Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014"

Transcript

1 Ανακοίνωση Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214 Η σημαντική προληπτική ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας διασφάλισε ότι η Τράπεζα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη για την Συνολική Αξιολόγηση Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 214 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 28 καταστημάτων, από τα οποία 144 λειτουργούν στη Ρωσία, 13 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. Στις 3 Ιουνίου 214, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 28,6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,8 δις. 1

2 Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») έχει περάσει επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ («Συνολική Αξιολόγηση») που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή («ΕΤΑ») και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ»). Η απόφαση της Τράπεζας να αυξήσει προληπτικά το μετοχικό κεφάλαιό της κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214, διασφάλισε ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια για την Συνολική Αξιολόγηση. H Τράπεζα σημειώνει και αναγνωρίζει τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη σήμερα η EKT, η ETA και η ΚΤΚ σχετικά με την Συνολική Αξιολόγηση. Η ΕΚΤ πραγματοποίησε την Συνολική Αξιολόγηση προτού αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, τον Νοέμβριο του 214, σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές («ΕΑΑ») των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, και είχε την στήριξη σε όλα τα επίπεδα ανεξάρτητων μη εμπλεκόμενων μερών. Η Συνολική Αξιολόγηση αποτελείται από 2 πυλώνες: Έλεγχος ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού («AQR») για ενίσχυση της διαφάνειας των ισολογισμών των τραπεζών μέσω της αξιολόγησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων των τραπεζών, καθώς επίσης και των αντίστοιχων προβλέψεων. Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 214 σε επίπεδο ΕΕ - που πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την ΕΤΑ. Αυτή εξέτασε την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών σε ακραίες καταστάσεις και βασίστηκε σε κοινή μεθοδολογία της ΕΤΑ που εφαρμόστηκε σε όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αντανακλούν τις υποθέσεις του βασικού σεναρίου και του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων και δεν αποτελούν πρόβλεψη για τους μελλοντικούς οικονομικούς δείκτες ή τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων αφού τα σενάρια δυσμενών εξελίξεων έχουν σχεδιαστεί ως υποθετικά σενάρια κάτω από εύλογες αλλά ακραίες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν. Διαφορετικά σενάρια δυνατό να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα αναλόγως των δεδομένων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος και παρέχουν προληπτικά σημαντικές πληροφορίες στις εποπτικές αρχές. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 214 σε επίπεδο ΕΕ για την Τράπεζα διενεργήθηκε υποθέτοντας δυναμικό 1 ισολογισμό με αφετηρία την 31 Δεκεμβρίου 213 και χρονικό ορίζοντα 3 χρόνια. Το επίπεδο αναφοράς για το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR ήταν 8%. Για σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 214 σε επίπεδο ΕΕ, το ελάχιστο όριο για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που εφαρμόστηκε για όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν 8% για το βασικό σενάριο και 5,5% για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, ως αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την ) που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 7,28%, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 7,73% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 1,51%. Με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες κεφαλαίου, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων μετά την Συνολική Αξιολόγηση ανέρχεται σε 919 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 214, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων υπερκαλύπτεται και υπάρχει πλεόνασμα κεφαλαίου 81 εκατ. Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο 1 Ισχύει για τις τράπεζες με συμφωνηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης πριν τις 31 Δεκεμβρίου

3 εκτιμάται στο 11,62% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85%. Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο Σύμφωνα με τον επισυνημμένο πίνακα της ΕΚΤ Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7,28% 11,53% 7,73% 11,62% 1,51% 5,85% Σημειώνεται ότι o δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας στις 3 Ιουνίου 214 ανερχόταν στο 11,3% ενώ λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις, ενδεικτικά ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις) ανέρχεται στο 15,6%. Στα πλαίσια της Τρίτης Φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει με την Δημόσια Προσφορά μέχρι 1 εκατ. νέων συνήθη μετοχών για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους πριν την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την επιφύλαξη της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων, η Δημόσια Προσφορά και η εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 214. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Δρ. Κρίστης Χασάπης σε δήλωση του ανέφερε: «Το θετικό αποτέλεσμα στη Συνολική Αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ακόμη και υπό τις πιο ακραίες υποθετικές συνθήκες. Επίσης αντανακλά τις έγκαιρες και προληπτικές ενέργειες της Τράπεζας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας πριν τη Συνολική Αξιολόγηση. Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο για την Τράπεζα και θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των καταθετών, μετόχων και άλλων προς την Τράπεζα. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Τράπεζα θα συνεισφέρει αλλά και θα επωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων και της εμπιστοσύνης στην τοπική αγορά.» Σε δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John Hourican, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι προληπτικές ενέργειες τις οποίες λάβαμε κατά τη διάρκεια του 214, και συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις, έχουν διασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ. Η προληπτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θωράκισε κεφαλαιακά την Τράπεζα ούτως ώστε να αντεπεξέλθει θετικά ακόμη και στο σενάριο των δυσμενών εξελίξεων που προβλέπεται από τις αρχές. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί τα κατάλληλα κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Παραμένουμε δεσμευμένοι και συγκεντρωμένοι στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και σταδιακά και σταθερά γινόμαστε ισχυρότερη και καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες μας, τους μετόχους μας, το προσωπικό μας και την Κύπρο γενικότερα. Μια ισχυρότερη Τράπεζα θα είναι σε καλύτερη θέση για να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας στη χώρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να μας δείχνουν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι αυτή η εμπιστοσύνη είναι απόλυτα δικαιολογημένη.» 2 Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είχε εγκριθεί από τους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 214 και οι Φάσεις 1 και 2 ολοκληρώθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου

4 Σημειώσεις Τα λεπτομερή αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR και της άσκησης προσομοίωσης για το βασικό και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων ως επίσης και πληροφορίες για την έκθεση της Τράπεζας σε πιστωτικά ανοίγματα και ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις παρέχονται στους συνοδευτικούς πίνακες, βασισμένες σε κοινή δομή και διάταξη που δόθηκε από την EΤA. Η Συνολική Αξιολόγηση είναι προληπτικής φύσης. Οι λογιστικοί κανόνες ήταν ένα σημαντικό ζήτημα. Για τους σκοπούς της άσκησης, η ΕΚΤ δεν δεσμεύτηκε από τους λογιστικούς κανόνες, στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή προληπτικής ή οικονομικής κρίσης οδήγησε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι επειδή η άσκηση είναι προληπτικής φύσης δεν απαιτεί λογιστικές αλλαγές. Η άσκηση προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε και βασίστηκε σε κοινή μεθοδολογία της ΕΤΑ και βασικών κοινών υποθέσεων (π.χ. σταθερό ισολογισμό, ομοιόμορφο χειρισμό τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων) όπως δημοσιεύτηκε στο σημείωμα της μεθοδολογίας της EΤA. Επομένως, οι πληροφορίες σχετικά με το βασικό και δυσμενές σενάριο παρέχονται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια, τις υποθέσεις και τη μεθοδολογία, είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της ΕΤΑ https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-common-methodology-and-scenario-for-214-eubanks-stress-test 4

5 ECB PUBLIC NAME OF THE ENTITY CYBOCG Bank of Cyprus Public Company Ltd 1 Main Results and Overview 214 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME A MAIN INFORMATION ON THE BANK BEFORE THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (end 213) END 213 A1 Total Assets (based on prudential scope of consolidation) Mill. EUR 29.66,77 A2 Net (+) Profit/ (-) Loss of 213 (based on prudential scope of consolidation) Mill. EUR ,18 A3 Common Equity Tier 1 Capital according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of Mill. EUR 2.449,56 A4 Total risk exposure * according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of Mill. EUR 23.53, A5 Total exposure measure according to Article 429 CRR "Leverage exposure" Mill. EUR 3.628, CET1 ratio A6 according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of % 1,41% A6=A3/A4 A7 Tier 1 Ratio (where available) according to CRD3 definition, as of as reported by the bank % 1,2% A8 Core Tier 1 Ratio (where available) according to EBA definition % 1,17% A9 Leverage ratio % 8,% A1 Non-performing exposures ratio % 44,74% A11 ratio for non-performing exposure % 34,8% A12 Level 3 instruments on total assets %,35% B MAIN RESULTS OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (CA) CET1 Ratio B1 at year end 213 including retained earnings / losses of 213 % 1,41% B1 = A6 B2 Aggregated adjustments due to the outcome of the AQR Basis Points Change -313 B3 AQR adjusted CET1 Ratio B3 = B1 + B2 % 7,28% B4 Aggregate adjustments due to the outcome of Basis Points the baseline scenario of the joint EBA ECB Stress Test Change to lowest capital level over the 3-year period 45 B5 Adjusted CET1 Ratio after Baseline Scenario B5 = B3 + B4 % 7,73% B6 Aggregate adjustments due to the outcome of Basis Points the adverse scenario of the joint EBA ECB Stress Test Change to lowest capital level over the 3-year period -578 B7 Adjusted CET1 Ratio after Adverse Scenario B7 = B3 + B6 % 1,51% Capital Shortfall Basis Points 1 Mill. EUR B8 to threshold of 8% for AQR adjusted CET1 Ratio ,29 B9 to threshold of 8% in Baseline Scenario 27 68,8 B1 to threshold of 5.5% in Adverse Scenario ,22 B11 Aggregated Capital Shortfall of the Comprehensive Assessment B11 = max( B8, B9, B1 ) ,22 * Total risk exposure figure is pre-aqr. Please note that the corresponding Year End 213 figure in the EBA Transparency template is post-aqr and therefore may not match exactly. 1 RWA used corresponds to relevant scenario in worst case year

6 Overview AQR Overview Baseline Overview Adverse 12% 1% 8% 3,13%,45% 6% 4% 1,41% 7,28% 7,73% 7,28% 5,78% 2% % CET 1 Ratio at year end 213 including retained earnings / losses of 213 Aggregated AQR adjusted CET1 adjustments due to Ratio the outcome of the AQR Aggregate adjustments due to the outcome of the baseline scenario of the joint EBA ECB Stress Test Adjusted CET1 Ratio AQR adjusted CET1 after Baseline Ratio Scenario Aggregate adjustments due to the outcome of the adverse scenario of the joint EBA ECB Stress Test 1,51% Adjusted CET1 Ratio after Adverse Scenario C MAJOR CAPITAL MEASURES IMPACTING TIER 1 ELIGIBLE CAPITAL FROM 1 JANUARY 214 TO 3 SEPTEMBER 214 Issuance of CET1 Instruments Impact on Common Equity Tier 1 Million EUR C1 Raising of capital instruments eligible as CET1 capital 1., C2 Repayment of CET1 capital, buybacks C3 Conversion to CET1 of hybrid instruments becoming effective between January and September 214 Net issuance of Additional Tier 1 Instruments Impact on Additional Tier 1 Million EUR C4 with a trigger at or above 5.5% and below 6% C5 with a trigger at or above 6% and below 7% C6 with a trigger at or above 7% Fines/Litigation costs Million EUR C7 Incurred fines/litigation costs from January to September 214 (net of provisions)

7 NAME OF THE ENTITY 2. Detailed AQR Results D. Matrix Breakdown of AQR Result (B2) CYBOCG 214 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME Bank of Cyprus Public Company Ltd ECB PUBLIC Note: The selection of asset classes for portfolio review was based on an approach aimed at identifying those portfolios with the highest risk of misclassification. Therefore, extrapolation of results to the non-selected portfolios would be incorrect. The columns D. C to D.F include (but are not limited to) any impacts on provisioning associated with the reclassification of performing to non-performing exposure. In the AQR exercise the resulting increase in provisions (from a supervisory perspective) are translated into a change in CET1. Items D1 to D21 are before offsetting impacts such as asset protection and taxes. Basis points are calculated using total risk exposure from Section A4 For the interpretation of the detailed results the interested reader may refer to the AQR manual outlining the methodology or to the accompanying Aggregate Report where the main features of the CA exercise are reiterated. Find the AQR manual here: D.A D.B D.C D.D D.E D.F AQR breakdown Asset class breakdown Credit Risk RWA year end 213 Portfolio selected in Phase 1 Adjustments to provisions on sampled files Adjustments to provisions due to projection of findings Adjustment to provisions due to collective provisioning review Impact on CET1 capital before any offsetting impact % of RWA selected Units of Measurement Mill. EUR in Phase 1 D1 Total credit exposure ,4 6-8% , , , ,33 D2 Sovereigns and Supranational non-governmental organisations 44,74 %,,,, D3 Institutions 726,34 %,,,, D4 Retail 5.25,81 6-8%,, 12 24, ,3 D5 thereof SME 1.192,82 2-4% 37 87, ,1 D6 thereof Residential Real Estate (RRE) 1.666,4 6-8%,,,, D7 thereof Other Retail 2.346,95 6-8% , ,93 D8 Corporates 13.91,77 8-1% , , , ,3 D9 Other Assets 1.493,38 %,,,, Basis Points Mill. EUR Basis Points Mill. EUR Basis Points Mill. EUR Basis Points Mill. EUR D1 Additional information on portfolios with largest adjustments accounting for (at least) 3% of total banking book AQR adjustment: Asset Class Geography Real estate related CYPRUS 1.294, , , , ,99 Large corporates (non real estate) CYPRUS 1.55, , , , ,99 SME RUSSIAN FEDERATION 848,19,, 37 87, ,1 NB: In some cases the total credit RWA reported in field D.A1 may not equal the sum of the components below, or corresponding metrics in the EBA transparency templates. These cases are driven by inclusion of specialised assets types which lie outside the categories given above

8 D.G D.H D.I Portfolio size Carrying Amount Portfolio selection Impact on CET1 before any offsetting impact D11 D12 CVA Fair Value review Units of Measurement Mill. EUR % selected in Phase 1 D13 Non derivative exposures review Please refer to Definitions and Explanations sheet, % D14 Bonds, - D15 Securitisations, - D16 Loans, - D17 Equity (Investment in PE and Participations), % D18 Investment Properties / Real Estate / Other, % D19 Derivatives Model Review Basis points Mill. EUR -2-4,1,,,,,,,, D2 D21 D22 Gross impact on capital Offsetting impact due to risk protection Offsetting tax impact Basis points Mill. EUR -735,43,, D23 Net total impact of AQR results on CET1 ratio Please refer to Definitions and Explanations sheet D23 = (D2 + D21 + D22) + (Adjustment for change in RWA due to AQR) -313 E. Matrix Breakdown of Asset Quality Indicators The selection of asset classes for portfolio review was based on an approach aimed at identifying those portfolios with the highest risk of misclassification. Therefore, extrapolation of results to the nonselected portfolios would be incorrect from a statistical stand-point. The asset quality indicators are based on EBA s simplified definition of NPE. All parties involved made significant efforts to increase the degree of harmonisation of the NPE definition and its application. While the application of this definition constitutes a very important leap forward in terms of harmonisation across the euro area banking sector, the degree of harmonisation reached is not completely perfect due to factors such as different materiality thresholds across Member States. However, a solid basis of consistency has been implemented for the comprehensive assessment, implying a very significant improvement in comparability across banks from different jurisdictions. The figures presented should not be understood as accounting figures. 2 Basis point impact includes adjustment to RWA

9 Information reported only for portfolios subject to detailed review in AQR Asset quality indicators Based on EBA simplified definition E.A E.B E.C E.D Non-Performing Exposure Ratio unadjusted NPE Level year end 213 Changes due to the credit file review Changes due to the projection of findings AQR-adjusted NPE Level E1 Total credit exposure E2 Sovereigns and Supranational non-governmental organisations E3 Institutions E4 Retail E5 thereof SME E6 thereof Residential Real Estate (RRE) E7 thereof Other Retail E8 Corporates E9 Other Assets Units of Measurement % Basis Points Basis Points 65,15% ,27% ,99% 38,3% ,31% 77,53% % 6,68% 33,66% 27,77% 74,12% E.E E.F E.G E.H E.I E.J Ratio NB: ratios displayed in E.E - E.I cover only the exposure that was marked as non-performing pre-aqr. Therefore exposures that were newly reclassified to NPE during the AQR are NOT included in the calculation for E.E - E.I unadjusted coverage ratio of non-performing exposure, year end 213 Units of Measurement % E1 Total credit exposure 2,94% E11 Sovereigns and Supranational non-governmental organisation - E12 Institutions - E13 Retail 25,62% E14 thereof SME 15,92% E15 thereof Residential Real Estate (RRE) 15,98% E16 thereof Other Retail 43,31% E17 Corporates 19,74% E18 Other Assets - Changes due to the credit file review % 1,71%,%,%,13%,14% 2,8%,% Changes due to the projection of findings % 2,51%,%,% 5,94% 7,42% 1,86%,% Changes due to the collective provisioning review on non-performing exposures % 1,46% 7,88% 43,58%,% 11,82% AQR - adjusted ratio of provisions on NPE to NPE % 26,62% 39,57% 59,5% 23,53% 55,13% 23,67% ratio for exposures newly classified as NPE during the AQR % 17,62%

10 For information purposes only F. LEVERAGE RATIO IMPACT OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT Explanatory Note: Note that the leverage ratio is based on the CRR Article 429 as of January 214. It is currently not binding, is displayed for information purposes only and has no impact on the capital shortfall (B11). As the constant balance sheet assumption, which is applied in the Stress Test, might be misleading for the leverage ratio, the ratio is displayed for AQR only. F1 Leverage Ratio at year end 213 % 8,% Please refer to Definitions and Explanations sheet F1 = A9 F2 Aggregated adjustments to Leverage Ratio due to the outcome of the AQR Basis Points -24 F2 = (D2+D21+D22)/A5 F3 AQR adjusted Leverage Ratio % 5,6% F3 = F1 + F2

11 3. Definitions and Explanations Reference Name Definition or further explanation A. MAIN INFORMATION ON THE BANK BEFORE THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (end 213) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Assets (based on prudential scope of consolidation) Net (+) Profit/ (-) Loss of 213 (based on prudential scope of consolidation) Common Equity Tier 1 Capital Total risk exposure Total exposure measure according to Article 429 CRR CET1 ratio Sum of on balance positions. Note that for this and all following positions the scope of consolidation follows Article 18 CRR (therefore direct comparison with financial accounts based on accounting scope of consolidation will result in differences). Year-end 213. Net profits (positive number) or net losses (negative number) in the year 213. After taxes. Exclusive Other Comprehensive Income. The scope of consolidation follows Article 18 CRR (therefore direct comparison with financial accounts based on accounting scope of consolidation will result in differences). At year-end 213, according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of , Article 5 CRR. The only exception to national transitional arrangements is sovereign AFS losses (Article 467 CRR) where a harmonised approach is taken with a 2% deduction irrespective of national discretion concerning phase-in. This exception is necessary to be consistent with EBA's CET1 definition applied in the stress test exercise. This includes losses of 213 or retained earnings of 213 subject to Article 26.2 CRR. Article 92.3 CRR, "total RWA", as of year-end 213. according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of Denominator of leverage ratio (A9), "leverage exposure", according to Article 429 CRR. A6=A3/A4, Article 92.1a CRR, figures as of year-end 213. With national transitional arrangements as per 1 January 214. The only exception to national transitional arrangements is sovereign AFS losses (Article 467 CRR) where a harmonised approach is taken with a 2% deduction irrespective of national discretion concerning phase-in. This exception is necessary to be consistent with EBA's CET1 definition applied in the stress test exercise. A7 Tier 1 Ratio Unadjusted Basel II figure as of as reported by the bank A8 Core Tier one ratio Unadjusted Basel II figure as of as reported by the bank A9 Leverage ratio at year end 213 A1 Non-performing exposures ratio See EBA Implementing Technical Standards for Supervisory Reporting (Legal basis: Article 99 of Regulation (EU) No 575/213 and ITS on Supervisory Reporting of institutions published in the Official Journal of the European Commission on 28/6/214) module for leverage ratio: - Annex X - Leverage ratio templates - Annex XI - Instructions on Leverage (Part II 2.12) Numerator: Exposure (book value plus CCF-weighted off-balance exposure) that is nonperforming according to the simplified NPE definition (see Section of the AQR Phase 2 manual) at year end 213 (total of consolidated bank): An NPE is defined as: Every material exposure that is 9 days past-due even if it is not recognised as defaulted or impaired Every exposure that is impaired (respecting specifics of definition for ngaap vs. IFRS banks) Every exposure that is in default according to CRR Definition of exposure: Any facility that is NPE must be classed as such For retail: NPE is defined at the facility level For non-retail: NPE is defined at the debtor level if one material exposure is classified as NPE, all exposures to this debtor level shall be treated as NPE Materiality is defined as per the EBA ITS guidelines (i.e. as per Article 178 CRR) and hence in line with national discretion Off balance sheet exposures are included. Derivative and trading book exposures are not included as per the EBA ITS. Denominator: total exposure (performing and non-performing). Same definition of exposure as above. As of year-end 213 and total of consolidated bank.

12 A11 ratio for non-performing exposure Numerator: Specific allowances for individually assessed financial assets (As per IAS 39 AG FINREP table 4.4, column 8. EBA/ITS/213/3 Annex V. Part ) + Specific allowances for collectively assessed financial assets (As per IAS 39 AG FINREP table 4.4, column 9. EBA/ITS/213/3 Annex V. Part ) + Collective allowances for incurred but not reported losses (As per IAS 39 AG FINREP table 4.4, column 1. EBA/ITS/213/3 Annex V. Part ) Denominator: the non-performing exposure (numerator of A1) As of year-end 213 and total of consolidated bank. A12 Level 3 instruments on total assets Level 3 assets are those according to IFRS 13, para (covering Available for Sale, Fair Value through P&L and Held for Trading) Not defined for banks using ngaap. Total assets = A1 B. MAIN RESULTS OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (CA) B1 CET1 Ratio B1=A6 B2 Aggregated adjustments due to the outcome of the AQR B3 AQR adjusted CET1 Ratio B4 B5 Aggregate adjustments due to the outcome of the baseline scenario of the joint EBA ECB Stress Test Adjusted CET1 Ratio after Baseline Scenario This is the sum of all AQR results impacting (from an accounting or prudential perspective) the CET1 ratio. The split into its components is provided in the sheet "Detailed AQR Results". In basis points, marginal effect. B3 = B1 + B2 based on year-end 213 figures and CRR/CRDIV phase-in as of 1 January 214 Additional adjustments due to baseline scenario to lowest capital level over the 3-year period. Note that this also includes phasing-in effects of CRR and CRD 4 as of arrangements of respective national jurisdiction. In line with EBA disclosure. B5= B4 + B3 Note that this is an estimate of the outcome of a hypothetical scenario and refers to a future point in time. It should not be confused with the bank's forecast or multi year plan. B6 Aggregate adjustments due to the outcome of the adverse scenario of the joint EBA ECB Stress Test Additional adjustments due to adverse scenario to lowest capital level over the 3-year period. Note that this also includes phasing-in effects of CRR and CRDIV as of arrangements of respective national jurisdiction. In line with EBA disclosure. B7 Adjusted CET1 Ratio after Adverse Scenario B7 = B5 + B6 Note that this is an estimate of the outcome of an adverse hypothetical scenario and refers to a future point in time. It should not be confused with the bank's forecast or multi-year plan. B8 Shortfall to threshold of 8% for AQR adjusted CET1 Ratio B8=(8-B3)*1 (if B3<8, otherwise ) B9 Shortfall to threshold of 8% in Baseline Scenario B9=(8-B5)*1 (if B5<8, otherwise ) B1 Shortfall to threshold of 5.5% in Adverse Scenario B1=(5.5-B7)*1 (if B7<5.5, otherwise ) B11 Aggregated Capital Shortfall of the Comprehensive Assessment B11= max( B8, B9, B1 ) B11 will be capital shortfall coming out of the comprehensive assessment. For details on which measures are considered eligible to mitigate the shortfall see the accompanying Aggregated Report.

13 C. Memorandum Items Please refer to the bank specific notes on the first sheet for details on any capital raising that is already reflected in the dynamic balance sheet of the Stress Test C1 C2 C3 C4 C5 C6 Raising of capital instruments eligible as Changes to CET1 due to new issuances of common equity. CET1 capital (+) Repayment of CET1 capital, buybacks (- Changes to CET1 due to repayment or reduction of CET1 (i.e. buybacks). ) Conversion to CET1 of existing hybrid Changes to CET1 due to conversion of existing hybrid instruments into CET1 which took place instruments (+) between 1 January 214 and 3 September 214. Net Issuance of Additional Tier 1 Instruments with a trigger at or above 5.5% and below 6% Net Issuance of Additional Tier 1 Instruments with a trigger at or above 6% and below 7% Net Issuance of Additional Tier 1 Instruments with a trigger at or above 7% Net issuance of AT1 Instruments (Article 52 CRR) with a trigger at or above 5.5% and below 6% between 1 January 214 and 3 September 214, expressed in terms of RWA. AT1 instruments which have been converted into CET1 are not to be accounted for in this cell to avoid double counting with C3. Net issuance of AT1 Instruments (Article 52 CRR) with a trigger at or above 6% and below 7% between 1 January 214 and 3 September 214, expressed in terms of RWA. AT1 instruments which have been converted into CET1 are not to be accounted for in this cell to avoid double counting with C3. Net issuance of AT1 Instruments (Article 52 CRR) with a trigger at or above 7% CET1 between 1 January 214 and 3 September 214, expressed in terms of RWA. AT1 instruments which have been converted into CET1 are not to be accounted for in this cell to avoid double counting with C3. C7 Incurred fines/litigation costs from January to September 214 (net of provisions) Incurred fines/litigation costs from 1 January to September 214 (net of provisions). Only litigation costs with a realized loss > 1 Basis Point of CET1 (as of ) are in scope. D. Matrix Breakdown of AQR Result Asset class Corporates Asset class is an aggregated of the AQR sub-asset classes Project finance, Shipping, Aviation, Commercial real estate (CRE), Other real estate, Large corporates (non real estate) and Large SME (non real estate) D.A Credit Risk RWA year end 213 Total credit risk weighted assets including off balance sheet items. D.B D.C D.D D.E D.F D.G D.H D.I Portfolio selected Adjustments to provisions on sampled files Adjustments to provisions due to projection of findings Adjustment to provisions due to collective provisioning review Adjustments on CET1 before offsetting impact Portfolio size Carrying Amount Portfolio selection Adjustments on CET1 before offsetting impact Indication of the fraction of the overall RWA per asset class that was selected in Phase 1 of the AQR. This follows a "bucketing approach" rather than disclosing the precise figures. Buckets are defined as follows: "Not relevant" ; %; < 2% ; 2-4% ; 4-6% ; 6-8% ; 8-1% ; 1% Amount of adjustments to specific provisions on the credit file samples. This includes all files from the single credit file review (on a technical note: also the prioritized files). Amount of adjustments to specific provisions based on the projection of findings of the credit file review to the wider portfolio (negative numbers). Amount of adjustments to collective provisions as determined based on the challenger model in cases where the bank s collective provisioning model is found to be out of line with the standards expressed in the AQR Manual. Gross amount of the aggregated adjustments disclosed in D.C - D.E before the offsetting impact of risk protection and tax (negative numbers). Portfolio size - Level 3 Carrying Amount Indication of the carrying amount (gross mark-to-market as of year-end 213, before AQR adjustment) of Level 3 position that has been reviewed by NCA Bank Team divided by total level 3 carrying amount (gross mark-to-market as of year-end 213, before AQR adjustment and before PP&A) for this asset class. Amount of adjustments resulting from: - CVA Challenger model (D11). - the different components of the fair value exposures review (D13-D19), as well as the fair value review as a whole (D12).

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM

Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM Mr. John Patrick Hourican Group Chief Executive Officer 29/11/2013 1 Πρόοδος μέχρι σήμερα - Progress so far Ανακεφαλαιοποίηση Recapitalisation Αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. B Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. Baby boom generation and Y generation = γενιές πολιτών των ΗΠΑ. Baby boom generation είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Άννινος Ιωάννης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 2 Εξατομικευμένα Πρότυπα Επιλογής Μεταφορικού Μέσου στην Αστική Περιοχή Θεσσαλονίκης Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα