Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλ : Fax : Αθήνα, 11/04/2014 Αρ.Πρωτ: /οικ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:. Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισµός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπ όψιν: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ267/Α/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισµό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 5. Το Π.. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 1

2 6. Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. (ΦΕΚ Α 141/ ) 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ του Συµβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τη µε αριθµ /ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540/Β / Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την υπ αριθµ /18953/ ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 599/ ) ως ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1005/ ). 10. Το υπ αριθµ /4752/ Έγγραφο Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ κατά τη µεταβατική περίοδο. 11. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 230/Β/ ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». 12. Την υπ αριθµ.11384/ (ΦΕΚ 616/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης». 13. Την υπ αριθµ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζεται το «Σύστηµα Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εξειδικευµένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) και απεξαρτηµένων ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση», (ΦΕΚ 231/τ.Β / ). 14. Το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 2046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων». 16. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1094/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 17. Την υπ αριθµ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β / ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 18. Την υπ. αριθµ /οικ (ΦΕΚ 915/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αρ. οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης 2

3 19. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 163/ ). 20. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», στα σηµεία που δεν καλύπτονται από τις προκηρύξεις που εκδίδονται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και από το Π.. 60/ Την υπ αριθµ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε L 134/ ) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και την υπ αριθµ /395/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την εφαρµογή της ανωτέρω Οδηγίας από τις Αναθέτουσες Αρχές. 22. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ), για την «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 24. Την εξουσιοδοτική πράξη υπ αριθ. οικ /110 (ΦΕΚ 1877/Β / ) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραµµατέα ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταµένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταµένους Μονάδων». 25. Την υπ αριθ /οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ». 26. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α) Την κατηγοριοποίηση των παρατυπιών/παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Β) Τον καθορισµό του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων. Άρθρο 1 ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Οι παρατυπίες/παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 3

4 Ταµείο κατά τη διενέργεια επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των προγραµµάτων: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Περιλαµβάνει τις κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων, καθώς επίσης και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται, αναφορικά µε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των οποίων η ανάθεση και υλοποίηση εµπίπτουν στις διατάξεις των Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Περιλαµβάνει τις κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων, καθώς επίσης και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται, αναφορικά µε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των οποίων η ανάθεση και υλοποίηση εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αριθµ /οικ (ΦΕΚ 915/Β/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αρ. οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης, το οποίο αναφέρεται στο σύστηµα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher). Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 Στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, καθορίζονται οι κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων της Γενικής Κατηγορίας Α του άρθρου 1, που διαπιστώνονται από τα αρµόδια όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων ή διοικητικών ελέγχων και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων. Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) Στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, καθορίζονται οι κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων της Γενικής Κατηγορίας Β του άρθρου 1, που διαπιστώνονται από τα αρµόδια όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 4

5 Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων ή διοικητικών ελέγχων και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων. Άρθρο 4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Α 4.1 Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει άρνηση διεξαγωγής επιτόπιου, διαχειριστικού ή οποιασδήποτε άλλης µορφής ελέγχου και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τότε η υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής καταγγέλλεται µονοµερώς, αζηµίως από την Αναθέτουσα Αρχή. 4.2 Όταν συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να επιβάλλει επαχθέστερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος. Ειδικοί λόγοι αποκλειστικά θεωρούνται: α) η παρεµπόδιση του έργου των αρµοδίων οργάνων ελέγχου και η µη χορήγηση στοιχείων και β) η υποτροπή του αναδόχου ως προς τις παρατυπίες/παραβάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος. Ως υποτροπή νοείται η κατ εξακολούθηση επιβολή κυρώσεων στον ίδιο Ανάδοχο για τις παρατυπίες/παραβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος. Στην περίπτωση της υποτροπής η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αποκλεισµό του Αναδόχου από µελλοντικούς διαγωνισµούς. 4.3 Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων που δεν περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Άρθρο 5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Β 5.1. Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει άρνηση διεξαγωγής επιτόπιου, διαχειριστικού ή οποιασδήποτε άλλης µορφής ελέγχου και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τότε γίνεται αναστολή της υλοποίησης των προγραµµάτων του Παρόχου για τη συγκεκριµένη ράση και αναζητούνται, κατά περίπτωση, οι όποιες καταβολές έχουν πραγµατοποιηθεί στον Πάροχο για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία Όταν συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να επιβάλλει επαχθέστερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος. Ειδικοί λόγοι αποκλειστικά θεωρούνται: α) η παρεµπόδιση του έργου των αρµοδίων οργάνων ελέγχου και η µη χορήγηση στοιχείων και β) η υποτροπή του Παρόχου ως προς τις παρατυπίες/παραβάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος. Ως υποτροπή νοείται η κατ εξακολούθηση επιβολή κυρώσεων στον ίδιο Πάροχο για τις 5

6 παρατυπίες/παραβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος. Στην περίπτωση της υποτροπής η ΕΥΕ-ΕΚΤ δύναται να διαγράψει τον υπότροπο από το Μητρώο Παρόχων της οικείας πρόσκλησης Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων που δεν περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Άρθρο 6 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατά των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων ελέγχου σχετικά µε τις παρατυπίες/παραβάσεις που περιλαµβάνονται τόσο στην κατηγορία Α, όσο και στην κατηγορία Β, οι Ανάδοχοι/Πάροχοι έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ιδία δε τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθµ /οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1206/Β/2009). Οι προβλεπόµενες κυρώσεις µπορεί να επιβάλλονται σε συνδυασµό και µε άλλες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις και µέτρα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η έναρξη ισχύος της παρούσας είναι από δηµοσιεύσεώς της. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Εσωτερική διανοµή : 1) Γραφείο κ. Υπουργού 2) Γραφείο κας Γενικής Γραµµατέα.Κ.& Α.Π. 3) 23 Μονάδα Γ 4) 23 - Σχετικό φάκελο 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής καταρτιζοµένων 1.1. Εάν κατά τη διενέργεια της επαλήθευσης ή του ελέγχου διαπιστωθεί, από τον έλεγχο στα παραπεµπτικά σηµειώµατα των υποδειχθέντων από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και επιλεγέντων καταρτιζοµένων ότι υπάρχουν ορισµένοι, στο παραπεµπτικό σηµείωµα των οποίων αναγράφεται εκπαιδευτικό επίπεδο διαφορετικό από εκείνο που ορίζεται στο πρόγραµµα κατάρτισης και, παρά την ύπαρξη αυτής της διαφοροποίησης, συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατάρτισης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε η συµµετοχή τους θεωρείται άκυρη και επιβάλλεται γραµµική µείωση του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατά τον αριθµό των καταρτιζόµενων των οποίων η συµµετοχή κρίθηκε άκυρη Στις περιπτώσεις εκείνες που το πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε πτυχιούχους συγκεκριµένης κατεύθυνσης και ο καταρτιζόµενος έχει πτυχίο διαφορετικής από την απαιτούµενη, κατεύθυνσης, και παρά την ύπαρξη αυτής της διαφοροποίησης, συµµετείχε στο πρόγραµµα κατάρτισης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται γραµµική µείωση του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατά τον αριθµό των καταρτιζόµενων των οποίων η συµµετοχή κρίθηκε άκυρη Σε περίπτωση που στο φάκελο του προγράµµατος, τον οποίο τηρεί ο Ανάδοχος, διαπιστωθεί έλλειψη κάποιων από τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των καταρτιζόµενων, τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ και την συµπλήρωση των φακέλων µε τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, εφόσον οι ελλείψεις αφορούν δικαιολογητικά και στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ανέργου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή ίση µε το 10% του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατάρτισης Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου διαδικασία επιλογής καταρτιζοµένων (µοριοδότηση κλπ), επιβάλλεται περικοπή ίση µε το 3% του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατάρτισης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους εκπαιδευτές 2.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή αναπληρωτή) µη πιστοποιηµένου από τον ΕΟΠΠΕΠ, και η απασχόληση αυτή δεν εµπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ (ΕΣ ΕΚ), τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή η περικοπή (Π) είναι: 7

8 Π = Ώρες διδασκαλίας µη πιστοποιηµένου εκπαιδευτή x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 2.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή, ο οποίος εµπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, χωρίς όµως να έχει ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη του ΕΟΠΠΕΠ, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή η περικοπή (Π) είναι: Π = Ώρες διδασκαλίας εκπαιδευτή x Προϋπολογισµό προγράµµατος/ Ώρες προγράµµατος 2.3. Αν διαπιστωθεί η µη ύπαρξη σύµβασης του Αναδόχου µε εκπαιδευτή ή η ύπαρξη σύµβασης µε εκπαιδευτή η οποία είναι ανυπόγραφη από τον εκπαιδευτή ή/και δεν έχει υποβληθεί στην αρµόδια.ο.υ., εντός της προθεσµίας που κατά νόµον απαιτείται, τάσσεται καταρχήν 10ήµερη προθεσµία προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή ή/και τη θεώρηση της σύµβασης στην αρµόδια.ο.υ. και την προσκόµισή της στην ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε περίπτωση που, µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε η σύµβαση θεωρείται ότι δεν έχει ισχύ και συνεπώς, αν ο εν λόγω εκπαιδευτής δίδαξε και αµείφθηκε, επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ίση µε το ύψος της µικτής αµοιβής του εκπαιδευτή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα της θεωρητικής κατάρτισης δίδαξε άλλος εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση/αίτηµα προς την ΕΥΕ -ΕΚΤ και αποδοχή του αιτήµατος, τότε: α) αν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής δεν είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα που απαιτείται από την τεχνική προσφορά για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα, επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε την µικτή αµοιβή του εκπαιδευτή σύµφωνα µε τις ώρες που δίδαξε. β) αν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα που απαιτείται από την τεχνική προσφορά για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο σύσταση Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους φακέλους που τηρούνται µε τα στοιχεία των εκπαιδευτών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση, τότε απευθύνεται σύσταση στον Ανάδοχο για συµµόρφωση εντός 10 ηµερών. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλεται περικοπή ίση µε 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραµµα κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις 3.1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή του εκπαιδευτικού προγράµµατος είτε ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα είτε ως προς τις ενότητες, και η αλλαγή δεν έχει εγγράφως γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο σύσταση Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ενότητες δεν διδάχθηκαν, επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος η οποία αντιστοιχεί στις µη διδαχθείσες ώρες. 8

9 3.3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνολικός αριθµός των ωρών θεωρίας είναι ο ίδιος µε τον εγκεκριµένο, αλλά τροποποιήθηκαν οι ώρες των εκπαιδευτικών ενοτήτων της θεωρητικής κατάρτισης και η τροποποίηση αυτή έχει γίνει χωρίς τη σχετική έγκριση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, (κατόπιν προηγούµενου εγγράφου αιτήµατος µε αιτιολόγηση της αλλαγής από τον Ανάδοχο ώστε να µην αλλοιώνεται ο σκοπός και οι στόχοι του προγράµµατος κατάρτισης), τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή 2% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι κάποια ηµέρα η συνολική διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 6 ώρες θεωρίας (συµπεριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων) τότε επιβάλλεται αντίστοιχη µείωση του Φυσικού αντικειµένου και περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε µετά την 22 η ώρα τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες (µετά την 22 η ώρα) x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, πραγµατοποιήθηκε θεωρητική κατάρτιση κατά την Κυριακή ή σε επίσηµη αργία, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες κατάρτισης κατά την Κυριακή ή την επίσηµη αργία. ηλαδή: Π = Ώρες διδασκαλίας (Κυριακή ή επίσηµη αργία) x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 3.5. Αν διαπιστωθεί συστηµατική παρέµβαση στα παρουσιολόγια των καταρτιζόµενων ή/και των εκπαιδευτών (διορθώσεις-σβησίµατα, διορθωτικά υγρά, κ.λπ.) επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο αξιολόγηση των καταρτιζόµενων τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν πραγµατοποιήθηκε από τους καταρτιζόµενους αξιολόγηση του προγράµµατος, των εκπαιδευτών και του ΚΕΚ, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την παροχή υπηρεσιών 4.1. Η διανοµή του εγκεκριµένου βάσει της τεχνικής προσφοράς διδακτικού υλικού γίνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και έως την 9

10 ολοκλήρωσή της. Αν διαπιστωθεί ότι το διδακτικό υλικό δεν διανεµήθηκε µέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου, ότι αποδεδειγµένα δεν έχουν χορηγηθεί εδέσµατα και αναψυκτικά/χυµοί/καφέδες στους καταρτιζόµενους, ενώ υφίσταται σχετική υποχρέωση του Αναδόχου σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ΕΣ ΕΚ ή/και η σχετική προκήρυξη ή/και η σύµβαση παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί οι δαπάνες µετακίνησης των καταρτιζόµενων, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης ή/και πρακτικής άσκησης προς και από το χώρο υλοποίησης της θεωρίας ή/και προς και από το χώρο υλοποίησης της πρακτικής, εντός και εκτός έδρας, και σε όσες περιπτώσεις υφίσταται τέτοια υποχρέωση, που πηγάζει από το ΕΣ ΕΚ ή/και από την σχετική προκήρυξη ή/και σύµβαση παροχής υπηρεσιών, τότε στον Ανάδοχο απευθύνεται σύσταση για την καταβολή τους και τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου και µη καταβολής αυτών στο δικαιούχο καταρτιζόµενο, επιβάλλεται περικοπή 3% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην πρακτική άσκηση 5.1. Αν διαπιστωθεί ότι πραγµατοποιήθηκε η πρακτική άσκηση σε µία επιχείρηση χωρίς να έχει υπογραφεί σύµβαση ή/και χωρίς αυτή να έχει υποβληθεί στην αρµόδια ΟΥ, εντός της προθεσµίας που κατά νόµον απαιτείται, τάσσεται καταρχήν 10ήµερη προθεσµία προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή ή/και τη θεώρηση της σύµβασης στην αρµόδια.ο.υ. και την προσκόµισή της στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου, επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν σε µία επιχείρηση περισσότεροι καταρτιζόµενοι από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο όπως αυτό καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις (ΕΣ ΕΚ, σχετική προκήρυξη), τότε µειώνεται το Φυσικό αντικείµενο και επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τα επιπλέον άτοµα. ηλαδή: Π = Επιπλέον άτοµα x ώρες πρακτικής άσκησης x ωριαίο κόστος Κατάρτισης 5.2. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια ηµέρα η διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 8 ή 6 (όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ) ώρες πρακτικής άσκησης (συµπεριλαµβανοµένου του διαλείµµατος) ή τις 8 ώρες συνολικά (θεωρία + πρακτική), τότε επιβάλλεται αντίστοιχη µείωση του Φυσικού αντικειµένου και περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 5.3. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση της πρακτικής άσκησης διαπιστωθεί ότι διδάσκει (ή εποπτεύει) άλλο πρόσωπο και όχι ο εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης (ή ο επόπτης πρακτικής) που είχε ορισθεί, και η αλλαγή δεν έχει εγγράφως γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε η µικτή αµοιβή του εκπαιδευτή (ή του επόπτη) για τις ηµέρες αυτές θεωρείται µη επιλέξιµη. 10

11 5.4. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση, δε βρεθούν στο χώρο της πρακτικής οι καταρτιζόµενοι, χωρίς την έγκαιρη και έγγραφη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, περικόπτεται ο προϋπολογισµός του προγράµµατος, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις µη υλοποιηθείσες σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα ανθρωποώρες κατάρτισης (ανθρωποώρες x ωριαίο κόστος). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε επόµενη επιτόπια επαλήθευση, ότι ελλείπουν εκ νέου από το χώρο της πρακτικής οι καταρτιζόµενοι, χωρίς την έγκαιρη και έγγραφη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, επιβάλλεται περικοπή 20% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Σε περίπτωση που, κατά την επιτόπια επαλήθευση της πρακτικής άσκησης, διαπιστωθεί ότι µία ή κάποιες από τις δηλωθείσες επιχειρήσεις πρακτικής δεν υφίστανται στις δηλωθείσες διευθύνσεις χωρίς την έγκαιρη και έγγραφη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε γίνεται γραµµική µείωση του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογα µε τον αριθµό των καταρτιζόµενων που τοποθετήθηκαν στις εν λόγω επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης. Εφόσον το εύρηµα αφορά όλες τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, τότε περικόπτεται ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος Σε περίπτωση που κατά την πρακτική άσκηση δε βρεθούν στο χώρο της πρακτικής ο εκπαιδευτής πρακτικής ή ο αναπληρωτής του, τότε επιβάλλεται περικοπή 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι, κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν έχει τηρηθεί η αναλογία εκπαιδευτών πρακτικής και καταρτιζόµενων, όπως αυτή ορίζεται στις προκηρύξεις των πράξεων, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τα επιπλέον άτοµα. ηλαδή: Π = Επιπλέον άτοµα x ώρες πρακτικής άσκησης x ωριαίο κόστος Κατάρτισης 5.8. Ο Ανάδοχος φορέας υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της πρακτικής άσκησης τα παρουσιολόγια (τουλάχιστον του τελευταίου 15νθήµερου) των καταρτιζόµενων και των εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που: α) βρεθούν, κατά την επιτόπια επαλήθευση, παρουσιολόγια λιγότερα από του τελευταίου 15νθήµερου, επιβάλλεται σύσταση στον Ανάδοχο και τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για να τα προσκοµίσει στην Υπηρεσία, β) διαπιστωθεί η µη τήρηση παρουσιολογίου και η µη συµµόρφωση κατά την παράγραφο α, επιβάλλεται περικοπή 2% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος, ενώ για περιπτώσεις συστηµατικών παρεµβάσεων (διορθώσεις κ.λπ.) ισχύουν όσα προβλέπονται και για τα παρουσιολόγια της θεωρίας Στις περιπτώσεις όπου στο χώρο της πρακτικής άσκησης βρεθούν προστατευτικά µέσα, αλλά δεν χρησιµοποιούνται, ενώ προβλέπονται στην Προκήρυξη ή/και στη Σύµβαση παροχής υπηρεσιών, τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Στις περιπτώσεις όπου στο χώρο της πρακτικής άσκησης δε βρεθούν προστατευτικά µέσα, ενώ προβλέπονται ως υποχρεωτικά στην Προκήρυξη ή/και στη Σύµβαση παροχής υπηρεσιών, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονοµικό αντικείµενο 6.1. α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αµοιβή του καταρτιζόµενου είναι µικρότερη από αυτή που θα έπρεπε, τότε απευθύνεται σύσταση για την ορθή καταβολή της και τάσσεται στον Ανάδοχο 10ήµερη προθεσµία προς συµµόρφωση και προσκόµιση του ανάλογου δικαιολογητικού της καταβολής στην ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε 11

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα