Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Ε- κτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το Αρθ-4 του Ν-1650/86 (ΦΕΚ-160/Α/86) όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΟΚ-11/97 ΕΕ και ΕΟΚ-61/96 ΕΕ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-91/Α/02) (Εργα οδοποιϊας, Υδραυλικά 'Εργα, Λιµενικά 'Εργα, Συστήµατα Υποδοµών, Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες Τουριστικές εγκαταστάσεις, Εργασίες Πολεοδοµίας, Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις, Υδατοκαλλιέργειες Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες ιαρρύθµισης Βιοµηχανικών Ζωνών, Ειδικά 'Εργα) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων, 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Αρθ-4 του Ν-1650/86 "για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ-160/Α/86) όπως α- ντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΟΚ-11/97 /ΕΕ και ΕΟΚ- 61/96 /ΕΕ κλπ" (ΦΕΚ-91/Α/02). 2. Τις διατάξεις του Αρθ-2 του Ν-2077/92 "Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση..." (ΦΕΚ- 136/Α/92) και τις διατάξεις του Αρθ-1 του Ν-1338/83 "Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου" (ΦΕΚ-34/Α/83) όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-6 του Ν-1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ-70/Α/84) και του Αρθ-65 του Ν-1892/90 (ΦΕΚ- 101/Α/90). 3. Τις διατάξεις των Αρθ-23 (παρ.1) και Αρθ-24 του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ- 137/Α/85) και των Αρθ-9 και Αρθ-13 του Π -473/85 "Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υ- πουργείων" (ΦΕΚ-157/Α/85). 4. Τις διατάξεις του Ν-2516/97 "'Ιδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-159/Α/97). 5. Τις διατάξεις του Ν-3028/02 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονο- µιάς." (ΦΕΚ-153/Α/02). 6. Την κοινή υπουργική Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 "Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-1 του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΟΚ-11/97 και ΕΟΚ-61/96 /ΕΕ κλπ" (ΦΕΚ-91/Α/02)". 7. Την κοινή υπουργική Αποφ-25535/3281/02 "'Εγκριση Περιβαλλοντικών 'Ορων από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' Κατηγορίας... κλπ" (ΦΕΚ-1463/Β/02). 8. Την οδηγία ΕΟΚ-337/85 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 175/40/5-7-85). 9. Την οδηγία EOK-11/97 /ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 73/5/ ). 10. Την οδηγία EOK-61/96 του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/ ). 11. Τις διατάξεις του Αρθ-29 του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ-137/Α/85) όπως το άρθρο αυτό συµπληρώθηκε µε το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α/92) και τροποποιήθηκε µε το Αρθ-1 (παρ.2 περιπτ.α) του Ν-2469/97 "περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-38/Α/97), (Σ.Σ βλέπε και Εγκ /04 ιευκρινίσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων) Αποφασίζουµε: 122

2 ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 του Ν-3010/02 και συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις οδηγίες ΕΟΚ-337/85 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" και ΕΟΚ-11/97 του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί τροποποιήσεως της οδηγίας ΕΟΚ-337/85 για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" καθώς και µε την οδηγία ΕΟΚ-61/96 του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης" που έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 175/40/5-7-85) (ΕΕL 257/26/ ) και (ΕΕL 73/5/ ) αντίστοιχα ώστε στο πλαίσιο µιας ισόρροπης ανάπτυξης να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσµατική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος µε την αξιολόγηση των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β σύµφωνα µε την κοινή υπουργική Αποφ- ΗΠ/15393/2332/02 "Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες... κλπ" (ΦΕΚ- 1022/Β/02). ΑΡΘΡΟΝ-2 Πεδίο Εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στα νέα έργα και δραστηριότητες των υποκατηγοριών 1 και 2 της Α κατηγορίας και 3 και 4 της Β κατηγορίας σύµφωνα µε την κοινή υπουργική Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ- 1022/Β/02) καθώς και στον εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων των ίδιων υποκατηγοριών εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον κατά τα οριζόµενα στο Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ- 2 (παρ.1) Ν-3010/ Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται σε έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Α- ξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων (ΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α) κατηγορίας ΑΡΘΡΟΝ-3 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) 1. Για την διενέργεια ΠΠΕΑ, ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προµελέτη Περιβαλλοντικών Ε- πιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου Ι σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Η ΠΠΕ περιλαµβάνει πληροφορίες ως προς: α) τη θέση, και το µέγεθος του έργου β) το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγµατοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον ) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ε) τη συσσωρευτική δράση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες στ) την παραγωγή αποβλήτων ζ) την προκαλούµενη ρύπανση και τις οχλήσεις η) την πρόληψη των ατυχηµάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προκειµένου να αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις 123

3 ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. 1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της ΠΠΕ καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 εδαφ.β του Αρθ-2 του Ν-3010/02. Τα κείµενα και οι χάρτες της ΠΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία το αργότερο εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσουν το φάκελο. 2. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωµοδοτήσει επί του περιεχοµένου του, τον διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, στο (α) κατά περίπτωση συναρµόδιο (α) Υπουργείο (α) και φορείς, στις αρµόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και στην ιεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ Ε καθώς και κατά περίπτωση στους Οργανισµούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισµούς του Αρθ-3 του Ν-2508/97 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, για να διατυπώσουν τη γνώµη τους. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του φακέλου, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει µία ή περισσότερες από τις ως άνω απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις κάποιου (ων) Υπουργείου (ων) ή φορέα (ων), η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ότι η (οι) γνωµοδότηση (εις) αυτή (ες) ανταποκρίνεται (ονται) στο περιεχόµενο του, δεν προβαίνει στην προαναφερόµενη διαδικασία διαβίβασης του το (α) εν λόγω Υπουργείο (α) ή φορέα (εις). Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβαση του για γνωµοδοτήσεις η ως άνω αρµόδια Υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα σε 15 ηµέρες από την παραλαβή του φακέλου τα προαναφερόµενα Υπουργεία, οι φορείς και Οργανισµοί διαβιβάζουν τη γνώµη τους στην ως άνω αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. 3. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε από την παραλαβή των ως άνω γνωµοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσµίας της παρ.2 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνω- µοδοτήσεις, προβαίνει εντός 5 ηµερών σε ΠΠΕΑ που συνίσταται σε θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕ σύµφωνα µε το στο Αρθ-4 (παρ.10) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.6 ε- δαφ.α) του Ν-3010/02 λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που περιγράφονται στο εδαφ.β της παρ.6 του ιδίου ως άνω Αρθ-2 του Ν-3010/ Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε. Η θετική γνωµοδότηση ισχύει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται σ'αυτήν. 5. Μετά την ΠΠΕΑ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδαφ.γ της παρ.6 του Αρθ-2 του Ν- 3010/02. Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης και εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόµενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το Αρθ-4 της παρούσας θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας και ενδεχοµένως εφόσον του ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις για επιµέρους περιβαλλοντικούς τοµείς (µέσα) και παραµέτρους. 6. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση µαζί µε το φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζονται στο (α) οικείο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) προκειµένου να λάβουν γνώση και να ενηµερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους σύµφωνα µε την παρ.3 του Αρθ-5 του Ν-1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.1 εδαφ.δα) και Αρθ-3 του Ν-3010/02. ΑΡΘΡΟΝ-4 'Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) 1. Ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕ- ΧΩ Ε που διενήργησε και την ΠΠΕΑ. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: 124

4 α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία και τεκµηριώσεις προκειµένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίµηση των κυριότερων άµεσων και έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειµένου να αποφευχθούν, να µειωθούν και ε- φόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. απλή (µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που το προτεινόµενο έργο ή δραστηριότητα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02 ) η ΜΠΕ περιλαµβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες: τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα ιδίως µε τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών ό- πως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι παρ.6 του Αρθ-16 της παρούσας απόφασης, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων παρακολούθησης των εκπεµπόµενων ρύπων. την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και ιεθνή δεδοµένα και πρακτικές. τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιµοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπόµενων εκποµπών της εγκατάστασης καθώς και προσδιορισµό των σηµαντικών επιπτώσεων των εκποµπών στο περιβάλλον την προβλεπόµενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκποµπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη µείωση τους ενδεχοµένως, τα µέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση τα αναγκαία µέτρα µετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά. τα προβλεπόµενα µέτρα παρακολούθησης των εκποµπών στο περιβάλλον Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν, καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 εδαφ.β του Αρθ-2 του Ν-3010/02. Τα κείµενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. β) την θετική γνωµοδότηση (ΠΠΕΑ) του Γενικού ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε το Αρθ-3 (παρ.3) µαζί µε αντίγραφο του θεωρηµένου από την ως άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εµφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσουν το φάκελο. 2. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων και εφόσον το κρίνει σκόπιµο τον διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την υποβολή του στα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, και φορείς, στους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, ή στους Οργανισµούς του Αρθ-3 του Ν-2508/97, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί καθώς και στη ιεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ Ε για να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου του. Επίσης ο φάκελος διαβιβάζεται και στο οικείο ή στα οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια για δηµοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και γνωµοδότηση σύµφωνα µε το Αρθ-5 του Ν-1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 του Ν-3010/

5 2.1. Εάν ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόµενο στην παρ.1 φάκελλο µε την ΜΠΕ µαζί µε το φάκελο της ΠΠΕ ή σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας της ΠΠΕΑ σύµφωνα µε το Αρθ-3, η αρµόδια υ- πηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ πριν την ολοκλήρωση της ΠΠΕΑ. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωµοδότηση επί της ΠΠΕ, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία διαβιβάζει άµεσα το φάκελο της ΜΠΕ στο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρµόδια υπηρεσία να απαιτήσει την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκµηριώσεων για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 3. Σε περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε κρίνει ότι ένα έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους - Μέλους της Ευρ. 'Ενωσης ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος - Μέλος της Ευρ. 'Ενωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία διαβιβάζει στο ενδιαφερόµενο Κράτος - Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από την προθεσµία που ορίζεται στην παρ.2 πληροφορίες σύµφωνα µε το Αρθ-5 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 του Ν-3010/ Μέσα σε 35 ηµέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόµενες υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισµοί, διαβιβάζουν στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία τις τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή τα οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια τη (τις) γνωµοδότηση (εις) τους. 5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωµοδότησης (εων) ή άλλως µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ.4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (ουν) διαβιβασθεί ή όχι η (οι) γνωµοδότηση (εις) αυτή (ες), εκδίδεται µέσα σε 15 ηµέρες η απόφαση έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε και τον (ους) αρµόδιο (ους) κατά περίπτωση Υπουργό (ούς), µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε το Αρθ-4 (παρ.2) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.2) του Ν- 3010/02. Το περιεχόµενο της εν λόγω απόφασης καθορίζεται στο Αρθ-12 της παρούσας απόφασης. 6. Η απόφαση έγκρισης ή µη περ/κών όρων διαβιβάζεται στο (α) οικείο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) για να λάβει (ουν) γνώση και να ενηµερώσει (ουν) τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους σύµφωνα µε το Αρθ-5 (παρ.3) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 (παρ.3) του Ν-3010/02. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β ιαδικασία ΠΠΕΑ και διαδικασία ΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας ΑΡΘΡΟΝ-5 Εξαιρέσεις 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται τα έργα και οι δραστηριότητες. α) που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου NATURA 2000 σύµφωνα µε το Αρθ-6 της κοινής υπουργικής Αποφ /3028/98 "Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κλπ" (ΦΕΚ- 1289/Β/98). β) που πραγµατοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολο τους από κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων σύµφωνα µε το Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.5) του Ν-3010/02. (Σ.Σ Βλέπε ιευκρινίσεις Εγκ /04 σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων) γ) που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας εφόσον για τις περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί µε σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ Ε. 2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθούνται οι διαδικασίες των Αρθ-3 και Αρθ-4 αλλά ως προς τον τύπο των απαιτούµενων µελετών ισχύουν τα Αρθ-6 και Αρθ-7 του παρόντος. 126

6 ΑΡΘΡΟΝ-6 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) 1. Για την διενέργεια ΠΠΕΑ, ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελλο ο οποίος περιέχει Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου II σε σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Η ΠΠΕ περιλαµβάνει πληροφορίες ως προς: α) τη θέση, και το µέγεθος του έργου, β) το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγµατοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον δ) τη χρήση των φυσικών πόρων ε) τη συσσωρευτική δράση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες στ) την παραγωγή αποβλήτων ζ) την προκαλούµενη ρύπανση και τις οχλήσεις η) την πρόληψη ατυχηµάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προκειµένου να αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. 1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της ΠΠΕ καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν καθορίζονται, σύµφωνα µε την παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 εδαφ.β του Αρθ-2 του Ν-3010/02. Τα κείµενα και οι χάρτες της ΠΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. 1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσουν το φάκελο. 2. Η αρµόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωµοδοτήσει επί του περιεχοµένου του, τον διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, στις κατά περίπτωση συναρµόδιες Περιφερειακές ή Νοµαρχιακές υπηρεσίες και φορείς, στις κατά τόπο αρµόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων καθώς και κατά περίπτωση στους Οργανισµούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισµούς άρθρου του Αρθ-3 του Ν-2508/97 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί για να διατυπώσουν τη γνώµη τους. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του φακέλου, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει µία ή περισσότερες από τις ως άνω απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις κάποιου (ων) Υπουργείου (ων) ή φορέα (ων), η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ότι η (οι) γνωµοδότηση (εις) αυτή (ες) ανταποκρίνεται (ονται) στο περιεχόµενο του, δεν προβαίνει στην προαναφερόµενη διαδικασία διαβίβασης του στο (α) εν λόγω Υπουργείο (α) ή φορέα (εις). Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβαση του για γνωµοδοτήσεις η ως άνω αρµόδια υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα σε 15 ηµέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόµενες υπηρεσίες, φορείς και Οργανισµοί διαβιβάζουν τη γνώµη τους στην ως άνω αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. 3. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας από την παραλαβή των ως άνω γνωµοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσµίας της παρ.2 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι απόψεις, προβαίνει εντός 5 ηµερών σε ΠΠΕΑ που συνίσταται σε θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕ σύµφωνα µε το Αρθ-4 (παρ.10) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.6 εδαφ.α) του Ν- 3010/02 λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που περιγράφονται στο εδαφ.β της παρ.6 του ιδίου ως άνω Αρθ- 2 του Ν-3010/ Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον αρµόδιο Γενικό /ντή της οικείας Περιφέρειας. Η θετική γνωµοδότηση ισχύει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται σ'αυτήν. 5. Μετά την ΠΠΕΑ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδαφ.γ της παρ.6 του Αρθ-2 του Ν- 3010/02. Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης και εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόµενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε το Αρθ-7 της παρούσας θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας και ενδεχοµένως εφόσον του ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις για επιµέρους περιβαλλοντικούς τοµείς (µέσα) και παραµέτρους. 127

7 6. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση µαζί µε το φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζονται στο (α) οικείο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) προκειµένου να λάβουν γνώση και να ενηµερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους σύµφωνα µε την παρ.3 του Αρθ-5 του Ν-1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.1 εδαφ.δα) και Αρθ-3 του Ν-3010/02. ΑΡΘΡΟΝ-7 'Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) 1. Ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου II σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος µε τα απαραίτητα στοιχεία και τεκµηριώσεις προκειµένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίµηση των κυριότερων άµεσων και έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις συνοπτική περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειµένου να αποφευχθούν, να µειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που µελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον απλή (µη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που το προτεινόµενο έργο ή δραστηριότητα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02 ) η ΜΠΕ περιλαµβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες: τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα ιδίως µε τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών ό- πως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι παρ.6 του Αρθ-16 της παρούσας απόφασης συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων παρακολούθησης των εκπεµπόµενων ρύπων. την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και ιεθνή δεδοµένα και πρακτικές. τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιµοποιούνται ή παράγονται από την ε- γκατάσταση τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης τη φύση και τις ποσότητες των προβλεποµένων εκποµπών της εγκατάστασης καθώς και προσδιορισµό των σηµαντικών επιπτώσεων των εκποµπών στο περιβάλλον την προβλεπόµενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκποµπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη µείωση τους ενδεχοµένως τα µέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση τα αναγκαία µέτρα µετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά. τα προβλεπόµενα µέτρα παρακολούθησης των εκποµπών στο περιβάλλον Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν καθορίζονται, σύµφωνα µε την παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 εδαφ.β του Αρθ-2 του Ν-3010/02. Τα κείµενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. β) τη θετική γνωµοδότηση (ΠΠΕΑ) του αρµόδιου Γενικού /ντή της Περιφέρειας σύµφωνα µε το Αρθ-6 (παρ.3), µαζί µε αντίγραφο του θεωρηµένου από την ως άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εµφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης η ως άνω αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσουν το φάκελο. 2. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων και εφόσον το κρίνει σκόπιµο τον διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την υποβολή του στις συναρµόδιες Περιφερειακές και Νοµαρχιακές Υπηρεσίες 128

8 και Φορείς και κατά περίπτωση στους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισµούς του Αρθ-3 του Ν-2508/97, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί για να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου του. Επίσης ο φάκελος διαβιβάζεται και στο οικείο ή στα οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια για δηµοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και γνωµοδότηση σύµφωνα µε το Αρθ-5 του Ν-1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 του Ν-3010/ Εάν ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόµενο στην παρ.1 φάκελο µε την ΜΠΕ, µαζί µε τον φάκελο της ΠΠΕ, ή σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας της ΠΠΕΑ σύµφωνα µε το Αρθ-6, η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ πριν την ολοκλήρωση της ΠΠΕΑ. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωµοδότηση επί της ΠΠΕ, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία διαβιβάζει άµεσα το φάκελλο της ΜΠΕ στο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρµόδια υπηρεσία να απαιτήσει την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκµηριώσεων για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 3. Σε περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κρίνει ότι ένα έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαικής 'Ενωσης ή όταν το ζητήσει Κράτος Μέλος της Ευρ. 'Ενωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η υπηρεσία αυτή εισηγείται στην αρµόδια Κεντρική υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε τη διαβίβαση πληροφοριών στο ενδιαφερόµενο Κράτος - Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από την προθεσµία που ορίζεται στην παρ.2 σύµφωνα µε το Αρθ-5 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 του Ν-3010/ Μέσα σε 35 ηµέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόµενες υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισµοί, διαβιβάζουν στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία τις τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή τα οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια τη (τις) γνωµοδότηση (εις) τους. 5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωµοδότησης (εων) ή άλλως µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ.4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (ουν) διαβιβασθεί ή όχι η (οι) γνωµοδότηση (εις) αυτή (ες), εκδίδεται µέσα σε 15 ηµέρες η απόφαση έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, µετά από σχετική εισήγηση της ως άνω αρµόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας όπως προβλέπεται στο Αρθ-4 (παρ.2) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.2) του Ν-3010/02. Το περιεχόµενο της εν λόγω απόφασης καθορίζεται στο Αρθ-12 της παρούσας απόφασης. 6. Η απόφαση έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο (α) οικείο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) για να λάβει (ουν) γνώση και να ενηµερώσει (ουν) τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους σύµφωνα µε το Αρθ-5 (παρ.3) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 (παρ.3) του Ν-3010/ Η αρµόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας διαβιβάζει αντίγραφα των αποφάσεων εγκρίσεων περιβ/κών όρων στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ιαδικασία ΠΠΕΑ και διαδικασία ΕΠΟ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 3 της εύτερης (Β) κατηγορίας ΑΡΘΡΟΝ-8 Εξαιρέσεις 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται συγκεκριµένα έργα και δραστηριότητες από τα αναφερόµενα στην υποκατηγορία 3 τα οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου NATURA 2000 σύµφωνα µε την κοινή υπουργική Αποφ-33318/3028/98 "Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κλπ" (ΦΕΚ-1289/Β/98). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται σύµφωνα µε το Αρθ-6 (παρ.1 εδαφ.α και ε- δαφ.β) της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης µε τις οποίες προσδιορίζονται και οι διαδικασίες ΠΠΕΑ και ΕΠΟ που θα τηρηθούν ως έργα και δραστηριότητες ανώτερης υποκατηγορίας. (Σ.Σ Βλέπε ιευκρινίσεις Εγκ /04 Για έργα και δραστηριότητες των υποκατηγοριών 3 και 4 αντίστοιχα που πραγµατοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολό τους στις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου NATURA 2000) (Σ.Σ βλέπε Αποφ-6412/03 ΦΕΚ-1626/Β/ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραµµατέα" στον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, αποφάσεων αξιολόγησης και υπαγωγής έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3 της Β κατηγορίας στη διαδικασία Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας) 2. Στην ως άνω περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες των διατάξεων των Αρθ-6 και Αρθ-7 του Κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης. 129

9 ΑΡΘΡΟΝ-9 ιαδικασία αξιολόγησης 1. Ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελλο ο οποίος περιλαµβάνει Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου II και τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύµφωνα µε το Αρθ-6 (παρ.1) της παρούσας απόφασης. 2. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί εντός 10 ηµερών αν για το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα θα ακολουθηθεί η διαδικασία των Αρθ-6 και Αρθ-7 ή του Αρθ-11 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που κριθεί ότι το εν λόγω έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται: α) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 2: η ως άνω αρµόδια υπηρεσία προβαίνει σε ΠΠΕΑ σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Αρθ-6. β) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4: εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας η οποία διαβιβάζεται στο (α) οικείο (α) Νοµαρχιακό (ά) Συµβούλιο (α) προκειµένου να λάβει (ουν) γνώση και να ενηµερώσει (ουν) τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους, σύµφωνα µε το Αρθ-5 (παρ.3) του Ν- 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 (παρ.3) του Ν-3010/02. Παράλληλα η εν λόγω απόφαση διαβιβάζεται µαζί µε τον σχετικό φάκελλο στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να ακολουθήσει η διαδικασία του Αρθ Ως κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή της ως άνω κατάταξης λαµβάνονται: α. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας ιδίως, ως προς: το είδος,το µέγεθος του έργου, ή της δραστηριότητας τη συσσωρευτική δράση µε άλλα έργα ή δραστηριότητες τη χρήση των φυσικών πόρων την παραγωγή αποβλήτων τη ρύπανση και τις οχλήσεις τον κίνδυνο ατυχηµάτων, ιδίως ως προς χρησιµοποιούµενες ουσίες ή τεχνολογίες β. Η χωροθέτηση του έργου ή της δραστηριότητας Πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή τη δραστηριότητα ιδίως ως προς: την υπάρχουσα χρήση γης, το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής, την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές α) υγρότοπους β) παράκτιες περιοχές γ) ορεινές και δασικές περιοχές δ) προστατευόµενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα ε) διατηρητέες ή προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία περιοχές ειδικής προστασίας, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική Αποφ-33318/3028/98 (ΦΕΚ-1989/Β/98) στ) περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η κείµενη νοµοθεσία ζ) πυκνοκατοικηµένες περιοχές η) χώροι και τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας γ. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχοµένων επιπτώσεων Οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις των έργων ή της δραστηριότητας πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σηµεία 1 και 2, ιδίως ως προς: την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος του θιγόµενου πληθυσµού), το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων. 130

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ- ιαδικασία ΕΠΟ υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας ΑΡΘΡΟΝ-10 Εξαιρέσεις 1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν υπάγονται: α) συγκεκριµένα έργα και δραστηριότητες από τα αναφερόµενα στην υποκατηγορία 4 τα οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, εν µέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου NATURΑ 2000 σύµφωνα µε την κοινή υπουργική Αποφ-33318/3028/98 (ΦΕΚ-1289/Β/98). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται σύµφωνα µε το Αρθ- 6 (παρ.1 εδαφ.α και εδαφ.β) της εν λόγω Κοινής υπουργικής απόφασης. β) που πραγµατοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολο τους από υπηρεσίες της Περιφέρειας σύµφωνα µε το Αρθ- 4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.5 ) του Ν-3010/02. (Σ.Σ Βλέπε ιευκρινίσεις Εγκ /04 σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική α- δειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων) 2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία του Αρθ-11 αλλά αρµόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της αρ- µόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. (Σ.Σ βλέπε Αποφ-6412/03 ΦΕΚ-1626/Β/ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραµµατέα" στον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, αποφάσεων αξιολόγησης και υπαγωγής έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3 της Β κατηγορίας στη διαδικασία Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας) ΑΡΘΡΟΝ-11 ιαδικασία ΕΠΟ 1. Ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συνοδεύεται από φάκελλο ο οποίος περιλαµβάνει Περιβαλλοντική 'Εκθεση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Περιβαλλοντική 'Εκθεση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή. Το περιεχόµενο της Περιβαλλοντικής Εκθεσης καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκµηριώνουν καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 εδαφ.β του Αρθ-2 του Ν-3010/02. (Σ.Σ Μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.10β) του Ν-3010/03 όπου θα καθορίζεται το περιεχόµενο του φακέλου που υποβάλλεται στις αρµόδιες Υπηρεσίες, βλέπε διευκρινίσεις Εγκ / ΥΠΕΧΩ Ε, /νση Περιβάλλοντος) Στην περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3, για τα οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Περιβαλλοντική Εκθεση συνοδεύεται και από τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας όπως προβλέπεται στο Αρθ-9 (παρ.2 εδαφ.β), µαζί µε αντίγραφο του θεωρηµένου χάρτη - τοπογραφικό από την αρµόδια υπηρεσία της παρ.1 του Αρθ-9 της παρούσης, απ' όπου εµφαίνεται η θέση του έργου ή της δραστηριότητας. 2. Η αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφού εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης τον διαβιβάζει εντός 10 ηµερών στις τυχόν συναρµόδιες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες ή Φορείς και στις κατά τόπο αρµόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν κριθεί αναγκαίο, σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και κατά περίπτωση στους Οργανισµούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισµούς του Αρθ-3 του Ν-2508/97, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί προκειµένου να εκφράσουν γνώµη. (Σ.Σ Βλέπε Εγκ /5510/04 ( ) Απαραίτητη η γνωµοδότηση των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών πριν την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργα ή δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός του δασικού χώρου κλπ, Εγκ-93732/1195/05 ( ) ιευκρινήσεις, σχετικά µε την γνωµοδότηση των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών) Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν τη διαβίβαση του για γνωµοδοτήσεις η ως άνω αρµόδια υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη προστασία του Περιβάλλοντος. 3. Εντός 15 ηµερών από τη παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόµενες υπηρεσίες και φορείς διαβιβάζουν τη γνώµη τους στην αρµόδια ως άνω υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4. Μετά την παραλαβή των ως άνω γνωµοδοτήσεων ή άλλως µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ.3 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωµοδοτήσεις αυτές, εκδίδεται µέσα σε 15 ηµέρες η απόφαση έγκρισης ή µη Περιβαλλοντικών Ορων από τον οικείο Νοµάρχη µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπη- 131

11 ρεσίας περιβάλλοντος της ΝΑ όπως προβλέπεται στο Αρθ-4 (παρ.3) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.3) του Ν-3010/ Η απόφαση έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για να λάβει γνώση και να ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους, σύµφωνα µε το Αρθ-5 (παρ.3) του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-3 του Ν-3010/ Η ως άνω αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΝ-12 Περιεχόµενο απόφασης ΕΠΟ 1. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλονται σύµφωνα µε το Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.1β) του Ν-3010/02, µέτρα, προϋποθέσεις, όροι, περιορισµοί και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας που κατά κύριο λόγο αναφέρονται: α) στο είδος, στο µέγεθος και στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας β) στις οριακές τιµές εκποµπής, που εκφράζονται ως συγκεντρώσεις ή/και φορτία των εκπεµπόµενων ρύπων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και ανάλογα µε τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II του Αρθ-5 της κοινής υ- πουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02) οι οριακές τιµές που έχουν καθορισθεί µε ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, εφαρµόζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις των οριακών τιµών. (Σ.Σ Βλέπε επίσης Αποφ-ΗΠ/54409/2632/04 ΦΕΚ-1931/Β/ ,Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση των µονάδων καύσης ή άλλων µονάδων που εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα, καθορισµός οριακών τιµών εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου. Σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ-87/03). γ) σε περίπτωση απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα, στον καθορισµό ενδεχοµένως ειδικών οριακών τιµών σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα προγράµµατα µείωσης της ρύπανσης των υδατικών α- ποδεκτών όπως προβλέπεται στο Αρθ-4 της ΠΥΣ-2/01 και στο Αρθ-4 της κοινής υπουργικής Αποφ-4859/01 (ΦΕΚ-253/Β/01). δ) στα τεχνικά έργα, µέτρα, όρους και περιορισµούς που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος τα οποία αναφέρονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων. ε) στην παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και από τον κύριο του έργου ή δραστηριότητας. στ) στο περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στοιχεία του και ενδεχοµένως στις ειδικά προστατευόµενες ζώνες και στον καθορισµό αναγκαίων για τη διατήρηση τους µέτρων και έργων. ζ) στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, στους ειδικούς όρους ισχύος της καθώς και των προϋποθέσεων για την αναθεώρηση της σύµφωνα µε το Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.7) του Ν-3010/ Εάν κατά την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου ή µιας δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, µε όµοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάµενοι σύµφωνα µε το Αρθ-2 (παρ.8) του Ν-3010/ Στη περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02), η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκτός από τα στοιχεία που περιγράφονται στην προηγούµενη παρ.1 αναφέρεται επιπλέον και σε µέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας της ατµόσφαιρας, του νερού και του εδάφους ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του ιδίως µε: α) τον καθορισµό οριακών τιµών εκποµπής σύµφωνα µε τη παρ.1 εδαφ.β για τις ρυπαντικές ουσίες που α- ναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτηµα II του Αρθ-16 της παρούσας απόφασης, οι οποίες αναµένεται να εκπέ- µπονται σε σηµαντική ποσότητα και να διασπείρονται στο νερό, τον αέρα και το έδαφος. Στη προκειµένη περίπτωση εφόσον χρειάζεται επιβάλλονται όροι, περιορισµοί, µέτρα και προϋποθέσεις για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών και µέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Στις εγκαταστάσεις της παρ.6.6 του παραρτήµατος II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 κατά τον καθορισµό οριακών τιµών εκποµπής λαµβάνονται υπόψη οι προσαρµοσµένες σε αυτές πρακτικές µεθοδεύσεις. 132

12 β) την χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Ι (παρ.6) του Αρθ-16 της παρούσας απόφασης και λαµβανόµενης υπόψη µεταξύ των άλλων της Κοινοτικής και της ιεθνούς εµπειρίας και πρακτικής, προκειµένου να καθορισθούν οι ως άνω οριακές τιµές χωρίς να προδιαγράφεται η χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνικής ή τεχνολογίας. Για τον καθορισµό αυτών των οριακών τιµών λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Εάν ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι (παρ.5) του Αρθ-16 της παρούσας απόφασης, το οποίο έχει καθορισθεί µε ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας επιβάλλει όρους αυστηρότερους από αυτούς που είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών επιβάλλονται πρόσθετοι όροι µε την επιφύλαξη άλλων µέτρων που µπορεί να ληφθούν για την τήρηση των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος. γ) την πρόβλεψη όρων για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης σε µεγάλη απόσταση και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του. δ) την δυνατότητα επιβολής προσωρινών παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις των εδαφ.β και εδαφ.γ αν η τήρησή τους µέσα σ' ένα εξάµηνο εξασφαλίζεται µε πρόγραµµα αποκατάστασης για µείωση της ρύπανσης εγκεκριµένο από την αρµόδια για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή. ε) τον καθορισµό κατάλληλων απαιτήσεων παρακολούθησης των απορρίψεων, στις οποίες καθορίζεται η µεθοδολογία και η συχνότητα των µετρήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης των µέτρων, καθώς και η υποχρέωση καταγραφής και παροχής στην αρµόδια αρχή των αναγκαίων στοιχείων για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί µε σχετική απόφαση. Για τις εγκαταστάσεις της παρ.6.6 του παραρτήµατος II της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02, κατά τη θέσπιση των µέτρων αυτών µπορούν να λαµβάνονται υπόψη το κόστος και η ωφέλεια. στ) Τον καθορισµό µέτρων σχετικά µε τις µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ετσι, όταν κινδυνεύει το περιβάλλον να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την έναρξη λειτουργίας, τις διαρροές, τις δυσλειτουργίες, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας. ζ) την επιβολή υποχρέωσης στον φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας: i) να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την αρµόδια αρχή για τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των απορρίψεων της εγκατάστασης και το συντοµότερο δυνατό για κάθε συµβάν ή ατύχηµα που επηρεάζει ση- µαντικά το περιβάλλον. (Σ.Σ βλέπε Εγκ /03 Υποχρέωση ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης εκποµπών και α- ποβλήτων) Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις µέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις. ii) να παρέχει στους εκπροσώπους της αρµόδιας αρχής κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγµατοληψία και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟΝ-13 ιαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας 1. Προκειµένου να εκτιµηθεί αν από τον εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση, τροποποίηση υφισταµένων έργων ή δραστηριοτήτων επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει φάκελο του οποίου το περιεχόµενο καθορίζεται στην απόφαση της παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.10β) του Ν-3010/02. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία ανάλογα µε την υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα, η οποία εντός 30 ηµερών αποφαίνεται αν απαιτείται η υποβολή ΠΠΕ προκειµένου να γίνει νέα προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγησηή ΜΠΕ ή Περιβαλλοντική 'Εκθεση προκειµένου να επιβληθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. (Σ.Σ Μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.10β) του Ν-3010/03 όπου θα καθορίζεται το περιεχόµενο του φακέλου που υποβάλλεται στις αρµόδιες Υπηρεσίες, βλέπε διευκρινίσεις Εγκ / ΥΠΕΧΩ Ε, /νση Περιβάλλοντος) 2. Σε περίπτωση ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ή παράτασης της χρονικής ισχύος της), ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει φάκελο του οποίου το περιεχόµενο καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.10β) του Ν- 3010/02. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία ανάλογα µε την υποκατηγορία στην οποία ε- ντάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα η οποία εντός 30 ηµερών αποφαίνεται αν απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής 'Εκθεσης. 133

13 3. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02) η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης µε την επιφύλαξη του Αρθ-14 (παρ.1) επανεξετάζει και ενδεχοµένως αναπροσαρµόζει τους περιβαλλοντικούς όρους όταν: η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπής ή να καθορισθούν νέες οριακές τιµές εκποµπής, ουσιαστικές µεταβολές των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών επιτρέπουν σηµαντική µείωση των εκποµπών χωρίς υπερβολικό κόστος, η ασφάλεια εκµετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρµογή άλλων τεχνικών, αυτό επιβάλλεται από νέες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟΝ-14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τα υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ-ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02) η χορηγηθείσα σ' αυτά έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της, επανεξετάζεται και υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης το αργότερο µέχρι τις µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 2. α) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παρ.10β του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.ββ) του Ν-3010/02, καθώς και, β) για µελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση των προαναφερόµενων αποφάσεων ισχύουν τα ακόλουθα: i) η Μελέτη του Πίνακα 1 του Αρθ-16 της κοινής υπουργικής Αποφ-69269/5387/90 (ΦΕΚ-678/Β/90) αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Ι της παρούσας. ii) η Μελέτη του Πίνακα 2 του Αρθ-16 της κοινής υπουργικής Αποφ-69269/5387/90 (ΦΕΚ-678/Β/90) αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου II της παρούσας. iii) η Μελέτη του Πίνακα 3 του Αρθ-16 της κοινής υπουργικής Αποφ-69269/5387/90 (ΦΕΚ-678/Β/90) όπως τα περιεχόµενα της έχουν εξειδικευθεί µε εγκυκλίους των αρµοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε, α- ποτελεί την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Ι και τύπου II καθώς και της Περιβαλλοντικής Εκθεσης της παρούσας. Η µεταβατική διάταξη της παρ.2β ανωτέρω, παύει να ισχύει ένα (1) έτος µετά την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης της παρ.10β του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-2 του Ν-3010/02, εφόσον η αντίστοιχη µελέτη δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση. (Σ.Σ Μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παρ.10 του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 (παρ.10β) του Ν-3010/03 όπου θα καθορίζεται το περιεχόµενο του φακέλου που υποβάλλεται στις αρµόδιες Υπηρεσίες, βλέπε διευκρινίσεις Εγκ / ΥΠΕΧΩ Ε, /νση Περιβάλλοντος) 3. ιαδικασίες για ΠΠΕΑ και ΕΠΟ που εκκρεµούν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το Αρθ-6 του Ν-3010/02. ΑΡΘΡΟΝ-15 Με την επιφύλαξη του Αρθ-6 του Ν-3010/02 και του Αρθ-14 της παρούσας από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι διατάξεις των Αρθ-6, Αρθ-7, Αρθ-8, Αρθ-9 και Αρθ-10 της κοινής υπουργικής Α- ποφ-69269/5387/90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ" (ΦΕΚ-678/Β/90) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν. ΑΡΘΡΟΝ-16 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήµατα Ι και II που αναφέρονται στα έργα και τις δραστηριότητες του Παραρτήµατος II του Αρθ-5 της κοινής υπουργικής Αποφ- ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ-1022/Β/02) και είναι τα ακόλουθα: 134

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση του Θεσµού της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων και ραστηριοτήτων κατόπιν της Εναρµόνισης του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Ιωάννης. Μαναριώτης ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιβαλλοντική Μελέτη- Μελέτη/Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Περιβάλλοντος. Νοµοθεσία

Προστασία Περιβάλλοντος. Νοµοθεσία Προστασία Περιβάλλοντος Νοµοθεσία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν. 1650/86

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν-1650/86 " Για την προστασία του περιβάλλοντος "

Ν-1650/86  Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν-1650/86 " Για την προστασία του περιβάλλοντος " (ΦΕΚ-160/Α/16-10-86) Εκδίδοµεν τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Βασικές 'Εννοιες. ΑΡΘΡΟ 1. Σκοπός. ΑΡΘΡΟ 2. Ορισµοί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ

Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ E-mail:v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr ΕΡΓΟ ορίζεται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση ή συντήρηση και η δημιουργία αυτοτελούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τι μπορεί να θεωρηθεί ως περιβαλλοντική παρέμβαση;

Άθως Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τι μπορεί να θεωρηθεί ως περιβαλλοντική παρέμβαση; Τι μπορεί να θεωρηθεί ως περιβαλλοντική παρέμβαση; Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Άθως Το όρος Άθως στην ομώνυμο χερσόνησο της Χαλκιδικής Η πρόταση του αρχιτέκτονα Δεινοκράτη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Αρθρο 1. Σκοπός.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Αρθρο 1. Σκοπός. Νόµος 1650 της 15/16.10.86. Για την προστασία του περιβάλλοντος.- (Α' 160). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αρθρο 1. Σκοπός. 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK Α 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Το Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK Α 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 200504 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων

ΑΡΘΡΟΝ-1 Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις Οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις Ν 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α 25-4-02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκδίδοµε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017 Στόχος και Κίνητρο Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην διαδικασία αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 06: Ο θεσμός της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 145799/05 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1002Β Μέγεθος κειμένου: 83,328 KB Αριθμ. οικ. 145799 /05 (ΦΕΚ 1002 Β /18-7-2005): Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής. σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα,

«Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής. σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα, «Κατευθύνσεις περιβαλλοντικής πολιτικής για το σχεδιασμό σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα» Ρ. Κλαμπατσέα, 28.5.2013 Άρθρο 24, Σύνταγμα Αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ορίζει,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ιοίκηση του ΣΒΒΕ, ενόψει της σύγκλησης της επιτροπής για την αναµόρφωση της βιοµηχανικής νοµοθεσίας, κατέθεσε στον κ. Μ. Τζαφέρη,

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Επαµεινώνδας Τολέρης

ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Επαµεινώνδας Τολέρης ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική Οδηγία 97/11/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση

Περιβαλλοντική διαχείριση ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜSc Υγιεινολόγος Μηχανικός EPFL-Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΑΔΑ: BE261-2AY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ημήτρης Κ. Μέλισσας Η Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΗΟδηγία2001/42/ΕΚ αποτελεί μία μόνο μορφή της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία: 8-4-2003 Α.Π.: 1962 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ.Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ.Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ930-Θ4Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΕΥΠΕ (σχ /08) ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: ΒΛ930-Θ4Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΕΥΠΕ (σχ /08) ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170077 ΕΥΠΕ (σχ. 101993/08) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 22/5/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 18358 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα στοιχεία γ), δ) και ε) του εδαφίου 1 και του εδαφίου 2, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650 της 15/ Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α' 160)

Νόμος 1650 της 15/ Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α' 160) Νόμος 1650 της 15/16.10.86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α' 160) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα