Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλ : Fax : Αθήνα, 11/04/2014 Αρ.Πρωτ: /οικ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:. Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισµός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπ όψιν: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ267/Α/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισµό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 5. Το Π.. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 1

2 6. Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. (ΦΕΚ Α 141/ ) 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ του Συµβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τη µε αριθµ /ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540/Β / Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την υπ αριθµ /18953/ ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 599/ ) ως ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1005/ ). 10. Το υπ αριθµ /4752/ Έγγραφο Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ κατά τη µεταβατική περίοδο. 11. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 230/Β/ ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». 12. Την υπ αριθµ.11384/ (ΦΕΚ 616/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης». 13. Την υπ αριθµ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζεται το «Σύστηµα Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εξειδικευµένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) και απεξαρτηµένων ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση», (ΦΕΚ 231/τ.Β / ). 14. Το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 2046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων». 16. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1094/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 17. Την υπ αριθµ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β / ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 18. Την υπ. αριθµ /οικ (ΦΕΚ 915/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αρ. οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης 2

3 19. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 163/ ). 20. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», στα σηµεία που δεν καλύπτονται από τις προκηρύξεις που εκδίδονται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και από το Π.. 60/ Την υπ αριθµ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε L 134/ ) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και την υπ αριθµ /395/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την εφαρµογή της ανωτέρω Οδηγίας από τις Αναθέτουσες Αρχές. 22. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ), για την «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 24. Την εξουσιοδοτική πράξη υπ αριθ. οικ /110 (ΦΕΚ 1877/Β / ) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραµµατέα ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταµένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταµένους Μονάδων». 25. Την υπ αριθ /οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ». 26. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α) Την κατηγοριοποίηση των παρατυπιών/παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Β) Τον καθορισµό του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων. Άρθρο 1 ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Οι παρατυπίες/παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 3

4 Ταµείο κατά τη διενέργεια επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα µε το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των προγραµµάτων: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Περιλαµβάνει τις κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων, καθώς επίσης και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται, αναφορικά µε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των οποίων η ανάθεση και υλοποίηση εµπίπτουν στις διατάξεις των Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Περιλαµβάνει τις κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων, καθώς επίσης και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται, αναφορικά µε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των οποίων η ανάθεση και υλοποίηση εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ. αριθµ /οικ (ΦΕΚ 915/Β/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αρ. οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης, το οποίο αναφέρεται στο σύστηµα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher). Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 Στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, καθορίζονται οι κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων της Γενικής Κατηγορίας Α του άρθρου 1, που διαπιστώνονται από τα αρµόδια όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων ή διοικητικών ελέγχων και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων. Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) Στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, καθορίζονται οι κατηγορίες παρατυπιών/παραβάσεων της Γενικής Κατηγορίας Β του άρθρου 1, που διαπιστώνονται από τα αρµόδια όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 4

5 Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων ή διοικητικών ελέγχων και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε κατηγορία παρατυπιών/παραβάσεων. Άρθρο 4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Α 4.1 Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει άρνηση διεξαγωγής επιτόπιου, διαχειριστικού ή οποιασδήποτε άλλης µορφής ελέγχου και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τότε η υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής καταγγέλλεται µονοµερώς, αζηµίως από την Αναθέτουσα Αρχή. 4.2 Όταν συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να επιβάλλει επαχθέστερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος. Ειδικοί λόγοι αποκλειστικά θεωρούνται: α) η παρεµπόδιση του έργου των αρµοδίων οργάνων ελέγχου και η µη χορήγηση στοιχείων και β) η υποτροπή του αναδόχου ως προς τις παρατυπίες/παραβάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος. Ως υποτροπή νοείται η κατ εξακολούθηση επιβολή κυρώσεων στον ίδιο Ανάδοχο για τις παρατυπίες/παραβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος. Στην περίπτωση της υποτροπής η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αποκλεισµό του Αναδόχου από µελλοντικούς διαγωνισµούς. 4.3 Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων που δεν περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Άρθρο 5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Β 5.1. Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει άρνηση διεξαγωγής επιτόπιου, διαχειριστικού ή οποιασδήποτε άλλης µορφής ελέγχου και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τότε γίνεται αναστολή της υλοποίησης των προγραµµάτων του Παρόχου για τη συγκεκριµένη ράση και αναζητούνται, κατά περίπτωση, οι όποιες καταβολές έχουν πραγµατοποιηθεί στον Πάροχο για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία Όταν συντρέχουν οι κατωτέρω ειδικοί λόγοι, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να επιβάλλει επαχθέστερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος. Ειδικοί λόγοι αποκλειστικά θεωρούνται: α) η παρεµπόδιση του έργου των αρµοδίων οργάνων ελέγχου και η µη χορήγηση στοιχείων και β) η υποτροπή του Παρόχου ως προς τις παρατυπίες/παραβάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος. Ως υποτροπή νοείται η κατ εξακολούθηση επιβολή κυρώσεων στον ίδιο Πάροχο για τις 5

6 παρατυπίες/παραβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος. Στην περίπτωση της υποτροπής η ΕΥΕ-ΕΚΤ δύναται να διαγράψει τον υπότροπο από το Μητρώο Παρόχων της οικείας πρόσκλησης Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών/παραβάσεων που δεν περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήµατος της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Άρθρο 6 ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατά των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων ελέγχου σχετικά µε τις παρατυπίες/παραβάσεις που περιλαµβάνονται τόσο στην κατηγορία Α, όσο και στην κατηγορία Β, οι Ανάδοχοι/Πάροχοι έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ιδία δε τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθµ /οικ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1206/Β/2009). Οι προβλεπόµενες κυρώσεις µπορεί να επιβάλλονται σε συνδυασµό και µε άλλες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις και µέτρα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η έναρξη ισχύος της παρούσας είναι από δηµοσιεύσεώς της. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Εσωτερική διανοµή : 1) Γραφείο κ. Υπουργού 2) Γραφείο κας Γενικής Γραµµατέα.Κ.& Α.Π. 3) 23 Μονάδα Γ 4) 23 - Σχετικό φάκελο 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής καταρτιζοµένων 1.1. Εάν κατά τη διενέργεια της επαλήθευσης ή του ελέγχου διαπιστωθεί, από τον έλεγχο στα παραπεµπτικά σηµειώµατα των υποδειχθέντων από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και επιλεγέντων καταρτιζοµένων ότι υπάρχουν ορισµένοι, στο παραπεµπτικό σηµείωµα των οποίων αναγράφεται εκπαιδευτικό επίπεδο διαφορετικό από εκείνο που ορίζεται στο πρόγραµµα κατάρτισης και, παρά την ύπαρξη αυτής της διαφοροποίησης, συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατάρτισης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε η συµµετοχή τους θεωρείται άκυρη και επιβάλλεται γραµµική µείωση του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατά τον αριθµό των καταρτιζόµενων των οποίων η συµµετοχή κρίθηκε άκυρη Στις περιπτώσεις εκείνες που το πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε πτυχιούχους συγκεκριµένης κατεύθυνσης και ο καταρτιζόµενος έχει πτυχίο διαφορετικής από την απαιτούµενη, κατεύθυνσης, και παρά την ύπαρξη αυτής της διαφοροποίησης, συµµετείχε στο πρόγραµµα κατάρτισης, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται γραµµική µείωση του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατά τον αριθµό των καταρτιζόµενων των οποίων η συµµετοχή κρίθηκε άκυρη Σε περίπτωση που στο φάκελο του προγράµµατος, τον οποίο τηρεί ο Ανάδοχος, διαπιστωθεί έλλειψη κάποιων από τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των καταρτιζόµενων, τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ και την συµπλήρωση των φακέλων µε τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, εφόσον οι ελλείψεις αφορούν δικαιολογητικά και στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ανέργου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή ίση µε το 10% του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατάρτισης Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου διαδικασία επιλογής καταρτιζοµένων (µοριοδότηση κλπ), επιβάλλεται περικοπή ίση µε το 3% του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατάρτισης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους εκπαιδευτές 2.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή αναπληρωτή) µη πιστοποιηµένου από τον ΕΟΠΠΕΠ, και η απασχόληση αυτή δεν εµπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ (ΕΣ ΕΚ), τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή η περικοπή (Π) είναι: 7

8 Π = Ώρες διδασκαλίας µη πιστοποιηµένου εκπαιδευτή x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 2.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή, ο οποίος εµπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, χωρίς όµως να έχει ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη του ΕΟΠΠΕΠ, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή η περικοπή (Π) είναι: Π = Ώρες διδασκαλίας εκπαιδευτή x Προϋπολογισµό προγράµµατος/ Ώρες προγράµµατος 2.3. Αν διαπιστωθεί η µη ύπαρξη σύµβασης του Αναδόχου µε εκπαιδευτή ή η ύπαρξη σύµβασης µε εκπαιδευτή η οποία είναι ανυπόγραφη από τον εκπαιδευτή ή/και δεν έχει υποβληθεί στην αρµόδια.ο.υ., εντός της προθεσµίας που κατά νόµον απαιτείται, τάσσεται καταρχήν 10ήµερη προθεσµία προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή ή/και τη θεώρηση της σύµβασης στην αρµόδια.ο.υ. και την προσκόµισή της στην ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε περίπτωση που, µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε η σύµβαση θεωρείται ότι δεν έχει ισχύ και συνεπώς, αν ο εν λόγω εκπαιδευτής δίδαξε και αµείφθηκε, επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ίση µε το ύψος της µικτής αµοιβής του εκπαιδευτή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα της θεωρητικής κατάρτισης δίδαξε άλλος εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση/αίτηµα προς την ΕΥΕ -ΕΚΤ και αποδοχή του αιτήµατος, τότε: α) αν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής δεν είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα που απαιτείται από την τεχνική προσφορά για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα, επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε την µικτή αµοιβή του εκπαιδευτή σύµφωνα µε τις ώρες που δίδαξε. β) αν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα που απαιτείται από την τεχνική προσφορά για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο σύσταση Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους φακέλους που τηρούνται µε τα στοιχεία των εκπαιδευτών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση, τότε απευθύνεται σύσταση στον Ανάδοχο για συµµόρφωση εντός 10 ηµερών. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλεται περικοπή ίση µε 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραµµα κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις 3.1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή του εκπαιδευτικού προγράµµατος είτε ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα είτε ως προς τις ενότητες, και η αλλαγή δεν έχει εγγράφως γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο σύσταση Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ενότητες δεν διδάχθηκαν, επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος η οποία αντιστοιχεί στις µη διδαχθείσες ώρες. 8

9 3.3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνολικός αριθµός των ωρών θεωρίας είναι ο ίδιος µε τον εγκεκριµένο, αλλά τροποποιήθηκαν οι ώρες των εκπαιδευτικών ενοτήτων της θεωρητικής κατάρτισης και η τροποποίηση αυτή έχει γίνει χωρίς τη σχετική έγκριση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, (κατόπιν προηγούµενου εγγράφου αιτήµατος µε αιτιολόγηση της αλλαγής από τον Ανάδοχο ώστε να µην αλλοιώνεται ο σκοπός και οι στόχοι του προγράµµατος κατάρτισης), τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή 2% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι κάποια ηµέρα η συνολική διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 6 ώρες θεωρίας (συµπεριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων) τότε επιβάλλεται αντίστοιχη µείωση του Φυσικού αντικειµένου και περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε µετά την 22 η ώρα τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες (µετά την 22 η ώρα) x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, πραγµατοποιήθηκε θεωρητική κατάρτιση κατά την Κυριακή ή σε επίσηµη αργία, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες κατάρτισης κατά την Κυριακή ή την επίσηµη αργία. ηλαδή: Π = Ώρες διδασκαλίας (Κυριακή ή επίσηµη αργία) x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 3.5. Αν διαπιστωθεί συστηµατική παρέµβαση στα παρουσιολόγια των καταρτιζόµενων ή/και των εκπαιδευτών (διορθώσεις-σβησίµατα, διορθωτικά υγρά, κ.λπ.) επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο αξιολόγηση των καταρτιζόµενων τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν πραγµατοποιήθηκε από τους καταρτιζόµενους αξιολόγηση του προγράµµατος, των εκπαιδευτών και του ΚΕΚ, τότε επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την παροχή υπηρεσιών 4.1. Η διανοµή του εγκεκριµένου βάσει της τεχνικής προσφοράς διδακτικού υλικού γίνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και έως την 9

10 ολοκλήρωσή της. Αν διαπιστωθεί ότι το διδακτικό υλικό δεν διανεµήθηκε µέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου, ότι αποδεδειγµένα δεν έχουν χορηγηθεί εδέσµατα και αναψυκτικά/χυµοί/καφέδες στους καταρτιζόµενους, ενώ υφίσταται σχετική υποχρέωση του Αναδόχου σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ΕΣ ΕΚ ή/και η σχετική προκήρυξη ή/και η σύµβαση παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί οι δαπάνες µετακίνησης των καταρτιζόµενων, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης ή/και πρακτικής άσκησης προς και από το χώρο υλοποίησης της θεωρίας ή/και προς και από το χώρο υλοποίησης της πρακτικής, εντός και εκτός έδρας, και σε όσες περιπτώσεις υφίσταται τέτοια υποχρέωση, που πηγάζει από το ΕΣ ΕΚ ή/και από την σχετική προκήρυξη ή/και σύµβαση παροχής υπηρεσιών, τότε στον Ανάδοχο απευθύνεται σύσταση για την καταβολή τους και τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου και µη καταβολής αυτών στο δικαιούχο καταρτιζόµενο, επιβάλλεται περικοπή 3% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην πρακτική άσκηση 5.1. Αν διαπιστωθεί ότι πραγµατοποιήθηκε η πρακτική άσκηση σε µία επιχείρηση χωρίς να έχει υπογραφεί σύµβαση ή/και χωρίς αυτή να έχει υποβληθεί στην αρµόδια ΟΥ, εντός της προθεσµίας που κατά νόµον απαιτείται, τάσσεται καταρχήν 10ήµερη προθεσµία προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή ή/και τη θεώρηση της σύµβασης στην αρµόδια.ο.υ. και την προσκόµισή της στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου, επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν σε µία επιχείρηση περισσότεροι καταρτιζόµενοι από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο όπως αυτό καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις (ΕΣ ΕΚ, σχετική προκήρυξη), τότε µειώνεται το Φυσικό αντικείµενο και επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τα επιπλέον άτοµα. ηλαδή: Π = Επιπλέον άτοµα x ώρες πρακτικής άσκησης x ωριαίο κόστος Κατάρτισης 5.2. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια ηµέρα η διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 8 ή 6 (όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ) ώρες πρακτικής άσκησης (συµπεριλαµβανοµένου του διαλείµµατος) ή τις 8 ώρες συνολικά (θεωρία + πρακτική), τότε επιβάλλεται αντίστοιχη µείωση του Φυσικού αντικειµένου και περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες x Προϋπολογισµό προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 5.3. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση της πρακτικής άσκησης διαπιστωθεί ότι διδάσκει (ή εποπτεύει) άλλο πρόσωπο και όχι ο εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης (ή ο επόπτης πρακτικής) που είχε ορισθεί, και η αλλαγή δεν έχει εγγράφως γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε η µικτή αµοιβή του εκπαιδευτή (ή του επόπτη) για τις ηµέρες αυτές θεωρείται µη επιλέξιµη. 10

11 5.4. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση, δε βρεθούν στο χώρο της πρακτικής οι καταρτιζόµενοι, χωρίς την έγκαιρη και έγγραφη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, περικόπτεται ο προϋπολογισµός του προγράµµατος, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις µη υλοποιηθείσες σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα ανθρωποώρες κατάρτισης (ανθρωποώρες x ωριαίο κόστος). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε επόµενη επιτόπια επαλήθευση, ότι ελλείπουν εκ νέου από το χώρο της πρακτικής οι καταρτιζόµενοι, χωρίς την έγκαιρη και έγγραφη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, επιβάλλεται περικοπή 20% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Σε περίπτωση που, κατά την επιτόπια επαλήθευση της πρακτικής άσκησης, διαπιστωθεί ότι µία ή κάποιες από τις δηλωθείσες επιχειρήσεις πρακτικής δεν υφίστανται στις δηλωθείσες διευθύνσεις χωρίς την έγκαιρη και έγγραφη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε γίνεται γραµµική µείωση του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογα µε τον αριθµό των καταρτιζόµενων που τοποθετήθηκαν στις εν λόγω επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης. Εφόσον το εύρηµα αφορά όλες τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, τότε περικόπτεται ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος Σε περίπτωση που κατά την πρακτική άσκηση δε βρεθούν στο χώρο της πρακτικής ο εκπαιδευτής πρακτικής ή ο αναπληρωτής του, τότε επιβάλλεται περικοπή 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι, κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν έχει τηρηθεί η αναλογία εκπαιδευτών πρακτικής και καταρτιζόµενων, όπως αυτή ορίζεται στις προκηρύξεις των πράξεων, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανάλογη µε τα επιπλέον άτοµα. ηλαδή: Π = Επιπλέον άτοµα x ώρες πρακτικής άσκησης x ωριαίο κόστος Κατάρτισης 5.8. Ο Ανάδοχος φορέας υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της πρακτικής άσκησης τα παρουσιολόγια (τουλάχιστον του τελευταίου 15νθήµερου) των καταρτιζόµενων και των εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που: α) βρεθούν, κατά την επιτόπια επαλήθευση, παρουσιολόγια λιγότερα από του τελευταίου 15νθήµερου, επιβάλλεται σύσταση στον Ανάδοχο και τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για να τα προσκοµίσει στην Υπηρεσία, β) διαπιστωθεί η µη τήρηση παρουσιολογίου και η µη συµµόρφωση κατά την παράγραφο α, επιβάλλεται περικοπή 2% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος, ενώ για περιπτώσεις συστηµατικών παρεµβάσεων (διορθώσεις κ.λπ.) ισχύουν όσα προβλέπονται και για τα παρουσιολόγια της θεωρίας Στις περιπτώσεις όπου στο χώρο της πρακτικής άσκησης βρεθούν προστατευτικά µέσα, αλλά δεν χρησιµοποιούνται, ενώ προβλέπονται στην Προκήρυξη ή/και στη Σύµβαση παροχής υπηρεσιών, τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Στις περιπτώσεις όπου στο χώρο της πρακτικής άσκησης δε βρεθούν προστατευτικά µέσα, ενώ προβλέπονται ως υποχρεωτικά στην Προκήρυξη ή/και στη Σύµβαση παροχής υπηρεσιών, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονοµικό αντικείµενο 6.1. α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αµοιβή του καταρτιζόµενου είναι µικρότερη από αυτή που θα έπρεπε, τότε απευθύνεται σύσταση για την ορθή καταβολή της και τάσσεται στον Ανάδοχο 10ήµερη προθεσµία προς συµµόρφωση και προσκόµιση του ανάλογου δικαιολογητικού της καταβολής στην ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε 11

12 περίπτωση µη συµµόρφωσης, η µη καταβληθείσα µικτή διαφορά καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές περικόπτονται από το συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος. β) Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αµοιβή του καταρτιζόµενου είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε, τότε η διαφορά θεωρείται µη επιλέξιµη και περικόπτεται καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 6.2.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος προέβη σε πληρωµή καταρτιζόµενου που έχει πραγµατοποιήσει απουσίες άνω του επιτρεπτού ορίου, επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράµµατος, τότε επιβάλλεται µείωση ίση µε το µικτό εκπαιδευτικό επίδοµα του καταρτιζόµενου και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και την αµοιβή της επιχείρησης πρακτικής άσκησης για όσες ώρες πρακτικής άσκησης αναλογούν στον καταρτιζόµενο Η δαπάνη που αφορά τις αµοιβές των καταρτιζόµενων είναι επιλέξιµη εφόσον πιστοποιηθεί η πληρωµή τους είτε µέσω εξόφλησης των δίγραµµων επιταγών (αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασµού ή βεβαίωση τράπεζας στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων, οι αριθµοί των επιταγών, οι ηµεροµηνίες έκδοσης τους και οι ηµεροµηνίες εξόφλησής τους, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από την Τράπεζα, στα οποία θα πρέπει να εµφανίζεται η πραγµατοποιηθείσα εκταµίευση), είτε µέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασµού. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικού πληρωµής, ζητείται η προσκόµισή του στην Υπηρεσία εντός 10 ηµερών και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης επιβάλλεται περικοπή ίση µε το µικτό εκπαιδευτικό επίδοµα του καταρτιζόµενου καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών Στην περίπτωση προγραµµάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων ωφελουµένων ελέγχεται η εξόφληση του φορέα πιστοποίησης, όταν αυτή απαιτείται από την προκήρυξη και τη Σύµβαση παροχής υπηρεσιών να λάβει χώρα, και αν δεν υπάρχει εξόφληση τίθεται προθεσµία 15 ηµερών στον Ανάδοχο προς συµµόρφωση. Αν δεν συµµορφωθεί, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόµατος στους καταρτιζόµενους το αργότερο ένα µήνα από τη λήξη του εκπαιδευτικού µέρους κάθε προγράµµατος κατάρτισης και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκταµιευθεί η δεύτερη δόση χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης της Β δόσης µε υπαιτιότητα του αναδόχου και εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας µήνας µετά την όχληση από πλευράς του δηµοσίου υπολόγου επιβάλλεται ποινή ίση µε 2% ανά µήνα Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος λάβει τη Β δόση χρηµατοδότησης, ακόµα και αν η λήξη του προγράµµατος έχει ήδη προηγηθεί, και διαπιστωθεί καθυστέρηση της καταβολής των εκπαιδευτικών επιδοµάτων πλέον των 30 ηµερολογιακών ηµερών από την εκταµίευση της Β δόσης, θα επιβάλλεται περικοπή ίση µε 5% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος κατά τον πρώτο µήνα καθυστέρησης η οποία θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επόµενο µήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τους 8 µήνες τότε επιβάλλεται περικοπή 20% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. Το ποσοστό της περικοπής επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανά µήνα καθυστέρησης έχει ως εξής σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 12

13 ΜΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 5% 2 6% 3 7% 4 8% 5 9% 6 10% 7 11% 8 12% Περικοπή κατά 20% επί του >8 προϋπολογισµού του προγράµµατος 6.8.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί καθυστέρηση στην καταβολή των εκπαιδευτικών επιδοµάτων στο σύνολο των προγραµµάτων ή/και η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 8 µήνες στο σύνολο των προγραµµάτων, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύµβασης. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εξετάσει το ενδεχόµενο αποκλεισµού του Αναδόχου από περαιτέρω διαγωνισµούς Αν διαπιστωθεί ότι δεν κοινοποιήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε προκήρυξη και στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών των πράξεων, η αντικατάσταση καταρτιζόµενου, τότε επιβάλλεται περικοπή του προϋπολογισµού του προγράµµατος ίση µε το ύψος του µικτού εκπαιδευτικού επιδόµατος του καταρτιζόµενου και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Οι αµοιβές των εκπαιδευτών πρέπει να συµφωνούν: α) µε τις πραγµατοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας β) µε τις προβλεπόµενες από το ωρολόγιο πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας γ) µε τη σύµβαση που έχουν υπογράψει µε τον Ανάδοχο δ) µε τα προβλεπόµενα από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις Αν η αµοιβή είναι µεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις (α), (β) (γ) ή/και (δ) τότε η διαφορά θεωρείται µη επιλέξιµη. Εάν η αµοιβή είναι µικρότερη από αυτή που προβλέπεται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις (α), (β), (γ) ή/και (δ) τότε γίνεται σύσταση για την ορθή καταβολή της και τάσσεται δεκαήµερη προθεσµία για την ορθή καταβολή και προσκόµιση του σχετικού παραστατικού στην ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου, η µη καταβληθείσα διαφορά περικόπτεται από το συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος. Οι παραπάνω προβλεπόµενες συστάσεις και περικοπές ισχύουν και για τις αµοιβές των επιχειρήσεων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει τους εκπαιδευτές, όπως ορίζεται στη σύµβαση µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Η δαπάνη που αφορά τις αµοιβές των εκπαιδευτών είναι επιλέξιµη εφόσον πιστοποιηθεί η πληρωµή τους µέσω τραπεζικής συναλλαγής. Έλλειψη αποδεικτικού εξόφλησης επιφέρει περικοπή ίση µε τη µικτή αµοιβή του εκπαιδευτή α) Αν διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες πρώτων υλών και προστατευτικών µέσων είναι λιγότερες από το ποσό που αναλογεί για κάθε καταρτιζόµενο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη ή/και τη σύµβαση παροχής υπηρεσιών, περικόπτεται από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος το συνολικό ποσό της διαφοράς. 13

14 β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι πρώτες ύλες δεν έχουν συνάφεια µε το αντικείµενο κατάρτισης, επιβάλλεται περικοπή ίση µε το 3% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος προβεί σε αλλαγές-αντικαταστάσεις σχετικές µε τις επιχειρήσεις πρακτικής, χωρίς να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την αλλαγή/αντικατάσταση, τότε επιβάλλεται περικοπή 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ του αναδόχου φορέα και του φορέα του εξωτερικού δεν υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο σύµφωνο διακρατικής συνεργασίας, στην οικεία προκήρυξη και τα όσα περιγράφονται στην τεχνική προσφορά, επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή της προσαύξησης επί του ωριαίου κόστους της κατάρτισης και µειώνεται ο προϋπολογισµός του προγράµµατος (λαµβάνεται υπόψη τυχόν έκπτωση που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος στην οικονοµική του προσφορά επί του ανώτατου προβλεπόµενου κόστους ανθρωποώρας κατάρτισης) Σε περίπτωση υλοποίησης προγραµµάτων Πληροφορικής σε αίθουσες οι οποίες δεν φέρουν τις σχετικές προδιαγραφές, επιβάλλεται περικοπή του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων προβολής και δηµοσιότητας 7.1. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πληµµελής τήρηση των ενεργειών προβολής, δηµοσιοποίησης και ενηµέρωσης των δυνητικά ωφελουµένων τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουµένων όσο και κατά την υλοποίηση του προγράµµατος (έντυπα, αφίσες, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του αναδόχου κλπ), επιβάλλεται περικοπή µέχρι 1% επί του προϋπολογισµού του προγράµµατος. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά των ωφελουµένων 1.1. Εάν από την εξέταση του φακέλου του υποψηφίου (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις, βιογραφικό σηµείωµα, κλπ.) των ωφελουµένων, διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείου απαραίτητου για την ταυτοποίηση του ωφελούµενου στο οικείο Πληροφοριακό Σύστηµα της ράσης και, παρ όλ αυτά, ο Πάροχος κατάρτισης προχώρησε στην ταυτοποίηση του υποψηφίου παρά την ύπαρξη αυτής της έλλειψης, τότε η συµµετοχή του ωφελούµενου θεωρείται άκυρη, ο ωφελούµενος διαγράφεται από το Μητρώο ωφελουµένων και η Επιταγή κατάρτισης που του αντιστοιχεί περικόπτεται. Επιπλέον επιβάλλεται σύσταση στον Πάροχο για συµµόρφωσή του µε την εκάστοτε Πρόσκληση και τις Οδηγίες της ΕΥΕ-ΕΚΤ Σε περίπτωση που στο φάκελο του προγράµµατος, τον οποίο τηρεί ο Πάροχος, διαπιστωθεί έλλειψη κάποιων από τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των καταρτιζόµενων, τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για συµµόρφωση του Παρόχου µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ για τη συµπλήρωση των φακέλων µε τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, δύναται να επιβληθεί περικοπή τόσων επιταγών κατάρτισης όσος και ο αριθµός των ωφελουµένων µε ελλιπή δικαιολογητικά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους εκπαιδευτές 2.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή αναπληρωτή) µη πιστοποιηµένου από τον ΕΟΠΠΕΠ, και η απασχόληση αυτή δεν εµπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ (ΕΣ ΕΚ), τότε επιβάλλεται περικοπή της συνολικής αµοιβής του Παρόχου στο τµήµα, ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή η περικοπή (Π) είναι: Π = Ώρες διδασκαλίας µη πιστοποιηµένου εκπαιδευτή x αµοιβή Παρόχου στο τµήµα/ Ώρες προγράµµατος 2.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή, ο οποίος εµπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, χωρίς όµως να έχει ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη του ΕΟΠΠΕΠ, τότε επιβάλλεται περικοπή της συνολικής αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή η περικοπή (Π) είναι: Π = Ώρες διδασκαλίας εκπαιδευτή x αµοιβή Παρόχου / Ώρες προγράµµατος 2.3. Αν διαπιστωθεί η µη ύπαρξη σύµβασης του Παρόχου µε εκπαιδευτή ή η ύπαρξη σύµβασης µε εκπαιδευτή η οποία είναι ανυπόγραφη από τον εκπαιδευτή ή/και δεν έχει υποβληθεί στην αρµόδια.ο.υ., εντός της προθεσµίας που κατά νόµον απαιτείται, τάσσεται 10ήµερη προθεσµία προς τον Ανάδοχο για την 15

16 υπογραφή ή/και τη θεώρηση της σύµβασης στην αρµόδια.ο.υ. και την προσκόµισή της στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση που, µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ο Πάροχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ, τότε η σύµβαση θεωρείται εξυπαρχής άκυρη και συνεπώς, επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του Παρόχου στο τµήµα ίση µε το ύψος της µικτής αµοιβής του εκπαιδευτή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα δίδαξε άλλος εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκαιρη δήλωση της αλλαγής αυτής στην ιστοσελίδα, και σε περίπτωση αδυναµίας δήλωσης στην ιστοσελίδα, ενηµέρωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ µε κάθε πρόσφορο µέσο και σχετική έγκριση από την ΕΥΕ-ΕΚΤ τότε: α) αν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής δεν είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα που απαιτείται-εφόσον απαιτείται- από την Πρόσκληση για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα, επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος ανάλογη µε τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. ηλαδή: Π= Ώρες διδασκαλίας x Αµοιβή Παρόχου στο τµήµα / Ώρες προγράµµατος β) αν ο αντικαταστάτης εκπαιδευτής είναι πιστοποιηµένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα που απαιτείται από την Πρόσκληση για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα, επιβάλλεται στον Πάροχο σύσταση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραµµα κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις 3.1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή του εκπαιδευτικού προγράµµατος είτε ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα είτε ως προς τις ενότητες, και η αλλαγή δεν έχει δηλωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα της ράσης, ή, σε περίπτωση αδυναµίας δήλωσης στην ιστοσελίδα, δεν έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως η ΕΥΕ-ΕΚΤ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, τότε επιβάλλεται στον Πάροχο σύσταση Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υποχρεωτικές εκπαιδευτικές ενότητες όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε Πρόσκληση δεν διδάχθηκαν, ή ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της εκάστοτε πρόσκλησης σχετικά µε τον αριθµό των υποχρεωτικών ωρών, επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του Παρόχου η οποία αντιστοιχεί στις µη διδαχθείσες ώρες Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνολικός αριθµός των ωρών θεωρίας είναι ο ίδιος µε τον εγκεκριµένο, αλλά τροποποιήθηκαν οι ώρες των εκπαιδευτικών ενοτήτων της θεωρητικής κατάρτισης και η τροποποίηση αυτή έχει γίνει χωρίς να έχει δηλωθεί προηγουµένως στην οικεία ιστοσελίδα, ή σε περίπτωση αδυναµίας δήλωσης στην ιστοσελίδα, χωρίς να ειδοποιηθεί εγκαίρως η ΕΥΕ-ΕΚΤ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, τότε επιβάλλεται στον Πάροχο περικοπή 2% επί της αµοιβής του Παρόχου για το Πρόγραµµα Αν διαπιστωθεί ότι κάποια ηµέρα η συνολική διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 6 ώρες θεωρίας (συµπεριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων) τότε επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του Παρόχου ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. 16

17 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε µετά την 22 η ώρα τότε επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του Παρόχου ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες x Αµοιβή Παρόχου στο Τµήµα/ Ώρες προγράµµατος Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ, πραγµατοποιήθηκε θεωρητική κατάρτιση κατά την Κυριακή ή σε επίσηµη αργία, τότε επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του Παρόχου ανάλογη µε τις ώρες κατάρτισης κατά την Κυριακή ή την επίσηµη αργία. ηλαδή: Π = Ώρες διδασκαλίας (Κυριακή ή επίσηµη αργία) x Αµοιβή Παρόχου στο τµήµα/ Ώρες προγράµµατος 3.5. Αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία µεταξύ του φυσικού παρουσιολογίου και του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου το οποίο καταχωρείται στην οικεία ιστοσελίδα, όπως π.χ. µη καταχώρηση στην ιστοσελίδα των απουσιών, απευθύνεται σύσταση για την ορθή τήρηση των παρουσιολογίων. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται περικοπή 3% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί από τον Πάροχο αξιολόγηση των καταρτιζόµενων τότε επιβάλλεται περικοπή 2% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν πραγµατοποιήθηκε από τους καταρτιζόµενους αξιολόγηση του προγράµµατος, των εκπαιδευτών και του Παρόχου Κατάρτισης, τότε επιβάλλεται περικοπή 2% επί της αµοιβής του Παρόχου του Προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την παροχή υπηρεσιών 4.1. Η διανοµή του διδακτικού υλικού που προβλέπεται από την οικεία πρόσκληση γίνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και έως την ολοκλήρωσή της. Αν διαπιστωθεί ότι το διδακτικό υλικό δεν διανεµήθηκε µέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, τότε επιβάλλεται περικοπή 2% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου, ότι αποδεδειγµένα δεν έχουν χορηγηθεί εδέσµατα και αναψυκτικά/χυµοί/καφέδες στους καταρτιζόµενους, ενώ υφίσταται σχετική υποχρέωση του Αναδόχου σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ΕΣ ΕΚ ή/και η οικεία πρόσκληση, επιβάλλεται περικοπή 2% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί οι δαπάνες µετακίνησης των καταρτιζόµενων, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης ή/και πρακτικής άσκησης προς και από το χώρο υλοποίησης της θεωρίας ή/και προς και από το χώρο υλοποίησης της πρακτικής, εντός και εκτός έδρας, και σε όσες περιπτώσεις υφίσταται τέτοια υποχρέωση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ΕΣ ΕΚ ή/και η οικεία πρόσκληση, τότε στον Ανάδοχο απευθύνεται σύσταση για 17

18 την καταβολή τους και τάσσεται προθεσµία 15 ηµερών για τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις υποδείξεις της ΕΥΕ-ΕΚΤ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου και µη καταβολής αυτών στο δικαιούχο καταρτιζόµενο, επιβάλλεται περικοπή 3% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην πρακτική άσκηση 5.1. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν σε µία επιχείρηση περισσότεροι καταρτιζόµενοι από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο όπως αυτό καθορίζεται στην οικεία πρόσκληση και το ΕΣ ΕΚ τότε µειώνεται το Φυσικό αντικείµενο αντίστοιχα για τα επιπλέον άτοµα: (ώρες πρακτικής x Αριθµού ατόµων πέραν του επιτρεπτού ορίου) Αν διαπιστωθεί ότι κάποια ηµέρα η διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 8 (όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ΕΣ ΕΚ) ώρες πρακτικής άσκησης (συµπεριλαµβανοµένου του διαλείµµατος), ανάλογα και µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τότε επιβάλλεται αντίστοιχη µείωση του Φυσικού αντικειµένου και περικοπή της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος ανάλογη µε τις επιπλέον ώρες. ηλαδή: Π = Επιπλέον ώρες x Αµοιβή Παρόχου προγράµµατος / Ώρες προγράµµατος 5.3. Σε περίπτωση που από την Πρόσκληση προβλέπεται υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε µία επιχείρηση και, κατά την επιτόπια επαλήθευση, δε βρεθούν στο χώρο της πρακτικής οι καταρτιζόµενοι, και χωρίς τούτο να έχει δηλωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα της ράσης, ή, σε περίπτωση αδυναµίας δήλωσης στην ιστοσελίδα της ράσης, δεν έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΥΕ-ΕΚΤ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, περικόπτεται η αµοιβή του παρόχου του προγράµµατος που αντιστοιχεί στις µη υλοποιηθείσες σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα ανθρωποώρες κατάρτισης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε επόµενη επιτόπια επαλήθευση, ότι ελλείπουν εκ νέου αδικαιολογήτως από το χώρο της πρακτικής οι καταρτιζόµενοι, χωρίς την έγκαιρη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ, στην οικεία ιστοσελίδα, ή σε περίπτωση αδυναµίας στην ιστοσελίδα της ράσης, δεν έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΥΕ-ΕΚΤ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, επιβάλλεται περικοπή των αντίστοιχων Επιταγών κατάρτισης Σε περίπτωση που, κατά την επιτόπια επαλήθευση της πρακτικής άσκησης, διαπιστωθεί ότι µία ή κάποιες από τις δηλωθείσες επιχειρήσεις πρακτικής δεν υφίστανται στις δηλωθείσες διευθύνσεις, και χωρίς την έγκαιρη σχετική ενηµέρωση της ΕΥΕ, στην οικεία ιστοσελίδα, ή σε περίπτωση αδυναµίας δήλωσης στην ιστοσελίδα της ράσης, δεν έχει γνωστοποιηθεί τούτο στην ΕΥΕ-ΕΚΤ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, τότε επιβάλλεται περικοπή 4% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Στις περιπτώσεις όπου στο χώρο της πρακτικής άσκησης βρεθούν προστατευτικά µέσα, αλλά δεν χρησιµοποιούνται, ενώ προβλέπονται στην οικεία Πρόσκληση, τότε επιβάλλεται περικοπή 2% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Στις περιπτώσεις όπου στο χώρο της πρακτικής άσκησης δε βρεθούν προστατευτικά µέσα, ενώ προβλέπονται ως υποχρεωτικά στην οικεία Πρόσκληση, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος Αν διαπιστωθεί ότι, κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν έχει τηρηθεί η αναλογία εκπαιδευτών πρακτικής και καταρτιζόµενων, όπως αυτή ορίζεται στην 18

19 οικεία πρόσκληση, τότε επιβάλλεται περικοπή της αµοιβής του παρόχου του προγράµµατος ανάλογη µε τα επιπλέον άτοµα. ηλαδή: Π = Επιπλέον άτοµα x ώρες πρακτικής άσκησης x ωριαίο κόστος Κατάρτισης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονοµικό αντικείµενο 6.1. Στη περίπτωση προγραµµάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων ωφελουµένων ελέγχεται η εξόφληση του φορέα πιστοποίησης, και αν δεν υπάρχει εξόφληση τίθεται προθεσµία 15 ηµερών στον Πάροχο προς συµµόρφωση. Αν δεν συµµορφωθεί, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος. 6.2 Σε περίπτωση που ο Πάροχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος προβεί σε αλλαγές-αντικαταστάσεις σχετικές µε τις επιχειρήσεις πρακτικής, χωρίς να έχει δηλωθεί στην ιστοσελίδα της ράσης τουλάχιστον 1 ηµέρα πριν από την αλλαγή/αντικατάσταση, ή, σε περίπτωση αδυναµίας στην ιστοσελίδα της ράσης, δεν έχει γνωστοποιηθεί τούτο στην ΕΥΕ-ΕΚΤ µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, επιβάλλεται περικοπή 3% επί της αµοιβής του Παρόχου του Προγράµµατος. 6.3 Σε περίπτωση υλοποίησης προγραµµάτων Πληροφορικής σε αίθουσες οι οποίες δεν φέρουν τις σχετικές προδιαγραφές, επιβάλλεται περικοπή της συνολικής αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος. 6.4 Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν στην υπηρεσία εντός της οριζόµενης από την οικεία πρόσκληση προθεσµίας, τα απαιτούµενα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πληρωµή, ή αν αυτά υποβληθούν ελλιπή τάσσεται αρχικά στον Πάροχο προθεσµία για συµµόρφωση. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της τασσόµενης προθεσµίας, επιβάλλεται περικοπή 10% επί της αµοιβής του Παρόχου του Προγράµµατος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7. Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων προβολής και δηµοσιότητας 7.1. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πληµµελής τήρηση των ενεργειών προβολής, δηµοσιοποίησης και ενηµέρωσης των δυνητικά ωφελουµένων κατά την υλοποίηση του προγράµµατος (έντυπα, αφίσες, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του αναδόχου κλπ), επιβάλλεται περικοπή µέχρι 3% επί της αµοιβής του Παρόχου του προγράµµατος. 19

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

16616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ/ΠΑΡΑΒΑ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛ ΛΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ».

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ». ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ :: : ««Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Σ Ε Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Π Ε» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το παρόν έχει σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1155 7 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232 Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και κα θορισμός του είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 15.07.2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αρ.Πρωτ: 1030 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λίνα Σιαµαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 85373/ Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Αγησιλάου 23-25, 104 36,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΦΔ Ε.Π. «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε.

Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. «ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ Κ. Ε. Κ.» Μέρος 1 : Έντυπα Έναρξης (1 έως 8) Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 21-05-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 576 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5511 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 11252 Πληροφορίες: Μ. Έγκε, Ε. Γιόκαλα Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : megke@mou.gr, egiokala@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΟΦ-ΣΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΟΦ-ΣΥΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα