ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: FAX : Το Πανεπιστημιακό ΞΔΟΗΝΣΖ Γενικό ΓΟΑΓΑΛΑ Νοσοκομείο ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖ Ρ.Θ.: ΠΕΡΙΛΗΨ Αλεξ/πολη: 6/4/2015 Απ.Ξπωη.: 6934 ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ Ρο Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Έβπος (Φοπέαρ: Ξανεπιζηημιακό Γενικό Λοζοκομείο Αλεξανδπούποληρ) πποσωπά ζηην ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα ηος (καθώρ και ζηο ππόγπαμμα ππορ δημόζια διαβούλεςζη ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος ππόσειπος ανοικηού διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην ππομήθεια Γπαθικήρ Ύληρ & Διδών Γπαθείος (CPV ), με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή, ζε εθαπμογή και ςλοποίηζη ηος ΞΞ Ρςσόν παπαηηπήζειρ επί ηων πποδιαγπαθών, παπακαλώ όπωρ αποζηαλούν μέσπι ηην Ρεηάπηη 22/4/2015 και ώπα 14:00 εγγπάθωρ ζηη Γπαμμαηεία ηος Ξανεπιζηημιακού Γενικού Λοζοκομείος Έβπος (Ξ.Γ.Λ. Αλεξ/ποληρ), 6 ο σλμ. Αλεξανδπούποληρ Λ. Κάκπηρ, πεπιοσή «Γπαγάνα», Ρ.Θ Ξληποθοπίερ καθημεπινά, 07:00 έωρ 15:00, ζηο ηηλέθωνο ή Απμόδιορ ςπάλληλορ: Γ. Ξαπαδημηηπίος ή Ξ. Δλεςθεπιάδηρ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ Π.Γ.Λ. ΔΒΡΟΤ Γ. ΙΑΕΟΠΟΤΙΟ

2 α/α ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ - ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1 ΑΞΝΠΟΟΑΞΡΗΘΝ ΘΑΒΝΟΑΘΗ ΠΟΚΑΡΥΛ ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ 2 ΑΞΝΠΟΟΑΞΡΗΘΝ ΡΑΛΑΙΗΑ ΠΟΚΑΡΥΛ ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ 3 ΒΑΠH ΓΗΑ ΠΔΙΝΡΔΗΞ 33mm ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΠΡΑΘΔΟΖ 4 ΒΑΠΖ ΓΟΗΠΡΝ ΖΚΔΟΝΓΔΗΘΡΖ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ 5 ΒΗΒΙΗΝ ΔΟΔΡΖΟΗΝ 36Σ25CM, 200 ΦΙΙΥΛ 6 ΓΝΚA (ΠΒΖΠΡΟA) ΙΔΘH 4cm ΞΔΟΗΞΝ, ΘΑΡΑΙΙΖΙΖ ΓΗΑ ΚΝΙΒΗ. 7 ΓΗΑΦΑΛΔΗΔΠ (ΕΔΙΑΡΗΛΔΠ) ΘΟΗΘ ΚΔ ΑΛΝΗΓΚΑ ΔΞΑΛΥ, ΔΛΗΠΣΚΔΛΔΠ ΚΔ ΞΝΙΙΔΠ ΡΟΞΔΠ ΓΗΑ ΛΑ ΡΑΗΟΗΆΕΝΛ ΠΔ ΌΙΝΠ ΡΝΠ ΡΞΝΠ ΘΙΑΠΔΟ ΓΗΑ ΦΎΙΙΑ Α4. 8 ΓΗΑΦΑΛΔΗΔΠ (ΕΔΙΑΡΗΛΔΠ) ΡΞΝ L ΓΗΑ ΦΎΙΙΑ Α4. 9 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ BLANCO 4,2mm-5,00mm. 10 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΠΡΙΝ BLANCO. 11 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΓΟΝ ΚΔ ΓΗΑΙΡΗΘΝ 2x20ml (ΠΔΡ) 12 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΓΟΝ 20ml ΚΝΛΝ ΚΔ ΞΗΛΔΙΑΘΗ (ΣΥΟΗΠ ΓΗΑΙΡΗΘΝ) ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ CD-R (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ) ΚΔ ΔΘΡΞΥΠΗΚΖ ΙΔΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ (PRINTABLE) ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ INKJET ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ CD-R (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ) ΚΔ ΔΘΡΞΥΠΗΚΖ ΙΔΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ (PRINTABLE) ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ INKJET ΣΥΟΗΠ ΘΖΘΖ ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ CD-R 700MB > 52X (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ) ΣΥΟΗΠ ΘΖΘΖ 16 ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ DVD+R (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ) ΣΥΟΗΠ ΘΖΘΖ ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ DVD-R (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ) ΚΔ ΔΘΡΞΥΠΗΚΖ ΙΔΘΖ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ (PRINTABLE) ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ INKJET (ΣΥΟΗΠ ΘΖΘΔΠ) ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ DVD-R 4,7 GB > 8X (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ) ΣΥΟΗΠ ΘΖΘΖ ΔΓΓΟΑΤΗΚΝΠ ΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΠΘΝΠ DVD-R SPEED (ΡΑΣΡΖΡΑ ΔΓΓΟΑΦΖΠ) 1Σ 4X (ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ) ΣΥΟΗΠ ΘΖΘΖ ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 10,4Σ4,3mm ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΔΠ ΠΔ ΦΙΙΝ Α4 (14 ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΛΑ ΘΝΙΙΑ Α4), ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ INK-JET, LAZER. ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 30Σ70mm ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΔΠ ΠΔ ΦΙΙΝ Α4 (27 ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΛΑ ΘΝΙΙΑ Α4), ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ INK-JET, LAZER. ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 34Σ49mm ή 36Σ50mm (ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΗΘΔΡΥΛ ΑΛΑ ΞΑΘΔΡΝ) ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 36Σ60mm (ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΗΘΔΡΥΛ ΑΛΑ ΞΑΘΔΡΝ)

3 ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 40Σ60mm, ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΔΠ ΠΔ ΦΙΙΝ (ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΗΘΔΡΥΛ ΑΛΑ ΞΑΘΔΡΝ) ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 6,8Σ3,1mm ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΔΠ ΠΔ ΦΙΙΝ Α4 (24 ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΛΑ ΘΝΙΙΑ Α4), ΓΗΑ ΔΘΡΞΥΡΔΠ INK-JET, LAZER. ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 74Σ105 ή 80Σ104mm, ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΔΠ ΠΔ ΦΙΙΝ (ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΗΘΔΡΥΛ ΑΛΑ ΞΑΘΔΡΝ) ΔΡΗΘΔΡΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΙΔΘΔΠ 98Σ145mm (ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ Ν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΡΗΘΔΡΥΛ ΑΛΑ ΞΑΘΔΡΝ) 28 ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ 29 ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΡΔΡΟΑΓΗΝ ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΝ ΠΞΗΟΑΙ 30 ΘΖΘΔΠ ΣΑΟΡΗΛΔΠ ΝΞΡΗΘΥΛ ΓΗΠΘΥΛ (CD - DVD) ΚΔ ΞΑΟΑΘΟΝ (ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΔΛΝΠ ΓΗΠΘΝ) 31 ΘΑΟΚΞΝΛ ΚΞΙΔ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΓΗΑ ΓΟΑΤΗΚΝ ΠΡΝ ΣΔΟΗ ΚΔΓΔΘΝΠ Α4 (100 ΦΙΙΑ) 32 ΘΑΟΦΗΡΠΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ 26mm, ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΔΠ ΘΙΑΠΔΟ 8/34 με μησανιζμό με μπάπα για ηη ζςγκπάηηζη ηων σαπηιών, από σαπηόνι με εξωηεπική επένδςζη πλαζηικό. Λα θέποςν μεηαλλική ζσιζμή ζηο κάλςμμα πος κοςμπώνει ζηο μησανιζμό επιηςγσάνονηαρ ηη ζηαθεπόηηηα ηων κλαζέπ ζηο απσείο. Λα έσοςν μεηαλλικό δασηςλίδι ζηη πάση για εςκολία ζηη σπήζη και εηικέηα για αναγπαθή ζηοισείων. Κεηαλλική ενίζσςζη ζηη βάζη ηων κλαζέπ. Γιαθόπων σπωμάηων. ΘΙΑΠΔΟ ΓΟΑΦΔΗΝ 4/32 με μησανιζμό με μπάπα για ηη ζςγκπάηηζη ηων σαπηιών, από σαπηόνι με εξωηεπική επένδςζη πλαζηικό. Λα θέποςν μεηαλλική ζσιζμή ζηο κάλςμμα πος κοςμπώνει ζηο μησανιζμό επιηςγσάνονηαρ ηη ζηαθεπόηηηα ηων κλαζέπ ζηο απσείο. Λα έσοςν μεηαλλικό δασηςλίδι ζηη πάση για εςκολία ζηη σπήζη και εηικέηα για αναγπαθή ζηοισείων. Κεηαλλική ενίζσςζη ζηη βάζη ηων κλαζέπ. Γιαθόπων σπωμάηων. 35 ΘΙΗΞ-ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΚΑΟΔΠ 25mm. 36 ΘΙΗΞ-ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΚΑΟΔΠ 40mm. 37 ΘΝΙΙΑ ΠΔ ΠΥΙΖΛΑΟΗΝ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΟΔΠΡΖ 20ml ΞΔΟΗΞΝ 38 ΘΝΙΙΑ ΠΡΗΘ 8-10 gr ΞΔΟΗΞΝ ( ΓΗΑ ΣΑΟΡΗ, ΣΑΟΡΝΛΗ, ΠΔΙΝΦΑΛ, κ.ά.) 39 ΘΝΙΙΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ- ΓΟΑΦΖΠ ΟΗΓΔ ΓΗΦΙΙΔΠ (ΚΔΓΔΘΝΠ ΑΛΝΗΣΡΖΠ ΘΝΙΙΑΠ Α3) ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ 12Σ35Σ25 (ΟΑΣΖ*Τ*ΞΙ) ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ, FIBER, ΚΑΟΝ ΚΔ ΔΡΗΘΔΡΑ ΠΡΖ ΟΑΣΖ. ΘΝΡΗ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ 5Σ35Σ25 (ΟΑΣΖ*Τ*ΞΙ) ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ, FIBER ΚΑΟΝ ΚΔ ΔΡΗΘΔΡΑ ΠΡΖ ΟΑΣΖ. 42 ΘΒΝΗ ΑΞΝ ΞΝΙΞΟΝΞΙΔΛΗΝ ΓΗΑ ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ 10 Σ10 cm 43 ΙΑΠΡΗΣΑΘΗΑ ΓΟΑΦΔΗΝ No10-63x1.4x5mm (ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΓΟΑΚΚΑΟΗΥΛ) 44 ΙΑΠΡΗΣΑΘΗΑ ΓΟΑΦΔΗΝ Λο 8-50x1.4x1.4mm (ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΓΟΑΚΚΑΟΗΥΛ)

4 45 46 ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΚΔ ΙΔΞΡΖ ΚΡΖ ΣΟΥΚΑΡΝΠ ΚΞΙΔ (ΚΔ ΚΝΛΗΚΝ ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΔ ΚΔΡΑΙΙΝ, ΓΑΙΗ, ΞΙΑΠΡΗΘΝ, ΠΔ ΦΗΙΚ, ) ΣΟΥΚΑΡΑ ΚΞΙΔ, ΚΑΟΝ, ΘΝΘΘΗΛΝ. ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΚΔ ΣΝΛΓΟΖ ΚΡΖ ΑΛΔΜΗΡΖΙΖΠ ΓΟΑΦΖΠ ΓΗΑ ΌΙΔΠ ΡΗΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ. ΣΟΥΚΑΡΑ ΚΞΙΔ, ΚΑΟΝ, ΘΝΘΘΗΛΝ. 47 ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΑΙΝΓΟΑΦΝ - ΞΗΛΑΘΑ 48 ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΖΠ STABILO BOSS ή ιζοδύναμοι με λοξη μύηη, καηάλληλοι για απλό σαπηί, copy και fax θωηεινά σπώμαηα μεγάλη διάπκεια ανηοσήρ διάθοπα σπώμαηα. 49 ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΡΑΚΞΝΛ ΠΦΟΑΓΗΓΥΛ ΚΑΟΝ 28-30ml 50 ΚΔΙΑΛΗ ΓΗΑ ΡΑΚΞΝΛ ΠΦΟΑΓΗΓΥΛ ΚΞΙΔ 28-30ml 51 ΚΝΙΒΗΑ ΑΞΙΑ ΜΙΗΛΑ ( ΣΥΟΗΠ ΠΒΖΠΡΟΑ ) ΛΡΝΠΗΔ (ΦΑΘΔΙΝΠ) ΚΞΙΔ 37Σ27Σ8 (ΤΝΠ Σ ΞΙΑΡΝΠ Σ ΟΑΣΖ ) ΚΔ ΘΝΟΓΔΙΑ & ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΟΑΣΖ (ΣΥΟΗΠ ΑΡΗΑ) ΓΗΑ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΛΡΝΠΗΔ (ΦΑΘΔΙΝΠ) ΚΞΙΔ 48Σ40Σ8 (ΤΝΠ Σ ΞΙΑΡΝΠ Σ ΟΑΣΖ ) ΚΔ ΘΝΟΓΔΙΑ & ΞΙΑΠΡΗΘΖ ΟΑΣΖ (ΣΥΟΗΠ ΑΡΗΑ) ΓΗΑ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ & ΦΑΘΔΙΥΛ ΛΡΝΠΗΔ ΑΛΘΔΘΡΗΘΝ ΣΑΟΡΗΛΝ 25Σ35 ΚΔ ΑΡΗΑ & ΙΑΠΡΗΣΝ ΓΗΑ ΔΓΓΟΑΦΑ Α4 ΚΔ ΡΞΥΚΔΛΖ ΓΟΑΚΚΝΓΟΑΦΖΠΖ ΠΡΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ. ΛΡΝΠΗΔ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΑΠΚΑ ΓΗΑΦΑΛΔΠ ΡΝ ΞΟΥΡΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΠΟΡΑΟΥΡΖ ΔΡΗΘΔΡΑ (ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ) 56 ΜΠΡΟΑ ΚΝΙΒΗΥΛ ΚΔΡΑΙΙΗΘΖ ΑΞΙΖ ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ (ΓΗΑΘΝΟΔΡΖΠ) ΦΙΙΥΛ, ΓΝ ΡΟΞΥΛ, ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ ΚΔ ΗΠΣΟΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΡΟΞΖΚΑΡΝΠ ΈΥΠ ΦΙΙΑ. ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ (ΓΗΑΘΝΟΔΡΖΠ) ΚΔΡΑΙΙΗΘΝ, ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΡΟΞΖΚΑΡΝΠ ΈΥΠ ΦΙΙΑ. ΞΔΟΦΝΟΑΡΔΟ (ΓΗΑΘΝΟΔΡΖΠ), ΚΔ ΗΠΣΟΝ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ,ΚΔ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝΠ ΝΓΖΓΝΠ ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΡΟΞΖΚΑΡΝΠ ΈΥΠ ΦΙΙΑ. 60 ΞΗΛΔΕΔΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΔΠ (100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ) 61 ΠΔΙΝΡΔΗΞ (ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΡΑΗΛΗΑ) 15 X 33mm ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΡΞΝ BIC ΘΝΘΘΗΛΑ (ΠΡΙΝ ΚΞΗΙΗΑΠ) ΚΔ ΞΑΣΝΠ ΓΟΑΦΖΠ 1.0 mm (ΚΔ ΝΚΑΙΖ ΠΡΟΥΠΖ ΘΑΗ ΠΛΔΣΖ ΟΝΖ ΚΔΙΑΛΗΝ ) ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΡΞΝ BIC ΚΞΙΔ (ΠΡΙΝ ΚΞΗΙΗΑΠ) ΚΔ ΞΑΣΝΠ ΓΟΑΦΖΠ 1.0 mm (ΚΔ ΝΚΑΙΖ ΠΡΟΥΠΖ ΘΑΗ ΠΛΔΣΖ ΟΝΖ ΚΔΙΑΛΗΝ ) 64 ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ Λο 3 (30mm) ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΗ (Θςηίο 100 Πςνδεηήπων) 65 ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ Λο 5 (50mm) ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΗ (Θςηία 100 Πςνδεηήπων) 66 ΠΟΚΑΡΑ (ΠΟΟΑΞΡΟΑ) ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ 21/4 (No64), ΠΔ ΘΡΗΑ ΡΥΛ ΠΟΚΑΡΥΛ 67 ΠΟΚΑΡΑ (ΠΟΟΑΞΡΟΑ) ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ 23/13, ΠΔ ΘΡΗΑ ΡΥΛ ΠΟΚΑΡΥΛ

5 68 ΠΟΚΑΡΑ (ΠΟΟΑΞΡΟΑ) ΠΟΟΑΞΡΗΘΥΛ 24/6 (No26), ΠΔ ΘΡΗΑ ΡΥΛ ΠΟΚΑΡΥΛ 69 ΠΟΟΑΞΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΠΟΟΑΦΖΠ ΔΥΠ 200 ΦΙΙΑ 70 ΠΟΟΑΞΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ ΣΔΗΟΝΠ 21/4 (Λο 64 ) ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΠΟΑΦΖΠ ΈΥΠ 12 ΦΙΙΑ. 71 ΠΟΟΑΞΡΗΘΖ ΚΖΣΑΛΖ ΣΔΗΟΝΠ 24/6 ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΠΟΑΦΖΠ ΈΥΠ 25 ΦΙΙΑ. 72 ΡΑΗΛΗΑ ΘΝΙΙΖΡΗΘΖ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ Λο 50 (5cm Σ 66m ) ΘΑΡΑΙΙΖΙΖ ΓΗΑ ΘΙΔΗΠΗΚΝ ΘΗΒΥΡΗΥΛ. ΣΟΥΚΑΡΝΠ ΚΞΔΕ Ή ΓΗΑΦΑΛΖΠ. 73 ΡΑΚΞΝΛ ΠΦΟΑΓΗΓΥΛ Λο 3 74 ΡΔΡΟΑΓΗΝ 100 ΦΙΙΥΛ ΟΗΓΔ Α4 ΚΔ ΣΝΛΓΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ 75 ΡΔΡΟΑΓΗΝ 150 ΦΙΙΥΛ ΟΗΓΔ Α4 ΚΔ ΣΝΛΡΟΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ ΙΔΘΝΠ 11Σ23cm ΚΔ ΙΝΓΝΡΞΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (ΚΔ ΚΝΛΝΣΟΥΚΖ ΔΘΡΞΥΠΖ), ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ- ΠΑΘΝΙΑ ΚΞΔΕ 25 ± 2 Σ 35 ± 2 cm ΚΔ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ ΓΗΑ ΦΙΙΑ Α4. ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ- ΠΑΘΝΙΑ ΚΞΔΕ 37± 1 Σ 45 ± 1 cm ΣΥΟΗΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ. ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ-ΠΑΘΝΙΑ ΙΔΘΝΠ 25 ± 2 Σ 35 ± 2 cm ΚΔ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΖ ΡΑΗΛΗΑ ΓΗΑ ΦΙΙΑ Α4. 80 ΣΑΟΑΘΑΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ 40 CM 81 ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ 7,6Σ7,6 cm ΞΔΟΗΞΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝΗ, ΠΔ ΓΔΠΚΗΓΑ 100 ΦΙΙΥΛ, ΓΗΑΦΝΟΑ ΣΟΥΚΑΡΑ. 82 ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ 9 Σ 9 cm ΞΔΟΗΞΝ, ΠΔ ΓΔΠΚΗΓΑ ΦΙΙΥΛ ΑΞΙΑ. 83 ΣΑΟΡΝΡΑΗΛΗΔΠ ΑΟΗΘΚΝΚΖΣΑΛΖΠ ΣΑΟΡΗΛΔΠ Λο 57mm (ΚΝΛΝΦΙΙΔΠ ΠΔ ΟΝΙΙΝ) 84 ΤΑΙΗΓΗ ΓΟΑΦΔΗΝ 13 CM

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΣΩΛ ΔΗΓΩΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS Ελλάδα-Αθήνα: Καθεηήπερ 2015/S 043-073782 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Ανώηαηη ηπαηιυηική Διοίκηζη Τποζηήπιξηρ ηπαηού/διεύθςνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Ειδών Γραφείου Page 2/78 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Τιµή Φωτοαντιγραφικό Χαρτι 11 79531 XEROX ΧΑΡΤΙ RECYCLED

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του Τμήμα Γεωπγίαρ, Υποςπγείο Γεωπγίαρ, Φςζικών Πόπων και Πεπιβάλλονηορ Φπονοδιάγπαμμα Κανονιζμόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Υπνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ηεο Επηηξνπήο (Οθηψβξηνο 2011) Σπδεηήζεηο ζην Σπκβνχιην θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα