ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ γιατρού εργασίας ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. μελέτης Π151/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Παροχή υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓ. βάσει Π.Δ. 294/1988: Ιατρός εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : 571 άτομα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 12 μήνες Η άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι πάσης φύσεως υπάλληλοι του Δήμου Ιλίου. Η παροχή υπηρεσιών του γιατρού εργασίας, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από : 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/τ.Α / ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α / ) «κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 3. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 4. Την ΚΥΑ 88555/3293/ Τ.Β ) η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/τ.Α / ) 6. Το Π.Δ 95/1999 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) 7. Το Π.Δ 159/1999 (ΦΕΚ 157/τ.Α / ) 8. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (9.440,00 ) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχου είδους υπηρεσίες. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Ιλίου. Συγκεκριμένα αφορά την άσκηση καθηκόντων γιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/ τ. Α ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 3. Την ΚΥΑ 88555/3293/ τ. Β )η οποία κυρώθηκε με τον.1836/89(φεκ 79/ Τ.Α ) 4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/ τ. Α ) 6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/ τ. Α ) 7. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/ τ. Α ) κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012, ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : - Του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/12 - Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 - Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) - Του Π.Δ 28/80 - Της με αρ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β καθώς και τα όσα ειδικά ορίζονται στην ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Άρθρο 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Προϋπολογισμός μελέτης 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Τεχνική περιγραφή μελέτης

4 Άρθρο 4 ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας, θα είναι για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Οι ώρες και οι χώροι απασχόλησης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ορίζονται ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣ. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΔΙΟΙΚ. ΕΡΓ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΚΑΛΧΟΥ 48-50, ΙΛΙΟΝ 2 ΕΔΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101, ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 3 ΕΔΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ) 4 ΕΔΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 5 ΕΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1, ΙΛΙΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΡΑ & 3 ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, ΙΛΙΟΝ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99, ΙΛΙΟΝ *24' +82*36' *24' + 32* *24' +175*36' *24' +39*36' *24' + 4*36' ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ετήσιων ωρών απασχόλησης: 294 ώρες και 48 λεπτά Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ΚΕ.ΠΕ.Κ, Σταδίου 29, ΤΚ ΑΘΗΝΑ ). Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Στις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας, βάσει του Ν.1568/85 και της σχετικής με αυτό νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβούλων στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα :

5 1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 2. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 3. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 4. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 5. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 6. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή της θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του Επιθεωρητή Εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 7. Μεριμνά για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 8. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 9. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και του εργοδότη. 10. Για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων, ο Ιατρός εργασίας : 11. Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 12. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας. 13. Ερευνά τις αιτίες των ασθενών που οφείλονται στην εργασία και αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 14. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 15. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 16. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 17. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 18. Ο Ιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 19. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. 20. Ο εργοδότης λαμβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 21. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

6 22. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 23. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου,απουσίας εργαζομένου. 24. Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζομένους.τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη και τους εργαζόμενους, για θέματα της αρμοδιότητας του,δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 25. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 26. Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους εργασίας. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Ο εντολέας οφείλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση παρέλευσής του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών). Άρθρο 7 ο : Ανωτέρα Βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και αποδείχτηκε ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια προσωπικού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8 ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9 ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλασσόμενη Φ.Π.Α.

7 Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβαση είτε τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών) Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2014 και 2015 με τίτλο «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». Άρθρο 10 ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές, υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας της λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και η κατηγορία της επικινδυνότητας της εργασίας Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,40 ήτοι 24 λεπτά Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας είναι 0,60 ήτοι 36 λεπτά Αριθμός εργαζομένων στο Δήμο: 571 ήτοι: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : 300 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 157 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 96 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαιτούμενες ώρες παρουσίας ιατρού εργασίας ανά έτος (για τα δεδομένα του προσωπικού που προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων) περίπου 295. Κόστος ανά ώρα : τριάντα ευρώ (32,00 ) Ετήσιο κόστος γιατρού εργασίας εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλαγμένο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ αρ. 297/08 γνωμοδότηση του Β τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1168/ της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ γιατρού εργασίας ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. μελέτης Π151/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Παροχή υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓ. βάσει Π.Δ. 294/1988: Ιατρός εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : 571 άτομα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 12 μήνες Η άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι πάσης φύσεως υπάλληλοι του Δήμου Ιλίου. Η παροχή υπηρεσιών του γιατρού εργασίας, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από : 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/τ.Α / ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α / ) «κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 3. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 4. Την ΚΥΑ 88555/3293/ Τ.Β ) η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/τ.Α / ) 6. Το Π.Δ 95/1999 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) 7. Το Π.Δ 159/1999 (ΦΕΚ 157/τ.Α / ) 8. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (9.440,00 ) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχου είδους υπηρεσίες. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Ιλίου. Συγκεκριμένα αφορά την άσκηση καθηκόντων γιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/ τ. Α ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 3. Την ΚΥΑ 88555/3293/ τ. Β )η οποία κυρώθηκε με τον.1836/89(φεκ 79/ Τ.Α ) 4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/ τ. Α ) 6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/ τ. Α ) 7. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/ τ. Α ) κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012, ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : - Του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/12 - Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 - Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) - Του Π.Δ 28/80 - Της με αρ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β καθώς και τα όσα ειδικά ορίζονται στην ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Άρθρο 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Προϋπολογισμός μελέτης 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Τεχνική περιγραφή μελέτης

12 Άρθρο 4 ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας, θα είναι για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Οι ώρες και οι χώροι απασχόλησης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ορίζονται ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣ. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΔΙΟΙΚ. ΕΡΓ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΚΑΛΧΟΥ 48-50, ΙΛΙΟΝ 2 ΕΔΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101, ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 3 ΕΔΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ) 4 ΕΔΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 5 ΕΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1, ΙΛΙΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΡΑ & 3 ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, ΙΛΙΟΝ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99, ΙΛΙΟΝ *24' +82*36' *24' + 32* *24' +175*36' *24' +39*36' *24' + 4*36' ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ετήσιων ωρών απασχόλησης: 294 ώρες και 48 λεπτά Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ΚΕ.ΠΕ.Κ, Σταδίου 29, ΤΚ ΑΘΗΝΑ ). Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Στις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας, βάσει του Ν.1568/85 και της σχετικής με αυτό νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβούλων στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα :

13 1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 2. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 3. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 4. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 5. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 6. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή της θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του Επιθεωρητή Εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 7. Μεριμνά για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 8. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 9. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και του εργοδότη. 10. Για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων, ο Ιατρός εργασίας : 11. Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 12. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας. 13. Ερευνά τις αιτίες των ασθενών που οφείλονται στην εργασία και αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 14. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 15. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 16. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 17. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 18. Ο Ιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 19. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. 20. Ο εργοδότης λαμβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 21. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

14 22. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 23. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου,απουσίας εργαζομένου. 24. Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζομένους.τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη και τους εργαζόμενους, για θέματα της αρμοδιότητας του,δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 25. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 26. Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους εργασίας. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Ο εντολέας οφείλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση παρέλευσής του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών). Άρθρο 7 ο : Ανωτέρα Βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και αποδείχτηκε ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια προσωπικού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8 ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9 ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλασσόμενη Φ.Π.Α.

15 Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβαση είτε τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών) Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2014 και 2015 με τίτλο «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». Άρθρο 10 ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές, υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας της λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και η κατηγορία της επικινδυνότητας της εργασίας Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,40 ήτοι 24 λεπτά Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας είναι 0,60 ήτοι 36 λεπτά Αριθμός εργαζομένων στο Δήμο: 571 ήτοι: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : 300 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 157 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 96 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαιτούμενες ώρες παρουσίας ιατρού εργασίας ανά έτος (για τα δεδομένα του προσωπικού που προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων) περίπου 295. Κόστος ανά ώρα : τριάντα ευρώ (32,00 ) Ετήσιο κόστος γιατρού εργασίας εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλαγμένο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ αρ. 297/08 γνωμοδότηση του Β τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1168/ της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ γιατρού εργασίας ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. μελέτης Π151/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Παροχή υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓ. βάσει Π.Δ. 294/1988: Ιατρός εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : 571 άτομα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 12 μήνες Η άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι πάσης φύσεως υπάλληλοι του Δήμου Ιλίου. Η παροχή υπηρεσιών του γιατρού εργασίας, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από : 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/τ.Α / ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α / ) «κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 3. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 4. Την ΚΥΑ 88555/3293/ Τ.Β ) η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/τ.Α / ) 6. Το Π.Δ 95/1999 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) 7. Το Π.Δ 159/1999 (ΦΕΚ 157/τ.Α / ) 8. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (9.440,00 ) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχου είδους υπηρεσίες. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Ιλίου. Συγκεκριμένα αφορά την άσκηση καθηκόντων γιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/ τ. Α ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 3. Την ΚΥΑ 88555/3293/ τ. Β )η οποία κυρώθηκε με τον.1836/89(φεκ 79/ Τ.Α ) 4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/ τ. Α ) 6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/ τ. Α ) 7. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/ τ. Α ) κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012, ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : - Του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/12 - Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 - Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) - Του Π.Δ 28/80 - Της με αρ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β καθώς και τα όσα ειδικά ορίζονται στην ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Άρθρο 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Προϋπολογισμός μελέτης 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Τεχνική περιγραφή μελέτης

20 Άρθρο 4 ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας, θα είναι για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Οι ώρες και οι χώροι απασχόλησης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ορίζονται ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣ. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΔΙΟΙΚ. ΕΡΓ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΚΑΛΧΟΥ 48-50, ΙΛΙΟΝ 2 ΕΔΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101, ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 3 ΕΔΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ) 4 ΕΔΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 5 ΕΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1, ΙΛΙΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΡΑ & 3 ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, ΙΛΙΟΝ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99, ΙΛΙΟΝ *24' +82*36' *24' + 32* *24' +175*36' *24' +39*36' *24' + 4*36' ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ετήσιων ωρών απασχόλησης: 294 ώρες και 48 λεπτά Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ΚΕ.ΠΕ.Κ, Σταδίου 29, ΤΚ ΑΘΗΝΑ ). Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Στις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας, βάσει του Ν.1568/85 και της σχετικής με αυτό νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβούλων στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα :

21 1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 2. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 3. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 4. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 5. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 6. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή της θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του Επιθεωρητή Εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 7. Μεριμνά για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 8. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 9. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και του εργοδότη. 10. Για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων, ο Ιατρός εργασίας : 11. Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 12. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας. 13. Ερευνά τις αιτίες των ασθενών που οφείλονται στην εργασία και αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 14. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 15. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 16. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 17. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 18. Ο Ιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 19. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. 20. Ο εργοδότης λαμβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 21. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

22 22. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 23. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου,απουσίας εργαζομένου. 24. Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζομένους.τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη και τους εργαζόμενους, για θέματα της αρμοδιότητας του,δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 25. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 26. Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους εργασίας. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Ο εντολέας οφείλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση παρέλευσής του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών). Άρθρο 7 ο : Ανωτέρα Βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και αποδείχτηκε ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια προσωπικού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8 ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9 ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλασσόμενη Φ.Π.Α.

23 Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβαση είτε τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών) Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2014 και 2015 με τίτλο «Συμβάσεις μίσθωσης έργου». Άρθρο 10 ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές, υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας της λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και η κατηγορία της επικινδυνότητας της εργασίας Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,40 ήτοι 24 λεπτά Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας είναι 0,60 ήτοι 36 λεπτά Αριθμός εργαζομένων στο Δήμο: 571 ήτοι: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : 300 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 157 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 96 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαιτούμενες ώρες παρουσίας ιατρού εργασίας ανά έτος (για τα δεδομένα του προσωπικού που προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων) περίπου 295. Κόστος ανά ώρα : τριάντα ευρώ (32,00 ) Ετήσιο κόστος γιατρού εργασίας εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλαγμένο Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ αρ. 297/08 γνωμοδότηση του Β τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1168/ της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ γιατρού εργασίας ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αρ. μελέτης Π151/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Παροχή υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓ. βάσει Π.Δ. 294/1988: Ιατρός εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : 571 άτομα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 12 μήνες Η άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι πάσης φύσεως υπάλληλοι του Δήμου Ιλίου. Η παροχή υπηρεσιών του γιατρού εργασίας, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από : 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/τ.Α / ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α / ) «κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 3. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 4. Την ΚΥΑ 88555/3293/ Τ.Β ) η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/τ.Α / ) 6. Το Π.Δ 95/1999 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) 7. Το Π.Δ 159/1999 (ΦΕΚ 157/τ.Α / ) 8. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (9.440,00 ) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχου είδους υπηρεσίες. Ίλιον, 11/12/2014 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη /νσεως ιοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Σαγµατοπούλου Παρασκευή Χρυσάγη

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Αρ. μελέτης Π /2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Δήμο Ιλίου. Συγκεκριμένα αφορά την άσκηση καθηκόντων γιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/ τ. Α ) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/ ,τ.Α ) 3. Την ΚΥΑ 88555/3293/ τ. Β )η οποία κυρώθηκε με τον.1836/89(φεκ 79/ Τ.Α ) 4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/ τ. Α ) 5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/ τ. Α ) 6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/ τ. Α ) 7. Την ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/ τ. Α ) κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012, ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : - Του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/12 - Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 - Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) - Του Π.Δ 28/80 - Της με αρ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291/ , τεύχος Β καθώς και τα όσα ειδικά ορίζονται στην ΚΥΑ με αρ.υ7α/γ.π.οικ / Άρθρο 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Προϋπολογισμός μελέτης 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Τεχνική περιγραφή μελέτης

28 Άρθρο 4 ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας, θα είναι για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Οι ώρες και οι χώροι απασχόλησης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ορίζονται ως εξής : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣ. Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΔΙΟΙΚ. ΕΡΓ/ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΚΑΛΧΟΥ 48-50, ΙΛΙΟΝ 2 ΕΔΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101, ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 3 ΕΔΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ) 4 ΕΔΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 5 ΕΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1, ΙΛΙΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΡΑ & 3 ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, ΙΛΙΟΝ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99, ΙΛΙΟΝ *24' +82*36' *24' + 32* *24' +175*36' *24' +39*36' *24' + 4*36' ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ετήσιων ωρών απασχόλησης: 294 ώρες και 48 λεπτά Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ΚΕ.ΠΕ.Κ, Σταδίου 29, ΤΚ ΑΘΗΝΑ ). Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Στις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας, βάσει του Ν.1568/85 και της σχετικής με αυτό νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβούλων στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα :

29 1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 2. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 3. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 4. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 5. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 6. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή της θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του Επιθεωρητή Εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 7. Μεριμνά για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 8. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 9. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και του εργοδότη. 10. Για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της πρόληψης των ατυχημάτων, ο Ιατρός εργασίας : 11. Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 12. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας. 13. Ερευνά τις αιτίες των ασθενών που οφείλονται στην εργασία και αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 14. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 15. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 16. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 17. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 18. Ο Ιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 19. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. 20. Ο εργοδότης λαμβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 21. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

30 22. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 23. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου,απουσίας εργαζομένου. 24. Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζομένους.τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη και τους εργαζόμενους, για θέματα της αρμοδιότητας του,δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 25. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 26. Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους εργασίας. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Ο εντολέας οφείλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση παρέλευσής του παραπάνω χρονικού διαστήματος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών). Άρθρο 7 ο : Ανωτέρα Βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και αποδείχτηκε ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια προσωπικού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8 ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9 ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (9.440,00 ) απαλλασσόμενη Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ. Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ. Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 44959 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Γ. Καπέτα 17 Τ.κ: 611 00 Πληροφορίες: Όλγα Καραμπίδου Τηλέφωνο:2341352157

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Σητεία 1/8/2014 1 Τεχνική Έκθεση 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (άρθρο.120 παρ. 3 του.4412/2016).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (άρθρο.120 παρ. 3 του.4412/2016). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 22/9 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 23876 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ : 2592350002 FAX: 2592350077 mail:info@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2014-2015) Aριθµ. Μελέτης : 46/2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η µεταφορά αλατιού για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ. Κερατσίνι 30/09/2014 Αρ. Πρωτ. Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κερατσινίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/8/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Β Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 142/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Κ.Α. Προϋπολογισμού: 15.6615.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασία : Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 6/ 3 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941668

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη υποστήριξη συνοψίζεται στα εξής:

Τεχνική περιγραφή. Συγκεκριμένα η παρεχόμενη υποστήριξη συνοψίζεται στα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝ, ΔΙΑΦΑΝ. & ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/νση: Αγίας Ειρήνης 10- Μυτιλήνη Ταχ. Κωδ: 811 00 Πληροφορίες: Κατσιγίνης Μικές Τηλ: 2251027501( εσωτ 7) Fax: 22510 42329 e-mail: mkatsiginis@gmail.com ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EA 13REQ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε : ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ,ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Ταχ. Κώδ.: 4910 Τηλ.: 26610-21835 ΚΕΡΚΥΡΑ 30/9/2013 EA 13REQ001672266/18-10-2013 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συντάκτης Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνος

Η συντάκτης Λασηθιωτάκη Αικατερίνη ΠΕ Γεωπόνος ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Στείρωση θηλυκών σκυλιών Πλήρης ωοθηκο-υστερεκτομή με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ Π.Δ. 28/80 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.409,56 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ Π.Δ. 28/80 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.409,56 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ Π.Δ. 28/80 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV 71317200-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 69881 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΟΜΟΣ KΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΟΜΟΣ KΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, 30-11-2016 ΝΟΜΟΣ KΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Προυπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ήµου Κόνιτσας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ήµου Κόνιτσας» Εστίας ήµου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΡΓΑΣΙΑ : Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ & βιβλιοδεσία συνεδριάσεων Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Παχουνδάκη Τηλ. : 22713 50808 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η - Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 19 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κοµοτηνή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμηθευτών για την εργασία «Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων».

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμηθευτών για την εργασία «Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων». Πάτρα: 12/05/2016 Αριθ. Πρωτ.: 481 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Γεωργία Ρασούλη Τηλ.: 2613 610243 Fax: 2613 610258 E-mail: rasouli@3224.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ E.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ E.E. 1 Διανυκτέρευσης στην Πόλη ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ DIMITROVGRAD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DIVERSIFICATION OF THE TOURISTIC ATTRACTIONS AND PRODUCTS IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 162/2016. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 21/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32131 Αριθμός Μελέτης: 162/2016 Συνδιοργάνωση πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 09 06 2015 Αριθμ. Πρωτ., 13043 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. µελέτης 45 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.942,00 ΦΠΑ (23%): 4.586,66 ΣΥΝΟΛΟ: 24.528,66 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 36 α /2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.991,91 Κ.Α. 00.6117.0013 Κωδικός CPV : 71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 70887 / 11-10 - 2012 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» (ΚΑ 45-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 /2014

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 80759 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010 ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει τις εξής συμβουλευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 48 /2013 Αρ. Πρωτ.: 61561 ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 17/06/2016 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27274 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ. : 68100 Τηλέφωνο : 2551364214 Φαξ : 2551364125 Πληροφορίες : ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Email

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Σύµβουλος τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (ΚΑ 35-6262.010 45-6262.002 70.01-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:25/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 8

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:25/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Καλλιθέα σήμερα 05 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός μεν α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ (Κ.Α. 35-6117.002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000.00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 6 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 92/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 «Υπηρεσία Αποµαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου για τα έτη 2011, 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προμήθεια Αθλητικού υλικού για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 26/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αριθ.Πρωτ.17170 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας (υπηρεσίας) «Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δήμου Δωρίδος» στα πλαίσια της «Συνδρομής σε Εταιρείες Μηχανογραφικών Προγραμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.- ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27536/21-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350106 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 15/07/2014 Αριθµός Μελέτης: 15692 Κ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός - Τιµολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΜΗΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 8 0 8 / 13 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα