Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014"

Transcript

1 Ανακοίνωση Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214 Η σημαντική προληπτική ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας διασφάλισε ότι η Τράπεζα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη για την Συνολική Αξιολόγηση Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 214 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 28 καταστημάτων, από τα οποία 144 λειτουργούν στη Ρωσία, 13 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. Στις 3 Ιουνίου 214, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 28,6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,8 δις. 1

2 Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») έχει περάσει επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ («Συνολική Αξιολόγηση») που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή («ΕΤΑ») και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ»). Η απόφαση της Τράπεζας να αυξήσει προληπτικά το μετοχικό κεφάλαιό της κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214, διασφάλισε ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικά κεφάλαια για την Συνολική Αξιολόγηση. H Τράπεζα σημειώνει και αναγνωρίζει τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη σήμερα η EKT, η ETA και η ΚΤΚ σχετικά με την Συνολική Αξιολόγηση. Η ΕΚΤ πραγματοποίησε την Συνολική Αξιολόγηση προτού αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, τον Νοέμβριο του 214, σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές («ΕΑΑ») των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, και είχε την στήριξη σε όλα τα επίπεδα ανεξάρτητων μη εμπλεκόμενων μερών. Η Συνολική Αξιολόγηση αποτελείται από 2 πυλώνες: Έλεγχος ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού («AQR») για ενίσχυση της διαφάνειας των ισολογισμών των τραπεζών μέσω της αξιολόγησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων των τραπεζών, καθώς επίσης και των αντίστοιχων προβλέψεων. Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 214 σε επίπεδο ΕΕ - που πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την ΕΤΑ. Αυτή εξέτασε την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών σε ακραίες καταστάσεις και βασίστηκε σε κοινή μεθοδολογία της ΕΤΑ που εφαρμόστηκε σε όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αντανακλούν τις υποθέσεις του βασικού σεναρίου και του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων και δεν αποτελούν πρόβλεψη για τους μελλοντικούς οικονομικούς δείκτες ή τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων αφού τα σενάρια δυσμενών εξελίξεων έχουν σχεδιαστεί ως υποθετικά σενάρια κάτω από εύλογες αλλά ακραίες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν. Διαφορετικά σενάρια δυνατό να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα αναλόγως των δεδομένων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος και παρέχουν προληπτικά σημαντικές πληροφορίες στις εποπτικές αρχές. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 214 σε επίπεδο ΕΕ για την Τράπεζα διενεργήθηκε υποθέτοντας δυναμικό 1 ισολογισμό με αφετηρία την 31 Δεκεμβρίου 213 και χρονικό ορίζοντα 3 χρόνια. Το επίπεδο αναφοράς για το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR ήταν 8%. Για σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 214 σε επίπεδο ΕΕ, το ελάχιστο όριο για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που εφαρμόστηκε για όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν 8% για το βασικό σενάριο και 5,5% για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, ως αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις σε ισχύ από την ) που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 7,28%, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο εκτιμάται στο 7,73% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 1,51%. Με βάση τους εκτιμώμενους δείκτες κεφαλαίου, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων μετά την Συνολική Αξιολόγηση ανέρχεται σε 919 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 214, η θεωρητική υστέρηση κεφαλαίων υπερκαλύπτεται και υπάρχει πλεόνασμα κεφαλαίου 81 εκατ. Ως εκ τούτου η Τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ενίσχυση κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR, εκτιμάται στο 11,53% (με τις μεταβατικές διατάξεις), ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο 1 Ισχύει για τις τράπεζες με συμφωνηθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης πριν τις 31 Δεκεμβρίου

3 εκτιμάται στο 11,62% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο εκτιμάται στο 5,85%. Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το βασικό σενάριο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 που έχει προσαρμοστεί μετά το δυσμενές σενάριο Σύμφωνα με τον επισυνημμένο πίνακα της ΕΚΤ Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7,28% 11,53% 7,73% 11,62% 1,51% 5,85% Σημειώνεται ότι o δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας στις 3 Ιουνίου 214 ανερχόταν στο 11,3% ενώ λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις, ενδεικτικά ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις) ανέρχεται στο 15,6%. Στα πλαίσια της Τρίτης Φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει με την Δημόσια Προσφορά μέχρι 1 εκατ. νέων συνήθη μετοχών για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους πριν την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Με την επιφύλαξη της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων, η Δημόσια Προσφορά και η εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 214. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Δρ. Κρίστης Χασάπης σε δήλωση του ανέφερε: «Το θετικό αποτέλεσμα στη Συνολική Αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ακόμη και υπό τις πιο ακραίες υποθετικές συνθήκες. Επίσης αντανακλά τις έγκαιρες και προληπτικές ενέργειες της Τράπεζας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας πριν τη Συνολική Αξιολόγηση. Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο για την Τράπεζα και θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των καταθετών, μετόχων και άλλων προς την Τράπεζα. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Τράπεζα θα συνεισφέρει αλλά και θα επωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων και της εμπιστοσύνης στην τοπική αγορά.» Σε δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, John Hourican, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι προληπτικές ενέργειες τις οποίες λάβαμε κατά τη διάρκεια του 214, και συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις, έχουν διασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ. Η προληπτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θωράκισε κεφαλαιακά την Τράπεζα ούτως ώστε να αντεπεξέλθει θετικά ακόμη και στο σενάριο των δυσμενών εξελίξεων που προβλέπεται από τις αρχές. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί τα κατάλληλα κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Παραμένουμε δεσμευμένοι και συγκεντρωμένοι στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και σταδιακά και σταθερά γινόμαστε ισχυρότερη και καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες μας, τους μετόχους μας, το προσωπικό μας και την Κύπρο γενικότερα. Μια ισχυρότερη Τράπεζα θα είναι σε καλύτερη θέση για να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας στη χώρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να μας δείχνουν και τους διαβεβαιώνουμε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι αυτή η εμπιστοσύνη είναι απόλυτα δικαιολογημένη.» 2 Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είχε εγκριθεί από τους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 214 και οι Φάσεις 1 και 2 ολοκληρώθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου

4 Σημειώσεις Τα λεπτομερή αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού AQR και της άσκησης προσομοίωσης για το βασικό και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων ως επίσης και πληροφορίες για την έκθεση της Τράπεζας σε πιστωτικά ανοίγματα και ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις παρέχονται στους συνοδευτικούς πίνακες, βασισμένες σε κοινή δομή και διάταξη που δόθηκε από την EΤA. Η Συνολική Αξιολόγηση είναι προληπτικής φύσης. Οι λογιστικοί κανόνες ήταν ένα σημαντικό ζήτημα. Για τους σκοπούς της άσκησης, η ΕΚΤ δεν δεσμεύτηκε από τους λογιστικούς κανόνες, στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή προληπτικής ή οικονομικής κρίσης οδήγησε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι επειδή η άσκηση είναι προληπτικής φύσης δεν απαιτεί λογιστικές αλλαγές. Η άσκηση προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε και βασίστηκε σε κοινή μεθοδολογία της ΕΤΑ και βασικών κοινών υποθέσεων (π.χ. σταθερό ισολογισμό, ομοιόμορφο χειρισμό τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων) όπως δημοσιεύτηκε στο σημείωμα της μεθοδολογίας της EΤA. Επομένως, οι πληροφορίες σχετικά με το βασικό και δυσμενές σενάριο παρέχονται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια, τις υποθέσεις και τη μεθοδολογία, είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της ΕΤΑ https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-common-methodology-and-scenario-for-214-eubanks-stress-test 4

5 ECB PUBLIC NAME OF THE ENTITY CYBOCG Bank of Cyprus Public Company Ltd 1 Main Results and Overview 214 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME A MAIN INFORMATION ON THE BANK BEFORE THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (end 213) END 213 A1 Total Assets (based on prudential scope of consolidation) Mill. EUR 29.66,77 A2 Net (+) Profit/ (-) Loss of 213 (based on prudential scope of consolidation) Mill. EUR ,18 A3 Common Equity Tier 1 Capital according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of Mill. EUR 2.449,56 A4 Total risk exposure * according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of Mill. EUR 23.53, A5 Total exposure measure according to Article 429 CRR "Leverage exposure" Mill. EUR 3.628, CET1 ratio A6 according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of % 1,41% A6=A3/A4 A7 Tier 1 Ratio (where available) according to CRD3 definition, as of as reported by the bank % 1,2% A8 Core Tier 1 Ratio (where available) according to EBA definition % 1,17% A9 Leverage ratio % 8,% A1 Non-performing exposures ratio % 44,74% A11 ratio for non-performing exposure % 34,8% A12 Level 3 instruments on total assets %,35% B MAIN RESULTS OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (CA) CET1 Ratio B1 at year end 213 including retained earnings / losses of 213 % 1,41% B1 = A6 B2 Aggregated adjustments due to the outcome of the AQR Basis Points Change -313 B3 AQR adjusted CET1 Ratio B3 = B1 + B2 % 7,28% B4 Aggregate adjustments due to the outcome of Basis Points the baseline scenario of the joint EBA ECB Stress Test Change to lowest capital level over the 3-year period 45 B5 Adjusted CET1 Ratio after Baseline Scenario B5 = B3 + B4 % 7,73% B6 Aggregate adjustments due to the outcome of Basis Points the adverse scenario of the joint EBA ECB Stress Test Change to lowest capital level over the 3-year period -578 B7 Adjusted CET1 Ratio after Adverse Scenario B7 = B3 + B6 % 1,51% Capital Shortfall Basis Points 1 Mill. EUR B8 to threshold of 8% for AQR adjusted CET1 Ratio ,29 B9 to threshold of 8% in Baseline Scenario 27 68,8 B1 to threshold of 5.5% in Adverse Scenario ,22 B11 Aggregated Capital Shortfall of the Comprehensive Assessment B11 = max( B8, B9, B1 ) ,22 * Total risk exposure figure is pre-aqr. Please note that the corresponding Year End 213 figure in the EBA Transparency template is post-aqr and therefore may not match exactly. 1 RWA used corresponds to relevant scenario in worst case year

6 Overview AQR Overview Baseline Overview Adverse 12% 1% 8% 3,13%,45% 6% 4% 1,41% 7,28% 7,73% 7,28% 5,78% 2% % CET 1 Ratio at year end 213 including retained earnings / losses of 213 Aggregated AQR adjusted CET1 adjustments due to Ratio the outcome of the AQR Aggregate adjustments due to the outcome of the baseline scenario of the joint EBA ECB Stress Test Adjusted CET1 Ratio AQR adjusted CET1 after Baseline Ratio Scenario Aggregate adjustments due to the outcome of the adverse scenario of the joint EBA ECB Stress Test 1,51% Adjusted CET1 Ratio after Adverse Scenario C MAJOR CAPITAL MEASURES IMPACTING TIER 1 ELIGIBLE CAPITAL FROM 1 JANUARY 214 TO 3 SEPTEMBER 214 Issuance of CET1 Instruments Impact on Common Equity Tier 1 Million EUR C1 Raising of capital instruments eligible as CET1 capital 1., C2 Repayment of CET1 capital, buybacks C3 Conversion to CET1 of hybrid instruments becoming effective between January and September 214 Net issuance of Additional Tier 1 Instruments Impact on Additional Tier 1 Million EUR C4 with a trigger at or above 5.5% and below 6% C5 with a trigger at or above 6% and below 7% C6 with a trigger at or above 7% Fines/Litigation costs Million EUR C7 Incurred fines/litigation costs from January to September 214 (net of provisions)

7 NAME OF THE ENTITY 2. Detailed AQR Results D. Matrix Breakdown of AQR Result (B2) CYBOCG 214 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME Bank of Cyprus Public Company Ltd ECB PUBLIC Note: The selection of asset classes for portfolio review was based on an approach aimed at identifying those portfolios with the highest risk of misclassification. Therefore, extrapolation of results to the non-selected portfolios would be incorrect. The columns D. C to D.F include (but are not limited to) any impacts on provisioning associated with the reclassification of performing to non-performing exposure. In the AQR exercise the resulting increase in provisions (from a supervisory perspective) are translated into a change in CET1. Items D1 to D21 are before offsetting impacts such as asset protection and taxes. Basis points are calculated using total risk exposure from Section A4 For the interpretation of the detailed results the interested reader may refer to the AQR manual outlining the methodology or to the accompanying Aggregate Report where the main features of the CA exercise are reiterated. Find the AQR manual here: D.A D.B D.C D.D D.E D.F AQR breakdown Asset class breakdown Credit Risk RWA year end 213 Portfolio selected in Phase 1 Adjustments to provisions on sampled files Adjustments to provisions due to projection of findings Adjustment to provisions due to collective provisioning review Impact on CET1 capital before any offsetting impact % of RWA selected Units of Measurement Mill. EUR in Phase 1 D1 Total credit exposure ,4 6-8% , , , ,33 D2 Sovereigns and Supranational non-governmental organisations 44,74 %,,,, D3 Institutions 726,34 %,,,, D4 Retail 5.25,81 6-8%,, 12 24, ,3 D5 thereof SME 1.192,82 2-4% 37 87, ,1 D6 thereof Residential Real Estate (RRE) 1.666,4 6-8%,,,, D7 thereof Other Retail 2.346,95 6-8% , ,93 D8 Corporates 13.91,77 8-1% , , , ,3 D9 Other Assets 1.493,38 %,,,, Basis Points Mill. EUR Basis Points Mill. EUR Basis Points Mill. EUR Basis Points Mill. EUR D1 Additional information on portfolios with largest adjustments accounting for (at least) 3% of total banking book AQR adjustment: Asset Class Geography Real estate related CYPRUS 1.294, , , , ,99 Large corporates (non real estate) CYPRUS 1.55, , , , ,99 SME RUSSIAN FEDERATION 848,19,, 37 87, ,1 NB: In some cases the total credit RWA reported in field D.A1 may not equal the sum of the components below, or corresponding metrics in the EBA transparency templates. These cases are driven by inclusion of specialised assets types which lie outside the categories given above

8 D.G D.H D.I Portfolio size Carrying Amount Portfolio selection Impact on CET1 before any offsetting impact D11 D12 CVA Fair Value review Units of Measurement Mill. EUR % selected in Phase 1 D13 Non derivative exposures review Please refer to Definitions and Explanations sheet, % D14 Bonds, - D15 Securitisations, - D16 Loans, - D17 Equity (Investment in PE and Participations), % D18 Investment Properties / Real Estate / Other, % D19 Derivatives Model Review Basis points Mill. EUR -2-4,1,,,,,,,, D2 D21 D22 Gross impact on capital Offsetting impact due to risk protection Offsetting tax impact Basis points Mill. EUR -735,43,, D23 Net total impact of AQR results on CET1 ratio Please refer to Definitions and Explanations sheet D23 = (D2 + D21 + D22) + (Adjustment for change in RWA due to AQR) -313 E. Matrix Breakdown of Asset Quality Indicators The selection of asset classes for portfolio review was based on an approach aimed at identifying those portfolios with the highest risk of misclassification. Therefore, extrapolation of results to the nonselected portfolios would be incorrect from a statistical stand-point. The asset quality indicators are based on EBA s simplified definition of NPE. All parties involved made significant efforts to increase the degree of harmonisation of the NPE definition and its application. While the application of this definition constitutes a very important leap forward in terms of harmonisation across the euro area banking sector, the degree of harmonisation reached is not completely perfect due to factors such as different materiality thresholds across Member States. However, a solid basis of consistency has been implemented for the comprehensive assessment, implying a very significant improvement in comparability across banks from different jurisdictions. The figures presented should not be understood as accounting figures. 2 Basis point impact includes adjustment to RWA

9 Information reported only for portfolios subject to detailed review in AQR Asset quality indicators Based on EBA simplified definition E.A E.B E.C E.D Non-Performing Exposure Ratio unadjusted NPE Level year end 213 Changes due to the credit file review Changes due to the projection of findings AQR-adjusted NPE Level E1 Total credit exposure E2 Sovereigns and Supranational non-governmental organisations E3 Institutions E4 Retail E5 thereof SME E6 thereof Residential Real Estate (RRE) E7 thereof Other Retail E8 Corporates E9 Other Assets Units of Measurement % Basis Points Basis Points 65,15% ,27% ,99% 38,3% ,31% 77,53% % 6,68% 33,66% 27,77% 74,12% E.E E.F E.G E.H E.I E.J Ratio NB: ratios displayed in E.E - E.I cover only the exposure that was marked as non-performing pre-aqr. Therefore exposures that were newly reclassified to NPE during the AQR are NOT included in the calculation for E.E - E.I unadjusted coverage ratio of non-performing exposure, year end 213 Units of Measurement % E1 Total credit exposure 2,94% E11 Sovereigns and Supranational non-governmental organisation - E12 Institutions - E13 Retail 25,62% E14 thereof SME 15,92% E15 thereof Residential Real Estate (RRE) 15,98% E16 thereof Other Retail 43,31% E17 Corporates 19,74% E18 Other Assets - Changes due to the credit file review % 1,71%,%,%,13%,14% 2,8%,% Changes due to the projection of findings % 2,51%,%,% 5,94% 7,42% 1,86%,% Changes due to the collective provisioning review on non-performing exposures % 1,46% 7,88% 43,58%,% 11,82% AQR - adjusted ratio of provisions on NPE to NPE % 26,62% 39,57% 59,5% 23,53% 55,13% 23,67% ratio for exposures newly classified as NPE during the AQR % 17,62%

10 For information purposes only F. LEVERAGE RATIO IMPACT OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT Explanatory Note: Note that the leverage ratio is based on the CRR Article 429 as of January 214. It is currently not binding, is displayed for information purposes only and has no impact on the capital shortfall (B11). As the constant balance sheet assumption, which is applied in the Stress Test, might be misleading for the leverage ratio, the ratio is displayed for AQR only. F1 Leverage Ratio at year end 213 % 8,% Please refer to Definitions and Explanations sheet F1 = A9 F2 Aggregated adjustments to Leverage Ratio due to the outcome of the AQR Basis Points -24 F2 = (D2+D21+D22)/A5 F3 AQR adjusted Leverage Ratio % 5,6% F3 = F1 + F2

11 3. Definitions and Explanations Reference Name Definition or further explanation A. MAIN INFORMATION ON THE BANK BEFORE THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (end 213) A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Assets (based on prudential scope of consolidation) Net (+) Profit/ (-) Loss of 213 (based on prudential scope of consolidation) Common Equity Tier 1 Capital Total risk exposure Total exposure measure according to Article 429 CRR CET1 ratio Sum of on balance positions. Note that for this and all following positions the scope of consolidation follows Article 18 CRR (therefore direct comparison with financial accounts based on accounting scope of consolidation will result in differences). Year-end 213. Net profits (positive number) or net losses (negative number) in the year 213. After taxes. Exclusive Other Comprehensive Income. The scope of consolidation follows Article 18 CRR (therefore direct comparison with financial accounts based on accounting scope of consolidation will result in differences). At year-end 213, according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of , Article 5 CRR. The only exception to national transitional arrangements is sovereign AFS losses (Article 467 CRR) where a harmonised approach is taken with a 2% deduction irrespective of national discretion concerning phase-in. This exception is necessary to be consistent with EBA's CET1 definition applied in the stress test exercise. This includes losses of 213 or retained earnings of 213 subject to Article 26.2 CRR. Article 92.3 CRR, "total RWA", as of year-end 213. according to CRDIV/CRR definition, transitional arrangements as of Denominator of leverage ratio (A9), "leverage exposure", according to Article 429 CRR. A6=A3/A4, Article 92.1a CRR, figures as of year-end 213. With national transitional arrangements as per 1 January 214. The only exception to national transitional arrangements is sovereign AFS losses (Article 467 CRR) where a harmonised approach is taken with a 2% deduction irrespective of national discretion concerning phase-in. This exception is necessary to be consistent with EBA's CET1 definition applied in the stress test exercise. A7 Tier 1 Ratio Unadjusted Basel II figure as of as reported by the bank A8 Core Tier one ratio Unadjusted Basel II figure as of as reported by the bank A9 Leverage ratio at year end 213 A1 Non-performing exposures ratio See EBA Implementing Technical Standards for Supervisory Reporting (Legal basis: Article 99 of Regulation (EU) No 575/213 and ITS on Supervisory Reporting of institutions published in the Official Journal of the European Commission on 28/6/214) module for leverage ratio: - Annex X - Leverage ratio templates - Annex XI - Instructions on Leverage (Part II 2.12) Numerator: Exposure (book value plus CCF-weighted off-balance exposure) that is nonperforming according to the simplified NPE definition (see Section of the AQR Phase 2 manual) at year end 213 (total of consolidated bank): An NPE is defined as: Every material exposure that is 9 days past-due even if it is not recognised as defaulted or impaired Every exposure that is impaired (respecting specifics of definition for ngaap vs. IFRS banks) Every exposure that is in default according to CRR Definition of exposure: Any facility that is NPE must be classed as such For retail: NPE is defined at the facility level For non-retail: NPE is defined at the debtor level if one material exposure is classified as NPE, all exposures to this debtor level shall be treated as NPE Materiality is defined as per the EBA ITS guidelines (i.e. as per Article 178 CRR) and hence in line with national discretion Off balance sheet exposures are included. Derivative and trading book exposures are not included as per the EBA ITS. Denominator: total exposure (performing and non-performing). Same definition of exposure as above. As of year-end 213 and total of consolidated bank.

12 A11 ratio for non-performing exposure Numerator: Specific allowances for individually assessed financial assets (As per IAS 39 AG FINREP table 4.4, column 8. EBA/ITS/213/3 Annex V. Part ) + Specific allowances for collectively assessed financial assets (As per IAS 39 AG FINREP table 4.4, column 9. EBA/ITS/213/3 Annex V. Part ) + Collective allowances for incurred but not reported losses (As per IAS 39 AG FINREP table 4.4, column 1. EBA/ITS/213/3 Annex V. Part ) Denominator: the non-performing exposure (numerator of A1) As of year-end 213 and total of consolidated bank. A12 Level 3 instruments on total assets Level 3 assets are those according to IFRS 13, para (covering Available for Sale, Fair Value through P&L and Held for Trading) Not defined for banks using ngaap. Total assets = A1 B. MAIN RESULTS OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT (CA) B1 CET1 Ratio B1=A6 B2 Aggregated adjustments due to the outcome of the AQR B3 AQR adjusted CET1 Ratio B4 B5 Aggregate adjustments due to the outcome of the baseline scenario of the joint EBA ECB Stress Test Adjusted CET1 Ratio after Baseline Scenario This is the sum of all AQR results impacting (from an accounting or prudential perspective) the CET1 ratio. The split into its components is provided in the sheet "Detailed AQR Results". In basis points, marginal effect. B3 = B1 + B2 based on year-end 213 figures and CRR/CRDIV phase-in as of 1 January 214 Additional adjustments due to baseline scenario to lowest capital level over the 3-year period. Note that this also includes phasing-in effects of CRR and CRD 4 as of arrangements of respective national jurisdiction. In line with EBA disclosure. B5= B4 + B3 Note that this is an estimate of the outcome of a hypothetical scenario and refers to a future point in time. It should not be confused with the bank's forecast or multi year plan. B6 Aggregate adjustments due to the outcome of the adverse scenario of the joint EBA ECB Stress Test Additional adjustments due to adverse scenario to lowest capital level over the 3-year period. Note that this also includes phasing-in effects of CRR and CRDIV as of arrangements of respective national jurisdiction. In line with EBA disclosure. B7 Adjusted CET1 Ratio after Adverse Scenario B7 = B5 + B6 Note that this is an estimate of the outcome of an adverse hypothetical scenario and refers to a future point in time. It should not be confused with the bank's forecast or multi-year plan. B8 Shortfall to threshold of 8% for AQR adjusted CET1 Ratio B8=(8-B3)*1 (if B3<8, otherwise ) B9 Shortfall to threshold of 8% in Baseline Scenario B9=(8-B5)*1 (if B5<8, otherwise ) B1 Shortfall to threshold of 5.5% in Adverse Scenario B1=(5.5-B7)*1 (if B7<5.5, otherwise ) B11 Aggregated Capital Shortfall of the Comprehensive Assessment B11= max( B8, B9, B1 ) B11 will be capital shortfall coming out of the comprehensive assessment. For details on which measures are considered eligible to mitigate the shortfall see the accompanying Aggregated Report.

13 C. Memorandum Items Please refer to the bank specific notes on the first sheet for details on any capital raising that is already reflected in the dynamic balance sheet of the Stress Test C1 C2 C3 C4 C5 C6 Raising of capital instruments eligible as Changes to CET1 due to new issuances of common equity. CET1 capital (+) Repayment of CET1 capital, buybacks (- Changes to CET1 due to repayment or reduction of CET1 (i.e. buybacks). ) Conversion to CET1 of existing hybrid Changes to CET1 due to conversion of existing hybrid instruments into CET1 which took place instruments (+) between 1 January 214 and 3 September 214. Net Issuance of Additional Tier 1 Instruments with a trigger at or above 5.5% and below 6% Net Issuance of Additional Tier 1 Instruments with a trigger at or above 6% and below 7% Net Issuance of Additional Tier 1 Instruments with a trigger at or above 7% Net issuance of AT1 Instruments (Article 52 CRR) with a trigger at or above 5.5% and below 6% between 1 January 214 and 3 September 214, expressed in terms of RWA. AT1 instruments which have been converted into CET1 are not to be accounted for in this cell to avoid double counting with C3. Net issuance of AT1 Instruments (Article 52 CRR) with a trigger at or above 6% and below 7% between 1 January 214 and 3 September 214, expressed in terms of RWA. AT1 instruments which have been converted into CET1 are not to be accounted for in this cell to avoid double counting with C3. Net issuance of AT1 Instruments (Article 52 CRR) with a trigger at or above 7% CET1 between 1 January 214 and 3 September 214, expressed in terms of RWA. AT1 instruments which have been converted into CET1 are not to be accounted for in this cell to avoid double counting with C3. C7 Incurred fines/litigation costs from January to September 214 (net of provisions) Incurred fines/litigation costs from 1 January to September 214 (net of provisions). Only litigation costs with a realized loss > 1 Basis Point of CET1 (as of ) are in scope. D. Matrix Breakdown of AQR Result Asset class Corporates Asset class is an aggregated of the AQR sub-asset classes Project finance, Shipping, Aviation, Commercial real estate (CRE), Other real estate, Large corporates (non real estate) and Large SME (non real estate) D.A Credit Risk RWA year end 213 Total credit risk weighted assets including off balance sheet items. D.B D.C D.D D.E D.F D.G D.H D.I Portfolio selected Adjustments to provisions on sampled files Adjustments to provisions due to projection of findings Adjustment to provisions due to collective provisioning review Adjustments on CET1 before offsetting impact Portfolio size Carrying Amount Portfolio selection Adjustments on CET1 before offsetting impact Indication of the fraction of the overall RWA per asset class that was selected in Phase 1 of the AQR. This follows a "bucketing approach" rather than disclosing the precise figures. Buckets are defined as follows: "Not relevant" ; %; < 2% ; 2-4% ; 4-6% ; 6-8% ; 8-1% ; 1% Amount of adjustments to specific provisions on the credit file samples. This includes all files from the single credit file review (on a technical note: also the prioritized files). Amount of adjustments to specific provisions based on the projection of findings of the credit file review to the wider portfolio (negative numbers). Amount of adjustments to collective provisions as determined based on the challenger model in cases where the bank s collective provisioning model is found to be out of line with the standards expressed in the AQR Manual. Gross amount of the aggregated adjustments disclosed in D.C - D.E before the offsetting impact of risk protection and tax (negative numbers). Portfolio size - Level 3 Carrying Amount Indication of the carrying amount (gross mark-to-market as of year-end 213, before AQR adjustment) of Level 3 position that has been reviewed by NCA Bank Team divided by total level 3 carrying amount (gross mark-to-market as of year-end 213, before AQR adjustment and before PP&A) for this asset class. Amount of adjustments resulting from: - CVA Challenger model (D11). - the different components of the fair value exposures review (D13-D19), as well as the fair value review as a whole (D12).

14 D1 Additional information on portfolios with largest adjustments accounting for (at least) 3% of total banking book AQR adjustment: This breakdown is omitted where the overall AQR impact (B2) is less than 1 basis points CET1 and single rows are omitted where they have an impact of less than 1 basis point CET1. Note this adjustment is already reflected in the asset class break down of D1 to D9 and displayed here only on a more granular level. D11 CVA Adjustments resulting from CVA challenger model. CVA see Article 383 CRR CVA, calculated as the market loss-given-default multiplied by the sum of expected losses at each point in time. The expected loss at each point in time i is calculated as the product of the PD factor at that point in time and the Exposure factor at that point in time D12 D13 Adjustments to fair value assets in the banking and trading book Non derivative exposures review D2 Sum of D.F1, D.I 11 and D.I 12 Split of the aggregated adjustment from the fair value review, excluding the adjustment to CVA (D11) This includes changes in scope of exposure following PP&A. Note this includes accrual accounted real estate positions and portfolios accounted at cost. Gross amount of the aggregated CET1 adjustment based on the AQR before offsetting impact of asset protection, insurance and tax (negative number). D21 Offsetting impact due to risk protection Aggregated estimated impact of asset protection schemes (e.g. portfolio guarantees) and insurance effects that may apply toapplicable portfolios (positive number). D22 Offsetting tax impact The offsetting tax impact includes the assumed creation of DTAs, which accounts for limitations imposed by accounting rules. Appropriate CRRIV DTA deductions are made for any tax offsets. D23 Net total impact of AQR results on CET1 Net amount of the aggregated CET1 adjustment based on the AQR after offsetting impact of risk protection and tax (negative number). Sums the impact from D2, D21, D22, and incorporates the effect of changing RWA. E. Matrix Breakdown of Asset Quality Indicators The asset quality indicators are based on EBA s simplified definition of NPE. All parties involved made significant efforts to increase the degree of harmonisation of the NPE definition and its application. While the application of this definition constitutes a very important leap forward in terms of harmonisation across the euro area banking sector, the degree of harmonisation reached is not completely perfect due to factors such as different materiality thresholds across Member States. However, a solid basis of consistency has been implemented for the comprehensive assessment, implying a very significant improvement in comparability across banks from different jurisdictions. The figures presented should not be understood as accounting figures. E.A E.B E.C E.D E.E E.F E.G E.H E.I E.J unadjusted NPE Level year end 213 Changes due to the single credit file review Changes due to the projection of findings AQR - adjusted NPE level unadjusted coverage ratio of non-performing exposure, year end 213 Changes due to the single credit file review Changes due to the projection of findings Changes due to the collective provisioning review on non-performing exposures AQR - adjusted ratio of provisions on NPE to NPE ratio for exposures newly classified as NPE during the AQR Total NPE for all portfolios in-scope for detailed review during the AQR. Expressed as a percentage of Total Exposure for these portfolios Exposure re-classified from performing to non-performing according to the CFR classification review. Exposure re-classified from performing to non-performing according to the projection of findings. Numerator: Exposure (book value plus CCF-weighted off-balance exposure) reported by the bank as nonperforming according to the simplified NPE definition (see AQR Phase 2 Manual Section and explanation for A1 above) at year end Exposure re-classified from performing to non-performing according to the CFR classification review and projection of findings. Denominator: total exposure (performing and non-performing). Same exposure definition as above. Specific provisions divided by non-performing exposure for portfolios in-scope for detailed review in the AQR. NB: The NPE used is that set of of exposures which were originally marked as NPE pre-aqr. Amount of adjustments to provisions based on single credit file review. Amount of adjustments to provisions based on the projection of findings of the credit file review to the wider portfolio. Amount of adjustments to collective provisions as determined based on the challenger model in cases where the bank s collective provisioning model is found to be out of line with the standards expressed in the AQR Manual. ratio adjusted for AQR findings. Additional provisions specified for exposure newly classified as non-performing during the AQR

15 F. LEVERAGE RATIO IMPACT OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT F1 Leverage Ratio at year end 213 See A9 above F2 F3 Aggregated adjustments due to the outcome of the AQR AQR adjusted Leverage Ratio Adjustments to the leverage ratio based on all quantitative AQR adjustments affecting its components Leverage ratio as at December 213, incorporating all quantitative AQR adjustments to capital. Leverage ratio definition based on CRR Article 429 as of September 214

16 214 EU-wide Stress Test 214 EU-wide Stress Test Summary Adverse Scenario Summary Baseline Scenario CY - Bank of Cyprus Public Company Ltd CY - Bank of Cyprus Public Company Ltd Actual figures as of 31 December 213 mln EUR, % Actual figures as of 31 December 213 mln EUR, % Operating profit before impairments 799 Operating profit before impairments 799 Impairment losses on financial and non-financial assets in the banking book 2.97 Impairment losses on financial and non-financial assets in the banking book 2.97 Common Equity Tier 1 capital (1) Common Equity Tier 1 capital (1) Total Risk Exposure (1) Total Risk Exposure (1) Common Equity Tier 1 ratio, % (1) 7,3% Common Equity Tier 1 ratio, % (1) 7,3% Outcome of the adverse scenario as of 31 December 216 mln EUR, % Outcome of the baseline scenario as of 31 December 216 mln EUR, % 3 yr cumulative operating profit before impairments yr cumulative operating profit before impairments yr cumulative impairment losses on financial and non-financial assets in the banking book yr cumulative impairment losses on financial and non-financial assets in the banking book yr cumulative losses from the stress in the trading book 85 3 yr cumulative losses from the stress in the trading book 2 Valuation losses due to sovereign shock after tax and prudential filters 3 Common Equity Tier 1 capital (1) Common Equity Tier 1 capital (1) 346 Total Risk Exposure (1) Total Risk Exposure (1) Common Equity Tier 1 ratio, % (1) 12,9% Common Equity Tier 1 ratio, % (1) 1,5% Memorandum items mln EUR Memorandum items mln EUR Common EU wide CET1 Threshold (8.%) Common EU wide CET1 Threshold (5.5%) (1) According to CRR/CRD4 definition transitional arrangements as per reporting date. Figures as of 31/12/213 computed as of first day of application: 1/1/214. Total amount of instruments with mandatory conversion into ordinary shares upon a fixed date in the period (cumulative conversions) (2) Total Additional Tier 1 and Tier 2 instruments eligible as regulatory capital under the CRR provisions that convert into Common Equity Tier 1 or are written down upon a trigger event (3) Of which: eligible instruments whose trigger is above CET1 capital ratio in the adverse scenario (3) (1) According to CRR/CRD4 definition transitional arrangements as per reporting date. Figures as of 31/12/213 computed as of first day of application: 1/1/214. (2) Conversions not considered for CET1 computation (3) Excluding instruments with mandatory conversion into ordinary shares upon a fixed date in the period

17 29.TR_Credit MAN 26/1/ EU-wide Stress Test Credit Risk (mln EUR, %) LTV % (as of 31/12/213) Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate Provisions Central banks and central governments ,% 22 -,% 22 4,%,% 22 4,% 2,26% 94 4,1% 2,4% 155 4,1% 1,18% 191 4,1% Institutions ,41% 76 4,% 1,1% 95 4,%,89% 11 4,% 1,55% 78 4,% 1,27% 1 4,% 1,6% 118 4,% Corporates ,7% ,98% 4,75% ,1% 4,46% ,83% 7,41% 56 37,98% 9,2% ,89% 9,57% ,85% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,9% ,35% 2,26% ,81% 1,28% ,9% 4,13% ,3% 3,42% ,61% 2,42% ,11% Retail - Secured on real estate property, ,23% ,63%,72% 462 2,46%,43% 484 2,9% 2,5% ,47% 1,12% ,38% 1,35% ,47% CY - Bank of Cyprus Public Company Ltd Retail - Secured on real estate property - Of, ,2% ,63%,7% ,82%,42% ,25% 1,74% ,85% 1,2% ,54% 1,7% ,87% Retail - Secured on real estate property - Of, ,24% ,11%,73% 36 18,12%,44% ,9% 2,8% ,17% 1,11% 355 2,42% 1,38% 43 2,82% Retail - Qualifying Revolving ,71% ,67% 6,64% ,88% 4,4% ,44% 9,26% ,9% 8,4% ,41% 5,96% 24 55,19% Retail - Other Retail ,78% ,32% 4,3% ,91% 2,35% ,68% 6,77% ,7% 6,41% ,45% 3,85% ,58% Retail - Other Retail - Of Which: SME ,98% ,5% 3,8% ,4% 1,87% 39 41,21% 4,42% ,8% 4,1% 39 41,6% 2,94% 4 41,41% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,96% ,24% 4,23% ,4% 2,47% ,91% 7,28% ,7% 6,92% ,8% 4,8% ,66% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,96% ,9% 2,47% ,7% 1,74% ,73% 4,8% ,52% 4,63% ,58% 3,42% ,16% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA Cyprus Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments ,% 22 -,% 22 4,%,% 22 4,% 2,26% 94 4,1% 2,4% 155 4,1% 1,18% 191 4,1% Institutions ,97% 5 4,% 1,79% 9 4,% 1,61% 13 4,% 2,7% 5 4,% 1,95% 1 4,% 1,79% 14 4,% Corporates ,48% 42 36,97% 4,3% ,23% 3,57% ,96% 7,7% ,83% 8,32% ,98% 7,73% ,71% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,66% 14 33,47% 1,91% ,39% 1,16% ,1% 3,41% ,31% 2,86% ,48% 2,23% ,31% Retail - Secured on real estate property, ,17% 39 19,45%,68% ,18%,41% ,89% 2,% ,17% 1,4% 384 2,25% 1,31% 433 2,47% Retail - Secured on real estate property - Of, ,26% 8 18,86%,71% 83 18,18%,42% 84 17,96% 1,81% 82 19,29% 1,21% 86 18,77% 1,8% 9 18,63% Retail - Secured on real estate property - Of, ,16% ,67%,67% ,19%,41% ,86% 2,2% ,87% 1,42% 298 2,72% 1,34% ,2% Retail - Qualifying Revolving ,7% ,9% 6,63% ,7% 4,3% 19 54,62% 9,25% ,13% 8,38% ,59% 5,95% 21 55,35% Retail - Other Retail ,72% ,74% 3,63% ,36% 2,23% 16 41,19% 5,31% ,99% 4,9% 14 41,73% 3,55% ,7% Retail - Other Retail - Of Which: SME ,18% 352 4,48% 3,2% 363 4,17% 1,95% 369 4,3% 4,64% 353 4,58% 4,25% 368 4,32% 3,5% 377 4,23% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,91% 58 42,55% 3,78% ,9% 2,33% ,9% 5,55% ,89% 5,12% ,6% 3,72% ,58% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,7% ,98% 2,14% ,12% 1,48% ,8% 4,43% ,19% 4,22% ,38% 3,13% ,16% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA Russian Federation Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions 111 2,33% 4,%,9% 4,%,49% 1 4,%,38% 4,%,11% 4,%,7% 2 4,% Corporates ,11% 33 75,4% 6,42% ,% 19,18% 33 81,54% 8,89% ,95% 12,23% ,21% 36,54% ,13% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,98% ,4% 6,66% 31 79,85% 2,59% ,15% 14,79% 32 88,5% 14,31% ,7% 4,45% ,89% Retail - Secured on real estate property, ,2% ,23% 1,34% 8 95,92%,92% 8 16,49% 3,21% 8 18,68% 2,42% 82 91,36% 2,1% 82 15,34% Retail - Secured on real estate property - Of, ,13% ,97%,7% ,29%,4% 71 96,57%,39% ,6%,66% ,55%,94% 71 89,63% Retail - Secured on real estate property - Of, ,25% 8 16,47% 1,37% 9 15,92%,96% 9 17,82% 3,28% 9 18,25% 2,46% 11 18,7% 2,15% 11 21,% Retail - Qualifying Revolving ,4% 1 44,4% 9,18% 1 47,72% 5,57% 1 49,45% 12,76% 1 44,7% 11,55% 1 48,79% 8,2% 1 51,18% Retail - Other Retail ,59% ,58% 8,45% 22 75,88% 7,51% 75 17,85% 18,69% ,64% 19,1% ,19% 14,24% ,14% Retail - Other Retail - Of Which: SME 1 1 4,69% ,92% 3,59% ,31% 2,18% ,14% 5,18% ,54% 4,72% ,64% 3,37% ,99% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,59% 18 71,5% 8,46% 22 7,5% 7,65% ,22% 18,72% ,34% 19,4% ,6% 14,63% 53 76,67% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,97% 68 79,6% 5,96% ,16% 6,94% ,56% 9,95% ,8% 11,72% 86 66,94% 12,24% ,52% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA United Kingdom Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments 549,% -,% 4,%,% 4,%,1% 4,%,1% 4,%,1% 4,% Institutions ,3% 4,%,3% 4,%,3% 4,%,5% 4,%,7% 4,%,6% 1 4,% Corporates ,9% 13 3,25% 1,1% 1 22,74%,96% 1 21,63%,14% 13 3,28% 1,95% 1 22,89% 1,84% 1 21,72% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,6% ,11% 2,31% ,59% 1,83% ,9% 3,4% ,4% 1,26% 138 3,35% 3,69% ,62% Retail - Secured on real estate property, ,8% 32 16,29% 1,49% 33 18,83%,88% 34 18,8% 2,73% 58 29,19% -7,1% 36 2,4% 1,98% 39 2,76% Retail - Secured on real estate property - Of, ,23% 1 5,61%,44% 5,6%,26% 5,6%,55% 9 7,82%,97% 1 68,61%,96% 1 67,26% Retail - Secured on real estate property - Of, ,27% 32 17,1% 1,49% 33 18,98%,88% 34 18,95% 2,95% 49 26,33% -7,15% 35 19,85% 1,99% 37 2,24% Retail - Qualifying Revolving 1,87% 47,1% 8,28% 48,89% 5,3% 49,8% 11,47% 47,3% 1,38% 49,5% 7,37% 5,74% Retail - Other Retail ,85% 86 36,76% 2,6% 91 37,8% 2,18% 97 35,92% 3,72% 94 38,15% 4,45% 11 37,7% 4,39% ,87% Retail - Other Retail - Of Which: SME ,47% 2 16,3%,49% 1 15,3%,43% 1 13,99%,68% 4 26,45%,91% 1 22,41%,95% 1 19,66% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,94% 84 38,13% 2,66% 9 38,28% 2,22% 96 36,38% 3,84% 9 38,91% 4,54% 1 37,38% 4,48% ,2% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,28% ,8% 1,28% ,98% 1,% ,28% 1,69% 165 2,4%,74% ,73% 1,94% ,% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA Romania Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions ,32% 33 4,%,29% 34 4,%,22% 35 4,%,37% 33 4,%,37% 34 4,%,29% 35 4,% Corporates ,17% 16 36,21% 5,5% ,36% 4,37% ,46% 7,95% 17 37,6% 7,29% 18 35,6% 6,9% ,65% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,18% 3 36,48%,11% 3 35,3%,7% 3 34,3%,25% 4 43,41%,19% 4 41,31%,17% 4 39,37% Retail - Secured on real estate property,62 8 3,45% 7,61%,22% 9,12%,12% 9,82%,65% 1,44%,39% 12,94%,32% 15,31% Retail - Secured on real estate property - Of,,%,1%,%,1%,%,1%,%,18%,%,17%,%,17% Retail - Secured on real estate property - Of,62 8 3,46% 7,62%,22% 9,13%,12% 9,82%,66% 1,45%,39% 12,96%,33% 15,34% Retail - Qualifying Revolving 1,76% 29,75% 8,21% 3,87% 4,99% 31,47% 1,82% 29,84% 1,25% 31,22% 7,27% 32,5% Retail - Other Retail ,8% 3 37,87%,7% 3 36,72%,5% 3 35,68%,11% 4 45,14%,12% 4 43,%,12% 4 4,91% Retail - Other Retail - Of Which: SME,3% 1 23,87%,2% 1 23,26%,1% 1 22,68%,3% 1 32,69%,2% 1 31,35%,1% 1 29,96% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,12% 2 51,62%,11% 2 49,64%,9% 2 47,93%,18% 2 57,32%,2% 2 54,5%,2% 2 51,1% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets 3 3 TOTAL ,28% ,24% 2,1% 25 34,45% 1,34% 21 33,58% 4,2% 27 37,72% 2,75% ,76% 1,81% ,83% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA France Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions 46 9,3% 4,%,3% 4,%,3% 4,%,7% 4,%,9% 4,%,8% 4,% Corporates ,6% 1 78,96% 11,39% 1 79,3% 1,5% 1 79,4% 17,34% 1 79,1% 19,65% 2 79,5% 17,78% 2 79,6% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail 1 1,6% 18,24% 1,14% 17,3%,69% 16,69% 2,35% 2,2% 1,89% 19,49% 1,53% 19,53% Retail - Secured on real estate property,67 1,81% 8,3%,49% 7,75%,3% 7,69% 1,65% 1,81% 1,15% 1,87% 1,6% 11,47% Retail - Secured on real estate property - Of, Retail - Secured on real estate property - Of,67 1,81% 8,3%,49% 7,75%,3% 7,69% 1,65% 1,81% 1,15% 1,87% 1,6% 11,47% Retail - Qualifying Revolving 12,17% 38,89% 9,28% 41,66% 5,64% 43,7% 12,82% 39,13% 11,6% 42,49% 8,22% 44,37% Retail - Other Retail 3,13% 46,% 2,4% 38,96% 1,46% 36,65% 3,59% 46,42% 3,32% 39,3% 2,41% 36,71% Retail - Other Retail - Of Which: SME 13,13% 88,68% 9,99% 88,63% 6,7% 88,63% 13,81% 88,63% 12,48% 88,65% 8,82% 88,63% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme 3,12% 45,99% 2,4% 38,95% 1,46% 36,64% 3,59% 46,42% 3,31% 39,2% 2,41% 36,69% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,81% 1 57,84%,62% 1 61,61%,44% 2 63,15% 1,23% 1 62,41%,99% 2 64,92%,63% 2 65,19% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA

18 29.TR_Credit MAN 26/1/214 Greece Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions ,4% 9 4,% 6,51% 16 4,% 6,2% 22 4,% 6,83% 9 4,% 7,33% 18 4,% 7,1% 24 4,% Corporates ,36% ,28% 4,19% 13 59,63% 3,65% ,61% 12,15% 19 58,3% 13,44% ,85% 12,5% ,51% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,39% 6 3,96% 2,67% 9 29,66% 3,4% 13 29,1% 5,11% 1 32,76% 5,9% 15 32,3% 5,5% 2 32,2% Retail - Secured on real estate property, ,99% 1 26,97%,56% 2 26,2%,33% 2 25,83% 1,86% 2 27,36% 1,41% 2 26,79% 1,4% 2 27,25% Retail - Secured on real estate property - Of,58 1,% 26,42%,% 25,94%,% 25,69%,% 26,4%,% 25,85%,% 25,46% Retail - Secured on real estate property - Of, ,7% 1 27,7%,61% 1 26,25%,36% 1 25,86% 2,1% 1 27,55% 1,53% 1 26,97% 1,52% 1 27,57% Retail - Qualifying Revolving 11,6% 46,14% 8,83% 48,15% 5,36% 49,16% 12,21% 46,31% 11,4% 48,75% 7,82% 5,1% Retail - Other Retail ,4% 5 31,91% 2,7% 8 3,1% 3,46% 11 29,16% 5,17% 8 33,7% 5,16% 13 32,84% 5,13% 18 32,52% Retail - Other Retail - Of Which: SME 1 1,77% 1,32%,59% 1,73%,36% 1,93%,89% 1,44%,8% 1,96%,57% 2,25% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,41% 5 34,6% 2,72% 8 31,2% 3,48% 11 29,95% 5,2% 8 35,4% 5,19% 13 33,66% 5,16% 18 33,15% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,63% 14 49,4% 4,44% 156 5,75% 4,3% 169 5,65% 8,46% ,28% 8,74% ,91% 7,8% ,92% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA Ukraine Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions ,63% 11 4,% 6,95% 17 4,% 7,27% 2 4,% 7,48% 12 4,% 8,65% 19 4,% 9,83% 23 4,% Corporates ,% 74 4,37% -42,55% 53 35,52%,% 53 35,8%,% 74 39,98% -49,3% 53 34,77%,3% 53 34,22% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,62% 17 8,7% 2,3% 7 28,% 1,38% 7 27,96%,78% 17 8,12% 3,35% 7 28,53% 2,59% 7 28,65% Retail - Secured on real estate property, ,32% 2 27,29% 1,12% 2 26,35%,67% 2 25,94%,48% 2 28,5% 1,95% 2 27,4% 1,71% 2 27,2% Retail - Secured on real estate property - Of,58 2 2,51% 2 78,99% 1,42% 2 78,4%,84% 2 77,55% 3,33% 2 79,9% 2,17% 2 78,1% 1,87% 2 77,44% Retail - Secured on real estate property - Of, ,3% 1 9,99% 1,11% 1 1,17%,66% 1 1,33%,45% 1 11,4% 1,94% 1 11,72% 1,7% 1 12,44% Retail - Qualifying Revolving 7,7% 5,18% 5,94% 5,26% 3,63% 5,33% 9,5% 5,47% 8,41% 5,81% 6,16% 51,11% Retail - Other Retail ,81% 15 7,24% 5,2% 4 28,43% 3,5% 4 28,63% 1,98% 15 7,25% 6,55% 4 28,67% 4,69% 4 29,% Retail - Other Retail - Of Which: SME 1 13,12% 1 98,77% 9,99% 1 98,76% 6,6% 1 98,76% 13,81% 1 98,77% 12,48% 1 98,76% 8,83% 1 98,76% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,81% 14 6,95% 5,2% 4 25,14% 3,5% 4 25,39% 1,98% 14 6,96% 6,55% 4 25,41% 4,68% 4 25,81% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets 55 5 TOTAL ,87% 12 24,39%,8% 76 35,59% 5,38% 79 35,45% 4,38% 13 24,44% 1,18% 79 35,25% 7,51% 83 35,9% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA United States Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions 198 4,3% 4,%,3% 4,%,2% 4,%,3% 4,%,4% 4,%,4% 4,% Corporates ,5% 7 36,6%,38% 7 36,23%,15% 7 36,7% 1,72% 7 36,65% 2,24% 7 36,15% 2,% 7 35,94% Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail ,66% 3 29,% 1,1% 3 27,95%,61% 3 27,47% 2,23% 3 29,36% 1,66% 3 28,42% 1,43% 3 28,1% Retail - Secured on real estate property, ,86% 1 27,4% 1,4% 2 26,%,61% 2 25,53% 2,55% 2 27,62% 1,76% 2 26,83% 1,6% 2 26,68% Retail - Secured on real estate property - Of, - 27,53% - 27,53% - 27,53% - 27,53% - 27,53% - 27,53% Retail - Secured on real estate property - Of, ,86% 1 27,2% 1,4% 1 25,94%,61% 1 25,45% 2,55% 1 27,62% 1,76% 2 26,8% 1,6% 2 26,65% Retail - Qualifying Revolving 12,53% 35,13% 9,54% 37,46% 5,79% 38,65% 13,19% 35,33% 11,92% 38,15% 8,44% 39,76% Retail - Other Retail ,2% 2 31,42%,79% 2 3,32%,48% 2 29,8% 1,33% 2 31,49% 1,26% 2 3,3%,92% 2 29,73% Retail - Other Retail - Of Which: SME 13,12% 27,6% 9,99% 28,44% 6,6% 29,17% 13,81% 27,17% 12,48% 28,87% 8,83% 29,87% Retail - Other Retail - Of Which: non-sme ,1% 2 31,43%,78% 2 3,32%,48% 2 29,8% 1,32% 2 31,5% 1,25% 2 3,31%,91% 2 29,73% Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL ,9% 1 33,97%,6% 1 33,29%,4% 1 32,99%,13% 1 34,13%,1% 11 33,43%,9% 11 33,15% Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA Please, select the country Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions Corporates Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail Retail - Secured on real estate property, Retail - Secured on real estate property - Of, Retail - Secured on real estate property - Of, Retail - Qualifying Revolving Retail - Other Retail Retail - Other Retail - Of Which: SME Retail - Other Retail - Of Which: non-sme Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA Please, select the country Exposure values (as of 31/12/213) Risk exposure amounts (as of 31/12/213) Value adjustments and provisions (as of 31/12/213) Baseline Scenario Adverse Scenario LTV % (as of F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA F-IRB A-IRB STA as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 31/12/213) Stock of Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Non-defaulted Defaulted Impairment rate (mln EUR, %) Provisions Central banks and central governments Institutions Corporates Corporates - Of Which: Specialised Lending Corporates - Of Which: SME Retail Retail - Secured on real estate property, Retail - Secured on real estate property - Of, Retail - Secured on real estate property - Of, Retail - Qualifying Revolving Retail - Other Retail Retail - Other Retail - Of Which: SME Retail - Other Retail - Of Which: non-sme Equity Securitisation Other non-credit obligation assets TOTAL Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital * (*) Refers to the part of Securitization exposure that is deducted from capital and is not included in RWA

19 3.TR_Evolution of P&L 26/1/ EU-wide Stress Test P&L (mln EUR) 31/12/213 Baseline Scenario Adverse Scenario 31/12/214 31/12/215 31/12/216 31/12/214 31/12/215 31/12/216 Net interest income Net trading income of which trading losses from stress scenarios Other operating income -51, Operating profit before impairments Impairment of financial assets (-) -221, Impairment of financial assets other than instruments designated at fair value through P&L (-) -223, Impairment Financial assets designated at fair value through P&L (-) 2, Impairment on non financial assets (-) Operating profit after impairments from stress scenarios Other Income and expenses -1586, Pre-Tax profit Tax 11, Net income Attributable to owners of the parent of which carried over to capital through retained earnings of which distributed as dividends

20 26/1/ EU-wide Stress Test RWA Baseline Scenario Adverse Scenario as of 31/12/213 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 as of 31/12/214 as of 31/12/215 as of 31/12/216 (mln EUR) Risk exposure amount for credit risk Risk exposure amount Securitisation and re-securitisations Risk exposure amount Other credit risk Risk exposure amount for market risk Risk exposure amount for operational risk Transitional floors for Risk exposure amount AQR Adjustments Total Risk exposure amount

Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ

Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ 1/9179/el Άλλες Ανακοινώσεις BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Attachment: 1. Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014 Ανακοίνωση Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214 Η σημαντική προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Ανακοίνωση Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχοντας ευρύ κεφαλαιακό περιθώριο Τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένα αποτελέσματα Κεφαλαιακής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Αναθεωρημένα αποτελέσματα Κεφαλαιακής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Ανακοίνωση Αναθεωρημένα αποτελέσματα Κεφαλαιακής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Λευκωσία, 8 Δεκεμβρίου 2011 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Τελική αξιολόγηση Κεφαλαιακής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Τελική αξιολόγηση Κεφαλαιακής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Ανακοίνωση Τελική αξιολόγηση Κεφαλαιακής Άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2012 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2011

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2011 Ανακοίνωση Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2011 Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Τα αποτελέσματα επαναβεβαιώνουν την εύρωστη

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Συλλογικός τόμος της ΕΕΤ υπό την επιμέλεια των Γκ. Χαρδούβελη και Χρ. Γκόρτσου Ιούλιος 2011 1 Α. Γενικές τάσεις: Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Cite as: Pol Antras, course materials for International Economics I, Spring MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts

Cite as: Pol Antras, course materials for International Economics I, Spring MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts / / σ/σ σ/σ θ θ θ θ y 1 0.75 0.5 0.25 0 0 0.5 1 1.5 2 θ θ θ x θ θ Φ θ Φ θ Φ π θ /Φ γφ /θ σ θ π θ Φ θ θ Φ θ θ θ θ σ θ / Φ θ θ / Φ / θ / θ Normalized import share: (Xni / Xn) / (XII / XI) 1 0.1 0.01 0.001

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates Αρτίκης Γ. Παναγιώτης Κόστος Κεφαλαίου Estimating Inputs: Discount Rates Critical ingredient in discounted cashflow valuation. Errors in estimating the discount rate or mismatching cashflows and discount

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates Αρτίκης Γ. Παναγιώτης Κόστος Κεφαλαίου Estimating Inputs: Discount Rates Critical ingredient in discounted cashflow valuation. Errors in estimating the discount rate or mismatching cashflows and discount

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οικονομικο Πανεπιστημιο Αθηνων 15 η Απριλιου 2013 Πάνος Μάντζαρης Μηχ.- Ηλ. Ναυπηγος ΕΜΠ, MSc Management MIT ΧΡΕΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 41

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 41 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 41 Από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 25 Φεβρουαρίου 2009 Θέμα: Γνωστοποίηση Προτύπων και Διερμηνειών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013 H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013 Κυριότερα Σημεία του 1 ου Τριμήνου: Αύξηση 20% στα Έσοδα και Άνοδος 76% στα EBITDA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1. Συμβάσεις χρήσης προσήμου. Έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων

Απρίλιος Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1. Συμβάσεις χρήσης προσήμου. Έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

European Human Rights Law

European Human Rights Law ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ The protection of property Teacher: Lina Papadopoulou, Ass. Prof. of Constitutional Law Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό ,10% ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων (%) 1

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό ,10% ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων (%) 1 Παράρτημα 1 Όνομα Τράπεζας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2009 Εκατ. ευρώ Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 1.263 Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 1.385 Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη Νέα Αρχή Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Οφειλή (EUR εκατ.) Δείκτες Απρ 14 Μαι 14 Ιουν 14 Ιουλ 14 Αυγ 14 Σεπ 14 Οκτ 14 Νοε 14 Δεκ 14 Ιαν 15 (1) οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη Νέα Αρχή Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Οφειλή (EUR εκατ.) Δείκτες Απρ 14 Μαι 14 Ιουν 14 Ιουλ 14 Αυγ 14 Σεπ 14 Οκτ 14 Νοε 14 Δεκ 14 Ιαν 15 Φεβ 15

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο

Σύνολο 07/ /2014. Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Μηνιαίο Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των εισπράξεων εισφορών των ΦΚΑ στη "Νέα Αρχή" Οκτ 14 Νοε 14 Δεκ 14 Ιαν 15 Φεβ 15 Οφειλή (EUR εκατ.) Δείκτες Απρ 14 Μαι 14 Ιουν 14 Ιουλ 14 Αυγ 14 Σεπ 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

22 .5 Real consumption.5 Real residential investment.5.5.5 965 975 985 995 25.5 965 975 985 995 25.5 Real house prices.5 Real fixed investment.5.5.5 965 975 985 995 25.5 965 975 985 995 25.3 Inflation

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1 Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων «Σύνολο στοιχείων ενεργητικού» και «Συνολική έκθεση σε κίνδυνο» για τους σκοπούς της συλλογής των συντελεστών υπολογισμού εποπτικών τελών Ιούνιος 2017 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Proforma E. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων

Proforma E. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma E Flood-CBA#2 Training Seminars Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma A B C D E F Case Η λογική Study Collecting information regarding the site that is to be assessed. Collecting

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING ΤΜΗΜΑ B.Ι - SECTION B.Ι ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ AGRICULTURE AND FISHING Κλάδοι / Sectors Περιγραφή NACE / NACE description Κωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Γεωργία και Aλιεία Γεωργία, θήρα και δασοκομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period ( ) ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΝΣ/Β/90/35(11)

DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period ( ) ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΝΣ/Β/90/35(11) DELTA CHEMICALS SA BALANCE SHEET OF DECEMBER 31ST 2010 For the period (1.1.2010-31.12.2010) ΑΡ.Μ.Α.Δ. 21420/01ΝΣ/Β/90/35(11) AMOUNTS IN EURO FIXED ASSETS 2010 AMOUNTS 2009 AMOUNTS CAPITAL AND LIABILITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4261/2014 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra καταγράφει Συνολικά Καθαρά Κέρδη 142 εκατ. για το 2015

Η Sonae Sierra καταγράφει Συνολικά Καθαρά Κέρδη 142 εκατ. για το 2015 16 Μαρτίου 2016 Η Sonae Sierra καταγράφει Συνολικά Καθαρά Κέρδη 142 εκατ. για το 2015 Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση Τα Άμεσα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 61 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν σε 105

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό & by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει

news τη θέση της εταιρείας σας . Μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Οδηγό &  by ICAP Group εταιρει μ α από το και ιλικ για περαιτ ρ εταιρει τη θέση της εταιρείας σας ρο ολ τ προ ό τ πηρε ι α ε ε ειδικε μ α λ η ολογι μ κλ δ εταιρει μ α από το ρο λ. επιχειρ ε ε χ ρε Επε εργ ιμε λ τε εταιρει για περαιτ ρ α λ η και μεγαλύτερη τόχε η αχε α και

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42 Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων 1 Ιουνίου 2009 Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor ΣΜΕ / Futures ATHEX Products Underlying Asset Μεταβολή Υποκειμένου Valuation Interval Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Άνοιγμα Τιμής Adjustment Factor Margin Factor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4261/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4261/2014 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 & 21/471/16-5-28 =========================================================== Δραγ ατσανίου 6 Αθήνα 1559 Τηλ: 21.33.67.7 - Fax:2133.12.324

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016

Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Η Sonae Sierra κατέγραψε αύξηση των Καθαρών Κερδών της κατά 31%, τα οποία ανήλθαν σε 16,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις και μισθώσεις καταστημάτων διατηρούν θετικές επιδόσεις Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2014

Οικονομική Ανάλυση 2014 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015 Προσωπικό/ Personnel - 674 Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model

1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model 1) Formulation of the Problem as a Linear Programming Model Let xi = the amount of money invested in each of the potential investments in, where (i=1,2, ) x1 = the amount of money invested in Savings Account

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0233/00020820/el Άλλες Ανακοινώσεις BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC Σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές του Συγκροτήματος αναφορικά με τις προβλέψεις Επισυνάπτεται Ανακοίνωση BOCH Attachment: 1. BOCH Announce

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Μάιος 2015 H Sonae Sierra καταγράφει Καθαρά Κέρδη 12,6 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 Οι πωλήσεις των καταστηµάτων διατηρούν την τάση ανάπτυξης Τα άµεσα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 14,5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2006 TPAΠEZIKO AΦIEPΩMA: Tο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙ) ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 42/30.5.2014

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 42/30.5.2014 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 42/30.5.2014 Θέμα: Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Αύγουστος 2015 Η Sonae Sierra κατέγραψε Συνολικά Καθαρά Κέρδη 79,3 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2015 Τα Άµεσα Κέρδη ανέρχονται στα 26,8 εκατ. Τα EBIT ανήλθαν στα 50,1 εκατ. Η Καθαρή Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα