Το ραντεβού µε την εφορία 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ραντεβού µε την εφορία 2010"

Transcript

1 Το ραντεβού µε την εφορία 2010 Επιµέλεια: Κατερίνα Πέρρου, ικηγόρος-φορολογική Σύµβουλος Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2009 υπενθυµίζουµε στους µηχανικούς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να τηρούν τα προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία τους µε επάρκεια και ακρίβεια και να υποβάλλουν τις προβλεπόµενες δηλώσεις νόµιµα και εµπρόθεσµα. 1. Υποχρεώσεις από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: O Αρχιτέκτονας και ο Μηχανικός ως εντασσόµενος από άποψη φορολογίας εισοδήµατος στον ειδικό προσδιορισµό, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρ. 49 του Ν. 2238/1994, εντάσσεται ευθέως από το νόµο (άρθρ. 4, παρ. 3 του ΚΒΣ, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3052/2002 και στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που πραγµατοποιεί και του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστηµένος. Εάν παράλληλα προς το ελευθέριο επάγγελµα του Αρχιτέκτονα και µηχανικού, ασχολείται και µε άλλες δραστηριότητες, όπως πώληση αγαθών ή παροχή άλλων υπηρεσιών, τηρεί για τις δραστηριότητες αυτές βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιεί από τις δραστηριότητες αυτές, όχι όµως κατώτερη της δεύτερης. Παρατήρηση: Η εταιρεία µελετών και επιβλέψεων που έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) τηρεί από της ιδρύσεως ή συστάσεώς της βιβλία Τρίτης (Γ ) κατηγορίας του ΚΒΣ. Η δεύτερη κατηγορία λογιστικών βιβλίων στην οποία εντάσσεται ο µηχανικός περιλαµβάνει: (α) Βιβλίο Εσόδων -Εξόδων θεωρηµένο πριν από τη χρησιµοποίησή του από τη Φορολογική Αρχή. Στο βιβλίο αυτό γράφει: - Τα έσοδά του (από παροχή υπηρεσιών, από λοιπές πράξεις όπως έσοδα από τόκους, προµήθειες κ.λ.π.). Η καταχώριση των εσόδων περιλαµβάνει τη χρονολογία, τον αριθµό του δικαιολογητικού µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε το έσοδο (καταχώριση µπορεί να γίνεται µε ένα ποσό καθηµερινά µε µνεία του πρώτου και τελευταίου στοιχείου που εκδόθηκε τη συγκεκριµένη µέρα). - Το ΦΠΑ που εισπράττει από τους πελάτες του. - Τα έξοδά του, δηλαδή όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιεί. Η καταχώριση των εξόδων περιλαµβάνει τη χρονολογία, το είδος του δικαιολογητικού της δαπάνης, τον αύξοντα αριθµό του, την επωνυµία του εκδότη και το ποσό. Το ΦΠΑ που εµφαίνει στα δικαιολογητικά δαπανών. Τα ποσά κάθε πράξης εσόδου ή εξόδου αναλύονται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ. Π.χ. αν ένας µηχανικός πραγµατοποιεί έσοδα, επί των οποίων για τη φορολογία εισοδήµατος, θα εφαρµόσει όχι ένα συντελεστή αλλά περισσότερους, όπως ορίζεται στην παράγρ. 5 του άρθρ. 49 του Ν. 2238/94 (38%, 22%, 17%, 60%), τότε τα έσοδα αυτά θα υποδιακρίνονται στο σκέλος των εσόδων του βιβλίου του ή η υποδιάκριση θα φαίνεται σε κατάσταση που θα καταρτίζει. Σηµειώνεται εδώ ότι

2 τα δικαιολογητικά δαπανών που καταχωρίζονται στο βιβλίο, πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα από το νόµο για κάθε περίπτωση. Εξαιρετικά, µπορεί να µην καταχωρίζεται τιµολόγιο στις περιπτώσεις αποδοχής υπηρεσιών, καθώς και µη εµπορεύσιµων αγαθών από το Μηχανικό, αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από το Μηχανικό (άρθρο 12, παρ.16 περ.γ, όπως αντικαταστάθηκε και µε την παρ.11 άρθρ.29 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/ ) Ειδικά για την έκπτωση των καταβαλλοµένων στο ΤΣΜΕ Ε κρατήσεων 2% επί των αµοιβών των µηχανικών του Ν. 2326/40 (άρθρ. 6 παρ. 1) και του Ν /26 (άρθρ. 2), µέχρι χαρακτηριζόταν ασφαλιστική εισφορά και εξεπίπτετο από το συνολικό εισόδηµα του µηχανικού (στην ατοµική του δήλωση). Ήδη το υπουργείο Oικονοµικών µε την µε αριθµ /553/Α0012/ ιαταγή του, απεφάνθη, µετά από τη µε αριθµ. 88/2003 Γνωµάτευση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ότι η κράτηση ποσοστού 2% υπέρ του ΤΣΜΕ Ε, που γίνεται στις αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελέτης ή την επίβλεψη τεχνικών έργων, δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης β της παραγρ. 1 του άρθρ. 8 του Ν. 2238/1994. Κατά συνέπεια, η κράτηση αυτή από το έτος 2003 και εφεξής καταχωρείται ως δαπάνη του µηχανικού και δεν εκπίπτεται ως µείωση του συνολικού εισοδήµατός του στην ατοµική του δήλωση.. Σηµειώνεται ότι η εισφορά 1% της παρ. 1 του άρθρ. 7 του αυτού Α.Ν. ως συνιστώσα εισφορά υπέρ τρίτου, καταχωρίζεται ως δαπάνη στα βιβλία του µηχανικού. Επίσης αναγνωρίζεται ως δαπάνη του µηχανικού το 25% των εξόδων συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, όταν χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του επαγγέλµατος και αποδεικνύεται η καταβολή τους µε νόµιµα φορολογικά στοιχεία και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου. Σηµειώνεται ότι εάν το επιβατικό αυτοκίνητο µισθώνεται από επιχείρηση εκµίσθωσης αυτοκινήτων (όχι χρηµατοδοτικής µίσθωσης), εκπίπτεται ολόκληρο το µίσθωµα, εφόσον βέβαια το όχηµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για επαγγελµατικό σκοπό. Το ποσό της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να υπερβεί το 3% των ακαθάριστων εσόδων του µηχανικού (άρθρο 49 παραγρ. 2 του Ν. 2238/1994). Τέλος, σηµειώνεται ότι µεταξύ των δαπανών του µηχανικού συµπεριλαµβάνονται και οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών του στοιχείων όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.. 299/2003 που ισχύουν από 1/1/2003. Στις διατάξεις αυτές προβλέπονται δύο συντελεστές, ένας ανώτερος και ένας κατώτερος και ισχύουν και για πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν και προ της 31/12/2002. Το συντελεστή που θα επιλέξει ο µηχανικός, για την απόσβεση των πάγιων στοιχείων του (ανώτερο, κατώτερο ή µεταξύ αυτών) θα τον εφαρµόζει µέχρι οριστικής απόσβεσης του παγίου στοιχείου. Oι συντελεστές αυτοί είναι οι εξής: Για τα είδη τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία ασκούµενης δραστηριότητας, η οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

3 α) Για µηχανήµατα και λοιπές επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, όργανα και συσκευές εργαστηρίου χηµείου και συναφών ειδών και έπιπλα και σκεύη κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). β) Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικό (Software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%). Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 3522/2006, από 1/1/2007 και µετά η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού (SOFTWARE) µπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία, γ) Για οικιακές συσκευές ή συστήµατα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης µέχρι ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης µε τους κατωτέρω οριζόµενους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης: αα) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερµοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και µαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). ββ) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερµοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασµένοι λέβητες, θερµοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερµοσιφωνικό οικιακό σύστηµα κατώτερος τεσσεράµισι τοις εκατό (4,5%) και ανώτερος εξίµισι τοις εκατό (6,5%). γγ) Αυτόνοµα θερµαντικά σώµατα καύσης φυσικού αερίου, µαγειρικές συσκευές µεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακοί συλλέκτες κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). δ) Για επιστηµονικά περιοδικά και συγγράµµατα εκατό τοις εκατό (100%). Εκτός από την, κατά τα πιο πάνω, καταχώριση των εσόδων και των εξόδων του, ο µηχανικός έχει υποχρέωση να καταχωρίσει σε ιδιαίτερο χώρο του αυτού βιβλίου (στις τελευταίες σελίδες): α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτων. β) Η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών (ή η αυτοπαράδοση αγαθών αν υπάρξει περίπτωση). γ) Η αξία αγοράς παγίων στοιχείων, ο ΦΠΑ που αναλογεί σ αυτή και οι αποσβέσεις τους. δ) Oι καταθέσεις και αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και λαµβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για µερική ή ολική εξόφλησή τους. Σε µια από τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος, καταχωρείται ανάλυση των ακαθάριστων εσόδων από παροχή υπηρεσιών, µε ανάλυση χονδρικών και λιανικών καθώς και των εξόδων µε διάκριση: Αµοιβές προσωπικού. Ενοίκιο. Τόκοι. Λοιπά έξοδα. Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται, εάν γίνεται κάθε ηµέρα σε ειδικές στήλες του σκέλους των εξόδων του βιβλίου.

4 δ) Η καταχώριση των συναλλαγών στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων γίνεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του, κατά περίπτωση, δικαιολογητικού (αρ. 17 παρ. 1 του ΚΒΣ). Σηµειώνουµε ότι ο µηχανικός δεν υποχρεούνται σε τήρηση του βιβλίου απογραφών, που επεβλήθη µε τις διατάξεις του Π.. 134/1996 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρ. 9 του Ν. 2753/1999, επειδή δεν πωλεί αγαθά. β) Φορολογικά στοιχεία Oι αρχιτέκτονες και µηχανικοί που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, για τα έσοδα που πραγµατοποιούν, υποχρεούνται, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.. 186/92 να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, θεωρηµένες πριν από τη χρησιµοποίησή τους, οι οποίες αναγράφουν: α) Εντύπως ή µε σφραγίδα το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τη OΥ του εκδότη. β) Ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο. γ) Το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη και το ποσό της αµοιβής αριθµητικώς και ολογράφως (η «ολογράφως» ένδειξη δεν είναι υποχρεωτική εάν οι αποδείξεις εκδίδονται µηχανογραφικώς). δ) Εάν ο πελάτης είναι επιτηδευµατίας και οι υπηρεσίες παρέχονται για την άσκηση του επιτηδεύµατός του, τότε στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών αναγράφεται και το επάγγελµα και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου του. ε) Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρχιτέκτονα και µηχανικού εκδίδεται κατά την είσπραξη της αµοιβής ή κατά την πίστωσή του στα βιβλία του οφειλέτη εάν ειδοποιηθεί «επί αποδείξει» (άρθρο 13 παράγρ. 3 του Π.. 186/92 και άρθρο 48 παράγρ. 5 του Ν. 2238/94). Ειδικά προκειµένου για ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες για κάλυψη ιδίων αναγκών, όπως η ανέγερση εξοχικού του σπιτιού ή δωρεάν παροχή υπηρεσίας σε συνεργάτη του), ο µηχανικός µε βάση τις διατάξεις του άρθρ. 14 του ΚΒΣ εκδίδει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης/ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών. Παροχή εκπτώσεων από µηχανικούς Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 3Α/7-3-96) ορίσθηκε ότι περιλαµβάνονται στη φορολογητέα αξία των αµοιβών του µηχανικού και οι τυχόν παρεχόµενες εκπτώσεις (δηλαδή δεν αναγνωρίζονται οι εκπτώσεις). γ) Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση Με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ΚΒΣ ο αρχιτέκτονας και ο µηχανικός, όπως όλοι οι επιτηδευµατίες, υποχρεούται να υποβάλλει, κάθε χρόνο, τριπλότυπες καταστάσεις µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την επαγγελµατική του εξυπηρέτηση. Oι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, ως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Για τις συναλλαγές του 2008 η προθεσµία (που αρχικά έληγε στις ) παρατάθηκε για όλους του υπόχρεους

5 ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου ΑΦΜ ως τις 19 Ιανουαρίου 2010 (ΠΟΛ 1129/ ). Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαµβάνουν όλες τις συναλλαγές αξίας άνω των 300 ευρώ, κατά εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2008 από και προς πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 ( ηµόσιο κλπ ΝΠ ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται πλέον αναλυτικά ανά συναλλασσόµενο πρόσωπο µε τον ΑΦΜ αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων (άρθρο 30 παρ. 9 ν. 3522/2007 και σχετική ΑΥΟΟ /271/Πολ. 1056/ ), εφόσον βέβαια είναι αξίας άνω των 300 ευρώ. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι ο αρχιτέκτονας και ο µηχανικός όταν είναι λήπτης φορολογικού στοιχείου αξίας ευρώ και άνω, υποχρεούται να εξοφλεί αυτό είτε στο σύνολό του, είτε τµηµατικά, µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού (παρ. 5 αρθρ. 16 Ν. 2992/2002). 2. Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος των µηχανικών Με τα µέχρι στιγµής ( ) δεδοµένα και όσον αφορά τα εισοδήµατα του έτους 2009 το καθαρό κέρδος των αρχιτεκτόνων και µηχανικών, εφόσον ασχολούνται µε τη σύνταξη µελετών και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, προσδιορίζεται τεκµαρτώς, δια της εφαρµογής συντελεστή επί των ακαθαρίστων νοµίµων αµοιβών που πραγµατοποιούν (χωρίς καµιά έκπτωση) στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης καταβολής των αµοιβών. O τεκµαρτός τρόπος προσδιορισµού του κέρδους είναι υποχρεωτικός και δεν ανάγεται στην επιλογή του µηχανικού. εν µπορεί δηλαδή ο µηχανικός να ακολουθήσει άλλη µέθοδο όπως π.χ. το λογιστικό τρόπο. Oι συντελεστές που εφαρµόζονται επί των ακαθαρίστων νοµίµων αµοιβών προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 49 του Νόµου 2238/1994 και έχουν ως εξής: α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για µελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: αα) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων. ββ) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µνηµείων, αποκατάσταση -διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου). γγ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: αα) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες. ββ) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες. γγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής

6 αερολιµένων και κυκλοφοριακές). δδ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων). εε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. στστ) Μελέτες λιµενικών έργων. ζζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονοµικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων). ηη) Μελέτες αλιευτικές. γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για µελέτη - επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων. Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: αα) Μελέτες µηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές. ββ) Μελέτες οικονοµικές. γγ) Μελέτες κοινωνικές. δδ) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). εε) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές). στστ) Μελέτες βιοµηχανιών (προγραµµατισµός - σχεδιασµός - λειτουργία). ζζ) Χηµικές µελέτες και έρευνες. ηη) Χηµικοτεχνικές µελέτες. θθ) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες. ιι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές. ιαια) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. ιβιβ) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. ιγιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων). ιδιδ) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων). δ) εκαεπτά τοις εκατό (17%) για µελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται σε µελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές). ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) στις ακαθάριστες αµοιβές από την προσφορά ανεξαρτήτωνυπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη χρησιµοποίηση της υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα (η περίπτωση 5 διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998). Στο κέρδος που προσδιορίζεται µε τους πιο πάνω συντελεστές προστίθενται: Oι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις (όχι οι τόκοι καθυστέρησης εξόφλησης της αµοιβής οι οποίοι, όπως προείπαµε, προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα). Η αυτόµατη υπερτίµηση του κεφαλαίου του µηχανικού (π.χ. κέρδος από πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου). Αν από τα βιβλία και στοιχεία του µηχανικού προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το υπόλοιπο των ακαθάριστων

7 αµοιβών (τεκµαρτές δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρµογή του συντελεστή, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ δαπανών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκµαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), των τεκµαρτών δαπανών. Η µε τον παραπάνω τρόπο ρύθµιση τελεί υπό τρεις προϋποθέσεις. Ήτοι: 1) Τηρούνται τα προβλεπόµενα από τον ΚBΣ βιβλία και στοιχεία. 2) Τα βιβλία αυτά είναι επαρκή (έχουν δηλ. τηρηθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του ΚΒΣ) και ακριβή (δεν έχουν αριθµητικές διαφορές σχετικές µε τις πραγµατικές αξίες των συναλλαγών του υποχρέου). 3) εν υπάρχει προφανής δυσαναλογία µεταξύ των τεκµαρτών και των πραγµατικών δαπανών του υπόχρεου µηχανικού, όπως οι τελευταίες προκύπτουν από τα φορολογικά του βιβλία. Με τον όρο τεκµαρτή δαπάνη εννοείται το ποσοστό µεταξύ του 100 και του συντελεστή καθαρής αµοιβής. Όταν δηλαδή ο συντελεστής καθαρής αµοιβής είναι 38%, οι τεκµαρτές δαπάνες είναι 62% (38% + 62% = 100). Κατά το νόµο, δεν υπάρχει προφανής δυσαναλογία µεταξύ πραγµατικών και τεκµαρτών δαπανών όταν η διαφορά µεταξύ τους είναι µέχρι 20% των τεκµαρτών. Π.χ.: Πραγµατικές δαπάνες 55%. Τεκµαρτές δαπάνες 62%. Εδώ δεν υπάρχει προφανής δυσαναλογία, γιατί η διαφορά είναι µικρότερη του 20% των τεκµαρτών δαπανών. Για να είχαµε στο παράδειγµα αυτό προφανή δυσαναλογία, θα έπρεπε οι πραγµατικές δαπάνες να ανέρχονται σε ποσοστό 49,6% και κάτω. Εδώ πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι µε τη διάταξη θεµελιώνεται υποχρέωση της Φορολογικής Αρχής να προσαυξήσει το συντελεστή. Αυτό σηµαίνει ότι η Φορολογική Αρχή θα προσαυξήσει το συντελεστή, έστω και εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξη της συγκεκριµένης προφανούς δυσαναλογίας. 3. ηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν α) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ (βλ. την Πολ. 1141/2009 «Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εµπρόθεσµης πιστωτικής ή µηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (TAXISnet) των υποκειµένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/ Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.»). Οι υποκείµενοι, των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2009, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αρχικές, εµπρόθεσµες, πιστωτικές ή µηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2009 µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (ΤΑΧΙSnet), εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις (εµπρόθεσµες, εκπρόθεσµες και τροποποιητικές)

8 Φ.Π.Α. (µέσω ΤΑΧΙS ή ΤΑΧΙSnet) µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. Οι υποκείµενοι των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009 και κατά τη λήξη τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να υποβάλλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2009 αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (TAXISnet). Ειδικά για το χρόνο υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2008 (βλ. Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1141/ ): 1. Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται: Για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2009. Ι. Μέχρι την 8η Μαρτίου 2010 για υποκείµενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΙΙ. Μέχρι την 10η Μαΐου 2010 για υποκείµενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το ηµόσιο. Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγουµένων εδαφίων, πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειµένου και ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες ηµέρες, ως εξής : ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ΒΙΒΛΙΑ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Την 8η Μαρτίου 2010 Την 10η Μαΐου β) Για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία

9 από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων: Ι. Μέχρι την 20η ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΙΙ. Μέχρι την 20η ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. γ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου του υποκειµένου. Ι. Μέχρι την 20η ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΙΙ. Μέχρι την 20η ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α. 3. Οι ανωτέρω προθεσµίες, καθώς και οι προθεσµίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υποβολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις: α) Κατ' έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου, β) µετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί η επιχείρηση και ανάλογα Ι. µε την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ., εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά την διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου, ή ΙΙ. µε την επιλογή του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του Κ.Β.Σ. β) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΜΥ Με τις διατάξεις της παραγρ. 18 του άρθρου 1 του Ν. 2954/2001 θεσπίζεται υποχρέωση όσων απασχολούν έµµισθο προσωπικό (υπαλλήλους - εργάτες) να υποβάλουν µέσα στο µήνα Μάρτιο οριστική δήλωση εκκαθάρισης του ΦΜΥ.

10 γ) ήλωση φορολογίας εισοδήµατος O µηχανικός έχει υποχρέωση να υποβάλλει κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ανεξάρτητα εάν το εισόδηµά του καταλείπει ή όχι φορολογητέο ποσό (άρθρο 61 παραγρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 2238/1994). Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται κάθε χρόνο περιλαµβάνει εκτός από το εισόδηµα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος και τα τυχόν υφιστάµενα εισοδήµατα από άλλες πηγές, γι αυτό παραθέτουµε όλες τις προθεσµίες ώστε να τηρηθούν ανάλογα µε τις πηγές εισοδηµάτων που έχει ο µηχανικός. Αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1 1. Στον πίνακα 1, ο φορολογούµενος και η σύζυγός του καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Για πρώτη φορά ζητείται η αναγραφή του αριθµού κινητού τηλεφώνου. 2. Για πρώτη φορά είναι προεκτυπωµένα τα στοιχεία του δήµου, στο δηµοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραµµένος ο φορολογούµενος την 31η/12/2009. Εάν ο δήµος που αναγράφεται είναι λάθος, ο φορολογούµενος οφείλει να τον διορθώσει. 3. Στο πίνακα 4, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες, διαγράφηκαν οι κωδικοί , όπου οι φορολογούµενοι δήλωναν το καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ που τυχόν είχαν λάβει. Αυτό έγινε επειδή το ΕΚΑΣ απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήµατος και θα δηλώνεται πλέον προαιρετικά και µόνο για να ληφθεί υπόψη στην κάλυψη τεκµηρίων. Οι κωδικοί , στους οποίους δηλώνεται το ΕΚΑΣ, µεταφέρθηκαν στον πίνακα 6, στην τρίτη σελίδα της δήλωσης. 4. Στον πίνακα Ζ, στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης, συγχωνεύτηκαν στην παράγραφο 9 οι ενδείξεις και οι κωδικοί όπου οι φορολογούµενοι δηλώνουν εισοδήµατα από κινητές αξίες. Φέτος, όλα τα εισοδήµατα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τα οποία φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, θα πρέπει να δηλωθούν στην παράγραφο 9 και στους κωδικούς Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι κωδικοί Οι φορολογούµενοι καλούνται να δηλώσουν ξεχωριστά, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης (πληρωµές για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις) που πραγµατοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό. 6. Στους κωδικούς πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα ιατρικής περίθαλψης (επισκέψεις σε γιατρούς). Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται φέτος στο 100% της αξίας τους για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα. 7. Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί Οι φορολογούµενοι θα πρέπει να δηλώσουν ξεχωριστά, για στατιστικούς λόγους, τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης (πληρωµές για νοσηλεία και φαρµακευτική

11 περίθαλψη σε νοσοκοµεία) που πραγµατοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό. 8. Στους κωδικούς πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης. Το 20% των ποσών αυτών και µέχρι το όριο των ευρώ αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος. Στους κωδικούς δηλώνεται το 50% της δαπάνης που έχει καταβληθεί σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων. 9. Στον πίνακα 7, στην τρίτη σελίδα, έχει προστεθεί νέα ένδειξη για τη δαπάνη αµοιβής δικηγόρου. ίπλα από την ένδειξη αυτή και στους κωδικούς πρέπει να δηλωθούν τα έξοδα για αµοιβές δικηγόρων που καταβλήθηκαν το 2009, διότι πλέον τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στο 100% για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα. 10. Στον πίνακα 7, στο πάνω µέρος της τέταρτης σελίδας, προστέθηκαν οι κωδικοί , όπου οι φορολογούµενοι καλούνται να αναγράψουν τα ποσά των τόκων που πλήρωσαν το 2009, για να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια ανέγερσης ή απόκτησης οποιασδήποτε κατοικίας (όχι µόνο πρώτης), τα οποία συνήψαν από τη µέχρι τις Το 40% των ποσών των τόκων αυτών αφαιρείται από το φόρο που αναλογεί στα εισοδήµατα του Στους νέους κωδικούς , πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων που συνάφθηκαν από τη µέχρι τις Για τις συµβάσεις αυτές, οι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδηµά σας κατά ποσοστό 40% αυτών. Το ποσοστό αυτό µείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τµήµα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως ευρώ. 12. Στον πίνακα 8 της τέταρτης σελίδας, όπου αναγράφονται οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι, θα δηλώνεται πλέον στην παράγραφο 6 το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εκτός από αυτά που προήλθαν από κινητές αξίες, τα οποία φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. ΠΟΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΗΛΩΣΗ; Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδροµικά. - Όσοι δηλώνουν εισόδηµα από ατοµική εµπορική επιχείρηση πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3. - Όσοι κατέχουν µηχανήµατα έργων πρέπει να συµπληρώσουν και το έντυπο Ε16. - Όσοι έχουν εισόδηµα από ακίνητα πρέπει να συµπληρώσουν και το έντυπο Ε2. - Υπενθυµίζεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), από το έτος 2008 και επόµενα, υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος

12 - Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη.ο.υ. Πότε υποβάλλεται η δήλωση: Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήµερα, η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον προϊστάµενο της OΥ, προσωπικώς από το φορολογούµενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο γι αυτό ή στέλνεται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ιαδικτύου µέχρι την 1η Μαρτίου 2010 (προσοχή η χρονολογία αυτή ισχύει για τους µηχανικούς και αρχιτέκτονες που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα). Κατ εξαίρεση µπορούν να υποβάλουν δήλωση: 1. Μέχρι την 1η Απριλίου 2010, όσοι δηλώνουν και γεωργικό εισόδηµα ή εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης. 2. Μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 όσοι έχουν αποκτήσει και κέρδη ή ζηµιές από ατοµική εµπορική επιχείρηση ή από την ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος όταν τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή εκέµβριο Μέχρι τις 3 Μαΐου 2010 όσοι δηλώνουν και: α) Εισόδηµα από συµµετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α ή Β ή Γ κατηγορία του ΚΒΣ, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή εκέµβριο του 2009 ανεξάρτητα από το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας, κοινωνίας κ.λπ., ή αν αυτή συµµετέχει σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία. β) Oι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειοµεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώµατα, οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, οι µισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τµήµα των αµοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη επιχειρήσεων, καθώς και οι εφηµεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισµός του εισοδήµατος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή εκέµβριο του Επισηµαίνεται ότι αν πρόκειται για εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, των οποίων ο ισολογισµός έχει εγκριθεί ή έπρεπε να εγκριθεί µέσα στο 2009 η δήλωση των εταίρων της πρέπει να υποβληθεί µέχρι την 1η Μαρτίου γ) Εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες (µισθοί - συντάξεις). δ) Εισοδήµατα, τα οποία έχουν προκύψει στην αλλοδαπή. ε) Εισοδήµατα από αµοιβές ως αξιωµατικοί ή ως κατώτερα πληρώµατα εµπορικών πλοίων. στ) Εισοδήµατα, τα οποία έχουν προκύψει στην ηµεδαπή και ο φορολογούµενος δεν κατοικεί ούτε διαµένει σε αυτή. ζ) Εισόδηµα που αποκτούν, µε βάση ειδική σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή εντολής, τα µέλη του.σ. ανώνυµης εταιρείας είτε θεωρούνται µισθωτές υπηρεσίες είτε και εµπορικές επιχειρήσεις.

13 η) Oι φορολογούµενοι που δεν κατοικούν ούτε διαµένουν ούτε αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία. Ειδικότερα Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων µέχρι και την 1η Μαρτίου 2010 πραγµατοποιείται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους µε αρχή 1 την 1η Μαρτίου 2010 και ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες µέρες ως ακολούθως: α) Μέχρι την 1η Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1. β) Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2. γ) Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3. δ) Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4. ε) Μέχρι τις 5 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5. στ) Μέχρι τις 8 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6. ζ) Μέχρι τις 9 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7. η) Μέχρι τις 10 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8. θ) Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9. ι) Μέχρι τις 12 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50. ια) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. Γεωργικό εισόδηµα και εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής) α) Μέχρι την1η Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1. β) Μέχρι τις 6 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2. γ) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3. δ) Μέχρι τις 8 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4. ε) Μέχρι τις 9 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5. στ) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6. ζ) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7. η) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8. θ) Μέχρι τις 15 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9. ι) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50. ια) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. Ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε βιβλία Γ' κατηγ. εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή εκέµβριο 2009 α) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1. β) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2. γ) Μέχρι τις 20 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3. δ) Μέχρι τις 21 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4. ε) Μέχρι τις 22 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

14 στ) Μέχρι τις 23 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6. ζ) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7. η) Μέχρι τις 27 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8. θ) Μέχρι τις 28 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9. ι) Μέχρι τις 29 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50. ια) Μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. Εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρία κτλ. µε βιβλία Α', Β' ή Γ' κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε µέσα στους µήνες Νοέµβριο ή εκέµβριο 2009 και αντιπρόσωποι, πράκτορες κτλ., εισοδήµατα µελών Σ Ανωνύµων Εταιριών και φορολογούµενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση α) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1. β) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2. γ) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3. δ) Μέχρι τις 6 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4. ε) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5. στ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6. ζ) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7. η) Μέχρι τις 12 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8. θ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9. ι) Μέχρι τις 14 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50. ια) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. Εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες (µισθοί-συντάξεις), αµοιβές αξιωµατικών εµπορικών πλοίων," αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού) α) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1. β) Μέχρι τις 6 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2. γ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3. δ) Μέχρι τις 12 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4. ε) Μέχρι τις 14 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5. στ) Μέχρι τις 18 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6. ζ) Μέχρι τις 20 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7. η) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8. θ) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9. ι) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50. ια) Μέχρι τις 2 Ιουνίου 2010 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. O φορολογούµενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, µέσω ιαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική ιεύθυνση www. taxisnet.gr)

15 µε χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, συνιστάται στους ενδιαφερόµενους: α) να προσέρχονται νωρίτερα στη.ο.υ. για την υποβολή της δήλωσής τους και όχι την τελευταία ηµέρα λήξης της προθεσµίας β) αν είναι νέοι φορολογούµενοι και δεν έχουν Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή είναι παλαιοί φορολογούµενοι και έχουν περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ., να προσέλθουν στο Τµήµα Μητρώου της.ο.υ. µε την αστυνοµική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, για την τακτοποίηση του παραπάνω θέµατος. γ) αν έχουν αλλαγές στα ατοµικά τους στοιχεία ή στην οικογενειακή τους κατάσταση να προσέλθουν στο Τµήµα Μητρώου της ΟΥ και να δηλώσουν τις µεταβολές αυτές πριν από τις προθεσµίες υποβολής της δήλωσής τους. Οι προθεσµίες υποβολής δήλωσης ισχύουν ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης, ανεξαρτήτως δηλαδή του αν υποβάλλονται στη ΟΥ, ταχυδροµικά ή µέσω internet. Ειδικά οι δηλώσεις µέσω internet µπορούν να υποβληθούν µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας τους. Σε ποια OΥ υποβάλλεται η δήλωση Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάµενο της OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογούµενου. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ασκεί, ατοµικά, εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα θα υποβληθεί στον προϊστάµενο της OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλµατός του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι φορολογούµενοι συµµετέχουν σε προσωπικές εταιρείες ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλουν στη OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κ.λπ. Ειδικά για τους φορολογουµένους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήµατα στην Ελλάδα, αρµόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι: α) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ατοµικά εµπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελµα, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλµατός τους, κατά περίπτωση. β) Προκειµένου για όλα τα φυσικά πρόσωπα: αα) O προϊστάµενος της OΥ Κατοίκων Εξωτερικού (Μετσόβου 4, Τ.Κ Αθήνα - τηλ.: , , , - Fax: ), εφόσον όµως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε OΥ της περιοχής του Νοµού Αττικής. ββ) O προϊστάµενος της OΥ της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νοµού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε OΥ του νοµού αυτού. Αν λειτουργούν

16 σε κάποια πρωτεύουσα νοµού περισσότερες OΥ αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της Α OΥ της πρωτεύουσας αυτού του νοµού, εκτός του Νοµού Θεσσαλονίκης όπου αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της Θ OΥ Θεσσαλονίκης. γγ) Στα νησιά των νοµών Αττικής, ωδεκανήσου, Λέσβου, Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και Σάµου, εκτός των νησιών στα οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα των νοµών αυτών, αρµόδια είναι η OΥ κάθε νησιού, για τους κατοίκους εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται σε αυτήν αντίστοιχα, ως προς τη φορολογία εισοδήµατος. Στην προηγούµενη περίπτωση Β συµπεριλαµβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συµµετέχουν σε οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, σε συµµετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα, όπως ΕΠΕ, σωµατεία κτλ, που έχουν έδρα στην Ελλάδα. O φορολογούµενος ορίζει το να αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα µε την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του εκπροσώπου του πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1). Με τον ορισµό του αντιπροσώπου δεν µετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στον αντιπρόσωπο. O τελευταίος µπορεί να υποβάλει η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει µόνον εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παράγραφος 1 άρθρου 62 ν. 2238/1994). Όσοι περιλαµβάνονται στην παραπάνω περίπτωση β, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, µπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους στην προξενική αρχή του τόπου που διαµένουν, η οποία οφείλει να διαβιβάσει στον προϊστάµενο της αρµόδιας OΥ. Oι φορολογούµενοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν το τµήµα Μητρώου της OΥ της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλµατος τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης µε την υποβολή του σχετικού εντύπου. ΠΡOΣOΧΗ: Εφόσον δεν είστε επιτηδευµατίες και στη δήλωση που λάβατε είναι γραµµένη η παλιά σας διεύθυνση, γράψτε τη νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωµένα στοιχεία του πίνακα 1. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης µεταβολής στο Τµήµα Μητρώου της OΥ. Η διαδικασία αυτή ισχύει µόνο για το χρονικό διάστηµα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

17 Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος ΣΥΝΟΛΟ εισοδήµατος φόρου εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου (ευρω) % (ευρω) (ευρω) (ευρω) άνω Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Φόρος ΣΥΝΟΛΟ Φορολογικός εισοδήµατος (ευρω) φόρου (ευρω) κλιµακίου συντελεστής (ευρω) άνω Η κλίµακα (α) εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούµενου εισοδήµατος που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Κατ' εξαίρεση για τους συνταξιούχους που, εκτός από τη σύνταξή τους, δηλώνουν εισόδηµα και από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, δεν έχει εφαρµογή η προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδηµα και από άλλες πηγές, τότε έχει εφαρµογή η παραπάνω προϋπόθεση. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου των κλιµάκων (α) και (β) αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εαν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ένα τέκνο πάνω από τα τρία. Π.χ. εάν µισθωτός φορολογούµενος έχει δύο τέκνα το αφορολόγητο του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας (α) διαµορφώνεται στα ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα , εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα ευρώ, κ.ο.κ. Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, µειώνει το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου.

18 Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι µικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου. Παρατήρηση σχετικά µε το ΦΠΑ ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών. Επειδή πολλά ερωτήµατα υποβάλλονται από µηχανικούς, σχετικά µε το ΦΠΑ ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών τους, θέτουµε υπόψη τα εξής: Σε περίπτωση που πολιτικός µηχανικός συµµετέχει σε επιχείρηση εκτέλεσης οικοδοµικού έργου και προσφέρει στα πλαίσια της συµµετοχής του στην επιχείρηση αυτή υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων χωρίς αντάλλαγµα, αυτές δεν µπορεί να χαρακτηρισθούν ως πράξεις υποκείµενες στο ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του αρθρ. 2 περίπτωση α του Νόµου 2859/2000, αλλά ούτε αυτοπαραδόσεις υπηρεσιών µπορεί να χαρακτηρισθούν γιατί δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 του αυτού νόµου, εφόσον από το συστατικό έγγραφο της επιχείρησης προκύπτει ότι η εισφορά του µηχανικού στην επιχείρηση, συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών µελέτης και επίβλεψης. Υπό την προϋπόθεση αυτή οι πράξεις αυτές του µηχανικού βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ. Αν όµως από το συστατικό της επιχείρησης έγγραφο προκύπτει ότι ο µηχανικός παρέχει τις υπηρεσίες αυτές στα πλαίσια άσκησης του ελευθερίου επαγγέλµατος, τότε οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο πολιτικός µηχανικός εκπονεί ο ίδιος µελέτες που αφορούν την ατοµική του επιχείρηση, που έχει ως αντικείµενο την κατασκευή και πώληση οικοδοµών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 2859/2000 και συνεπώς οφείλεται ΦΠΑ µε βάση το άρθρο 19 παρ. 2γ του νόµου αυτού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μητρώα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ-Μελετητών/

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 13/02/2017 Αριθ. Πρωτ. 357

Ηράκλειο 13/02/2017 Αριθ. Πρωτ. 357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 286854 Fax: 2810-281128 E-mail: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Για τις παρακάτω επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ). ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06 Μαρτίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1049996

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να...

Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να... Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Αναλυτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ Γ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1.Δ/ΝΣΗ 30 η ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1020 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΦΕΦΠ Τι είναι? Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3,, Ε9 Πότε? Τέλος Απριλίου Από ποιούς?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 7

* ΦΠΑ * Νο. 7 -- 233 -- * ΦΠΑ * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1070 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. ΠΟΛ 1149/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1149 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών.

α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών. ΠΟΛ.1102/24.4.2012 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των υποκειµένων σε φόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονοµικού έτους 2012 και καθορισµός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 30/10/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Αριθμός απόφασης: 3474 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1025842/494/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1043 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=2465&language=el-gr Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μ. Παπαγεωργίου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για την ένταξη ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ ΟΣ ΟΙΚΟΝ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ ΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤ ΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤ ΟΥΣ 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ Τ ΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1165 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Με αφορμή τις πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις, η εταιρεία μας «ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΕ (AGROTECH SA)» με την παρούσα ενημερωτική επιστολή επιχειρεί μια προσπάθεια ενημέρωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 04/11/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Αριθμός απόφασης: 3545 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Ματσούκα Θεσσαλονίκη, 25/9/2017 Τηλ.: 2310 99 6823 Fax: 2310 99 6810 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2024 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α""94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

ΠΟΛ 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). ΠΟΛ 1217/2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α""94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1217 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα