Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

Transcript

1 Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο σε αντιπαράθεση µε το ισχύον καθεστώς. Οι στόχοι Πίνακας 1: Στόχοι και χρηµατοδοτικά µέσα για την περίοδο παραµένουν τρεις, αλλάζει όµως το περιεχόµενό τους. Ο Στόχος 1 µετονοµάζεται σε Σύγκλιση, οι Στόχοι 2 και 3 ενοποιούνται σε έναν καινούριο στόχο υπό τον τίτλο Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση και προστίθεται ένας καινούριος στόχος, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ο τελευταίος αντικαθιστά το πρόγραµµα Interreg. Οι υπόλοιπες κοινοτικές πρωτοβουλίες καθώς και οι καινοτόµες δράσεις σταµατούν να υφίστανται. Επιπλέον, οι δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία δεν εντάσσονται πλέον στο πεδίο της περιφερειακής πολιτικής. Σύµφωνα λοιπόν µε τον πίνακα 1, η προτεινόµενη περιφερειακή πολιτική, συγκεντρώνεται σε τρεις στόχους, ενώ στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο οι στόχοι συνολικά ήταν εννιά, συµπεριλαµβανοµένων βέβαια και των κοινοτικών πρωτοβουλιών. Οι προτάσεις τις Επιτροπής συµβαδίζουν µε την αρχή της συγκέντρωσης της χρηµατοδότησης. Παράλληλα προτείνεται και αλλαγή των χρηµατοδοτικών µέσων της περιφερειακής πολιτικής. Από έξι µέσα που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο (Ταµείο Συνοχής, 1

2 ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΕ Προσανατολισµός, ΕΤΠΕ Εγγυήσεις, ΧΜΠΑ) προτείνεται η χρήση τριών (Ταµείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ). Η µείωση των χρηµατοδοτικών µέσων είναι άµεση συνέπεια της µη ένταξης της αγροτικής διάστασης στη νέα πολιτική συνοχής. Αναλυτικά, οι καινούριοι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Στόχοι της νέας πολιτικής συνοχής Ο στόχος Σύγκλιση είναι παραπλήσιος του σηµερινού Στόχου 1 και έχει σκοπό να επιταχύνει την οικονοµική σύγκλιση των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών. Συγκριµένα εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης χάρη στην επένδυση σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, καινοτοµία και κοινωνία της γνώσης, προσαρµοστικότητα στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. Ο στόχος «Σύγκλιση» θα διαδραµατίσει σηµαντικότατο ρόλο, κυρίως στα νέα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν αποκλίσεις ανάπτυξης, πρωτοφανείς για την Ένωση. Θα εστιάσει στις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), που υπολογίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την υιοθέτηση του κανονισµού, είναι µικρότερο από το 75 % του κατά κεφαλή ΑΕΠ της διευρυµένης ΕΕ γεγονός που ισχύει κυρίως για την πλειονότητα των νέων κρατών µελών. 2

3 Για να παγιωθούν τα κεκτηµένα των προηγούµενων προγραµµάτων, προβλέπεται µεταβατική και ειδική στήριξη, προοδευτικά φθίνουσα µέχρι το 2013, για τις περιφέρειες που θα ξεπεράσουν το ποσοστό του 75 % λόγω του στατιστικού αποτελέσµατος της διεύρυνσης. Ο στόχος Σύγκλιση θα καλύπτει, όπως και παλαιότερα, τις παρεµβάσεις του Ταµείου Συνοχής στα κράτη µέλη, το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (ΑΕΕ) των οποίων είναι µικρότερο του 90 % του µέσου της ΕΕ-25, έτσι ώστε να µπορέσουν να καλύψουν τα κριτήρια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. Οι δράσεις του στόχου αυτού θα χρηµατοδοτηθούν και από τα τρία ταµεία (Συνοχής, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ). Ο στόχος Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση αφορά τον υπόλοιπο εκτός του στόχου Σύγκλιση Ευρωπαϊκό χώρο και καλύπτεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Προτείνεται διττή προσέγγιση. Πρόκειται αφενός, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών, µέσω προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης, προβλέποντας τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές και προωθώντας την καινοτοµία, την κοινωνία της γνώσης, το επιχειρηµατικό πνεύµα, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των κινδύνων. Αφετέρου, µέσω εθνικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων κατάλληλου χωροταξικού επιπέδου, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ, στόχος είναι, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη των αγορών εργασίας, που είναι προσανατολισµένες στην κοινωνική ένταξη. Για την ένταξη στο στόχο αυτό, τα κράτη µέλη θα προτείνουν έναν κατάλογο µε τις περιφέρειες για τις οποίες θα υποβάλουν πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης από το ΕΤΠΑ. Ο προκαταρκτικός προσδιορισµός χωρικών ζωνών της Ένωσης που πραγµατοποιείται υπό τον τρέχοντα στόχο 2 θα καταργηθεί. Οι περιφέρειες του τρέχοντος στόχου 1 που, το 2007, δεν θα είναι επιλέξιµες για το στόχο «Σύγκλιση», λόγω της οικονοµικής τους ανάπτυξης, θα λάβουν στο πλαίσιο του στόχου «Ανταγωνιστικότητα» ειδική και µεταβατική ενίσχυση (phasing-in), προοδευτικά φθίνουσα µέχρι το 2013, για την εδραίωση της κάλυψης της καθυστέρησής τους. Ο στόχος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΕΤΠΑ. Αντικείµενο αυτού του στόχου, που εµπνέεται από την εµπειρία της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg, είναι η ενδυνάµωση της συνεργασίας σε τρία επίπεδα και συγκεκριµένα της διασυνοριακής συνεργασίας, µέσω κοινών προγραµµάτων, της συνεργασίας σε επίπεδο διακρατικών περιοχών, και των δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειριών σε όλη την Ένωση. Ο στόχος «Συνεργασία» θα ενισχύσει την ισόρροπη, αρµονική και βιώσιµη ανάπτυξη της Ένωσης. Η διασυνοριακή συνεργασία θα καλύψει τις περιφέρειες που βρίσκονται κατά µήκος των εσωτερικών χερσαίων συνόρων και ορισµένων εξωτερικών χερσαίων συνόρων, καθώς και ορισµένες περιφέρειες που βρίσκονται στα θαλάσσια σύνορα. Επίσης, θα συµβάλει στα διασυνοριακά σκέλη του µελλοντικού Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτνίασης και Σύµπραξης (ΕΜΓΣ) και του Προενταξιακού Μέσου. Τα µέσα αυτά καλούνται να αντικαταστήσουν τα 3

4 σηµερινά προγράµµατα Phare, Tacis, MEDA, CARDS, ISPA και Sapard. Όλη η επικράτεια της Ένωσης είναι επιλέξιµη για τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής. Οι κατανοµή των προτεινόµενων κονδυλίων ανά στόχο παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφηµα. Γράφηµα 1: Πολιτική συνοχής Κατανοµή ανά στόχο σε δις ευρώ Σηµαντική κρίνεται η άρθρωση της πολιτικής συνοχής µε τους στόχους που έθεσαν τα Συµβούλια της Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης και συγκεκριµένα µε το γνωστό πλέον στόχο της Λισαβόνας για να γίνει η Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης µέσα σε µία δεκαετία (2010). Η πολιτική συνοχής µέσω των διαρθρωτικών ταµείων κλίθηκε να συνεισφέρει στον στόχο αυτό, ήδη από την περίοδο , προγραµµατίζοντας δράσεις σύµφωνες µε τους στόχους: ανταγωνιστικότητα απασχόληση περιβάλλον. Η πρόταση της Επιτροπής για την επόµενη προγραµµατική περίοδο εισάγει αρκετές καινοτοµίες στη διαδικασία σχεδιασµού και διαχείρισης της πολιτικής συνοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε: Περισσότερο στρατηγική προσέγγιση του σχεδιασµού, εστιάζοντας στους θεσπισµένους από το Συµβούλιο στρατηγικούς προσανατολισµούς της Ένωσης για τη συνοχή, στις προτεραιότητες της Ένωσης και στα νέα Εθνικά Πλαίσια Στρατηγικής αναφοράς. Υποβολή από τα κράτη µέλη Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς που συνδυάζει εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές προτεραιότητες (κατάργηση των ΚΠΣ) και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 4

5 Λειτουργική εφαρµογή µε βάση τα περιφερειακά και θεµατικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα αφού εγκριθούν από την Επιτροπή (καταργούνται τα Συµπληρώµατα Προγραµµατισµού) Ετήσιος στρατηγικός διάλογος µε στόχο της διασφάλιση του σεβασµού των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων ετήσιες εκθέσεις Σε ότι αφορά τη διαχείριση των πόρων, εισάγονται τρία νέα στοιχεία απλοποίησης. Πρώτον, οι πληρωµές και η οικονοµική διαχείριση θα γίνονται πλέον σε επίπεδο προτεραιοτήτων και όχι µέτρων. εύτερον, η κοινοτική συνεισφορά θα υπολογίζεται µόνο µε βάση τις δηµόσιες δαπάνες, και τρίτον, οι κανόνες επιλεξιµότητας θα είναι σε µεγάλο βαθµό εθνικοί και όχι κοινοτικοί, εκτός από αυτούς που αφορούν έναν περιορισµένο αριθµό τοµέων, όπως ο ΦΠΑ, που δεν θα είναι επιλέξιµοι Η δράση κάθε διαρθρωτικού ταµείου (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) θα γίνει πιο συναφής χάρη στην αρχή «ένα ταµείο, ένα πρόγραµµα» σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης, µε ανώτατο όριο 5 %, των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο άλλο ταµείο, αλλά σχετίζονται άµεσα µε τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες. Το περιθώριο αυτό µπορεί να φτάσει µέχρι το 10 % για το ΕΚΤ σε περίπτωση προγραµµάτων αναζωογόνησης αστικών περιοχών. Αντίθετα, για τον καλύτερο συντονισµό των σηµαντικών επενδύσεων του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής, το τελευταίο δεν θα χρηµατοδοτεί πλέον ξεχωριστά έργα, αλλά προτεραιότητες που θα περιλαµβάνουν «µεγάλα έργα» ύψους άνω των 25 εκατ. EUR στον τοµέα του περιβάλλοντος και 50 εκατ. EUR στους άλλους τοµείς στο πλαίσιο κοινών προγραµµάτων ΕΤΠΑ/Ταµείου Συνοχής. Οι παρεµβάσεις θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες µε αυτούς που ισχύουν για τα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, καθώς και στον κανόνα της εξ ορισµού αποδέσµευσης µη χρησιµοποιηµένων πόρων δύο χρόνια µετά τη δέσµευσή τους (κανόνας «n+2»). Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τις νέας πολιτικής συνοχής στις ελληνικές περιφέρειες, αυτές δεν µπορούν να προβλεφθούν αν δεν καθοριστεί ο κοινοτικός προϋπολογισµός για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Σύµφωνα όµως µε το όριο ένταξης που τίθεται για το στόχο «Σύγκλιση», που είναι ίδιο µε αυτό του παλιού στόχου 1, δηλαδή επίπεδο ανάπτυξης ίσο µε το 75% του κοινοτικού κατά κεφαλή ΑΕΠ εκφρασµένο ως µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, κάποιες περιφέρειες της χώρας αναµένεται να µην ενταχθούν στο στόχο που προσφέρει τις υψηλές χρηµατοδοτήσεις. Συγκεκριµένα, αν ο σχεδιασµός της επόµενης προγραµµατικής περιόδου ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσιοποίηση του περιφερειακού κατά κεφαλή ΑΕΠ του 2003, που αναµένεται να γίνει µέχρι το Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους (2005), τότε σύµφωνα µε το µέσο όρο του περιφερειακού ΑΕΠ της περιόδου , θα ισχύσουν τα εξής: 5

6 Οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται µε καθεστώς «σταδιακής ένταξης» (phasing in) στο στόχο «Ανταγωνιστικότητα». Ο µέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιόδου ξεπερνάει το 75% τόσο της ΕΕ-25 όσο και της ΕΕ-15. Οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, υτικής Μακεδονίας και Αττικής παραµένουν στο στόχο «Σύγκλιση» υπό καθεστώς «σταδιακής µείωσης» (phasing out) λόγω του στατιστικού αποτελέσµατος της διεύρυνσης. Ο µέσος όρος του ΑΕΠ ανά κάτοικο της περιόδου των περιφερειών αυτών είναι µεγαλύτερος του 75% του κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΕ-25 και µικρότερος του µέσου όρου της ΕΕ-15. Οι περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης παραµένουν οριακά στο στόχο «Σύγκλιση», αφού το κατά κεφαλή ΑΕΠ του 2002 ξεπερνάει το 75% της ΕΕ-25. Είναι πιθανό δηλαδή, αν ο σχεδιασµός της νέας πολιτικής συνοχής βασιστεί στα στοιχεία της περιόδου , κάποιες από αυτές να µην ενταχθούν στο στόχο «Σύγκλιση». 6

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος «Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα