Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση"

Transcript

1 Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

2 Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά

3 Λεπτομε ρεια απο τον Τερματικο Σταθμο ΥΦΑ Ρεβυθου σας Φωτογραφία Συμπιεστών Νέας Μεσήμβριας Επε κταση Συστη ματος Μεταφορα ς Φυσικου Αερι ου προς Αλιβε ρι Σταθμο ς Συμπι εσης στη Νε α Μεσημβρι α Θεσσαλονι κης Δευ τερη φα ση αναβα θμισης Σταθμου ΥΦΑ Ρεβυθου σας Αντιμετω πιση Κατα στασης Εκτα κτου Ανα γκης Έργα Συντη ρησης & Βελτιω σεων του ΕΣΜΦΑ Βρα βευση του ΔΕΣΦΑ στα «Environmental Awards 2013»

4 Δρ. Π. Δ. Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Αγαπητοι εργαζο μενοι, Το ξεκι νημα της νε ας χρονια ς συνοδευ εται απο ευχε ς, προσδοκι ες και στοχοθετη σεις. Ειδικα για το ΔΕΣΦΑ, το 2013 αποτελει μι α χρονια ορο σημο για την περαιτε ρω πορει α της εταιρει ας, καθω ς ε χει δρομολογηθει η ιδιωτικοποι ηση του ομι λου της ΔΕΠΑ. Ει ναι γνωστο, ο τι η εταιρει α και το ανθρω πινο δυναμικο της ε χουν δω σει επιτυχημε νες εξετα σεις τα τελευται α χρο νια με κριτη ακριβω ς τον ιδιωτικο στι βο, τον ανταγωνισμο. Ο τρο πος με τον οποι ο ο ΔΕΣΦΑ ανταποκρι θηκε στην απελευθε ρωση της αγορα ς φυσικου αερι ου αποτελει σημει ο αναφορα ς και ε χει δω σει αφορμε ς για ευμενη σχο λια για την χω ρα μας απο τις αρμο διες κοινοτικε ς υπηρεσι ες, ακο μη και σε περιο δους κατα τις οποι ες σχεδο ν κα θε τι το ελληνικο αντιμετωπιζο ταν με επιφυλακτικο τητα. Αξι ζει εδω να επισημανθου ν οι θετικε ς εξελι ξεις που ε λαβαν χω ρα το τελευται ο τρι μηνο του Κυρι αρχα, θα πρε πει να αναφερθει ο κομβικο ς ρο λος που διαδραμα τισε η εταιρει α μας κατα τη δια ρκεια της τελευται ας κρι σης εφοδιασμου φυσικου αερι ου, η οποι α αντιμετωπι στηκε χωρι ς να προκληθει οποιοδη ποτε προ βλημα στους καταναλωτε ς. Σε αυτο συνε βαλε και η λειτουργι α του Σταθμου Συμπι εσης Φυσικου Αερι ου στη Νε α Μεσημβρι α, ο οποι ος ετε θη σε λειτουργι α στο τε λος του ε τους. Ο σταθμο ς αυξα νει κατα 37% τη δυναμικο τητα των διεθνω ν διασυνδε σεων και αποτελει μια προ σθετη εγγυ ηση για τον απρο σκοπτο εφοδιασμο της χω ρας με φυσικο αε ριο. Η ασφα λεια εφοδιασμου της χω ρας με φυσικο αε ριο αποτελει το πρω τιστο με λημα του ΔΕ- ΣΦΑ οδηγω ντας στην αρχη του 2013 τη Διοι κηση της εταιρει ας να ολοκληρω σει τη διαγωνιστικη διαδικασι α της κατασκευη ς της 3ης δεξαμενη ς που περιλαμβα νεται στο ε ργο της Β αναβα θμισης του σταθμου ΥΦΑ της Ρεβυθου σας μαζι με την περαιτε ρω αυ ξηση του ρυθμου αεριοποι ησης ΥΦΑ του Σταθμου και την ενι σχυση του λιμε νος εκφο ρτωσης, με αποτε λεσμα την αυ ξηση της δυνατο τητας αποθη κευσης φυσικου αερι ου και της παροχευτικη ς ικανο τητας του Σταθμου. Το ε ργο αυτο κρι νεται εθνικη ς σημασι ας το σο για την ασφα λεια τροφοδοσι ας της χω ρας με φυσικο αε ριο και την ισορροπι α του ΕΣΜΦΑ ο σο και για την ενι σχυση

5 Αγωγός Επικοινωνίας 4 ο Τρίμηνο 2012 Δρ. Γ. Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος της θε σης της χω ρας μας στον ενεργειακο χα ρτη της Μεσογει ου αλλα και για τον ι διο το Διαχειριστη καθω ς διευρυ νονται οι μελλοντικε ς επιχειρηματικε ς δυνατο τητες του. Οι θετικε ς προοπτικε ς της εταιρει ας μας επιβεβαιω νονται απο την ενι σχυση της κερδοφορι ας του ΔΕΣΦΑ, πα νω απο 3%, το 2012, αγγι ζοντας το ποσο των ,89 ευρω (κε ρδη προ φο ρων). Η συνεχη ς ενι σχυση των κερδω ν αλλα και η απελευθε ρωση των κονδυλι ων του ΕΣΠΑ (περι που 30 εκατ. ευρω ) και της Ευρωπαι κη ς Τρα πεζας Επενδυ σεων (30 εκ. ευρω ) αποτελου ν τη στε ρεα βα ση για την απρο σκοπτη υλοποι ηση του επενδυτικου προγρα μματος του ΔΕΣΦΑ με ε ργα εθνικη ς σημασι ας. Έκανε δε εφικτη τη μει ωση των κομι στρων μεταφορα ς φυσικου αερι ου που θα ισχυ σουν απο την 1η Φεβρουαρι ου 2013, με απο φαση της ΡΑΕ που αποτελει μια ουσιαστικη υποστη ριξη στην αγορα φυσικου αερι ου στις σημερινε ς δυ σκολες οικονομικε ς συνθη κες χωρι ς να υπονομευθει η υλοποι ηση του επενδυτικου προγρα μματος του ΔΕΣΦΑ. Το 2013, η Διοι κηση στοχευ ει στην περαιτε ρω αξιοποι ηση της τεχνογνωσι ας και του ανθρω πινου δυναμικου της εταιρει ας με σω της διευ ρυνσης των μη ρυθμιζο μενων υπηρεσιω ν του ΔΕΣΦΑ, πε ραν του κορμου της δραστηριο τητας, ο πως η παροχη υπηρεσιω ν ψυ ξης στη Ρεβυθου σα και η πιστοποι ηση μετρητω ν φυσικου αερι ου. Όλα ο σα αναφε ρθηκαν ανωτε ρω αποπνε ουν μια θετικη δυναμικη για το με λλον του ΔΕΣΦΑ και των στελεχω ν του, και στο πλαι σιο της επικει μενης ιδιωτικοποι ησης, αναδεικνυ ουν την πραγματικη αξι α της εταιρει ας για την εθνικη οικονομι α και τον επιχειρηματικο κο σμο της χω ρας. Σας ευχο μαστε καλη και δημιουργικη χρονια! Με ιδιαι τερη εκτι μηση, Πάνος Δημήτριος Μαυροκέφαλος Προ εδρος Δ.Σ. Γιώργος Παπαρσένος Διευθυ νων Συ μβουλος 5

6 Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του δ τριμήνου Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι. Ο αγωγο ς διαμε τρου 20, θα τροφοδοτη σει με φυσικο αε ριο το νε ο υπο κατασκευη σταθμο ηλεκτροπαραγωγη ς της ΔΕΗ στο Αλιβε ρι, ο οποι ος προ κειται να αντικαταστη σει την παλαια μονα δα παραγωγη ς με καυ σιμο μαζου τ. Το ε ργο ει ναι κρι σιμης σημασι ας για την ανα πτυξη του δικτυ ου μεταφορα ς φυσικου αερι ου και τη σταθερο τητα του δικτυ ου ηλεκτρικη ς ενε ργειας της Νοτι ου Ελλα δας. Συγκεκριμε να το ε ργο περιλαμβα νει χερσαι ο τμη μα μη κους 57,9 χλμ. και υποθαλλα σιο τμη μα 14,2 χλμ., 5 βαλβιδοστα σια και 2 Σταθμου ς Ξεστροπαγι δων. Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την κατασκευή του έργου στη Μεγαλόπολη

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ H ε ναρξη της Εργολαβι ας για την κατασκευη του χερσαι ου τμη ματος πραγματοποιη θηκε στις και στις υπεγρα φη και ξεκι νησε η Συ μβαση για την κατασκευη του υποθαλα σσιου τμη ματος του Αγωγου, η οποι α παρουσι ασε ιδιαι τερο τεχνικο ενδιαφε ρον, δεδομε νου ο τι δεν ε χει υλοποιηθει απο το ΔΕΣΦΑ στο παρελθο ν παρο μοιο ε ργο τε τοιας κλι μακας. Η Συμβατικη ημερομηνι α ολοκλη ρωσης η ταν η Το τμη μα 1 (Section 1) του χερσαι ου τμη ματος ολοκληρω θηκε μηχανικα στις Ωστο σο λο γω ανα γκης επι σπευσης των εργασιω ν αποφασι στηκε η επιτα χυνση των εργασιω ν κατασκευη ς στο Τμη μα 2 (Section 2) με επιτευχθει σα τελικα μηχανικη ολοκλη ρωση την καθω ς επι σης και του Υποθαλα σσιου τμη ματος με επιτευχθει σα τελικα μηχανικη ολοκλη ρωση την Ήδη ε χουν υπογραφει Πρωτο κολλα Παραλαβη ς προς χρη ση και για τα δυ ο τμη ματα του Αγωγου (χερσαι ο και υποθαλα σσιο). Στις πραγματοποιη θηκε η Τελικη Συ νδεση (ΤΙΕ-ΙΝ CONNECTION) με το Σταθμο της ΔΕΗ και στις ε γινε η παροχη αερι ου προς το εργοστα σιο της ΔΕΗ. Υπενθυμι ζεται, ο τι το ε ργο που αφορα στο χερσαι ο τμη μα του Αγωγου του Αλιβερι ου, εντα χθηκε για συγχρηματοδο τηση στο πλαι σιο του ΕΣΠΑ σε ποσοστο 35% των επιλε ξιμων δαπανω ν. Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης Το ε ργο αφορα στην εγκατα σταση σταθμου συμπι εσης φυσικου αερι ου στη Νε α Μεσημβρι α Θεσσαλονι κης. Περιλαμβα νει δυ ο μονα δες συμπι εσης ισχυ ος 7,7 MW ε καστη, καθω ς και τις απαραι τητες βοηθητικε ς εγκαταστα σεις. Το ε ργο θα συμβα λει στην αυ ξηση της δυναμικο - τητας του υφιστα μενου δικτυ ου. Επι σης θα υ- πα ρξει η τεχνικη δυνατο τητα δημιουργι ας νε ων κλα δων. Το γενικο οικονομικο ο φελος απο αυτη την επε νδυση, ει ναι μεγα λο καθω ς αφενο ς διασφαλι ζει τη συνεχη τροφοδο τηση των υφισταμε νων τελικω ν καταναλωτω ν του δικτυ ου και αφετε ρου δι δει την δυνατο τητα συ νδεσης νε ων καταναλωτω ν σε νε ες περιφε ρειες της χω ρας, που ε ως ση μερα δεν ε χουν τη δυνατο τητα αντικατα στασης συμβατικω ν - και ακριβο τερων - καυσι μων. Η ημερομηνι α ε ναρξης της Συμβατικη ς περιο δου ει ναι η Οι εργασι ες κατασκευη ς των κτιρι ων α ρχισαν το Φεβρουα ριο 2010 και η ολοκλη ρωση της κατασκευη ς ε γινε την και στις ξεκι νησε η τρι μηνη λειτουργι α. Με την Α.Π. 5209/1057/Α Απο φαση του Ειδικου Γραμματε α για την Ανταγωνιστικο τητα, το ε ργο εντα χθηκε για συγχρηματοδο τηση στο πλαι σιο του ΕΣΠΑ σε ποσοστο 35% των επιλε ξιμων δαπανω ν. 7

8 Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του δ τριμήνου Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη Σκοπο ς της κατασκευη ς του Έργου ει ναι η συνεχη ς και απρο - σκοπτη τροφοδοσι α του θερμοηλεκτρικου Σταθμου ισχυ ος περι που 820 MW της ΔΕΗ στη Μεγαλο πολη με Φυσικο Αε ριο, καθω ς επι σης και των ευρυ τερων βιοτεχνικω ν / αστικω ν περιοχω ν απο τις οποι ες διε ρχεται (περιοχη Κορι νθου, περιοχη Άργους Ναυπλι ου, περιοχη Τρι πολης, περιοχη Μεγαλο πολης). Στο πλαι σιο εκπο νησης της Οριστικη ς Τοπογραφικη ς Μελε της, ε γιναν σχετικε ς συναντη σεις και σε συνεννο ηση με το ΥΠΕΚΑ, την Περιφε ρεια Πελοποννη σου και τους Δη μους Άργους Μυκηνω ν και Κορινθι ων, αποφασι στηκε τροποποι ηση της χα ραξης μη κους 60χλμ. Στις 5 Νοεμβρι ου 2012 εκδο θηκε η σχετικη Τροποποι ηση της Απο φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικω ν Όρων που αφορα σε 50 Km νε ας χα ραξης αγωγου σε Κορινθι α και Αργολι δα. Εκπονη θηκε και κατατε θηκε στις στο ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικη περιβαλλοντικη μελε τη για το κομμα τι των Εξαμιλι ων. Για λο γους ορθολογικο τερου σχεδιασμου καθω ς και κοστολογικου οφε λους του Έργου, καταργη θηκαν οι τρεις απο τους εννε α Σταθμου ς βανοστασι ων. Για την εγκατα σταση τους, εντο ς του ε τους ολοκληρω θηκε η αγορα δυ ο οικοπε δων και η παραχω ρηση δυ ο οικοπε δων απο κρατικου ς φορει ς. Στο τε λος Δεκεμβρι ου 2012 ολοκληρω θηκαν οι εργασι ες συγκολλη σεων αγωγου σε συνολικο μη - κος 26,1χλμ. και ε χει επιχωθει α- γωγο ς μη κους 17,4χλμ. Με χρι το τε λος του 2012 παρη - χθησαν ,61 με τρα σωλη να και παραδο θηκαν στον Ανα δοχο κατασκευη ς με τρα σωλη - να. Ανατε θηκε στα με σα Δεκεμβρι ου η αναθεω ρηση της Μελε της Ασφαλει ας του Έργου. Συ μφωνα με το συμβατικο χρονοδια γραμμα, το Έργο αναμε νεται να ολοκληρωθει τον Ιου νιο 2013 και να τεθει σε λειτουργι α εντο ς του 3ου τριμη νου Υπενθυμι ζεται ο τι ο ΔΕΣΦΑ ει χε αιτηθει χρηματοδο τηση 35% απο το ΕΣΠΑ, και στις 15 Μαρτι ου 2012 εγκρι θηκε η ε νταξη της πρα ξης του Έργου του Αγωγου προς Μεγαλο - πολη απο το Υπουργει ο Ανα πτυξης Ανταγωνιστικο τητας και Ναυτιλι ας (ΕΠΑΝ).

9 9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας. Η 2 η Φα ση Αναβα θμισης Σταθμου ΥΦΑ Ρεβυθου σας περιλαμβα νει μι α επιπλε ον δεξαμενη χωρητικο τητας m3 (λο γω αυτη ς της αυ ξησης του αποθηκευτικου χω ρου προβλε πεται παρα λληλα και η επε κταση των λιμενικω ν εγκαταστα σεων για να μπορου ν να δε χονται πλοι α μεγαλυ τερα ε ως m 3 Υ.Φ.Α.) και την αυ ξηση της δυναμικο τητας αεριοποι ησης ΥΦΑ απο σε m 3 LNG/h. Στις 20 Δεκεμβρι ου 2012 εγκρι θηκε απο το Δ.Σ. της εταιρει ας το Πρακτικο Αποσφρα γισης και Αξιολο γησης Φακε λου Β (Τεχνικη Προσφορα ) του διαγωνισμου, στις 24 Δεκεμβρι ου 2012 ανοι χθηκε ο Φα κελος Γ (Οικονομικη Προσφορα ) και στις 21 Ιανουαρι ου 2013 απεστα λη η επιστολη προ θεσης ανα θεσης. Παρα λληλα ξεκι νησαν οι διαδικασι ες για την προκη ρυξη των Διαγωνισμω ν παροχη ς υπηρεσιω ν Επι βλεψης και Επιθεω ρησης. Όσον αφορα στα λιμενικα ε ργα η μελε τη για τις εργασι ες θωρα κισης των παρα κτιων πρανω ν της 3 ης παραλιακη ς οδου ε χει ολοκληρωθει. Επι σης εντο ς Δεκεμβρι ου 2012 ολοκληρω θηκε η εκπο νηση της Mooring Study για το ε ργο της αναβα θμισης των λιμενικω ν εγκαταστα σεων. Στις 22/6/2012 ξεκι νησε η διαγωνιστικη διαδικασι α για την εκπο νηση της μελε της του βασικου σχεδιασμου της αναβα θμισης της αεριοποι ησης απο m 3 LNG/h σε m 3 LNG/h και στις 20 Νοεμβρι ου 2012 υπεγρα - φη η σχετικη συ μβαση. Η ανα θεση των EPC συμβα σεων για την αυ ξηση του ρυθμου αεριοποι ησης και της αναβα θμισης της δυναμικο τητας των λιμενικω ν εγκαταστα σεων αναμε νεται εντο ς του 2013 συ μφωνα με το χρονοδια γραμμα του ε ργου. 9

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του δ τριμήνου Εγκατα σταση Σταθμου M/R για την τροφοδο - τηση του Δικτυ ου Διανομη ς στην περιοχη Καλαμα κι Αγ. Θεο δωροι Ν. Κορινθι ας. Εγκατα σταση Μο νιμου Σταθμου M/R 60/19 bar για την τροφοδο τηση του Δικτυ ου Διανομη ς της ευρυ τερης περιοχη ς των Τρικα λων. Εγκατα σταση Μο νιμου Σταθμου M/R 60/19 bar για την τροφοδο τηση του Δικτυ ου Διανομη ς της ευρυ τερης περιοχη ς της Καρδι τσας. Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στον Σταθμο της Δ.Ε.Η. στο Αλιβε ρι. Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στο Σταθμο της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλο πολη. Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στη Θι σβη Βοιωτι ας για την τροφοδο τηση του Σταθμου Ηλεκτροπαραγωγη ς της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.». Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου για την τροφοδο τηση του Σταθμου Ηλεκτροπαραγωγη ς της «PROTERGIA» («ENDESA HELLAS») στον Άγιο Νικο λαο Βοιωτι ας Εγκατα σταση Μετρητικου Σταθμου στους Αγι ους Θεοδω ρους Κορινθι ας MOTOR OIL B για την τροφοδο τηση του Σταθμου Ηλεκτροπαραγωγη ς KORINTHOS POWER.

11 ΡΓΩΝ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Αγωγο ς Φυσικου Αερι ου Υψηλη ς Πι εσης ΜΑΥΡΟ- ΜΑΤΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Αναβα θμιση Συστη ματος Σταθερω ν Επικοινωνιω ν ΕΣΦΑ Στρυμονοχω ρι - 2 η Αναβα θμιση ΜΣΣ Μα νδρα ΕΛΠΕ Ελευσι νας Αγωγο ς Υ.Π. Φυσικου Αερι ου Αναβα θμιση Συστη ματος Εξοπλισμου SCADA πεδι ου Βαλβιδοστασι ων ΕΣΦΑ Εγκατα σταση 2 Μ Σταθμω ν στο ΣΑΛΦΑ Α. Λιοσι ων & ΣΑΛΦΑ Ανθου σας Επε κταση & Αναβα θμιση Μετρητικω ν Σταθμω ν Θεσσαλονι κης & Οινοφυ των Επε κταση Τηλεπικοινωνιακω ν Συστημα των και Συστη ματος SCADA στους Κλα δους Αλιβερι ου και Μεγαλο πολης Αναβα θμιση Ηλεκτρολογικου & Ηλεκτρονικου Ε- ξοπλισμου, Συστη ματος Τιμολο γησης & Εξοπλισμου SCADA σε M/R Σταθμου ς Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Τεχνική Υποστήριξη σε Αιτήματα/ Ερωτήσεις/Εξαγωγή Αποτελεσμάτων, που αφορούν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ O Δ.Ε.Σ.Φ.Α. πα ντα κοντα στις εξελι ξεις της τεχνολογι ας ε χει αναπτυ ξει με σω του Τμη ματος Χαρα ξεων & Τοπογραφικω ν Μελετω ν της Διευ - & Μελετω ν Ασφαλει ας ε να Γεωγραφικο Συ στημα Πληροφοριω ν (G.I.S.) με σκοπο την πλη ρη καταγραφη της περιουσι ας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α, η ο- ποι α αφορα τα δι κτυα αγωγω ν υψηλη ς πι εσης συμπεριλαμβανομε νων των βανοστασι ων και κτηματολογικω ν πληροφοριω ν, ει τε για ιδιοκτησι ες του Δ.Ε.Σ.Φ.Α, ει τε για ιδιοκτησι ες τρι των επι των οποι ων ε χουν κατασκευαστει οι αγωγοι. Η γεωγραφικη πληροφορι α που καταχωρη θηκε αφορα την απεικο νιση επι χα ρτου ο λων των α- γωγω ν του δικτυ ου Ε.Σ.Φ.Α. και με σω ηλεκτρονικη ς διευ θυνσης (intranet) ει ναι προσβα σιμη σε ο λο το προσωπικο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Η περιγραφικη πληροφορι α που καταχωρη θηκε στη βα ση δεδομε νων αφορα την καταγραφη ο λων των στοιχει ων του δικτυ ου, τα οποι α ει ναι ει τε τεχνικα (δια μετροι αγωγω ν, υλικο, συγκολλη σεις, κ.λ.π). ει τε νομικα (συμβα σεις που εκτελε στηκαν τα ε ργα, συμβο λαια αγορω ν κ.λ.π) ει τε κτηματολογικα (κτηματολογικοι πι νακες ιδιοκτητω ν επι των ιδιοκτησιω ν των οποι ων ε χουν εγκατασταθει οι αγωγοι ). θυνσης Χαρα ξεων, Τοπογραφι ας, Περιβα λλοντος 11

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε Το συ στημα ε χει στηριχθει σε δυ ο υπολογιστε ς του Τμη ματος Χαρα ξεων & Τοπογραφικω ν Μελετω ν. Ο ε νας απο τους δυ ο θα ε χει την δυνατο τητα να λειτουργει σαν Application Server, ο που ε χει εγκατασταθει το λογισμικο «Arc/Gis Server» και με σω αυτου δυ νανται να ε χουν προ σβαση οι χρη - στες (εργαζο μενοι του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.). Ο δευ τερος ε χει εγκατεστημε νο τον ArcGIS (Arc Info) και χρησιμοποιει ται σαν εργαλει ο σχεδιασμου της Βα σης Δεδομε νων ο που θα υπα ρχει η δυνατο τητα να γι νεται η εισαγωγη (input), επεξεργασι α (editing) δεδομε νων, η απα ντηση στα αιτη ματα διαφο ρων συναδε λφων (με σω της εξαγωγη ς στοιχει ων) και απαντη σεις στα γρα μματα τρι των. Ο Server υποστηρι ζεται ως κομβικο σημει ο απο τον Κεντρικο Server του Δ.Ε.Σ.Φ.Α και θα λαμβα - νει απο την Διευ θυνση Πληροφορικη ς I.P Address (Internet Protocol), με σω του οποι ου ο λοι οι χρη - στες θα επικοινωνου ν μαζι του. Προς α μεση ψηφιοποι ηση ει ναι 265 χιλιο μετρα τα οποι α αφορου ν τους κλα δους Θι σβης, Αλιβερι ου (με την παρα δοση των As Built αρχει ων). Η Μεγαλο πολη θα ψηφιοποιηθει με το πε ρας της κατασκευη ς του ε ργου καθω ς και ο ποιο α λλο ε ργο κατασκευαστει στο με λλον (π.χ. Μαντου δι, Ε.Λ.Π.Ε.) θα ενταχθει στο προ γραμμα προς ψηφιοποι ηση. Επι σης, ο Server ευρι σκεται σε online επικοινωνι α με σω του e-b με το Τμη μα Διαχει ρισης Τεχνικω ν Εγγρα φων (D.C.C) για την συ νδεση του με τις πληροφορι ες που ει ναι η δη ψηφιακα καταχωρημε νες στην βα ση δεδομε νων του D.C.C. Με χρι ση μερα ε χουν ψηφιοποιηθει και εισαχθει στο G.I.S χλμ. του κυ ριου αγωγου και των κλα δων Οινοφυ των, Βο λου, Πλατε ως, Θεσσαλονι κης, Κερατσινι ου Ι/ΙΙ, Λαυρι ου, Καβα λας, Κομοτηνη ς, Κομοτηνη ς Αλεξ/πολης, Αλεξ/πολης Κη - πων, Τρικα λων, Αντικυ ρων, Μεγα ρων, Αγ. Θεοδω - ρων, Marin Crossing Αγ. Τρια δας. Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την κατασκευή του έργου στη Μεγαλόπολη

13 ΡΓΩΝ Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Βασικός Σχεδιασμός Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης σε νομούς της Πελοποννήσου Αφορα μελε τη που εκπονη θηκε στα πλαι σια της συ μβασης 1841/12 με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Το αντικει μενο της μελε της αφορου σε: στην εκτι μηση φορτι ων αιχμη ς, στην ανα λυση και διαστασιολο γηση δικτυ ων διανομη ς φ.α. στην επιλογη ο δευσης αγωγω ν και θε σεων Μετρητικω ν σταθμω ν τομε ων στην εκτι μηση κο στους εγκατα στασης δικτυ - ων διανομη ς και στον ε λεγχο κο στους/οφε λους για τα επικρατε στερα σενα ρια ανα πτυξης προκειμε νου να τροφοδοτηθου ν με φυσικο αε ριο 5 πο λεις της Πελοποννη σου (Λουτρα κι, Κο ρινθος, Άργος, Ναυ πλιο και Τρι πολη). Η μελε τη εκπονη θηκε απο την Διευ θυνση Ανα πτυξης και Ωρι μανσης Έργων της ΔΔΕ το χρονικο δια - στημα απο ε ως (3 μη νες) και η δη ε χει παραληφθει απο τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς ΔΕΠΑ Αφορα υπηρεσι ες Τεχνικου Συμβου λου ε ργων Δικτυ ων Διανομη ς φυσικου αερι ου που παρε χονται στη ΔΕΠΑ, συ μφωνα με τη συ μβαση SLA 0041/11 η οποι α ανανεω νεται αυτο ματα ετησι ως. Ενδεικτικα αναφε ρουμε υπηρεσι ες σε θε ματα σχεδιασμου, κοστολο γησης ε ργων, κτηματολογι ων, παγι ων, τεχνικου αρχει ου κλπ. Επε κταση δικτυ ων πο λεων στα Ψαχνα Ευβοι ας Ολοκλη ρωση του ε ργου κατασκευη ς δικτυ ων διανομη ς στην περιοχη Αγι ων Θεοδω ρων- Καλαμακι ου στο Ν. Κορινθι ας. Επι σης παρασχε θηκαν υπηρεσι ες κτηματογρα φησης, εκπο νησης περιβαλλοντικω ν μελετω ν, ε κδοσης αδειω ν και παρακολου θησης των ε ργων. Στη δια ρκεια του 2012 ενδεικτικα, ε γινε ο βασικο ς σχεδιασμο ς και η ε κδοση τευχω ν δημοπρα - τησης για: 13

14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Στοιχεία Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για το 2012 Το 2012 παρελη φθησαν συνολικα 29 Φορτι α ΥΦΑ και συνολικα m 3 ΥΦΑ. H περι οδος αιχμη ς για το σταθμο η ταν οι μη νες Ιανουα ριος- Φεβρουα ριος- Μα ρτιος. Την περι οδο αυτη παρελη φθησαν 12 φορτι α ΥΦΑ δηλαδη το 40% της συνολικη ς ποσο τητας ΥΦΑ που εγχυ θηκε στην εγκατα σταση ο λο το ε τος. Ο με σος ο ρος αποθηκευμε νου ΥΦΑ στις δεξαμενε ς κυμα νθηκε μεταξυ m JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT 2012 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC LNG treated(m3) CARGO (m3) NOV DEC Η συνολικη ποσο τητα ΥΦΑ που επεξεργα στηκε ο σταθμο ς η ταν m 3. Το 98,43% στα λθηκε στο δι κτυο και ποσοστο 1,57% καταναλω θηκε στο σταθμο ( ιδιοκατανα λωση ). Η συνολικη ποσο τητα αεριοποιημε νου ΥΦΑ που εγχυ θηκε στο ΕΣΜΦΑ η ταν 1,203 bcm. Διαχείριση Αεριοποιημένου ΥΦΑ 0,85% 98,43% 0,72% 0,69% 0,03% Sendout CHP Losses SCV

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Για την αεριοποι ηση του ΥΦΑ απαιτη θηκε το σο ηλεκτρικη ο σο και θερμικη ενε ργεια. Οι πηγε ς θερμικη ς ε- νε ργειας που χρησιμοποιου νται στο σταθμο ει ναι το θαλασσινο νερο, το ζεστο νερο απο τη μονα δα συμπαραγωγη ς καθω ς και το ζεστο νερο απο τους SCVs με καυ ση ΦΑ. Ποιοτική ανάλυση Ενέργειας για αεριοποίηση ΥΦΑ Electric 65% Thermal(gas) Thermal(hot water) 23% 2% 10% Thermal (sea water) Ο Σταθμο ς παρε μεινε κλειστο ς σε ποσοστο της τα ξης του 9,1% επι του συνολικου ετη σιου χρο νου. Ο συντελεστη ς απωλειω ν ακολουθει περι οδο ανα λογη με την αντι στοιχη περι οδο shut down. 300 shut down (Hours) %Losses coef JAN FEB MAR APR MAY JU N JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 15

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Στοιχεία Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για το 2012 Η Μονα δα συμπαραγωγη ς ηλεκτρισμου και θερμο τητας της εγκατα στασης ΥΦΑ λειτου ργησε για το 2012 στο 40% της συνολικη ς της δυναμικο τητας με βαθμο απο δοσης 87,4%. Η συνολικη παραχθει σα ενε ργεια α- νη λθε σε MWh ηλεκτρικη και MWh θερμικη.

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Αναφορικα με την παροχη υπηρεσιω ν προ σβασης στο Εθνικο Συ στημα Μεταφορα ς, η Διευ θυνση Εμπορι ας Ρυθμιζο μενων Υπηρεσιω ν: εξε τασε δεκαεννια (19) αιτη ματα για την παροχη Υπηρεσιω ν Μεταφορα ς Φυσικου Αερι ου και προχω - ρησε στη συ ναψη ισα ριθμων νε ων Συμβα σεων για την Παροχη Υπηρεσιω ν Μεταφορα ς προχω ρησε σε ει κοσι (20) αναθεωρη σεις Συμβα σεων Μεταφορα ς και Συμβα σεων Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ Σε σχε ση με το αντι στοιχο τρι μηνο του 2011, ο αριθμο ς των Συμβα σεων που υπεγρα φησαν για την παροχη Υπηρεσιω ν Μεταφορα ς Φυσικου Αερι ου, καθω ς και ο αριθμο ς των αναθεωρη σεων Συμβα σεων Μεταφορα ς και Συμβα σεων Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ καταγρα φεται σαφω ς αυξημε νος. 17

18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Η Δεσμευμε νη Μεταφορικη Ικανο τητα Παρα δοσης, κατα το τε ταρτο τρι μηνο του Έτους 2012, στα Σημει α Εισο δου Σιδηρο καστρο και Κη ποι παρε μεινε αμετα βλητη και σχεδο ν ι ση με το αντι στοιχο τρι μηνο του Έτους Σε ο,τι αφορα στο Σημει ο Εισο δου Αγ. Τρια δα το τε ταρτο τρι μηνο του 2012 παρατηρη θηκε αυ ξηση της Δεσμευμε νης Μεταφορικη ς Ικανο τητας Παρα δοσης κατα περι που 20% σε σχε ση με το αντι στοιχο τρι μηνο του Έτους Επιπλε ον: εξετα σθηκαν και διεκπεραιω θηκαν αιτη ματα Τροποποι ησης του Τελικου Μηνιαι ου Προγρα μματος ΥΦΑ (Επαναπροσδιορισμο ς Χρο νου Εκφο ρτωσης και Ποσο τητας ΥΦΑ & πραγματοποι ηση Μη Προγραμματισμε νων Εκφορτω σεων) εξετα σθηκαν και διεκπεραιω θηκαν Συναλλαγε ς ΥΦΑ μεταξυ των Χρηστω ν ΥΦΑ οι οποι ες κατα το πλει στον συνοδευ ονταν απο εκχωρη σεις αποθηκευτικου χω ρου εγκρι θηκε εκχω ρηση Δεσμευμε νης Μεταφορικη ς Ικανο τητας σε Σημει ο Εξο δου του ΕΣΜΦΑ ανακοινω θηκε στην ιστοσελι δα του Διαχειριστη η δημιουργι α του νε ου Σημει ου Εξο δου στο Αλιβε ρι Ευβοι ας με την ονομασι α «ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ)». Στελε χη της Διευ θυνσης Εμπορι ας Ρυθμιζο μενων Υπηρεσιω ν συμμετει χαν ενεργα στη διαμο ρφωση του υπο αναθεω ρηση σχεδι ου Κω δικα και στην κατα ρτιση του Σχεδι ου Αντιμετω πισης Εκτα κτων Αναγκω ν και Διαχει ρισης Κρι σεων.

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η Διευ θυνση Ρυθμιζο μενων υπηρεσιω ν με τη βοη θεια του οι κου The Brattle Group προετοι μασε ειση γηση σχετικα με τον προσδιορισμο του Τε λους Ασφα λειας Εφοδιασμου της ελληνικη ς αγορα ς, η οποι α υποβλη - θηκε προς ε γκριση στη Ρυθμιστικη Αρχη Ενε ργειας. Κατα το τρι μηνο Οκτωβρι ου Δεκεμβρι ου 2012: Απεστα λη αναφορα Παραγωγη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας απο τη μονα δα ΣΥΘΗΑ Ρεβυθου σας προς τον ΛΑΓΗΕ που αφορου σε τους εν λο γω Μη νες. Έλαβε χω ρα σε Μηνιαι α Βα ση η Τιμολο γηση Μακροχρο νιων & Βραχυχρο νιων Συμβα σεων Μεταφορα ς και Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ. Έλαβε χω ρα η Εκκαθα ριση των Βραχυχρο νιων Συμβα σεων Μεταφορα ς Τ-0067, Τ-0069, Τ-0070, T και T-0074 λο γω λη ξης αυτω ν. Πιστοποιη θηκαν οι Χρεω σεις Αερι ου Εξισορρο πησης στο ΕΣΜΦΑ (συ μφωνα με την 491/2012 Συ μ- βαση Προμη θειας Αερι ου Εξισορρο πησης). Πιστοποιη θηκαν οι Χρεω σεις Αερι ου Λειτουργι ας στο ΕΣΜΦΑ συ μφωνα με την Συ μβαση 490/2012. Υπολογι στηκαν και εκδο θηκαν οι διορθωτικοι Υπολογισμοι των Χρεω σεων Ημερη σιας Έλλειψης Εξισορρο πησης Φορτι ου για κα θε Χρη στη του ΕΣΜΦΑ, σε εφαρμογη των οριζομε νων στην υπ' αριθμ. 869/2012 (ΦΕΚ Β 3074/ ) Απο φαση της ΡΑΕ, για τον υπολογισμο του κο στους εξισορρο πησης φορτι ου του ΕΣΜΦΑ και του τρο που κατανομη ς αυτου στους Χρη στες Μεταφορα ς για το Έτος Με την εν λο γω Απο φαση τροποποιη θηκε η μεθοδολογι α υπολογισμου της Ημερη σιας Τιμη ς Αερι ου Εξισορρο πησης για το συ νολο του ε τους

20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Στο πλαι σιο των αρμοδιοτη των τους οι εμπλεκο - μενες οργανωτικε ς μονα δες της Διευ θυνσης παρακολου θησαν την ομαλη εκτε λεση των Συμβα σεων Μεταφορα ς και Χρη σης Εγκατα στασης ΥΦΑ ενημερω νοντας τους Χρη στες σχετικα με την παραβι αση των συμβατικω ν τους υποχρεω σεων και επιβα λλοντας προ στιμα, ο ταν κα τι τε τοιο κρι θηκε αναγκαι ο για τη διασφα λιση της ομαλη ς λειτουργι ας του Εθνικου Συστη ματος Φυσικου Αερι ου, στο πλαι σιο των οριζομε νων στον Κω δικα Διαχει ρισης ΕΣΦΑ. Στο πλαι σιο των οριζομε νων του Κανονισμου Μετρη σεων ενημερω θηκαν οι ενδιαφερο μενοι Χρη - στες για τις βαθμονομη σεις των Μετρητικω ν Συστημα των Σταθμω ν και τους κοινοποιη θηκαν τα αποτελε σματα αυτω ν. Επι σης, πραγματοποιη θηκε σειρα συναντη σεων με δυνητικου ς Χρη στες του ΕΣΦΑ, προκειμε νου να εξηγηθει η εφαρμογη του ισχυ οντος ρυθμιστικου πλαισι ου της αγορα ς Φυσικου Αερι ου και να απαντηθου ν σχετικα ερωτη ματα των ενδιαφερομε νων. Εκπονη θηκε ο Πρου πολογισμο ς των Εσο δων των Ρυθμιζο μενων Υπηρεσιω ν του ΔΕΣΦΑ για το Έτος 2013 και πραγματοποιη θηκε σχετικη παρουσι αση, αναφορικα με τις επιπτω σεις της εφαρμογη ς του Νε ου Κανονισμου Τιμολο γησης στα ε σοδα της βασικη ς Δραστηριο τητας Μεταφορα ς του ΔΕΣΦΑ. Απεστα λησαν σε μηνιαι α βα ση οι οφειλε ς των Χρηστω ν του ΕΣΦΑ προς το Λογιστη ριο και συνετα χθησαν επιστολε ς ο χλησης με την συνδρομη του Λογιστηρι ου και την Νομικη ς Υπηρεσι ας του ΔΕΣΦΑ. Φωτογραφία: Δεξαμενή από Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας

21 ΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Τριμηνιαία έκθεση Παραδόσεων/Παραλαβών Φυσικού Αερίου Οι συνολικε ς Παραλαβε ς Φυσικου Αερι ου κατα το 4 ο Τρι μηνο του 2012 ανη λθαν σε ΜWh (μει ωση κατα 13,86 % σε σχε ση με το αντι στοιχο Τρι μηνο του ε τους 2011). Παρακα τω παρουσια ζονται τα μερι δια Παραλαβω ν Φυσικου Αερι ου ανα κατηγορι α καταναλωτω ν για το 4ο Τρι μηνο των Ετω ν 2011 και Oι συνολικε ς Παραδο σεις Φυσικου Αερι ου κατα το 4 ο Τρι μηνο του 2012 ανη λθαν σε ΜWh (μει ωση κατα 13,60 % σε σχε ση με το αντι στοιχο Τρι μηνο του Έτους 2011). Παρακα τω παρουσια ζονται οι Παραδο σεις Φυσικου Αερι ου για το 4 ο Τρι μηνο των Ετω ν 2011 και

22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Αξι ζει να σημειωθει ο τι οι συνολικε ς Αεριοποιη σεις των Χρηστω ν Εγκατα στασης ΥΦΑ κατα το 4 ο Τρι μηνο του 2012 κυμα νθηκαν στο επι πεδο των ΜWh (αυ ξηση κατα 0,86% σε σχε ση με το αντι στοιχο Τρι μηνο του 2011). Το χρονικό της Κρίσης Στις αρχε ς του Δεκεμβρι ου 2012, η ζη τηση σε Φυσικο Αε ριο κυμαινο ταν σε κανονικα για την εποχη επι πεδα και σε συνδυασμο με την ε ναρξη λειτουργι ας του Σταθμου Συμπι εσης στη Νε α Μεση μβρια την 12 η εξασφαλι ζονταν αυξημε νες παραδο σεις ρω σικου Φυσικου Αερι ου με αποτε λεσμα την ομαλη τροφοδοσι α της χω ρας με Φυσικο Αε ριο. Στη συνε χεια ο μως, η ακυ ρωση προγραμματισμε νης εκφο ρτωσης φορτι ου ΥΦΑ στην Εγκατα σταση της Ρεβυθου σας απο Χρη στη της Εγκατα στασης ΥΦΑ σε συνδυασμο με ταυτο χρονη επιδει νωση των καιρικω ν συνθηκω ν και την επακο λουθη αυ ξηση της ζη τησης Φυσικου Αερι ου ει χαν ως αποτε λεσμα την ταχει α εξα ντληση των αποθεμα των ΥΦΑ στη Ρεβυθου σα και την διαπι στωση, απο τον ΔΕΣΦΑ, Κατα στασης Έκτακτης Ανα γκης στο ΕΣΦΑ για το χρονικο δια στημα

23 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αντιμετώπιση Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης Η Κατα σταση Έκτακτης Ανα γκης αντιμετωπι στηκε με: λη ψη με τρων που στηρι ζονταν στην αγορα απο τους Χρη στες (μει ωση καταναλω σεων Φυσικου Αερι ου), και περαιτε ρω λειτουργικε ς ενε ργειες του ΔΕΣΦΑ για αυξημε νες παραδο σεις ρωσικου Φυσικου Αερι ου (βλ. δια γραμμα κατωτε ρω) με σω του Σταθμου Συμπι εσης Νε ας Μεση μβριας. Η πραγματοποι ηση, στη συνε χεια, μη προγραμματισμε νης Εκφο ρτωσης Φορτι ου ΥΦΑ στις εγκαταστα σεις της Ρεβυθου σας την , ομαλοποι ησε την κατα σταση τροφοδοσι ας της χω ρας με Φυσικο Αε ριο, με αποτε λεσμα τη λη ξη Έκτακτης Ανα γκης στο ΕΣΦΑ. Παραδόσεις ρωσικού Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» το τρίμηνο Οκτωβρίου Δεκεμβρίου

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Λοιπές Δραστηριότητες Στο πλαισιο των απαιτησεων του Κωδικα Διαχειρισης του ΕΣΦΑ, η Διευθυνση Διαχειρισης Ροης Αεριου προετοιμασε εισηγηση προς τη ΡΑΕ για τροποποιηση της μεθοδολογιας σχετικα με τον υπολογισμο του τμηματος δυναμικοτητας του ΕΣΦΑ το οποιο δεσμευεται απο το Διαχειριστη για Εξισορροπησης Φορτιου. Η Διευθυνση Διαχειρισης Ροης Αεριου συμμετειχε στην τακτικη ετησια συσκεψη Maintenance Meeting που διοργανωσε ο ΔΕΣΦΑ στη Θεσσαλονικη το διαστημα Νοεμβριου 2012 και στην οποια μετειχαν 60 στελεχη εταιριων Φυσικου Αεριου, που συμμετεχουν στη μεταφορα ρωσικου αεριου προς τις χωρες της Βαλκανικης και την Τουρκια. Σκοπος της συσκεψης ηταν ο συντονισμος των προγραμματισμενων εργασιων συντηρησης στα δικτυα αγωγων ωστε να ελαχιστοποιηθει η περιοδος μειωσης της διαμετακομιστικης ικανοτητας των διασυνδεδεμενων δικτυων. Κατα τη συσκεψη ο ΔΕΣΦΑ πετυχε τη χρονικη μεταθεση εργασιων συντηρησης στα αναντη δικτυα σε περιοδους οπου η καταναλωση Φυσικου Αεριου δεν ειναι ιδιαιτερα υψηλη (Μαιο και Σεπτεμβριο), με στοχο την απροσκοπτη εκτελεση του προγραμματος εισαγωγης Φυσικου Αεριου των Χρηστων Μεταφορας του ΕΣΦΑ. Σε συνεργασια με τη Διευθυνση Ενταχθηκε στο προγραμμα προσομοιωσης του ΕΣΦΑ ο νεος κλαδος Σταματα Αλιβερι του ΕΣΜΦΑ (λογω της δημιουργιας του νεου Σημειου Εξοδου «ΑΛΙΒΕΡΙ (ΔΕΗ)» στο ΕΣΜΦΑ), καθως επισης και η λειτουργια του Σταθμου Συμπιεσης Νεας Μεσημβριας. Εμποριας Ρυθμιζομενων Υπηρεσιων εκπονησε την τελικη ειση- Συμμετειχε στη δημιουργια του Transparency Template του γηση του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ Σταθμου ΥΦΑ Ρεβυθουσας στην σχετικα με το Σχεδιο Αντιμετωιστοσελιδα του ΔΕΣΦΑ, σε συμπισης Εκτακτων Αναγκων και μορφωση των αποφασεων της Διαχειρισης Κρισεων, συμφωνα Ομαδας Εργασιας Διαφανειας της με τα προβλεπομενα στις διαταgle. ξεις του αρθρου 9 του Κανονισμου υπ αρ. 994/2010/ΕΚ σχετικα με τα μετρα κατοχυρωσης της ασφαλειας εφοδιασμου με αεριο και του αρθρου 73 του Νομου 4001/2011 για τη λειτουργια Ενεργειακων Αγορων Ηλεκτρισμου και Φυσικου Αεριου, για Έρευνα, Παραγωγη και δικτυα μεταφορας Υδρογονανθρακων και Ο Διευθυντής Ροής Αερίου Δ. Σαρρής κηρύσσει την αλλες ρυθμισεις. έναρξη της σύσκεψης εργασιών

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι και Ειδικότητες

Κλάδοι και Ειδικότητες Κλάδοι και Ειδικότητες Περιεχόμενα Ενότητας Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1 Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 Κλάδος Ηλεκτρολογίας Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής Κλάδος Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας Κλάδος Ένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 205 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Φεβρουα ριος 205 / 22 Εισαγωγη Διδα σκων: Αντω νιος Συμβω νης ΣΕΜΦΕ, κτι

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Νοσοσ Kawasaki Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαι νει η δια γνωση; Η δίαγνωση της νόσου Kawasaki είναι κλινική. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας

Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας Συνέδρια Περιεχόμενα Ενότητας 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα