ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» με κωδικό MIS Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Αρ. Διακήρυξης: /6770 / Προϋπολογισμός: Αναθέτουσα Αρχή: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ( ) πλέον ΦΠΑ 23% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΕ) Διάρκεια: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της Εγκεκριμένης Πράξης. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Δημόσιος με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07 Σεπτεμβρίου 2012

2 ΓΕΝΙΚΑ - Αντικείμενο της προκήρυξης Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας - ΟΚΕ (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης», το οποίο αποτελεί το Υποέργο 4 της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» με κωδικό MIS Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 2

3 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I. Περιβάλλον / Αντικείμενο του Έργου... 6 I.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 I.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ... 6 I.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 8 I.2.1 Το πλαίσιο του έργου... 8 I.2.2 Στόχος του Έργου... 9 I.2.3 Αντικείμενο του Προκηρυσσόμενου Έργου I.2.4 Παραδοτέα του Έργου & Χρονοδιάγραμμα I.2.5 Συνολική Διάρκεια του Έργου I.2.6 Τρόπος Υποβολής I.2.7 Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς ΜΕΡΟΣ II. Γενικοί και Ειδικοί Όροι...24 Ορισμοί και Γενικές Αρχές ΑΡΘΡΟ 1.1 Εισαγωγή ΑΡΘΡΟ 1.2 Ορισμοί ΑΡΘΡΟ 1.3 Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές ΑΡΘΡΟ 1.4 Παραλαβή Διακήρυξης Παροχή Διευκρινίσεων ΑΡΘΡΟ 1.5 Χρόνος Τόπος Διενέργειας Στοιχεία Συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 2.2 Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής Στοιχεία Προσφορών ΑΡΘΡΟ 3.1 Χρόνος Ισχύος Προσφορών ΑΡΘΡΟ 3.2 Εναλλακτικές Προσφορές ΑΡΘΡΟ 3.3 Μερική Υποβολή Προσφορών Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 4.1 Αποσφράγιση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 4.2 Έλεγχος Δικαιολογητικών και Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής...42 ΑΡΘΡΟ 4.3 Αξιολόγηση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 4.4 Διευκρινήσεις Προσφορών Ολοκλήρωση Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 5.1 Κατακύρωση του Διαγωνισμού Βασικά Στοιχεία Σύμβασης Προμήθειας ΑΡΘΡΟ 6.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο ΑΡΘΡΟ 6.2 Εγγυήσεις ΑΡΘΡΟ 6.3 Παράδοση Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 6.4 Τρόπος Πληρωμής ΑΡΘΡΟ 6.5 Τροποποίηση Σύμβασης Επέκταση Αντικειμένου ΑΡΘΡΟ 6.6 Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις ΑΡΘΡΟ 6.7 Υπεργολαβία ΑΡΘΡΟ 6.8 Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΡΘΡΟ 6.9 Υποχρεώσεις Ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 6.10 Εμπιστευτικότητα ΑΡΘΡΟ 6.11 Ανωτέρα Βία ΑΡΘΡΟ 6.12 Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 3

4 Π.ΙΙ.1. Τύπος Αξιολόγησης Προσφορών Π.ΙΙ.1.1. Τεχνική Αξιολόγηση Π.ΙΙ.1.2. Οικονομική Αξιολόγηση Π.ΙΙ.2. Ολοκλήρωση Αξιολόγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...59 Προκαταρκτικές Διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Υποχρεώσεις Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Πρόγραμμα Εκτέλεσης Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Παραδοτέα και Υπηρεσίες ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 24. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 26. ΤΙΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Παράδοση και Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 31. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Επίλυση Διαφορών ΑΡΘΡΟ 33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 4

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ) ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αμβροσίου Φραντζή 9, Αθήνα ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ποσό των ,00 (Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 02/08/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Ερωτήματα για διευκρινήσεις υποβάλλονται μέχρι την ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 28/08/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/09/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Αμβροσίου Φραντζή 9, ΤΚ 11743, Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 5

6 ΜΕΡΟΣ I. Περιβάλλον / Αντικείμενο του Έργου I.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το προκηρυσσόμενο έργο αποτελεί το Υποέργο 4 της εγκεκριμένης πράξης με Τελικό Δικαιούχο την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» με κωδικό MIS Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων οφείλουν να περιλαμβάνουν τις ενότητες που ακολουθούν. I.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 50 σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Έκτοτε γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες της Κοινότητας. Πιο πρόσφατα ιδρύθηκαν Ο.Κ.Ε. και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας, καθώς και σε τρίτες μεσογειακές χώρες, για τις οποίες απετέλεσε σημαντικό μηχανισμό άμεσης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε το 1957 και πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη συνεδρίαση το Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν σταδιακά τον αριθμό των μελών της, αλλά κυρίως οι διαδοχικές Συνθήκες της έδωσαν όλο και περισσότερες και σημαντικότερες αρμοδιότητες. Το κυριότερο καθήκον της Ο.Κ.Ε. είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Ο.Κ.Ε. μπορεί να γνωμοδοτεί για όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας ή να εκπονεί γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία. Η Ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι καταναλωτές. Από το Μάιο του 2001 η Ο.Κ.Ε. αποτελεί συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του Ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 6

7 συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν. Επιδίωξη της Ο.Κ.Ε. είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και μέσω αυτού η διαμόρφωση (αν είναι δυνατόν) κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματα αυτής. Η Ο.Κ.Ε. δεν έχει στόχο την άμβλυνση των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων, αλλά την ανάδειξη, μέσω της παράθεσης των διαφορετικών επιχειρημάτων και προτάσεων, της κοινής κοινωνικής συνισταμένης, εφόσον υπάρχει ή είναι δυνατόν να διαμορφωθεί. Τέλος, με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. I Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικοί Εταίροι Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στοχεύει αφενός στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της Χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεματικό πεδίο του ΕΣΠΑ , το οποίο εξειδικεύεται στους ακόλουθους στόχους: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη απασχόληση κοινωνική συνοχή). Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), οι ίσες ευκαιρίες εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και της μη διακριτικής μεταχείρισης, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό, εφαρμογή και αποτίμηση των παρεμβάσεων κατ αντιστοιχία με την πέμπτη (5η) προτεραιότητα του Κανονισμού του ΕΚΤ, η ενσωμάτωση της διάστασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι οι βασικές αρχές και πολιτικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 7

8 στόχων. Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, προκύπτουν σημαντικές ανάγκες προτεραιότητες τόσο σε επίπεδο της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης για τη μετάβαση σε μία κοινωνία της γνώσης, όσο και σε επίπεδο περαιτέρω αξιοποίησης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων στήριξης και ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινών δράσεων. Σε ό,τι αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» παρατηρείται ότι ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2 με τίτλο «ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στοχεύει στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μίας σύγχρονης κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, ο ειδικός στόχος 4 του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας αναφέρεται στην ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών. Μεταξύ των ενδεικτικών παρεμβάσεων τις οποίες ενθαρρύνει και προωθεί το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας (ενεργός γήρανση). I.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I.2.1 Το πλαίσιο του έργου Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί σήμερα ένα κυρίαρχο δεδομένο με σοβαρότατες κοινωνικές, οικονομικές και προνοιακές προεκτάσεις. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου επιβίωσης (ζωής) και η δραματική πτώση της γεννητικότητας έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι ένα από τα πλέον γηρασμένα έθνη του κόσμου μαζί με την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Ενώ στις ΗΠΑ η αναλογία ατόμων άνω των 60 ετών, στο σύνολο του πληθυσμού, είναι 16,5%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 22,3%. Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το έτος 2030 ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών στη χώρα μας θα αυξηθεί κατά 10%, φθάνοντας το 1/3 του συνολικού πληθυσμού. Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία, ο μέσος όρος ηλικίας ανά την υφήλιο εμφανίζει ανοδικές τάσεις. Ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, ο ρυθμός μεταβολής της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 8

9 πληθυσμιακής πυραμίδας είναι υψηλός και η διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού επιταχύνεται διαρκώς. Τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκτιμούν το ποσοστό των ηλικιωμένων ανθρώπων επί του συνόλου του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες στο 20%, με τις μελλοντικές τάσεις για τις προσεχείς δεκαετίες να το προσδιορίζουν κοντά στο 25%. Οι τάσεις αυτές έχουν άμεσες επιπτώσεις στον παραγωγικό ιστό της παγκόσμιας οικονομίας, με αποτέλεσμα να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι θεματικές ενότητες, βάσει των οποίων η διεθνής κοινότητα πραγματεύεται και αναλύει το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι απορρέουν από τις οικονομικές επιπτώσεις που παράγει το φαινόμενο. Έτσι, διακρίνουμε τους ακόλουθους άξονες: Γήρανση και διαχείριση του εργατικού δυναμικού Γήρανση και επιπτώσεις σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη Γήρανση και κοινωνική πρόνοια. I.2.2 Στόχος του Έργου Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και της ανάγκης μίας προσέγγισης «από τα κάτω προς τα πάνω» για τη χώρα μας στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ως κατεξοχήν θεσμός κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υλοποιήσει το Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» με βασικό στόχο τη διερεύνηση και την πρόταση ενεργών προληπτικών πολιτικών διαχείρισης του ενεργού πληθυσμού της Χώρας. Μέσω της υλοποίησης του έργου, η ΟΚΕ στοχεύει επίσης αφενός στην ανάδειξη και την επικοινωνία των προβλημάτων του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης (πληθυσμός άνω των 55 ετών) και αφετέρου στη δημιουργία νέων καινοτόμων προληπτικών εργαλείων υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων μερών όπως: Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι άνω των 55 ετών, Οι εργοδότες και οι προϊστάμενοι των ελληνικών επιχειρήσεων Οι κοινωνικοί εταίροι όλων των βαθμίδων των κλάδων μελέτης του Έργου. Επιμέρους στόχοι του παρόντος έργου (υποέργο 4) είναι η κατά το δυνατό ευρύτερη και σαφέστερη επικοινωνία, ενημέρωση, διάχυση και ευαισθητοποίηση της κοινής Γνώμης στην Ελλάδα, των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 9

10 πολλαπλασιαστών Γνώμης, των ομάδων πληθυσμού, στις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη Πράξη, και όλων των Φορέων που εμπλέκονται θεσμικά και υποστηρικτικά σε θέματα Απασχόλησης και ιδιαίτερα της ενεργούς Γήρανσης. I.2.3 Αντικείμενο του Προκηρυσσόμενου Έργου Το Υποέργο 4 περιλαμβάνει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Έργου, οι οποίες ως στόχο θα έχουν τη διάδοση, την προβολή και την υιοθέτηση των προϊόντων και των καλών πρακτικών του έργου, κυρίως από τις επιχειρήσεις και τους φορείς άσκησης πολιτικής, με την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. Η υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας θα αρχίσει με την έναρξη του έργου και θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Οι δράσεις δημοσιότητας αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του όλου έργου τόσο στους εμπλεκόμενους στη βασική προβληματική του έργου φορείς όσο και στους φορείς που μπορούν να αξιοποιήσουν τα προϊόντα και τις καλές πρακτικές που θα προκύψουν από την υλοποίησή του. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Υποέργο 4 θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) δράσεων (Α, Β, Γ, Δ, Ε), οι οποίες ταξινομούνται ως εξής: Α. Μελέτη ακριβούς προσδιορισμού κοινού-στόχου & προσέγγισης αυτού - Ολοκληρωμένο Σχέδιο υλοποίησης δράσεων: Περιλαμβάνει την ακριβή αποτύπωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τους στόχους επικοινωνίας του έργου, της ταξινόμησής τους, των εξειδικευμένων εργαλείων προσέγγισης στο πλαίσιο των τιθέμενων δράσεων, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του σχεδίου επικοινωνίας και επίσης τη μελέτη εφαρμογής επικοινωνίας μέσω ψηφιακών Μέσων Κοινωνικών Δικτύων - Διαδικτύου. Σημειωτέον ότι, η μελέτη-εφαρμογή θα αποτελέσει τον οδηγό των δράσεων της ενότητας εργασίας Γ. Β. Σχεδίαση και αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού για το Έργο: Περιλαμβάνει τη σχεδίαση, δημιουργία και αναπαραγωγή του ενημερωτικού φυλλαδίου του Έργου, καθώς και υλικού δημοσιότητας (αφίσα, επιστολόχαρτα, μπλοκ, ντοσιέ). Το σύνολο του υλικού αυτού θα περιέχει σταθερά λογότυπα και επικοινωνιακά μηνύματα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως μέσο αναγνωρισιμότητας του Έργου σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη δημοσιότητα του έργου και θα διανέμεται σε κοινά-στόχους που θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της Δράσης Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 10

11 Γ. Σύγχρονες & στοχευμένες (αποτελεσματικές) δράσεις ενημέρωσης: Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Διαδίκτυο. Διάχυση της πληροφόρησης και των αποτελεσμάτων του έργου μέσω νέων και σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας. Δ. Κλασικές Δράσεις ενημέρωσης: Περιλαμβάνει τη δημοσιότητα του Προγράμματος και την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού γύρω από θέματα που αφορούν στην εξέλιξη του Έργου, αλλά και γύρω από το γενικότερο θεματικό αντικείμενό του. Τα μέσα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, καθώς και η παροχή συνεντεύξεων σε μέσα ευρείας αποδοχής. Κατά την υλοποίηση των δράσεων αυτών γνώμονας θα είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού αποδεκτών και εμπλεκομένων μερών. Επιπροσθέτως στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης περιλαμβάνεται και η συγγραφή και δημοσίευση άρθρων σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά μέσα. Ε. Διοργάνωση συνεδρίων και forum: Πέρα από τις παραπάνω δράσεις, κεντρικό ρόλο στην προβολή του Έργου θα έχει η διεξαγωγή δύο (2) συνεδρίων, τα οποία θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και ενός (1) forum για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Στόχος των συνεδρίων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για ζητήματα που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, καθώς και για τις δράσεις του ίδιου του έργου. Τα συνέδρια αυτά θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του έργου, σε χρόνο και τόπο που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Το forum, το οποίο θα διεξαχθεί προς το τέλος του έργου, θα έχει σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων (κεφαλαιοποίηση) του έργου. Στα συνέδρια και στο forum ομιλητές θα είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες που διαθέτουν ερευνητικό έργο γύρω από το αντικείμενο, εκπρόσωποι των εμπλεκομένων μερών του έργου (κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες, εργαζόμενοι κ.τ.λ), καθώς και εκπρόσωποι των ομάδων υλοποίησης του έργου. Η διοργάνωση των συνεδρίων και του forum περιλαμβάνει την υποστήριξη στην εξασφάλιση της συμμετοχής των ομιλητών και των συμμετεχόντων, την παροχή του ενημερωτικού υλικού και του χώρου διεξαγωγής των συνεδρίων, καθώς και την εξασφάλιση όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και γενικότερα όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων. Αναλυτική περιγραφή ανά δράση Α. Μελέτη ακριβούς προσδιορισμού κοινού- στόχου & προσέγγισης αυτού - Ολοκληρωμένο Σχέδιο υλοποίησης δράσεων. Πιο αναλυτικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να: - Προσδιορίσει αναλυτικά τους στόχους επικοινωνίας - Διαμορφώσει την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 11

12 - Εντοπίσει τα κοινά-στόχος - Αναπτύξει τα κατάλληλα μηνύματα - Επιλέξει τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας - Διαμορφώσει το μίγμα επικοινωνίας - Αναπτύξει το αναλυτικό σχέδιο δράσης - Προσδιορίσει δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας που προτείνει. - Συντάξει αναλυτικό πλαίσιο επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων (ηλεκτρονικά Μέσα) με την μορφή μελέτης-εφαρμογής. Στην μελέτη αυτή θα πρέπει να αναφέρονται οι λειτουργικές προδιαγραφές που θα καλύπτουν τα ηλεκτρονικά αυτά Μέσα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνυπολογίσει τα εξής: 1. Τον Επικοινωνιακό Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2. Καλές πρακτικές επικοινωνίας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ Β. Σχεδίαση και αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού για το Έργο Ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το λογότυπο του έργου και για τον λόγο αυτό θα παρουσιάσει στην Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) σχέδια λογοτύπου, από τα οποία η τελευταία θα επιλέξει αυτό που θα αποτελέσει το επίσημο λογότυπο του έργου και με κατάλληλη προσαρμογή θα εφαρμόζεται στο σύνολο της επικοινωνίας της Αναθέτουσας με τρίτους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει δύο (2) επικοινωνιακά μηνύματα εύρους 2-7 λέξεων που θα αντικατοπτρίζουν τις δράσεις του έργου και θα δύνανται να χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία της Αναθέτουσας με τρίτους στο πλαίσιο του έργου Ο ανάδοχος οφείλει επιπλέον: 1. Να σχεδιάσει και να παράξει (εκτυπώσει) δύο (2) κινητά banners με μηχανισμό υποστήριξης για άνοιγμα-κλείσιμο, διαστάσεων 2x1μ, στα οποία θα αποτυπώνεται με σαφή τρόπο και ιδιαίτερη αισθητική ο σκοπός (το μήνυμα) του έργου. 2. Να σχεδιάσει και να παράξει (εκτυπώσει) το φυλλάδιο του έργου σε αντίτυπα με τα εξής χαρακτηριστικά: 3 πτυχο, έγχρωμο, διπλής όψης, πίκμανση, χαρτί velvet, μέγεθος σελίδας Α5. 3. Να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με 500 μπλόκ σημειώσεων 20φύλλων το καθένα με το λογότυπο του έργου και τη λοιπή σήμανση (ΟΚΕ, ΕΠΑΝΑΔ κ.λπ.). 4. Να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με επιστολόχαρτα με το λογότυπο του έργου και τη λοιπή σήμανση (ΟΚΕ, ΕΠΑΝΑΔ κ.λπ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 12

13 5. Να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με 500 ντοσιέ (folder) με την κατάλληλη σήμανση (λογότυπο έργου, προγράμματος, ΟΚΕ, κ.λπ.), στα οποία θα μπορεί να εμπεριέχεται το φυλλάδιο και το μπλοκ του έργου. 6. Να σχεδιάσει και εκτυπώσει προσκλήσεις προς τους αποδέκτες του κοινού στόχου που θα έχει καθοριστεί σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή: 3x300 προσκλήσεις, δηλαδή 300 προσκλήσεις για κάθε εκδήλωση. 7. Να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του υποστηρικτικού υλικού κατά τη διάρκεια των ημερίδων (γραφική ύλη, block σημειώσεων). 8. Να προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή με 500 αφίσες, με την κατάλληλη σήμανση (λογότυπο έργου, προγράμματος, ΟΚΕ, κ.λπ.), που θα αφορούν στο Έργο και τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις. Γ. Σύγχρονες & αποτελεσματικές δράσεις ενημέρωσης Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προώθηση και δημοσιότητα των εκροών που αφορούν στο έργο μέσω σύγχρονων μορφών επικοινωνίας. Ειδικότερα, η δράση αυτή περιλαμβάνει την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου μέσω διαδικτύου ή/και εργαλείων Κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και άλλων αλληλεπιδραστικών μορφών επικοινωνίας, όπως συγγραφή και αποστολή (μέσω ) στα κοινά-στόχος τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, τα οποία θα περιέχουν συνοπτική πληροφόρηση για ζητήματα που αφορούν στην πορεία των δράσεων του έργου, τα κύρια συμπεράσματα και ευρήματα κατά την περίοδο που καλύπτει το κάθε δελτίο, ενημέρωση για εκδηλώσεις (σεμινάρια, εργαστήρια κ.λπ.) που διενεργούνται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ή και συναφείς εκδηλώσεις τρίτων που μπορεί να ενδιαφέρουν τα κοινά-στόχος κ.ο.κ. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει στο παρόν και υλοποιήσει εφόσον προκριθεί ως ανάδοχος- άλλες μεθόδους προσέγγισης του κοινού-στόχος μέσω διαδικτύου/κοινωνικών Μέσων, εξειδικεύοντάς τες ως μελέτη εφαρμογής στην ενότητα δράσης Α και υλοποιώντας στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας (Γ). Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή αυτών των πληροφορικών εργαλείων θα πρέπει κατ ελάχιστον να είναι ευρείας και διεθνούς αναγνωρισιμότητας, εύκολης χρήσης τόσο από πλευράς χρήστη, όσο και από πλευράς διαχείρισης, ενώ θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών, οι οποίοι συνεισφέρουν τόσο στη λειτουργία, στην ανάπτυξη και στον εντοπισμό ή στη διόρθωση σφαλμάτων (bugs), όσο και μέσω της υποβολής επεκτάσεων. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση επεκτάσεων (extensions), οι οποίες δίνουν νέα λειτουργικότητα στην εφαρμογή. Δ. Κλασικές Δράσεις ενημέρωσης: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής να υποστηρίξει στη σύνταξη τεσσάρων (4) Δελτίων Τύπου (το περιεχόμενο των οποίων θα ελέγχεται πάντα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 13

14 την Αναθέτουσα αρχή και θα δημοσιεύεται με ευθύνη της τελευταίας). Τα Δελτία Τύπου θα πληροφορούν εκ των προτέρων, ή και απολογιστικά για τη διεξαγωγή των ημερίδων και των συνεδρίων, καθώς και για το περιεχόμενό τους, θα προσκαλούν το κοινό στόχο, θα αναφέρουν τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και τα αποτελέσματα από την πρόοδό του. Τα δελτία τύπου θα πρέπει να είναι σύντομα ( λέξεις) και περιεκτικά. Η αποστολή των δελτίων τύπου θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τη λίστα αποδεκτών ΜΜΕ που διαθέτει στη βάση της. Επίσης ο ανάδοχος θα επιμεληθεί και θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στην προετοιμασία δύο (2) συνεντεύξεων παρουσιάσεων του έργου με αντικείμενο την ενεργό γήρανση και τις δράσεις που έχει αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο του έργου. Οι συνεντεύξεις δύναται να είναι προσωποποιημένες, ή μη. Ε. Διοργάνωση συνεδρίων και forum Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) συνεδρίων ενημέρωσης - διάχυσης των αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών των υπολοίπων υποέργων του συνολικού έργου στην Αθήνα και ενός (1) forum. Το πρώτο από τα δύο συνέδρια θα αφορά στους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και το δεύτερο θα αφορά στους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των 3 Συνεδρίων-Ημερίδων (τα δύο συνέδρια και το ένα forum) δηλαδή, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κ.λπ., θα αποφασιστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. Η προβλεπόμενη συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση εκτιμάται σε 150 άτομα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Ανάδοχος αναλαμβάνει: Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με της οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος Τον καθορισμό του τίτλου του κάθε Συνεδρίου Τη σύνταξη του προγράμματος (agenda) του κάθε Συνεδρίου Τον καθορισμό του αναλυτικού περιεχομένου του κάθε Συνεδρίου Τον καθορισμό του κοινού στόχου στο οποίο θα αποσταλούν οι προσκλήσεις Σύνταξη και αποστολή των προσκλήσεων προς τις επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών (π.χ. εργοδοτικές και συνδικαλιστικές Οργανώσεις, μελή Επιμελητηρίων, Ελληνικές Δημόσιες αρχές με αντικείμενο την απασχόληση, Φορείς κ.ά.) και στη λίστα αποδεκτών ΜΜΕ που διαθέτει η ΟΚΕ στη βάση της. Ενοικίαση αίθουσας συνεδρίου χωρητικότητας 150 ατόμων (για κάθε μια εκδήλωση) Υποστήριξη στην επιλογή και οριστικοποίηση των ομιλητών του κάθε Συνεδρίου. Τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο χώρο διεξαγωγής (καφές-ελαφρύ γεύμα κ.λπ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 14

15 Τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου και τη σύνταξη των πρακτικών μετά το τέλος του συνεδρίου. Εξοπλισμός για διερμηνεία/μαγνητοφώνηση για τα συνέδρια/forum: Ι. Ηχητικός Μικροφωνικός Εξοπλισμός 5 Επιτραπέζια ψηφιακά μικρόφωνα 1 Μικρόφωνο αναλογίου 2 Ασύρματα μικρόφωνα χειρός για ερωτήσεις σε βάσεις 1 Ενισχυτής 1 Κονσόλα ήχου 4 Ηχεία ΙΙ. Μεταφραστικά 2 Καμπίνες μετάφρασης 1 Κεντρική μονάδα μεταφραστικού συστήματος (και μία εφεδρική) 2 Χειριστήρια και ακουστικά για τους διερμηνείς 4 Radiators με stand 150 δέκτες και ακουστικά (σε ατομική συσκευασία) ΙΙΙ. Οπτικά 1 Plasma/LCD monitor 42 για σύνδεση με laptop 1 Προβολικό μηχάνημα (projector) 1 Οθόνη Προβολής ΙV. Προσωπικό 1 χειριστής και 1 βοηθός εγκατάστασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 15

16 I.2.4 Παραδοτέα του Έργου & Χρονοδιάγραμμα Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παραδοτέα και ο χρόνος υλοποίησης κάθε φάσης υλοποίησης του έργου και σε συνάφεια με τις αναλυτικές περιγραφές των δράσεων (Α, Β, Γ, Δ, Ε): Φάσεις Υλοποίησης Δράση Α.: Μελέτη ακριβούς προσδιορισμού κοινού- στόχου & προσέγγισης αυτού - Ολοκληρωμένο Σχέδιο υλοποίησης δράσεων Δράση Β: Σχεδίαση και αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού για το Έργο Δράση Γ: Σύγχρονες & αποτελεσματικές δράσεις ενημέρωσης Παραδοτέα Π-Α1: Μελέτη σχεδίου επικοινωνίας Π-Α2: Μελέτη εφαρμογής ψηφιακών Μέσων επικοινωνίας Π-Β1: 2 σχέδια λογοτύπου έργου Π-Β2: 2 μηνύματα επικοινωνίας (σλόγκαν) Π-Β3: 2 κινητά banners Π-Β4: φυλλάδια (μπροσούρες) Π-Β5: 500 μπλόκ σημειώσεων Π-Β6: 900 προσκλήσεις Π-Β7: επιστολόχαρτα Π-Β8: 500 ντοσιέ (folder) Π-Β9: 500 αφίσες Π-Γ1: 4 ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία Π-Γ2: 1 Σύστημα/εργαλείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας Μήνας έναρξηςλήξης Μ1-Μ2 Μ1-Μ2 Μ1-Μ2 Μ1-Μ2 Μ2-Μ5 Μ1-Μ4 Μ2-Μ4 Μ3-Μ12 Μ2-Μ4 Μ2-Μ4 Μ2-Μ12 Μ1-Μ12 Μ2-Μ6 Δράση Δ: Κλασικές Δράσεις ενημέρωσης Δράση Ε*: Διοργάνωση συνεδρίων και forum Π-Δ1: 4 Δελτία Τύπου Π-Δ2: 2 συνεντεύξεις Π-Ε1: 1 συνέδριo (το 1ο συνέδριο) Π-Ε2: 1 συνέδριο (το 2 ο συνέδριο) Π-Ε3: 1 Forum Μ2-Μ12 Μ2-Μ12 Μ2-Μ6 Μ6-Μ12 Μ6-Μ12 * Για κάθε μια από τις επιμέρους ενέργειες της Δράσης Ε, προς απόδειξη της φυσικής εκτέλεσης των ενεργειών, ως παραδοτέο προς έγκριση από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου, λογίζεται η αναφορά πεπραγμένων που αφορά στις εργασίες και τις άλλες υποστηρικτικές ενέργειες για το κάθε συνέδριο/forum που ανέλαβε και εκτέλεσε ο Ανάδοχος, συνοδευόμενη από όλο το συναφές έντυπο υλικό (π.χ. πρακτικά, πρόγραμμα, προσκλήσεις κ.λπ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 16

17 I.2.5 Συνολική Διάρκεια του Έργου Η υλοποίηση του έργου ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 12 μήνες. Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικής επικαιροποίησης από τον ανάδοχο και έγκρισης από την Αναθέτουσα, η χρονική σύμπτιξη του έργου. I.2.6 Τρόπος Υποβολής Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων επί αποδείξει, μέχρι την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Αμβροσίου Φραντζή 9, Αθήνα υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από Διαβιβαστικό έγγραφο (έγγραφο υποβολής προσφοράς) για την πρωτοκόλλησή τους. Οι προσφορές, σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» Αριθμός Διακήρυξης : /6770 / ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07/09/2012 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Στα στοιχεία του αποστολέα (υποψηφίου) περιλαμβάνονται η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης, ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισμό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα μονογράφεται και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 17

18 Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την προθεσμία υποβολής του φακέλου προσφοράς (Δευτέρα 3/9/2012, ώρα 14:00 πμ). Οι προσφορές αυτές θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται, ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της ΟΚΕ, στην Αθήνα, στις 07/09/2012 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. I.2.7 Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς Ο φάκελος της Προσφοράς (Κύριος φάκελος) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει: 1. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα Δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίγραφα. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο και το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» στο εξώφυλλο. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ της παρούσας, ενώ κάθε σελίδα του πρωτοτύπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένη. 2. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό σε κάθε σελίδα, ενώ το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο. Τα πρωτότυπα δε, θα πρέπει να είναι αριθμημένα και μονογραμμένα κατά σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και αυτά θα είναι τα επικρατέστερα του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (CD) της Τεχνικής Προσφοράς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 18

19 Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Προσφερόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου Η Ενότητα «Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου» πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει και να υλοποιήσει το Έργο. Ειδικότερα η ενότητα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Διατύπωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του υποψηφίου για το περιβάλλον και το αντικείμενο του Έργου Διατύπωση της γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης για την υλοποίηση του έργου Ανάλυση του Έργου σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των πακέτων εργασίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου Η Ενότητα «Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Αναλυτικό Οργανωτικό Σχήμα της Ομάδας Έργου Γενική περιγραφή των ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα του οργανωτικού σχήματος Πρόταση του συστήματος διοίκησης του Έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται τα στοιχεία απασχόλησης (συμμετοχή στα πακέτα εργασίας) καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται σαφής η ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους παραδοτέων αντικειμένων (πακέτων εργασιών) του έργου: ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα (Πακέτα Εργασίας) Συγκεκριμένα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 19

20 Στη στήλη «Στέλεχος» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου. Είναι σαφές ότι η ομάδα αυτή των στελεχών θα πρέπει να αντιστοιχεί στα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα που θα παραθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος στο φάκελο των δικαιολογητικών. Στη στήλη «Θέση στην Ομάδα» συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. Στη στήλη «Καθήκοντα» αναφέρονται οι εργασίες (πακάτα εργασίας) που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου κατ αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος. Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς. Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση, για τη βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός έκαστου των μελών που συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του έργου. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Προσφερόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος ανάδοχος θα περιγράψει το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των παραδοτέων του με βάση τα ζητούμενα παραδοτέα του πίνακα της παραγράφου Ι.2.3 της παρούσας προκήρυξης. 3. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει δύο (2) αντίγραφα της Οικονομικής Προσφοράς. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και στο εξώφυλλο και εσωτερικά σε κάθε σελίδα και το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να είναι μονογραμμένα κατά σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και αυτά θα είναι τα επικρατέστερα των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ ( ) και να περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ ( ), ολογράφως και αριθμητικά. Θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως, έναντι του οποίου διατίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ) Σελ. 20

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 24/10/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310403371-2 Φαξ: 2310 403371 (εσωτ. 113) E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 10/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Περαία, 13/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16833 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: ΔΡΑΣΗ 2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ι. Οργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη,

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τηλ Αναπτυξιακή 5410-7888- Σύμπραξη Φαξ 5410-6915 Α.Σ. «Παρέμβαση στην Απασχόληση» Αρ. Πρωτ.66 Ξάνθη, 04-0-015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες»

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης»

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 351) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΔΑ : Κοζάνη : 22/03/2013 Α.Π. : 567 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το έργο με τίτλο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "Διαμόρφωση χώρων του Β υπογείου του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)" ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 27/04/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 03/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 03/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (8) Αθήνα, 03/05/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Σύμβουλο για τη στελέχωση του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1- Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχής υπηρεσίας σύνταξης 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης και τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-9 Αθήνα, 21/06/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη:

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη: Περαία, 10/07/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 20172 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραολή & Δημητρίου 80-Πειραιάς Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-41 42 091 210 41 42 241 Fax: 210-41 42 469 Πειραιάς, 20-04-2010 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Προς : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 :2000 EQA ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 12101240 ΝΣΗ: ΘΡΑΚΩΝ 28, 38333, ΒΟΛΟΣ Α.Φ.Μ. 090071449.Ο.Υ. Β ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ: 24210-30535 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης» Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα, 2.04.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER» ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER» ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα