Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον"

Transcript

1 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας ( 1 ) (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής( 2 ) Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Μετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου για πτητικές άδειες, είναι επιβεβληµένο να θεσπιστούν κοινές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών. (2) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό βασίζονται στη γνώµη που εξέδωσε ο Οργανισµός( 3 ) σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. (3) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη 4 της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. (4) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 1 ΕΕ L 240, , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής της 24 ης Σεπτεµβρίου (ΕΕ L 243, , σ. 5). 2 ΕΕ L 243, , σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής της 8 ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L 122, , σ. 16). 3 [Γνώµη ] 4 [Πρόκειται να εκδοθεί] Σελίδα 1 από 13

2 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής τροποποιείται µε την προσθήκη της νέας παραγράφου 15 στο άρθρο 2, ως εξής: «15. Οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν πριν από τις 28 Μαρτίου 2007 από τα κράτη µέλη, για την έκδοση πτητικής άδειας ή κάθε άλλου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για αεροσκάφη που δεν διέθεταν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ούτε περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδοθέν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, θεωρείται ότι πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, εκτός εάν ο οργανισµός καθορίσει πριν από τις 28 Μαρτίου 2007 ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας ισοδύναµο µε αυτό που απαιτείται από τον βασικό κανονισµό ή τον παρόντα κανονισµό. Η πτητική άδεια ή κάθε άλλο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, που εκδόθηκε από τα κράτη µέλη πριν από τις 28 Μαρτίου 2007 για αεροσκάφη τα οποία δεν διέθεταν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ούτε περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδοθέν σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, θεωρείται ότι αποτελεί πτητική άδεια που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό µέχρι τις 28 Μαρτίου 2008.» Άρθρο 2 Το Προσάρτηµα (Μέρος 21) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής: 1. Η παράγραφος 21Α.139 τροποποιείται µε την προσθήκη ενός νέου στοιχείου β) σηµείο 1 (xvii) ως εξής: «(xvii) Εκδοση πτητικής άδειας». 2. Η παράγραφος 21Α.163 τροποποιείται µε την προσθήκη ενός νέου στοιχείου ε) ως εξής: «ε) να εκδίδει πτητική άδεια δυνάµει της παραγράφου 21Α.711 στοιχείο γ) συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης των συνθηκών πτήσης δυνάµει της παραγράφου 21Α.710 στοιχείο α) σηµείο (3), σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν συµφωνηθεί µε την αρµόδια για την παραγωγή αρχή και όταν ο ίδιος ο φορέας παραγωγής ελέγχει, σύµφωνα µε την ΕΦΠ (έγκριση φορέα παραγωγής), τη διαµόρφωση του αεροσκάφους και πιστοποιεί τη συµµόρφωση µε τις εγκεκριµένες για την πτήση προϋποθέσεις σχεδιασµού,» 3. Η παράγραφος 21A.165 τροποποιείται µε την προσθήκη ενός νέου στοιχείου ι) ως εξής: «ι) εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε την παράγραφο 21Α.711 στοιχεία γ) και ε) πριν από την έκδοση πτητικής άδειας για ένα αεροσκάφος (Έντυπο 20β του EASA, βλέπε Προσάρτηµα).» 4. Ο τίτλος του Τµήµατος Η της Ενότητας Α αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: «ΤΜΗΜΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ» 5. Η παράγραφος 21A.173 τροποποιείται µε τη διαγραφή του στοιχείου γ). Σελίδα 2 από 13

3 6. Η παράγραφος 21A.174 τροποποιείται µε τη διαγραφή του στοιχείου δ). 7. Το στοιχείο β) της παραγράφου 21A.179 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους και εφόσον το αεροσκάφος έχει περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο δεν συµµορφώνεται προς ένα περιορισµένο πιστοποιητικό τύπου, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µεταβιβάζονται µαζί µε το αεροσκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος παραµένει στο ίδιο νηολόγιο, ή εκδίδονται µόνον κατόπιν επίσηµης συγκατάθεσης της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους νηολόγησης στο οποίο µεταβιβάζεται.» 8. Η παράγραφος 21A.185 διαγράφεται. 9. Η παράγραφος 21Α.263 τροποποιείται µε την αντικατάσταση του στοιχείου β) από το ακόλουθο: «β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21Α.257 στοιχείο β), τα έγγραφα τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης που υποβάλλονται από τον αιτούντα µε σκοπό την απόκτηση: 1. Έγκρισης των απαιτούµενων συνθηκών πτήσης για πτητική άδεια. ή 2. Πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης τροποποίησης µείζονος σηµασίας σε σχεδιασµό τύπου. ή 3. Συµπληρωµατικού πιστοποιητικού τύπου. ή 4. Εξουσιοδότησης ETSO σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.602 στοιχείο β) σηµείο 1. ή 5. Έγκρισης σχεδιασµού επισκευής µείζονος σηµασίας, γίνονται δεκτά από τον οργανισµό χωρίς περαιτέρω επαλήθευση.» 10. Η παράγραφος 21A.263 τροποποιείται µε την προσθήκη των νέων σηµείων 6 και7 στο στοιχείο γ), ως εξής: «6. Να εγκρίνει τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.710 στοιχείο α) σηµείο 2, εκτός από τις αρχικές πτήσεις: - ενός αεροσκάφους νέου τύπου, ή - ενός αεροσκάφους που έχει υποστεί µετατροπή µετά από τροποποίηση που είναι ή θα µπορούσε να ταξινοµηθεί ως σηµαντική και µείζονος σηµασίας τροποποίηση ή σηµαντική συµπληρωµατική πιστοποίηση τύπου ("ΣΠΤ"), ή - ενός αεροσκάφους του οποίου τα χαρακτηριστικά πτήσης και/ή τα κυβερνητικά χαρακτηριστικά µπορεί να έχουν υποστεί σηµαντική µετατροπή, 7. Να εκδίδει πτητική άδεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.711 στοιχείο β), για ένα αεροσκάφος που έχει σχεδιάσει ή µετατρέψει, και εφόσον ο ίδιος ο φορέας σχεδιασµού ελέγχει, σύµφωνα µε την ΕΦΣ του, τη διαµόρφωση του αεροσκάφους και πιστοποιεί τη συµµόρφωση µε τις εγκεκριµένες για την πτήση προϋποθέσεις σχεδιασµού. 11. Η παράγραφος 21A.265 τροποποιείται µε την προσθήκη των νέων στοιχείων στ) και ζ) ως εξής: «στ) Κατά περίπτωση, βάσει του προνοµίου της παραγράφου 21Α.263 στοιχείο γ) σηµείο 6, καθορίζει τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια. ζ) Κατά περίπτωση, βάσει του προνοµίου της παραγράφου 21Α.263 στοιχείο γ) σηµείο 7, εξακριβώνει την συµµόρφωση µε την παράγραφο 21Α.711 στοιχεία β) και ε) πριν από την έκδοση πτητικής άδειας για ένα αεροσκάφος (Έντυπο 20β του EASA, βλέπε Προσάρτηµα )» 12. Το Τµήµα ΙΣΤ της Ενότητας Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο: Σελίδα 3 από 13

4 «ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ ΠΤΗΤΙΚΗ Α ΕΙΑ 21Α.701 Πεδίο Εφαρµογής (α) Οι πτητικές άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν Τµήµα για αεροσκάφη τα οποία δεν πληρούν, ή δεν έχει αποδειχθεί ότι πληρούν, τις ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας, είναι όµως ικανά να εκτελούν ασφαλή πτήση υπό καθορισµένες συνθήκες και για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Ανάπτυξη. 2. Απόδειξη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς ή τις προδιαγραφές πιστοποίησης. 3. Εκπαίδευση πληρωµάτων φορέων σχεδιασµού ή φορέων παραγωγής. 4. Πτητική δοκιµή στο στάδιο παραγωγής αεροσκάφους νέας παραγωγής. 5. Πτήση στο στάδιο παραγωγής αεροσκάφους µεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής. 6. Πτήση αεροσκάφους για αποδοχή του από τον πελάτη. 7. ιάθεση στην αγορά ή εξαγωγή αεροσκάφους. 8. Πτήση αεροσκάφους για αποδοχή του από την αρχή. 9. Έρευνα αγοράς συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης πληρωµάτων του πελάτη. 10. Έκθεση και αεροπορική επίδειξη. 11. Πτήση αεροσκάφους µε προορισµό µία έδρα εκτέλεσης επιθεώρησης συντήρησης ή αξιοπλοΐας ή µία τοποθεσία αποθήκευσης. 12. Πτήση ενός αεροσκάφους µε βάρος µεγαλύτερο από το πιστοποιηµένο µέγιστο βάρος απογείωσης για πτήση πέραν της κανονικής του εµβέλειας, επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή από χερσαίες περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιµες επαρκείς εγκαταστάσεις προσγείωσης ή δεν είναι διαθέσιµα κατάλληλα καύσιµα. 13. Κατάρριψη ρεκόρ, αγώνας αέρος ή παρεµφερής διαγωνισµός. 14. Πτήση αεροσκάφους, το οποίο πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας, πριν διαπιστωθεί η συµµόρφωση προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 15. Για ψυχαγωγική πτητική δραστηριότητα µε µεµονωµένα αεροσκάφη ή τύπους αεροσκαφών, για τα οποία δεν είναι κατάλληλο ένα πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή ένα περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. (β) Tο παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται σε αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός των κρατών µελών, µε εξαίρεση τα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται από αεροµεταφορέα για τον οποίο ένα κράτος µέλος διασφαλίζει την επιτήρηση των πτητικών λειτουργιών. 21A.703 ικαίωµα υποβολής αίτησης Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση πτητικής άδειας, µε εξαίρεση την πτητική άδεια που ζητείται για τον σκοπό της παραγράφου 21Α.701 στοιχείο α) σηµείο 15, περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι ο ιδιοκτήτης. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση πτητικής άδειας µπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για την έγκριση των συνθηκών πτήσης. Σελίδα 4 από 13

5 21A.705 Αρµόδια Αρχή Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 21.1, για τον σκοπό του παρόντος Τµήµατος, ως «Αρµόδια Αρχή» νοείται: (α) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος νηολόγησης, ή (β) για µη νηολογηµένα αεροσκάφη, η αρχή που καθορίζεται από το κράτος µέλος που ορίζει τα αναγνωριστικά σήµατα. Σελίδα 5 από 13

6 21A.707 Αίτηση για την χορήγηση πτητικής άδειας (α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.703 και εφόσον δεν παρέχεται στον αιτούντα το προνόµιο να εκδίδει πτητική άδεια, υποβάλλεται αίτηση πτητικής άδειας στην αρµόδια αρχή, µε την µορφή και τον τρόπο που έχει θεσπιστεί από την εν λόγω αρχή. (β) Κάθε αίτηση πτητικής άδειας περιλαµβάνει: 1. Τον/τους σκοπό(-ούς) της/των πτήσης(-ων), σύµφωνα µε την παράγραφο 21A Τους λόγους για τους οποίους το αεροσκάφος δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας. 3. Τις εγκεκριµένες συνθήκες πτήσης σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710. (γ) Σε περίπτωση που οι συνθήκες πτήσης δεν έχουν εγκριθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για πτητική άδεια, υποβάλλεται αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης σύµφωνα µε την παράγραφο 21A A.708 Συνθήκες πτήσης Στις συνθήκες πτήσης περιλαµβάνονται: (α) Η/οι διαµόρφωση(-εις) για την/τις οποία(-ες) ζητείται πτητική άδεια. (β) Κάθε αναγκαία προϋπόθεση ή αναγκαίος περιορισµός για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 1. των απαιτούµενων για την/τις πτήση(-εις) προϋποθέσεων ή περιορισµών που τίθενται για τα δροµολόγια ή τον εναέριο χώρο ή και για τα δύο. 2. των προϋποθέσεων και των περιορισµών που τίθενται για το πλήρωµα πτήσης όσον αφορά τη λειτουργία του αεροσκάφους. 3. των περιορισµών που αφορούν την µεταφορά ατόµων εκτός του πληρώµατος πτήσης. 4. των περιορισµών πτητικής λειτουργίας, των ειδικών διαδικασιών ή τεχνικών όρων που πρέπει να πληρούνται. 5. του ειδικού προγράµµατος πτητικών δοκιµών (εάν χρειάζεται). 6. των ειδικών συµβάσεων διαρκούς αξιοπλοΐας, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών και του συστήµατος συντήρησης για την εφαρµογή τους. (γ) Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλή πτήση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς του στοιχείου β). (δ) Η χρησιµοποιούµενη µέθοδο για τον έλεγχο της διαµόρφωσης του αεροσκάφους, ώστε να πληρούνται τα καθορισµένα κριτήρια. 21A.709 Αίτηση για την έγκριση των συνθηκών πτήσης (α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.707 στοιχείο γ) και εφόσον δεν παρέχεται στον αιτούντα το προνόµιο να εγκρίνει τις συνθήκες πτήσης, υποβάλλεται αίτηση για την έγκριση των συνθηκών πτήσης: 1. στον οργανισµό, µε την µορφή και τον τρόπο που έχει θεσπιστεί από τον οργανισµό. ή 2. στην αρµόδια αρχή, µε την µορφή και και τον τρόπο που έχει θεσπιστεί από την εν λόγω αρχή, εφόσον η έγκριση των συνθηκών πτήσης δεν σχετίζεται µε την ασφάλεια του σχεδιασµού. (β) Κάθε αίτηση έγκρισης των συνθηκών πτήσης περιλαµβάνει: 1. τις προτεινόµενες συνθήκες πτήσης. και 2. τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν αυτές τις συνθήκες. και 3. µια δήλωση ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλή πτήση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις ή τους περιορισµούς της παραγράφου 21A.708 στοιχείο β). Σελίδα 6 από 13

7 21A.710 Έγκριση των συνθηκών πτήσης (α) Οι συνθήκες πτήσης εγκρίνονται από: 1. (i) τον οργανισµό ή (ii) από έναν κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα σχεδιασµού σύµφωνα µε το προνόµιο της παραγράφου 21Α.263 στοιχείο γ) σηµείο 6, εφόσον η έγκριση των συνθηκών πτήσης αφορά την ασφάλεια του σχεδιασµού 2. την αρµόδια αρχή ή τον κατάλληλα εγκεκριµένο φορέα, ο οποίος εκδίδει επίσης την πτητική άδεια, εφόσον η έγκριση των συνθηκών πτήσης δεν αφορά την ασφάλεια του σχεδιασµού. (β) Πριν από την έγκριση των συνθηκών πτήσης, ο οργανισµός, η αρµόδια αρχή ή ο εγκεκριµένος φορέας πρέπει να βεβαιωθεί ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλή πτήση σύµφωνα µε τις καθορισµένες προϋποθέσεις ή περιορισµούς. Ο οργανισµός ή η αρµόδια αρχή µπορεί να προβεί ή να απαιτήσει από τον αιτούντα να προβεί στις απαραίτητες επιθεωρήσεις ή δοκιµές για τον εν λόγω σκοπό. 21A.711 Έκδοση πτητικής άδειας (α) Η αρµόδια αρχή εκδίδει πτητική άδεια: 1. Με την προσκόµιση των απαιτούµενων από την παράγραφο 21A.707 στοιχείων. και 2. Εφόσον έχουν εγκριθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 21A.708 σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710 στοιχείο α). και 3. Εφόσον η αρµόδια αρχή, µέσω των δικών της ερευνών, στις οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνονται επιθεωρήσεις, ή µέσω διαδικασιών σε συµφωνία µε τον αιτούντα, έχει πεισθεί ότι το αεροσκάφος συµµορφώνεται, πριν από την πτήση, προς τον σχεδιασµό που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.708. (β) Ένας κατάλληλα εγκεκριµένος φορέας σχεδιασµού µπορεί να εκδώσει πτητική άδεια (Έντυπο 20β του EASA, βλέπε Προσάρτηµα) βάσει του προνοµίου που του έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.263 στοιχείο γ) σηµείο 7, εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 21A.708 έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710 στοιχείο α). (γ) Ένας κατάλληλα εγκεκριµένος φορέας παραγωγής µπορεί να εκδώσει πτητική άδεια (Έντυπο 20β του EASA, βλέπε Προσάρτηµα) βάσει του προνοµίου που του έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.163 στοιχείο ε), εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 21A.708 έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710 στοιχείο α). (δ) Ένας κατάλληλα εγκεκριµένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας µπορεί να εκδώσει πτητική άδεια (Έντυπο 20β του EASA, βλέπε Προσάρτηµα) βάσει του προνοµίου που του έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε το Μέρος Μ.Α.711 στοιχείο β) σηµείο 3, εφόσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 21A.708 έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710 στοιχείο α). (ε) Η πτητική άδεια καθορίζει τον/τους σκοπό(-ους), καθώς και οιεσδήποτε προϋποθέσεις και οιουσδήποτε περιορισµούς που εγκρίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710. Μπορεί να περιλαµβάνει προϋποθέσεις και περιορισµούς που έχουν καθοριστεί από την αρµόδια αρχή, πέραν του πεδίου εφαρµογής των προϋποθέσεων της παραγράφου 21A.708 στοιχείο β), (στ) Για πτητικές άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τα στοιχεία β), γ) ή δ) υποβάλλεται αντίγραφο της πτητικής άδειας στην αρµόδια αρχή. Σελίδα 7 από 13

8 21A.713 Αλλαγές (α) Κάθε αλλαγή η οποία αναιρεί τις συνθήκες πτήσης ή τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για πτητική άδεια εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.710. Όπου συντρέχει περίπτωση υποβάλλεται αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 21A.709. (β) Αλλαγή που επηρεάζει το περιεχόµενο της πτητικής άδειας απαιτεί την έκδοση νέας πτητικής άδειας σύµφωνα µε την παράγραφο 21A A.715 Γλώσσα Τα εγχειρίδια, οι πινακίδες, οι κατάλογοι και οι σηµάνσεις οργάνων, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης παρουσιάζονται σε µία ή περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες είναι αποδεκτές από την αρµόδια αρχή. 21A.719 υνατότητα µεταβίβασης (α) H πτητική άδεια δεν µεταβιβάζεται. (β) Παρά το στοιχείο α) καθ όσον αφορά πτητική άδεια που έχει εκδοθεί για τον σκοπό της παραγράφου 21A.701 στοιχείο α) σηµείο 15, σε περίπτωση που έχει αλλάξει η ιδιοκτησία ενός αεροσκάφους, η πτητική άδεια µεταβιβάζεται µαζί µε το αεροσκάφος, υπό την προυπόθεση ότι το αεροσκάφος παραµένει στο ίδιο νηολόγιο, ή εκδίδεται µόνον κατόπιν της επίσηµης συγκατάθεσης της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους νηολόγησης στο οποίο µεταβιβάζεται. 21A.721 Επιθεωρήσεις Η αρµόδια αρχή µπορεί να απαιτεί από τον κάτοχο ή τον αιτούντα πτητικής άδειας να παρέχει πρόσβαση στο συγκεκριµένο αεροσκάφος. 21A.723 ιάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς (α) Η πτητική άδεια εκδίδεται µε µέγιστη διάρκεια ισχύος 12 µηνών και παραµένει σε ισχύ υπό τον όρο ότι: 1. διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς της παραγράφου 21A.711 στοιχείο ε) που σχετίζονται µε την πτητική άδεια, 2. η πτητική άδεια δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο παραίτησης ή ανάκλησης σύµφωνα µε την παράγραφο 21Β.530, 3. το αεροσκάφος παραµένει στο ίδιο νηολόγιο. (β) Παρά το στοιχείο α), η πτητική άδεια, η οποία έχει εκδοθεί για τον σκοπό της παραγράφου 21A.701 στοιχείο α) σηµείο 15, µπορεί να εκδοθεί για απεριόριστη διάρκεια ισχύος. (γ) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, η πτητική άδεια επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή. 21A.725 Ανανέωση πτητικής άδειας Η ανανέωση της πτητικής άδειας αντιµετωπίζεται ως τροποποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 21A A.727 Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής άδειας Ο κάτοχος πτητικής άδειας διασφαλίζει ότι πληρούνται και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί που σχετίζονται µε την πτητική άδεια. 21A.729 Τήρηση αρχείων (α) Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα για τον καθορισµό και την τεκµηρίωση των συνθηκών πτήσης τίθενται από τον κάτοχο της έγκρισης των συνθηκών πτήσης στην διάθεση του Σελίδα 8 από 13

9 οργανισµού και της αρµόδιας αρχής και τηρούνται ώστε να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους. (β) Όλα τα σχετικά µε την έκδοση πτητικών αδειών έγγραφα βάσει του προνοµίου εγκεκριµένων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων επιθεώρησης, των εγγράφων που τεκµηριώνουν την έγκριση των συνθηκών πτήσης και της πτητικής άδειας καθαυτής, τίθενται από τον σχετικό εγκεκριµένο φορέα στη διάθεση του οργανισµού και της αρµόδιας αρχής και τηρούνται για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών µε σκοπό τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους. 13. Η παράγραφος 21Β.20 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «21Β.20 Υποχρεώσεις της αρµόδιας αρχής Κάθε αρµόδια αρχή του κράτους µέλους είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της Ενότητας Α, Τµήµατα ΣΤ, Ζ, Η, Θ και ΙΣΤ αποκλειστικά για αιτούντες ή κατόχους των οποίων η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται εντός της επικράτειας του συγκεκριµένου κράτους µέλους.» 14. Η παράγραφος 21Β.25 τροποποιείται µε την αντικατάσταση του στοιχείου α) ως εξής: «α) Γενικά: Το κράτος µέλος ορίζει µια αρµόδια αρχή µε επιµέρους καθήκοντα για την εφαρµογή της Ενότητας Α, Τµήµατα ΣΤ, Ζ, Η, Θ και ΙΣΤ, µε γραπτές διαδικασίες, οργανωτική δοµή και προσωπικό.» 15. Ο τίτλος του τµήµατος Η της ενότητας Β αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «ΤΜΗΜΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ» 16. Η παράγραφος 21Β.325 τροποποιείται µε την αντικατάσταση του στοιχείου α) από το ακόλουθο: «α) Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης, κατά περίπτωση, εκδίδει ή τροποποιεί ένα πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Έντυπο 25 του EASA, βλέπε Προσάρτηµα) ή περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Έντυπο 24 του EASA, βλέπε Προσάρτηµα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις της Ενότητας Α, Τµήµα Η.» 17. Η παράγραφος 21Β.330 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 21Β.330 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισµένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας (α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πληρείται οιοσδήποτε όρος που προβλέπεται στην παράγραφο 21A.181 στοιχείο α), η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης προβαίνει σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. (β) Κατά την έκδοση της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης ενός πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισµένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους νηολόγησης εκθέτει τους λόγους της αναστολής ή ανάκλησης και ενηµερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετικά µε το δικαίωµα προσφυγής που διαθέτει. 18. Το Τµήµα ΙΣΤ της Ενότητας Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ - ΠΤΗΤΙΚΗ Α ΕΙΑ Σελίδα 9 από 13

10 21Β.520 Έρευνα (α) Η αρµόδια αρχή διενεργεί επαρκή έρευνα προκειµένου να αιτιολογήσει την έκδοση ή ανάκληση της πτητικής άδειας. (β) Η αρµόδια αρχή επεξεργάζεται διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία : 1. Αξιολόγηση της επιλεξιµότητας του αιτούντος. 2. Αξιολόγηση της επιλεξιµότητας της αίτησης. 3. Αξιολόγηση των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση. 4. Επιθεώρηση του αεροσκάφους. 5. Έγκριση των συνθηκών πτήσης σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.710 στοιχείο α) σηµείο 3. 21Β.525 Έκδοση πτητικών αδειών Η αρµόδια αρχή εκδίδει την πτητική άδεια (Έντυπο 20α του EASA, βλέπε Προσάρτηµα), εφόσον βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις της Ενότητας Α, Τµήµα ΙΣΤ. 21Β.530 Ανάκληση πτητικών αδειών (α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πληρείται ένας από τους όρους που προβλέπεται στην παράγραφο 21A.723 στοιχείο α), η αρµόδια αρχή ανακαλεί την πτητική άδεια. (β) Κατά την έκδοση της ειδοποίησης ανάκλησης µιας πτητικής άδειας, η αρµόδια αρχή εκθέτει τους λόγους της ανάκλησης και ενηµερώνει τον κάτοχο της πτητικής άδειας σχετικά µε το δικαίωµα προσφυγής που διαθέτει. 21Β.545 Τήρηση αρχείων (α) Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί ένα σύστηµα τήρησης αρχείων, το οποίο παρέχει επαρκή παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης και ανάκλησης κάθε πτητικής άδειας. (β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα εξής: 1. Τα έγγραφα που προσκοµίζει ο αιτών. 2. Τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσµατα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21Β.520 στοιχείο β), και 3. Ένα αντίγραφο της πτητικής άδειας. (γ) Τα αρχεία τηρούνται για ελάχιστη περίοδο έξι ετών µετά την παρέλευση ισχύος της πτητικής άδειας.» 19. Ο πίνακας των προσαρτηµάτων αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Προσάρτηµα Ι Έντυπο 1 του EASA Πιστοποιητικό εγκεκριµένης διάθεσης σε υπηρεσία Προσάρτηµα ΙΙ Έντυπο 15α του EASA Πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας Προσάρτηµα ΙΙΙ Έντυπο 20α του EASA Πτητική άδεια Προσάρτηµα ΙV Έντυπο 20β του EASA Πτητική άδεια (εκδίδεται από εγκεκριµένους φορείς) Προσάρτηµα V Έντυπο 24 του EASA Περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας Προσάρτηµα VΙ Έντυπο 25 του EASA Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας Σελίδα 10 από 13

11 Προσάρτηµα VΙΙ Έντυπο 45 του EASA Πιστοποιητικό θορύβου Προσάρτηµα VΙΙΙ Έντυπο 52 του EASA ήλωση συµµόρφωσης αεροσκάφους Προσάρτηµα ΙΧ - Έντυπο 53 του EASA Πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία Προσάρτηµα Χ Έντυπο 55 του EASA Πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής Προσάρτηµα ΧΙ Έντυπο 65 του EASA Έγγραφο συµφωνίας [Παραγωγή χωρίς ΕΦΠ]» Σελίδα 11 από 13

12 20. Το έντυπο 20 του EASA αντικαθίσταται από το ακόλουθο έντυπο 20α του EASA ΛΟΓΟΤΥΠΟ αρµόδιας αρχής ΠΤΗΤΙΚΗ Α ΕΙΑ (*) Η παρούσα πτητική άδεια εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1592/2002, Άρθρο 5 στοιχείο 3) σηµείο α) και πιστοποιεί ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλή πτήση για τον σκοπό και υπό τις προϋποθέσεις που εκτίθενται παρακάτω και ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη 1. Εθνικότητα και σήµα κυκλοφορίας Η παρούσα πτητική άδεια ισχύει, επίσης, για πτήσεις προς µη κράτη µέλη και εντός µη κρατών µελών υπό τον όρο ότι λαµβάνεται ξεχωριστή έγκριση από τις αρµόδιες αρχές των κρατών αυτών. 2. Κατασκευαστής αεροσκάφους/τύπος 3. Αύξων αριθµός 4. Η πτητική άδεια καλύπτει [σκοπός σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.701 στοιχείο α)] 5. Κάτοχος: [σε περίπτωση έκδοσης πτητικής άδειας για τον σκοπό της παραγράφου 21Α.701 στοιχείο α) σηµείο 15 πρέπει να δηλώνεται: «ο καταχωρισµένος ιδιοκτήτης»] 6. Προϋποθέσεις / Παρατηρήσεις 7. Περίοδος ισχύος: 8. Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης 9. Υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου αντικλήτου της αρµόδιας αρχής Έντυπο 20α του EASA (*) Για χρήση από το κράτος νηολόγησης Σελίδα 12 από 13

13 21. Εισάγεται το νέο έντυπο 20β του EASA ως ακολούθως : Κράτος µέλος της αρµόδιας αρχής που έχει εκδώσει την έγκριση φορέα βάσει της οποίας εκδίδεται η πτητική άδεια. ή ΠΤΗΤΙΚΗ Α ΕΙΑ EASA εφόσον ή έγκριση έχει εκδοθεί από τον EASA Ονοµασία και διεύθυνση του φορέα που εκδίδει την πτητική άδεια Η παρούσα πτητική άδεια εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1592/2002, Άρθρο 5 στοιχείο 3) σηµείο α) και πιστοποιεί ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλή πτήση για τον σκοπό και υπό τις προϋποθέσεις που εκτίθενται παρακάτω και ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη (*) 1. Εθνικότητα και σήµα κυκλοφορίας Η παρούσα πτητική άδεια ισχύει, επίσης, για πτήσεις προς µη κράτη µέλη και εντός µη κρατών µελών υπό τον όρο ότι λαµβάνεται ξεχωριστή έγκριση από τις αρµόδιες αρχές των κρατών αυτών. 2. Κατασκευαστής αεροσκάφους/τύπος 3. Αύξων αριθµός 4. Η πτητική άδεια καλύπτει [σκοπός σύµφωνα µε την παράγραφο 21Α.701 στοιχείο α)] 5. Κάτοχος: Ο φορέας που εκδίδει την πτητική άδεια 6. Προϋποθέσεις / Παρατηρήσεις 7. Περίοδος ισχύος: 8. Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης 9. Υπογραφή αντικλήτου Ονοµατεπώνυµο Αριθµός αναφοράς έγκρισης Έντυπο 20β του EASA (*) Για χρήση από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα Σελίδα 13 από 13

14 22. Το φύλλο Β του εντύπου 55 του EASA αντικαθίσταται από το ακόλουθο: Αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του EASA Όροι έγκρισης TA: NAA.21G.XXXX Αυτό το έγγραφο αποτελεί µέρος της έγκρισης µε αριθµό NAA.21G.XXXX του Φορέα Παραγωγής που εκδόθηκε για Επωνυµία Εταιρείας Ενότητα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Για λεπτοµέρειες και περιορισµούς αποταθείτε στην Ενότητα xxx του εγχειριδίου λειτουργιών του φορέα παραγωγής, Ενότητα 2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ: Ενότητα 3. ΠΡΟΝΟΜΙΑ Ο φορέας παραγωγής δικαιούται να ασκεί τα προνόµια που διατυπώνονται στην παράγραφο 21Α.163, στα πλαίσια των όρων έγκρισης και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του εγχειριδίου λειτουργιών του φορέα παραγωγής, υπό τον όρο ότι: [ ιατηρείται µόνον το εφαρµοστέο κείµενο] Πριν από την έγκριση σχεδιασµού του προϊόντος, το έντυπο 1 του EASA µπορεί να εκδοθεί αποκλειστικά για λόγους συµµόρφωσης. εν µπορεί να εκδοθεί δήλωση συµµόρφωσης για µη εγκεκριµένο αεροσκάφος. Μπορεί να εκτελείται συντήρηση, µέχρις ότου απαιτηθεί συµµόρφωση µε τους κανονισµούς συντήρησης, σύµφωνα µε την Ενότητα xxx του εγχειριδίου λειτουργιών του φορέα παραγωγής, Πτητικές άδειες µπορεί να εκδίδονται σύµφωνα µε την Ενότητα yyy του εγχειριδίου λειτουργιών του φορέα παραγωγής Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία έκδοσης: παρούσας Υπογραφή : Για την αρµόδια αρχή ή τον EASA Έντυπο 55 του EASA ΕΦΠ Πιστοποιητικό έγκρισης Φύλλο Β Σελίδα 14 από 13

15 Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλες, Για την επιτροπή Μέλος της επιτροπής Σελίδα 15 από 13

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, XXX. προσωπικού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη EASA 06/20122 [ ](2012)) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/20122 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού ύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τις απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές και τις απαιτήσεις που αφορούν τους φορείς (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11249/1/16 REV 1 AVIATION 152 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιουλίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.11.2003 L 315/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεµβρίου 2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D012257/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D012257/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλε, 28 Ιουλίου 20 (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβή: 8 Ιουλίου 20 Αποδέκτη: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7461/14 ADD 1 AVIATION 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 170, 30.06.2009, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους»

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 22/03/2013 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 22 ας Μαρτίου 2013 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα