ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, ΧΧΧ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL 1 EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και για την κατάργηση της οδηγίας 2006/23/ΕΚ 2, και ιδίως του άρθρου 8β αυτής, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3 ( κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1070/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας 4, και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός»), θεσπίζει τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής που προβλέπουν ένα σύνολο απαιτήσεων κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας με σκοπό την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής άσκησης καθηκόντων εποπτείας της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM). Το άρθρο 8β του κανονισμού 216/2008 απαιτεί οι κανόνες εφαρμογής να αναπτυχθούν με βάση τους κανονισμούς που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού I. Ο εν λόγω κανονισμός βασίζεται στον 1 ΕΕ L 79, της , σ ΕΕ L 309, της , σ ΕΕ L 96, της , σ ΕΕ L 300, της , σ. 34. EL 2 EL

3 κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1315/2007, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 5 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/ ) Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω προσδιορισμό του ρόλου και των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 7 ( κανονισμός-πλαίσιο ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας 8 ( κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα ). Οι κανονισμοί αυτοί περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Καίτοι την ασφαλή παροχή υπηρεσιών αναλαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματική εποπτεία μέσω των αρμόδιων αρχών. 3) Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/ ) Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διεξάγουν ελέγχους της κανονιστικής ρύθμισης και επανεξετάσεις της ασφάλειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίοι εντάσσονται στις επιθεωρήσεις και εξετάσεις που πραγματοποιούν, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/ ) Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν κατά την κρίση τους την προσέγγιση του παρόντος κανονισμού για την εποπτεία της ασφάλειας και σε άλλα πεδία εποπτείας, όπου το θεωρούν αυτό αναγκαίο, ώστε να διαμορφωθεί αποτελεσματική και διεξοδική επίβλεψη. 6) Σε όλες τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως και στη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και τη διαχείριση του εναέριου χώρου, χρησιμοποιούνται λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Συνεπώς, οι όποιες αλλαγές στα λειτουργικά συστήματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε εποπτεία της ασφάλειας. 7) Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που ένα σύστημα ή ένα συστατικό στοιχείο συστήματος δεν είναι σύμφωνο με τις σχετικές απαιτήσεις. Με αυτό ως δεδομένο, και ιδίως όταν πρέπει να εκδοθεί οδηγία ασφάλειας, η αρμόδια αρχή πρέπει να καθοδηγεί τους κοινοποιημένους οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 ούτως ώστε να διεξάγουν ειδικές έρευνες αναφορικά με το συγκεκριμένο τεχνικό σύστημα. 5 ΕΕ L 291, της , σ ΕΕ L 335, της , σ ΕΕ L 96, της , σ ΕΕ L 96, της , p. 26. EL 3 EL

4 8) Η ετήσια έκθεση των αρμόδιων αρχών για την εποπτεία της ασφάλειας πρέπει να συμβάλλει στη διαφάνεια και την ανάληψη ευθυνών στην εποπτεία της ασφάλειας. Οι εκθέσεις πρέπει να έχουν ως αποδέκτη την Επιτροπή, τον Οργανισμό και το κράτος μέλος που διόρισε ή ίδρυσε την αρχή. Επίσης, πρέπει να χρησιμεύουν στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας, των επιθεωρήσεων τυποποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και της διεθνούς παρακολούθησης της εποπτείας της ασφάλειας. Στα μέτρα που πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία σχετικά με την παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας, τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οργανισμών με τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας, το πρόγραμμα των ελέγχων της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας, την επανεξέταση της επίδειξης ασφάλειας, τις αλλαγές των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει αποδεχθεί η αρμόδια αρχή και τις οδηγίες ασφαλείας που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή. 9) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη μεταξύ τους στενή συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίζουν επαρκή εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε εναέριο χώρο υπαγόμενο στη δικαιοδοσία κράτους μέλους άλλου από αυτό που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ιδίως όσον αφορά την εποπτεία ασφάλειας των οργανισμών. 10) Ο Οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει περαιτέρω τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσες σχετίζονται με την εποπτεία της ασφάλειας αλλαγών, και να εκδώσει γνώμη για την προσαρμογή τους προς μια συνολική προσέγγιση του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών στην κοινή ρυθμιστική δομή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρμόδιες αρχές. Η γνώμη του Οργανισμού πρέπει επιπλέον να στοχεύει στη διευκόλυνση της υλοποίησης του κρατικού προγράμματος ασφάλειας πτήσεων του ICAO εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέρος αυτής της συνολικής προσέγγισης του συστήματος. 11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαιτήσεις που θα ισχύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων εποπτείας της ασφάλειας από τις αρμόδιες αρχές στην παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, στη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) και στη διαχείριση του εναέριου χώρου (ASM) για τη γενική εναέρια κυκλοφορία. 2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών και των ειδικευμένων φορέων που ενεργούν εξ ονόματός τους, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εποπτεία της ασφάλειας των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την ATFM και την ASM. EL 4 EL

5 Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004, με εξαίρεση τον ορισμό στο άρθρο 2 παράγραφος15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) ως «διορθωτικό μέτρο», νοείται κάθε μέτρο που αποβλέπει να εξαλειφθεί το αίτιο περίπτωσης μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε β) ως «λειτουργικό σύστημα», νοείται ο συνδυασμός συστημάτων, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων που έχουν οργανωθεί, έτσι ώστε να επιτελείται μια λειτουργία στο πλαίσιο της ΑΤΜ γ) ως «οργανισμός», νοείται είτε κάθε πάροχος αεροναυτιλιακών υπηρεσιών είτε μια οντότητα που παρέχει υπηρεσίες ATFM ή ASΜ δ) ως «διαδικασία», νοείται ένα σύνολο αλληλένδετων ή αλληλοεπηρεαζόμενων δραστηριοτήτων, το οποίο μετατρέπει εισαγόμενα στοιχεία σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ε) ως «επίδειξη ασφαλείας», νοείται η απόδειξη και τα σχετικά στοιχεία ότι μια προτεινόμενη αλλαγή σε ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο των καθορισμένων στόχων ή προτύπων μέσω του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου και σε συνοχή με τις απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας στ) ως «οδηγία ασφαλείας», νοείται ένα έγγραφο εκδιδόμενο ή υιοθετούμενο από την αρμόδια αρχή, το οποίο ορίζει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά σε ένα λειτουργικό σύστημα για να αποκατασταθεί η ασφάλεια, όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι, ειδάλλως, ενδέχεται να διακυβευθεί η ασφάλεια της αεροπορίας ζ) ως «στόχος ασφαλείας», νοείται η ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση, η οποία ορίζει τη μέγιστη συχνότητα ή πιθανότητα με την οποία αναμένεται να εμφανιστεί ένας κίνδυνος η) ως «έλεγχος της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας», νοείται η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση που διεξάγεται από αρμόδια αρχή, ή εξ ονόματός της, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ολόκληρες ρυθμίσεις, ή μέρη τους, που αφορούν την ασφάλεια, οι οποίες σχετίζονται με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους, με προϊόντα και υπηρεσίες, συμβαδίζουν με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια και κατά πόσον εφαρμόζονται αποτελεσματικά και είναι οι κατάλληλες για να επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θ) ως «απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας», νοούνται οι απαιτήσεις που έχουν θεσπισθεί από κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς για την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή την εκτέλεση καθηκόντων ATFM και ASM, όσον αφορά την τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια και καταλληλότητα για την παροχή και εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και καθηκόντων, τη διαχείριση της ασφάλειας, καθώς και των συστημάτων, των συστατικών τους στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά διαδικασιών EL 5 EL

6 ι) ως «απαίτηση ασφαλείας», νοείται ένα μέσο μετριασμού της επικινδυνότητας, το οποίο καθορίζεται από τη στρατηγική μετριασμού της επικινδυνότητας και επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο στόχο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών, επιχειρησιακών, διαδικαστικών και λειτουργικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων επιδόσεων και διαλειτουργικότητας ή των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών ια) ως «εξακρίβωση», νοείται η επιβεβαίωση, με την παροχή αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, του ότι πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ιβ) ως «πανευρωπαϊκή υπηρεσία», νοείται μια υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί και παρέχεται σε χρήστες οι οποίοι βρίσκονται στα περισσότερα ή σε όλα τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Αρμόδια αρχή Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή θα είναι: α) για τους φορείς που έχουν τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων τους και, εφόσον υφίσταται, την καταστατική έδρα τους σε κάποιο κράτος μέλος, η εθνική εποπτική αρχή που έχει διοριστεί ή θεσπισθεί από το εν λόγω κράτος μέλος β) για τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που παρέχουν υπηρεσίες εντός ενός Λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου (FAB), όπου, δυνάμει της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών, οι αρμοδιότητες για την επιτήρηση της ασφάλειας έχουν ανατεθεί διαφορετικά από ό,τι ορίζεται στην παράγραφο α) ανωτέρω, η/οι εθνική/εθνικές εποπτική αρχή/αρχές που έχει/έχουν διοριστεί ή θεσπισθεί δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας γ) για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στον εναέριο χώρο της περιοχής για την οποία ισχύει η Συνθήκη και έχουν τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων τους και, εάν υφίσταται, την καταστατική έδρα τους εκτός της περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, ο Οργανισμός δ) για τους φορείς που παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες, ο Οργανισμός. Άρθρο 4 Καθήκοντα εποπτείας της ασφάλειας 1. Οι αρμόδιες αρχές ασκούν εποπτεία της ασφάλειας στο πλαίσιο της από πλευράς τους επίβλεψης των απαιτήσεων που ισχύουν για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, ATFM και ASM, έτσι ώστε να παρακολουθούν την ασφαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών και να εξακριβώνουν την τήρηση των απαιτήσεων κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας και των διατάξεων εφαρμογής τους. 2. Τα κράτη μέλη, όταν συνάπτουν συμφωνία εποπτείας των οργανισμών με δραστηριότητες σε λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου, τα οποία εκτείνονται σε εναέριο χώρο υπαγόμενο στην αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, προσδιορίζουν και αναθέτουν τις αρμοδιότητες εποπτείας της ασφάλειας κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι: EL 6 EL

7 α) υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα αρμοδιότητας για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού β) τα κράτη μέλη έχουν την επίβλεψη των μηχανισμών εποπτείας της ασφάλειας και των αποτελεσμάτων τους. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τη συμφωνία και την εφαρμογή της στην πράξη, ιδίως με βάση τις επιδόσεις ασφαλείας που επιτυγχάνονται. Άρθρο 5 Παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας 1. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν τακτική παρακολούθηση και εκτίμηση των επιτυγχανόμενων επιπέδων ασφάλειας προκειμένου να προσδιορίζουν κατά πόσο συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας στα τμήματα του εναερίου χώρου που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους. 2. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση της ασφάλειας ιδίως για να προσδιορίζουν πεδία, στα οποία είναι κατά προτεραιότητα αναγκαία η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας. Άρθρο 6 Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας 1. Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν διαδικασία για να εξακριβώνουν: α) τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας πριν από την έκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού, αναγκαίου για την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών με αυτό όρων ασφάλειας β) τη συμμόρφωση προς κάθε σχετική με την ασφάλεια υποχρέωση στην πράξη ορισμού του παρόχου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.550/2004 γ) τη διαρκή συμμόρφωση των οργανισμών προς τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας δ) την εφαρμογή των στόχων ασφάλειας, των απαιτήσεων ασφάλειας και άλλων σχετικών με την ασφάλεια όρων που καθορίζονται: i) σε δηλώσεις ελέγχου συστημάτων, καθώς και σε κάθε σχετική δήλωση συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης συστατικών στοιχείων συστημάτων, που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 ii) σε διαδικασίες εκτίμησης και μετριασμού της επικινδυνότητας που υπαγορεύονται από ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας στις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, την ATFM και την ASΜ EL 7 EL

8 ε) την εφαρμογή οδηγιών ασφάλειας. 2. Η διαδικασία της παραγράφου 1: α) βασίζεται σε τεκμηριωμένες διαδικασίες β) υποστηρίζεται από ειδική τεκμηρίωση απευθυνόμενη στα μέλη του προσωπικού εποπτείας της ασφάλειας, η οποία να παρέχει οδηγίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους γ) παρέχει στον ενδιαφερόμενο οργανισμό τα αποτελέσματα της δραστηριότητας εποπτείας της ασφάλειας δ) βασίζεται σε ελέγχους της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας και σε επανεξετάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 7, 9 και 10 ε) παρέχει στην αρμόδια αρχή τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη περαιτέρω δράσεων, περιλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, το άρθρο 7 παράγραφος7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και τα άρθρα 10, 25 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας. Άρθρο 7 Έλεγχοι της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας 1. Οι αρμόδιες αρχές και οι εντεταλμένοι από αυτές αναγνωρισμένοι οργανισμοί διεξάγουν ελέγχους της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας. 2. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 έλεγχοι της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας: α) παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας και τις διατάξεις εφαρμογής, μέσω της αξιολόγησης της ανάγκης λήψης βελτιωτικού ή διορθωτικού μέτρου β) είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου που διενεργεί ο αντίστοιχος οργανισμός στα συστήματα ασφάλειας ή τη διαχείριση της ποιότητας γ) διενεργούνται από ειδικευμένους ελεγκτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 δ) ασκούνται σε πλήρεις εκτελεστικές διευθετήσεις, ή σε μέρη των διευθετήσεων αυτών, όπως και σε διαδικασίες, σε προϊόντα ή σε υπηρεσίες ε) προσδιορίζουν κατά πόσο: i) οι εκτελεστικές διευθετήσεις συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας ii) iii) τα λαμβανόμενα μέτρα για τις εκτελεστικές ρυθμίσεις συμμορφώνονται προς τις εκτελεστικές διευθετήσεις τα ληφθέντα μέτρα αντιστοιχούν προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των εκτελεστικών διευθετήσεων EL 8 EL

9 στ) οδηγούν στην επανόρθωση όλων των εντοπιζόμενων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο Στο πλαίσιο του προγράμματος επιθεώρησης που απαιτείται βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/2010 της Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και ενημερώνουν τουλάχιστον μια φορά ανά έτος πρόγραμμα ελέγχων κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας, προκειμένου: α) να καλύπτονται όλα τα πιθανά πεδία ασφάλειας που δημιουργούν ανησυχίες και κυρίως εκείνα στα οποία έχουν εντοπισθεί προβλήματα β) να καλύπτονται όλοι οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες που λειτουργούν υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής γ) να διασφαλίζουν ότι διεξάγονται έλεγχοι κατά τρόπο ανάλογο του επιπέδου επικινδυνότητας που θέτουν οι δραστηριότητες των οργανισμών δ) να διασφαλίζουν ότι διεξάγονται επαρκείς έλεγχοι για μια διετία, ούτως ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση όλων αυτών των οργανισμών προς τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας σε όλα τα αντίστοιχα πεδία του λειτουργικού συστήματος ε) να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων. 4. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν τροποποιήσεις στην έκταση ήδη προγραμματισμένων ελέγχων, όπως επίσης να προβλέπουν πρόσθετους ελέγχους, οπουδήποτε προκύπτει τέτοια ανάγκη. 5. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν ποιες ρυθμίσεις, στοιχεία, υπηρεσίες, προϊόντα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες πρόκειται να ελεγχθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 6. Τεκμηριώνονται όλες οι παρατηρήσεις και οι εντοπιζόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Οι τελευταίες αυτές συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία και εντοπίζονται με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας και τις εκτελεστικές διευθετήσεις τους, σε σχέση με τις οποίες διενεργήθηκε ο έλεγχος. Συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία περιέχει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Άρθρο 8 Διορθωτικά μέτρα 1. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τα πορίσματα του ελέγχου στον οργανισμό που υποβλήθηκε στον έλεγχο και ταυτόχρονα του ζητεί να λάβει διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που εντοπίσθηκαν, με την επιφύλαξη κάθε άλλου διορθωτικού μέτρου απαιτούμενου με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας. 2. Ο οργανισμός που υποβάλλεται σε έλεγχο καθορίζει τα διορθωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας περίπτωσης μη συμμόρφωσης, όπως και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. EL 9 EL

10 3. Η αρμόδια αρχή εκτιμά τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή τους, όπως τα καθόρισε ο οργανισμός, και τα αποδέχεται εφόσον από την εκτίμηση αυτή συνάγεται ότι επαρκούν για την επανόρθωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. 4. Ο οργανισμός που υποβλήθηκε σε έλεγχο προβαίνει σε εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που αποδέχθηκε η αρμόδια αρχή. Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα και η συνακόλουθη διαδικασία παρακολούθησης ολοκληρώνονται εντός της προθεσμίας που έχει αποδεχθεί η αρμόδια αρχή. Άρθρο 9 Εποπτεία της ασφάλειας στις αλλαγές σε λειτουργικά συστήματα 1. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν μόνον διαδικασίες που έχει αποδεχθεί η αρμόδια αρχή τους όταν αποφασίζουν κατά πόσον θα επιφέρουν στα λειτουργικά τους συστήματα αλλαγή συναφή με την ασφάλεια. Όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών, αεροναυτιλίας και επιτήρησης, η αρμόδια αρχή αποδέχεται τις διαδικασίες αυτές στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/ Οι οργανισμοί κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή όλες τις προγραμματιζόμενες αλλαγές που αφορούν την ασφάλεια. Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 3. Οι οργανισμοί μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή την αλλαγή που κοινοποίησαν με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός περιπτώσεως εφαρμογής του άρθρου 10. Άρθρο 10 Διαδικασία εξέτασης των σχεδιαζόμενων αλλαγών 1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις σχετικές με την ασφάλεια επιδείξεις νέων λειτουργικών συστημάτων ή αλλαγών στα υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα τις οποίες προτείνει ένας οργανισμός, όταν: α) μετά από αξιολόγηση της σοβαρότητας που διεξήχθη σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXXX/2010, προσδιορίστηκε βαθμός σοβαρότητας 1 ή βαθμός σοβαρότητας 2 για τα πιθανά αποτελέσματα των κινδύνων που εντοπίσθηκαν, ή β) η εφαρμογή των αλλαγών απαιτεί την εισαγωγή νέων αεροπορικών προτύπων. Όταν η αρμόδια αρχή ορίσει ότι χρειάζεται η διενέργεια εξέτασης σε περιπτώσεις άλλες από τις αναφερόμενες στα στοιχεία α) και β), ειδοποιεί τον οργανισμό ότι θα προβεί σε εξέταση ως προς την ασφάλεια των αλλαγών που της κοινοποιήθηκαν. 2. Η εξέταση διεξάγεται κατά τρόπο ανάλογο του επιπέδου επικινδυνότητας που παρουσιάζει το νέο λειτουργικό σύστημα ή η αλλαγή σε υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα. Η εξέταση: α) χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες διαδικασίες EL 10 EL

11 β) στηρίζεται σε ειδική τεκμηρίωση προς χρήση του προσωπικού εποπτείας της ασφάλειας, στο οποίο παρέχει οδηγίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γ) λαμβάνει υπόψη της τους στόχους ασφάλειας, τις απαιτήσεις ασφάλειας και άλλους σχετικούς με την ασφάλεια όρους συνδεόμενους με την εξεταζόμενη αλλαγή, οι οποίοι έχουν προσδιορισθεί σε: i) δηλώσεις ελέγχου συστημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 ii) δηλώσεις συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση συστατικών στοιχείων συστημάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 ή iii) τεκμηρίωση εκτίμησης επικινδυνότητας και μετριασμού της, η οποία να έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας δ) επισημαίνει πρόσθετους όρους ασφάλειας για την εφαρμογή της αλλαγής, όπου χρειάζεται ε) εκτιμά ότι η εκτιθέμενη επίδειξη είναι αποδεκτή, λαμβάνοντας υπόψη: i) την ταυτοποίηση των κινδύνων ii) τη συνοχή της ταξινόμησης σε βαθμούς σοβαρότητας iii) την εγκυρότητα των στόχων ασφάλειας iv) την εγκυρότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα των απαιτήσεων ασφαλείας και κάθε άλλου τεθέντος όρου σχετικού με την ασφάλεια v) την απόδειξη ότι πληρούνται συνεχώς οι στόχοι ασφάλειας, οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι λοιποί σχετικοί με την ασφάλεια όροι vi) την απόδειξη ότι οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή των υπέρ της ασφάλειας επιχειρημάτων πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας στ) ελέγχει τις διαδικασίες που χρησιμοποίησαν οι οργανισμοί για να προβάλουν τα υπέρ της ασφάλειας επιχειρήματα όσον αφορά το υπό εξέταση νέο λειτουργικό σύστημα ή τις αλλαγές σε υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα ζ) επισημαίνει την ενδεχόμενη ανάγκη να ελεγχθεί η εν εξελίξει συμμόρφωση η) περιλαμβάνει κάθε αναγκαία συντονιστική διαδικασία με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την από άποψη ασφάλειας εποπτεία της αξιοπλοΐας και των πτητικών εργασιών θ) γνωστοποιεί την αποδοχή, κατά περίπτωση υπό όρους, ή την μη αποδοχή, με τους σχετικούς λόγους, της σχεδιαζόμενης αλλαγής. 3. Η θέση σε εφαρμογή της αλλαγής που τέθηκε σε εξέταση τελεί υπό τον όρο της αποδοχής της από την αρμόδια αρχή. EL 11 EL

12 Άρθρο 11 Ειδικευμένοι φορείς 1. Όταν μια αρμόδια αρχή αποφασίζει να αναθέσει σε ειδικευμένο φορέα τη διεξαγωγή των ελέγχων της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας ή εξετάσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οφείλει να εξασφαλίζει ότι στα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγει έναν από τους ειδικευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 περιλαμβάνονται τα εξής: α) ο ειδικευμένος φορέας διαθέτει πείρα στην εκτίμηση της ασφάλειας των οντοτήτων αεροναυτιλίας β) ο ειδικευμένος φορέας δεν είναι ταυτόχρονα αναμεμειγμένος σε εσωτερικές δραστηριότητες του ενδιαφερόμενου φορέα σχετικές με τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας ή της ποιότητας γ) κάθε μέλος του προσωπικού που μετέχει στη διεξαγωγή ελέγχων της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας ή εξετάσεων είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο και πληροί τα κριτήρια του άρθρου 12 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 2. Ο ειδικευμένος φορέας αποδέχεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε φορέα που ενεργεί εξ ονόματός της. 3. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των ειδικευμένων φορέων τους οποίους έχουν επιφορτίσει με τη διεξαγωγή ελέγχων της κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας ή τη διεξαγωγή εξετάσεων εξ ονόματός τους. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν τεκμηρίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Άρθρο 12 Ικανότητες για την εποπτεία της ασφάλειας 1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα να ασκούν εποπτεία της ασφάλειας όλων των οργανισμών που λειτουργούν υπό την επίβλεψή τους, όπως επίσης και τους αναγκαίους πόρους για να φέρουν σε πέρας τις δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 2. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν και επικαιροποιούν, ανά διετία, εκτίμηση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται για την άσκηση των λειτουργιών εποπτείας της ασφάλειας, με βάση ανάλυση των διαδικασιών που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό και την εφαρμογή τους. 3. Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που μετέχουν σε δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας τα απαιτούμενα καθήκοντα. Εν προκειμένω: α) καθορίζουν και τεκμηριώνουν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τις τεχνικές και τις επιχειρησιακές γνώσεις, την πείρα και τα προσόντα που σχετίζονται με τα καθήκοντα κάθε θέσης εργασίας ενταγμένης σε δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας στο εσωτερικό της οργανωτικής τους δομής EL 12 EL

13 β) εξασφαλίζουν ειδική επιμόρφωση για όσους μετέχουν σε δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας στο εσωτερικό της οργανωτικής τους δομής γ) εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που έχει διορισθεί για να διεξάγει κανονιστικούς ελέγχους ασφαλείας, καθώς και το ελεγκτικό προσωπικό ειδικευμένων φορέων, πληροί τα ειδικά κριτήρια όσον αφορά τα προσόντα που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή. Τα κριτήρια αφορούν: i) τις γνώσεις και την κατανόηση των απαιτήσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ATFM και ASM, σε σχέση με τις οποίες είναι δυνατόν να διεξάγονται οι κανονιστικοί έλεγχοι ασφαλείας ii) τη χρήση των τεχνικών εκτίμησης iii) τα προσόντα που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός ελέγχου iv) την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας των ελεγκτών με αξιολόγηση ή με άλλο αποδεκτό μέσο. Άρθρο 13 Οδηγίες ασφάλειας 1. Η αρμόδια αρχή εκδίδει οδηγία ασφάλειας, όταν διαπιστώσει ότι ορισμένο λειτουργικό σύστημα βρίσκεται σε κινδυνώδη κατάσταση, η οποία απαιτεί την άμεση ανάληψη δράσης. 2. Στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς διαβιβάζεται οδηγία ασφαλείας, η οποία περιέχει τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: α) εντοπισμό της κινδυνώδους κατάστασης β) ταυτοποίηση του προσβληθέντος λειτουργικού συστήματος γ) απαιτούμενες ενέργειες και αιτιολόγησή τους δ) προθεσμία συμμόρφωσης των απαιτούμενων ενεργειών προς την οδηγία ασφαλείας, και ε) ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. 3. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της οδηγίας ασφαλείας στον Οργανισμό και τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, και ιδίως σε εκείνες που μετέχουν στην εποπτεία ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος, καθώς και στην Επιτροπή. 4. Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες οδηγίες ασφάλειας. EL 13 EL

14 Άρθρο 14 Αρχεία εποπτείας της ασφάλειας Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τα ενδεδειγμένα αρχεία διατηρώντας ανοικτή την πρόσβαση σε αυτά. Τα αρχεία αφορούν τις διαδικασίες που οι εν λόγω αρχές εφαρμόζουν για την εποπτεία της ασφάλειας, περιλαμβανομένων των εκθέσεων όλων των ελέγχων κανονιστικής ρύθμισης της ασφάλειας και άλλων σχετικών με την ασφάλεια εκθέσεων, που αφορούν πιστοποιητικά, διορισμούς, την εποπτεία της ασφάλειας αλλαγών, οδηγίες ασφάλειας και την προσφυγή σε ειδικευμένους φορείς. Άρθρο 15 Έκθεση αναφοράς για την εποπτεία της ασφάλειας 1. Η αρμόδια αρχή συντάσσει ετησίως έκθεση για την εποπτεία της ασφάλειας με θέμα τα μέτρα που έλαβε βάσει του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει επίσης πληροφορίες για τα εξής: α) την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες της αρμόδιας αρχής β) τον εναέριο χώρο που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών που ίδρυσαν ή διόρισαν την αρμόδια αρχή και τους φορείς που υπάγονται στην επίβλεψη της αρμόδιας αρχής γ) τους ειδικευμένους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των κανονιστικών ελέγχων ασφάλειας δ) τους πόρους της αρχής ε) οποιαδήποτε ζητήματα ασφάλειας διαπιστώθηκαν από τις διαδικασίες εποπτείας της ασφάλειας που εφαρμόζει η αρμόδια αρχή. 2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις εκθέσεις των αρμόδιων αρχών τους για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεών τους προς την Επιτροπή που προβλέπονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004. Η ετήσια έκθεση για την εποπτεία της ασφάλειας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων κρατών μελών, στην περίπτωση λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου, στον Οργανισμό και στη διάθεση προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων διεξαγόμενων με βάση συμφωνημένες διεθνείς ρυθμίσεις για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο της εφαρμογής της εποπτείας της ασφάλειας στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ATFM και ASM. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταξύ τους στενή συνεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία EL 14 EL

15 χρήσιμη για την εποπτεία της ασφάλειας όλων των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες ή εκτελούν καθήκοντα διασυνοριακού χαρακτήρα. Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 2. Η αρχή κράτους μέλους που είχε την ευθύνη για την εποπτεία της ασφάλειας φορέων για τους οποίους η αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 3, μεταφέρει στον Οργανισμό τα καθήκοντα εποπτείας της ασφάλειας των εν λόγω οργανισμών 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 18 Διατάξεις κατάργησης 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 της Επιτροπής καταργείται. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος EL 15 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, ΧΧΧ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όσον αφορά τις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1056 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2015 σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στο εθνικό σχέδιο ή τα σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 2005R2096 EL 10.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2005 περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου με σκοπό την εντατική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον αφορά την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0390 (NLE) 6355/17 SCH-EVAL 64 COMIX 127 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 821 τελικό 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 2009/xxxx (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2017 COM(2017) 241 final 2017/0096 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφαση 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων άμεσων δημοσιονομικών συνεπειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα