Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ""

Transcript

1 Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources via the Z39.50 protocol & "The ARGO" Web Gate Μανόλης Πεπονάκης, Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) / ΕΙΕ Βασ. Κωνσταντίνου , Αθήνα {epepo, troutpegli, Manolis Peponakis, Ntina Troutpegli, Michalis Sfakakis National Documentation Centre (NDC) / NHRF 48 Vassileos Constantinou Av GR-11635, Athens {epepo, troutpegli, Περίληψη Στην εργασία αυτή εξετάζονται προβλήµατα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο µιας ενιαίας πρόσβασης σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον εργασίας, όπου οι διαφορετικοί βιβλιογραφικοί κατάλογοι διατίθενται µέσω του Z39.50 πρωτοκόλλου. Το σηµείο αναφοράς είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε διαφορετικούς καταλόγους βιβλιοθηκών (πηγές) µε βάση το πρωτόκολλο, καθώς και η ένταξη των αποτελεσµάτων (βιβλιογραφικών εγγραφών) που προκύπτουν από κάθε πηγή σε ένα ενιαίο σύνολο αποτελεσµάτων. Κάποια από τα προβλήµατα αυτά πηγάζουν από τις διαφορετικές υλοποιήσεις του πρωτοκόλλου ενώ άλλα προέρχονται από την ανοµοιογένεια που παρουσιάζουν οι ίδιες οι βάσεις δεδοµένων των καταλόγων αυτών, τόσο σε επίπεδο δοµής (π.χ. διαφορετικά πρότυπα κωδικοποίησης) όσο και σε επίπεδο περιεχοµένου. Τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης εξέτασης εντοπίζονται τόσο στη διαδικασία της αναζήτησης όσο και στη διαδικασία της ανάκτησης των εγγραφών. Οι δύο διαδικασίες εξετάζονται µεµονωµένα, τόσο γιατί αποτελούν δύο διακριτά στάδια, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, αλλά κυρίως λόγω των διαφορετικών προβληµάτων που προκύπτουν σε κάθε στάδιο. Κατά τη διαδικασία της αναζήτησης, τα προβλήµατα εστιάζονται κυρίως γύρω από τον εντοπισµό εγγραφών και πολύ περισσότερο από το αν τελικά το σύνολο αποτελεσµάτων ανταποκρίνεται στα πραγµατικά κριτήρια που θέτει ο χρήστης. Αυτά προκύπτουν, καταρχήν, λόγω της υλοποίησης διαφορετικών χαρακτηριστικών αναζήτησης (attributes) του Z39.50 πρωτοκόλλου από την εκάστοτε βιβλιοθήκη. Στα διαφορετικά χαρακτηριστικά αναζήτησης προστίθεται η έλλειψη χρήσης κοινών εργαλείων όπως καθιερωµένες αποδόσεις ή θεµατικά και ταξινοµικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός τεκµηρίων που εµπίπτουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες να γίνεται ακόµη δυσχερέστερος. Κατά τη διαδικασία της ανάκτησης, τα προβλήµατα σχετίζονται µε δυσκολίες ένταξης των εγγραφών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές σε ένα οµοιόµορφο σύνολο 1

2 αποτελεσµάτων. Καθοριστικής σηµασίας είναι η έλλειψη µιας κοινής διάταξης δεδοµένων, καθώς µία µερίδα βιβλιοθηκών χρησιµοποιεί το MARC21 ενώ µία άλλη το UNIMARC. Επίσης, σηµαντικό ρόλο κατέχει η ποικιλία των συνόλων χαρακτήρων (character sets) που υλοποιούνται από τα επιµέρους συστήµατα. Ενδεικτική παρενέργεια των παραπάνω αποτελεί η αδυναµία αξιοποίησης του συνόλου αποτελεσµάτων στο πλαίσιο µιας διαδικασίας κοινής χρήσης πόρων. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων και οι λύσεις που δόθηκαν µέσα από την υλοποίηση του Z39.50 client που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, καθώς επίσης και η εφαρµογή του στο περιβάλλον πρόσβασης ΑΡΓΩ. Λέξεις κλειδιά: Αναζήτηση-Ανάκτηση πληροφοριών, ιαλειτουργικότητα, Πρωτόκολλο Z39.50, Κοινή χρήση πόρων. Abstract The adoption of the Z39.50 information retrieval protocol for use in the integrated library systems environment has put the possible ways of communication among them under a new perspective. It s been sometime since, in the context of delivering new services, almost every Hellenic academic library has incorporated the Z39.50 protocol in their automation systems. The issue rising is: in what extent the protocol s features have been exploited and whether the final goal is achieved according to its current implementations. This study examines interoperability problems towards a one-stop access point within a distributed interface, where the various bibliographic catalogues are accessible using the Z39.50 protocol. The highlight is the possibility of conducting simultaneous searches in a number of library catalogues (resources) based on the protocol, as well as the incorporation of the results (bibliographic records) which occur from each, single resource in a unified result set. Some of these problems occur due to the heterogeneity of the databases themselves both in structure (different codification standards) and in respect of their content. Issues in need for a thorough examination are identified both within the searching procedure, as well as within the records retrieval procedure. These two stages are studied separately, because they are defined as separate functions according to the protocol, but, mainly, because of the distinct nature of the problems occurring during each of the above mentioned stages. During the search procedure, benchmark problems are both the tracking of the records and, furthermore, the confident reassurance that the final result set comprises of responses relevant to the criteria, set by the user initially, as necessary in order to successfully meet the query needs. These problems occur, primarily, because of the various implementations of the Z39.50 protocol s search attributes adopted by each library. Additionally, there is a lack of commonly used tools, namely authorities or subject and classification systems. The latter makes locating the documents of certain categories even harder. During the retrieval procedure, the problems occurring relate to difficulties in incorporating records deriving from various resources into a unified result set. Of major importance is the lack of a common data format, as a number of libraries use MARC21, whilst another uses 2

3 UNIMARC. The importance of the variety of character sets implemented by the various systems has, also, to be mentioned here. Consequently, there is an apparent weakness in exploiting the result set in the context of resource sharing. Finally, the way for dealing with the above mentioned problems is presented in this study, along with the specific solutions provided by the Z39.50 client developed by the National Documentation Centre. Its implementation in the access environment of ARGO is, also, presented. Keywords: Information Retrieval, Interoperability, Z39.50 protocol, Resource sharing Εισαγωγή Το πρόβληµα της ταυτόχρονης πρόσβασης σε πολλές πληροφοριακές πηγές απασχολεί τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης εδώ και αρκετά χρόνια. Οι πρώτες προσεγγίσεις για τη λύση του προβλήµατος αφορούσαν στη δηµιουργία κεντρικών συλλογικών καταλόγων. Τα τελευταία χρόνια, και σε συνδυασµό µε την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και των δικτύων, το κλίµα έχει µεταστραφεί και δίνεται βαρύτητα στη δηµιουργία κατανεµηµένων συλλογικών καταλόγων. Στην ουσία, πρόκειται για εικονικούς συλλογικούς καταλόγους. Σε µία τέτοια προσέγγιση, δυναµικής σύνδεσης σε πραγµατικό χρόνο, κυρίαρχο ρόλο στην επικοινωνία κατέχει το πρωτόκολλο Z Το Z39.50 είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα επικοινωνήσουν δύο διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα, µε βάση την αρχιτεκτονική Client/Server, µε απώτερο σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών (NISO 2002). Στο πλαίσιο µιας τέτοιας επικοινωνίας, διαφορετικές πληροφοριακές πηγές (targets), που διατίθενται από αντίστοιχους Z-servers, µπορούν να αναζητηθούν ταυτόχρονα από έναν Z-client (origin). Ουσιαστικά, το πρωτόκολλο θέτει τις βάσεις για τη λύση στο πρόβληµα διαλειτουργικότητας που υπάρχει ανάµεσα στις διαφορετικές πηγές λόγω ασυµβατότητας ή/και ανοµοιογένειας των δεδοµένων τους. Στο πλαίσιο αυτό, και µε δεδοµένο ότι οι περισσότερες ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες υλοποιούν το Z39.50 πρωτόκολλο, εξετάζεται κατά πόσο είναι δυνατό να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του πρωτοκόλλου, ώστε να υπάρξει ένας εικονικός συλλογικός κατάλογος για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, ικανός να ανταποκριθεί µε συνέπεια στις απαιτήσεις των χρηστών του. Για την έρευνα επιλέχθηκαν ενδεικτικά δέκα ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, από όλη την Ελλάδα, µε κριτήρια την ποικιλία των συστηµάτων αυτοµατοποίησης και την διαφορετική διάταξη των βιβλιογραφικών εγγραφών. Επτά από τις βιβλιοθήκες είχαν ως εσωτερική διάταξη εγγραφής το UNIMARC και τρεις το MARC21 ενώ υπήρχαν πέντε διαφορετικά συστήµατα αυτοµατισµού. Τα ονόµατα των βιβλιοθηκών και των συστηµάτων αυτοµατοποίησής τους προτιµήθηκε να µην ανακοινωθούν. Έλεγχοι σχετικά µε τη συµπεριφορά των servers γίνονται από την Άνοιξη του Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που ίσχυε το Σεπτέµβριο του Οι Z39.50 clients που χρησιµοποιήθηκαν για την πρόσβαση στους servers των βιβλιοθηκών ήταν: το BookWhere, ο Z39.50 client του ΑΒΕΚΤ, και ο Ζέφυρος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αναζητήσεις έγιναν από τους 3

4 ιστότοπους των βιβλιοθηκών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν εντοπίστηκαν σε κανέναν ιστότοπο βιβλιοθήκης τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του Z39.50 server της και όλα τα παρακάτω συµπεράσµατα προέκυψαν από την υποβολή ερωτήσεων και την εξέταση των αποτελεσµάτων κάθε φορά. ιαδικασία αναζήτησης Γενικά Το σηµείο αναφοράς για τη διαδικασία της αναζήτησης είναι το πρωτόκολλο Z39.50 και τα χαρακτηριστικά (attributes) κάθε ερωτήµατος, τα προβλεπόµενα από το BIB-1 Attribute set. Ο στόχος είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στους καταλόγους των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και παράλληλα να εξετασθεί αν τα αποτελέσµατα ανταποκρίνονται στην ερώτηση που υποβλήθηκε. Με βάση το πρωτόκολλο Z39.50, ο client στέλνει την ερώτηση και οι servers αναλαµβάνουν την αποκωδικοποίηση της ερώτησης και την εκτέλεσή της. Το κάθε ερώτηµα µπορεί να συνοδεύεται από µια σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία το προσδιορίζουν και το επεξηγούν. Το πιο βασικό, και ουσιαστικά υποχρεωτικό, χαρακτηριστικό κάθε ερωτήµατος είναι το πεδίο ή τα πεδία στα οποία θα πρέπει να διεξαχθεί η αναζήτηση (use attribute). Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που στέλνει ο client (σύµφωνα µε το Bib-1) ανήκουν σε 5 κατηγορίες, κάθε µία από τις οποίες µπορεί να πάρει διάφορες τιµές. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: relation = σχέση, truncation = αποκοπή, structure = δοµή, position = θέση, completeness = πληρότητα. Κάθε µία από τις κατηγορίες περιέχει µία σειρά από τιµές οι οποίες ορίζονται στο Bib-1 attribute set. Επειδή υπάρχει µεγάλος αριθµός χαρακτηριστικών σε κάθε κατηγορία, µε αποτέλεσµα οι πιθανοί συνδυασµοί να µπορούν να ανέλθουν σε αρκετές εκατοντάδες, ορίσθηκε ως σηµείο εκκίνησης η απόκριση των servers στα πέντε πιο διαδεδοµένα ευρετήρια σύµφωνα µε την Index Data (Σεπτέµβριος 2004). Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η απόκριση ή όχι των servers όταν τους υποβάλλεται ερώτηµα µε µόνο χαρακτηριστικό αυτό του ευρετηρίου (Use Attribute). Βιβλιοθήκη Οποιοδήποτε Any (1016) Πίνακας 1 Τίτλος Title (4) Συγγραφέας Author (1003) Θέµα Subject Heading (21) ISBN (7) Βιβλιοθήκη Α Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Β Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Γ Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Βιβλιοθήκη Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Ε Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη ΣΤ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Ζ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Η Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Θ Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Ι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 4

5 Από τον πίνακα 1 είναι προφανές ότι µόνο για τα τρία από τα πέντε ευρετήρια (Τίτλος, Συγγραφέας, Θέµα) µπορεί να διεξαχθεί αναζήτηση σε όλες τις βιβλιοθήκες. Το ευρετήριο "Οποιοδήποτε" χρησιµοποιείται από το 80% των Z39.50 servers σε παγκόσµιο επίπεδο (Index Data 2004). Στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του δείγµατος το ποσοστό πέφτει στο 60%. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσµατα από έναν εκτενή και διεξοδικό έλεγχο συµβατότητας σε πεδία τα οποία παραδοσιακά δοµούνται ως σηµεία πρόσβασης. Αναζήτηση µε βάση το συγγραφέα Το πρώτο σηµείο που εξετάστηκε είναι οι προεπιλεγµένες τιµές που ισχύουν στους servers του δείγµατος όταν διεξάγεται µια αναζήτηση στα πεδία του συγγραφέα χωρίς να αποστέλλει ο client κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Στον πίνακα 2 εµφανίζονται οι προεπιλεγµένες τιµές που υιοθετούν οι servers των βιβλιοθηκών για την αναζήτηση µε βάση το συγγραφέα. Πίνακας 2 Βιβλιοθήκη Ευρετήριο Συγγραφέα οµή Αποκοπή Πληρότητα Βιβλιοθήκη Α Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Β Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Γ Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Ε Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη ΣΤ Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Ζ Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Η Φράση εξιά Αποκοπή Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Θ Λέξεις Όχι Incomplete Subfield Βιβλιοθήκη Ι Φράση εξιά Αποκοπή Incomplete Subfield Στον πίνακα 2 εµφανίζεται µια σχετική οµοιοµορφία στον τρόπο που αντιµετωπίζεται ο συγγραφέας, αφού οι οκτώ στους δέκα servers δείχνουν να συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο. Ως παράδειγµα τέθηκε η ερώτηση : Συγγραφέας = Smith, John χωρίς κανένα άλλο χαρακτηριστικό. ιαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλοι απάντησαν µε οµοιόµορφο τρόπο. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δεν ήταν µόνο εγγραφές όπου συγγραφέας ήταν ο Smith, John αλλά και έργα που είχαν γραφτεί από δύο συγγραφείς µε ονόµατα όπως Smith, Douglas και Nelsen, John κ.τ.λ.. Αναµενόµενο, µια και στους περισσότερους servers η ερώτηση εκτελέστηκε ως λέξεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 235 εγγραφές. Για να περιοριστούν τα αποτελέσµατα σε έργα του "Smith, John" υποβλήθηκε ξανά η ίδια ερώτηση, αλλά προστέθηκε και το χαρακτηριστικό της δοµής και ζητήθηκε ως φράση. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθούν οι εγγραφές σε 48. Ο θόρυβος που είχε η αρχική απάντηση δεν υπάρχει πλέον. Όµως η σιωπή από τα συστήµατα είναι µεγάλη. Κύρια αιτία είναι η αλλαγή των χαρακτηριστικών σε σχέση µε τον Πίνακα 2. Συγκεκριµένα, για την ερώτηση Συγγραφέας = "Smith, John", δοµή = Φράση διαπιστώθηκε: 5

6 Σε 5 βιβλιοθήκες η απάντηση περιελάµβανε µόνο τις εγγραφές όπου υπήρχε η ακριβής φράση Smith, John και µόνον αυτή (complete field). Αυτό σηµαίνει ότι αν, για παράδειγµα, µετά το ονοµατεπώνυµο ακολουθούσε και η ηµεροµηνία γέννησης οι εγγραφές δεν συµπεριλαµβάνονταν στο αποτέλεσµα. Στις άλλες 5 βιβλιοθήκες οι εγγραφές συµπεριλαµβάνονταν στα αποτελέσµατα, αρκεί να υπήρχε η φράση Smith, John (incomplete subfield) o Σε 2 βιβλιοθήκες αυτής της οµάδας έπρεπε να ξεκινάει έτσι το πεδίο (first in field) ενώ στις άλλες 3 δεν ήταν απαραίτητο να βρίσκονται οι δύο λέξεις στην αρχή του πεδίου (any position in field). Στις 2 από τις 10 ακόµη και αν προσθέτονταν στο χαρακτηριστικό πληρότητας η τιµή Incomplete Subfield, η συµπεριφορά του server παρέµενε η ίδια και δεν θεωρούσε ότι οι εγγραφές εµπίπτουν στα κριτήρια της αναζήτησης. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η αρχική οµοιοµορφία παύει να υφίσταται όταν ο χρήστης επιχειρήσει να γίνει πιο συγκεκριµένος και να υποβάλει την ερώτηση µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στάθηκε αδύνατο να βρεθεί ένας ενιαίος τρόπος αναζήτησης ώστε να εντοπιστούν τα έργα ενός συγγραφέα του οποίου δεν ήταν γνωστή η καθιερωµένη ονοµασία. Επιχειρήθηκε, λοιπόν, να εξετασθεί κατά πόσο ήταν εφικτή µια αναζήτηση µε το πλήρες καθιερωµένο όνοµα ενός συγγραφέα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Αναζητήθηκε ένα συγκεκριµένο βιβλίο. Το βιβλίο είχε τίτλο "Two studies in ancient Macedonian topography" και είναι γραµµένο από δύο Έλληνες συγγραφείς. Το έργο εντοπίστηκε σε τέσσερις από τις δέκα βιβλιοθήκες του δείγµατος. Το όνοµα του πρώτου συγγραφέα ως σηµείο πρόσβασης βρέθηκε καθιερωµένο µε τους παρακάτω τρόπους: Χατζόπουλος, Μ.Β. (Μιλτιάδης Β.) (Βιβλιοθήκη ) Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. (Βιβλιοθήκη Ε & Βιβλιοθήκη ΣΤ) Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β., (Βιβλιοθήκη Α) Από τα όσα προηγήθηκαν είναι προφανές ότι η πολυµορφία των καθιερωµένων ονοµάτων των συγγραφέων σε συνδυασµό µε την υλοποίηση διαφορετικών χαρακτηριστικών από κάθε server καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ταυτόχρονη αναζήτηση. Στις περιπτώσεις δε όπου και το όνοµα και το επώνυµο του συγγραφέα είναι ιδιαίτερα κοινά (π.χ. Παπαδόπουλος, Γιώργος), αν ο χρήστης είναι ιδιαίτερα γενικός και δεν δηλώσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, θα πάρει µεγάλο αριθµό µη σχετικών εγγραφών. Αν, από την άλλη, γίνει συγκεκριµένος και προσθέσει το χαρακτηριστικό της φράσης, θα χάσει τις εγγραφές από µερίδα βιβλιοθηκών που έχουν προσθέσει και άλλες πληροφορίες στο πεδίο του συγγραφέα - όπως την ηµεροµηνία γέννησης - και ταυτόχρονα το σύστηµά τους θα θεωρήσει ότι το ονοµατεπώνυµο πρέπει να αναζητηθεί ως complete field. Θεµατική αναζήτηση (µε βάση λεκτική απόδοση ή ταξινοµικό αριθµό) Η προσέγγιση του υλικού µε θεµατικά κριτήρια παρουσίασε περισσότερες δυσκολίες. Οι καθιερωµένες αποδόσεις των θεµάτων παρουσίαζαν τόσο µεγάλη ποικιλία που στάθηκε αδύνατο να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. Σε πολλές εγγραφές τα θέµατα ήταν µόνο στην αγγλική γλώσσα ενώ ο κατάλογος της βιβλιοθήκης περιείχε και ελληνικά θέµατα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν µη ελεγχόµενοι θεµατικοί όροι (πεδίο 610 του UNIMARC) παράλληλα µε θεµατικές επικεφαλίδες (πεδίο 606 του UNIMARC). Σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν µόνο 6

7 µη ελεγχόµενοι θεµατικοί όροι και σε άλλες µόνο επικεφαλίδες. Όσες φορές εντοπιζόταν το ίδιο τεκµήριο σε δύο ή περισσότερες βιβλιοθήκες οι θεµατικές επικεφαλίδες συνέπιπταν σπάνια. Παρατηρήθηκε αρκετές φορές ότι οι εγγραφές, κυρίως για ξενόγλωσσα έργα, προέρχονταν από άλλα καταλογογραφικά κέντρα, κατά βάση του εξωτερικού, και επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε µια τάση να διατηρούνται οι αρχικές ξενόγλωσσες - θεµατικές επικεφαλίδες. Η εξέταση των χαρακτηριστικών έδειξε µια σχετική οµοιογένεια όσων αφορά την υλοποίησή τους από τις βιβλιοθήκες του δείγµατος. Οι οχτώ στις δέκα θεωρούσαν τους προς αναζήτηση όρους ως λέξεις χωρίς αποκοπή και οι δύο φράση µε δεξιά αποκοπή ενώ και για τις δέκα ήταν incomplete subfield. Όµως, η ταυτόχρονη αναζήτηση είχε ήδη καταστεί ουσιαστικά αδύνατη λόγω της ποικιλίας των λεκτικών αποδόσεων. Αφού η θεµατική προσέγγιση µε βάση τις λεκτικές αποδόσεις στάθηκε ιδιαίτερα δυσχερής έγινε προσπάθεια θεµατικής προσέγγισης του υλικού µε βάση τα ταξινοµικά συστήµατα. Ωστόσο, και η προσέγγιση µε βάση το κριτήριο αυτό παρουσίασε πολλά προβλήµατα. Καταρχήν, εντοπίστηκαν τρία διαφορετικά ταξινοµικά συστήµατα. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι οι µισοί από τους servers του δείγµατος δεν υποστήριζαν αναζήτηση µε βάση το ταξινοµικό αριθµό. Στον πίνακα 3 εµφανίζονται τα ταξινοµικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται καθώς και αν γίνεται ή όχι αναζήτηση σε αυτά. Πίνακας 3 Βιβλιοθήκη Ταξινοµικό σύστηµα Αναζήτηση Βιβλιοθήκη Α DDC, UDC εν Υποστηρίζεται για κανένα από τα δύο Βιβλιοθήκη Β DDC Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη Γ DDC εν Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη LCC εν Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη Ε LCC Βιβλιοθήκη ΣΤ LCC Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη Ζ DDC Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη Η DDC Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη Θ LCC εν Υποστηρίζεται Βιβλιοθήκη Ι DDC Υποστηρίζεται Ο server δείχνει ότι εκτελεί την ερώτηση αλλά δεν επιστρέφει ποτέ αποτελέσµατα, ακόµη και όταν υπάρχει ο ζητούµενος αριθµός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούν µόνο ένα ταξινοµικό σύστηµα εντοπίστηκαν εγγραφές και άλλου. Μια πρόχειρη ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο, κατά κανόνα, για εγγραφές που προέρχονταν από άλλη βιβλιοθήκη (πρωτότυπη καταλογογράφηση). Με όσα αναφέρθηκαν για τη διαδικασία της αναζήτησης είναι προφανές ότι οι ερωτήσεις που υποβάλλονται, αν µπορούν να εκτελεστούν, αποκτούν αρκετά διαφορετικό νόηµα σε κάθε server. Επίσης, διαφαίνεται έλλειψη βιβλιοθηκονοµικής σύµπνοιας στο τρόπο αντιµετώπισης των κλασικών βιβλιοθηκονοµικών θεµάτων, όπως είναι η διαµόρφωση κοινών καθιερωµένων αποδόσεων. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η ταυτόχρονη αναζήτηση καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής και αναποτελεσµατική. 7

8 ιαδικασία ανάκτησης Ως διαδικασία ανάκτησης ορίζεται το στάδιο κατά το οποίο τα επιµέρους σύνολα αποτελεσµάτων καταλήγουν στον client. Το κεντρικό ζητούµενο σε αυτή τη φάση είναι εάν τα επιµέρους αποτελέσµατα µπορούν να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του άρθρου, από τις βιβλιοθήκες που εξετάστηκαν οι τρεις χρησιµοποιούν ως εσωτερική διάταξη των βιβλιογραφικών εγγραφών τους το MARC21 και οι επτά το UNIMARC. Ως εκ τούτου, τα επιµέρους αποτελέσµατα δεν αποτελούν ένα οµογενοποιηµένο ενιαίο σύνολο από την πλευρά της διάταξης των εγγραφών. Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα για την ένταξη των επιµέρους αποτελεσµάτων σε ένα κοινό σύνολο ήταν η πολλαπλότητα των συνόλων χαρακτήρων. Στις δέκα βιβλιοθήκες του δείγµατος απαντήθηκαν πέντε διαφορετικά σύνολα χαρακτήρων. Πρόσθετο σηµείο ασυµβατότητας είναι οι πληροφορίες για τα αντίτυπα. Οι τρεις στους δέκα servers δεν στέλνουν καθόλου πληροφορίες αντιτύπων. Οι υπόλοιποι επτά, αν και στέλνουν πληροφορίες, αυτές δεν είναι δοµηµένες µε τον ίδιο τρόπο. Στο σηµείο των αντιτύπων υπάρχουν βέβαια αντικειµενικές δυσκολίες αφού το UNIMARC bibliographic format δεν έχει ακόµη συµπεριλάβει πεδία αντιτύπων από το πολύ πρόσφατο UNIMARC holdings. Το πεδίο 850, που υπάρχει στην παρούσα έκδοση του UNIMARC bibliographic format, προφανώς δεν µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. Αντίστοιχα και στο MARC21 οι υλοποιήσεις που έχουν γίνει, στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, δεν είναι απόλυτα συµβατές µε τα Holdings του MARC21. υσκολίες δηµιουργούνται κατά την ανάκτηση και από την ποιότητα των εγγραφών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εγγραφές που επιστρέφει ο server δεν είναι έγκυρες. Οι εγγραφές µπορεί να µην είναι έγκυρες κατά το ISO 2709, δηλαδή να έχουν λάθος µήκος, λάθος ετικέτα εγγραφής κ.τ.λ., ή µπορεί να µην είναι έγκυρες σύµφωνα µε το MARC το οποίο υλοποιούν (MARC21 ή UNIMARC), να τους λείπουν, για παράδειγµα, υποχρεωτικά πεδία όπως ο τίτλος. Τέτοιου είδους προβλήµατα παρουσιάζονται σε σχετικά µικρό αριθµό δεδοµένων. Πρέπει όµως να αναφερθεί ότι η µία από τις δέκα βιβλιοθήκες του δείγµατος από την πρώτη απόπειρα σύνδεσης, τον Ιούνιο του 2003, έως και την τελευταία, το Σεπτέµβριο του 2004, έστελνε MARC εγγραφές οι οποίες δεν ήταν έγκυρες σύµφωνα µε το ISO Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Γενικά Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης προχώρησε στη δηµιουργία της ΑΡΓΩ, ενός web περιβάλλοντος πρόσβασης πηγών πληροφόρησης που διατίθενται µέσω του πρωτοκόλλου Z Ο στόχος ήταν να δηµιουργηθεί µια web εφαρµογή που να µπορεί να αξιοποιηθεί από δύο βασικές κατηγορίες χρηστών. Πρώτον, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους εκείνους που αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, χωρίς κατ' ανάγκη να είναι ειδικοί σε αυτό. εύτερον, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ειδικούς της πληροφόρησης, είτε για να εντοπιστούν τεκµήρια στο διαδίκτυο είτε για να εντοπιστούν βιβλιογραφικές εγγραφές οι οποίες θα 8

9 χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του καταλόγου της βιβλιοθήκης τους. Στο σχεδιασµό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε το σύστηµα να µπορεί να εξυπηρετεί και τις δύο αυτές κατηγορίες χρηστών. Το περιβάλλον πρόσβασης Η ανάλυση των log files του Z39.50 server του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης έδειξε ότι είχε µεγάλη σηµασία η οµαδοποίηση σχετικών µεταξύ τους πηγών. Παρατηρήθηκε ότι όταν οι ερωτήσεις προέρχονταν από Z39.50 clients οι οποίοι διέθεταν µια εκτενή, µη κατηγοριοποιηµένη λίστα µε πηγές, οι ερωτήσεις που υποβάλλονταν ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς νόηµα. Για παράδειγµα, γίνονται αναζητήσεις για τις βροχοπτώσεις στην Αττική σε µία βάση δεδοµένων η οποία περιέχει µόνον τίτλους περιοδικών δηµοσιευµάτων, ή γίνονται ερωτήσεις µε κυριλλικούς χαρακτήρες σε βάσεις δεδοµένων που περιέχουν µόνο ελληνική αρθρογραφία. Το µόνο που επιτυγχάνεται µε τέτοιες ερωτήσεις είναι η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο και ο φόρτος του server. Προτιµήθηκε να δοθεί στο χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει καταρχήν οµάδα βάσεων δεδοµένων και µέσα από την οµάδα να επιλέξει τις βάσεις που επιθυµεί για αναζήτηση. Η οµαδοποίηση των βάσεων προκύπτει περισσότερο από τη συνάφεια περιεχοµένου παρά από τη θεµατική συνάφεια. Για παράδειγµα, µία οµάδα βάσεων δεδοµένων περιέχει µόνο βάσεις που καταλογραφούν τίτλους περιοδικών. Ο στόχος είναι ο χρήστης να υποβάλει κάθε φορά ερωτήµατα τα οποία έχουν πιθανότητες να απαντηθούν και όχι ερωτήµατα που εξ ορισµού δεν θα µπορούσαν να απαντηθούν. Ο Z39.50 client Ο Z39.50 client, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, και λειτουργεί στο περιβάλλον της ΑΡΓΩ είχε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, τόσο στο επίπεδο της αναζήτησης όσο και της ανάκτησης. Για να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ποικιλοµορφία των χαρακτηριστικών που υλοποιεί ο κάθε server και παράλληλα για να είναι επιτυχής η αναζήτηση, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλεται το ερώτηµα µε µόνο χαρακτηριστικό αυτό του ευρετηρίου (use attribute). Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα στο χρήστη που το επιθυµεί να υποβάλλει πιο συγκεκριµένες ερωτήσεις συνδυάζοντας περισσότερα χαρακτηριστικά και όρους αναζήτησης. Πάντα, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα οι servers που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν την ερώτηση να µην µπορούν να απαντήσουν σε κάποιους από τους συνδυασµούς χαρακτηριστικών. Σε αυτή την περίπτωση, οι servers είτε θα επιστρέψουν διαγνωστικό µήνυµα, είτε θα αγνοήσουν τα χαρακτηριστικά που δεν υλοποιούν, οπότε και η απάντηση δεν θα είναι σύµφωνη µε την ερώτηση. Μία σηµαντική εργασία που επιτελεί ο Z39.50 client κατά την ανάκτηση των δεδοµένων είναι η οµογενοποίηση των επιµέρους αποτελεσµάτων που παραλαµβάνει. Η οµογενοποίηση αυτή γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, οµογενοποιείται η διάταξη των εγγραφών, όπου αυτό είναι εφικτό. Η διάταξη στην οποία εµφανίζονται οι εγγραφές είναι UNIMARC, ανεξάρτητα από το αν ο server τις στέλνει σε UNIMARC ή MARC21. 9

10 o εν είναι εφικτή η µετατροπή εγγραφών οι οποίες είναι σε διάταξη SUTRS (Simple Unstructured Text Record Syntax). εύτερον, οµογενοποίηση γίνεται στο σύνολο χαρακτήρων. Ανεξάρτητα από το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο η πηγή στέλνει τα δεδοµένα, η ΑΡΓΩ τα µετατρέπει στο πρότυπο UNICODE (UTF-8). Ο Z39.50 client διαχειρίζεται τις εγγραφές σε σύνολο χαρακτήρων UTF-8, όµως κατά την αποθήκευσή τους, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το σύνολο χαρακτήρων που εξυπηρετεί το σύστηµά του. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει στο δίσκο του ένα αρχείο ISO 2709 UNIMARC, το οποίο µπορεί να εισαγάγει στο σύστηµά του χωρίς να επηρεάζεται από την αρχική διάταξη και το αρχικό σύνολο χαρακτήρων των εγγραφών. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες του UNIMARC αποκτούν πρόσβαση σε µία πληθώρα βιβλιογραφικών εγγραφών οι οποίες προέρχονται από MARC21 και τις οποίες µπορούν να αξιοποιήσουν µε άµεση εισαγωγή στο σύστηµά τους, δίχως να απαιτείται η χρήση άλλων εργαλείων µετατροπής. Συµπεράσµατα Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ταυτόχρονη πρόσβαση στους καταλόγους των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε βάση το πρωτόκολλο Z39.50 είναι πλέον εφικτή. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν θέµατα που χρήζουν επιπλέον εξέτασης, µια και η ανοµοιογένεια και η ασυµβατότητα των διαφορετικών βάσεων δεδοµένων δεν παρακάµπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό. Το πρωτόκολλο µπορεί να καλύψει σε πολύ µεγάλο βαθµό θέµατα διαλειτουργικότητας τέτοιου είδους. Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίο έχει υλοποιηθεί στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο µάλλον καταδεικνύει τα προβλήµατα που ήδη υπάρχουν παρά τα λύνει. Τα προβλήµατα θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: ε χρησιµοποιούνται από όλους και µε συνέπεια παραδοσιακά βιβλιοθηκονοµικά εργαλεία, όπως είναι τα αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων για ονόµατα φυσικών προσώπων. εν υιοθετούνται κοινά εργαλεία προς χρήση, όπως κοινά ταξινοµικά συστήµατα, κοινές διατάξεις δεδοµένων, κοινά σύνολα χαρακτήρων. εν υπάρχει απόλυτη συνέπεια και συµµόρφωση σε ό,τι ορίζουν τα πρότυπα και οι κανόνες που έχουν επιλεχθεί για να χρησιµοποιηθούν (π.χ. οι AACR δεν επιτρέπουν τη χρήση της τιµής "χ.χ." για να δηλωθεί ότι ένα βιβλίο δεν έχει χρόνο έκδοσης, αλλά προτείνουν να υπολογιστεί ο χρόνος έκδοσης και να γραφτεί µέσα σε αγκύλες, παρόλα αυτά η ένδειξη "χ.χ" υπάρχει σε αρκετές βιβλιοθήκες οι οποίες χρησιµοποιούν τους AACR). εν υιοθετείται σε ικανοποιητικό βαθµό κοινή πολιτική, εκεί όπου τα εργαλεία επιδέχονται διαφορετικές θεωρήσεις, όπως στον τρόπο µε τον οποίο υλοποιείται το Z39.50 πρωτόκολλο. 10

11 Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω προβλήµατα είναι κυρίαρχα και στη δηµιουργία κεντρικών συλλογικών καταλόγων, όπου και σε αυτές τις περιπτώσεις η προσέγγισή τους είναι απαραίτητη. Για τον υποσκελισµό των προβληµάτων αυτών είναι ανάγκη να υπάρξει συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων. Προτείνεται, όπου είναι δυνατό, η υιοθέτηση κοινών εργαλείων και προτύπων καθώς και κοινής πολιτικής, για θέµατα που δεν προβλέπονται από πρότυπα και κανόνες. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Z39.50 πρωτοκόλλου, και µε γνώµονα την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαλειτουργικότητας, η θέσπιση και υιοθέτηση από όλους συγκεκριµένων κανόνων για τον ακριβή τρόπο υλοποίησής του κρίνεται απαραίτητη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες δηµιουργίας των λεγόµενων Προφίλ υλοποιήσεων (Profile Implementations). Τα Profile, σχεδιασµένα να καλύψουν τις ανάγκες των διαφορετικών υπηρεσιών πληροφόρησης, καθορίζουν λεπτοµερώς τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου που πρέπει να υποστηρίζονται. Ενδεικτικά, αναφέρεται το διεθνώς καταχωρηµένο Bath Profile, το οποίο έχει υιοθετηθεί από ένα µεγάλο αριθµό υλοποιήσεων του πρωτοκόλλου διεθνώς και που µια πιθανή προσαρµογή του στον ελληνικό χώρο να έθετε τις βάσεις για την ουσιαστική οµογενοποίηση των υλοποιήσεων του Z39.50 πρωτοκόλλου. Βιβλιογραφία ANSI/NISO: Z39.50 Information Retrieval: application service definition and protocol specification (1995) Husby, Ole (1999) "Real and virtual union catalogues" [ ιαθέσιµο στο ] Index Data (2004) "The Z39.50 Target Directory" [ ιαθέσιµο στο ] Index Data (2004) "Z39.50 Target Statistics", [ ιαθέσιµο στο ] Lynch, Clifford (1997) "Building the Infrastructure of Resource Sharing: Union Catalogs, Distributed Search and Cross-Database Linkage", Library Trends, Vol. 45:3, pp NISO (2002) "Z39.50: a primer on the protocol" [ ιαθέσιµο στο Καπιδάκης, Σαράντος και Σφακάκης, Μιχάλης (2002) "Σχεδιασµός αποτελεσµατικών portal στο ιαδίκτυο", Στο Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. σσ

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Α.Β.Ε.Κ.Τ.) Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης και Σαράντος Καπιδάκης

Μιχάλης Σφακάκης και Σαράντος Καπιδάκης Ενισχύοντας σηµασιολογικά τις διαδικασίες αναζήτησης σε ένα περιβάλλον µετα-αναζήτησης Enabling search semantics in the library meta-search environments Μιχάλης Σφακάκης και Σαράντος Καπιδάκης Τµήµα Αρχειονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού Ιωάννα Αν. Κλωνάρη Κωνσταντία Κακάλη Κορίννα Σπυροπούλου (ioanna.klonari, constantia.kakali, korinna.spyropoulou)@lis.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καταλόγων: η χρήση των AACR και του UNIMARC από τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Κατάλογος: τι είναι & σε τι εξυπηρετεί 'jfllih^^^^^h

Ανάπτυξη καταλόγων: η χρήση των AACR και του UNIMARC από τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Κατάλογος: τι είναι & σε τι εξυπηρετεί 'jfllih^^^^^h '*"" Ανάπτυξη καταλόγων: η χρήση των AACR και του UNIMARC από τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες 1 Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Κατάλογος: τι είναι & σε τι εξυπηρετεί 'jfllih^^^^^h ΕΚΤ :

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 3. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 3 80 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Γ.ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χ.ΓΑΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Case Study: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) - Μοντελοποίηση και Κανονικοποίηση - Υλοποίηση με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σημαντικά προβλήματα:

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σημαντικά προβλήματα: Παρατηρήσεις και προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ Παντελής Α. Μπράττης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0 Συλλογικός κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει ως στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου βιβλιογραφικού καταλόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval IR)

Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval IR) Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval IR) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχ. Η/Υ, Τηλ/νιών & ικτύων Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 ιδακτικό βοήθηµα 1 Καλύπτει το 60% του αντικειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί κατάλογοι: μοντέλα ανάπτυξης και ελληνικές εφαρμογές

Συλλογικοί κατάλογοι: μοντέλα ανάπτυξης και ελληνικές εφαρμογές Συλλογικοί κατάλογοι: μοντέλα ανάπτυξης και ελληνικές εφαρμογές Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόμος, MSc Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» e-mail: evaiib@cc.uoa.gr Περίληψη Το αποτελεσματικό μοίρασμα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης»

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Χ. Α. Καπέτης, Π. Κ. Ανδρικόπουλος, E. Κόλλιας Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό των Έργων

FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό των Έργων Μανόλης Πεπονάκης, Παναγιώτης Στάικος, Μιχάλης Σφακάκης, Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {peponakis,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα