Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση"

Transcript

1 Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

2 Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά

3 Λεπτομε ρεια απο τον Τερματικο Σταθμο ΥΦΑ Ρεβυθου σας Φωτογραφία Συμπιεστών Νέας Μεσήμβριας Επε κταση Συστη ματος Μεταφορα ς Φυσικου Αερι ου προς Αλιβε ρι Σταθμο ς Συμπι εσης στη Νε α Μεσημβρι α Θεσσαλονι κης Δευ τερη φα ση αναβα θμισης Σταθμου ΥΦΑ Ρεβυθου σας Αντιμετω πιση Κατα στασης Εκτα κτου Ανα γκης Έργα Συντη ρησης & Βελτιω σεων του ΕΣΜΦΑ Βρα βευση του ΔΕΣΦΑ στα «Environmental Awards 2013»

4 Δρ. Π. Δ. Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Αγαπητοι εργαζο μενοι, Το ξεκι νημα της νε ας χρονια ς συνοδευ εται απο ευχε ς, προσδοκι ες και στοχοθετη σεις. Ειδικα για το ΔΕΣΦΑ, το 2013 αποτελει μι α χρονια ορο σημο για την περαιτε ρω πορει α της εταιρει ας, καθω ς ε χει δρομολογηθει η ιδιωτικοποι ηση του ομι λου της ΔΕΠΑ. Ει ναι γνωστο, ο τι η εταιρει α και το ανθρω πινο δυναμικο της ε χουν δω σει επιτυχημε νες εξετα σεις τα τελευται α χρο νια με κριτη ακριβω ς τον ιδιωτικο στι βο, τον ανταγωνισμο. Ο τρο πος με τον οποι ο ο ΔΕΣΦΑ ανταποκρι θηκε στην απελευθε ρωση της αγορα ς φυσικου αερι ου αποτελει σημει ο αναφορα ς και ε χει δω σει αφορμε ς για ευμενη σχο λια για την χω ρα μας απο τις αρμο διες κοινοτικε ς υπηρεσι ες, ακο μη και σε περιο δους κατα τις οποι ες σχεδο ν κα θε τι το ελληνικο αντιμετωπιζο ταν με επιφυλακτικο τητα. Αξι ζει εδω να επισημανθου ν οι θετικε ς εξελι ξεις που ε λαβαν χω ρα το τελευται ο τρι μηνο του Κυρι αρχα, θα πρε πει να αναφερθει ο κομβικο ς ρο λος που διαδραμα τισε η εταιρει α μας κατα τη δια ρκεια της τελευται ας κρι σης εφοδιασμου φυσικου αερι ου, η οποι α αντιμετωπι στηκε χωρι ς να προκληθει οποιοδη ποτε προ βλημα στους καταναλωτε ς. Σε αυτο συνε βαλε και η λειτουργι α του Σταθμου Συμπι εσης Φυσικου Αερι ου στη Νε α Μεσημβρι α, ο οποι ος ετε θη σε λειτουργι α στο τε λος του ε τους. Ο σταθμο ς αυξα νει κατα 37% τη δυναμικο τητα των διεθνω ν διασυνδε σεων και αποτελει μια προ σθετη εγγυ ηση για τον απρο σκοπτο εφοδιασμο της χω ρας με φυσικο αε ριο. Η ασφα λεια εφοδιασμου της χω ρας με φυσικο αε ριο αποτελει το πρω τιστο με λημα του ΔΕ- ΣΦΑ οδηγω ντας στην αρχη του 2013 τη Διοι κηση της εταιρει ας να ολοκληρω σει τη διαγωνιστικη διαδικασι α της κατασκευη ς της 3ης δεξαμενη ς που περιλαμβα νεται στο ε ργο της Β αναβα θμισης του σταθμου ΥΦΑ της Ρεβυθου σας μαζι με την περαιτε ρω αυ ξηση του ρυθμου αεριοποι ησης ΥΦΑ του Σταθμου και την ενι σχυση του λιμε νος εκφο ρτωσης, με αποτε λεσμα την αυ ξηση της δυνατο τητας αποθη κευσης φυσικου αερι ου και της παροχευτικη ς ικανο τητας του Σταθμου. Το ε ργο αυτο κρι νεται εθνικη ς σημασι ας το σο για την ασφα λεια τροφοδοσι ας της χω ρας με φυσικο αε ριο και την ισορροπι α του ΕΣΜΦΑ ο σο και για την ενι σχυση

5 Αγωγός Επικοινωνίας 4 ο Τρίμηνο 2012 Δρ. Γ. Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος της θε σης της χω ρας μας στον ενεργειακο χα ρτη της Μεσογει ου αλλα και για τον ι διο το Διαχειριστη καθω ς διευρυ νονται οι μελλοντικε ς επιχειρηματικε ς δυνατο τητες του. Οι θετικε ς προοπτικε ς της εταιρει ας μας επιβεβαιω νονται απο την ενι σχυση της κερδοφορι ας του ΔΕΣΦΑ, πα νω απο 3%, το 2012, αγγι ζοντας το ποσο των ,89 ευρω (κε ρδη προ φο ρων). Η συνεχη ς ενι σχυση των κερδω ν αλλα και η απελευθε ρωση των κονδυλι ων του ΕΣΠΑ (περι που 30 εκατ. ευρω ) και της Ευρωπαι κη ς Τρα πεζας Επενδυ σεων (30 εκ. ευρω ) αποτελου ν τη στε ρεα βα ση για την απρο σκοπτη υλοποι ηση του επενδυτικου προγρα μματος του ΔΕΣΦΑ με ε ργα εθνικη ς σημασι ας. Έκανε δε εφικτη τη μει ωση των κομι στρων μεταφορα ς φυσικου αερι ου που θα ισχυ σουν απο την 1η Φεβρουαρι ου 2013, με απο φαση της ΡΑΕ που αποτελει μια ουσιαστικη υποστη ριξη στην αγορα φυσικου αερι ου στις σημερινε ς δυ σκολες οικονομικε ς συνθη κες χωρι ς να υπονομευθει η υλοποι ηση του επενδυτικου προγρα μματος του ΔΕΣΦΑ. Το 2013, η Διοι κηση στοχευ ει στην περαιτε ρω αξιοποι ηση της τεχνογνωσι ας και του ανθρω πινου δυναμικου της εταιρει ας με σω της διευ ρυνσης των μη ρυθμιζο μενων υπηρεσιω ν του ΔΕΣΦΑ, πε ραν του κορμου της δραστηριο τητας, ο πως η παροχη υπηρεσιω ν ψυ ξης στη Ρεβυθου σα και η πιστοποι ηση μετρητω ν φυσικου αερι ου. Όλα ο σα αναφε ρθηκαν ανωτε ρω αποπνε ουν μια θετικη δυναμικη για το με λλον του ΔΕΣΦΑ και των στελεχω ν του, και στο πλαι σιο της επικει μενης ιδιωτικοποι ησης, αναδεικνυ ουν την πραγματικη αξι α της εταιρει ας για την εθνικη οικονομι α και τον επιχειρηματικο κο σμο της χω ρας. Σας ευχο μαστε καλη και δημιουργικη χρονια! Με ιδιαι τερη εκτι μηση, Πάνος Δημήτριος Μαυροκέφαλος Προ εδρος Δ.Σ. Γιώργος Παπαρσένος Διευθυ νων Συ μβουλος 5

6 Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του δ τριμήνου Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι. Ο αγωγο ς διαμε τρου 20, θα τροφοδοτη σει με φυσικο αε ριο το νε ο υπο κατασκευη σταθμο ηλεκτροπαραγωγη ς της ΔΕΗ στο Αλιβε ρι, ο οποι ος προ κειται να αντικαταστη σει την παλαια μονα δα παραγωγη ς με καυ σιμο μαζου τ. Το ε ργο ει ναι κρι σιμης σημασι ας για την ανα πτυξη του δικτυ ου μεταφορα ς φυσικου αερι ου και τη σταθερο τητα του δικτυ ου ηλεκτρικη ς ενε ργειας της Νοτι ου Ελλα δας. Συγκεκριμε να το ε ργο περιλαμβα νει χερσαι ο τμη μα μη κους 57,9 χλμ. και υποθαλλα σιο τμη μα 14,2 χλμ., 5 βαλβιδοστα σια και 2 Σταθμου ς Ξεστροπαγι δων. Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την κατασκευή του έργου στη Μεγαλόπολη

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ H ε ναρξη της Εργολαβι ας για την κατασκευη του χερσαι ου τμη ματος πραγματοποιη θηκε στις και στις υπεγρα φη και ξεκι νησε η Συ μβαση για την κατασκευη του υποθαλα σσιου τμη ματος του Αγωγου, η οποι α παρουσι ασε ιδιαι τερο τεχνικο ενδιαφε ρον, δεδομε νου ο τι δεν ε χει υλοποιηθει απο το ΔΕΣΦΑ στο παρελθο ν παρο μοιο ε ργο τε τοιας κλι μακας. Η Συμβατικη ημερομηνι α ολοκλη ρωσης η ταν η Το τμη μα 1 (Section 1) του χερσαι ου τμη ματος ολοκληρω θηκε μηχανικα στις Ωστο σο λο γω ανα γκης επι σπευσης των εργασιω ν αποφασι στηκε η επιτα χυνση των εργασιω ν κατασκευη ς στο Τμη μα 2 (Section 2) με επιτευχθει σα τελικα μηχανικη ολοκλη ρωση την καθω ς επι σης και του Υποθαλα σσιου τμη ματος με επιτευχθει σα τελικα μηχανικη ολοκλη ρωση την Ήδη ε χουν υπογραφει Πρωτο κολλα Παραλαβη ς προς χρη ση και για τα δυ ο τμη ματα του Αγωγου (χερσαι ο και υποθαλα σσιο). Στις πραγματοποιη θηκε η Τελικη Συ νδεση (ΤΙΕ-ΙΝ CONNECTION) με το Σταθμο της ΔΕΗ και στις ε γινε η παροχη αερι ου προς το εργοστα σιο της ΔΕΗ. Υπενθυμι ζεται, ο τι το ε ργο που αφορα στο χερσαι ο τμη μα του Αγωγου του Αλιβερι ου, εντα χθηκε για συγχρηματοδο τηση στο πλαι σιο του ΕΣΠΑ σε ποσοστο 35% των επιλε ξιμων δαπανω ν. Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης Το ε ργο αφορα στην εγκατα σταση σταθμου συμπι εσης φυσικου αερι ου στη Νε α Μεσημβρι α Θεσσαλονι κης. Περιλαμβα νει δυ ο μονα δες συμπι εσης ισχυ ος 7,7 MW ε καστη, καθω ς και τις απαραι τητες βοηθητικε ς εγκαταστα σεις. Το ε ργο θα συμβα λει στην αυ ξηση της δυναμικο - τητας του υφιστα μενου δικτυ ου. Επι σης θα υ- πα ρξει η τεχνικη δυνατο τητα δημιουργι ας νε ων κλα δων. Το γενικο οικονομικο ο φελος απο αυτη την επε νδυση, ει ναι μεγα λο καθω ς αφενο ς διασφαλι ζει τη συνεχη τροφοδο τηση των υφισταμε νων τελικω ν καταναλωτω ν του δικτυ ου και αφετε ρου δι δει την δυνατο τητα συ νδεσης νε ων καταναλωτω ν σε νε ες περιφε ρειες της χω ρας, που ε ως ση μερα δεν ε χουν τη δυνατο τητα αντικατα στασης συμβατικω ν - και ακριβο τερων - καυσι μων. Η ημερομηνι α ε ναρξης της Συμβατικη ς περιο δου ει ναι η Οι εργασι ες κατασκευη ς των κτιρι ων α ρχισαν το Φεβρουα ριο 2010 και η ολοκλη ρωση της κατασκευη ς ε γινε την και στις ξεκι νησε η τρι μηνη λειτουργι α. Με την Α.Π. 5209/1057/Α Απο φαση του Ειδικου Γραμματε α για την Ανταγωνιστικο τητα, το ε ργο εντα χθηκε για συγχρηματοδο τηση στο πλαι σιο του ΕΣΠΑ σε ποσοστο 35% των επιλε ξιμων δαπανω ν. 7

8 Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του δ τριμήνου Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη Σκοπο ς της κατασκευη ς του Έργου ει ναι η συνεχη ς και απρο - σκοπτη τροφοδοσι α του θερμοηλεκτρικου Σταθμου ισχυ ος περι που 820 MW της ΔΕΗ στη Μεγαλο πολη με Φυσικο Αε ριο, καθω ς επι σης και των ευρυ τερων βιοτεχνικω ν / αστικω ν περιοχω ν απο τις οποι ες διε ρχεται (περιοχη Κορι νθου, περιοχη Άργους Ναυπλι ου, περιοχη Τρι πολης, περιοχη Μεγαλο πολης). Στο πλαι σιο εκπο νησης της Οριστικη ς Τοπογραφικη ς Μελε της, ε γιναν σχετικε ς συναντη σεις και σε συνεννο ηση με το ΥΠΕΚΑ, την Περιφε ρεια Πελοποννη σου και τους Δη μους Άργους Μυκηνω ν και Κορινθι ων, αποφασι στηκε τροποποι ηση της χα ραξης μη κους 60χλμ. Στις 5 Νοεμβρι ου 2012 εκδο θηκε η σχετικη Τροποποι ηση της Απο φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικω ν Όρων που αφορα σε 50 Km νε ας χα ραξης αγωγου σε Κορινθι α και Αργολι δα. Εκπονη θηκε και κατατε θηκε στις στο ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικη περιβαλλοντικη μελε τη για το κομμα τι των Εξαμιλι ων. Για λο γους ορθολογικο τερου σχεδιασμου καθω ς και κοστολογικου οφε λους του Έργου, καταργη θηκαν οι τρεις απο τους εννε α Σταθμου ς βανοστασι ων. Για την εγκατα σταση τους, εντο ς του ε τους ολοκληρω θηκε η αγορα δυ ο οικοπε δων και η παραχω ρηση δυ ο οικοπε δων απο κρατικου ς φορει ς. Στο τε λος Δεκεμβρι ου 2012 ολοκληρω θηκαν οι εργασι ες συγκολλη σεων αγωγου σε συνολικο μη - κος 26,1χλμ. και ε χει επιχωθει α- γωγο ς μη κους 17,4χλμ. Με χρι το τε λος του 2012 παρη - χθησαν ,61 με τρα σωλη να και παραδο θηκαν στον Ανα δοχο κατασκευη ς με τρα σωλη - να. Ανατε θηκε στα με σα Δεκεμβρι ου η αναθεω ρηση της Μελε της Ασφαλει ας του Έργου. Συ μφωνα με το συμβατικο χρονοδια γραμμα, το Έργο αναμε νεται να ολοκληρωθει τον Ιου νιο 2013 και να τεθει σε λειτουργι α εντο ς του 3ου τριμη νου Υπενθυμι ζεται ο τι ο ΔΕΣΦΑ ει χε αιτηθει χρηματοδο τηση 35% απο το ΕΣΠΑ, και στις 15 Μαρτι ου 2012 εγκρι θηκε η ε νταξη της πρα ξης του Έργου του Αγωγου προς Μεγαλο - πολη απο το Υπουργει ο Ανα πτυξης Ανταγωνιστικο τητας και Ναυτιλι ας (ΕΠΑΝ).

9 9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας. Η 2 η Φα ση Αναβα θμισης Σταθμου ΥΦΑ Ρεβυθου σας περιλαμβα νει μι α επιπλε ον δεξαμενη χωρητικο τητας m3 (λο γω αυτη ς της αυ ξησης του αποθηκευτικου χω ρου προβλε πεται παρα λληλα και η επε κταση των λιμενικω ν εγκαταστα σεων για να μπορου ν να δε χονται πλοι α μεγαλυ τερα ε ως m 3 Υ.Φ.Α.) και την αυ ξηση της δυναμικο τητας αεριοποι ησης ΥΦΑ απο σε m 3 LNG/h. Στις 20 Δεκεμβρι ου 2012 εγκρι θηκε απο το Δ.Σ. της εταιρει ας το Πρακτικο Αποσφρα γισης και Αξιολο γησης Φακε λου Β (Τεχνικη Προσφορα ) του διαγωνισμου, στις 24 Δεκεμβρι ου 2012 ανοι χθηκε ο Φα κελος Γ (Οικονομικη Προσφορα ) και στις 21 Ιανουαρι ου 2013 απεστα λη η επιστολη προ θεσης ανα θεσης. Παρα λληλα ξεκι νησαν οι διαδικασι ες για την προκη ρυξη των Διαγωνισμω ν παροχη ς υπηρεσιω ν Επι βλεψης και Επιθεω ρησης. Όσον αφορα στα λιμενικα ε ργα η μελε τη για τις εργασι ες θωρα κισης των παρα κτιων πρανω ν της 3 ης παραλιακη ς οδου ε χει ολοκληρωθει. Επι σης εντο ς Δεκεμβρι ου 2012 ολοκληρω θηκε η εκπο νηση της Mooring Study για το ε ργο της αναβα θμισης των λιμενικω ν εγκαταστα σεων. Στις 22/6/2012 ξεκι νησε η διαγωνιστικη διαδικασι α για την εκπο νηση της μελε της του βασικου σχεδιασμου της αναβα θμισης της αεριοποι ησης απο m 3 LNG/h σε m 3 LNG/h και στις 20 Νοεμβρι ου 2012 υπεγρα - φη η σχετικη συ μβαση. Η ανα θεση των EPC συμβα σεων για την αυ ξηση του ρυθμου αεριοποι ησης και της αναβα θμισης της δυναμικο τητας των λιμενικω ν εγκαταστα σεων αναμε νεται εντο ς του 2013 συ μφωνα με το χρονοδια γραμμα του ε ργου. 9

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του δ τριμήνου Εγκατα σταση Σταθμου M/R για την τροφοδο - τηση του Δικτυ ου Διανομη ς στην περιοχη Καλαμα κι Αγ. Θεο δωροι Ν. Κορινθι ας. Εγκατα σταση Μο νιμου Σταθμου M/R 60/19 bar για την τροφοδο τηση του Δικτυ ου Διανομη ς της ευρυ τερης περιοχη ς των Τρικα λων. Εγκατα σταση Μο νιμου Σταθμου M/R 60/19 bar για την τροφοδο τηση του Δικτυ ου Διανομη ς της ευρυ τερης περιοχη ς της Καρδι τσας. Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στον Σταθμο της Δ.Ε.Η. στο Αλιβε ρι. Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στο Σταθμο της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλο πολη. Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στη Θι σβη Βοιωτι ας για την τροφοδο τηση του Σταθμου Ηλεκτροπαραγωγη ς της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.». Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου για την τροφοδο τηση του Σταθμου Ηλεκτροπαραγωγη ς της «PROTERGIA» («ENDESA HELLAS») στον Άγιο Νικο λαο Βοιωτι ας Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στους Αγι ους Θεοδω ρους Κορινθι ας MOTOR OIL B για την τροφοδο τηση του Σταθμου Ηλεκτροπαραγωγη ς KORINTHOS POWER.

11 ΡΓΩΝ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Αγωγο ς Φυσικου Αερι ου Υψηλη ς Πι εσης ΜΑΥΡΟ- ΜΑΤΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Αναβα θμιση Συστη ματος Σταθερω ν Επικοινωνιω ν ΕΣΦΑ Στρυμονοχω ρι - 2 η Αναβα θμιση ΜΣΣ Μα νδρα ΕΛΠΕ Ελευσι νας Αγωγο ς Υ.Π. Φυσικου Αερι ου Αναβα θμιση Συστη ματος Εξοπλισμου SCADA πεδι ου Βαλβιδοστασι ων ΕΣΦΑ Εγκατα σταση 2 Μ Σταθμω ν στο ΣΑΛΦΑ Α. Λιοσι ων & ΣΑΛΦΑ Ανθου σας Επε κταση & Αναβα θμιση Μετρητικω ν Σταθμω ν Θεσσαλονι κης & Οινοφυ των Επε κταση Τηλεπικοινωνιακω ν Συστημα των και Συστη ματος SCADA στους Κλα δους Αλιβερι ου και Μεγαλο πολης Αναβα θμιση Ηλεκτρολογικου & Ηλεκτρονικου Ε- ξοπλισμου, Συστη ματος Τιμολο γησης & Εξοπλισμου SCADA σε M/R Σταθμου ς Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Τεχνική Υποστήριξη σε Αιτήματα/ Ερωτήσεις/Εξαγωγή Αποτελεσμάτων, που αφορούν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ O Δ.Ε.Σ.Φ.Α. πα ντα κοντα στις εξελι ξεις της τεχνολογι ας ε χει αναπτυ ξει με σω του Τμη ματος Χαρα ξεων & Τοπογραφικω ν Μελετω ν της Διευ - & Μελετω ν Ασφαλει ας ε να Γεωγραφικο Συ στημα Πληροφοριω ν (G.I.S.) με σκοπο την πλη ρη καταγραφη της περιουσι ας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α, η ο- ποι α αφορα τα δι κτυα αγωγω ν υψηλη ς πι εσης συμπεριλαμβανομε νων των βανοστασι ων και κτηματολογικω ν πληροφοριω ν, ει τε για ιδιοκτησι ες του Δ.Ε.Σ.Φ.Α, ει τε για ιδιοκτησι ες τρι των επι των οποι ων ε χουν κατασκευαστει οι αγωγοι. Η γεωγραφικη πληροφορι α που καταχωρη θηκε αφορα την απεικο νιση επι χα ρτου ο λων των α- γωγω ν του δικτυ ου Ε.Σ.Φ.Α. και με σω ηλεκτρονικη ς διευ θυνσης (intranet) ει ναι προσβα σιμη σε ο λο το προσωπικο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Η περιγραφικη πληροφορι α που καταχωρη θηκε στη βα ση δεδομε νων αφορα την καταγραφη ο λων των στοιχει ων του δικτυ ου, τα οποι α ει ναι ει τε τεχνικα (δια μετροι αγωγω ν, υλικο, συγκολλη σεις, κ.λ.π). ει τε νομικα (συμβα σεις που εκτελε στηκαν τα ε ργα, συμβο λαια αγορω ν κ.λ.π) ει τε κτηματολογικα (κτηματολογικοι πι νακες ιδιοκτητω ν επι των ιδιοκτησιω ν των οποι ων ε χουν εγκατασταθει οι αγωγοι ). θυνσης Χαρα ξεων, Τοπογραφι ας, Περιβα λλοντος 11

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε Το συ στημα ε χει στηριχθει σε δυ ο υπολογιστε ς του Τμη ματος Χαρα ξεων & Τοπογραφικω ν Μελετω ν. Ο ε νας απο τους δυ ο θα ε χει την δυνατο τητα να λειτουργει σαν Application Server, ο που ε χει εγκατασταθει το λογισμικο «Arc/Gis Server» και με σω αυτου δυ νανται να ε χουν προ σβαση οι χρη - στες (εργαζο μενοι του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.). Ο δευ τερος ε χει εγκατεστημε νο τον ArcGIS (Arc Info) και χρησιμοποιει ται σαν εργαλει ο σχεδιασμου της Βα σης Δεδομε νων ο που θα υπα ρχει η δυνατο τητα να γι νεται η εισαγωγη (input), επεξεργασι α (editing) δεδομε νων, η απα ντηση στα αιτη ματα διαφο ρων συναδε λφων (με σω της εξαγωγη ς στοιχει ων) και απαντη σεις στα γρα μματα τρι των. Ο Server υποστηρι ζεται ως κομβικο σημει ο απο τον Κεντρικο Server του Δ.Ε.Σ.Φ.Α και θα λαμβα - νει απο την Διευ θυνση Πληροφορικη ς I.P Address (Internet Protocol), με σω του οποι ου ο λοι οι χρη - στες θα επικοινωνου ν μαζι του. Προς α μεση ψηφιοποι ηση ει ναι 265 χιλιο μετρα τα οποι α αφορου ν τους κλα δους Θι σβης, Αλιβερι ου (με την παρα δοση των As Built αρχει ων). Η Μεγαλο πολη θα ψηφιοποιηθει με το πε ρας της κατασκευη ς του ε ργου καθω ς και ο ποιο α λλο ε ργο κατασκευαστει στο με λλον (π.χ. Μαντου δι, Ε.Λ.Π.Ε.) θα ενταχθει στο προ γραμμα προς ψηφιοποι ηση. Επι σης, ο Server ευρι σκεται σε online επικοινωνι α με σω του e-b με το Τμη μα Διαχει ρισης Τεχνικω ν Εγγρα φων (D.C.C) για την συ νδεση του με τις πληροφορι ες που ει ναι η δη ψηφιακα καταχωρημε νες στην βα ση δεδομε νων του D.C.C. Με χρι ση μερα ε χουν ψηφιοποιηθει και εισαχθει στο G.I.S χλμ. του κυ ριου αγωγου και των κλα δων Οινοφυ των, Βο λου, Πλατε ως, Θεσσαλονι κης, Κερατσινι ου Ι/ΙΙ, Λαυρι ου, Καβα λας, Κομοτηνη ς, Κομοτηνη ς Αλεξ/πολης, Αλεξ/πολης Κη - πων, Τρικα λων, Αντικυ ρων, Μεγα ρων, Αγ. Θεοδω - ρων, Marin Crossing Αγ. Τρια δας. Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την κατασκευή του έργου στη Μεγαλόπολη

13 ΡΓΩΝ Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Βασικός Σχεδιασμός Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης σε νομούς της Πελοποννήσου Αφορα μελε τη που εκπονη θηκε στα πλαι σια της συ μβασης 1841/12 με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Το αντικει μενο της μελε της αφορου σε: στην εκτι μηση φορτι ων αιχμη ς, στην ανα λυση και διαστασιολο γηση δικτυ ων διανομη ς φ.α. στην επιλογη ο δευσης αγωγω ν και θε σεων Μετρητικω ν σταθμω ν τομε ων στην εκτι μηση κο στους εγκατα στασης δικτυ - ων διανομη ς και στον ε λεγχο κο στους/οφε λους για τα επικρατε στερα σενα ρια ανα πτυξης προκειμε νου να τροφοδοτηθου ν με φυσικο αε ριο 5 πο λεις της Πελοποννη σου (Λουτρα κι, Κο ρινθος, Άργος, Ναυ πλιο και Τρι πολη). Η μελε τη εκπονη θηκε απο την Διευ θυνση Ανα πτυξης και Ωρι μανσης Έργων της ΔΔΕ το χρονικο δια - στημα απο ε ως (3 μη νες) και η δη ε χει παραληφθει απο τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς ΔΕΠΑ Αφορα υπηρεσι ες Τεχνικου Συμβου λου ε ργων Δικτυ ων Διανομη ς φυσικου αερι ου που παρε χονται στη ΔΕΠΑ, συ μφωνα με τη συ μβαση SLA 0041/11 η οποι α ανανεω νεται αυτο ματα ετησι ως. Ενδεικτικα αναφε ρουμε υπηρεσι ες σε θε ματα σχεδιασμου, κοστολο γησης ε ργων, κτηματολογι ων, παγι ων, τεχνικου αρχει ου κλπ. Επε κταση δικτυ ων πο λεων στα Ψαχνα Ευβοι ας Ολοκλη ρωση του ε ργου κατασκευη ς δικτυ ων διανομη ς στην περιοχη Αγι ων Θεοδω ρων- Καλαμακι ου στο Ν. Κορινθι ας. Επι σης παρασχε θηκαν υπηρεσι ες κτηματογρα φησης, εκπο νησης περιβαλλοντικω ν μελετω ν, ε κδοσης αδειω ν και παρακολου θησης των ε ργων. Στη δια ρκεια του 2012 ενδεικτικα, ε γινε ο βασικο ς σχεδιασμο ς και η ε κδοση τευχω ν δημοπρα - τησης για: 13

14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Στοιχεία Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για το 2012 Το 2012 παρελη φθησαν συνολικα 29 Φορτι α ΥΦΑ και συνολικα m 3 ΥΦΑ. H περι οδος αιχμη ς για το σταθμο η ταν οι μη νες Ιανουα ριος- Φεβρουα ριος- Μα ρτιος. Την περι οδο αυτη παρελη φθησαν 12 φορτι α ΥΦΑ δηλαδη το 40% της συνολικη ς ποσο τητας ΥΦΑ που εγχυ θηκε στην εγκατα σταση ο λο το ε τος. Ο με σος ο ρος αποθηκευμε νου ΥΦΑ στις δεξαμενε ς κυμα νθηκε μεταξυ m JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT 2012 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC LNG treated(m3) CARGO (m3) NOV DEC Η συνολικη ποσο τητα ΥΦΑ που επεξεργα στηκε ο σταθμο ς η ταν m 3. Το 98,43% στα λθηκε στο δι κτυο και ποσοστο 1,57% καταναλω θηκε στο σταθμο ( ιδιοκατανα λωση ). Η συνολικη ποσο τητα αεριοποιημε νου ΥΦΑ που εγχυ θηκε στο ΕΣΜΦΑ η ταν 1,203 bcm. Διαχείριση Αεριοποιημένου ΥΦΑ 0,85% 98,43% 0,72% 0,69% 0,03% Sendout CHP Losses SCV

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Για την αεριοποι ηση του ΥΦΑ απαιτη θηκε το σο ηλεκτρικη ο σο και θερμικη ενε ργεια. Οι πηγε ς θερμικη ς ε- νε ργειας που χρησιμοποιου νται στο σταθμο ει ναι το θαλασσινο νερο, το ζεστο νερο απο τη μονα δα συμπαραγωγη ς καθω ς και το ζεστο νερο απο τους SCVs με καυ ση ΦΑ. Ποιοτική ανάλυση Ενέργειας για αεριοποίηση ΥΦΑ Electric 65% Thermal(gas) Thermal(hot water) 23% 2% 10% Thermal (sea water) Ο Σταθμο ς παρε μεινε κλειστο ς σε ποσοστο της τα ξης του 9,1% επι του συνολικου ετη σιου χρο νου. Ο συντελεστη ς απωλειω ν ακολουθει περι οδο ανα λογη με την αντι στοιχη περι οδο shut down. 300 shut down (Hours) %Losses coef JAN FEB MAR APR MAY JU N JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 15

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Στοιχεία Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για το 2012 Η Μονα δα συμπαραγωγη ς ηλεκτρισμου και θερμο τητας της εγκατα στασης ΥΦΑ λειτου ργησε για το 2012 στο 40% της συνολικη ς της δυναμικο τητας με βαθμο απο δοσης 87,4%. Η συνολικη παραχθει σα ενε ργεια α- νη λθε σε MWh ηλεκτρικη και MWh θερμικη.

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Αναφορικα με την παροχη υπηρεσιω ν προ σβασης στο Εθνικο Συ στημα Μεταφορα ς, η Διευ θυνση Εμπορι ας Ρυθμιζο μενων Υπηρεσιω ν: εξε τασε δεκαεννια (19) αιτη ματα για την παροχη Υπηρεσιω ν Μεταφορα ς Φυσικου Αερι ου και προχω - ρησε στη συ ναψη ισα ριθμων νε ων Συμβα σεων για την Παροχη Υπηρεσιω ν Μεταφορα ς προχω ρησε σε ει κοσι (20) αναθεωρη σεις Συμβα σεων Μεταφορα ς και Συμβα σεων Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ Σε σχε ση με το αντι στοιχο τρι μηνο του 2011, ο αριθμο ς των Συμβα σεων που υπεγρα φησαν για την παροχη Υπηρεσιω ν Μεταφορα ς Φυσικου Αερι ου, καθω ς και ο αριθμο ς των αναθεωρη σεων Συμβα σεων Μεταφορα ς και Συμβα σεων Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ καταγρα φεται σαφω ς αυξημε νος. 17

18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Η Δεσμευμε νη Μεταφορικη Ικανο τητα Παρα δοσης, κατα το τε ταρτο τρι μηνο του Έτους 2012, στα Σημει α Εισο δου Σιδηρο καστρο και Κη ποι παρε μεινε αμετα βλητη και σχεδο ν ι ση με το αντι στοιχο τρι μηνο του Έτους Σε ο,τι αφορα στο Σημει ο Εισο δου Αγ. Τρια δα το τε ταρτο τρι μηνο του 2012 παρατηρη θηκε αυ ξηση της Δεσμευμε νης Μεταφορικη ς Ικανο τητας Παρα δοσης κατα περι που 20% σε σχε ση με το αντι στοιχο τρι μηνο του Έτους Επιπλε ον: εξετα σθηκαν και διεκπεραιω θηκαν αιτη ματα Τροποποι ησης του Τελικου Μηνιαι ου Προγρα μματος ΥΦΑ (Επαναπροσδιορισμο ς Χρο νου Εκφο ρτωσης και Ποσο τητας ΥΦΑ & πραγματοποι ηση Μη Προγραμματισμε νων Εκφορτω σεων) εξετα σθηκαν και διεκπεραιω θηκαν Συναλλαγε ς ΥΦΑ μεταξυ των Χρηστω ν ΥΦΑ οι οποι ες κατα το πλει στον συνοδευ ονταν απο εκχωρη σεις αποθηκευτικου χω ρου εγκρι θηκε εκχω ρηση Δεσμευμε νης Μεταφορικη ς Ικανο τητας σε Σημει ο Εξο δου του ΕΣΜΦΑ ανακοινω θηκε στην ιστοσελι δα του Διαχειριστη η δημιουργι α του νε ου Σημει ου Εξο δου στο Αλιβε ρι Ευβοι ας με την ονομασι α «ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ)». Στελε χη της Διευ θυνσης Εμπορι ας Ρυθμιζο μενων Υπηρεσιω ν συμμετει χαν ενεργα στη διαμο ρφωση του υπο αναθεω ρηση σχεδι ου Κω δικα και στην κατα ρτιση του Σχεδι ου Αντιμετω πισης Εκτα κτων Αναγκω ν και Διαχει ρισης Κρι σεων.

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η Διευ θυνση Ρυθμιζο μενων υπηρεσιω ν με τη βοη θεια του οι κου The Brattle Group προετοι μασε ειση γηση σχετικα με τον προσδιορισμο του Τε λους Ασφα λειας Εφοδιασμου της ελληνικη ς αγορα ς, η οποι α υποβλη - θηκε προς ε γκριση στη Ρυθμιστικη Αρχη Ενε ργειας. Κατα το τρι μηνο Οκτωβρι ου Δεκεμβρι ου 2012: Απεστα λη αναφορα Παραγωγη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας απο τη μονα δα ΣΥΘΗΑ Ρεβυθου σας προς τον ΛΑΓΗΕ που αφορου σε τους εν λο γω Μη νες. Έλαβε χω ρα σε Μηνιαι α Βα ση η Τιμολο γηση Μακροχρο νιων & Βραχυχρο νιων Συμβα σεων Μεταφορα ς και Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ. Έλαβε χω ρα η Εκκαθα ριση των Βραχυχρο νιων Συμβα σεων Μεταφορα ς Τ-0067, Τ-0069, Τ-0070, T και T-0074 λο γω λη ξης αυτω ν. Πιστοποιη θηκαν οι Χρεω σεις Αερι ου Εξισορρο πησης στο ΕΣΜΦΑ (συ μφωνα με την 491/2012 Συ μ- βαση Προμη θειας Αερι ου Εξισορρο πησης). Πιστοποιη θηκαν οι Χρεω σεις Αερι ου Λειτουργι ας στο ΕΣΜΦΑ συ μφωνα με την Συ μβαση 490/2012. Υπολογι στηκαν και εκδο θηκαν οι διορθωτικοι Υπολογισμοι των Χρεω σεων Ημερη σιας Έλλειψης Εξισορρο πησης Φορτι ου για κα θε Χρη στη του ΕΣΜΦΑ, σε εφαρμογη των οριζομε νων στην υπ' αριθμ. 869/2012 (ΦΕΚ Β 3074/ ) Απο φαση της ΡΑΕ, για τον υπολογισμο του κο στους εξισορρο πησης φορτι ου του ΕΣΜΦΑ και του τρο που κατανομη ς αυτου στους Χρη στες Μεταφορα ς για το Έτος Με την εν λο γω Απο φαση τροποποιη θηκε η μεθοδολογι α υπολογισμου της Ημερη σιας Τιμη ς Αερι ου Εξισορρο πησης για το συ νολο του ε τους

20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Στο πλαι σιο των αρμοδιοτη των τους οι εμπλεκο - μενες οργανωτικε ς μονα δες της Διευ θυνσης παρακολου θησαν την ομαλη εκτε λεση των Συμβα σεων Μεταφορα ς και Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ ενημερω νοντας τους Χρη στες σχετικα με την παραβι αση των συμβατικω ν τους υποχρεω σεων και επιβα λλοντας προ στιμα, ο ταν κα τι τε τοιο κρι θηκε αναγκαι ο για τη διασφα λιση της ομαλη ς λειτουργι ας του Εθνικου Συστη ματος Φυσικου Αερι ου, στο πλαι σιο των οριζομε νων στον Κω δικα Διαχει ρισης ΕΣΦΑ. Στο πλαι σιο των οριζομε νων του Κανονισμου Μετρη σεων ενημερω θηκαν οι ενδιαφερο μενοι Χρη - στες για τις βαθμονομη σεις των Μετρητικω ν Συστημα των Σταθμω ν και τους κοινοποιη θηκαν τα αποτελε σματα αυτω ν. Επι σης, πραγματοποιη θηκε σειρα συναντη σεων με δυνητικου ς Χρη στες του ΕΣΦΑ, προκειμε νου να εξηγηθει η εφαρμογη του ισχυ οντος ρυθμιστικου πλαισι ου της αγορα ς Φυσικου Αερι ου και να απαντηθου ν σχετικα ερωτη ματα των ενδιαφερομε νων. Εκπονη θηκε ο Πρου πολογισμο ς των Εσο δων των Ρυθμιζο μενων Υπηρεσιω ν του ΔΕΣΦΑ για το Έτος 2013 και πραγματοποιη θηκε σχετικη παρουσι αση, αναφορικα με τις επιπτω σεις της εφαρμογη ς του Νε ου Κανονισμου Τιμολο γησης στα ε σοδα της βασικη ς Δραστηριο τητας Μεταφορα ς του ΔΕΣΦΑ. Απεστα λησαν σε μηνιαι α βα ση οι οφειλε ς των Χρηστω ν του ΕΣΦΑ προς το Λογιστη ριο και συνετα χθησαν επιστολε ς ο χλησης με την συνδρομη του Λογιστηρι ου και την Νομικη ς Υπηρεσι ας του ΔΕΣΦΑ. Φωτογραφία: Δεξαμενή από Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας

21 ΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Τριμηνιαία έκθεση Παραδόσεων/Παραλαβών Φυσικού Αερίου Οι συνολικε ς Παραλαβε ς Φυσικου Αερι ου κατα το 4 ο Τρι μηνο του 2012 ανη λθαν σε ΜWh (μει ωση κατα 13,86 % σε σχε ση με το αντι στοιχο Τρι μηνο του ε τους 2011). Παρακα τω παρουσια ζονται τα μερι δια Παραλαβω ν Φυσικου Αερι ου ανα κατηγορι α καταναλωτω ν για το 4ο Τρι μηνο των Ετω ν 2011 και Oι συνολικε ς Παραδο σεις Φυσικου Αερι ου κατα το 4 ο Τρι μηνο του 2012 ανη λθαν σε ΜWh (μει ωση κατα 13,60 % σε σχε ση με το αντι στοιχο Τρι μηνο του Έτους 2011). Παρακα τω παρουσια ζονται οι Παραδο σεις Φυσικου Αερι ου για το 4 ο Τρι μηνο των Ετω ν 2011 και

22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Αξι ζει να σημειωθει ο τι οι συνολικε ς Αεριοποιη σεις των Χρηστω ν Εγκατα στασης ΥΦΑ κατα το 4 ο Τρι μηνο του 2012 κυμα νθηκαν στο επι πεδο των ΜWh (αυ ξηση κατα 0,86% σε σχε ση με το αντι στοιχο Τρι μηνο του 2011). Το χρονικό της Κρίσης Στις αρχε ς του Δεκεμβρι ου 2012, η ζη τηση σε Φυσικο Αε ριο κυμαινο ταν σε κανονικα για την εποχη επι πεδα και σε συνδυασμο με την ε ναρξη λειτουργι ας του Σταθμου Συμπι εσης στη Νε α Μεση μβρια την 12 η εξασφαλι ζονταν αυξημε νες παραδο σεις ρω σικου Φυσικου Αερι ου με αποτε λεσμα την ομαλη τροφοδοσι α της χω ρας με Φυσικο Αε ριο. Στη συνε χεια ο μως, η ακυ ρωση προγραμματισμε νης εκφο ρτωσης φορτι ου ΥΦΑ στην Εγκατα σταση της Ρεβυθου σας απο Χρη στη της Εγκατα στασης ΥΦΑ σε συνδυασμο με ταυτο χρονη επιδει νωση των καιρικω ν συνθηκω ν και την επακο λουθη αυ ξηση της ζη τησης Φυσικου Αερι ου ει χαν ως αποτε λεσμα την ταχει α εξα ντληση των αποθεμα των ΥΦΑ στη Ρεβυθου σα και την διαπι στωση, απο τον ΔΕΣΦΑ, Κατα στασης Έκτακτης Ανα γκης στο ΕΣΦΑ για το χρονικο δια στημα

23 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αντιμετώπιση Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης Η Κατα σταση Έκτακτης Ανα γκης αντιμετωπι στηκε με: λη ψη με τρων που στηρι ζονταν στην αγορα απο τους Χρη στες (μει ωση καταναλω σεων Φυσικου Αερι ου), και περαιτε ρω λειτουργικε ς ενε ργειες του ΔΕΣΦΑ για αυξημε νες παραδο σεις ρωσικου Φυσικου Αερι ου (βλ. δια γραμμα κατωτε ρω) με σω του Σταθμου Συμπι εσης Νε ας Μεση μβριας. Η πραγματοποι ηση, στη συνε χεια, μη προγραμματισμε νης Εκφο ρτωσης Φορτι ου ΥΦΑ στις εγκαταστα σεις της Ρεβυθου σας την , ομαλοποι ησε την κατα σταση τροφοδοσι ας της χω ρας με Φυσικο Αε ριο, με αποτε λεσμα τη λη ξη Έκτακτης Ανα γκης στο ΕΣΦΑ. Παραδόσεις ρωσικού Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» το τρίμηνο Οκτωβρίου Δεκεμβρίου

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Λοιπές Δραστηριότητες Στο πλαισιο των απαιτησεων του Κωδικα Διαχειρισης του ΕΣΦΑ, η Διευθυνση Διαχειρισης Ροης Αεριου προετοιμασε εισηγηση προς τη ΡΑΕ για τροποποιηση της μεθοδολογιας σχετικα με τον υπολογισμο του τμηματος δυναμικοτητας του ΕΣΦΑ το οποιο δεσμευεται απο το Διαχειριστη για Εξισορροπησης Φορτιου. Η Διευθυνση Διαχειρισης Ροης Αεριου συμμετειχε στην τακτικη ετησια συσκεψη Maintenance Meeting που διοργανωσε ο ΔΕΣΦΑ στη Θεσσαλονικη το διαστημα Νοεμβριου 2012 και στην οποια μετειχαν 60 στελεχη εταιριων Φυσικου Αεριου, που συμμετεχουν στη μεταφορα ρωσικου αεριου προς τις χωρες της Βαλκανικης και την Τουρκια. Σκοπος της συσκεψης ηταν ο συντονισμος των προγραμματισμενων εργασιων συντηρησης στα δικτυα αγωγων ωστε να ελαχιστοποιηθει η περιοδος μειωσης της διαμετακομιστικης ικανοτητας των διασυνδεδεμενων δικτυων. Κατα τη συσκεψη ο ΔΕΣΦΑ πετυχε τη χρονικη μεταθεση εργασιων συντηρησης στα αναντη δικτυα σε περιοδους οπου η καταναλωση Φυσικου Αεριου δεν ειναι ιδιαιτερα υψηλη (Μαιο και Σεπτεμβριο), με στοχο την απροσκοπτη εκτελεση του προγραμματος εισαγωγης Φυσικου Αεριου των Χρηστων Μεταφορας του ΕΣΦΑ. Σε συνεργασια με τη Διευθυνση Ενταχθηκε στο προγραμμα προσομοιωσης του ΕΣΦΑ ο νεος κλαδος Σταματα Αλιβερι του ΕΣΜΦΑ (λογω της δημιουργιας του νεου Σημειου Εξοδου «ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ)» στο ΕΣΜΦΑ), καθως επισης και η λειτουργια του Σταθμου Συμπιεσης Νεας Μεσημβριας. Εμποριας Ρυθμιζομενων Υπηρεσιων εκπονησε την τελικη ειση- Συμμετειχε στη δημιουργια του Transparency Template του γηση του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ Σταθμου ΥΦΑ Ρεβυθουσας στην σχετικα με το Σχεδιο Αντιμετωιστοσελιδα του ΔΕΣΦΑ, σε συμπισης Εκτακτων Αναγκων και μορφωση των αποφασεων της Διαχειρισης Κρισεων, συμφωνα Ομαδας Εργασιας Διαφανειας της με τα προβλεπομενα στις διαταgle. ξεις του αρθρου 9 του Κανονισμου υπ αρ. 994/2010/ΕΚ σχετικα με τα μετρα κατοχυρωσης της ασφαλειας εφοδιασμου με αεριο και του αρθρου 73 του Νομου 4001/2011 για τη λειτουργια Ενεργειακων Αγορων Ηλεκτρισμου και Φυσικου Αεριου, για Έρευνα, Παραγωγη και δικτυα μεταφορας Υδρογονανθρακων και Ο Διευθυντής Ροής Αερίου Δ. Σαρρής κηρύσσει την αλλες ρυθμισεις. έναρξη της σύσκεψης εργασιών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΒ1/Ε2.1/12300/667 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1463 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 182/2013 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα