ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξ. 18/2015 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Τπ. Γφκεζεο θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Δπξψηα. Άρθρο 1 Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο Η δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ: - Σνπ άξζξνπ 2 παξ. 12 ηνπ Ν. 2286/95. - Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ. 10 θαη 23 παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ (Απφθαζε Τπ. Δζσηεξηθψλ 11389/93) - Σηο κε αξηζκφ 55278/Δγθ. 53/93 θαη 43617/96/Δγθ. 21 εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔ. - Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηελ ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ κε αξηζκφ 2037/Δγθ. 2/07. - Σελ Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, Αλη. & Ναπηηιίαο Π1/3305/2010- ΦΔΚ 1789/ Σν αξ / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Η.Γ. - Σνπ Ν.3852/ Σνπ Ν.4250/ Σνπ Ν.4281/ Σελ αξηζ.1/19268/ απφθαζε Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ. Άρθρο 2 πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ απηή είλαη: α. - Η δηαθήξπμε β. - Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο. γ. - Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε. - Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.

2 Άρθρο 3 Πξνυπνινγηζκφο Πξνκήζεηαο Η δαπάλε απηήο ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζηεί ελδεηθηηθά ζε ,20 (κε ην ΦΠΑ 23 %). Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο Κ.Α.Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ειαζηηθψλ, αιιηψο ζα απνθιείνληαη. Άρθρο 4 Υξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 4.1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ζηηο 23/11/ , εκέξα Γεπηέξα ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Δπξψηα ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θάιαο, κε ψξα έλαξμεο παξαιαβψλ πξνζθνξψλ ηελ 9:30π.κ θαη ψξα ιήμεο πξνζθνξψλ ηελ 10:00π.κ Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κέρξη ηε πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα, ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα ζηε θάια Λαθσλίαο Σ.Κ Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δε γίλνληαη δεθηέο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (αξκφδηνο ππάιιεινο Μπισλά Αλαζηαζία & Ρσκαίνπ Αλαζηαζία) ηει , , fax ). Άρθρο 5 Γεθηνί γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηνλ δηαγσληζκφ Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε: 1. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο. 2. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 3. πλεηαηξηζκνί 4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ. Άρθρο 6 Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 6.1. Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο (Άξζξν 7 παξ. 1 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο) Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, επηπιένλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Οη Έιιελεο πνιίηεο: 1) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηδίνπ θαη απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

3 3) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001 ή αληίζηνηρν, ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφκελσλ ειαζηηθψλ. 4) Τπεχζπλε δήισζε φηη, ν πξνζθέξσλ ζα ηνπνζεηήζεη ηα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ησλ πιηθψλ. β) Οη αιινδαπνί: 1) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ελεκεξφηεηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. Δπίζεο ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά (3) & (4) ηνπ εδαθίνπ (α). γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) 2) Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο εηαηξείαο (κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο). δ) Οη ζπλεηαηξηζκνί: 1) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ελεκεξφηεηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ κοινή προζθορά: 1) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 2) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηα-πνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζν-ζηφ κεγαιχηεξν απφ 50 %. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3) Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Διιάδνο. 4) Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε

4 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο 6.3. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ ζπλεκκέλα, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. ρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.). Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Άρθρο 7 Κξηηήξην θαηαθχξσζεο - Σηκέο πξνζθνξψλ Δπηβαξχλζεηο κεηνδνηψλ Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. ηηο ηηκέο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζην ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν βαξχλεη ην Γήκν. Άρθρο 8 Φάθεινο πξνζθνξάο 8.1. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.

5 8.2. Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα (εθηφο ίζσο απφ ηα ηπρφλ επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα) Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: α) Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. β) Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 8.3 ηεο παξνχζεο. Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θαη κφλν πξνζθεξφκελα είδε. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζην ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηελ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ απηή αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δε ζα γίλνληαη δεθηέο Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άρθρο 9 Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - θαηαθχξσζε ζχκβαζε 9.1. Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν απηφ Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξεία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο εάλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην

6 δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή άιιν ηξφπν ακνηβήο Αθνχ πεξάζεη ε ψξα ηεο παξαγξάθνπ 4.1. θεξχζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο εάλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ ηελ ψξα ιήμεσο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ ιήμε ηεο ψξαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν είηε ελψπηφλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ Οη θάθεινη πξνζθνξψλ πνπ επηδφζεθαλ εκπξφζεζκα, αξηζκνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ κε ηε ζεηξά επίδνζεο Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, κε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη. β) Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαη αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο. γ) Καηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη πξηλ ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζεο απφ απηέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο έγθαηξα, κε έγγξαθν, ν ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. δ) Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ εχξεζε ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο. ε) Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο.

7 9.10. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κπνξεί λα πξνηείλεη: - Σε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηε πνζφηεηα ή κέξνο απηήο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο - Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Σν αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν αθνχ ιάβεη ππφςε ηα ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε - αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο Όηαλ ν δηαγσληζκφο απνηχρεη ή θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ θαη ε πξνκήζεηα θξίλεηαη επείγνπζα, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ θιεηζηψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ παξαπάλσ νξγάλνπ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α. Σν είδνο β. Σελ πνζφηεηα γ. Σελ ηηκή δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. ζη. Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα

8 ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηεο κε αξηζκφ 11389/93 απνθάζεηο ηνπ Τπ. Δζση α) Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γήκν ε ζρεηηθή ζχκβαζε (ή ζπκβάζεηο) πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε. β) Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α. - Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ζχκβαζεο. β. -Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. γ. - Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα. δ. - Σελ ηηκή. ε. - Σνλ ηφπν ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. ζη. - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. δ. - Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. ε. - Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. ζ. - Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. η. - Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. ηα. - Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. ηβ. - Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. ηγ. - Σελ παξαιαβή απηψλ Η ζχκβαζε γηα δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ησλ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν Δπξψηα Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. - Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. β. - Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. γ.- Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επη-βιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. δ. - Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. Άρθρο 10 Δγγπήζεηο Οη εγγχεζεηο εθδίδνλαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α' 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. πληάζζνληαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε πεξίπησζε έλσζεο, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο

9 θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. α. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο ην ΦΠΑ θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 589,00. Η εγγσηηική επιζηολή ζσμμεηοτής πρέπει να έτει ιζτύ ηοσλάτιζηον ΣΕΑΡΩΝ (4) μηνών, από ηην ημερομηνία σποβολής ηων προζθορών. Η εγγσηηική επιζηολή ζσμμεηοτής θα απεσθύνεηαι ζηο Δήμο Εσρώηα. β. Πξνζθνξά, ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ αμία, κπνξεί λα γίλεη δεθηή εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη πνζνζηφ 5% Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο α. Ο πξνκεζεπηήο/πξνκεζεπηέο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε απεπζείαο αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ, ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΠΑ. β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γ. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε κπνξεί λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε ή παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Άρθρο 11 Ιζρχο πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ρσξίο θακηά αιιαγή αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ ΔΤΡΩ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ο Γήκνο κπνξεί, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο λα παξαηείλεη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία γηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά αλψηαην φξην (3) κήλεο θάλνληάο ην γλσζηφ εγγξάθσο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Μεηά ηελ ιήςε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13.3 ηεο Τ.Α.11389/993. Άρθρο 12 Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπο.

10 Άρθρο 13 Δλζηάζεηο Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο εθαξκφδνληαη ηα εμήο: Με απφθαζε ηνπ Γήκνπ κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθε-ξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. Άρθρο 14 Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Άρθρο 15 Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο πιηθψλ Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη εληφο ΑΡΑΝΣΑ (40) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξνηάησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.

11 Άρθρο 16 Παξαιαβή ησλ πιηθψλ Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ Άρθρο 17 Υξφλνο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγ-καηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα, δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζην θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη εθηφο απφ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζην θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ επηηξνπή. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε επηηξνπή είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο Δάλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα ηφηε θαη κφλνλ ηφηε εθφζνλ παξέιζνπλ 30 εκέξεο κεηά απφ εηδηθή φριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΣΑ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν θαη φηαλ: α. Σν πιηθφ θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, άιισο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. β. Σν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλεηαη φκσο παξαιεηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηνχησλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, εθφζνλ απνθαζηζζεί παξαιαβή κε έθπησζε. Γηα ηηο δχν παξαπάλσ ξπζκίζεηο εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Η παξαπάλσ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε γηα ηελ παξαιαβή

12 θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ειέγρνπ. Σα ηπρφλ έμνδα βαξχλνπλ ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ηπρφλ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δε ιακβάλεηαη ππφςε. Άρθρο 18 Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο, επηβάιινληαη εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπνκέλνπ, απφ ην άξζξν 16 ηεο παξνχζεο, ρξφλνπ παξάηαζεο, 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2 ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ην ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, παξέρεηαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξεξρφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ, καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Άρθρο 19 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ αληηθαηάζηαζε ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ πιηθψλ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δελ

13 κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ 1/2 απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθψλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δάλ ε παξαιαβή απηή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 πξψησλ εκεξψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο απφ απηφλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Δπίζεο ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ δφζεθε δηθαίσκα παξάδνζεο ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζε ηνχησλ. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ηνπ 10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαήκεξνπ θαη εθφζνλ δελ παξαιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα επηζηξεθφκελα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνχληαη ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2.5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαζψο θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξαιάβεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο θαηά ηα ηζρχνληα Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. Άρθρο 20 Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα πιηθά ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζεο Καηά ηα ινηπά ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζε απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο κε αξηζκφ 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.

14 Άρθρο 21 Σξφπνο πιεξσκήο Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ Οη παξαπάλσ ηξφπνη πιεξσκήο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε. Άρθρο 22 Καλφλεο δεκνζηφηεηνο ηεο δηαθήξπμεο Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί άπαμ ζην ηνπηθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 θαη ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009. κάλα 13/11/2015 Ο Ανηιδήμαρτος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ.

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 27 Οθη 17 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004052218-03-22 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πεξηζηέξη: 22/03/ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξωη.: Σ.Σ.10345 ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. O Ππόεδπορ ηηρ σολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Γιαννιηζά 25-07-2012 Aπιθ. Ππυη. : 197 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑ ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2012 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, και λοιπών ζσολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Nάουσα 25-11-2015 Αρ.πρωτ.31136 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ Έρνληαο ππφςε : 1. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α72010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. ήκεξα, εκέξα. κελφο. θαη ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. ήκεξα, εκέξα. κελφο. θαη ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/143/153202/.1339 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 04 επ 17 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ηελ επηζθεπή πιηθψλ ηνπ Radar AR-51 «VACION POWER SUPPLY UNIT P/N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

72.698,72 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

72.698,72 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Καναλλάκι 11/05/2017 Απ. ππυη. 4531 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΓΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑ 70-6162.002 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Κ.Α ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΣΤΠΩΝ & ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥ/Η ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ Αξηζκ. Μειέηεο : 8/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002281726 2014-09-10

14PROC002281726 2014-09-10 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: 13851 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC002281726 2014-09-10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 15 03 2016 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 2481 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ, ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ» ςνολικοω Πποχπολογιζμοω: ,99

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ» ςνολικοω Πποχπολογιζμοω: ,99 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 34/14 ΑΡ.ΠΡΩΣ.:2204 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ «ΣΑΘΜΟΤ» Υπημαηοδψηηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ από ηα πξαθηηθά ηεο 18 ες /2016 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ******* Αρηζκός Απόθαζες: 401/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ »

ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ » ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2012 ΘΔΜΑ: «Ππομήθεια γάλακηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηος Γήμος για ηο έηορ 2012-2013» Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η κειέηε απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02Ε/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02Ε/11 ΠΡΟ : Πξφεδξν θαη Μέιε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ΚΟΙΝ: Ωο ζπλεκκέλνο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΝΩΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. Γξαθεία :Ι. Παπαξξεγνπνχινπ & Π.Π.Γεξκαλνχ Πιαηεία Κιαπζκψλνο -105 61 Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ. δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ. δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ - ΓΔΤΑΓ Αξ. Πξση. 1542 Γξεβελά 17/08/2017 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ πλεδξίαζε 28 ε ηεο 29-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 28 ε πλεδξίαζε ηεο 29-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απόθαζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/20/150595/.240/15 Φεβ 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Αξ. κειέηεο 5/2012 ηαπξφο, 10 Απξηιίνπ 2012 ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α) Σερληθή Έθζεζε Β) Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα