ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALMA"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALMA (ADAPTIVE LEARNING MODELS from text and ACTIVITIES) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑLMA Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ALMA µέσω της ιστοσελίδας του ΟΜΑ Α: Μ άρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σ υριδούλα-ίριδα Α. Εκµάθηση εριβάλλοντος ALMA Α.1. Γενικά η εκµάθηση της λειτουργίας του περιβάλλοντος είναι δύσκολη εύκολη A.2. Ο χρόνος που απαιτείται για την εκµάθηση του περιβάλλοντος είναι µεγάλος µηδαµινός Β. Συνο τική αξιολόγηση εριβάλλοντος ALMA Β.1. Θεωρείτε ευχάριστο το περιβάλλον ALMA; καθόλου πολύ Β.2. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος/η από την ευχρηστία του περιβάλλοντος καθόλου πολύ Β.3. Αναφέρετε ποια στοιχεία του περιβάλλοντος ALMA σας φάνηκαν περισσότερο ευχάριστα. Το ότι βαθµολογούσε τις γνώσεις του εκ αιδευόµενου, µε α οτέλεσµα να τον ροτρέ ει σε ροσ άθεια για καλύτερο βαθµό. Β.4. Αναφέρετε ποια στοιχεία του περιβάλλοντος ALMA σας ενόχλησαν ή σας δηµιούργησαν πρόβληµα Ήθελα να ε ιστρέψω στο κείµενο ώστε να το συµβουλευτώ για κά οια ερώτηση και εάν το έκανα αυτό έχανα τις α αντήσεις ου είχα δώσει σε ροηγούµενα ερωτήµατα. Β.5. Ποιες αλλαγές/τροποποιήσεις πιστεύετε ότι θα βελτίωναν το περιβάλλον. Στο link ου υ άρχει για το video το ο οίο αρουσιάζει µια ε ίδειξη λοήγησης στο εριβάλλον ALMA, να ανέβει κά οιο video, διότι τώρα είναι κενή η σελίδα στην ο οία οδηγεί. Β.6. Η γενική σας εντύπωση για το σύστηµα είναι ότι συµβάλλει στην κατανόηση µιας έννοιας στο γνωστικό αντικείµενο των «ικτύων Υπολογιστών». διευκολύνει στην αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού συµβάλλει στον αναστοχασµό του εκπαιδευόµενου συµβάλλει στη διερευνητική µάθηση συµβάλλει στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόµενου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα µαθησιακό περιβάλλον χωρίς την απαραίτητη παρουσία του εκπαιδευτή Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 1

2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα µαθησιακό περιβάλλον µε απαραίτητη την παρουσία του εκπαιδευτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα περιβάλλον αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων Γ. Η ιε αφή του Περιβάλλοντος Περιβάλλον Αλληλε ίδρασης Γ.1. Πώς κρίνετε το περιβάλλον αλληλεπίδρασης από πλευράς αισθητικής; αποκρουστικό ευχάριστο Γ.2. Ευκρίνεια των κειµένων στην οθόνη: δυσανάγνωστα ευανάγνωστα Γ.3. Η ποσότητα πληροφορίας στην οθόνη είναι: υπερβολική ικανοποιητική Γ.4. Η διάταξη των επιλογών στα µενού είναι λογική και διευκολύνει το χρήστη; ποτέ πάντοτε Γ.5. Η απόδοση έµφασης σε τµήµατα του κειµένου (π.χ. έντονοι χαρακτήρες, κεφαλαία γράµµατα) κρίνεται: Πολύ Καθόλου Χρήσιµη Χρήσιµη Γ.6. Υπάρχει συνοχή/οµοιοµορφία της διεπαφής σε όλες τις ενότητες; Μη Πλήρης οµοιοµορφία οµοιοµορφία Γ.7. Να σχολιάσετε τη διεπαφή του περιβάλλοντος ALMA: Υ άρχει οικειότητα συνέ εια, ροβλεψιµότητα στην διε αφή. Γ.8. Το περιεχόµενο των µηνυµάτων και οδηγιών που εµφανίζονται Γ.8.1. στην πληροφοριακή µορφή ανατροφοδότησης προκαλεί σύγχυση έχει σαφές νόηµα Γ.8.2. στην καθοδηγητική µορφή ανατροφοδότησης προκαλεί σύγχυση έχει σαφές νόηµα Γ στις προτιµήσεις του εκπαιδευόµενου προκαλεί σύγχυση έχει σαφές νόηµα Γ.8.4. στο γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόµενου προκαλεί σύγχυση έχει σαφές νόηµα Γ.8.5. η προτεινόµενη από το σύστηµα µαθησιακή διαδροµή προκαλεί σύγχυση έχει σαφές νόηµα Γ.9 Ποιες βελτιώσεις θα προτείνατε στη διεπαφή του περιβάλλοντος ALMA; Ίσως, να χρησιµο οιούσε ερισσότερες εικόνες.. υνατότητες & Λειτουργίες του Περιβάλλοντος ALMA (Παροχή κατάλληλου κειµένου ανάλογα µε το γνωστικό υπόβαθρο του εκπαιδευόµενου, παροχή διαφόρων µορφών ανατροφοδότησης, διάγνωση και µοντέλο εκπαιδευόµενου, προσαρµοστικότητα συστήµατος).1. Να χαρακτηρίσετε τις λειτουργίες του περιβάλλοντος ALMA ως προς τη χρησιµότητά τους: Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 2

3 Λειτουργίες Χαρακτηρισµός όσον αφορά στη χρησιµότητά τους Παροχή κειµένου ανάλογο µε το γνωστικό υπόβαθρο του εκπαιδευόµενου Παροχή Εκπαιδευτικού Υλικού πολλαπλών µορφών (Κείµενα, µελέτες περίπτωσης, πολλές δραστηριότητες ανάκλησης και συµπερασµού) Υπολογισµός Γνωστικού επιπέδου Παροχή Πληροφοριακής ανατροφοδότησης Παροχή Καθοδηγητικής ανατροφοδότησης.2. Η δυνατότητα που παρέχει το σύστηµα στον εκπαιδευόµενο να επιλέξει τις µορφές ανατροφοδότησης (π.χ. πληροφοριακή ανατροφοδότηση, καθοδηγητική ανατροφοδότηση) σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις του, πιστεύετε ότι: (επιλέξτε όσα από τα παρακάτω θεωρείτε κατάλληλα) + ενθαρρύνει τη λήψη πρωτοβουλιών ενθαρρύνει τη λήψη πρωτοβουλιών στον προχωρηµένο εκπαιδευόµενο δηµιουργεί σύγχυση + δηµιουργεί σύγχυση στον αρχάριο εκπαιδευόµενο + είναι κατάλληλη για τον προχωρηµένο εκπαιδευόµενο είναι αδιάφορη Άλλο.3. Η βηµατική αρουσίαση της ανατροφοδότησης και στην ληροφοριακή και στην καθοδηγητική ανατροφοδότηση επιτυγχάνει να προκαλέσει τον αναστοχασµό του εκπαιδευόµενου σχετικά το λάθος που έχει κάνει και να καλλιεργήσει µία διερευνητική στάση του εκπαιδευόµενου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Ειδικά στην καθοδηγητική ανατροφοδότηση..4 Η δυνατότητα αξιολόγησης των δραστηριοτήτων από το ALMA, πιστεύετε ότι επηρεάζει τον εκπαιδευόµενο ώστε να βελτιώσει την επίδοσή του;.5 Η δυνατότητα αξιολόγησης των δραστηριοτήτων από το ALMA και υπολογισµού του επιπέδου γνώσης, πιστεύετε ότι βοηθάει/ενισχύει περιπτώσεις «τυχαίας απάντησης»;.6. Το ALMA τηρεί πληροφορίες για την αλληλεπιδραστική σας συµπεριφορά κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας. Ποιες από τις ακόλουθες πληροφορίες πιστεύετε ότι είναι χρήσιµες και θα θέλατε να είναι διαθέσιµες σε εσάς µέσω του Μοντέλου Εκπαιδευόµενου; Πληροφορίες για την Αλληλε ιδραστική Συµ εριφορά του εκ αιδευόµενου Χαρακτηρισµός Γνωστικό υπόβαθρο εκπαιδευόµενου Μαθησιακό στυλ εκπαιδευόµενου Έννοιες εκπαιδευτικού υλικού και το κείµενο που µελετήθηκε για τη µάθηση αυτών. Αριθµός φορών που διαβάστηκε το προτεινόµενο κείµενο Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 3

4 Αν διαβάστηκε άλλο κείµενο εκτός από το προτεινόµενο Αριθµός φορών που διαβάστηκε το µη προτεινόµενο κείµενο ραστηριότητες που εκπονήθηκαν Αριθµός φορών εκπόνησης των δραστηριοτήτων Η σειρά µε την οποίαν µελέτησε ο εκπαιδευόµενος το εκπαιδευτικό υλικό (κείµενο, δραστηριότητες) Ο χρόνος που αφιερώνει ο εκπαιδευόµενος στη µελέτη του κειµένου Ο χρόνος που αφιερώνει ο εκπαιδευόµενος στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων Τύποι ανατροφοδότησης που µελετήθηκαν Αριθµός φορών εµφάνισης Πληροφοριακής Ανατροφοδότησης Συνιστώσες Πληροφοριακής Ανατροφοδότησης που µελετήθηκαν Αριθµός φορών εµφάνισης Καθοδηγητικής Ανατροφοδότησης Συνιστώσες Καθοδηγητικής Ανατροφοδότησης που µελετήθηκαν.7. Οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του περιβάλλοντος κινητοποιούν τον εκπαιδευόµενο να αναλάβει την ευθύνη της µάθησής του και να αναζητήσει την κατάλληλη πληροφορία ή να αναστοχαστεί τα λάθη που έχει κάνει και τις γνώσεις του ώστε να οδηγηθεί στην ορθή εκπόνηση της δραστηριότητας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Ο εκ αιδευόµενος καλείται να «µάθει» µόνος του και να βαθµολογηθεί σύµφωνα µε τις δικές του κινήσεις. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.8. Το σύστηµα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει διαφορετικό κείµενο από αυτό που του προτείνει το σύστηµα. Πόσο χρήσιµη θεωρείτε αυτή τη λειτουργία; Καθόλου, γιατί προκαλεί σύγχυση Πολύ, γιατί υποβοηθά τον εκπαιδευόµενο Eίναι ιθανό να µην του ταιριάζει το κείµενο ου του ροτείνει το σύστηµα ή να ε ιθυµεί να µελετήσει τη δεύτερη φορά διαφορετικό κείµενο για να το κατανοήσει καλύτερα..9. Το σύστηµα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να µελετά το υλικό µε διαφορετική σειρά από αυτήν που του προτείνει το σύστηµα. Πόσο χρήσιµη θεωρείτε αυτή τη λειτουργία; Καθόλου, γιατί προκαλεί σύγχυση Πολύ, γιατί υποβοηθά τον εκπαιδευόµενο Είναι σε θέση να ε ιλέγει τη δραστηριότητα ου ε ιθυµεί ανάλογα µε το βαθµό των γνώσεων και της αφοµοίωσης του αρχικού κειµένου..10. Η πρόταση πλοήγησης, που σας έκανε το σύστηµα, στο εκπαιδευτικό υλικό της κάθε έννοιας, µε βάση το γνωστικό σας υπόβαθρο (προτείνει συγκεκριµένο κείµενο ανάλογα µε το γνωστικό υπόβαθρο), διευκόλυνε Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 4

5 τη µελέτη σας; Καθόλου, γιατί προκαλεί σύγχυση Πολύ, γιατί υποβοηθά τον εκπαιδευόµενο Γιατί, ακολουθώντας ότι µου ρότεινε το σύστηµα δεν συνάντησα κανένα ρόβληµα.11. Η πρόταση πλοήγησης, που σας έκανε το σύστηµα, στο εκπαιδευτικό υλικό της κάθε έννοιας, µε βάση το µαθησιακό σας στυλ (προτείνει διαφορετική σειρά µελέτης του υλικού και εκπόνησης των δραστηριοτήτων ανάλογα µε το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευόµενου), διευκόλυνε τη µελέτη σας; Καθόλου, γιατί προκαλεί σύγχυση Πολύ, γιατί υποβοηθά τον εκπαιδευόµενο Αρκετά, αλλά για καλύτερη εξάσκηση άλλαξα τη σειρά των δραστηριοτήτων ου ήταν καθορισµένη αρχικά..12. Το σύστηµα επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τις πηγές προσαρµοστικότητας (δηλαδή ποιο κείµενο θα µελετήσει τελικά και µε ποια σειρά). Πόσο χρήσιµη θεωρείτε αυτή τη λειτουργία; Καθόλου, γιατί προκαλεί σύγχυση Πολύ, γιατί υποβοηθά τον εκπαιδευόµενο Αρκετά, µερικές φορές έκανα κά οιες τρο ο οιήσεις για να διευκολυνθώ..13. Το σύστηµα επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τη µορφή ανατροφοδότησης που προτιµά (πληροφοριακή ή καθοδηγητική). Πόσο χρήσιµη θεωρείτε αυτή τη λειτουργία; Καθόλου, γιατί προκαλεί σύγχυση Πολύ, γιατί υποβοηθά τον εκπαιδευόµενο Πολύ χρήσιµη, γιατί ανάλογα µε τη δυσκολία της ερώτησης ε έλεγα τον τύ ο της ανατροφοδότησης ου µου ταίριαζε καλύτερα..14. Πόσο πιθανός είναι ο αποπροσανατολισµός του χρήστη µέσα στο σύστηµα ; καθόλου Πολύ Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Μ ορείς εύκολα να χάσεις την ροή αυτών ου ρέ ει να κάνεις καθώς οι δραστηριότητες υ άρχουν και διάσ αρτες στα µενού (εκτός α την αριστερή στήλη.).15. Αναφέρετε ποια στοιχεία της προσαρµογής του συστήµατος σας φάνηκαν περισσότερο θετικά Η συγκεντρωµένη αριστερή στήλη ου είχε όλες τις δραστηριότητες µαζεµένες και µε τη σειρά ου ρότεινε το σύστηµα..16. Αναφέρετε ποια στοιχεία της προσαρµογής του συστήµατος σας προκάλεσαν σύγχυση Αφού έκανα την δραστηριότητα για να καταλάβω οια διαδροµή είναι ιδανική για µένα, το σύστηµα δεν µε αρότρυνε να ε ιλέξω την ε ιλογή «ιαδροµή» α το µενού για να συνεχίσω. Έτσι, στιγµιαία δεν ήξερα ού να άω για να ξεκινήσω τις δραστηριότητές µου..17. Ποιες αλλαγές/τροποποιήσεις/ πιστεύετε ότι θα βελτίωναν το σύστηµα στον τοµέα της προσαρµογής; Να ήταν λίγο ιο human-directed και ιο ε εξηγηµατικό κατά τις συνδέσεις των δραστηριοτήτων, ίσως µε κά οια συνδετικά κείµενα ή εριλήψεις µε τα κυριότερα σηµεία της κάθε δραστηριότητας..18. Θα θέλατε το σύστηµα να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά σας κατά τη διάρκεια της µελέτης σας, π.χ. ποιές σελίδες, παραδείγµατα έχετε µελετήσει, ασκήσεις-ερωτήσεις-δραστηριότητες έχετε καταθέσει, πόσο χρόνο έχετε αφιερώσει σε αυτά, αλλά και στους διάφορους τύπους υλικού (π.χ. παραδείγµατα, ασκήσεις, θεωρία, δραστηριότητες ) µε ποιά σειρά τα επισκεφθήκατε και πόσες φορές επιστρέψατε σε συγκεκριµένους τύπους υλικού για να µελετήσετε, ποιές είναι οι επιδόσεις στις έννοιες που έχετε µελετήσει; καθόλου Πολύ Θεωρείτε ότι οι παραπάνω πληροφορίες (ή ποιές από αυτές) σχετίζονται µε/επηρεάζουν: Α. τις επιδόσεις σας στις έννοιες που έχετε µελετήσει; Ναι x Όχι Β. τον τρόπο που µελετάτε; x Ναι Όχι Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 5

6 Θα σας ήταν χρήσιµη αυτή η πληροφορία;... x Ναι, για στατιστικούς λόγους και ίσως να βελτίωνα τον τρό ο µελέτης µου. Όχι Πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε να αλλάξετε τον τρόπο µελέτης σας σε περίπτωση αποτυχίας; x Ναι Όχι Θα σας ήταν χρήσιµο αν γνωρίζατε αντίστοιχα στοιχεία από την πλοήγηση άλλων εκπαιδευόµενων; Ναι x Όχι Ποια επιπλέον πληροφορία από την αλληλεπίδρασή σας µε το σύστηµα στη διάρκεια της µελέτης σας θα θέλατε να γνωρίζετε και γιατί; Αν µ ορούσε το σύστηµα ανάλογα µε τον χρόνο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και τα τελικά α οτελέσµατα, να βγάλει αυτοµατο οιηµένα κά οια συµ εράσµατα για τον τρό ο µελέτης, να ροτείνει τρο ο οιήσεις. Ε. ιδακτική Αξιο οίηση του Περιβάλλοντος ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ; Ε.1. Το περιβάλλον ALMA στο πλαίσιο ενός µαθήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί... (µπορείτε να σηµειώσετε περισσότερες από µια επιλογές): x Από τον εκπαιδευτικό ως διδακτικό εργαλείο για την παρουσίαση βασικών εννοιών του γνωστικού αντικειµένου x Από τον εκπαιδευτικό για την επανάληψη βασικών εννοιών x Από τον εκπαιδευτικό ως εργαλείο για την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας x Από τον εκπαιδευτικό για την αξιολόγηση του µαθητή x Από το µαθητή για την επανάληψη βασικών εννοιών x Από το µαθητή για εξάσκηση και πρακτική x Από το µαθητή για αυτοαξιολόγηση Από το µαθητή για εµβάθυνση σε βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειµένου x Από το µαθητή ως ένα περιβάλλον µάθησης Άλλο Ε.2. Θεωρείτε ότι το ALMA µπορεί µε κάποιο τρόπο να ενταχθεί σε ένα πρόγραµµα σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως περιβάλλον αξιολόγησης & µάθησης σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο; εν µπορεί να ενταχθεί Μπορεί να ενταχθεί ικανοποιητικά Ε.3. Θεωρείτε ότι το ALMA µπορεί µε κάποιο τρόπο να ενταχθεί σε ένα πρόγραµµα σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως περιβάλλον αξιολόγησης & µάθησης σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο; εν µπορεί να ενταχθεί Μπορεί να ενταχθεί ικανοποιητικά Ε.4. Μπορεί το ALMA να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για µάθηση..; Ε.5. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα Ε.2. Ε.4.: Ε2: Σε µικρό βαθµό ναι, αλλά ιστεύω ότι ο φοιτητής χρειάζεται µεγαλύτερο µέγεθος κειµένου και ερισσότερες δραστηριότητες. Ε3: Πολύ, ίσως όµως µε κά οιες διορθώσεις στη σαφήνεια κά οιων ερωτήσεων και κά οιων εµ λουτισµό τόσο στο κείµενο όσο και στις δραστηριότητες. Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 6

7 Ε4: Πολύ, κεντρίζει το ενδιαφέρον και ροκαλεί τον εκ αιδευόµενο να ανατρέξει σε εραιτέρω µάθηση. Ε.6. Το σύστηµα είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη ατοµική χρήση από κάθε εκπαιδευόµενο; Ε.6.1. Αρχάριους στη χρήση Η/Υ Ε.6.2. Έµπειρους στη χρήση Η/Υ Ε.6.3. Αρχάριους στο γνωστικό αντικείµενο Ε.6.4. Έµπειρους στο γνωστικό αντικείµενο Ε.7. Θεωρείτε ότι το σύστηµα είναι κατάλληλο ώστε να καλύψει πλήρως τη διδασκαλία µιας έννοιας του γνωστικού αντικειµένου µε θεωρία, παραδείγµατα, ασκήσεις, επεξηγήσεις, ερωτήσεις κ.λπ; Ε 8. Αν σας πρότειναν να επιλέξετε για να «µάθετε» µια έννοια όπως η έννοια «Αρχές ικτύων Υπολογιστών» µεταξύ της παραδοσιακής µορφής εκπαίδευσης µε διαλέξεις που συνοδεύονται από βιβλία-σηµειώσεις, κ.λπ., της εκπαίδευσης από απόσταση, όπου το εκπαιδευτικό σύστηµα που θα χρησιµοποιήσετε είναι το Μαθησιακό Περιβάλλον για κατανόηση και µάθηση από κείµενα Πληροφορικής ALMA, της παραδοσιακής µορφής εκπαίδευσης µε διαλέξεις που συνοδεύονται από βιβλία-σηµειώσεις, κ.λπ. και όπου συµπληρωµατικά θα παρέχεται πρόσβαση στο Μαθησιακό Περιβάλλον ALMA, τι θα επιλέγατε: (α) για τις προπτυχιακές και (β) τις µεταπτυχιακές σας σπουδές και γιατί; (α) την Τρίτη µορφή εκ αίδευσης γιατί ο ρο τυχιακός µαθητής χρειάζεται ακόµη την ε αφή µε τον διδάσκοντα, την καθοδήγησή του και την α ό κοντά εκ αίδευση. (β) Ο µετα τυχιακός φοιτητής µ ορεί να χρησιµο οιήσει τη δεύτερη µορφή εκ αίδευσης, διότι έχει µάθει να µελετάει µόνος του. Όµως α αραίτητη είναι η υ οβοήθησή του µε βιβλία, σηµειώσεις χωρίς όµως την αρουσία του εκ αιδευτικού. Ε.9. Άλλες παρατηρήσεις ή σχόλια για τις δυνατότητες χρησιµοποίησης του συστήµατος Σε ο οιαδή οτε εκ αίδευση µε το ανάλογο εριεχόµενο, δηλαδή ανάλογα µε την ηλικία και το ε ί εδο των εκ αιδευόµενων. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.10. Το περιεχόµενο των κειµένων και των δραστηριοτήτων είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις γνώσεις των εκπαιδευόµενων (φοιτητές Πληροφορικής Α εξαµήνου); Ε.11. Η γλώσσα και το ύφος είναι κατάλληλα.. για µαθητές: για ενήλικες: Ε.12. Το περιεχόµενο είναι επιστηµονικά σωστό; Ε.13. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και στα σύµβολα που χρησιµοποιούνται; Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 7

8 Ε.14. Είναι απαλλαγµένο από γραµµατικά και συντακτικά λάθη; Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ε.15.Οι µαθησιακοί στόχοι γίνονται φανεροί µέσα από την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα; Ε.16. Η οργάνωση του υλικού (εκπαιδευτικού υλικού και ανατροφοδότηση) είναι ευέλικτη έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να προσαρµόζει το περιεχόµενό του υλικού στις ανάγκες του; Ε.17. Είναι δυνατή η παρακολούθηση της µαθησιακής πορείας από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο; Ε.18. Πιστεύετε ότι οι λειτουργίες/δυνατότητες που παρέχονται µέσα από το σύστηµα «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Το σύστηµα ενεργο οιεί το ενδιαφέρον των µαθητών να α αντήσουν σωστά τις ερωτήσεις. Υ άρχει βαθµολογία στο τέλος και σύγκριση µε τους υ όλοι ους. Ε.19. Πιστεύετε ότι τα κείµενα που υπάρχουν στο σύστηµα «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Τα κείµενα είναι ροσαρµοσµένα στο γνωστικό υ όβαθρο του εκ αιδευόµενου έτσι ο γνώστης δεν βαριέται ενώ ο αµαθής δε "χάνεται". Ε.20. Πιστεύετε ότι οι «Μελέτες Περίπτωσης-Παραδείγµατα» που παρέχονται µέσα από το σύστηµα «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Μέσα α τα αραδείγµατα ο µαθητής κατανοεί καλύτερα την θεωρία. Ε.21. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Ενεργού Πειραµατισµού» που παρέχεται µέσα από το σύστηµα «βοηθά/προωθεί» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Η ρακτική εφαρµογή των γνώσεων είναι δείκτης της εµ έδωσης των εννοιών Ε.22. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα της «Ανάκλησης Κειµένου» «βοηθά/προωθεί» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Παρόλο ου οι ερισσότεροι µαθητές δυσκολεύονται να ανα αράγουν µε λόγια ότι µόλις έµαθαν, είναι µια διαδικασία ου τους δείχνει αν όντως θυµούνται αυτά ου διάβασαν. Ε.23. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Ερωτήσεις βασισµένες στο κείµενο» «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν το κείµενο ου µόλις Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 8

9 διάβασαν. Αυτές οι ερωτήσεις ρέ ει να γίνονται σχεδόν άντα αµέσως µετά την ανάγνωση του κειµένου. Ε.24. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Ερωτήσεις γεφυρώµατος-συµπεράσµατος» «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Οι ερωτήσεις αυτές ξεφεύγουν α ό την α λή κατανόηση αυτών ου διαβάστηκαν και ε εκτείνονται σε νέα γνώση ου αράγεται στο µυαλό του µαθητή συνδέοντας τα κοµµάτια του άζλ. Ε.25. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Ερωτήσεις αναλυτικές-συµπερασµατικές» «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Οι ερωτήσεις αυτές ξεφεύγουν α ό την α λή κατανόηση αυτών ου διαβάστηκαν και ε εκτείνονται σε άλλη γνώση ου αράγεται στο µυαλό του µαθητή αναλύοντας συτά ου έµαθε. Ε.26. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Ερωτήσεις επίλυσης προβλήµατος» «βοηθούν/προωθούν» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Η ε ίλυση ροβληµάτων οδηγεί στη δραστηριο οίηση του µαθητή στην ρακτική εφαρµογή της γνώσης. Ε.27. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Ενεργού πειραµατισµού» «βοηθά/προωθεί» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Ο µαθητής καλείται να χρησιµο οιήσει µέσα α ό αραδείγµατα ότι µόλις έµαθε. Η ρακτική εφαρµογή των γνώσεων είναι δείκτης της εµ έδωσης των εννοιών. Ε.28. Πιστεύετε ότι η δραστηριότητα «Αρχικής-Τελικής ταξινόµησης» «βοηθά/προωθεί» τη διαδικασία της µάθησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Αν και κά οιες έννοιες είναι αµφιλεγόµενες, το να ξέρει ο µαθητής ου ήταν και ου έφτασε είναι σηµαντικό. Ε.29. Το σύστηµα ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση της γνώσης µέσα από την εκπόνηση ποικίλλων µορφών δραστηριοτήτων (µελέτες περίπτωσης, ανάκλησης, συµπερασµού, επίλυσης προβλήµατος, ενεργού πειραµατισµού), ενεργοποιώντας και διατηρώντας το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου; Ε.30. Το σύστηµα ενθαρρύνει τη µάθηση µέσω διερεύνησης (λ.χ. µε προτροπές / παραινέσεις για περαιτέρω διερεύνηση); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: ε συναντήθηκαν ροτρο ές για εραιτέρω διερεύνηση Ε.31. Σε ποιο βαθµό το σύστηµα ευνοεί ή/και καλλιεργεί τη χρήση κριτικών µεθόδων σκέψης µέσα από ερωτήσεις, υποδείξεις, εκπαιδευτικό υλικό για να βελτιώσει ο εκπαιδευόµενος το βαθµό κατανόησης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες α αιτούν κριτικό τρό ο σκέψης. Η ανατροφοδότηση αρέχει υ οδείξεις και αρα οµ ές στο εκ αιδευτικό υλικό ου ολοκληρώνουν το σκο ό. Ε.32. Πιστεύετε ότι ο αναστοχασµός του εκ αιδευόµενου σχετικά µε τη µαθησιακή του ορεία Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 9

10 καλλιεργείται µέσα από Ε την παρουσίαση των επιδόσεων του στις δραστηριότητες που εκπόνησε; Ε την παρουσίαση του γνωστικού του επιπέδου όπως αυτό υπολογίζεται από τις επιδόσεις του στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων; Ε την παρουσίαση των εσφαλµένων και ελλιπών αντιλήψεων του εκπαιδευόµενου όπως αυτές υπολογίζονται µετά την ανάλυση των απαντήσεων του εκπαιδευόµενου στις δραστηριότητες; Ε τη διαφορετική σειρά παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα µε το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευόµενου; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα της Ε.33.: Οι ε ιδόσεις αίζουν σηµαντικό ρόλο, ενώ η σειρά αρουσίασης του εκ αιδευτικού υλικού ανάλογα µε το µαθησιακό στυλ του εκ αιδευόµενου καθόλου. Ε.33. Η αυτοαξιολόγηση του εκ αιδευόµενου και η ε ανεξέταση των α όψεων/γνώσεών του στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης καλλιεργείται από το σύστηµα µέσα από Ε τη δυνατότητα να παρέχονται στον εκπαιδευόµενο τα σκορ του στις δραστηριότητες που εκπόνησε; Ε τη δυνατότητα να παρέχονται στον εκπαιδευόµενο πολλαπλές µορφές ανατροφοδότησης (πληροφοριακή και καθοδηγητική) στις δραστηριότητες που εκπόνησε; Ε τη δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευόµενος να έχει πρόσβαση στο µοντέλο εκπαιδευόµενου; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα της Ε.34: Η δυνατότητα να δει ανά άσα στιγµή την ε ίδοσή του και να τη συγκρίνει µε των υ ολοί ων αρέχει το κίνητρο της ε ανεξέτασης αν είναι κάτω του µέσου όρου και µιας αντικειµενικής ά οψης για την αυτοαξιολόγησή του. Ε.34. Πιστεύετε ότι στόχος της αξιολόγησης της γνώσης του εκπαιδευόµενου από το σύστηµα είναι: Ε η ενίσχυση της επίγνωσής του σχετικά µε τις γνώσεις του ; Ε να λειτουργεί ως πηγή προσαρµοστικότητας για την παροχή κατάλληλης µονάδας ανατροφοδότησης (εκπαιδευτικό υλικό ή αναστοχαστικές ερωτήσεις) κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης; Ε η ενθάρρυνση των εκπαιδευόµενων προς την αναζήτηση και µελέτη εκπαιδευτικού υλικού; Ε η υποστήριξη των εκπαιδευόµενων στην παρακολούθηση της µάθησής τους ; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα της Ε.35.: Στόχος της αξιολόγησης της γνώσης είναι η υ οστήριξη και ενθάρρυνση των εκ αιδευόµενων στην αρακολούθηση και εξέλιξη για µελέτη του εκ αιδευτικού υλικού. Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 10

11 Ε.35. Η ενεργή και αναστοχαστική (reflective) µάθηση υποστηρίζεται από Ε την ποικιλία των δραστηριοτήτων που παρέχονται στον εκπαιδευόµενο για να τις εκπονήσει (µελέτες περίπτωσης-παραδείγµατα, δραστηριότητες ανάκλησης και συµπερασµού, επίλυσης προβλήµατος, ενεργού πειραµατισµού) Ε τη δυνατότητα που παρέχεται στον εκπαιδευόµενο να ακολουθήσει τη δική του µαθησιακή διαδροµή µέσα στο σύστηµα ανάλογα µε τις ατοµικές του προτιµήσεις; Ε µέσω της παρουσίασης των επιδόσεων του εκπαιδευόµενου στις δραστηριότητες που εκπόνησε; Ε µέσω της παρουσίασης της ανατροφοδότησης στις δραστηριότητες που εκπόνησε; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα της Ε.36.: Ο µαθητής ε ιλέγει τον τρό ο µάθησης και ελέγχει της ε ιδόσεις του έχοντας έτσι ενεργή µάθηση. Ε.36. Θα θέλατε να µελετήσετε στο µέλλον και άλλες µαθησιακές έννοιες µέσω του περιβάλλοντος ALMA Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Παρέχει κατάλληλες δραστηριότητες οι ο οίες ροκαλούν το ενδιαφέρον του µαθητή και κάνουν την µάθησή του ιο ευχάριστη και εύκολη µε αραδείγµατα. Θα ήταν ωφέλιµο να α αλειφθούν δραστηριότητες ου α αιτούν τη συµµετοχή κά οιου διορθωτή - διδάσκοντα. Ε.37. Πόσο επηρέασε η χρήση του περιβάλλοντος ALMA, τη διάθεσή σας να µάθετε µε το συγκεκριµένο τρόπο (κείµενο ανάλογο µε το γνωστικό σας υπόβαθρο, δραστηριότητες για κάθε µαθησιακό στυλ και σειρά µελέτης ανάλογη µε τις ατοµικές σας προτιµήσεις ) και άλλα θέµατα/έννοιες του ίδιου/διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου; Μπάρδης Αλέξανδρος, Τρικαλιώτη Γεωργία, Ξενάκη Σπυριδούλα-Ίριδα 11

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ υναµικές Ιστοσελίδες Ευκολία στη δηµιουργία και τη διαχείριση Προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Επαγγελµατοποίηση στον Αλφαβητισµό και Βασική Εκπαίδευση Βασικό Module στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών TRAIN - Module 4 Teacher : Joëlle ARNODO Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ KΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ Στόχοι Να εισηγηθούµε κάποιες γενικές αρχές σχεδίασης για διεπαφή χρήστη Περιγραφή διεπαφών άµεσου χειρισµού Παράγοντες που πρέπει να λάβουµε υπόψιν όταν σχεδιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: Σοφία Γεωργάκη, Μαρία Παπουλάκου, Ιωάννης Φούφουλας Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ALMA

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ΤµήµαΕφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2006 εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Αθηνά Ανδριανοπούλου ΠΕ19 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Προγραμματισμός σε Ψευδογλώσσα - Δομές Επανάληψης. Το πρόβλημα ελαστικής/ανελαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Ο προγραµµατισµός είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο, στο οποίο όµως οι µαθητές αντιµετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ» Αγαπητή σπουδάστρια, αγαπητέ σπουδαστή, Χρησιµοποίησες τον τρόπο διδασκαλίας και εκµάθησης εξ αποστάσεως που προσφέρει το µαθησιακό περιβάλλον Moodle

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Εσωτερική Αξιολόγηση. του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Εσωτερική Αξιολόγηση. του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Εσωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΑ: ΕΑΡΙΝΟ 2006-2007 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007 2008 Για την διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε κίνηση (Mobile learning) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 16/11/2016

Μάθηση σε κίνηση (Mobile learning) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 16/11/2016 Μάθηση σε κίνηση (Mobile learning) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 16/11/2016 Τι είναι το Mobile Learning? Χρήση συσκευών για σύνδεση σε εκπαιδευτική και άλλη πληροφορία Με συμμαθητές, συνεργάτες, κοινότητες, υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικός Ανα ληρωτής Καθηγητής Τµ. Μηχανολογίας, Συντονιστής ΠΑ.Κ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Γενικά για το έργο

Τακτικός Ανα ληρωτής Καθηγητής Τµ. Μηχανολογίας, Συντονιστής ΠΑ.Κ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Γενικά για το έργο ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ρ. Ηλίας Σαράφης, Τακτικός Ανα ληρωτής Καθηγητής Τµ. Μηχανολογίας, Συντονιστής ΠΑ.Κ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜ: 11Μ10 ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρή αναπηρία ΥΠΟΘΕΜΑ 1.2

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρή αναπηρία ΥΠΟΘΕΜΑ 1.2 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρή αναπηρία ΥΠΟΘΕΜΑ 1.2 Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για ενήλικες με αναπηρία 1 η Εναρκτήρια Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή

ιδακτικό Μοντέλο Περιεχόµενα ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός Ανάλυση Αναγκών Μαθητή ιδακτικό Μοντέλο ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Εποικοδοµισµός E-learning - Ορισµός ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή Εποικοδοµισµός Construct ή construction: Κατασκεύασµα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σε ποιους α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ομάδα στόχου Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (διδασκάλους, νηπιαγωγούς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2010-2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Εισαγωγικά: Το σχέδιο περιλαµβάνει τον προτεινόµενο κατάλογο υποχρεωτικών µαθηµάτων µε τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) (Το εργαλείο που προτείνεται για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, βασίζεται στο αντίστοιχο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό 15 Μαρτίου έως 11

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί;

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί; 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί; 2. Πώς ονομάζονται τα κείμενα π ου δε χρησιμοπ οιούν μόνο τη γλώσσα για να μεταδώσουν το μήνυμά τους; Ποιο άλλο μέσο εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 17 Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 Εξωτερική ποιότητα Την ποιότητα των λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Αξιολόγηση της εργασίας web1 Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα