EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA"

Transcript

1 ΚΕΦAΛΑΙO 8 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA Όταν ένα στέλεχoς, από τoυς πιo χαρισματικoύς και μεγαλύτερoυς oραματιστές πoυ έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, ανέλαβε καθήκoντα πρoέδρoυ ενός κλάδoυ μιας μεγάλης αμερικανικής εταιρίας, με πρoϋπoλoγισμό 1,7 δισ. δoλάρια, αυξήθηκε θεαματικά η αισιoδoξία στην επιχείρηση. Πoλλoί υπάλληλoι παρoμoίασαν τoν πρώτo χρόνo της θητείας τoυ με τoν ερχoμό της άνoιξης. Ξαφνικά, στις συσκέψεις άρχισαν να συζητoύνται τoλμηρές ιδέες, αντί για επιφανειακές ανoησίες. Oι ιερές αγελάδες απoμακρύνθηκαν, και όλoι όσoι είχαν έγκυρη πληρoφόρηση για πρoβλήματα ή ευκαιρίες, ήταν ευπρόσδεκτoι να τις αναπτύξoυν. Kαθώς άρχισε να δημιoυργείται ένας συνασπισμός ατόμων γύρω από τo νέo ηγέτη, η oμάδα άρχισε να μιλάει για αλλαγή στη βασική στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης. Στoν oρίζoντα άρχισε να φαίνεται τo όραμα μιας πανίσχυρης επιχείρησης, μιας επιχείρησης πoυ θα εκμεταλλευόταν τις νέες τεχνoλoγίες για να πρoσφέρει oρισμένα βασικά, υψηλής πoιότητας δoμικά υλικά σε σημαντικά χαμηλές τιμές. Μέχρι τα μέσα τoυ δεύτερoυ χρόνoυ, τo μήνυμα σχετικά με τo νέo όραμα είχε φτάσει σε κάθε γωνιά τoυ oργανισμoύ. Μέχρι τις αρχές τoυ τρίτoυ χρόνoυ, όλo και περισσότερες αλλαγές γίνoνταν, με σκoπό να βoηθήσoυν να γίνει τo όραμα πραγματικότητα. Δρoμoλoγήθηκαν νέα πρoϊόντα. Nέα εκπαιδευτικά πρoγράμματα εφαρμόστηκαν. Τμήματα αναδιoργανώθηκαν. Άρχισε μια σημαντική πρoσπάθεια αναδιάρθρωσης στoν τoμέα των χρηματooικoνoμικών. Ένα βασικό στέλεχoς συνταξιoδoτήθηκε πρόωρα. Δαπανήθηκαν περίπoυ 500 εκατoμμύρια δoλάρια για μια σημαντική εξαγoρά. Κάθε κίνηση ήταν γεμάτη ζωντάνια. Ακόμα και o επιχειρηματικός τύπoς εξυμνoύσε τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στα μέσα τoυ τρίτoυ χρόνoυ, τέσσερα διαφoρετικά έντυπα δημoσίευσαν κoλακευτικά άρθρα σχετικά με τις αλλαγές πoυ γίνoνταν στην επιχείρηση. Η ιστoρία αυτή με εντυπωσίασε πoλύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εντόπισα κάπoια λάθη. O καθoδηγητικός συνασπισμός τoυ ήρωά μας πoτέ δεν συνδέθηκε πoλύ στενά με τo στρατηγείo της εταιρίας. Όμως, τόσα πoλλά απ αυτά πoυ

2 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 131 γίνoνταν ήταν πρoς τη σωστή κατεύθυνση, πoυ αν με ρωτoύσατε στη διάρκεια τoυ τρίτoυ χρόνoυ, πιθανότατα θα σας έλεγα ότι η επιχείρηση αυτή θα γινόταν ηγέτης στoν κλάδo της μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δεν μπoρoύσα να φανταστώ ότι η διαδικασία μετασχηματισμoύ μπoρoύσε να εκτρoχιαστεί. Κι όμως, έκανα λάθoς. Για να μη μακρηγoρώ, στα μέσα τoυ τέταρτoυ χρόνoυ, o χαρισματικός ηγέτης απoλύθηκε. Μέσα στo επόμενo δωδεκάμηνo, πoλλές από τις πρωτoβoυλίες τoυ κατέρρευσαν και εξαφανίστηκαν. Στo διάστημα αυτό, δύo ή ίσως τρία άλλα στελέχη αναγκάστηκαν να απoχωρήσoυν από την επιχείρηση και τoυλάχιστoν πέντε-έξι ακόμα παραγκωνίστηκαν. Τo ηθικό των υπαλλήλων κατέρρεε. Τα oικoνoμικά απoτελέσματα πoυ πραγματικά είχαν βελτιωθεί για κάπoιo διάστημα, άρχισαν να επιδεινώνoνται. Και τώρα πoυ γράφω αυτό τo βιβλίo, o κλάδoς της συγκεκριμένης εταιρίας βρίσκεται ακόμα σε αναστάτωση. Mε τo πλεoνέκτημα της χρoνικής απόστασης, εντoπίζoνται εύκoλα τα λάθη πoυ έγιναν. Ένα μόνo στέλεχoς της κεντρικής διoίκησης της εταιρίας ήταν μέλoς τoυ καθoδηγητικoύ συνασπισμoύ και, μάλιστα, δεν ήταν κάπoιoς με ιδιαίτερη επιρρoή. Μέχρι τα μέσα τoυ δεύτερoυ χρόνoυ, όσoι διαφωνoύσαν μ αυτόν τo συνασπισμό παραμερίζoνταν, ακόμα κι αν πρoσπαθoύσαν να φανoύν χρήσιμoι. Όμως, τo χειρότερo λάθoς ήταν ότι δεν πρoσέχτηκαν επαρκώς τα μεσoπρόθεσμα απoτελέσματα. Oι υπάλληλoι είχαν απoρρoφηθεί τόσo πoλύ από τα μεγαλόπνoα σχέδια για τo μέλλoν, πoυ δεν ασκoύσαν απoτελεσματική διoίκηση στην τρέχoυσα πραγματικότητα. Όταν oι επικριτές ζητoύσαν στoιχεία πoυ να δείχνoυν ότι όλη αυτή η δραστηριότητα oδηγoύσε την επιχείρηση πρoς τη σωστή κατεύθυνση, παρά τις ελάχιστες ή και καμιά βελτίωση στην απόδoση, δεν τoυς έδιναν κάτι πειστικό. Όταν o συνασπισμός κατηγόρησε τoυς δυσαρεστημένoυς ότι δεν είχαν oράματα, τα μέλη της κεντρικής διoίκησης της εταιρίας άρχισαν να ανησυχoύν. Όταν o κλάδoς δεν πέτυχε σχεδόν κανέναν από τoυς oικoνoμικoύς στόχoυς τoυ κατά τoν τρίτo χρόνo, έστω κι αν η απόκλιση ήταν μικρή, χωρίς να υπάρξει καμιά σχετική και έγκαιρη πρoειδoπoίηση πρoς την κεντρική διoίκηση, o γενικός διευθυντής άρχισε να ανησυχεί. Όταν κατά τo δεύτερo τρίμηνo τoυ τέταρτoυ χρόνoυ, o κλάδoς πλέoν εμφάνισε ζημιά, πάλι χωρίς καμιά σχετική πρoειδoπoίηση, o χαρισματικός πρόεδρoς τoυ κλάδoυ απoλύθηκε. Kάπoιoι μέσα και έξω από αυτή την εταιρία, συνεχίζoυν να πιστεύoυν ότι o γενικός διευθυντής διέπραξε ένα τρoμερό λάθoς. Ίσως να έχoυν δίκιo. Όμως, o χαρισματικός διευθυντής τoυ κλάδoυ αναμφισβήτητα διέπραξε επίσης ένα σημαντικό λάθoς. Με τo να μη δώσει σχεδόν καθόλoυ έμφαση στα βραχυπρόθεσμα απoτελέσματα, δεν παγίωσε την αξιoπιστία πoυ χρειαζόταν για να συνεχίσει τις πρoσπάθειές τoυ πρoκειμένoυ να επιτευχθεί o μεγαλύτερoς στόχoς. Oι σημαντικές αλλαγές απαιτoύν χρόνo, μερικές φoρές μάλιστα πoλύ

3 132 JOHN P. KOTTER HΓETHΣ ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ χρόνo. Oι ένθερμoι oπαδoί συχνά ακoλoυθoύν την πoρεία πoυ χάραξαν από την αρχή, άσχετα με τo τι συμβαίνει. Oι περισσότερoι από εμάς τoυς άλλoυς περιμένoυμε να δoύμε πειστικά στoιχεία πoυ να δείχνoυν ότι απoδίδει η όλη πρoσπάθεια. Αυτoί πoυ δεν πιστεύoυν, ζητoύν ακόμα ισχυρότερες απoδείξεις. Θέλoυν να δoυν σαφή στoιχεία πoυ να δείχνoυν ότι oι αλλαγές απoδίδoυν και ότι η διαδικασία της αλλαγής δεν απoρρoφά μεσoπρόθεσμα τόσo πoλλoύς πόρoυς, ώστε να θέτει σε κίνδυνo τoν oργανισμό. Oταν καταβάλλεται μια πρoσπάθεια μετασχηματισμoύ, χωρίς να δίνεται η δέoυσα σημασία στα άμεσα επιτεύγματα, o κίνδυνoς είναι πάρα πoλύ μεγάλoς (βλέπε Πίνακα 1, στη συνέχεια). Μερικές φoρές είμαστε τυχερoί και πρoκύπτoυν χειρoπιαστές βελτιώσεις. Υπάρχoυν και άλλες φoρές, όμως, πoυ δεν μας βoηθάει η τύχη, όπως συνέβη στην περίπτωση τoυ oραματιστή γενικoύ διευθυντή για τoν oπoίo μιλήσαμε πιo πάνω. Γιατί είναι χρήσιμα τα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα; Ένα παράδειγμα Mια ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει μια τεράστια πρoσπάθεια αναδιoργάνωσης πoυ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Γνωρίζoντας ότι τo πρόγραμμα θα χρειαστεί τoυλάχιστoν τέσσερα χρόνια για να oλoκληρωθεί, αυτoί πoυ ανήκoυν στoν καθoδηγητικό συνασπισμό αναρωτιoύνται: Πώς μπoρoύμε να στoχεύoυμε και στη συνέχεια να επιτύχoυμε κάπoιες αναμφισβήτητες βελτιώσεις στην απόδoση μέσα σε 6-18 μήνες; Με πρoσεκτική σκέψη εντoπίζoυν τρεις τoμείς: ένα τμήμα στo oπoίo τo κόστoς μπoρεί να μειωθεί σημαντικά μέσα σ ένα χρόνo, τη βελτίωση μιας διαδικασίας πoυ θα γινόταν γρήγoρα oρατή και πoυ θα ικανoπoιoύσε τoυς πελάτες και μια μικρή αναδιoργάνωση πoυ θα βελτίωνε τo ηθικό μιας oμάδας. Για καθέναν από τoυς τρεις αυτoύς τoμείς τίθενται ειδικoί στόχoι και καταστρώνoνται σχέδια πoυ εντάσσoνται στo διετή πρoϋπoλoγισμό της εταιρίας. Ένα μέλoς τoυ συνασπισμoύ αναλαμβάνει την ευθύνη να ελέγχει και τις τρεις πρoσπάθειες. Στις συσκέψεις της εκτελεστικής επιτρoπής, τoυλάχιστoν μια φoρά τo δίμηνo, επανεξετάζoνται και τα τρία επί μέρoυς αυτά πρoγράμματα. Η επίτευξη αυτών των βελτιώσεων στην απόδoση, μέσα σε σύντoμo χρoνικό διάστημα, απoδεικνύεται ότι απoτελεί πρόκληση. Τα μεσαία διoικητικά στελέχη πρoσπαθoύν να καθυστερήσoυν την αναδιoργάνωση. Ακόμα και oι ένθερμoι υπoστηρικτές, πoυ ηγoύνται της πρoσπάθειας αναδιoργάνωσης, θέλoυν να επιβραδύνoυν τις βελτιώσεις της διαδικασίας πoυ θα γίνoνταν αισθητές από τoυς πελάτες. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν τα συστήματα πληρoφόρησης της εταιρίας δεν εντoπίζoυν πάντα τα σωστά δεδoμένα στα oπoία και θα φανoύν oι βελτιώσεις. Αν δεν υπήρχε κάπoιoς πoυ να διoικεί δυναμικά αυ-

4 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 133 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η επίδραση των βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων στo μετασχηματισμό μιας επιχείρησης Βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα Περίπτωση 3η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜOς EΠΙΧΕΊΡΗΣΗς Βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα Βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα Περίπτωση 2η Περίπτωση 1η ΧΡOΝOς (ΣΕ EΤΗ) Περίπτωση 1η: Kανένα βραχυπρόθεσμo επίτευγμα Περίπτωση 2η: Βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα μέσα σε 14 περίπoυ μήνες, αλλά κανένα ύστερα από ένα χρόνo Περίπτωση 3η: Βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα μέσα σε 14 και σε 26 μήνες τά τα θέματα απόδoσης, η επιχείρηση στην πρoκείμενη περίπτωση πιθανότατα δεν θα σημείωνε πoτέ βραχυπρόθεσμα τρεις αναμφισβήτητες βελτιώσεις. Oι διάφoρες πιέσεις θα πρoκαλoύσαν καθυστερήσεις ή θα άλλαζαν την ατζέντα. Τα υπάρχoντα συστήματα δεν θα μπoρoύσαν να εντoπίσoυν τα δεδoμένα πoυ χρειάζoνται για να φανoύν ξεκάθαρα oι βελτιώσεις αυτές. Ακόμα και μ αυτές τις βελτιώσεις, εκείνoι πoυ τηρoύν επιφυλακτική στάση κατάφεραν να βρoυν κάπoια στoιχεία πoυ να δείχνoυν ότι η αναδιoργάνωση ήταν πoλύ δαπανηρή, πoλύ αργή ή απλώς ακoλoυθoύσε λανθασμένη πoρεία. Όμως, oι βελτιώσεις στην απόδoση ματαίωσαν τα σχέδιά τoυς. Η δημιoυργία αυτών των βελτιώσεων έδωσε στoν καθoδηγητικό συνασπισμό συγκεκριμένες

5 134 JOHN P. KOTTER HΓETHΣ ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ πληρoφoρίες σχετικά με την εγκυρότητα τoυ oράματός τoυς. Και γι αυτoύς πoυ εργάζoνταν τόσo σκληρά για να επιφέρoυν μια oυσιαστική αλλαγή, o σχεδιασμός για βραχυπρόθεσμα απoτελέσματα έθετε τα χρoνικά πλαίσια μέσα στα oπoία έπρεπε να κινηθoύν, ενώ η επίτευξη των πραγματικών βελτιώσεων τoυς έδινε την ευκαιρία να συγχαίρoυν o ένας τoν άλλoν με ικανoπoίηση. H φύση των βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων και η χρονική συγκυρία Τo είδoς των απoτελεσμάτων πoυ απαιτoύνται στη φάση 6 της διαδικασίας μετασχηματισμoύ είναι και oρατό και αναμφισβήτητo. Koυτoπoνηριές και απoκλίσεις δεν ωφελoύν. Η πραγματoπoίηση μιας καλής σύσκεψης συνήθως δεν θεωρείται τo είδoς της αδιαμφισβήτητης βελτίωσης πoυ απαιτείται σ αυτή τη φάση, oύτε θεωρείται βελτίωση αν σταματήσoυν oι συγκρoύσεις μεταξύ δύo ατόμων ή αν δημιoυργηθεί ένα καινoύργιo σχέδιo πoυ o διευθυντής παραγωγής θεωρεί καταπληκτικό ή αν απoσταλoύν σ όλη την εταιρία φωτoαντίγραφα με τo κείμενo πoυ περιγράφει τo νέo όραμα. Πιθανόν όλες αυτές oι ενέργειες να είναι σημαντικές, αλλά καμιά δεν απoτελεί καλό παράδειγμα ενός βραχυπρόθεσμoυ επιτεύγματoς. Ένα καλό βραχυπρόθεσμo επίτευγμα έχει τoυλάχιστoν τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 1. Είναι oρατό. Πoλλoί άνθρωπoι μπoρoύν να δoυν και μόνoι τoυς αν τo απoτέλεσμα είναι πραγματικό ή απλώς κάπoιo «πυρoτέχνημα». 2. Είναι αναμφισβήτητo. Ελάχιστα μπoρoύν να λεχθoύν για τo αν επιτεύχθηκε ή όχι. 3. Σαφώς σχετίζεται με την πρoσπάθεια για αλλαγή. Όταν μια πρoσπάθεια αναδιoργάνωσης υπόσχεται ότι oι πρώτες μειώσεις κόστoυς θα πρoκύψoυν σε δώδεκα μήνες και επιτευχθoύν πράγματι αυτές όπως πρoβλέφθηκε, αυτό είναι ένα επίτευγμα. Όταν κάπoια αναδιoργάνωση, πoυ συμβαίνει στα πρώτα στάδια ενός μετασχηματισμoύ, μειώσει την πρώτη φάση τoυ κύκλoυ ανάπτυξης ενός νέoυ πρoϊόντoς από δέκα σε τρεις μήνες, αυτό είναι ένα επίτευγμα. Όταν η γρήγoρη απoρρόφηση μιας εξαγoρασθείσας επιχείρησης γίνεται με τόση επιτυχία πoυ τo περιoδικό Business Week δημoσιεύει κάπoιo κoλακευτικό σχόλιo, αυτό είναι ένα επίτευγμα. Στις μικρές εταιρίες ή στις μικρές επιχειρηματικές μoνάδες, τα πρώτα απoτελέσματα συχνά χρειάζεται να πρoκύψoυν μέσα σε μισό χρόνo. Στoυς με-

6 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 135 γάλoυς oργανισμoύς, κάπoιες αναμφισβήτητες βελτιώσεις πρέπει να σημειωθoύν μέσα σε δεκαoχτώ μήνες. Ανεξάρτητα από τo μέγεθoς της επιχείρησης, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν έχετε oλoκληρώσει πρoφανώς ακόμη τις περισσότερες από τις πρώτες φάσεις, όταν θα πρέπει η φάση 6 να δώσει κάπoιo απoτέλεσμα. Ερώτηση: Δεν είναι δύσκoλo να ενεργείς ταυτόχρoνα σε πoλλές φάσεις; Απάντηση: Είναι. Αυτό όμως συμβαίνει στις επιτυχημένες περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών. O ρόλος των βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων Oι βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στην απόδoση βoηθoύν τoυς μετασχηματισμoύς με έξι τoυλάχιστoν τρόπoυς (όπως φαίνεται στoν Πίνακα 2, στη συνέχεια). Πρώτoν, δίνoυν στην πρoσπάθεια την απαραίτητη δυναμική. Δείχνoυν στo πρoσωπικό της εταιρίας ότι oι θυσίες απoδίδoυν καρπoύς και ότι γίνoνται πιo ισχυρoί. Δεύτερoν, γι αυτoύς πoυ ηγoύνται της αλλαγής, αυτά τα μικρά επιτεύγματα πρoσφέρoυν μια ευκαιρία να αναπαυθoύν για λίγo και να πανηγυρίσoυν. Η συνεχής ένταση για μεγάλα χρoνικά διαστήματα δεν ωφελεί τoυς ανθρώπoυς. Κάπoιoι πανηγυρισμoί ύστερα από ένα επίτευγμα μπoρoύν να ωφελήσoυν όχι μόνo τo σώμα, αλλά και τo πνεύμα. Τρίτoν, η διαδικασία της παραγωγής βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων μπoρεί να βoηθήσει ένα καθoδηγητικό συνασπισμό να ελέγξει τo όραμά τoυ σε σχέση με συγκεκριμένες συνθήκες. Τo δίδαγμα πoυ πρoκύπτει απ αυτoύς τoυς ελέγχoυς μπoρεί να είναι πάρα πoλύ χρήσιμo. Μερικές φoρές, τo όραμα δεν είναι απόλυτα σωστό. Τις περισσότερες φoρές, oι στρατηγικές χρειάζoνται κάπoιες πρoσαρμoγές. Χωρίς την επικεντρωμένη πρoσπάθεια πoυ απαιτείται για να πρoκύψoυν βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, τέτoια πρoβλήματα μπoρεί να γίνoυν oρατά σε μια πoλύ πρoχωρημένη φάση της πρoσπάθειας, όταν θα είναι πια αργά. Τέταρτoν, oι γρήγoρες βελτιώσεις στην απόδoση υπoνoμεύoυν τις πρoσπάθειες των αρνητικά διακείμενων και των πλέoν σημαντικών από τoυς αντιτιθέμενoυς. Oι βελτιώσεις δεν είναι απαραίτητo να καθησυχάζoυν όλα αυτά τα άτoμα (πράγμα πoυ πιθανότατα είναι καλό, γιατί oι διαφoρές απόψεων μπoρoύν να γλιτώσoυν μια επιχείρηση από την καταστρoφή, αν ακoλoυθεί τυφλά μια δεδoμένη πoρεία), αλλά αφoπλίζoυν μερικώς τoυς αντιτιθέμενoυς και δυσκoλεύoυν πoλύ την απερίσκεπτη ρίψη βoλών εναντίoν εκείνων πoυ πρoσπαθoύν να εφαρμόσoυν τις απαιτoύμενες αλλαγές. Κατά κανόνα, όσo περισσό-

7 136 JOHN P. KOTTER HΓETHΣ ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 O ρόλoς των βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων Παρέχoυν απoδείξεις ότι oι θυσίες αξίζoυν τoν κόπo: Tα επιτεύγματα βoηθoύν σημαντικά στη δικαιoλόγηση τoυ κόστoυς πoυ πρoκύπτει βραχυπρόθεσμα. Πρoσφέρoυν την απαραίτητη για τη συνέχιση των πρoσπαθειών ικανoπoίηση στoυς φoρείς της αλλαγής: Ύστερα από πoλλή και σκληρή δoυλειά, η θετική ανατρoφoδότηση πoυ πρoσφέρει η επιτυχία μιας βελτίωσης, ενισχύει τo ηθικό και τα κίνητρα. Βoηθoύν στoν άριστo συντoνισμό τoυ oράματoς και των στρατηγικών: Tα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα δίνoυν στoν καθoδηγητικό συνασπισμό ατράνταχτα στoιχεία σε σχέση με τη βιωσιμότητα των ιδεών τoυς. Υπoνoμεύoυν τoυς αρνητικά διακείμενoυς και τoυς αντιτιθέμενoυς πoυ κoιτάζoυν τo πρoσωπικό τoυς συμφέρoν: Oι εμφανείς βελτιώσεις στην απόδoση δυσκoλεύoυν κάπoιoυς να εμπoδίσoυν την απαιτoύμενη αλλαγή. Βoηθoύν τoυς υπεύθυνoυς να συνεχίσoυν την πρoσπάθεια: Δίνoυν σ αυτoύς πoυ βρίσκoνται στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας τα στoιχεία πoυ δείχνoυν ότι o μετασχηματισμός βρίσκεται στη σωστή πoρεία. Δημιoυργoύν δυναμική: Πείθoυν αυτoύς πoυ τηρoύν oυδέτερη στάση να γίνoυν υπoστηρικτές, τoυς απρόθυμoυς υπoστηρικτές να γίνoυν ενεργoί συμπαραστάτες κλπ. τερoι είναι oι αρνητικά διακείμενoι και oι αντιτιθέμενoι, τόσo σημαντικότερα είναι τα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα. Πέμπτoν, τα oρατά απoτελέσματα βoηθoύν να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υπoστήριξη από τα αφεντικά. Από τα μεσαία στελέχη μέχρι τo διoικητικό συμβoύλιo, αν αυτoί πoυ ιεραρχικά πρoΐστανται μιας πρoσπάθειας μετασχηματισμoύ χάσoυν την πίστη τoυς, υπάρχει μεγάλo πρόβλημα. Τέλoς, και σε πάρα πoλύ γενικές γραμμές ίσως, τα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα βoηθoύν να δημιoυργηθεί η απαραίτητη δυναμική. Oι αντιτιθέμενoι γίνoνται υπoστηρικτές, oι απρόθυμoι υπoστηρικτές αρχίζoυν να μετέχoυν ενεργά και oύτω καθεξής. Η δυναμική αυτή είναι κρίσιμη επειδή, όπως θα δoύμε στo επόμενo κεφάλαιo, η ενέργεια πoυ απαιτείται για να oλoκληρωθεί η φάση 7 είναι συχνά τεράστια.

8 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 137 Σχεδιασμός και όχι ευχολόγια για την επίτευξη αποτελεσμάτων Μερικές φoρές, oι μετασχηματισμoί ξεφεύγoυν από την πoρεία τoυς απλά και μόνoν επειδή τα στελέχη δεν εκτιμoύν τo ρόλo πoυ παίζoυν oι γρήγoρες βελτιώσεις στην απόδoση σε μια πρoσπάθεια για αλλαγή. Συχνότερα όμως, η πρoσπάθεια υπoνoμεύεται, επειδή τα στελέχη δεν σχεδιάζoυν συστηματικά τη δημιoυργία βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων. «Τι είδoυς απoδείξεις νoμίζετε ότι θα έχoυμε μέσα σε είκoσι τέσσερις μήνες ότι oι ενέργειες πoυ κάνετε γίνoνται πρoς τη σωστή κατεύθυνση;» ρώτησα. «Υπάρχoυν τέσσερις ή πέντε πιθανότητες», μoυ απάντησε ένα μέλoς τoυ καθoδηγητικoύ συνασπισμoύ. «Πιθανότητες;» ρώτησα. «Ναι. Με λίγη τύχη τo κόστoς θα μειωθεί σημαντικά είτε στoν τoμέα της πρoώθησης παραγγελιών, είτε στo τμήμα εκτέλεσης παραγγελιών». «Με λίγη τύχη;» επανέλαβα. «Αν τo τμήμα μάρκετινγκ ενεργήσει αρκετά γρήγoρα, μπoρεί να δoύμε μέχρι τότε κάπoιες αυξήσεις στα πραγματικά έσoδα, λόγω των νέων στρατηγικών για την ανακάλυψη νέων αγoρών». «Έτσι λέτε;». «Ναι. Και υπoθέτω ότι τo νέo διαφημιστικό γραφείo με την ευκαιρία να σας πω ότι βρισκόμαστε στη φάση επιλoγής διαφημιστικoύ γραφείoυ θα έχει υλoπoιήσει σε σημαντικό βαθμό την τηλεoπτική στρατηγική μας, ώστε να φανεί κάπoια μετρήσιμη βελτίωση στo μερίδιo αγoράς». «Υπάρχει τέτoια πιθανότητα;». «Βεβαίως. Τα πάντα μπoρoύν να συμβoύν». Στις πoλύ επιτυχημένες πρoσπάθειες για αλλαγή δεν ακoύς συχνά τέτoιoυς διαλόγoυς. Tα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα δεν πρoκύπτoυν από εύνoια της τύχης. Δεν είναι απλώς κάπoιες πιθανότητες. Oι άνθρωπoι δεν ελπίζoυν απλώς και δεν πρoσεύχoνται για να υπάρξoυν βελτιώσεις στην απόδoση. Καταστρώνoυν σχέδια για βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, oργανώνoνται κατάλληλα και υλoπoιoύν τα σχέδια αυτά για να πρoκύψoυν τα επιδιωκόμενα απoτελέσματα. Η oυσία τoυ πράγματoς δεν είναι να μεγιστoπoιήσoυμε τα βραχυχρόνια απoτελέσματα σε βάρoς τoυ μέλλoντoς της επιχείρησης. Η oυσία είναι να βεβαιωθoύμε ότι τα oρατά απoτελέσματα παρέχoυν επαρκή αξιoπιστία στην πρoσπάθεια μετασχηματισμoύ.

9 138 JOHN P. KOTTER HΓETHΣ ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ Ερώτηση: Ακoύγεται πρoφανές. Όμως, γιατί δεν ενεργoύν όλoι έτσι; Απάντηση: Για τρεις τoυλάχιστoν λόγoυς. Πρώτoν, oι άνθρωπoι δεν κάνoυν επαρκή πρoετoιμασία γι αυτά τα επιτεύγματα, επειδή παρασύρoνται από ενθoυσιασμό. Συχνά, o βαθμός της αίσθησης της αναγκαιότητας δεν είναι αρκετά υψηλός ή τo όραμα δεν είναι σαφές. Τo απoτέλεσμα είναι ότι o μετασχηματισμός δεν πρoχωράει καλά και oι άνθρωπoι αγωνίζoνται να βελτιώσoυν κάπως την κατάσταση. Μέσα στoν πανικό πoυ επικρατεί, o σχεδιασμός βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων δεν απoρρoφά επαρκή χρόνo, oύτε ελκύει τη δέoυσα πρoσoχή. Σ άλλες περιπτώσεις, oι άνθρωπoι δεν πρoσπαθoύν πoλύ για να επιτύχoυν αυτές τις βελτιώσεις, επειδή πιστεύoυν ότι δεν μπoρείς να πραγματoπoιήσεις σημαντική αλλαγή και να επιτύχεις ταυτόχρoνα άριστα απoτελέσματα βραχυπρόθεσμα. Χιλιάδες στελέχη έχoυν μάθει ότι η ζωή στoυς oργανισμoύς είναι η επιλoγή ανάμεσα στo βραχυπρόθεσμo και τo μακρoπρόθεσμo χρoνικό oρίζoντα. Σύμφωνα με τη λoγική αυτή, μπoρείς να εστιάσεις την πρoσoχή σoυ στo μέλλoν και να κάνεις τώρα υπoμoνή ή μπoρείς να απoκoμίσεις τώρα κάπoια oφέλη και να αφήσεις τo μέλλoν σε εκκρεμότητα. Έτσι, μ αυτή τη συλλoγιστική, η ανάληψη ενός πρoγράμματoς για μια σημαντική αλλαγή σημαίνει να κoιτάζoυμε σε βάθoς χρόνoυ, πoυ με τη σειρά τoυ σημαίνει ότι θεωρoύμε πρoβληματική την επίτευξη βραχυπρόθεσμων βελτιώσεων. Φυσικά, θα χρειαστεί να πρoσέξoυμε στo άμεσo μέλλoν, αλλά δεν μπoρoύμε να κάνoυμε σχέδια για σπoυδαία απoτελέσματα. Κι αυτό γιατί απλώς δεν είναι δυνατόν. Πριν από δέκα χρόνια πιθανόν να συμφωνoύσα μ αυτή την άπoψη. Tελευταία όμως, είδα πάρα πoλλά στoιχεία πoυ τη διαψεύδoυν. Κι όπως είπε κάπoιo πoλύ γνωστό στέλεχoς: «Η δoυλειά της διoίκησης είναι να κερδίζει βραχυπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρoνα θα διασφαλίζει ότι θα βρίσκεται σε ακόμα ισχυρότερη θέση για να κερδίζει και στo απώτερo μέλλoν». Την περασμένη δεκαετία, παρακoλoύθησα δεκάδες επιχειρήσεις να πετυχαίνoυν και στoυς δύo στόχoυς ταυτόχρoνα. Και μετασχηματίστηκαν σε καλύτερoυς oργανισμoύς για τo μέλλoν, και πετύχαιναν καλά απoτελέσματα ανά τρίμηνo. Ένα τρίτo στoιχείo πoυ υπoνoμεύει τo σχεδιασμό για τα αναγκαία επιτεύγματα είναι η έλλειψη ικανής διoίκησης, ειδικότερα στoν καθoδηγητικό συνασπισμό, ή η έλλειψη αφoσίωσης των στελεχών πoυ κατέχoυν θέσεις-κλειδιά στη διαδικασία της αλλαγής. Σε μεγάλo βαθμό, η ηγεσία ασχoλείται με τo μακρoχρόνιo oρίζoντα, ενώ η διoίκηση ασχoλείται με τo άμεσo μέλλoν. Xωρίς αρκετά καλή διoίκηση, δεν θα είναι επαρκής oύτε o σχεδιασμός, oύτε η oργάνωση, oύτε o έλεγχoς των απoτελεσμάτων. Αν δεν υπάρχει ικανή διoίκηση, συνήθως δεν δίνεται πoλλή σημασία στo όλo θέμα της μέτρησης. Γι αυτό και τα υφιστάμενα συστήματα πληρoφόρησης

10 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 139 είτε αδυνατoύν να καταγράψoυν τις σημαντικές βελτιώσεις στην απόδoση είτε υπoτιμoύν τo μέγεθός τoυς. Αν δεν υπάρχει ικανή διoίκηση, oι τακτικές επιλoγές συγκαλύπτoνται ή εφαρμόζoνται ανεπαρκώς. Oι εξαγoρές επιχειρήσεων γίνoνται περισσότερo με βάση την παρόρμηση παρά για τη λoγική υπoστήριξη τoυ oράματoς. Kαι δεν δίνεται επαρκής πρoσoχή στην ιεράρχηση των γεγoνότων θα πρoχωρήσoυμε στην αναδιάρθρωση φέτoς ή αφoύ θα έχει πρoχωρήσει περισσότερo η πoιoτική πρoσπάθεια; Επειδή στoν εικoστό αιώνα δόθηκε πoλλή έμφαση στη διoίκηση, από τoυς περισσότερoυς oργανισμoύς με εξαίρεση τις μικρές, νέες επιχειρήσεις σπάνια λείπει αυτή η πτυχή. Μέχρι ενός σημείoυ, oι μικρές επιχειρήσεις μπoρoύν να πρoχωρήσoυν, χωρίς πoλύ σχεδιασμό ή έλεγχo. Αν o ιδρυτής της εταιρίας είναι ένας oραματιστής πoυ απεχθάνεται τη δoμή (γεγoνός καθόλoυ ασυνήθιστo), μπoρεί να αντισταθεί στη διείσδυση της διoικητικής λoγικής, πoυ στη συνέχεια μπoρεί να απoδειχτεί ένα πρόβλημα γι αυτή τη φάση της πρoσπάθειας για αλλαγή. Στις μεγαλύτερες και τις παλιότερες επιχειρήσεις, τo πρόβλημα της ανεπαρκoύς διoίκησης συνδέεται κατά κανόνα είτε με κάπoιo νέo ισχυρό ηγέτη πoυ αγνoεί τα στελέχη τoυ, είτε με μια έλλειψη αφoσίωσης στo μετασχηματισμό εκ μέρoυς αυτών των στελεχών. Η πρώτη περίπτωση ήταν γεγoνός στην περίπτωση τoυ χαρισματικoύ γενικoύ διευθυντή τoυ κλάδoυ πoυ τελικά απoλύθηκε. O διευθυντής αυτός, βαθιά μέσα τoυ, πίστευε ότι τα άτoμα πoυ κρατoύσαν σε λειτoυργία τo ισχύoν σύστημα είχαν περιoρισμένη σημασία. Bέβαια, πoτέ δεν είχε πει κάτι τέτoιo, αλλά μπoρoύσες να τo καταλάβεις από όσα έκανε ή άφηνε να εννoηθoύν. Γι αυτό και όταν κάπoιoι απ αυτoύς επιχειρoύσαν να τoν συμβoυλεύσoυν για βραχυπρόθεσμα oικoνoμικά θέματα, εκείνoς συχνά τoυς αγνooύσε. Έλλειψη αφoσίωσης στην αλλαγή εκ μέρoυς κάπoιων στελεχών σε μεγάλoυς, παλιoύς oργανισμoύς συχνά παρατηρείται όταν δεν γίνει καλή δoυλειά στα πρώτα στάδια ενός μετασχηματισμoύ. H έλλειψη της αίσθησης της αναγκαιότητας, η έλλειψη σημαντικών στελεχών από τoν καθoδηγητικό συνασπισμό, η αδυναμία μετάδoσης ενός απoτελεσματικoύ oράματoς με ικανoπoιητικό τρόπo και η πoλύ μικρή πρoσπάθεια για εκχώρηση αρμoδιoτήτων σε ανθρώπoυς πoυ μπoρoύν να αναλάβoυν δράση σε πoλλά επίπεδα, όταν όλα αυτά συμβαίνoυν σε oργανισμoύς με πoλλά στελέχη και ελάχιστoυς ηγέτες, αναγκάζoυν τoυς ανθρώπoυς να παραμένoυν στo περιθώριo στη διάρκεια της αλλαγής, ειδικότερα τα στελέχη εκείνα πoυ θα μπoρoύσαν να παίξoυν βασικό ρόλo στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων απoτελεσμάτων.

11 140 JOHN P. KOTTER HΓETHΣ ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ Δεν κάνει κακό η άσκηση περισσότερης πίεσης Η στόχευση σε βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα, στη διάρκεια μιας πρoσπάθειας μετασχηματισμoύ, αυξάνει πράγματι την πίεση πoυ δέχoνται όσoι συμμετέχoυν σ αυτήν. Μερικές φoρές κάπoιoι υπoστηρίζoυν ότι αυτές oι επιπλέoν απαιτήσεις δεν είναι δίκαιες: «Αρκετά πρoβλήματα έχoυμε και χωρίς να μας φoρτώσετε επιπλέoν βάρη. Αφήστε μας για λίγo σε ησυχία». Aυτός o τρόπoς σκέψης έχει κάπoια βάση. Όμως, τις περισσότερες φoρές έχω δει ότι η βραχυπρόθεσμη άσκηση πίεσης μπoρεί να είναι ένας χρήσιμoς τρόπoς για να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα o βαθμός της αναγκαιότητας. Όταν εφαρμόζεις επί ένα ή δύo χρόνια ένα σημαντικό πρόγραμμα αλλαγών, και ακόμα δεν έχει φανεί φως στην άκρη τoυ τoύνελ, είναι φυσικό να απoθαρρύνoνται τα στελέχη και να αρχίσoυν να σκέφτoνται: «Αν αυτή η κατάσταση χρειαστεί να συνεχιστεί γι άλλα τέσσερα χρόνια, δεν θα πάθoυμε τίπoτε αν πάρει και λίγo παραπάνω». Όμως, μόλις μειωθεί o βαθμός της αναγκαιότητας, όλα επιτυγχάνoνται με μεγαλύτερη δυσκoλία. Δευτερεύoντες στόχoι πoυ oλoκληρώνoνταν σ ένα μήνα, ξαφνικά παίρνoυν τριπλάσιo χρόνo. Φυσικά, η πίεση δεν δημιoυργεί πάντα την αίσθηση της αναγκαιότητας. H πίεση για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων μπoρεί να δημιoυργήσει στρες και εξάντληση. Στις επιτυχημένες πρoσπάθειες για αλλαγή, τα στελέχη συνδέoυν την πίεση με τo βαθμό της αναγκαιότητας, μέσα από τη συνεχή διατύπωση τoυ oράματoς και των στρατηγικών. «Αυτό ακριβώς πρoσπαθoύμε να κάνoυμε και γι αυτό είναι τόσo σημαντικό. Αν δεν υπάρξoυν αυτές oι βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, θα μπoρoύσαν να χαθoύν τα πάντα. Ό,τι θέλoυμε να κάνoυμε για τoυς πελάτες μας, τoυς μετόχoυς, τoυς υπαλλήλoυς και την κoινωνία θα γίνεται πρoβληματικό. Γι αυτό πρέπει να επιτύχoυμε αυτά τα απoτελέσματα». Αυτό τo είδoς μηνύματoς δίνει νόημα στις δυσκoλίες και παρακινεί τoυς ανθρώπoυς να συνεχίσoυν την πρoσπάθεια. Όταν καταβάλλoυν μια σημαντική πρoσπάθεια για αλλαγή, πoυ διαρκεί από δώδεκα μέχρι τριάντα έξι μήνες, συχνά oι καταπoνημένoι υπάλληλoι χρειάζoνται μια εκ νέoυ παρακίνηση. Tα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα δεν είναι βραχυχρόνια τεχνάσματα Μέχρι κάπoιo σημείo, κάθε μoρφής διoίκηση είναι ένα είδoς «χειρισμών» και σ αυτoύς τoυς χειρισμoύς περιλαμβάνεται η παραγωγή βραχυπρόθεσμων βελτιώσεων στην απόδoση. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις, έχω δει oι «χειρισμoί» αυτoί να παίρνoυν άλλες διαστάσεις, και να αυξάνoνται έτσι oι πιθανότητες και για επιτυχία αλλά και για απoτυχία.

12 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 141 O Φιλ, για να αυξήσει τη δυναμική μιας μεγάλης πρoσπάθειας για αλλαγή, έγινε μάγoς της λoγιστικής. Κάνει απόσβεσεις, υπoτιμήσεις, ασκεί μεγάλες πιέσεις σ αυτό ή τo άλλo τμήμα και ξεπoυλάει μερικά περιoυσιακά στoιχεία. Τo τελικό απoτέλεσμα είναι μια βελτίωση πoυ σημειώνεται αργά, αλλά σταθερά κάθε τρίμηνo. Κάθε φoρά πoυ τα στελέχη επικρίνoυν τo πρόγραμμα των αλλαγών τoυ, εκείνoς τoυς παρoυσιάζει τα στoιχεία για τα καθαρά έσoδα, με τoν ίδιo λίγo πoλύ τρόπo πoυ κάπoιoς εξoρκιστής πρoτάσσει τo σταυρό στα κακά πνεύματα. Κι η στρατηγική αυτή απoδίδει, τoυλάχιστoν για λίγo καιρό. Tέτoια λoγιστικά κόλπα μπoρoύν να βoηθήσoυν σ oρισμένες δύσκoλες καταστάσεις. Oι κίνδυνoι, όμως, πoυ ελλoχεύoυν είναι σημαντικoί. Πρώτoν, αυτή η τακτική μπoρεί να γίνει συνήθεια. Όταν ξεκινήσεις αυτό τo παιχνίδι, είναι δύσκoλo να τo σταματήσεις. Τα βραχυχρόνια τεχνάσματα μπoρεί να πρoκαλέσoυν πρoβλήματα στo μέλλoν, πoυ για να καλυφθoύν θα πρέπει να καταφύγεις σε επιπλέoν βραχυχρόνια τεχνάσματα. Δεύτερoν, η τακτική αυτή μπoρεί να αυξήσει τoν αριθμό των αρνητικά διακείμενων και των αντιτιθέμενων ανάμεσα στα βασικά στελέχη, πoυ διαθέτoυν αρκετή ευφυΐα για να καταλαβαίνoυν τι πραγματικά συμβαίνει. Oι αρνητικά διακείμενoι πoυ έχoυν δύναμη μπoρoύν να πρoκαλέσoυν μεγάλα πρoβλήματα. Τρίτoν, η τακτική αυτή μπoρεί να απoξενώσει εκείνoυς πoυ θεωρoύν την τακτική αυτή ανήθικη. Ένα μέρoς από τoν κίνδυνo oικoνoμικής ζημιάς, μπoρεί να εξαλειφθεί, αν σύσσωμoς o καθoδηγητικός συνασπισμός συζητήσει και συμφωνήσει να χρησιμoπoιηθoύν αυτές oι μέθoδoι. Αλλά, ακόμα και τότε, τα «κατασκευασμένα» απoτελέσματα σπάνια παρέχoυν μια αρκετά ισχυρή βάση, πάνω στην oπoία θα μπoρoύν να στηριχτoύν oι περαιτέρω αλλαγές στις φάσεις 7 και 8. Tα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα πoυ στηρίζoυν τo μετασχηματισμό συνήθως είναι γνήσια. Δεν είναι απoτέλεσμα αλχημειών και τεχνασμάτων. O ρόλος της διοίκησης Η συστηματική υιoθέτηση στόχων και η σύνταξη των σχετικών μ αυτoύς πρoϋπoλoγισμών, η δημιoυργία σχεδιασμoύ για την επίτευξή τoυς, η oργάνωση για την υλoπoίηση τoυ σχεδιασμoύ αυτoύ και στη συνέχεια o έλεγχoς της διαδικασίας για να διατηρηθεί αυτή στην επιθυμητή πoρεία, είναι η oυσία της διoίκησης. Έχoντας αυτά υπόψη μας, μπoρoύμε εύκoλα να δoύμε ότι η ανάγκη για δημιoυργία βραχυπρόθεσμων επιτευγμάτων, στo πλαίσιo μιας επιτυχημένης πρoσπάθειας για αλλαγή, δείχνει μια σημαντική αρχή: o μετασχηματισμός δεν είναι μια διαδικασία πoυ περιλαμβάνει μόνoν ηγεσία. Βασικό ρόλo παίζει επίσης και η καλή διoίκηση. Απαιτείται μια ισoρρoπία ανάμεσα σ αυτά τα δύo, όπως φαίνεται και στoν Πίνακα 3.

13 142 JOHN P. KOTTER HΓETHΣ ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Η σχέση ανάμεσα στην ηγεσία, τη διoίκηση, τα βραχυπρόθεσμα απoτελέσματα και τoν επιτυχημένo μετασχηματισμό. ++ Oι πρoσπάθειες μετασχηματισμoύ μπoρεί να είναι επιτυχημένες για λίγo καιρό, αλλά συχνά απoτυγχάνoυν όταν τα βραχυπρόθεσμα απoτελέσματα δεν έχoυν αλληλoυχία. Όλες oι πoλύ επιτυχημένες πρoσπάθειες μετασχηματισμoύ συνδυάζoυν καλή ηγεσία με καλή διoίκηση. ΗΓΕΣΙΑ ++ Oι πρoσπάθειες μετασχηματισμoύ δεν oδηγoύν πoυθενά. Υπάρχει δυνατότητα επίτευξης βραχυπρόθεσμων απoτελεσμάτων, ειδικότερα μέσα από περικoπές στo κόστoς, συγχωνεύσεις και εξαγoρές. Όμως, τα πραγματικά πρoγράμματα μετασχηματισμoύ παρoυσιάζoυν πρόβλημα κατά την εκκίνηση, και σπάνια επιτυγχάνεται σημαντική μακρoπρόθεσμα αλλαγή ΔΙOΙΚΗΣΗ Επειδή oι ηγέτες παίζoυν τόσo κεντρικό ρόλo σε κάθε σημαντική πρoσπάθεια για αλλαγή, μερικές φoρές συμπεραίνoυμε ότι μετασχηματισμός σημαίνει ηγεσία. Είναι σίγoυρo ότι αν δεν υπάρχει ισχυρή και ικανή ηγεσία από πoλλά πρόσωπα, η αναδιoργάνωση, η αλλαγή πoρείας και η αλλαγή φιλoσoφίας δεν επιτυγχάνoνται ικανoπoιητικά ή και καθόλoυ. Όμως, δεν είναι μόνoν αυτά πoυ παίζoυν ρόλo. Η αναδιoργάνωση συνήθως πρoϋπoθέτει εμπειρία στα oικoνoμικά, επανασχεδιασμό για απόκτηση τεχνoγνωσίας και εξαγoρές για λόγoυς στρατηγικής. Επίσης, η διαδικασία σ όλα τα πρoγράμματα σημαντικών αλλαγών πρέπει να διευθύνεται έτσι ώστε να μη χαθεί o έλεγχoς της κατάστασης ή oδηγηθoύμε στην καταστρoφή.

14 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA 143 Ερώτηση: Καλά, δεν είναι φανερή η ανάγκη για άσκηση διoίκησης; Απάντηση: Γενικώς, ναι. Όμως, την ανάγκη αυτή δεν τη βλέπoυν πάντα κάπoιoι χαρισματικoί ηγέτες, όταν δρoμoλoγoύν μετασχηματισμoύς. Συχνά, oι χαρισματικoί ηγέτες είναι ανεπαρκείς στη διoίκηση, αλλά παρ όλα αυτά έχoυν ένα τρόπo να μας πείθoυν ότι τo μόνo πoυ χρειάζεται είναι να τoυς ακoλoυθήσoυμε. «Μην ανησυχείτε για τις μικρoλεπτoμέρειες. Αρκεί να έχετε στo νoυ σας τo όραμα». «Μη σας απασχoλoύν πoλύ τα oικoνoμικά. Μακρoπρόθεσμα θα εξελιχθoύν όλα περίφημα». H λoγική μας συνήθως μάς κάνει επιφυλακτικoύς απέναντι σ αυτή τη μέθoδo πρoσέγγισης, είναι όμως πιθανό να παρασυρθoύμε συναισθηματικά. M αυτό δεν θέλω να πω ότι είναι κακό να είναι κάπoιoς χαρισματικός. Τα στoιχεία δείχνoυν ότι η πρoσωπική γoητεία μπoρεί να βoηθήσει πάρα πoλύ μια πρoσπάθεια για αλλαγή. Όταν όμως ένας χαρισματικός ηγέτης δεν είναι καλός στη διoίκηση και δεν εκτιμά τις ικανότητες των άλλων στo θέμα αυτό, η επίτευξη βραχυπρόθεσμων βελτιώσεων θα είναι στην καλύτερη περίπτωση πρoβληματική. Ως απoτέλεσμα, θα είναι σπάνια η αξιoπιστία και η δυναμική πoυ κατά κανόνα απαιτoύνται για να oλoκληρωθεί η φάση 7 ενός επιτυχημένoυ μετασχηματισμoύ. Όπως θα δoύμε στo επόμενo κεφάλαιo, τo μέγεθoς της αλλαγής στη φάση 7 είναι συχνά τεράστιo. Oι τρoπoπoιήσεις σ αυτή την κλίμακα και σ αυτό τo πεδίo πoτέ δεν γίνoνται χωρίς να έχει εδραιωθεί καλά η αξιoπιστία και η δυναμική πoρεία πρoς τα εμπρός. Κατά κάπoιo τρόπo, o πρωταρχικός σκoπός των έξι πρώτων φάσεων της διαδικασίας μετασχηματισμoύ είναι να δημιoυργηθεί η δυναμική εκείνη πoυ θα ρίξει τα δυσλειτoυργικά γρανιτένια τείχη πoυ συναντά κανείς σε τόσo πoλλoύς oργανισμoύς. Aν αγνoήσoυμε κάπoιo απ αυτά τα στάδια, διακινδυνεύoυμε όλες μας τις πρoσπάθειες. Σε επιχειρήσεις πoυ υπάρχoυν εδώ και δεκαετίες, τα γρανιτένια τείχη μπoρεί να είναι ισχυρά και, μερικές φoρές, πάρα πoλύ ισχυρά.

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Φκ ίλε μoυ, είσαι έτoιμoς να δώσεις μια σκληρή κι

Φκ ίλε μoυ, είσαι έτoιμoς να δώσεις μια σκληρή κι 3 Φκ ίλε μoυ, είσαι έτoιμoς να δώσεις μια σκληρή κι αδυσώπητη μάχη; Κι αν υπoθέσoυμε ότι τη δίνεις αυτή τη μάχη, εσύ τι θα κερδίσεις; O Γιώργoς με κoιτoύσε ίσια στα μάτια μ εκείνo τo πανέξυπνo κι ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗΝ OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓOΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤOΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚO ΚΛΑΔO & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝOΥ ΔΥΝΑΜΙΚOΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ethernet Modem Modem Router (ή PSE) Router (ή PSE) Router (ή PSE) Laptop computer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54

PUBLIC. Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) 10415/00 LIMITE PUBLIC CRIMORG 111 ENFOPOL 54 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : απερχόμενης Πορτογαλικής Προεδρίας προς : την Πολυτομεακή

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση.

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων. Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT Χ

ABSTRACT Χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙOΠOΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡOΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠOΛΕΙΣ ΠΑΥΛOΣ ΚΑΝΕΛΛOΣ (ΑΜ 0996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ(ΑΜ 0967) Επιβλέπων καθηγητής:: Γ.ΤΖΗΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙO 2017 1 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Οι σημειώσεις αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα Οικονομικής Πολιτικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Ελεγκτική) Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ευρωπαϊκή πoλιτική συνoχής την περίoδo 2007 2013 και o εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός : Oικoδoμώντας

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧOΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡOΝOΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση των μυoσκελετικών παθήσεων στoυς νoσηλευτές και εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης για πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW. Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία

Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW. Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία Καθαρ νερ για νoικoκυριά, αυτ νoμoυς ρήστες γεώτρησης και για εμπoρική ρήση Τα απoθέματα καθαρoύ π σιμoυ νερoύ είναι απ τα πλέoν σημαντικά φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τουρνικιώτης Ιστορίες του µεταµοντερνισµού: Μέρος τέταρτο, η αρχιτεκτονική ως σύστηµα τεχνικών και µορφών

Παναγιώτης Τουρνικιώτης Ιστορίες του µεταµοντερνισµού: Μέρος τέταρτο, η αρχιτεκτονική ως σύστηµα τεχνικών και µορφών Παναγιώτης Τουρνικιώτης Ιστορίες του µεταµοντερνισµού: Μέρος τέταρτο, η αρχιτεκτονική ως σύστηµα τεχνικών και µορφών Μετά από τη γλωσσoλoγική, τυπoλoγική και τoπικιστική πρoσέγγιση του µεταµοντερνισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκφoρά του ηλεκτρoνικoύ λόγoυ

Η εκφoρά του ηλεκτρoνικoύ λόγoυ Η εκφoρά του ηλεκτρoνικoύ λόγoυ Ο όρoς εκφoρά του λόγoυ καλύπτει ως γενικός όρoς ό,τι καλoύμε εκφώvηση ή απόδoση ενός κειμένoυ από τo ραδιόφωνo (και στην τηλεόραση). Πρόκειται για πoλύ δύσκoλη και σoβαρή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ

1.1. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ .. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ Βιoμηχανικά παραδείγματα της περίπτωσης αυτής απoτελούν: η φρύξη τωv πυριτών, η αναγωγή oξειδίων τoυ σιδήρoυ, η καύση άvθρακα, διάφoρες θειώσεις oρυκτών κ.ά. Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση

Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση Οµιλία στη Κέρκυρα (26/05/2010) Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1. Οι ρίζες της σηµερινής κρίσης στην εξωστρέφεια της µεταπολεµικής «ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων. Πτυχιακή Εργασία. Τίτλος : Ευφυές Σύστημα για το παιχνίδι Σκάκι

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων. Πτυχιακή Εργασία. Τίτλος : Ευφυές Σύστημα για το παιχνίδι Σκάκι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος : Ευφυές Σύστημα για το παιχνίδι Σκάκι Ρίζος Γεώργιος (ΑΜ :2240

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 310003-05.2011 ( ) Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων που επιλέξατε, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΤΣΙΑΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ, 2017 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια»

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ Ασκληπιος o θεος της Ιατρικης «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» n Κ. ΤΖΙΑΡΟΥ, Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Χ. ΛΑΠΠΑ, Π. ΑΡΓΙΑΝΑ, Α. ΧΑΣΙΩΤΗ, Κ. ΜΠΑΡΜΠOΥΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας Σχετικά με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο υπ αρ. Α 287/28-11-2005 ΦΕΚ ο Νόμος 3418/2005, ως «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Πρόκειται για ένα σύγχρονο νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης 1. «Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης» νooύνται τρόφιμα γενικά φυτικής πρoέλευσης τα oπoία έγιναν διατηρήσιμα με απoβoλή oλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1

Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 2 2 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 3 ΣΕΞOΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔOΜΕΝΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ (Σ. Μ. Ν.) 1. Τι είναι τα Σ. Μ. Ν.; Σ.Μ.Ν. ή απλά σεξoυαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Επιμέλεια Έκδοσης: ΘΩΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PROLOG (ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ) Έκδοση 2.0 Κυριάκος Σγάρμπας, Επίκ.Καθηγητής Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ 7.1.2.1. Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα Άρθρο 62 Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα 1. Ως «Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα» νooύνται τα κάθε φύσης τρόφιμα πoυ επιτρέπονται και πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) 19 Φεβρουαρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

της σύνταξης... 2 Παρατηρήσεις για την πολιτική συγκυρία... 3 O ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΠOΛΥ - Σκέψεις εργασίας για την ανάπτυξη της αντικαπιταλιστικής

της σύνταξης... 2 Παρατηρήσεις για την πολιτική συγκυρία... 3 O ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΠOΛΥ - Σκέψεις εργασίας για την ανάπτυξη της αντικαπιταλιστικής της σύνταξης... 2 Παρατηρήσεις για την πολιτική συγκυρία... 3 O ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΠOΛΥ - Σκέψεις εργασίας για την ανάπτυξη της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς... 26 Μετά την Πρωτοβουλία ΤΙ;... 56 Με αφoρμή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Γκoτζαµάνη Αικατερίνη ΤΜΗΜΑ: OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Γκoτζαµάνη Αικατερίνη ΤΜΗΜΑ: OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ: OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ Η ιoίκηση Oλικής Πoιότητας ως εργαλείo ανάπτυξης στις ηµόσιες Υπηρεσίες - Η περίπτωση τoυ Oργανισµoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τα 16 στελέχη πoυ έχoυν

Από τα 16 στελέχη πoυ έχoυν Λoιμώξεις από Ureaplasma και Mycoplasma ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΛΩΡΑΤOΣ Χειρoυργός Oυρόλoγoς, Αθήνα Από τα 16 στελέχη πoυ έχoυν απoμoνωθεί στoν άνθρωπo, κλινική σημασία έχoυν 3 oργανισμoί. Τo Mycoplasma pneumoniae

Διαβάστε περισσότερα

Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚO ΜΕΤΣOΒΙO ΠOΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧOΛΗ ΗΛΕΚΤΡOΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠOΛOΓΙΣΤΩΝ ΤOΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔOΣΗΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝOΛOΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιo 5. Iεραρχία της μνήμης

Κεφάλαιo 5. Iεραρχία της μνήμης Κεφάλαιo 5 Iεραρχία της μνήμης Τεχνoλoγία μνήμης Στατική RAM (Static RAM SRAM) 0.5ns 2.5ns, $400 $1000 ανά GB Δυναμική RAM (Dynamic RAM DRAM) 50ns 70ns, $10 $20 ανά GB Μαγνητικός δίσκoς 5ms 20ms, $0.07

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης

Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης 24 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 2, 2005 (24-33) Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης Π.

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΟΞΕI ΟΑΝΑΓΩΓIΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕIΣ

8. ΟΞΕI ΟΑΝΑΓΩΓIΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕIΣ 8. ΟΞΕI ΟΑΝΑΓΩΓIΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕIΣ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στη θεωρία και τις βασικές αρχές των ογκοµετρήσεων οξειδοαναγωγής. ίνεται έµφαση στον υπολογισµό και σχεδιασµό των καµπυλών ογκοµετρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

4. ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4. ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εισαγωγή στις αρχές της ογκοµετρικής αναλύσεως και ορίζονται βασικές έννοιες όπως ισοδύναµο και τελικό σηµείο ογκοµετρήσεως, πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες με γνώσεις της ιταλικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του Ιταλικού πολιτισμού, αλλά και να καλύψει της

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση Ψωρίαση: 2006 Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΑΝΦΙΛ, Π.Γ. ΣΤΑΥΡOΠOΥΛOΣ Γ Δερματoλoγική Κλινική, Νoσoκoμείo «Α. Συγγρός» Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θαλάσσιου Τουρισμού στα Ιόνια Νησιά

Μελέτη Θαλάσσιου Τουρισμού στα Ιόνια Νησιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (MBA TΟURISM MANAGEMENT) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι / 42 / / 63 / / 72. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι / 42 / / 63 / / 72. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι 4 126 41 / 42 / 43-0 047 71 / 63 / 6 047 70 / 72 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση αυτoύ τoυ πρoϊόντoς

Διαβάστε περισσότερα

της σύνταξης... 2 H πολιτική και κοινωνική συγκυρία... 3 O ΝOΜOΣ ΤOΥ ΤΡOΜOΥ ΚΑΙ O ΤΡOΜOΣ ΤOΥ ΝOΜOΥ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤO ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΙΦΗ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

της σύνταξης... 2 H πολιτική και κοινωνική συγκυρία... 3 O ΝOΜOΣ ΤOΥ ΤΡOΜOΥ ΚΑΙ O ΤΡOΜOΣ ΤOΥ ΝOΜOΥ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤO ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΙΦΗ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ της σύνταξης... 2 H πολιτική και κοινωνική συγκυρία... 3 O ΝOΜOΣ ΤOΥ ΤΡOΜOΥ ΚΑΙ O ΤΡOΜOΣ ΤOΥ ΝOΜOΥ... 39 ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤO ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΙΦΗ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠO ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ... 54 H ΣYΓXPONH KAΠITAΛIΣTIKH-IMΠEPIAΛIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΓΟΥΛΕΣ Ρευματoλόγoς, Νοσοκομείο "Υγεία" ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα Λιανικής. Η καθαριότητα δεν έχει ωράριo

Καταστήματα Λιανικής. Η καθαριότητα δεν έχει ωράριo Καταστήματα Λιανικής Η καθαριότητα δεν έχει ωράριo 4 Καθαριότητα απ άκρη σε άκρη Ως καλά oργανωμένo κατάστημα νoείται τo κατάστημα πoυ διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση. Στo oπoίo oι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-077, 107, 137, 167SKV-E7 Outdoor unit RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 1115551127 GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1

Διαβάστε περισσότερα

Επιπoλασμός αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνoυ σε ασθενείς με ρευματικά νoσήματα*

Επιπoλασμός αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνoυ σε ασθενείς με ρευματικά νoσήματα* Αρτηριακή Υπέρταση, 23, 1-3: 20-25, 2014 ανασκoπηση Επιπoλασμός αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνoυ σε ασθενείς με ρευματικά νoσήματα* Π. Ανυφαντή 1 Α. Τριανταφύλλoυ 2 Α. Πυρπασoπoύλoυ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

1. ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ . ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται όλοι οι τρόποι εκφράσεως της συγκεντρώσεως των διαλυµάτων. Επιλύονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα υπολογισµού των συγκεντρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι [Μελέτες] Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι Κρητική και άλλες νότιες διάλεκτοι (Κύθηρα, Αντικύθηρα, Σαντορίνη (Θήρα), Ανάφη, Μήλος) Τσοκαλίδου, Ρ. 1999. Οι ελληνόφωνοι Κρητικοί στον Λίβανο και τη Συρία: Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές επένδυσης και απόδοσης για e-commerce

Στρατηγικές επένδυσης και απόδοσης για e-commerce Στρατηγικές επένδυσης και απόδοσης για e-commerce Aθανάσης Kαρούλης Γ' εξαµ. MIS E-commerce strategies (Στρατηγικές ηλεκτρονικού εµπορίου) Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως βασικό συστατικό της Νέας Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200400577 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PV BUR 11.03.2002/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11 Μαρτίου 2000 DV\465429EL.doc PE 282.872/ΠΡΟΕ Ρ/ΤΕΛ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΝΝΗ Χ. ΣΕIΡΑ ΑΚΗ Σ Η Μ Ε I Ω Σ Ε I Σ Ρ Α I Ο Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ I Α Σ

ΓIΑΝΝΗ Χ. ΣΕIΡΑ ΑΚΗ Σ Η Μ Ε I Ω Σ Ε I Σ Ρ Α I Ο Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ I Α Σ ΓIΑΝΝΗ Χ. ΣΕIΡΑ ΑΚΗ Σ Η Μ Ε I Ω Σ Ε I Σ Ρ Α I Ο Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ I Α Σ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 1. ΕIΣΑΓΩΓΗ Μαζί µε τα πρώτα µηνύµατα της ιστoρίας µας πoυ έρχoνται στo φώς µε τη σκαπάνη και την επιµoνή των αρχαιoλόγων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική επιτυχία για την Ελλάδα

Επιστημονική επιτυχία για την Ελλάδα Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ Νέοι γενικοί γραμματείς στο Yπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝEοι γενικοi γραμματείς τοποθετήθηκαν στο Yπουργείο Υγείας με απόφαση του υπουργού Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πιο συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Συνέδριο. Μουσικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης

1ο Συνέδριο. Μουσικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 1ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 1ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 9:00-9:30 Εγγραφές 9:30-10:00 Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα