Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταγμα με βάση το άρθρο 14"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, Αριθμός Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο (0/2006 ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτόν απο το άρθρο 14, του περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νομού του 2006 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα Συνοπτικός τίτλος 1 Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Πρώτη Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νομού) Διάταγμα του 2007 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νομού 2 Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νομού τροποποιείται με την αντικατάσταση της τέλειας στο τέλος αυτού με ανω τέλεια και την προσθήκη αμέσως μετά, των ακολουθών Κοινοτικών Αποφάσεων, με αύξοντες αριθμούς απο 72 εως 85 « /606/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου πελαγικών αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 206, , σ 0021) /668/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2005 για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Βόρεια Δυτικά Υδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 249, , σ 18)

2 /938/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2005, για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 348, , σ. 26) /191/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2006, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 66, , σ. 50) /199/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό ιδιαίτερων όρων για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, , σ. 17) /236/ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις ειδικές συνθήκες που διέπουν τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από την Ινδονησία και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 83, , σ. 16) /315/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2006 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 116, , σ. 68)

3 /316/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την κατανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τη Γερμανία ημερών παρουσίας σε μια περιοχή σύμφωνα με το στοιχείο 8.1.η) του παραρτήματος ΝΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 51/2006 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 80, , σ. 76) /392/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών για το 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152 της , σ. 22) /496/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2006, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, , σ. 14) /686/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, για τη διάθεση στις Κάτω Χώρες πρόσθετων ημερών αλιείας στο Skagerrak, εντός της περιοχής IV, διαίρεση lla (ύδατα ΕΚ) και διαιρέσεις Vila και Via [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 282, , σ. 50) /788/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από τις 3 Δεκεμβρίου 2005 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική

4 771 αντιπαροχή που προβλέπονται οτη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπον για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γκαμπον, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 319, , σ 15) /1006/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 για τη σύναψη της συμφωνίας υπο τη μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 411, , σ 27) /82/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουάριου 2007, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων προοριζομένων για την ανθρωπινή διατροφή απο τη Δημοκρατία της Γουινέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 28, , σ 25)» Τροποποίηση 3 To Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νομού τροποποιείται με την του Δευτέρου Παραρτήματος του βασικού αντικατάσταση της τέλειας στο τέλος αυτού με ανω τέλεια και την προσθήκη αμέσως μετά των ακολουθών Κοινοτικών Κανονισμών, με ου αύξοντες αριθμούς απο 313 εως 417 «313 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2017/2005 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το κοκκινοψαρο στη ζώνη NAFO 3M απο σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους όπως εκάστοτε τροποποιείται

5 772 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 324, , σ. 0019) 314. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2031/2005 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τις μπερυτσίδες στις ζώνες ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Χ, XII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 327, , σ. 0015) 315. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2005 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το μαύρο σπαθόψαρο στις ζώνες ICES V, VI, VII, XII (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 327, , σ. 0017) 316. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2033/2005 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2005, για καθορισμό της τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, , σ. 1) 317. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2097/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L από σκάφη που φέρουν σημαία Λιθουανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 335, , σ. 31) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2098/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας

6 773 σαρδελόρεγγας στη ζώνη ICES Ilia από σκάφη που φέρουν σημαία Δανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 335, , σ. 32) 319. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας μερλούκιου στις ζώνες ICES Vb (κοινοτικά ύδατα), VI, VIII, XII, XIV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 335, , σ. 33) 320. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση σχεδίου ανάκτησης του χάλιμπατ της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 340, , σ. 3) 321. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού των τελών έκδοσης αδειών για το έτος 2006 στα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Γροιλανδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 342, 24/12/2005 σ. 0059) 322. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 345 της , σ. 5)

7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2176/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2006, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, , σ. 11) 324. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2177/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2006, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, , σ. 19) 325. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2178/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, , σ. 21) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2179/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, , σ. 25) 327. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2180/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα

8 775 κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, , σ. 27) 328. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού της κατ'αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται από την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2006, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 347, , σ. 28) 329. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 51/2006 του συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 16, , σ. 1) 330. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 52/2006 του συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 16, , σ. 184) 331. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 324/2006 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη Vlllc, IX, Χ, CECAF, , όπως

9 776 εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 54, , σ 6) 332 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουάριου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλωσσάς στον Βισκαικο Κόλπο, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 65, , σ 1) 333 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 440/2006 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2006, για θέσπιση απαγόρευσης αλιείας της γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L απο σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 80, , σ 23) 334 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 549/2006 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L απο σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους πλην της Εσθονίας, της Λεττονιας και της Λιθουανίας όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 96, , σ 3) 335 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 556/2006 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρεγγας στα κοινοτικά, νορβηγικά και διεθνή ύδατα της ζώνης ICES Ι και II απο σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 98, , σ 63) 336 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 563/2006 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας

10 777 σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Νήσων Σολομωντος για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομωντος, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 105, σ 33) 337 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 614/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου σπαθοψαρου στη ζώνη ICES VIII, IX, Χ (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 108, , σ 3) 338 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 636/2006 της Επιτροπής, της 20ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρεγγας στη ζώνη ICES IV c, VII α απο σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 112, , σ 10) 339 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 742/2006 της Επιτροπής, της 17 ης Μάιου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2006 συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 847/1996 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως συμπληρωματικών ορών για την ετήσια διαχείριση των TACs και των ποσοστώσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 300, , σ 54) 340 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 764/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μάιου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασίλειου του Μαρόκου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 141, , σ 1)

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 805/2006 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2006 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησιας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησιας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 151, , σ 1) 342 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 837/2006 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ιππογλωσσας Γροιλανδίας στη ζώνη ICES II a (ύδατα ΕΚ) IV, VI (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 152, , σ 9) 343 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 846/2006 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες ICES Ι, II (νορβηγικά ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 156, , σ 6) 344 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μάιου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δίκαιου της Θάλασσας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 160, , σ 1) 345 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 867/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρεγγας στη ζώνη ICES III d, υποδιαιρέσεις 25-27, 28 2, 29 και 32 απο σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 163, , σ 3)

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 946/2006 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας παπαλίνας (σαρδελορεγγας) στη ζώνη ICES lllb, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 173, , σ 13) 347 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1019/2006 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για απαγόρευση αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις υποπεριοχες ICES VIII, IX (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 183, , σ 13) 348 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1020/2006 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας μουρούνας στις υποπεριοχές ICES VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 183, , σ 15) 349 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1042/2006 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 2371/2002 του Συμβουλίου, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 187, , σ 14) 350 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1091/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας αμμόχελου στις ζώνες ICES lla (ύδατα ΕΚ), Ilia, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται

13 780 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 195, , σ 9) 351 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1116/2006 της Επιτροπής, της 20ης Ιουλίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του γαύρου στην υποπεριοχη ICES VIII, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 199, , σ 8) 352 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1185/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την καταγγελία της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαικης Δημοκρατίας της Αγκόλας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Αγκόλας και σχετικά με παρέκκλιση απο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 2792/1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 214, , σ 10) 353 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμε.ο Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 223, , σ 1) 354 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1208/2006 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES lla (κοινοτικά ύδατα), Ilia, lllb, c, d (κοινοτικά ύδατα), IV απο σκάφη που φέρουν σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 219, , σ 10) 355 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1209/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για απαγόρευση της αλιείας μουρούνας στις υποπεριοχές ICES VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε

14 781 τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 219, , σ. 12) 356. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 221, , σ. 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες ICES I, II (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 236, , σ. 22) 358. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1293/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη ICES IV, (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 236, , σ. 24) 359. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1294/2006 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στη ζώνη ICES ΐν(νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 236, , σ. 26) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1353/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαύρου στη ζώνη ICES VIII από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται-

15 782 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L σ 3) 361 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1354/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES lla (ύδατα ΕΚ), Ilia, 1Mb, c, d (ύδατα ΕΚ) IV απο σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 252, , σ 5) 362 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1355/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του είδους καθρεπτοψαρο Ατλαντικού στις ζώνες ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX Χ XII, XIV (κοινοτικά και διεθνή ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 252, , σ 7) 363 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1356/2006 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του είδους λυθρινι πελαγίσιο στις ζώνες ICES VI, VII VIII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 252, , σ 9) 364 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1379/2006 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για απαγόρευση της αλιείας του είδους σαλουβαρδοι στις ζώνες ICES VIII, IX (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) απο σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 256, , σ 3)

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2006 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στις ζώνες ICES V, XII, XIV (ύδατα ΕΚ και διεθνή) από σκάφη που φέρουν σημαία Λεττονίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 256, , σ. 9) 366. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2006 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπρόσμιου στη ζώνη ICES IV (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 256, , σ. 11) 367. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1402/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για την πεσκαντρίτσα στη ζώνη ICES IV (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία.ων Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, , σ. 3) 368. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1403/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη ICES Villa, b από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, , σ. 5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ευρωπαϊκής χωματίδας στη ζώνη ICES Ilia Skagerrak από σκάφη που φέρουν σημαία των Κάτω Χωρών, όπως εκάστοτε

17 τροποποιείται- 784 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, , σ. 7) 37Ι. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1409/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες ICES I, II (νορβηγικά ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 265, , σ. 14) 370. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/2006 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES I, II b από σκάφη που φέρουν σημαία Πολωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 265, , σ. 12) 372. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2006 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις ζώνες ICES VIII, IX (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 278, , σ. 13) 373. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1491/2006 του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2006, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας-Μπισάου, για την περίοδο από 16 Ιουνίου 2006 έως 15 Ιουνίου 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται-

18 785 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 279, , σ 1) 374 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1493/2006 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στα κοινοτικά, νορβηγικά και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES Ι και II απο σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 279, , σ 5) 375 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1514/2006 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του είδους σαλούβαρδοι στις ζώνες ICES V, VI και VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 280, , σ 27) 376 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1524/2006 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για τον τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45 Δ και στη Μεσόγειο απο σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 282, , σ 32) 377 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1553/2006 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το γάδο στις ζώνες ICES Ι και lib από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 287, , σ 32) 378 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1562/2006 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής

19 786 σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχέλλων, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 290, , σ. 1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2006 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 290, , σ. 6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1588/2006 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στα νορβηγικά ύδατα, νοτίως των 62 Β, από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 294, , σ. 27) 381. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1589/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν σημαία Εσθονίας, Γερμανίας, Λεττονίας, Λιθουανίας και Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 294, , σ. 29) 382. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1596/2006 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γαρίδας της Αρκτικής στη ζώνη NAFO 3L από σκάφη που φέρουν σημαία Λεττονίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 298, , σ. 3) 383. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1621/2006 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου

20 787 μπακαλιάρου στις ζώνες ICES Ha (ύδατα ΕΚ), Ilia lllb c, d (ύδατα ΕΚ) IV απο σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 300, σ 43) 384 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1631/2006 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλωσσάς στη ζώνη ICES Ilia lllb, c, d (ύδατα ΕΚ) απο σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 302, , σ 45) 385 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1641/2006 της Επιτροπής, της 6ης Νοέμβριου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη ICES Ha (ύδατα ΕΚ) και IV απο σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 308, , σ 3) 386 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1675/2006 της Επιτροπής, της 13ης Νοέμβριου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας του είδους προσφυγακι στη ζώνη ICES V b (ύδατα νήσων Φεροε) απο σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 313, , σ 3) 387 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1684/2006 της Επιτροπής, της 14ης Νοέμβριου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη ICES Ilia Skagerrak απο σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 314, , σ 22) 388 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1691/2006 της Επιτροπής, της 15ης Νοέμβριου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γάδου

21 788 στη ζώνη ICES Ilia Kattegat από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 316, , σ 10) 389 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1696/2006 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας λεμονόγλωσσας και καλκανιού στη ζώνη ICES lla (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 318, , σ 9) 390 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1706/2006 της Επιτροπής, της 16ης Νοέμβριου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μαύρου μπακαλιάρου στις ζώνες ICES lla (ύδατα ΕΚ), Ilia, lllbcd (ύδατα ΕΚ), IV απο σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 319, , σ 9) 391 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1715/2006 της Επιτροπής, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στις ζώνες ICES V, XII, XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 321, , σ 18) 392 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1716/2006 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας καραβίδας στη ζώνη ICES VIII a, b, d, e από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 321, , σ 20)

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 343, , σ. 1) 394. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1834/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου στη ζώνη ICES Vlllc, IX, Χ, CECAF (ύδατα ΕΕ) από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 354, , σ. 29) 395. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1835/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στη ζώνη ICES Vlllc, IX, Χ, CECAF (ύδατα ΕΕ) από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 354, , σ. 31) 396. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1836/2006 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου μερλούκιου στη ζώνη ICES lla (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 354, , σ. 33) 397. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1837/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για την άρση της απαγόρευσης αλιείας ρέγγας στη ζώνη ICES IVc, Vlld από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας,

23 790 όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 354, , σ. 35) 398. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1845/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στις ζώνες ICES Vb, VlaN (ύδατα ΕΚ), Vlb από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 355, , σ. 17) 399. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1846/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES lla (μη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, Villa, b, d, e, XII, XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 355, , σ. 19) 400. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1880/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας στη ζώνη NAFO 3LMNO από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364, , σ. 3) 401. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1886/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ιππόγλωσσας Γροιλανδίας στη ζώνη NAFO 3LMNO από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364, , σ. 64) 402. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1887/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί αναστολής της απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις ζώνες ICES III a, III b, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη

24 791 που φέρουν σημαία Σουηδίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 364, , σ 66) 403 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1921/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 ης 2006, σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων τα κράτη μέλη και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ 1382/91 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 403, , σ 1) 404 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1941/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 367, , σ 1) 405 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολουθησης, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 409, , σ 1) 406 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1626/94, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 409, , σ 11)

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1969/2006 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού της τιμής προσανατολισμού και της κοινοτικής τιμής παράγωγης ορισμένων προϊόντων αλιείας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 368, , σ 1) 408 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1985/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 για τις λεπτομέρειες υπολογισμού των ενισχύσεων που χορηγούνται απο τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παράγωγων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 387, σ 14) 409 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2015/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού για το 2007 και το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά σκάφη, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 384, σ 28) 410 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2027/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πρασίνου Ακρωτηρίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 414, , σ 1) 411 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2032/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό, για την αλιευτική περίοδο 2007, των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλησης των

26 793 προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L414, , σ. 58) 412. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2033/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2007, των κοινοτικών τιμών πώλησης αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L414, , σ. 66) 413. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2034/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού των τιμών αναφοράς ορισμένων αλιευτικών προϊόντων για την αλιευτική περίοδο 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της E.E..L 414, , σ. 68) 414. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2035/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 414, , σ. 72) 415. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2036/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται- (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 414, , σ. 74)

27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2037/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού της κατ' αποκοπή αξίας των προϊόντων αλιείας που αποσύρονται απο την αγορά κατά την αλιευτική περίοδο 2007, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό της χρηματικής αντιστάθμισης και της σχετικής προκαταβολής, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 414, , σ 75) 417 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 41/2007 του Συμβουλίου, της 21 ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται (Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε L 15, , σ 68)» Εγινε στις 28 Φεβρουάριου 2007 ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος /

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 21.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για καθορισμό, για το 2011 και

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει περισσότερες από 20 διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση ενός νομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 697 final 2014/0330 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 765 final 2013/0373 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας Με στόχο την προώθηση νομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου διακυβέρνησης για βιώσιμη αλιεία, την εξασφάλιση πρόσβασης στις κύριες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0192(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0192(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013 (04.06) (OR. en) 10460/13 PECHE 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.1.2015 L 22/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/104 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0037 (NLE) 7135/15 PECHE 91 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6.2.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0158 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

10082/15 ΑΣ/ριτ 1 DG F 2C

10082/15 ΑΣ/ριτ 1 DG F 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10082/15 PUBLIC 44 INF 114 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 418 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0344 (NLE) 13797/16 PECHE 400 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0097(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Αλιείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0097(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Αλιείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 21.6.2011 2011/0097(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2016 COM(2016) 396 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2017 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13334/15 COR 1 PECHE 383 DACT 146 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0104 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2015 COM(2015) 559 final/2 2015/0259 (NLE) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2015) 559 final of 10.11.2015. Concerns all language versions. Modification

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2119(INI) 26.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2003 L 289/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Νοεµβρίου 2003 για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2633η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου 2004 Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15873/04 (Presse 354) (OR. en) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2633η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 21-22 εκεµβρίου 2004 Πρόεδρος κ. Cees VEERMAN Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - 35(ΙΙΙ) του 2003. (1) θέσπισης διατάξεων, που να συνάδουν με τη Συνθήκη Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 29.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ. 2702η σύνοδος του Συµβουλίου. Γεωργία και Αλιεία. Βρυξέλλες, εκεµβρίου του Ηνωµένου Βασιλείου Τ Υ Π Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15479/05 (Presse 349) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ 2702η σύνοδος του Συµβουλίου Γεωργία και Αλιεία Βρυξέλλες, 20-22 εκεµβρίου Πρόεδρος κα Margaret BECKETT Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.7.2016 L 191/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0036(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0036(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/0036(NLE) 7.5.2015 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ολοκλήρωση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3.8.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 256/17 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουλίου 2004 για την ίδρυση περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 6/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 6/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 2015/0133 (COD) LEX 1732 PE-CONS 6/1/17 REV 1 PECHE 24 CODEC 79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997D0296 EL 01.07.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Απριλίου 1997 για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινή αλιευτική. πολιτική. σε αριθμούς. Βασικά στατιστικά δεδομένα ΕΚΔΟΣΗ Αλιειας ISSN

Η κοινή αλιευτική. πολιτική. σε αριθμούς. Βασικά στατιστικά δεδομένα ΕΚΔΟΣΗ Αλιειας ISSN Η κοινή αλιευτική πολιτική σε αριθμούς Βασικά στατιστικά δεδομένα Αλιειας ΕΚΔΟΣΗ 2012 ISSN 1830-9100 Κωδικοί χωρών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση Κράτη μέλη BE Βέλγιο BG Βουλγαρία CZ Τσεχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2002 (17.06) (OR. fr) 9250/02 PUBLIC 4 ΙΑΦΑΝΕΙΑ Θέµα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει : στο Παράρτηµα Ι, κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27102015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2005 (04.10) (OR. fr) 12520/05 PUBLIC 8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει : - στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /15 ΔΠ/σα 1 DG B LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) 13602/15 LIMITE

PUBLIC /15 ΔΠ/σα 1 DG B LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) 13602/15 LIMITE Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) 13602/15 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: LIMITE PUBLIC PV/CONS 55 AGRI 558 PECHE 408 3418 η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 134(1) του 2006

Αριθμός 134(1) του 2006 Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 134(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτιχός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001.

Συνοπτιχός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. 97(1) του 2001. Συνοπτιχός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 920 Κ.Δ.Π. 225/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 2009/0038(CNS) 27.7.2009 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα