ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Κοραή 4, Αθήνα : : Ανθοπούλου Ουρανία Ευθυμίου Ελευθερία : : : Αθήνα, 15/06/2015 Α.Π /οικ Κωδικός Πρόσκλησης: 49 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ Έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 2. το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 3. το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 4. το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 1

2 5. την υπ αριθ. οικ /7537/ (ΦΕΚ 2972 Β ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 6. τη με αρ. πρωτ /Δ1.5161/ (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το διορισμό της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, 7. τη με αριθμ. οικ 25568/110/ (ΦΕΚ 1877/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων», 8. το άρθρο 2 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/ ), 9. το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 10. τη με αριθμ / (ΦΕΚ 178/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού, με θέμα «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», 11. τη με αριθμ /EΥΘΥ 460 (ΦΕΚ Β/948/ ) Υπουργική Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014, 12. το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 13. την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ ), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 14. την με αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, 15. την υπ. αριθμ /2235/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/ ) με την οποία τροποποιείται η υπ αριθμ / Κ.Υ.Α. Σύστασης και Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, και η οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε φορά, 2

3 16. την από η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 17. την με αρ. πρωτ /οικ / Πρόσκληση (αριθ. 49) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου οι εν λόγω πράξεις να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και της Θεματικής Προτεραιότητας 71, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 18. την από , αριθμ. πρωτ. 869, επιστολή της Αναπληρώτριας Υπουργού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου αναφορικά με την παράταση λειτουργία των Δομών της Φτώχειας έως την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. πρωτ /οικ / πρόσκλησης (αριθ.49), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης έως , των ήδη ενταγμένων πράξεων αναφορικά με τις Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που παρατάθηκαν, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η στρατηγική για την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) βρίσκεται σε φάση εξειδίκευσης, 20. το γεγονός ότι τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα , στο πλαίσιο των οποίων συγχρηματοδοτείται ο Θεματικός Στόχος 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας», βρίσκονται σε φάση εξειδίκευσης του περιεχομένου τους και η σύγκλιση των Επιτροπών Παρακολούθησης τους δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σημειώνεται πως οι Επιτροπές Παρακολούθησης θα εγκρίνουν το προτεινόμενο έγγραφο εξειδίκευσης και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την τροποποίηση της υπ αριθ /οικ / (ΑΔΑ: Β443Λ- 6Ρ5) Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνοντας τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως Ειδικότερα, η πρόσκληση, όπως ισχύει, τροποποιείται ως προς τα παρακάτω σημεία: Στην παράγραφο Β1,το παρακάτω εδάφιο «Ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε Σχέδιο Δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» ορίζεται το ποσό των Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση από την έναρξη λειτουργίας των Δομών Άμεσης 3

4 Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως και : 1) Κάθε νέας θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλέπονται για κάθε Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της υπ αριθ /οικ / (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε Σχεδίου Δράσης, έως του ποσού των ανά έτος. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κλπ.). 2) Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών σε ποσοστό έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης. Το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που απασχολούνταν πριν την έναρξη της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών δεν είναι επιλέξιμο.» Στην παράγραφο 5, το Τμήμα 5.Β, το οποίο αφορά στις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» και αναλύεται στη συνέχεια. Στην παράγραφο 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, το παρακάτω εδάφιο: Ι) Σε έξι (6) δόσεις για την περίπτωση που η πράξη του Δικαιούχου παρατείνεται για δεύτερη φορά και οι πληρωμές προς το Δικαιούχο κάθε Πράξης θα πραγματοποιούνται ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της αρχικής εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο Δικαιούχος υποβάλει στην ΕΥΔ Βεβαίωση Έναρξης για όλα τα είδη των Κοινωνικών Δομών που έχουν εγκριθεί, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί για κάθε Δομή, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του Σχεδίου και προσέλκυσης των άμεσα ωφελουμένων. β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί της αρχικής εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου της Πράξης. γ) Η τρίτη δόση ύψους 10% (δέκα) επί της αρχικής εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της Πράξης σύμφωνα με την αρχική απόφαση ένταξης (24 μήνες λειτουργίας). δ) Η τέταρτη δόση ύψους 70% (εβδομήντα) επί του τμήματος της 1 ης επέκτασης (τροποποίηση έως 30/6/2015) της εγκριθείσας επιχορήγησης, στα πλαίσια της παρούσας τροποποίησης, καταβάλλεται, αφού ο Δικαιούχος υποβάλει στην ΕΥΔ τα ακόλουθα: Τροποποιητικές Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, μαζί με το σχετικό Πίνακα Προσωπικού, για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις 4

5 Κοινωνικές Δομές της Πράξης (έμμεσα ωφελούμενοι), από τις οποίες να προκύπτει η απασχόλησή του μέχρι , Τροποποιημένα μισθωτήρια/παραχωρητήρια των χώρων λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της Πράξης για το διάστημα μέχρι ε) Η πέμπτη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του τμήματος της 1 ης επέκτασης (τροποποίηση έως 30/6/2015), στα πλαίσια της παρούσας τροποποίησης, καταβάλλεται μετά την υποβολή στην ΕΥΔ: 1) των τροποιητικών ατομικών συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις Κοινωνικές Δομές της Πράξης (έμμεσα ωφελούμενοι), από τις οποίες να προκύπτει η απασχόλησή του έως , 2) των τροποποιημένων μισθωτηρίων/παραχωρητηρίων των χώρων λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της Πράξης για το διάστημα μέχρι και με την προϋπόθεση ότι, ο Δικαιούχος έχει υποβάλλει στην ΕΥΔ Δελτία Δήλωσης Δαπανών από τα οποία να προκύπτει η απορρόφηση του 70% τουλάχιστον των προηγούμενων πληρωμών της Πράξης. στ) Η έκτη δόση ύψους έως 100% επί του τμήματος της 2 ης επέκτασης (τροποποίηση έως 30/9/2015) της εγκριθείσας επιχορήγησης αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στην ΕΥΔ των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων. ΙΙ. Σε τέσσερεις (4) δόσεις για την περίπτωση που η πράξη του Δικαιούχου παρατείνεται, στο πλαίσιο της παρούσας, για πρώτη φορά (24 μήνες λειτουργίας λήγουν μετά την 30/6/2015) και οι πληρωμές προς το Δικαιούχο κάθε Πράξης θα πραγματοποιούνται ως εξής: α) Η πρώτη & δεύτερη δόση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 της υπ αριθμ /οικ / Πρόσκλησης (αριθ. 49) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». β) Η τρίτη δόση ύψους 10% (δέκα) επί της αρχικής εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την υποβολή στην ΕΥΔ: 1) των τροποιητικών ατομικών συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις Κοινωνικές Δομές της Πράξης (έμμεσα ωφελούμενοι), από τις οποίες να προκύπτει η απασχόλησή του έως , 2) των τροποποιημένων μισθωτηρίων/παραχωρητηρίων των χώρων λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της Πράξης για το διάστημα μέχρι γ) Η τέταρτη δόση ύψους έως 100% επί του τμήματος της 1 ης επέκτασης (τροποποίηση έως 30/9/2015) της εγκριθείσας επιχορήγησης αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στην ΕΥΔ των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων. 5

6 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν υποβάλει πρόταση τροποποίησης της πράξης στα πλαίσια της παρούσας τροποποίησης, η παράγραφος 7, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /οικ / τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) πρόσκλησης, εξακολουθεί να ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και ΚΑΛΕΙ Τους Δικαιούχους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της με αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) Πρόσκλησης (κωδ.49), όπως ισχύει, που έχουν ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για την υποβολή προτάσεων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων που θα αφορούν στη συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της πρόσκλησης 49, έως Για την υποβολή των τροποποιητικών προτάσεων, τροποποιείται το τμήμα Β της παραγράφου 5, ως εξής: 5.Β «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» 5.1β Η υποβολή των τροποποιητικών προτάσεων είναι δυνατή έως και την 30/06/ β Ο φάκελος κάθε τροποποιητικής πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i. Αίτηση τροποποίησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται. ii. iii. iv. Τεχνικό Δελτίο Τροποποιητικής Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται. Απόφαση του Δ.Σ. του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του συμπράττοντος Δήμου για την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. v. Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 6

7 5.3β Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης» στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα, τις ώρες 9:00 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ Πάροδος Αγίου Θεράποντος, Μυτιλήνη 2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ Καποδιστρίου 96, Πάτρα 3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Παλαιολόγου 19, Λάρισα 4 ΑΝΟΔΟΣ ΑΜΚΕ Αγ. Δημητρίου 54, Άγιος Δημήτριος 5 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κινετίζας 5 & Ανδρούτσου 7, Βαρνάβας Αττικής 6 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α. Κανάρη 20, Αθήνα 7 ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΜΚΕ Δεινοστράτους & Ηλία Ηλίου 34, Νέος Κόσμος 8 ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΙΠΟΔΑ) Ρούσβελτ 17, Περιστέρι 9 ΚΛΙΜΑΚΑ Δεκελέων 50, Κεραμεικός 10 ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1, Νίκαια 11 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. Δημοκρατίας 52, Λαμία 12 TACT HELLAS-ΑΜΚΕ Καπετάν Βάρδα 26, Αθήνα 13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12, Αθήνα 8

9 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χαριλάου Τρικούπη 69, Αγρίνιο 15 ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Γούναρη και Θεοτόκη, Καματερό 16 ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Πτολεμαίων 35, Θεσσαλονίκη 17 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ Καραβαγγέλη 1, Συκιές Θεσσαλονίκης 18 ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Ζαν Μωρεάς 20, Χαλάνδρι ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ" ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" Λ. Αθηνών 30, Αθήνα Δήλου 14, Αθήνα Μικράς Ασίας (Σταθμός ΑΤ ΟΤΕ), N. Αλικαρνασσός Ηρακλείου 9

10 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θ. Φωτίου - Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα - Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, Αθήνα - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, Αθήνα - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, Αθήνα - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης Αθήνα - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Σταδίου 29, , Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ - Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ - Γραφείο Υποδιευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Υποδιεύθυνση Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Α1.1, Β1.3, Γ, Κ.Φ 10

11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ/ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σήμερα / /2014 στ. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους: 1. Ο Δικαιούχος: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι επί μέρους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: Σ 1: ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Σ 2 * : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 11

12 ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : * Προστίθεται επιπλέον πίνακας (ή πίνακες) ανάλογα με τον αριθμό των επί μέρους Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (εφόσον υπάρχουν). 2. Οι Συμπράττοντες Φορείς: 2.1 Συμπράττων/οντες Δήμος/Δήμοι ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ 1: ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΔΗΜΟΣ 2 * : ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΟΥ : * Προστίθεται επιπλέον πίνακας (ή πίνακες) ανάλογα με τον αριθμό των συμπραττόντων Δήμων του λεκανοπεδίου. 2.2 Συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (εφόσον υπάρχουν) ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1: 12

13 ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 2 * : ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΦΜ : ΔΟΥ : * Προστίθεται επιπλέον πίνακας (ή πίνακες) ανάλογα με τον αριθμό των Νομικών Προσώπων του Δήμου (εφόσον υπάρχουν). 2.3 Συμπράττον/ντα ΝΠΔΔ (εφόσον υπάρχουν) ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΝΠΔΔ 1: ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 13

14 ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΝΠΔΔ 2 * : ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΦΜ : ΔΟΥ : * Προστίθεται επιπλέον πίνακας (ή πίνακες) ανάλογα με τον αριθμό των ΝΠΔΔ (εφόσον υπάρχουν). καθώς και τα συμμετέχοντα ΝΠΙΔ: (εφόσον υπάρχουν) ΝΠΙΔ 1: ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΠΙΔ 2*: ΘΕΣΗ ΣΤΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 14

15 ΑΦΜ : ΔΟΥ : * Προστίθεται επιπλέον πίνακας (ή πίνακες) ανάλογα με τον αριθμό των ΝΠΙΔ. συνυπογράφουν την τροποποίηση του από Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «..» και κωδικό MIS.ως προς τα κάτωθι σημεία: 1. Το σημείο 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 /./20 /./20 1 Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της Πράξης, όπως είχε δηλωθεί στη Βεβαίωση Έναρξης. 2 Συμπληρώνεται η νέα ημερομηνία λήξης της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών της Πράξης (μετά την παράταση). 15

16 1. Το σημείο 4 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: Αναλυτική περιγραφή των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ανά Κοινωνική Δομή: ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ (ΝΕΑ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ) 1. ΣΥΝΟΛΟ 2. * ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ * Προστίθενται επιπλέον γραμμές στον πίνακα ανάλογα με τον αριθμό των Κοινωνικών Δομών 16

17 1. Η ενότητα Β του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: Β. Προϋπολογισμός ανά Κοινωνική Δομή και φορέα λειτουργίας: ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣ (ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ (ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ (ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατά τα λοιπά ισχύει το από..μνημόνιο Συνεργασίας υλοποίησης της ως άνω Πράξης. Το παρόν συντάχθηκε σε.. (..) πρωτότυπα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα και ένα συνοδεύει την αίτηση. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 17

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία»

Θέμα: «Έγκριση των μνημονίων συνεργασίας με ΙΝ.Ε της Γ.Σ.Ε.Ε για την Κοινωφελή Εργασία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2011 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 192 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα