ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 610 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. οικ Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 25 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α ) «Οργανισμός της Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μετά τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), 5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού. 6. Το με αρ. πρωτ. 8002/ έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο ιβ του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 9 αυτού. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις») και ειδικότερα την παράγραφο 9 του άρθρου 2 και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτού. 9. Την υπ' αριθμ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» (ΦΕΚ 24/Α ). 10. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού. 11. Την αρ. οικ /16422/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας». 12. Την υπ' αριθμ. οικ /946/ (ΦΕΚ 186/ ΥΟΔΔ) απόφαση της Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )». 13. Το υπ' αριθμ / έγγραφο του ΣΑ- ΔΑΣ - ΠΕΑ, με το οποίο απεστάλη κατάλογος υποψηφίων μελών για την επιλογή ιδιωτών αρχιτεκτόνων ως μελών στα ΣΑ. 14. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. οικ /2279/ έγγραφο προς το TEE -Τμ. Ηπείρου, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.37528/ έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την ενημέρωση σχετικά με πιθανές διαφοροποιήσεις στον κατάλογο των υποψηφίων μελών. 16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ /2285/ έγγραφο προς το ΥΠΟΤ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

2 2868 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ Το υπ' αριθμ /4640/2015/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν κατάλογοι με τους αρχιτέκτονες της Περιφέρειας Ηπείρου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 18. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/54364/4734/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. 19. Το υπ' αριθμ. 298/ έγγραφο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20. Την υπ' αριθμ. οικ / «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής της Ηπείρου», προς τα μέλη TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 21. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων για την ενημέρωση και τυχόν δικές του ενέργειες. 22. Το υπ' αριθμ. 410/ έγγραφο του TEE - Τμ. Ηπείρου, με το οποίο απεστάλησαν στοιχεία των μελών του. 23. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και το ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου για την ενημέρωση των μητρώων υποψηφίων μελών ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών. 24. Την υπ' αριθμ. οικ / απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Διαπίστωση μη επάρκειας αριθμού υποψηφίων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )». 25. Το αρ. πρωτ. 924/ έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με το οποίο προτάθηκε μέλος για τη συγκρότηση των Σ.Α. 26. Το από πρακτικό κλήρωσης με το οποίο επιλέχτηκαν, μετά από κλήρωση, οι αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4030/2011, αποφασίζουμε: Α. Τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4030/2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, με την παρακάτω σύνθεση: α. Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΑΔΤ: ΑΙ ) μόνιμος υπάλληλος με Α' Βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/ νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ως πρόεδρος, με αναπληρώτριά του τη Θεοδωράκη Μαρία του Κωνσταντίνου, (ΑΔΤ: ΑΗ ), μόνιμη υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/ νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. β. Κουνάβος Δημήτριος του Αδαμαντίου (ΑΔΤ: AB ), μόνιμος υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Νεοτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Λύτρα Αλίκη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΕ ), μόνιμη υπάλληλο με Β' βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ. γ. Παπαγεωργίου Γεώργιος του Χρυσοστόμου (ΑΔΤ: AB ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Δρίγγου Ελευθερία του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονα μηχανικό. δ. Χολέβας Θεόδωρος του Ευστρατίου (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χαρίτο Ηλία του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ ) αρχιτέκτονα μηχανικό. Γραμματέας του παραπάνω συμβουλίου ορίζεται η Θεοχάρη Αγάθη του Χαριλάου (ΑΔΤ: Σ ), μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου TE Πολιτικών Μηχανικών, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της την Τσιάβου Σταυρούλα του Κων/ νου (ΑΔΤ: :ΑΜ ), υπάλληλο με Β' βαθμό, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου της Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. Β. Το παραπάνω Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής θα λειτουργεί στην έδρα της περιφερειακής ενότητας ή στο τμήμα Διοικητικού Νομού Ιωαννίνων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20 στα Ιωάννινα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση. Γ. Η θητεία των μελών είναι διετής από τη δημοσίευση της παρούσας. Δ. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ), Ε. Η λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α ), ενώ κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ), Ιωάννινα, 3 Νοεμβρίου 2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

3 Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2869 Αριθμ. οικ Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 25 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α ) «Οργανισμός της Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μετά τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), 5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού. 6. Το με αρ. πρωτ. 8002/ έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο ιβ του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 9 αυτού. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις») και ειδικότερα την παράγραφο 9 του άρθρου 2 και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτού. 9. Την υπ' αριθμ. 4/ Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» (ΦΕΚ 24/Α ). 10. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού. 11. Την αριθμ. οικ /16422/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας». 12. Την υπ' αριθμ. οικ /643/ (ΦΕΚ 126/ ΥΟΔΔ) απόφαση της Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )». 13. Το υπ' αριθμ / έγγραφο του ΣΑ- ΔΑΣ - ΠΕΑ, με το οποίο απεστάλη κατάλογος υποψηφίων μελών για την επιλογή ιδιωτών αρχιτεκτόνων ως μελών στα ΣΑ. 14. Τα υπ' αριθμ. οικ /2279/ έγγραφο προς το TEE - Τμ. Ηπείρου, ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 15. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την ενημέρωση σχετικά με πιθανές διαφοροποιήσεις στον κατάλογο των υποψηφίων μελών. 16. Το υπ' αριθμ. οικ /2285/ έγγραφο προς το ΥΠΟΤ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 17. Το υπ' αριθμ. πρωτ /4640/2015/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν κατάλογοι με τους αρχιτέκτονες της Περιφέρειας Ηπείρου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/54364/4734/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. 19. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 298/ έγγραφο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20. Την υπ' αριθμ. οικ / «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής της Ηπείρου», προς τα μέλη TEE και ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ. 21. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων για την ενημέρωση και τυχόν δικές του ενέργειες. 22. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 410/ έγγραφο του TEE - Τμ. Ηπείρου, με το οποίο απεστάλησαν στοιχεία των μελών του. 23. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και το ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου για την ενημέρωση των μητρώων υποψηφίων μελών ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών. 24. Την υπ' αριθμ. οικ / απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Διαπίστωση μη επάρκειας αριθμού υποψηφίων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )». 25. Το αρ. πρωτ. 924/ έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλα-

4 2870 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ στικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με το οποίο προτάθηκε μέλος για τη συγκρότηση των Σ.Α. 26. Το από πρακτικό κλήρωσης με το οποίο επιλέχτηκαν, μετά από κλήρωση, οι αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4030/2011, αποφασίζουμε: Α. Τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4030/2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, με την παρακάτω σύνθεση: α. Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΑΔΤ: ΑΙ ) μόνιμος υπάλληλος με Α' Βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ως πρόεδρος, με αναπληρώτριά του τη Στραπατσάκη Ελένη του Αδάμ (ΑΔΤ: ΑΗ ), μόνιμη υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. β. Μπολάνου Πηνελόπη του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ: AB ), μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Κουνάβο Δημήτριο του Αδαμαντίου (ΑΔΤ: AB ), μόνιμο υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεοτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ. γ. Λαχανά Αικατερινα - Ευαγγελία του Αγαθάγγελου (ΑΔΤ: AB ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Χαρίτο Ηλία του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ )αρχιτέκτονα μηχανικό. δ. Χολέβας Θεόδωρος του Ευστρατίου (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Λουτσιάνα - Θωμαή Παπανικολάου του Μιχαήλ (ΑΔΤ: AB ) αρχιτέκτονα μηχανικό. Γραμματέας του παραπάνω συμβουλίου ορίζεται η Θεοχάρη Αγάθη του Χαριλάου (ΑΔΤ: Σ ), μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου TE Πολιτικών Μηχανικών, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας με αναπληρώτριά της την Κορδάμπαλου Ανδριάνα του Γεωργίου (ΑΔΤ: AB ), μόνιμη υπάλληλο με Β' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Πρέβεζας, της Δ/νσης Διοίκησης της Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. Β. Το παραπάνω Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής θα λειτουργεί στην έδρα της περιφερειακής ενότητας ή στο τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Πρέβεζας της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, όπως θα ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση. Γ. Η θητεία των μελών είναι διετής από τη δημοσίευση της παρούσας. Δ. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ), Ε. Η λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α ), ενώ κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ), Ιωάννινα, 3 Νοεμβρίου 2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Αριθμ. οικ Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 25 του Ν. 4030/ 2011 (ΦΕΚ 249/Α ) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α ) «Οργανισμός της Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μετά τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), 5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού. 6. Το με αρ. πρωτ. 8002/ έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο ιβ του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 9 αυτού. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις») και ειδικότερα την παράγραφο 9 του άρθρου 2 και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτού.

5 Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Την υπ' αριθμ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» (ΦΕΚ 24/Α ). 10. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού. 11. Την αρ. πρωτ. οικ /16422/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας». 12. Την υπ' αριθμ. οικ /642/ απόφαση Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 145/ΥΟΟΔ) για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /741/ (ΦΕΚ 186/ΥΟΔΔ) απόφαση Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. 13. Το υπ' αριθμ / έγγραφο του ΣΑ- ΔΑΣ - ΠΕΑ, με το οποίο απεστάλη κατάλογος υποψηφίων μελών για την επιλογή ιδιωτών αρχιτεκτόνων ως μελών στα ΣΑ. 14. Τα υπ' αριθμ. οικ /2279/ έγγραφο προς το TEE - Τμ. Ηπείρου, ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την ενημέρωση σχετικά με πιθανές διαφοροποιήσεις στον κατάλογο των υποψηφίων μελών. 16. Το υπ' αριθμ. οικ /2285/ έγγραφο προς το ΥΠΟΤ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 17. Το υπ' αριθμ /4640/2015/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν κατάλογοι με τους αρχιτέκτονες της Περιφέρειας Ηπείρου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 18. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/54364/4734/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. 19. Το υπ' αριθμ. 298/ έγγραφο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20. Την υπ' αριθμ. οικ / «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής της Ηπείρου», προς τα μέλη TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 21. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων για την ενημέρωση και τυχόν δικές του ενέργειες. 22. Το υπ' αριθμ. 410/ έγγραφο του TEE -Τμ. Ηπείρου, με το οποίο απεστάλησαν στοιχεία των μελών του. 23. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και το ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου για την ενημέρωση των μητρώων υποψηφίων μελών ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών. 24. Την υπ' αριθμ. οικ.47573/ απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γ. Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Διαπίστωση μη επάρκειας αριθμού υποψηφίων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )». 25. Το αριθμ. 924/ έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με το οποίο προτάθηκε μέλος για τη συγκρότηση των Σ.Α. 26. Το από πρακτικό κλήρωσης με το οποίο επιλέχτηκαν, μετά από κλήρωση, οι αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4030/2011, αποφασίζουμε: Α. Τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4030/2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, με την παρακάτω σύνθεση: α. Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΑΔΤ: ΑΙ ) μόνιμος υπάλληλος με Α' Βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αν.Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια του τη Στραπατσάκη Ελένη του Αδάμ (ΑΔΤ: ΑΗ ), μόνιμη υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. β. Μπολάνου Πηνελόπη του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ: AB ), μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Κασκάνη Βασίλειο του Κων/ νου (ΑΔΤ: ΑΗ ), μόνιμο υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ. γ. Δρίγγου Ελευθερία του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Χολέβα Θεόδωρο του Ευστρατίου (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονα μηχανικό αρχιτέκτονα μηχανικό. δ. Χάριτος Ηλίας του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ )αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια του τη Λουτσιάνα - Θωμαή Παπανικολάου του Μιχαήλ (ΑΔΤ: AB ) αρχιτέκτονα μηχανικό.

6 2872 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ Γραμματέας του παραπάνω συμβουλίου ορίζεται η Καντρή Γεωργία του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΑ ), μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού- Οικονομικού του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Θεσπρωτίας της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας με αναπληρωτή της τον Γεωργάκη Χαράλαμπο του Δημητρίου (ΑΔΤ: Ρ ), υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Θεσπρωτίας του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. Β. Το παραπάνω Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής θα λειτουργεί στην έδρα της περιφερειακής ενότητας ή στο τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Θεσπρωτίας της Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, όπως θα ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση. Γ. Η θητεία των μελών είναι διετής από τη δημοσίευση της παρούσας. Δ. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ), Ε. Η λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α ), ενώ κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ), Ιωάννινα, 3 Νοεμβρίου 2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Αριθμ. οικ Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 25 του Ν. 4030/ 2011 (ΦΕΚ 249/Α ) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α ) «Οργανισμός της Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μετά τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), 5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού. 6. Το με αριθμ. 8002/ έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο ιβ του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 9 αυτού. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις») και ειδικότερα την παράγραφο 9 του άρθρου 2 και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 αυτού. 9. Την υπ' αριθμ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» (ΦΕΚ 24/Α ). 10. Τις διατάξεις του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού. 11. Την αριθμ. οικ /16422/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας». 12. Την υπ' αριθμ. οικ /641/2013 (ΦΕΚ 121/ ΥΟΔΔ) απόφαση της Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ /1211/2014 (ΦΕΚ 349/ΥΟΔΔ) απόφαση Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. 13. Το υπ' αριθμ / έγγραφο του ΣΑ- ΔΑΣ - ΠΕΑ, με το οποίο απεστάλη κατάλογος υποψηφίων μελών για την επιλογή ιδιωτών αρχιτεκτόνων ως μελών στα ΣΑ. 14. Τα υπ' αριθμ. οικ /2279/ έγγραφο μας προς το TEE - Τμ. Ηπείρου, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 15. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ για την ενημέρωση σχετικά με πιθανές διαφοροποιήσεις στον κατάλογο των υποψηφίων μελών.

7 Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το υπ' αριθμ. οικ /2285/ έγγραφό προς το ΥΠΟΤ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον ορισμό νέων εκπροσώπων για τη συγκρότηση των ΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου. 17. Το υπ' αριθμ /4640/2015/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο μας διαβιβάστηκαν κατάλογοι με τους αρχιτέκτονες της Περιφέρειας Ηπείρου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 18. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/54364/4734/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. 19. Το υπ' αριθμ. 298/ έγγραφο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20. Την υπ' αριθμ. οικ / «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής της Ηπείρου», προς τα μέλη TEE και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 21. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ιωαννίνων για την ενημέρωση και τυχόν δικές του ενέργειες. 22. Το υπ' αριθμ. 410/ έγγραφο του TEE -Τμ. Ηπείρου, με το οποίο απεστάλησαν στοιχεία των μελών του. 23. Το υπ' αριθμ. οικ / έγγραφο προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και το ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου για την ενημέρωση των μητρώων υποψηφίων μελών ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών. 24. Την υπ' αριθμ. οικ / απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα της Γ.Γ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας για τη «Διαπίστωση μη επάρκειας αριθμού υποψηφίων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α )». 25. Το αριθμ. 924/ έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με το οποίο προτάθηκε μέλος για τη συγκρότηση των Σ.Α. 26. Το από πρακτικό κλήρωσης με το οποίο επιλέχτηκαν, μετά από κλήρωση, οι αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4030/2011, αποφασίζουμε: Α. Τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4030/2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, με την παρακάτω σύνθεση: α. Παππά Αλεξία του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: AB ), μόνιμη υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρόεδρος, με αναπληρώτριά της τη Θεοδωράκη Μαρία του Κωνσταντίνου, (ΑΔΤ: ΑΗ ), μόνιμη υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας. β. Κασκάνης Βασίλειος του Κων/νου (ΑΔΤ: ΑΗ ), μόνιμος υπάλληλος με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτ. Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Μπολάνου Πηνελόπη του Θεμιστοκλή (ΑΔΤ: AB ), μόνιμη υπάλληλο με Α' βαθμό, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου. γ. Λαχανά Αικατερίνα - Ευαγγελία του Αγαθάγγελου (ΑΔΤ: AB ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Χαρίτο Ηλία του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ ) αρχιτέκτονας μηχανικός. δ. Τάσιος Δημήτριος του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονας μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χολέβα Θεόδωρο του Ευστρατίου (ΑΔΤ: ΑΕ ) αρχιτέκτονα μηχανικό. Γραμματέας του παραπάνω συμβουλίου ορίζεται η Κολιού Σπυριδούλα του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΕ ), μόνιμη υπάλληλος με Β' βαθμό, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Άρτας της Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της την Μπασδέκη Παρασκευή του Χρήστου (ΑΔΤ: Π ), μόνιμη υπάλληλο με Γ βαθμό, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Άρτας της Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας. Β. Το παραπάνω Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής θα λειτουργεί στην έδρα της περιφερειακής ενότητας ή στο τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Άρτας της Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας, όπως θα ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση. Γ. Η θητεία των μελών είναι διετής από τη δημοσίευση της παρούσας. Δ. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α ), Ε. Η λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α ), ενώ κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ), Ιωάννινα, 3 Νοεμβρίου 2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

8 2874 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΥΟΔΔ 610/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 3375/ Ορισμός μελών της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Π.Ε. Μαγνησίας έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4442/1929 «Κώδικας περί Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Εισφορών και Ναυλώσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τον A.N. Α2278/ Την από πάγια διαταγή του ΓΕΣ «Περί των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων». 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 115/1984 «Διορισμός των μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί στρατιωτικών επιτάξεων σύμφωνα με τις οποίες μεταβιβάστηκε στους κατά τόπους Νομάρχες ο διορισμός και η παράταση της θητείας των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων. 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1649/1986, σύμφωνα με τις οποίες τα Διοικητικά Δικαστήρια Στρατιωτικών Επιτάξεων μετονομάσθηκαν Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων. 5. Την από πάγια διαταγή του ΓΕΣ «Περί Συντονισμού Στρατιωτικών κα, Ναυτικών και Αεροπορικών Επιτάξεων». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2399/1996 «Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του αθρ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'). 9. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας». 10. Την πράξη 4 της του υπουργικού συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α'). 11. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α'). 12. Το με αριθμ. Φ.851.1/22/36010/Σ.5185/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γ' Σώματος Στρατού. 13. Το με αριθμ. 780/ έγγραφο του Πρωτοδικείου Βόλου. 14. Το με αριθμ / έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Βόλου, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Νομού Μαγνησίας έτους 2017, τους κατωτέρω: Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Παπαγεωργίου Ελένη του Στυλιανού, Πρωτοδίκη (ΑΔΤ: AB ). 2. Καραγιάννη Γεώργιο του Χαριλάου, Πρωτοδίκη (ΑΔΤ: AM ). 3. Αν/χη (ΠΖ-ΕΥ) Μιχαλάκη Ιωάννη του Μιχαήλ της 64ΜΕ ( ). 4. Λ/γο (ΠΖ) Γουσουτίδη Βασίλειο του Χρήστου της 64ΜΕ ( ). 5. Εβδομηντάρα Βασίλειο του Νικολάου, υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Βόλου (ΑΔΤ: ΑΗ ). Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Νέσση Μαρία του Γεωργίου, Πρωτοδίκη (ΑΔΤ: ΑΕ ). 2. Λαδιά Καλλιόπη του Σωτηρίου, Πρωτοδίκη (ΑΔΤ: Φ ). 3. Λ/γο (ΠΖ-ΕΥ) Βενιέρη Αναστάσιο του Νικολάου της 64ΜΕ ( ). 4. Υπλ/γο (ΠΖ) Παπασπύρο Στυλιανό του Βασιλείου της 64ΜΕ ( ). 5. Κόρκο Ηλία του Ιωάννη, υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Βόλου (ΑΔΤ: Ξ ). Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Καραγιάννη Εμμανουήλ του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΕ ), υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Βόλου με αναπληρωτή τον Κολέτσο Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΖ ), υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια. Βόλος, 26 Οκτωβρίου 2016 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1191 11 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα 25 11-2016 Α.Π.: 914 Φεκ: ΥΟΔΔ 720/29-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1153 26 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2015 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2455 19 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 15:22:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗ7Γ-ΤΡΨ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2833 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 217 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2327 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 307 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Υγείας 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Με την Α2α/81078/16/16.3.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4097 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 361 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημοσία δασική έκταση αειφύλλων-πλατύφυλλων, εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2181 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΗ-ΦΡ. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΦΗ-ΦΡ. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 560/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Συγκρότηση συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Φ-Ψ3Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ93Φ-Ψ3Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. 20ης Συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. 20ης Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑMΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έδρα:Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου Τόφαλος Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 480 Μποζαϊτικα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 968 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-06-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2917 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Μεσοβούνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη, ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA:Έγκριση του 1 ου / Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και

ΘEMA:Έγκριση του 1 ου / Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1724/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1724/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 30 Δεκεμβρίου 2016 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. 340932/4031 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32.264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4941 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 441 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Μεσάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο: 26610-48310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Ακύρωση της 1022/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επανυποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 374 11 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5005 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 449 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 2.783,88 τετρ. μέτρων, στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 11022/17/ΓΠ Βόλος,

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 11022/17/ΓΠ Βόλος, Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11022/17/ΓΠ Βόλος, 18-7-2017 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Έχοντας υπ όψιν: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1151 10 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 126 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2017 Τηλέφωνο : Τηλ/τυπία : Πληροφορίες : Μαρία Λαμπριανού

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2017 Τηλέφωνο : Τηλ/τυπία : Πληροφορίες : Μαρία Λαμπριανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14-03- 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 365 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Ανάκληση της υπ αριθμ. 285/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 573 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132350/11127 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή Παραλίας Πλατάνου Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1443 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 160 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102880 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στην Θέση «ΚΑΛΑΔΑ Δ.Κ. Καστού Δ. Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1110/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1110/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1110/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 67 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 89 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους ,82 (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8.

γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους ,82 (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 2046/ ΣΜΕ 4/2015 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 2046/ ΣΜΕ 4/2015 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Δ/νση : Μεσσηνίας & Δαμασκηνού Τ.Κ 16342 Ηλιούπολη Τήλ. 2109922899-2109944001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 129 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.316 τ.μ. στη θέση «Λάμνες-Σύρα-Πετρώνας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28721 26 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2666 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 224 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 2.262,42 τ.μ. στη θέση «Αγία Άννα» του Διακατεχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΘΕΜΑ: 116 o «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 256 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος που διέρχεται όμορα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -------------------- ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α 238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α 238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ: ΥΟΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έγκριση του 3 ου /21/09/2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και

ΘEMA: Έγκριση του 3 ου /21/09/2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 504 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Πουρί, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Πίνακας Διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης & Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4019 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 317 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1119 9 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 2.523,85 τετρ. μέτρων, στη θέση «Λίμνη

Διαβάστε περισσότερα