ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή: είτε να δεσµευθούν το νωρίτερο δυνατόν προς την οδό της οµοσπονδίας και της πολιτικής ένωσης είτε να αποδεχτούν την κατάρρευση της ευρωζώνης και την εξαφάνιση του Ευρώ. Από τότε που εµφανίστηκε το νόµισµα στην ιστορία, εδώ και περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια, γνωρίζουµε ότι η έκδοσή του είναι µια λειτουργία της κυρίαρχης εξουσίας, µια λειτουργία που προέρχεται και ταυτόχρονα συµβολίζει την πολιτική εξουσία. Δεν γνωρίζουµε ένα νόµισµα που να επέζησε χωρίς την παράλληλη και ταυτόχρονη κυριαρχία της αντίστοιχης πολιτικής εξουσίας που το εξέδωσε. Από τη βασική αυτή αρχή εκπορεύεται και η επείγουσα ανάγκη παγίωσης της ευρωζώνης και του εφοδιασµού της µε αποτελεσµατικά όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και η πλαισίωση της από µια οµοσπονδιακή πολιτική ένωση των Κρατών Μελών της. Μόνο µια πολιτική εξουσία µε τη µορφή ευρωπαϊκής οµοσπονδίας µπορεί να εξασφαλίσει το µέλλον του Ευρώ και την έξοδο από την κρίση. Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας µε 17 µέλη, ανοιχτή στα υπόλοιπα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταστήσει δυνατή µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση, εκτός των άλλων και για το κοινό νόµισµα και την οικονοµία, αντικαθιστώντας τις ασυντόνιστες και κατά περίπτωση ενέργειες που γίνονται σήµερα. Θα σηµατοδοτήσει την επαναφορά των θετικών προοπτικών για την Ένωση µε βάση ένα σχέδιο για την Ευρώπη, σε συνδυασµό µε την επαναφορά στο προσκήνιο ισορροπηµένων και αλληλέγγυων ευρωπαϊκών πολιτικών. Η θέση της Καγκελαρίου Μέρκελ συµφωνεί µε το πνεύµα αυτό: ενώ η Καγκελάριος είναι απολύτως αντίθετη µε την έκδοση ευρωοµολόγων υπό τις σηµερινές συνθήκες, δηλώνει έτοιµη να την εξετάσει στο πλαίσιο µιας πολιτικής ένωσης. Ι ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Κατά παράδοξο τρόπο ενώ η Ευρωζώνη αποτελεί σήµερα τον κεντρικό πυρήνα της ολοκλήρωσης και προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει να λειτουργεί µε τη διακυβερνητική µέθοδο. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χρησιµοποεί για ένα µεγάλο µέρος των λειτουργιών της την κοινοτική µέθοδο. Θα πρέπει αυτή η αναντιστοιχία και καθυστέρηση να καλυφθεί άµεσα, είτε προσφεύγοντας στην ενισχυµένη συνεργασία είτε υιοθετώντας νέες µεθόδους λειτουργίας της Ευρωζώνης, όπως έγινε για παράδειγµα µε την πρόσφατη απόφαση 1

2 για τη δηµιουργία της Συνόδου Κορυφής των 17. Οι διορθωτικές αυτές κινήσεις θα βελτίωναν την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και θα ενίσχυαν τον ρόλο και τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τη διαφάνεια στην Ευρωζώνη. Ως υποσύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωζώνη θα επωφεληθεί από τις βελτιώσεις που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβόνας, και συγκεκριµένα από την εφαρµογή της ενισχυµένης πλειοψηφίας και της συναπόφασης µε βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, της διπλής Προεδρίας κλπ. Θα προχωρούσαµε έτσι στην εφαρµογή όλων αυτών των θετικών βηµάτων και στο επίπεδο της Ευρωζώνης. 1. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης 1 Το Συµβούλιο προσδιόρισε πρόσφατα τη δοµή και τη λειτουργία της Συνόδου Κορυφής των 17. Ο Πρόεδρος της Συνόδου Κορυφής θα εξασφαλίζει την προετοιµασία και τη συνέχεια των εργασιών της σε άµεση συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και µε βάση τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Ευρωοµάδας ( Eurogroup). Στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης συµµετέχει επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Προσκαλείται επίσης ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, ενώ κατά περίπτωση είναι δυνατόν να προσκληθούν οι πρόεδροι της Ευρωοµάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων των χωρών που έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισµό και τη Διακυβέρνηση συµµετέχουν στις συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα, τις τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής και των θεµελιωδών κανόνων της Ευρωζώνης, καθώς και στις συζητήσεις για ειδικά θέµατα. 2. Ο Πρόεδρος της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης Κατά τα πρότυπα ανάδειξης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, προτείνουµε ο Πρόεδρος της Ευρωζώνης θα διορίζεται από τα µέλη της Συνόδου Κορυφής µε απλή πλειοψηφία. Η διαδικασία αυτή, που αντιγράφει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε αυτή και κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήγει στο διορισµό του ίδιου προσώπου και για τις δύο Προεδρίες. Υπό τους όρους αυτούς, ένας Πρόεδρος µε διπλή εντολή θα µπορούσε να κληθεί να εγγυηθεί την αρµονική συνεργασία µεταξύ της Ευρωζώνης και του συνόλου των µελών της Ένωσης. Για να δοθεί περισσότερη δηµοκρατική νοµιµοποίηση στον Πρόεδρο της Ευρωζώνης, θα πρέπει η Σύνοδος Κορυφής να τον διορίζει κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιτροπής και την ΕΚΤ και κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έγκριση αυτή θα µπορούσε να δίνεται µε την ψήφο της πλειοψηφίας των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προέρχονται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης. 1 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14 ης Μαρτίου

3 3. Προτάσεις για τη Διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη Σύνοδο Κορυφής Η Σύνοδος Κορυφής θα καθορίζει κατά κύριο λόγο τους βασικούς προσανατολισµούς και θα προωθεί την υλοποίησή τους από την Ευρωοµάδα. Επιδιώκοντας την οµοφωνία η Σύνοδος Κορυφής θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις και να εγκρίνει δηλώσεις µε ειδική ή ενισχυµένη πλειοψηφία. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει να αποφευχθούν τα βέτο και οι µακρόσυρτες διαπραγµατεύσεις στους κόλπους της. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της θα γίνονται από τον Πρόεδρο της Συνόδου σε στενή συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωοµάδας και κατά περίπτωση µε τον Πρόεδρο της ΕΚΤ. ΙΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑΣ 1. Ο Πρόεδρος της Ευρωοµάδας Ο ορισµός του Προέδρου από τους συναδέλφους του θα πρέπει να γίνεται µε βάση πρόταση των Προέδρων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωοµάδας και της Επιτροπής και µε βάση γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η γνωµοδότηση αυτή απαιτείται λόγω της αρµοδιότητας του Προέδρου της Ευρωοµάδας να ηγείται και του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωοµάδας. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιθυµητό µια κατάλληλη υποοµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να µπορεί να ασκεί δηµοκρατικό έλεγχο στον Πρόεδρο της Ευρωοµάδας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, όταν προέρχεται από Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης θα µπορούσε να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωοµάδας. Θα πρέπει, επίσης, να εξεταστούν και οι όποιες άλλες συνέπειες αυτών των ρυθµίσεων και ιδίως ότι αφορά τη δυνατότητα διατύπωσης πρότασης µοµφής. 2. Δοµή της Ευρωοµάδας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Κατά προτίµηση, η Ευρωοµάδα θα πρέπει να λειτουργεί υπό την Προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής, υποβοηθούµενου από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής τον αρµόδιο για οικονοµικές υποθέσεις. Ένας δεύτερος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι αρµόδιος για τις κοινωνικές Υποθέσεις. Η Τρόικα αυτή θα εξασφαλίζει καλύτερη αποτελεσµατικότητα και εναρµόνιση των δράσεων στα επίπεδα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ταυτόχρονα να διπλασιάζει τον αριθµό των Προέδρων. 3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Ευρωοµάδα Οι αποφάσεις της Ευρωοµάδας, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρίνονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: νοµοθετικές αποφάσεις και κυβερνητικές ή εκτελεστικές αποφάσεις. 3

4 Στην πρώτη περίπτωση η νοµοθετική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθεί τη µέθοδο της απλουστευµένης συναπόφασης. Ο Πρόεδρος της Ευρωοµάδας µε βάση τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Επιτροπής στη σύνθεσή της µε 17 Κράτη Μέλη και σε διαβούλευση µε την ΕΚΤ παρουσιάζει τις προτάσεις κανονισµών ή οδηγιών στους Υπουργούς Οικονοµικών και στους Ευρωβουλευτές της Ευρωζώνης. Οι τελευταίοι συνέρχονται στο πλαίσιο µιας κατάλληλης υποοµάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφασίζουν µε απλή πλειοψηφία. Με τη σειρά της, η Ευρωοµάδα θα αποφασίζει στο επίπεδο των Υπουργών µε ειδική πλειοψηφία. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή των αποφάσεων κυβερνητικού χαρακτήρα, ο βαθµός του επείγοντος και η ανάγκη αποτελεσµατικότητας θα έχουν πρωταρχικό ρόλο. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαµβάνονται µετά από προετοιµασία και πρόταση της Επιτροπής των 17 και τη γνώµη της ΕΚΤ, µε ειδική πλειοψηφία. Θα πρέπει να υλοποιούνται υπό την εποπτεία του Προέδρου και του αρµόδιου Αντιπροέδρου της Ευρωζώνης. Εάν οι προθεσµίες το επιτρέπουν θα µπορούσαν να συνοδεύονται από προηγούµενη γνωµοδότηση των Ευρωβουλευτών της Ευρωζώνης ή σε ορισµένες περιπτώσεις να προϋποθέτουν την έγκρισή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια των αποφάσεων θα πρέπει να διαµορφώνονται σε διαβούλευση µε την ΕΚΤ. 4. Ρόλος της ΕΚΤ Η ΕΚΤ θα πρέπει να συµµετέχει άµεσα στην προετοιµασία των αποφάσεων και στην υλοποίησή τους. Στο άµεσο µέλλον θα πρέπει να γίνει µία αξιολόγηση του ρόλου της ΕΚΤ στη διάρκεια της κρίσης και στη φάση µετά την κρίση. Ο απολογισµός αυτός θα αποτελέσει τη βάση για τη µεταρρύθµιση σχετικά µε τις αρµοδιότητες της ΕΚΤ. Η µεταρρύθµιση αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι εµπνευσµένη από τις ευρύτερες αρµοδιότητες που έχουν οι Κεντρικές Τράπεζες των Κρατών Μελών, όπως για παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου ή ακόµα το Federal Reserve, Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτές οι Κεντρικές Τράπεζες διαθέτουν πολύ πιο ουσιαστικά µέσα αντιµετώπισης των κρίσεων και εργαλεία παρέµβασης για το δηµόσιο χρέος, την έκδοση οµολόγων ή την αξιοποίηση άλλων µοχλών αναθέρµανσης της οικονοµίας. Οι δυνατότητες παρέµβασης και δράσης της ΕΚΤ αναµένουν τη διεύρυνσή τους. 5. Επείγουσες αποφάσεις Η εµπειρία της κρίσης καταδεικνύει τη µεγάλη απόσταση µεταξύ αφενός των αστραπιαίων αποφάσεων που λαµβάνουν οι επενδυτές και των άµεσων αντιδράσεων των αγορών, σε αντίθεση µε τη βραδύτητα των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφθούµε πώς ορισµένες αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται επειγόντως από την Επιτροπή ή από την ΕΚΤ ή και από τα δύο αυτά όργανα. Οι αποφάσεις αυτές δεν θα λαµβάνονται µε µακρόχρονη διαδικασία αλλά αντίθετα θα εξετάζονται εκ των υστέρων και θα εγκρίνονται ή θα τροποποιούνται, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, από τα µέλη της Ευρωοµάδας στο Συµβούλιο Υπουργών και στο Κοινοβούλιο. 4

5 6. Προσφυγές στο Δικαστήριο Σε περιπτώσεις διαφορών το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα µπορεί να αποφασίζει πρωτοδίκως στο επίπεδο τµηµάτων του που θα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από δικαστές προερχόµενους από τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης. Αντίστοιχη ρύθµιση θα µπορούσε να ισχύσει και για τις τελεσίδικες αποφάσεις. Παρά ταύτα οι ρυθµίσεις αυτές δεν φαίνονται να είναι απαραίτητες δεδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακολουθεί ήδη επί της ουσίας όλων των αποφάσεών του την Κοινοτική προοπτική. ΙΙΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κατά πρώτο λόγο, επείγει η εφαρµογή της Κοινοτικής µεθόδου και στη ζώνη του Ευρώ, όπως αποτελεί τον κανόνα στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η Ευρωζώνη, που είναι η αιχµή του δόρατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να καλύψει την απόστασή της από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Χρησιµοποιώντας την Κοινοτική µέθοδο, η Ευρωζώνη θα έχει στη διάθεσή της πιο αποτελεσµατική, πιο γρήγορη και πιο ισορροπηµένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πράγµατι, η διακυβερνητική προσέγγιση υπόκειται στη βάση της στην κυριαρχία των µεγάλων Κρατών Μελών και ιδίως της Γερµανίας σε συµφωνία µε τη Γαλλία. Αυτό όµως είναι και το σενάριο που πυροδότησε τόσες αντιδράσεις κατά την περίοδο της κρίσης. Μια νέα Προεδρία και η πιο ενεργή συµµετοχή της Επιτροπής των 17 στην προετοιµασία των αποφάσεων της Ευρωζώνης θα εγγυηθούν την καλύτερη ισορροπία και περισσότερες δυνατότητες επιλογών. Η λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία θα συµβάλει µε τη σειρά της προς αυτήν την κατεύθυνση. Γύρω από τον οµοσπονδιακό αυτόν πυρήνα θα αρθρώνονται και τα υπόλοιπα όργανα, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σταθερότητας ή άλλες διακυβερνητικές συµφωνίες. Υπό την έλξη της Κοινοτικής δοµής και λειτουργίας, καθώς και υπό την έλξη της ανακτηµένης εµπιστοσύνης και της ενισχυµένης Κοινοτικής αλληλεγγύης, αυτοί οι µηχανισµοί και αυτές οι συµφωνίες θα µπορούν να καλυφθούν υπό την Κοινοτική στέγη. Ο εν λόγω ενισχυµένος πόλος της Ένωσης θα διευκολύνει και τη λήψη αποφάσεων για την καθιέρωση ενός προϋπολογισµού της Ευρωζώνης (µε στόχο το 3% του ΑΕΠ), ενός ταµείου επανεκκίνησης της οικονοµίας, καθώς και την τραπεζική και δηµοσιονοµική ένωση, χωρίς να παραλείπεται η σηµαντική κοινωνική διάσταση στην Ευρωζώνη. Από εδώ και πέρα η εξέλιξη των δοµών και της λειτουργίας της Ευρωζώνης πρέπει να εντάσσεται σε ένα ή περισσότερα πολιτικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά θα τα προετοιµάζει η Επιτροπή και διάφορες ευρωπαϊκές κινήσεις και οµάδες σκέψης. Θα πρέπει τα εν λόγω σχέδια να αποτελέσουν αντικείµενο της προεκλογικής εκστρατείας κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Ιουνίου Αυτή είναι τουλάχιστον η υπόσχεση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος σκοπεύει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την Οµοσπονδία των Ευρωπαϊκών Κρατών. 5

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Συνέλευση των περιφερειακών και των τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ 1 Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα ένας ρόλος σε πλήρη εξέλιξη «Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα