OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2"

Transcript

1

2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE... 7 PRÍPRAVA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA... 9 ZÁ KLADNÉ PRIPOJENIE PRIPOJENIE DO ZDROJA SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA ZAPOJENIE VONKAJŠEJ ANTÉNY DO ZARIADENIA KONEKTOR HDMI KONEKTOR PC/VGA KONEKTOR SCART KONEKTOR COAXIAL KONEKTOR AV (KOMPOZITNÉ VIDEO) KONEKTOR YPbPr KONEKTOR USB VLOŽTE KARTU CI PRIPOJENIE SLÚ CHADIEL K ZARIADENIU ZÁ KLADNÁ OBSLUHA FOTOGRAFIA HUDBA FILM ELEKTRONICKÁ KNIHA HLAVNÁ PONUKA INŠTALÁCIA PO PRVÝKRÁT REŽIM DTV OBRAZ ZVUK ZRUŠIŤ FUNKCIA NASTAVENIE ATV A ĎALŠIE REŽIMY REŽIM PC ÚDRŽBA MONTÁŽ NA STENU TECHNICKÉ Ú DAJE VŠEOBECNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV... 43

3 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY DÔLEŽITÉ POKYNY VÝSTRAHA! ABY SA ZNÍŽILO NEBEZPEČENSTVO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VÁŽNEHO ZRANENIA: Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy. Tento výrobok umiestnite ďalej od tepelných zdrojov, ako napríklad radiátory, pece alebo iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. Tento výrobok čistite iba podľa odporúčaní výrobcu (podrobnosti si pozrite v časti Údržba ). Pred čistením odpojte napájací kábel od stenovej elektrickej zásuvky. Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, napájací kábel odpojte od stenovej elektrickej zásuvky. Nedovoľte, aby na tento výrobok spadli akékoľvek predmety alebo sa naň rozliali kvapaliny. Tento výrobok používajte iba s dodaným napájacím káblom. Napájacie káble veďte tak, aby sa po nich nechodilo alebo aby ich neprepichli predmety, ktoré sú na nich položené alebo sa ich dotýkajú, pričom osobitnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám na príslušenstve a miestam, kde vystupujú z tohto výrobku. Keď sa SIEŤOVÁ zástrčka alebo pripájacie zariadenie prístroja používa ako odpájacie zariadenie, toto zariadenie musí byť ľahko prístupné. Tento výrobok nepoužívajte za týchto podmienok: - keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka; - ak sa do výrobku dostala kvapalina alebo naň spadli nejaké predmety; - ak je výrobok vystavený dažďu alebo vode; - ak výrobok nefunguje pri používaní podľa návodu na obsluhu; - ak výrobok spadol alebo je akokoľvek poškodený. Tento výrobok sa nepokúšajte sami opravovať; akýkoľvek servis alebo opravy zverte opravovni elektronických prístrojov podľa vlastného výberu. Nepreťažujte stenové elektrické zásuvky, napájacie káble alebo vstavané elektrické zásuvky na príslušenstve. 1 SK LTV-2021KL SK/

4 UPOZORNENIE! ABY SA ZNÍŽILO NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ALEBO POŠKODENIA VÝROBKU ALEBO MAJETKU: Tento výrobok je určený výhradne pre nekomerčné, nepriemyselné a osobné použitie ako televízia. Tento výrobok nepoužívajte na žiadne iné účely. Tento výrobok nevystavujte silným nárazom, vysokým teplotám alebo dlhodobému alebo priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok neumiestňujte do blízkosti magnetických predmetov, elektromotorov a transformátorov. Nepoužívajte vonku pri nevľúdnych poveternostných podmienkach. Televízor nepoužívajte pri vedení vozidla; je to nebezpečné a v niektorých oblastiach aj nedovolené. Pri plnej hlasitosti alebo dlhodobom počúvaní môže dôjsť k poškodeniu sluchu používateľa. MANIPULÁCIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. S batériami môžu manipulovať iba dospelí. Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa ani ich nevystavujte ohňu alebo iným tepelným zdrojom. Dodržiavajte návod na používanie batérií a bezpečnostné pokyny od výrobcu. SK/ LTV-2021KL SK 2

5 FUNKCIE TFT DISPLEJ s uhlopriečkou 54 cm (21,5") Toto zariadenie má vstavaný TFT displej s uhlopriečkou 54 cm (21,5 ), ktorý zabezpečuje čistý obraz a nízke vyžarovanie. AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE TELEVÍZNYCH KANÁLOV PRÍJEM DIGITÁ LNEHO VYSIELANIA (DVB-T A DVB-C) DEKÓDOVANIE VIDEA H.264 HD (VYSOKÉ ROZLÍŠENIE) FUNKCIA EPG (Electric Program Guide) (Elektronický programový sprievodca) FUNKCIA TELETEXT (EURÓ PA) USB PREHRÁ VANIE MULTIMEDIÁ LNEHO OBSAHU VIACJAZYČNÉ ZOBRAZENIE NA OBRAZOVKE PLNE FUNKČNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VSTUPY HDMI, YPbPr, AV, CI, VGA, PC AUDIO A SCART VÝ STUPNÝ KONEKTOR COAXIAL VÝ STUPNÝ KONEKTOR PRE SLÚ CHADLÁ ODPOJITEĽNÝ DRŽIAK STOJANA KONEKTOR PRE VONKAJŠIU ANTÉNU VSTAVANÉ REPRODUKTORY 3 SK LTV-2021KL SK/

6 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR Televízor je zabelený s odpojeným stojanom od skrinky. Pred používaním televízora namontujte stojan podľa nižšie uvedených pokynov. 1. krok Televízor položte obrazovkou dolu na mäkkú tkaninu alebo vankúš, aby sa nepoškodila. 2. krok Stojan a televízor vyrovnajte a koniec stojana zatlačte do otvoru, kým televízor nebude úplne nasadený na stojane. POZNÁ MKA: Uistite sa, že lichobežníková hlavica na stojane je vyrovnaná s lichobežníkovým otvorom v spodnej časti televízora. 3. krok Skrutkovačom utiahnite dodané skrutky. POZNÁ MKY: 1) Pred namontovaním alebo odmontovaním stojana od televízora najskôr odpojte napájací kábel. 2) Pri montovaní alebo odmontúvaní stojana od televízora musí byť jeden alebo dvaja pomocníci. SK/ LTV-2021KL SK 4

7 ZOZNAM DIELOV HLAVNÉ ZARIADENIE Pohľad spredu Pohľad zozadu 1. TFT displej 2. Svetelný indikátor napájania: V pohotovostnom režime svieti červený svetelný indikátor; po zapnutí televízora svieti modrý svetelný indikátor. 3. Snímač diaľkového ovládania 4. Štandardný držiak 5. Tlačidlo VOLUME +/-: Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť alebo posunúť doľava alebo doprava. 6. Tlačidlo CHANNEL +/-: Vybrať ďalší alebo predchádzajúci kanál alebo posunúť hore alebo dolu. 7. Tlačidlo MENU: Vstup na stránku s ponukou nastavení. 8. Tlačidlo SOURCE: Vybrať vstupný zdroj. 9. Tlačidlo POWER: Zapnúť alebo vypnúť televízor. 5 SK LTV-2021KL SK/

8 Pohľad zozadu 1. Vstupný konektor NAPÁ JANIA 2. Výstupný konektor pre SLÚ CHADLÁ 3. Vstupný konektor HDMI 4. Vstupný konektor VGA 5. Vstupný konektor PC AUDIO 6. Vstupný konektor SCART 7. Vstupný konektor USB - na prehrávanie multimediálnych súborov 8. Vstupný konektor RF - na pripojenie vonkajšej antény 9. Vstupný konektor CI 10. Vstupný konektor AV 11. Vstupný konektor YPbPr 12. Výstupný konektor COAXIAL 13. Vstavané reproduktory SK/ LTV-2021KL SK 6

9 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 1. NAPÁ JANIE: Zapnutie televízora do pohotovostného režimu; opätovným stlačením televízor zapnite. 2. TV/RADIO (DTV): Prepínanie zariadenia medzi možnosťami TV a Rádio. (DVD): Vložiť alebo vysunúť disk CD. 3. ČERVENÉ tlačidlo (TV) GOTO (DVD) (Prejsť na): Spustiť prehrávanie od určitého bodu. 4. ZELENÉ tlačidlo (TV) ANGLE (DVD): Zmeniť uhol prehrávania, ak je k dispozícii. 5. MODRÉ tlačidlo (TV) A-B (DVD): Opakovať prehrávanie medzi A a B. 6. ŽLTÉ tlačidlo (TV) REPEAT (DVD): Zmena režimu opakovania. 7. FAV: Zobraziť zoznam obľúbených kanálov. 8. TEXT: Zobraziť dostupný teletext. 9. EPG (DTV): Zobraziť elektronického programového sprievodcu. D.MENU (DVD): Zobraziť hlavnú ponuku pre disk CD. 10. HOLD: Podržať teletext. FREEZE: Podržať obraz. 11. SUBTITLE: Zapnúť alebo vypnúť titulky. 12. SIZE (TV): Prepínanie veľkosti teletextu. ZOOM (DVD): Zmenšiť alebo zväčšiť obraz. 13. SUBPAGE: Vstup na podstránku teletextu. 14. ASPECT: Ak chcete vybrať požadovanú veľkosť obrazovky, opakovane stláčajte toto tlačidlo. 15. MEDIA: Priamy vstup do režimu médií (USB). 16. : Spustiť alebo pozastaviť prehrávanie. 17. : Rýchly posun vpred. 18. : Rýchly posun dozadu. 7 SK LTV-2021KL SK/

10 19. (DTV): Pre tento model nie je k dispozícii žiadna funkcia. D.SETUP (DVD): Zobraziť ponuku nastavení. 20. : Zastaviť prehrávanie. 21. : Prehrať ďalší súbor. INDEX (DTV): Zobraziť zoznam záznamov alebo index teletextu. 22. :Prehrať predchádzajúci súbor. 23. MENU: Zobraziť hlavnú ponuku alebo návrat na predchádzajúcu ponuku. 24. AUDIO (TV): Prepnúť dostupnú zvukovú stopu. LANG (DVD): Prepnúť dostupný jazyk zvukovej stopy. 25. OK: Potvrdiť voľbu. 26. / / / : Navigačné tlačidlá 27. SLEEP: Nastaviť požadovanú dobu nečinnosti. 28. EXIT (TV): Ukončiť stránku ponuky. TITLE (DVD): Zobraziť ponuku názvov. 29. MUTE: Stlmiť zvuk. 30. VOL +/-: Zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti. 31. CH +/-: Prehrať ďalší alebo predchádzajúci program. 32. ZOBRAZENIE Zobraziť dostupné informácie o programe. 33. Číselné tlačidlá (0-9) Zadanie číselných informácií, ako napríklad číslo kanála a podobne /--: Prepnúť číslo pri sledovaní televíznych programov. 35. : Návrat na predchádzajúci kanál. 36. SOURCE: Výber požadovaného vstupného zdroja. 37. P-MODE: Prepnúť obrazový režim. 38. S-MODE: Prepnúť zvukový režim. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Funkcie s označením DVD, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú, sú dostupné iba pre modely televízorov so vstavaným prehrávačom DVD! SK/ LTV-2021KL SK 8

11 PRÍPRAVA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA VKLADANIE BATÉ RIÍ Batérie vkladajte podľa nasledovných vyobrazení. Póly + a sa musia zhodovať s pólmi, ktoré sú vyznačené v priehradke pre batérie (obr. č. 1). ŽIVOTNOSŤ BATÉRIÍ Životnosť batérií je zvyčajne jeden rok, hoci to závisí od toho, ako často sa používa diaľkové ovládanie. Ak diaľkové ovládanie nefunguje ani vtedy, keď sa používa v tesnej blízkosti prehrávača, vymeňte batérie. Používajte dve suché batérie veľkosti AAA. POZNÁ MKA: Diaľkový ovládač nehádžte na zem, nestúpajte naň alebo ináč naň neudierajte. Môže to mať za následok poškodenie dielov alebo poruchu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA Diaľkový ovládač namierte na prednú časť prehrávača (obr. č. 2) zo vzdialenosti približne 6 metrov od snímača diaľkového ovládania v uhle asi 60. Obr. č. 1 Obr. č. 2 Zatlačiť Snímač diaľkového ovládania POZNÁ MKY: Prevádzková vzdialenosť sa môže meniť v závislosti od jasu v miestnosti. Na snímač diaľkového ovládania nemierte jasným svetlom. Medzi diaľkový ovládač a snímač diaľkového ovládania neklaďte žiadne predmety. Tento diaľkový ovládač nepoužívajte pri súčasnom používaní diaľkového ovládania akéhokoľvek iného zariadenia. Otvoriť Stlačiť 9 SK LTV-2021KL SK/

12 ZÁ KLADNÉ PRIPOJENIE Pred zapojením do zdroja sieťového napájania sa uistite, že všetky káble sú od hlavného zariadenia odpojené. Pred pripojením ďalšieho zariadenia si pozorne prečítajte návod. PRIPOJENIE DO ZDROJA SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA Hlavné zariadenie Do elektrickej zásuvky ZAPOJENIE VONKAJŠEJ ANTÉNY DO ZARIADENIA Ak chcete získať najlepší obraz, vonkajšiu anténu zapojte do konektora pre anténu. Anténa Elektrická zástrčka anténneho zosilňovača Zosilňovač vnútornej antény Zosilňovač vonkajšej antény Konektor pre 75 OHM anténu SK/ LTV-2021KL SK 10

13 KONEKTOR HDMI Kábel HDMI (Nie je súčasťou dodávky) Ak chcete prijímať multimediálny signál s vysokým rozlíšením, zariadenie pripojte k iným zariadeniam pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Zadná časť DVD/VCR KONEKTOR PC/VGA Kábel VGA (Nie je súčasťou dodávky) Zvukový kábel (Nie je súčasťou dodávky) Poč Ak chcete zariadenie pripojiť k televízoru alebo k počítaču a používať ho ako monitor, na pripojenie použite kábel VGA a zvukový kábel. 11 SK LTV-2021KL SK/

14 KONEKTOR SCART Kábel SCART (Nie je súčasťou dodávky) Zadná časť DVD/VCR KONEKTOR COAXIAL Na pripojenie zariadenia k zosilňovaču alebo iným zariadeniam na dekódovanie zvuku pre koaxiálny výstup zvukového signálu použite koaxiálny kábel. SK/ LTV-2021KL SK 12

15 KONEKTOR AV (KOMPOZITNÉ VIDEO) Kábel AV (Nie je súčasťou dodávky) Ak chcete zariadenie pripojiť k iným zariadeniam, pre základné pripojenie použite kompozitný kábel Audio L/R (biely/červený) a kábel CVBS (žltý) Zadná časť DVD/VCR KONEKTOR YPbPr Zvukový kábel (Nie je súčasťou dodávky) Kábel YPbPr (Nie je súčasťou dodávky) Zadná časť DVD/VCR 13 SK LTV-2021KL SK/

16 KONEKTOR USB Ak chcete prehrávať FILM/HUDBU/FOTOGRAFIE/Multimediáln e súbory, vložte pamäťové zariadenie USB (nie je súčasťou dodávky). VLOŽTE KARTU CI Ak chcete sledovať špeciálne digitálne kanály vysielané vo vašej oblasti, vložte kartu CI (Conditional Access Module) (Modul podmieneného prístupu). PRIPOJENIE SLÚ CHADIEL K ZARIADENIU Kábel slúchadiel (Nie je súčasťou dodávky) Pred používaním sa uistite, že všetky zariadenia a napájacie káble sú správne zapojené a že zariadenie je nastavené do správneho režimu. SK/ LTV-2021KL SK 14

17 ZÁ KLADNÁ OBSLUHA - Zariadenie zapnite stlačením tlačidla POWER (Napájanie) na zariadení alebo diaľkovom ovládači (rozsvieti sa modrý svetelný indikátor); ak chcete zariadenie vypnúť, znovu stlačte toto tlačidlo (pohotovostný režim) (rozsvieti sa červený svetelný indikátor). - Zariadenie prepnite do režimu DTV alebo TV stlačením tlačidla SOURCE (Zdroj). VÝBER POŽADOVANÉHO PROGRAMU - Ak chcete prehrať ďalší kanál, stlačte tlačidlo CH+. - Ak chcete prehrať predchádzajúci kanál, stlačte tlačidlo CH-. - Ak chcete vybrať požadovaný program, na diaľkovom ovládači stlačte číselné tlačidlá. POZNÁ MKA: Čísla prepínajte opakovaným stlačením tlačidla -/--. OVLÁ DANIE HLASITOSTI - Úroveň aktuálnej hlasitosti upravte stlačením tlačidla VOL+ alebo VOL-. - Dostupný rozsah: OVLÁ DANIE STLMENIA - Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo MUTE (Stlmiť); opakovaným stlačením tohto tlačidla zvuk zapnite. NASTAVENIE ZDROJA - Ak chcete zobraziť zoznam zdrojov, na zariadení alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE (Zdroj). - Ak chcete vybrať požadovaný vstupný zdroj, stlačte navigačné tlačidlo UP (Hore) alebo DOWN (Dolu), a potom stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu. - Medzi dostupné možnosti patria: DTV, ATV, AV, SCART, YPbPr, HDMI, PC, MEDIA. OBRAZOVÝ REŽIM - Ak chcete priamo vybrať požadovaný režim OBRAZU, na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo P-MODE (Obrazový režim). - Medzi dostupné možnosti patria: Štandardný, Stlmený, Používateľský, Dynamický. ZVUKOVÝ REŽIM - Ak chcete priamo vybrať režim ZVUK, na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo S-MODE (Zvukový režim). - Medzi dostupné možnosti patria: Štandardný, Film, Hudba, Reč, Používateľský. NASTAVENIE DOBY NEČINNOSTI - Ak chcete priamo nastaviť ČASOVAČ VYPNUTIA, na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo SLEEP (Spánok). - Medzi dostupné možnosti patria: Vypnuté, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min.. 15 SK LTV-2021KL SK/

18 NASTAVENIE VEĽKOSTI OBRAZU - Ak chcete priamo vybrať VEĽKOSŤ OBRAZU, na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo ASPECT (Pomer strán). - Medzi dostupné možnosti patria: Automaticky, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. POZNÁ MKA: Ak nie je žiadny signál, tlačidlo ASPECT (Pomer strán) nebude reagovať na stlačenie. Dostupná veľkosť obrazu môže byť v rôznych vstupných zdrojoch iná. NASTAVENIE FUNKCIE MULTI-AUDIO - Ak chcete vstúpiť na stránku s ponukou Multi-Audio, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AUDIO (Zvuk). - Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte dostupnú zvukovú stopu. - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte dostupný jazyk zvuku. POZNÁ MKA: Ak chcete túto funkciu zapnúť, uistite sa, že kanál, ktorý sledujete, podporuje viacjazyčné zvukové stopy. ZOBRAZENIE INFORMÁ CIÍ Ak chcete zobraziť informácie o aktuálnom programe, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo DISPLAY (Zobraziť). TELEVÍZNY PROGRAM (IBA PRE REŽIM DTV) Ak chcete vstúpiť na stránku s ponukou EPG, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo EPG (Elektronický programový sprievodca). SK/ LTV-2021KL SK 16

19 - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný kanál. - Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) prepínajte medzi ľavým a pravým stĺpcom. - Ak chcete prepínať medzi týždenným a denným režimom, stlačte ČERVENÉ tlačidlo. - Ak chcete zobraziť televízny program predchádzajúceho dňa, stlačte ŽLTÉ tlačidlo. - Ak chcete zobraziť televízny program pre nasledujúci deň, stlačte MODRÉ tlačidlo. ZOZNAM OBĽÚBENÝCH KANÁLOV Ak chcete pri sledovaní dostupného kanála získať prístup na stránku s ponukou Zoznam obľúbených kanálov, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo FAV (Obľúbené). - Stlačením navigačného tlačidla UP alebo DOWN (Hore/ Dolu) vyberte uprednostňovaný kanál. - Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/ Vpravo) vyberte uprednostňovanú obľúbenú skupinu. - Stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu. POZNÁ MKA: Postup pridania alebo odstránenia kanála zo zoznamu Obľúbené kanály si pozrite v časti Správa obľúbených kanálov (odsek č. 3.2 REŽIM DTV). Ak chcete zobraziť klávesnicu, na diaľkovom ovládači stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Pomocou navigačných tlačidiel môžete potom premenovať typ požadovaného obľúbeného kanála. RÝ CHLY VÝ BER Ak chcete pri sledovaní dostupného kanála získať prístup na stránku s ponukou Zoznam kanálov, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK. - Stlačením navigačného tlačidla UP alebo DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný kanál. - Stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu. TELETEXT Ak chcete zobraziť informácie dostupné na teletexte, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TEXT (Text) a jeho opakovaným stlačením zastavíte prehrávanie teletextu. TV/RADIO (IBA PRE REŽIM DTV) Ak chcete prepínať medzi režimami TV a Rádio, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TV/RADIO. 17 SK LTV-2021KL SK/

20 TITULKY - Ak chcete získať prístup na stránku s ponukou Titulky, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SUBTITLE (Titulky). - Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/ Vpravo) vyberte uprednostňovanú možnosť. - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte dostupné titulky. - Stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu. POZNÁ MKA: Ak chcete túto funkciu zapnúť, uistite sa, že kanál, ktorý sledujete, podporuje viac titulkov. PEHRÁ VANIE MÉ DIÍ - Ak chcete televízor prepnúť do režimu MÉDIÁ, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE (Zdroj). - Pred vykonaním tohto procesu vložte pamäťové zariadenie USB. - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Hore/Dolu/Vpravo/Vľavo) presúvajte kurzor. - Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku s ponukou, stlačte tlačidlo EXIT (Ukončiť). POZNÁ MKA: Ak chcete priamo vstúpiť do režimu MÉDIÁ, stlačte tlačidlo MEDIA (Médiá). FOTOGRAFIA Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte v hlavnej ponuke možnosť Fotografia a potom stlačením tlačidla OK vstúpte do tejto ponuky. SK/ LTV-2021KL SK 18

21 POZNÁ MKA: Pri vyberaní súborov s fotografiami presuňte kurzor stlačením tlačidla EXIT (Ukončiť) na položku Titulky, a potom stlačením navigačného tlačidla RIGHT (Vpravo) zobrazte tieto súbory v režime miniatúrnej ukážky. - Uprednostňovaný súbor vyberte pomocou navigačných tlačidiel. - Stlačením ČERVENÉHO tlačidla vstúpte do dialógového okienka; ak chcete zvýraznený súbor odstrániť, vyberte možnosť Áno; ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť Nie. - Stlačením ZELENÉHO tlačidla pridajte alebo odstráňte všetky súbory zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla OK pridajte alebo odstráňte zvýraznený súbor zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie. Počas normálneho prehrávania fotografií: - Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK; ak ho chcete skryť, stlačte tlačidlo EXIT (Ukončiť). - Stlačením tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte na paneli nástrojov uprednostňovanú možnosť a potom stlačením tlačidla OK potvrďte výber alebo vstúpte do vedľajšej ponuky. - Ak chcete prehrávanie spustiť alebo pozastaviť, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrávanie zastaviť, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať predchádzajúci súbor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať ďalší súbor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. 19 SK LTV-2021KL SK/

22 HUDBA Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte v hlavnej ponuke možnosť Hudba a potom stlačením tlačidla OK vstúpte do tejto ponuky. - Uprednostňovaný súbor vyberte pomocou navigačných tlačidiel. - Stlačením ČERVENÉHO tlačidla vstúpte do dialógového okienka; ak chcete zvýraznený súbor odstrániť, vyberte možnosť Áno; ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť Nie. - Stlačením ZELENÉHO tlačidla pridajte alebo odstráňte všetky súbory zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla OK pridajte alebo odstráňte zvýraznený súbor zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie. Počas prehrávania hudby: - Stlačením tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte na paneli nástrojov uprednostňovanú možnosť a potom stlačením tlačidla OK potvrďte výber alebo vstúpte do vedľajšej ponuky. SK/ LTV-2021KL SK 20

23 - Ak chcete zobrazenie na obrazovke zatvoriť, na diaľkovom ovládači stlačte MODRÉ tlačidlo; ak ho chcete znova zobraziť, na diaľkovom ovládači stlačte ľubovoľné tlačidlo. - Ak chcete prehrávanie spustiť alebo pozastaviť, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrávanie zastaviť, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete spustiť rýchly posuv dozadu, a diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete spustiť rýchly posuv dopredu, a diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať predchádzajúci súbor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať ďalší súbor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. FILM Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte v hlavnej ponuke možnosť Film a potom stlačením tlačidla OK vstúpte do tejto ponuky. - Uprednostňovaný súbor vyberte pomocou navigačných tlačidiel. - Stlačením ČERVENÉHO tlačidla vstúpte do dialógového okienka; ak chcete zvýraznený súbor odstrániť, vyberte možnosť Áno; ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť Nie. - Stlačením ZELENÉHO tlačidla pridajte alebo odstráňte všetky súbory zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla OK pridajte alebo odstráňte zvýraznený súbor zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie. Počas prehrávania filmu: - Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK; ak ho chcete skryť, stlačte tlačidlo EXIT (Ukončiť). 21 SK LTV-2021KL SK/

24 - Stlačením tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte na paneli nástrojov uprednostňovanú možnosť a potom stlačením tlačidla OK potvrďte výber alebo vstúpte do vedľajšej ponuky. - Ak chcete prehrávanie spustiť alebo pozastaviť, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrávanie zastaviť, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete spustiť rýchly posuv dozadu, a diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete spustiť rýchly posuv dopredu, a diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať predchádzajúci súbor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať ďalší súbor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. ELEKTRONICKÁ KNIHA - Stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vyberte v hlavnej ponuke možnosť E-Book (Elektronická kniha) a potom stlačením tlačidla OK vstúpte do tejto ponuky. - Uprednostňovaný súbor vyberte pomocou navigačných tlačidiel. - Stlačením ČERVENÉHO tlačidla vstúpte do dialógového okienka; ak chcete zvýraznený súbor odstrániť, vyberte možnosť Áno; ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť Nie. - Stlačením ZELENÉHO tlačidla pridajte alebo odstráňte všetky súbory zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla OK pridajte alebo odstráňte zvýraznený súbor zo zoznamu skladieb. - Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie. SK/ LTV-2021KL SK 22

25 Počas prehrávania elektronickej knihy: - Ak chcete aktuálnu stránku pridať alebo odstrániť zo zoznamu Záložky, na diaľkovom ovládači stlačte ČERVENÉ tlačidlo. - Ak chcete vstúpiť do ponuky GOTO (Prejsť na), na diaľkovom ovládači stlačte ZELENÉ tlačidlo. Ak chcete priamo vstúpiť na požadovanú stránku, zadajte platné číslo a stlačte tlačidlo OK. - Ak chcete zobraziť zoznam Záložky, na diaľkovom ovládači stlačte ŽLTÉ tlačidlo. - Ak chcete zobraziť zoznam Záložky, na diaľkovom ovládači stlačte ŽLTÉ tlačidlo. - Ak chcete prehrať predchádzajúcu stránku, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. - Ak chcete prehrať ďalšiu stránku, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo. POZNÁ MKA: Ak si chcete prehrávať multimediálne súbory, v hlavnej ponuke PEHRÁVANIE MÉDIÍ musíte vybrať príslušnú ikonu. To znamená, že v položke FOTOGRAFIA môžete prehrávať iba súbory s fotografiami, hudbu môžete prehrávať v položke HUDBA a tak ďalej. 23 SK LTV-2021KL SK/

26 HLAVNÁ PONUKA Existujú rôzne ponuky s nastavením. Počiatočné programovanie zostane po spustení v pamäti aj vtedy, keď je televízor v pohotovostnom režime až do doby, kým sa nezmení. Bežný postup pre úvodné nastavenia - Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, na televízore alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU (Ponuka). - Stlačením tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte vedľajšie ponuky. - Ak chcete vstúpiť na stránku vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte uprednostňovanú možnosť. - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) upravte hodnotu. - Stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu. - Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku s ponukou, stlačte tlačidlo MENU (Ponuka). - Ak chcete ukončiť stránku s ponukou, stlačte tlačidlo EXIT (Ukončiť). INŠTALÁCIA PO PRVÝKRÁT Napájací kábel pripojte do zdroja napájania, zapnite televízor a na obrazovke sa zobrazí nižšie uvedená stránka s ponukou inštalácie: 1. nastavenie - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte požadovaný obrazový režim. - Stlačením tlačidla OK zobrazte dialógové okienko. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na ďalšiu stránku; ak chcete zrušiť dialógové okienko, vyberte možnosť Zrušiť. 2. nastavenie - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte krajinu, v ktorej žijete. - Stlačením tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na ďalšiu stránku. SK/ LTV-2021KL SK 24

27 3. nastavenie - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte požadovaný jazyk ponuky. - Stlačením tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na ďalšiu stránku. 4. nastavenie - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte požadovaný čas automatického vypnutia napájania. - Stlačením tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na ďalšiu stránku. 5. nastavenie - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte požadovaný typ pripojenia. - Stlačením tlačidla OK potvrďte výber a prejdite na ďalšiu stránku. 6. nastavenie - Stlačením navigačného tlačidla UP (Hore) alebo DOWN (Dolu) vyberte požadovaný typ vyhľadávania. - Stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu a televízor potom začne automaticky vyhľadávať programy. POZNÁ MKA: - Ak chcete vynechať ladenie ATV alebo DTV, stlačením tlačidla MENU (Ponuka) na diaľkovom ovládači zobrazte dialógové okienko a stlačte tlačidlo OK pre vynechanie; ak chcete zrušiť dialógové okienko, stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť). - Ak chcete ukončiť ladenie, stlačením tlačidla EXIT (Ukončiť) na diaľkovom ovládači zobrazte dialógové okienko a stlačte tlačidlo OK pre ukončenie ladenia; ak chcete zrušiť dialógové okienko, stlačte tlačidlo Cancel (Zrušiť). 25 SK LTV-2021KL SK/

28 REŽIM DTV Ak chcete vybrať vstupný zdroj DTV, na televízore alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE. 1. OBRAZ 1.1 Picture Mode (Obrazový režim) Medzi dostupné možnosti patria: Štandardný, Stlmený, Používateľský, Dynamický. 1.2 Brightness (Jas) Hodnotu jasu obrazu možno nastaviť od 0 do Contrast (Kontrast) Hodnotu kontrastu obrazu možno nastaviť od 0 do Sharpness (Ostrosť) Hodnotu ostrosti obrazu možno nastaviť od 0 do Colour (Farby) Hodnotu farebnej sýtosti obrazu možno nastaviť od 0 do 100. POZNÁ MKA: Hodnotu jasu, kontrastu, ostrosti a farebnej sýtosti možno nastaviť iba v používateľskom obrazovom režime. 1.6 Tint (Tón) Táto položka sa používa na úpravu farebného tónu systému NTSC od 0 do Colour Temperature (Farebná teplota) Táto položka sa používa na nastavenie optimálnej farebnej teploty pre vyhovujúce sledovanie. Medzi dostupné možnosti patria: Štandardná, Studená, Teplá. SK/ LTV-2021KL SK 26

29 1.8 Aspect Ratio (Pomer strán) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú možnosť. Medzi dostupné možnosti patria: Automaticky, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. POZNÁ MKA: Ak nie je žiadny signál, tlačidlo ASPECT (Pomer strán) na diaľkovom ovládači nebude reagovať na stlačenie. Dostupná veľkosť obrazu môže byť v rôznych vstupných zdrojoch iná. 1.9 Noise Reduction (Zníženie šumu) Táto položka sa používa na odstránenie šumu na obraze s cieľom získať lepší obrazový efekt. Medzi dostupné možnosti patria: Vypnutý, Nízky, Stredný, Vysoký. 2. ZVUK 2.1 Sound Mode (Zvukový režim) Medzi dostupné možnosti patria: Štandardný, Film, Hudba, Reč, Používateľský. 2.2 Bass (Hĺbky) Táto položka sa používa na nastavenie úrovne zvukov s nižším tónovým rozsahom od 0 do Treble (Výšky) Táto položka sa používa na nastavenie úrovne zvukov s vyšším tónovým rozsahom od 0 do 100. POZNÁ MKA: Hodnotu hĺbok a výšok možno nastaviť iba v užívateľskom režime zvuku. 2.4 Balance (Vyváženie) Táto položka sa používa na nastavenie zvukového výstupu medzi ľavým a pravým reproduktorom od -50 do SK LTV-2021KL SK/

30 2.5 Surround (Priestorový zvuk) Táto položka sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie Priestorový zvuk. 2.6 AVL (Auto Volume Level) (Automatické vyrovnávanie hlasitosti) Táto položka sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie AVL. 2.7 SPDIF Táto položka sa používa na výber požadovaného zvukového výstupu SPDIF. Medzi dostupné možnosti patria: Vypnuté, PCM, Automaticky 3. ZRUŠIŤ 3.1 Channel Management (Správa obľúbených kanálov) Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte túto položku a stlačením tlačidla OK alebo navigačného tlačidla RIGHT (Vpravo) vstúpte do vedľajšej ponuky). SK/ LTV-2021KL SK 28

31 Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný program. a) Ak je funkcia Kanál je zamknutý zapnutá, na diaľkovom ovládači stlačte ČERVENÉ tlačidlo a číselnými tlačidlami zadajte heslo. Stlačením ČERVENÉHO tlačidla pridajte alebo odstráňte znak vymazania zo zvýrazneného programu. Následne stlačením tlačidla MENU (Ponuka) vstúpte do dialógového okienka. Ak ho chcete vymazať, vyberte možnosť OK; ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť Zrušiť. b) Ak je funkcia Kanál je zamknutý zapnutá, na diaľkovom ovládači stlačte ZELENÉ tlačidlo a číselnými tlačidlami zadajte heslo. Následne stlačením ZELENÉHO tlačidla zamknite alebo odomknite program. c) Ak chcete pridať alebo odstrániť značku vynechania, na diaľkovom ovládači stlačte ŽLTÉ tlačidlo. d) Ak chcete vstúpiť do režimu FILM, na diaľkovom ovládači stlačte MODRÉ tlačidlo. Následne stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú pozíciu a stlačením tlačidla OK ju presuňte. e) Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný program. Potom stlačením tlačidla OK vstúpte na stránku ponuky Premenovať. POZNÁ MKA: Predvolené heslo z výroby je Postup premenovania: - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Hore/Dole/Vľavo/Vpravo) vyberte uprednostňovanú možnosť a stlačením tlačidla OK vstúpte do tejto možnosti. - Ak chcete pridať medzeru, na diaľkovom ovládači stlačte ČERVENÉ tlačidlo. - Ak chcete prepínať medzi veľkými a malými písmenami, na diaľkovom ovládači stlačte ZELENÉ tlačidlo. - Ak chcete zadanú hodnotu vymazať, na diaľkovom ovládači stlačte ŽLTÉ tlačidlo. - Ak chcete nastavenia uložiť, na diaľkovom ovládači stlačte MODRÉ tlačidlo. POZNÁ MKA: Funkcia PREMENOVAŤ je dostupná iba pre analógové programy. 29 SK LTV-2021KL SK/

32 3.2 Favorite Management (Správa obľúbených kanálov) Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný program. a) Stlačením ČERVENÉHO tlačidla na diaľkovom ovládači pridajte alebo odstráňte zvýraznený kanál zo zoznamu Obľúbené kanály 1. b) Stlačením ZELENÉHO tlačidla na diaľkovom ovládači pridajte alebo odstráňte zvýraznený kanál zo zoznamu Obľúbené kanály 2. c) Stlačením ŽLTÉHO tlačidla na diaľkovom ovládači pridajte alebo odstráňte zvýraznený kanál zo zoznamu Obľúbené kanály 3. d) Stlačením MODRÉHO tlačidla na diaľkovom ovládači pridajte alebo odstráňte zvýraznený kanál zo zoznamu Obľúbené kanály Country (Krajina) Táto položka sa používa na výber krajiny, v ktorej žijete. 3.4 TV Connection (Pripojenie televízora) Táto položka sa používa na výber typu pripojenia vášho televízora. Medzi dostupné možnosti patria: Bezdrôtové, káblové. SK/ LTV-2021KL SK 30

33 3.5 Auto Search (Automatické vyhľadávanie) - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte túto položku a stlačením tlačidla OK alebo navigačného tlačidla RIGHT (Vpravo) vstúpte do vedľajšej ponuky. - Potom stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte možnosť Všetko, DTV alebo ATV a stlačením tlačidla OK alebo navigačného tlačidla RIGHT (Vpravo) vstúpte do dialógového okienka. Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, vyberte možnosť OK; ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť Zrušiť. Ak chcete ukončiť automatické ladenie, stlačte tlačidlo MENU (Ponuka) alebo EXIT (Ukončiť) a v ponuke vyberte možnosť OK. 3.6 DTV Manual Search (Manuálne vyhľadávanie DTV) Keď je televízor pripojený bezdrôtovo: a) Channel (Kanál) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo 31 SK LTV-2021KL SK/

34 RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný program. b) Frequency (KHz) (Frekvencia) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). - Ak chcete presunúť kurzor, stlačte navigačné tlačidlá UP/DOWN (Hore/Dolu); ak chcete zadať požadovanú hodnotu, na diaľkovom ovládači stlačte číselné tlačidlá. c) Bandwidth (MHz) (Šírka pásma) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú šírku pásma. Keď je televízor pripojený pomocou kábla: a) Frequency (KHz) (Frekvencia) - Používateľ nemôže nastaviť túto položku. b) Symbol Rate (KS/s) (Rýchlosť symbolov) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). - Ak chcete presunúť kurzor, stlačte navigačné tlačidlá UP/DOWN (Hore/Dolu); ak chcete zadať požadovanú hodnotu, na diaľkovom ovládači stlačte číselné tlačidlá. c) Modulation (QAM) (Modulácia) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú moduláciu. Keď sú nastavenia a) až c) hotové, v ponuke vyberte možnosť SPUSTIŤ a stlačením tlačidla OK spustite vyhľadávanie. SK/ LTV-2021KL SK 32

35 3.7 ATV Manual Search (Manuálne vyhľadávanie ATV) (iba pre vstupný zdroj ATV) Current Channel (Aktuálny kanál) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný program Frequency (Frekvencia) Používateľ nemôže nastaviť túto položku Search (Vyhľadať) Táto položka sa používa na spustenie vyhľadávania Fine Tune (Jemné dolaďovanie) Stlačením tlačidla OK alebo navigačného tlačidla RIGHT (Vpravo) vstúpte do vedľajšej ponuky a stlačením navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vľavo/Vpravo) vykonajte jemné doladenie Color System (Farebný systém) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný systém farieb. Medzi dostupné možnosti patria: Auto, PAL, SECAM Sound System (Zvukový systém) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovaný zvukový systém. Medzi dostupné možnosti patria: BG, DK, I, L, L. POZNÁ MKA: Možnosti zvukového systému sa môžu líšiť vzhľadom na iné nastavenia farebného systému. 33 SK LTV-2021KL SK/

36 3.8 LCN On/Off (Zap./Vyp. LCN) Táto položka sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie LCN (Logic Channel Number) (Logické číslovanie kanálov). 4. FUNKCIA 4.1 Lock (Zamknúť) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). - Heslo zadajte pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú položku. POZNÁ MKA: Predvolené heslo z výroby je Lock Channel (Zamknúť kanál) Táto položka sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie Zamknúť kanál. SK/ LTV-2021KL SK 34

37 4.1.2 Parental Guidance (Rodičovská kontrola) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú možnosť. Medzi dostupné možnosti patria: Vypnuté, od 4 18 rokov Change PIN Code (Zmena kódu PIN) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). - Zadanie starého hesla, nového hesla a potvrdenie nového hesla. Potom sa nové heslo automaticky uloží. 4.2 Language (Jazyk) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). Potom pomocou navigačných tlačidiel vyberte uprednostňovaný jazyk ponuky OSD, vedľajšej ponuky, zvuku a teletextu DTV/ATV. 4.3 Clock (Hodiny) - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú položku. 35 SK LTV-2021KL SK/

38 4.3.1 Date (Dátum) Po vykonaní automatického vyhľadávania zariadenie prevezme dátum zo signálu a automaticky ho uloží Time (Čas) Po vykonaní automatického vyhľadávania zariadenie prevezme čas zo signálu a automaticky ho uloží Time Zone (Časové pásmo) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú hodnotu DST (Letný čas) Táto položka sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie DST. 4.4 Sleep Timer (Časovač vypnutia) Táto položka sa používa na nastavenie automatickej doby nečinnosti v pohotovostnom režime. Medzi dostupné možnosti patria: Vypnuté, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min. 4.5 Auto Power Off (Automatické vypnutie napájania) Táto položka sa používa na nastavenie času automatického vypnutia napájania. Medzi dostupné možnosti patria: Vypnuté, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny. 4.6 Hearing Impaired (Sluchovo postihnutí) Táto položka sa používa na zapnutie alebo vypnutie funkcie Sluchovo postihnutí. Táto funkcia umožňuje sluchovo postihnutým používateľom rozoznávať určité scény alebo akcie cez titulky namiesto ich počúvania. POZNÁ MKA: Funkcia Sluchovo postihnutí funguje iba pri sledovaní programov, ktoré obsahujú súvisiace titulky informácií. 4.7 Informácie CI Táto položka sa používa na zobrazenie informácií CI. SK/ LTV-2021KL SK 36

39 5. NASTAVENIE 5.1 OSD Timer (Časovač OSD) Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo), a stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú možnosť. Medzi dostupné možnosti patria: 5/10/15/20/25/30 sekúnd a Nikdy. 5.2 Auto SCART Táto položka sa používa na zapnutie alebo vypnutie funkcie SCART. Keď je zapnutá funkcia Auto SCART, programy môžete automaticky sledovať pomocou SCART, ak je pripojený kábel SCART (nie je súčasťou dodávky). 5.3 PC Setup (Nastavenie počítača) (iba pre vstupný zdroj PC) Túto položku možno nastaviť iba so vstupným signálom PC. 5.4 Blue Screen (Modrá obrazovka) Táto položka sa používa na zapnutie alebo vypnutie funkcie modrého pozadia. Keď je funkcia Modrá obrazovka nastavená na Zapnuté, pri veľmi slabom alebo žiadnom signáli sa pozadie obrazovky zmení na modré. POZNÁ MKA: Túto položku nemožno nastaviť v režime DTV. 5.5 Home Mode (Režim Domov) Táto položka sa používa na výber požadovaného obrazového režimu. Medzi dostupné možnosti patria: Domov, Dynamický, Štandardný, Stlmený. 5.6 Reset TV Setting (Vynulovanie nastavenia televízora) Táto položka sa používa na vynulovanie na predvolené nastavenia z výroby. 37 SK LTV-2021KL SK/

40 ATV A ĎALŠIE REŽIMY - Ak chcete vybrať požadovaný vstupný zdroj, na televízore alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE (Zdroj). - Operácie v ponukách týchto režimov si pozrite v operáciách v ponuke režimu DTV. REŽIM PC - Počítač pripojte k televízoru. - Zapnite počítač aj televízor. - Ak chcete vybrať požadovaný vstupný zdroj PC, na televízore alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE (Zdroj). - Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) vyberte hlavnú ponuku. Pomocou navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte možnosť Nastavenie. Potom stlačením tlačidla OK alebo navigačného tlačidla RIGHT (Vpravo) vstúpte do vedľajšej ponuky. - Vyberte možnosť Počítač a vstúpte do nej. - Stlačením navigačných tlačidiel UP/DOWN (Hore/Dolu) vyberte uprednostňovanú položku. - Ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, stlačte tlačidlo OK alebo navigačné tlačidlo RIGHT (Vpravo). Pomocou navigačných tlačidiel LEFT/RIGHT (Vpravo/Vľavo) upravte hodnotu. 1. Auto Adjust (Automatické nastavenie) Táto položka sa používa na automatické nastavenie obrazovky počítača. 2. H Position (Horizontálna poloha) Táto položka sa používa na nastavenie hodnoty horizontálnej polohy. Dostupný rozsah: -16 až 16. SK/ LTV-2021KL SK 38

41 3. V Position (Vertikálna poloha) Táto položka sa používa na nastavenie hodnoty vertikálnej polohy. Dostupný rozsah: -16 až Phase (Fáza) Táto položka sa používa na nastavenie vloženia obrazu do televízora. Dostupný rozsah: 0 až Clock (Hodiny) Táto položka sa používa na nastavenie rýchlosti prenosu signálov. Dostupný rozsah: -50 až +50. POZNÁ MKA: Operácie v ponukách Obraz, Zvuk, Obľúbené kanály a Nastavenie si pozrite v operáciách v ponuke režimu DTV. 39 SK LTV-2021KL SK/

42 ÚDRŽBA Pred vykonávaním údržby prehrávač prepnite do pohotovostného režimu stlačením tlačidla POWER (Napájanie) a odpojte napájací kábel. Prehrávač utrite suchou mäkkou tkaninou. Ak je povrch veľmi znečistený, očistite ho tkaninou namočenou do slabého roztoku vody s mydlom a dôkladne vyžmýkanou a potom znovu utrite suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte alkohol, benzén, riedidlá, čistiace prostriedky alebo iné chemikálie. Prach neodstraňujte stlačeným vzduchom. MONTÁŽ NA STENU Ak pri upevňovaní televízora na stenu potrebujete pomoc, obráťte sa na odborníka. Ak televízor upevňujete sami, nenesieme zodpovednosť za žiadne poškodenie tohto výrobku alebo za vaše zranenie. Televízor neupevňujte na stenu, keď je zapnutý. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Na upevnenie tohto televízora použite štandardné skrutky M4 (10 mm/4 kusy). Zadná strana televízora SK/ LTV-2021KL SK 40

43 TECHNICKÉ Ú DAJE ZOBRAZOVACIE ZARIADENIE Obrazovka Rozlíšenie (pixely) x Rozstup pixelov (mm) Rozlíšenie strán 16:9 Kontrastný pomer 1000:1 Svetelnosť 350 cd/m 2 Uhol pohľadu Čas odozvy Životnosť TFT obrazovka s uhlopriečkou 54 cm (21,5 palca) a LED podsvietením 0,24825 (H) x 0,24825 (V) 170 (H) / 160 (V) 5 ms hodín VSTUPNÉ A VÝ STUPNÉ KONEKTORY Vstupné konektory RF PC-RGB (VGA) PC AUDIO USB AV (Video) Komponentný (YPbPr) SCART CI HDMI Výstupné konektory Koaxiálny Slúchadlá SYSTÉ M ATV Rozsah príjmu Vstupná impedancia Obrazový systém Zvukový systém Kapacita pamäte na ukladanie kanálov Teletext SYSTÉ M DTV Rozsah príjmu 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 45 až 863 MHz 75 Ω PAL, SECAM BG, DK, I, L/L ; NICAM/A2 100 kanálov strán VHF: 174 až 230 MHz 41 SK LTV-2021KL SK/

44 Vstupná impedancia Šírka pásma kanála Modulácia UHF: 474 až 862 MHz 75 Ω 7 MHz / 8 MHz DVB-T: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-C: 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM Obrazový systém MPEG-2 HL, MPEG-2 HL H.264 Zvukový systém Základné funkcie MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+ EPG, Titulky, Teletext OBRAZOVÝ VÝ STUP/ZVUKOVÝ VÝ STUP Obrazový výstup Farebný systém AV Formát YPbPr Formát HDMI Zvukový výstup Frekvenčná odozva PAL, NTSC, SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 100 Hz až 15 +/-3 db (referenčný signál 1 khz, 0 db) Trieda D 2 x 3 4 ohm THD < 10% MULTIMEDIÁ LNE FORMÁ TY USB Film Hudba Fotografia Text INÉ Jazyky OSD Zdroj napájania Príkon Ú spora energie AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, TS WMA, AAC, AC3, MP3 JPEG, BMP, PNG, GIF TXT angličtina, nemčina, slovenčina, čeština, poľština, rumunčina, chorvátčina, bulharčina, maďarčina, ruština, ukrajinčina, litovský, albánčina AC 100 až 240V, 50/60 Hz < 36 W < 0,5 W Prevádzkové teplota -5 C až 45 C Rozmery (mm) Hmotnosť 506 (Š) x 170 (H) x 346 (V) - so stojanom 506 (Š) x 49 (H) x 313 (V) - bez stojanu približne 3,2 kg - so stojanom približne 3,0 kg - bez stojana * Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. SK/ LTV-2021KL SK 42

45 VŠEOBECNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV Pred odstraňovaním porúch tohto zariadenia si pozrite nasledovné body: Príznak Žiadne napájanie Žiadny obraz Žiadny zvuk Skreslený zvuk Pomocou diaľkového ovládača nemožno vykonať žiadne operácie Tlačidlá nereagujú na stláčanie (na hlavnom zariadení alebo na diaľkovom ovládači) Príznak (televízor) Žiadny alebo zlý obraz Žiadny zvuk alebo zlý zvuk Šum alebo iné rušenie Riešenie Napájací kábel riadne zapojte do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že zariadenie je správne pripojené. Uistite sa, že zariadenie je správne pripojené. Uistite sa, že úvodné nastavenie televízora a sterero systému sú správne. Základnú hlasitosť nastavte na primeranú hlasitosť stlačením tlačidla VOL+/VOL-. Skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou orientáciou pólov. Batérie sú vybité: Vymeňte za nové batérie. Diaľkový ovládač namierte na snímač diaľkového ovládania a skúste znova. Diaľkový ovládač používajte zo vzdialenosti maximálne 6 metrov od snímača diaľkového ovládania. Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania. Zástrčku odpojte a potom ju znovu zapojte. (Prehrávač nemusí správne fungovať z dôvodu osvetlenia, statickej elektriny alebo iných faktorov.) Riešenie Nastavte anténu alebo použite vonkajšiu anténu. Zariadenie premiestnite bližšie k oknu (ak je vo vnútri budovy). Rušiace zariadenia preložte ďalej od tohto výrobku. Znovu spustite automatické ladenie. Skúste iný kanál. Skontrolujte nastavenia zvuku. Stlačením tlačidla MUTE (Stlmiť) na diaľkovom ovládači zrušte funkciu Stlmiť. Odpojte slúchadlá. Rušenie spôsobujú elektronické zariadenia v blízkosti tohto zariadenia. Premiestnite toto zariadenie alebo presuňte rušiace zariadenia. 43 SK LTV-2021KL SK/

46 Proces údržby a opravy Ak máte dôvod na reklamáciu alebo toto zariadenie je chybné, obráťte sa na svojho predajcu alebo na oddelenie služieb pre zákazníkov spoločnosti JAY-tech GmbH s cieľom vykonania nápravných opatrení. Pracovná doba: pondelok - štvrtok od 8:00 do 17:00 V piatok od 8:00 do 14:00. Tel. č.: 02161/ Neposielajte svoj výrobok na našu adresu, ak o to nepožiadal náš servisný tím. Odosielateľ zodpovedá za všetky náklady a riziko straty. Vyhradzujeme si právo odmietnuť nevyžiadané dodávky alebo balík vrátiť na náklady odosielateľa. EC Vyhlásenie o zhode Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 2004/108/ES. Vyhlásenie o zhode pre tento výrobok nájdete na adrese Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku, alebo vyskytujúci sa v návode znamená, že vaše elektrické alebo elektronické zariadenie by malo byť po ukončení svojej životnosti zlikvidované oddelene od bežného odpadu z domácnosti. V rámci Európskej únie existujú systémy separovaného zberu s cieľom recyklovania odpadu. Viac informácií získate na miestnom úrade alebo od predajcu, u ktorého ste svoj výrobok zakúpili. SK/ LTV-2021KL SK 44

47

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000.

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000. HD digitálny káblový prijímač Návod na použitie IRHD-5100S Predvolené heslo je 0000. Oznámenie Slovenčina Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie. Copyright

Návod na použitie. Copyright STRONG SRT 6005/6010 Digittál lny ssatteel littný prri ijjí ímačč Návod na použitie Copyright OBSAH 1.0 Úvod... 3 1.1 Bezpečnostné inštrukcie... 3 1.2 Vybavenie a príslušenstvo... 4 1.3 Bezpečnostné opatrenia...

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο

1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο 1.0 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο ΜΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΗΔΣΔ ΣΟΝ ΓΔΚΣΗ Α: ε έλα θιεηζηό ή αλεπαξθώο αεξηδόκελν ληνπιάπη. απεπζείαο πάλσ ή θάησ από νπνηνδήπνηε άιιν εμνπιηζκό. επάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY OBSAH Všeobecné informácie 1 Hlavné vlastnosti... 1 Bezpečnostné pokyny... 2 Rozbalenie... 3 Všeobecná manipulácia... 3 Diaľkové ovládanie... 4 Predný náhľad... 5 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

FullHD FullHD SAT Receiver

FullHD FullHD SAT Receiver FullHD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ FullHD SAT Receiver FullHD FullHD SAT Receiver High Definition Digital Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη 5 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. 2) Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE LCD T V S DVD 22 DHD 162 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 SLOVENČINA VAROVANIE! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash (flash disky). Správna funkcia nahrávania závisí

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI Περιεχόμενα 1. Βασικά Χαρακτηριστικά....4 2. Τηλεχειριστήριο.......6 3. Αρχική Σελίδα.....7 4. Οδηγός Εγκατάστασης 7 5. Πρόγραμμα. 7 5.1 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu Prevádzkové pokyny Plazmový televízor íslo modelu TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Tieto pokyny si pre ítajte pred prevádzkou prístroja a uchovajte ich pre budúce použitie. Obrázky uvedené v tejto príru

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri str. 13. CDX-GT50UI 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

LRx 3.1k LRx 5.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 3.1k LRx 5.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie obvodov uspokojujú

Διαβάστε περισσότερα

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips XL490 XL495 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Obsah Začíname...5 Prehľad telefónu...6 Zapnutie telefónu...7 Pomoc...9 Nabíjanie telefónu...9 Maximalizácia výkonu batérie...10 Ikony na obrazovke...11

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ Predný panel 1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ 5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu

Register your product and get support at  HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6520 PL Instrukcja obs ugi RU TR Kullan m k lavuzu 1 2 A 2 4 2 5 5 6 3 9 9 10 12 12 / 13 16 16 17 18 4 19 19 20 20 Ambisound 21 22 Philips

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42 με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P42V10E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. Με 600Hz μπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS3270 HTS3377 HTS3377W. Instrukcja obs ugi. Kullan m k lavuzu

Register your product and get support at  HTS3270 HTS3377 HTS3377W. Instrukcja obs ugi. Kullan m k lavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS3270 HTS3377 HTS3377W PL TR RU Instrukcja obs ugi Kullan m k lavuzu Philips Consumer Lifestyle SGP 09-CE-HTS3377W/12 (report No.) EC

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF.

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF. LCD TX-37LZD800F. 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 12.., Panasonic., CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ).,., PDF \MANUAL\PDF. ! 2 DVB DVB ( ) DVB-T (MPEG2) ( ). Panasonic. DVB.. DVB. DVB. SD DVD (Set top

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Screeneo HDP1650TV HDP1690TV GR Ο μ... 3 μ... 3 μ π... 3 1... 4 Ε... 4 Α μ... 4 Επ... 4... 5 Α μ (WLAN)... 5 Χ 3D... 5 Dolby Digital...

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Full HD ATSC/Multi System LCD TV

Full HD ATSC/Multi System LCD TV 2 Full HD ATSC/Multi System LCD TV ALT290FD Attention: Please kindly refer to TV Broadcasting system (Page 28 of User s manual) for the choosing suitable TV broadcasting system as per your living area

Διαβάστε περισσότερα

AR 118 Návod na obsluhu

AR 118 Návod na obsluhu AM/FM RDS autorádio s CD/MP3/WMA/DVD prehrávačom AR 118 Návod na obsluhu Vážený zákazník, Ďakujeme, za prejavenú dôveru kúpou nášho výrobku. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na použitie a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6120 EL 3. PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3. TR Kullan m k lavuzu 3

Register your product and get support at  HTS6120 EL 3. PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3. TR Kullan m k lavuzu 3 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6120 3 PL Instrukcja obs ugi 3 RU 3 TR Kullan m k lavuzu 3 2 1 4 4 6 2 7 7 8 3 11 11 12 14 14 / 15 18 18 6 37 37 / 37 Ambisound 37 37

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

Rozšírená dokumentácia pre používateľa

Rozšírená dokumentácia pre používateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips M660 M665 Rozšírená dokumentácia pre používateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 Návod na obsluhu VAROVANIE! Chráňte prístroj pred vodou a vlhkosťou Odpojte prístroj od siete pred odobratím

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Veda a technológia vytvárajú dokonalosť Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Pre delený tlakový systém teplej vody Starostlivo si prečítajte tieto pokyny pred manipuláciou! Obsah

Διαβάστε περισσότερα

TFT-726 ΦΟΡΗΤΟ DVB-T PLAYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

TFT-726 ΦΟΡΗΤΟ DVB-T PLAYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TFT-726 ΦΟΡΗΤΟ DVB-T PLAYER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.lenco.com 1.Προειδοποίηση : Δενυπάρχουν χρήσιμα εξαρτήματα στο εσωτερικό. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για σέρβις. 2. Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LX80F. Panasonic.

LCD TX-32LX80F. Panasonic. LCD. TX-32LX80F.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Popis funkcia úpravy prietoku ventilu; prietok sa dá striedavo upravovať z lineárneho na logaritmický alebo opačne zdokonalená konštrukcia umožňuje vypínanie

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LE8P. Panasonic.

LCD TX-32LE8P. Panasonic. LCD. TX-32LE8P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα