ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/ :07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ. Δ/νςη : Νίκησ 5-7, Σαχ. Κώδικασ : Πλ. υντάγματοσ ΦΕΚ: B 999/ Αρμόδια : Α. Λιβά ΑΔΑ: Σηλζφωνο : Fax : Προσ Πίνακασ Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΘ Θζμα: «Διαμόρφωςη των πόρων τησ Επιτροπήσ Κεφαλαιαγοράσ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ: α. τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 26 του ν. 3371/2005 «Θζματα Κεφαλαιαγοράσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ178 ), όπωσ ιςχφει β. τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 31 του ν. 2324/1995 «Σροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τα Χρθματιςτιρια Αξιϊν, Οργάνωςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, φςτθμα Εγγφθςθσ Κατακζςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ146), όπωσ ιςχφει β. του π.δ. 111/2014 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Α 178), όπωσ ιςχφει, γ. του άρκρου 90 του Κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του πδ 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (Αϋ 98) δ. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν (Αϋ 116) 2. τθν υπϋαρικμ /Βϋ2197/ απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Διαμόρφωςθ των πόρων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ» (Βϋ1913), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋ αρικμ /Β 1681/ απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ1729). 3. τθν υπ αρικμ. 2/744/ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και τθν από ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ, όπωσ διαβιβάςτθκαν με το υπϋ αρικμ. 4433/ ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 4. τα υπϋαρικμ. 91/ , 696/ και 910/ ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 5. το υπϋαρικμ. Δ.ΕΙΠΡ.Β ΕΞ/ ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Οικονομικϊν. 6. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 1

2 ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ Σθν ζγκριςθ τθσ «Διαμόρφωςθ των πόρων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ», που περιλαμβάνει το φψοσ και τθν ςυχνότθτα καταβολισ των πόρων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, ωσ εξισ: Άρθρο 1 Ανώνυμη Εταιρεία Παροχήσ Επενδυτικών Τπηρεςιών (Α.Ε.Π.Ε.Τ.) του ν. 3606/ Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 3606/2007, το οποίο προςαυξάνεται κατά: i) δφο χιλιάδεσ (2.000) ευρϊ ανά επενδυτικι υπθρεςία ι δραςτθριότθτα τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3606/2007, πλθν τθσ λειτουργίασ Πολυμεροφσ Μθχανιςμοφ Διαπραγμάτευςθσ (Π.Μ.Δ.) ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 15 του ν. 3606/2007 για τθ χοριγθςθ άδειασ τθσ οποίασ θ προςαφξθςθ ανζρχεται ςε πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ, ii) χίλια (1.000) ευρϊ ανά παρεπόμενθ υπθρεςία τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3606/2007 και iii) χίλια (1.000) ευρϊ ανά χρθματοπιςτωτικό μζςο του άρκρου 5 του ν. 3606/2007. Ωσ χρζωςθ ανά χρθματοπιςτωτικό μζςο νοείται θ χρζωςθ για κάκε χρθματοπιςτωτικό μζςο για το οποίο θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. δεν ζχει ιδθ λάβει άδεια ςτο πλαίςιο άλλθσ επενδυτικισ υπθρεςίασ ι δραςτθριότθτασ ι παρεπόμενθσ υπθρεςίασ. 2. Επζκταςθ άδειασ λειτουργίασ. Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για επζκταςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ ωσ προσ επενδυτικι υπθρεςία ι δραςτθριότθτα ι παρεπόμενθ υπθρεςία, ι χρθματοπιςτωτικό μζςο, το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό τθσ προςαφξθςθσ που αντίςτοιχα προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ πρϊτθσ παραγράφου. 3. Ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ. Για τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Π.Ε.Τ., κατόπιν αιτιςεϊσ τθσ, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ πεντακοςίων (500) ευρϊ, ενϊ ςε περίπτωςθ που θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. δεν διακζτει τθν παρεπόμενθ υπθρεςία τθσ περίπτ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3606/2007, το τζλοσ αυτό κατζρχεται ςε τριακόςια (300) ευρϊ. 4. Μερικι ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ. Για τθ μερικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Π.Ε.Τ., κατόπιν αιτιςεϊσ τθσ, ωσ προσ μία ι περιςςότερεσ επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ι δραςτθριότθτεσ ι παρεπόμενεσ υπθρεςίεσ ι χρθματοπιςτωτικά μζςα, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ διακοςίων (200) ευρϊ. Ειδικά για τθν ανάκλθςθ τθσ παρεπόμενθσ υπθρεςίασ τθσ περίπτ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3606/2007, το τζλοσ αυτό ανζρχεται ςε τριακόςια (300) ευρϊ. Επιπρόςκετο τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ καταβάλλεται για τθν κατόπιν αιτιςεωσ τθσ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ Πολυμεροφσ Μθχανιςμοφ Διαπραγμάτευςθσ (Π.Μ.Δ.). 5. Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Π.Ε.Τ. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ απόκτθςθσ ι αφξθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Π.Ε.Τ. ςφμφωνα με τθν περίπτ. α τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ν. 3606/2007, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο και χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ μείωςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ςε Α.Ε.Π.Ε.Τ. ςφμφωνα με τθν περίπτ. β τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ίδιου νόμου, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ πενιντα (50) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 3606/2007, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 3 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Π.Ε.Τ. 2

3 6. Σροποποίθςθ κανόνων λειτουργίασ Π.Μ.Δ. Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. που διαχειρίηεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει τζλοσ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ όταν γνωςτοποιεί ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τροποποίθςθ κανόνων λειτουργίασ Π.Μ.Δ. 7. Τποκατάςτθμα ι ςυνδεδεμζνοσ αντιπρόςωποσ ι υποκατάςτθμα ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου ι άλλθσ μορφισ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για τθ γνωςτοποίθςθ δραςτθριοποίθςισ τθσ ςτθν Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ ι μζςω ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ν. 3606/2007 ι μζςω υποκαταςτιματοσ ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου ι άλλθσ μορφισ εγκατάςταςθσ. Σο εν λόγω τζλοσ δεν καταβάλλεται ςτισ περιπτϊςεισ οριςμοφ ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου ο οποίοσ ιταν προθγουμζνωσ οριςμζνοσ ωσ ςυνδεδεμζνοσ αντιπρόςωποσ ςε άλλθ ΕΠΕΤ. 8. Παροχι υπθρεςιϊν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ. Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθ γνωςτοποίθςθ πρόκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ μζςω υποκαταςτιματοσ ι μζςω ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου, ςφμφωνα με το άρκρο 33 του ν. 3606/2007, ι ςε τρίτο κράτοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του ίδιου νόμου. Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ τριακοςίων (300) ευρϊ για κάκε γνωςτοποίθςθ πρόκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ χωρίσ εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 3606/2007, ι ςε τρίτο κράτοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του ίδιου νόμου. Επίςθσ, θ Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τζλοσ διακοςίων (200) ευρϊ για κάκε τροποποίθςθ των υπθρεςιϊν και χρθματοπιςτωτικϊν μζςων τθσ παροφςασ παραγράφου. 9. Περιοδικζσ ειςφορζσ. (i) Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά που υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα: (α) πάγιασ ειςφοράσ (αα) δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ ι (ββ) χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ εφόςον παρζχει, αποκλειςτικά, τουλάχιςτον μία από τισ υπθρεςίεσ των περιπτ. (α) και (ε) τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3606/2007 και (β) ςωρευτικισ προςαφξθςθσ ίςθσ με το γινόμενο του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρείασ εφόςον υπερβαίνει τισ επτακόςιεσ χιλιάδεσ ( ) ευρϊ, επί των αντίςτοιχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: (αα) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ επτακοςίων χιλιάδων και ενόσ ( ) ευρϊ και πζντε εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,3%, (ββ) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ πζντε εκατομμυρίων ευρϊ και ενόσ ( ) ευρϊ και δζκα εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,15%, (γγ) για κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο των δζκα εκατομμυρίων και ενόσ ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,10% Ο κφκλοσ εργαςιϊν προκφπτει από τισ ετιςιεσ ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Α.Ε.Π.Ε.Τ., τθσ προθγοφμενθσ οικονομικισ χριςθσ. Σα ζςοδα από τθ λειτουργία Π.Μ.Δ. δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό τθσ περιοδικισ ειςφοράσ τθσ παροφςασ παραγράφου που καταβάλλει Α.Ε.Π.Ε.Τ. θ οποία είναι διαχειριςτισ Π.Μ.Δ. (ii) Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά διακοςίων ευρϊ (200) ευρϊ ανά ςυνδεδεμζνο αντιπρόςωπο που ζχει ορίςει. (iii) Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. που διαχειρίηεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά ίςθ με το 5% των ακακάριςτων εςόδων τθσ που προζρχονται από τισ ςυναλλαγζσ επί χρθματοπιςτωτικϊν μζςων που καταρτίηονται ςτον Π.Μ.Δ. που τελεί υπό τθ διαχείριςι τθσ. Σο ςφνολο των εςόδων από τθ λειτουργία Π.Μ.Δ. αναφζρεται διακριτά ςτισ ετιςιεσ ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Α.Ε.Π.Ε.Τ. Η Α.Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τισ ειςφορζσ τθσ παροφςασ παραγράφου κατά το μινα Αφγουςτο κάκε ζτουσ, εφόςον διακζτει άδεια λειτουργίασ κατά τθν 30 θ Ιουνίου του ίδιου ζτουσ. Άρθρο 2 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικήσ Διαμεςολάβηςησ (Α.Ε.Ε.Δ.) του ν. 3371/ Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ πεντακοςίων (500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 και του άρκρου 37 του ν. 3606/2007, το οποίο προςαυξάνεται κατά διακόςια πενιντα (250) ευρϊ 3

4 ανά επενδυτικι υπθρεςία και δραςτθριότθτα τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 και κατά διακόςια πενιντα (250) ευρϊ ανά χρθματοπιςτωτικό μζςο του άρκρου 5 του ιδίου νόμου. Ωσ χρζωςθ ανά χρθματοπιςτωτικό μζςο νοείται θ χρζωςθ για κάκε χρθματοπιςτωτικό μζςο για το οποίο θ Α.Ε.Ε.Δ. δεν ζχει ιδθ λάβει άδεια ςτο πλαίςιο άλλθσ επενδυτικισ υπθρεςίασ ι δραςτθριότθτασ. 2. Επζκταςθ άδειασ λειτουργίασ. Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για επζκταςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ ωσ προσ επενδυτικι υπθρεςία ι ωσ προσ χρθματοπιςτωτικό μζςο, το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό τθσ προςαφξθςθσ που αντίςτοιχα προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ πρϊτθσ παραγράφου. 3. Ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ. Για τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Δ. ι τθ μερικι ανάκλθςι τθσ ωσ προσ επενδυτικι υπθρεςία ι ωσ προσ χρθματοπιςτωτικό μζςο, κατόπιν αιτιςεϊσ τθσ, θ Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. 4. Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Ε.Δ. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για απόκτθςθ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Ε.Δ. ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 37 του ν. 3606/2007, θ Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για μείωςθ ειδικισ ςυμμετοχισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ςε Α.Ε.Ε.Δ. ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 37 του ν. 3606/2007, θ Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ πενιντα (50) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 3606/2007, θ Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 3 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Δ. 5. Δραςτθριοποίθςθ μζςω υποκαταςτιματοσ Α.Ε.Ε.Δ. Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ δραςτθριοποίθςισ τθσ ςτθν Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ. 6. Περιοδικζσ ειςφορζσ. Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει ειςφορά τριακόςια πενιντα (350) ευρϊ κατά το μινα Αφγουςτο κάκε ζτουσ, εφόςον διακζτει άδεια λειτουργίασ κατά τθν 30 θ Ιουνίου του ίδιου ζτουσ. Άρθρο 3 Ε.Π.Ε.Τ. άλλου κράτουσ μζλουσ ή τρίτου κράτουσ που δραςτηριοποιείται ςτην Ελλάδα (ν. 3606/2007) 1. Τποκατάςτθμα ι ςυνδεδεμζνοσ αντιπρόςωποσ ι άλλθσ μορφισ εγκατάςταςθ Ε.Π.Ε.Τ. άλλου κράτουσ μζλουσ ςτθν Ελλάδα. Η Ε.Π.Ε.Τ. άλλου κράτουσ μζλουσ για τθν οποία υποβάλλεται γνωςτοποίθςθ ςχετικά με τθν πρόκεςθ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ ι ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου ι άλλθσ μορφισ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 8 του άρκρου 32 του ν. 3606/2007 αντίςτοιχα, καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ. 2. Λειτουργία υποκαταςτιματοσ Ε.Π.Ε.Τ. τρίτου κράτουσ ςτθν Ελλάδα. Η Ε.Π.Ε.Τ. που ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ από τθν αρμόδια εποπτικι αρχι τρίτου κράτουσ καταβάλλει τζλοσ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςτθν Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 32 του ν. 3606/2007, το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 και, κατά περίπτωςθ, τα λοιπά τζλθ του άρκρου Περιοδικζσ ειςφορζσ. (i) Η Ε.Π.Ε.Τ. άλλου κράτουσ μζλουσ που δραςτθριοποιείται μζςω υποκαταςτιματοσ ι ςυνδεδεμζνου αντιπροςϊπου εγκαταςτθμζνου ςτθν Ελλάδα καταβάλλει ετιςια ειςφορά, θ οποία ανζρχεται ςτο ιμιςυ τθσ προβλεπόμενθσ ειςφοράσ ςτθν περίπτ. (i) τθσ παρ. 9 του άρκρου 1. Η ειςφορά υπολογίηεται βάςει των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων που υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόςωπο των ανωτζρω. 4

5 (ii) Η Ε.Π.Ε.Τ. που ζχει λάβει άδεια λειτουργίασ από τθν αρμόδια εποπτικι αρχι τρίτου κράτουσ και παρζχει ςτθν Ελλάδα επενδυτικζσ υπθρεςίεσ μζςω υποκαταςτιματοσ καταβάλλει ετιςια ειςφορά ςφμφωνα με το οριηόμενα ςτθν περίπτ. (i) τθσ παρ. 9 του άρκρου 1. Η Ε.Π.Ε.Τ. καταβάλλει τθν περιοδικι ειςφορά τθσ παροφςασ παραγράφου κατά τον Ιοφλιο κάκε ζτουσ, εφόςον βρίςκεται ςε λειτουργία κατά τθν 30 θ Ιουνίου του ίδιου ζτουσ. Άρθρο 4 Πιςτωτικό ίδρυμα που παρζχει επενδυτικζσ υπηρεςίεσ (ν. 3606/2007) 1. Διαπίςτωςθ ςυνδρομισ προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Π.Μ.Δ. Πιςτωτικό ίδρυμα καταβάλλει τζλοσ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Π.Μ.Δ. ςφμφωνα με το εδ. 3, παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 3606/ Περιοδικζσ ειςφορζσ. (i) Πιςτωτικό ίδρυμα με καταςτατικι ζδρα ςτθν Ελλάδα που παρζχει ςτθν Ελλάδα επενδυτικζσ υπθρεςίεσ καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά που υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα (α) πάγιασ ειςφοράσ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ και (β) ςωρευτικισ προςαφξθςθσ ίςθσ με το γινόμενο του ενεργθτικοφ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ επί των αντίςτοιχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: (βα) για ενεργθτικό ζωσ πζντε διςεκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0005%, (ββ) για ενεργθτικό μεταξφ πζντε διςεκατομμυρίων ενόσ ( ) και είκοςι διςεκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,00025%, (βγ) για ενεργθτικό μεγαλφτερο των είκοςι διςεκατομμυρίων ενόσ ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0001%. Η ετιςια ειςφορά υπολογίηεται επί των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων και είναι πλθρωτζα εντόσ του μθνόσ επτεμβρίου κάκε ζτουσ. (ii) Πιςτωτικό ίδρυμα με καταςτατικι ζδρα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ που παρζχει επενδυτικζσ υπθρεςίεσ μζςω υποκαταςτιματοσ εγκαταςτθμζνου ςτθν Ελλάδα καταβάλλει ετιςια ειςφορά, θ οποία ανζρχεται ςτο ιμιςυ τθσ προβλεπόμενθσ ειςφοράσ ςτο ςθμείο (i) τθσ παροφςασ παραγράφου. Η ετιςια ειςφορά υπολογίηεται επί των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων με βεβαίωςθ από το νόμιμο ελεγκτι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και είναι πλθρωτζα εντόσ επτεμβρίου κάκε ζτουσ. Άρθρο 5 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείριςησ Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) του ν. 4099/ Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 4099/2012. ε περίπτωςθ που θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ υποβάλλεται από εποπτευόμενθ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εταιρεία, το τζλοσ ανζρχεται ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ. 2. Επζκταςθ άδειασ λειτουργίασ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για επζκταςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ ωσ προσ κάκε υπθρεςία των περίπτ. α, β (αα) και β (ββ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 4099/ Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για απόκτθςθ ι αφξθςθ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Δ.Α.Κ., ςφμφωνα με τα άρκρα 14 και 15 του ν. 4099/2012, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. 5

6 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 16 του ν. 4099/2012, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 4. Σροποποίθςθ καταςτατικοφ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ για τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 14 του ν. 4099/ Άδεια ςφςταςθσ Ο..Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ Ο..Ε.Κ.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 4099/ Σροποποίθςθ κανονιςμοφ Ο..Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ τροποποίθςθσ κανονιςμοφ Ο..Ε.Κ.Α. ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 5 του ν. 4099/ Αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων Ο..Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ πεντακοςίων (500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ για αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 4099/ υγχϊνευςθ μεταξφ Ο..Ε.Κ.Α. ι/και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ για ςυγχϊνευςθ Ο..Ε.Κ.Α. με Ο..Ε.Κ.Α. ι Ο..Ε.Κ.Α. με Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ςφμφωνα με τα άρκρα 54 και 46 του ν. 4099/ Αδειοδότθςθ δομισ κφριου και τροφοδοτικοφ Ο..Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ για ςφςταςθ δομισ κφριου και τροφοδοτικοφ Ο..Ε.Κ.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 67 του ν. 4099/2012. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται εφόςον θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ δομισ υποβάλλεται ταυτόχρονα με τθν αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 10. Λειτουργία υποκαταςτιματοσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ςτθν Ελλάδα. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ λειτουργίασ υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το άρκρο 18 του ν. 4099/ Εγκατάςταςθ υποκαταςτιματοσ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτο κράτοσ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για τθ γνωςτοποίθςθ πρόκεςθσ εγκατάςταςθσ υποκαταςτιματοσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτο κράτοσ ςφμφωνα με τα άρκρα 29 και 31 του ν. 4099/2012 αντίςτοιχα. 12. Παροχι υπθρεςιϊν Α.Ε.Δ.Α.Κ. ςε άλλο κράτοσ μζλοσ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ τριακοςίων (300) ευρϊ για τθ γνωςτοποίθςθ πρόκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ. Επίςθσ, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ διακοςίων (200) ευρϊ για κάκε τροποποίθςθ τθσ ανωτζρω γνωςτοποίθςθσ πρόκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 13. Γνωςτοποίθςθ διάκεςθσ μεριδίων Ο..Ε.Κ.Α. του ν. 4099/2012 ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ. Για τθ γνωςτοποίθςθ διάκεςθσ μεριδίων Ο..Ε.Κ.Α. ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ ςφμφωνα με το άρκρο 91 του ν. 4099/2012, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ ανά Ο..Ε.Κ.Α. και ανά κράτοσ όπου παρζχονται οι υπθρεςίεσ. 14. Περιοδικζσ ειςφορζσ. (i) Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει ανά εξάμθνο ειςφορά βάςει του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ τθσ 30 θσ Ιουνίου και τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ όλων των υπό διαχείριςθ Ο..Ε.Κ.Α., θ οποία υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα: (α) πάγιασ ειςφοράσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ και (β) ςωρευτικισ προςαφξθςθσ ίςθσ με το γινόμενο του ανωτζρω ενεργθτικοφ, εφόςον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμφρια ( ) ευρϊ, επί των αντίςτοιχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: (αα) για ενεργθτικό μεταξφ εκατό εκατομμυρίων ενόσ ( ) ευρϊ και πεντακοςίων εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0035%, 6

7 (ββ) για ενεργθτικό μεταξφ πεντακοςίων εκατομμυρίων ( ) ευρϊ και ενόσ διςεκατομμυρίου ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0025%, (γγ) για ενεργθτικό μεγαλφτερο του ενόσ διςεκατομμυρίου ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,001%. Η ειςφορά του πρϊτου εξαμινου καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο κάκε ζτουσ και του δεφτερου εξαμινου κατά το μινα Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ. (ii) Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., θ οποία παρζχει τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 4099/2012, καταβάλλει επιπλζον ετθςίωσ ειςφορά βάςει του κφκλου εργαςιϊν τθσ από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, θ οποία υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα: (α) πάγιασ ειςφοράσ χιλίων (1.000) ευρϊ και (β) ςωρευτικισ προςαφξθςθσ ίςθσ με το γινόμενο του κφκλου εργαςιϊν τθσ από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, εφόςον υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ( ) ευρϊ, επί των αντίςτοιχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: (βα) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ πεντακοςίων χιλιάδων ενόσ ( ) ευρϊ και ενόσ εκατομμυρίου ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,5%, (ββ) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ ενόσ εκατομμυρίου ενόσ ( ) ευρϊ και πζντε εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,25%, (βγ) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ πζντε εκατομμυρίων ενόσ ( ) ευρϊ και δζκα εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,125%, (βδ) για κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο των δζκα εκατομμυρίων και ενόσ ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,075%. Ο υπολογιςμόσ τθσ ειςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου γίνεται βάςει των ετιςιων δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων του προθγοφμενου ζτουσ και βεβαιϊνεται από το νόμιμο ελεγκτι τθσ εταιρείασ. Η ειςφορά καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο κάκε ζτουσ. Άρθρο 6 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδφςεων Μεταβλητοφ Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) του ν. 4099/ Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 40 του ν. 4099/ Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ απόκτθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ςφμφωνα με τα άρκρα 14 και 15 του ν. 4099/2012, θ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 4 και το άρκρο 40 του ν. 4099/2012, θ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου φυςικοφ προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. 3. Σροποποίθςθ καταςτατικοφ. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ τθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 14 του ν. 4099/ Άδεια ςφςταςθσ επενδυτικοφ τμιματοσ (sub-fund). Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ επενδυτικοφ τμιματοσ (subfund) Α.Ε.Ε.Μ.Κ. και τθν ζγκριςθ των καταςτατικϊν εγγράφων του ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 4099/

8 5. Σροποποίθςθ καταςτατικϊν εγγράφων. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ τροποποίθςθσ των καταςτατικϊν εγγράφων ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 5 του ν. 4099/ Αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ πεντακοςίων (500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ αναςτολισ εξαγοράσ μεριδίων ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 4099/ υγχϊνευςθ μεταξφ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. και Ο..Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ ςυγχϊνευςθσ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ι Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με Ο..Ε.Κ.Α. ςφμφωνα με τα άρκρα 46 και 55 του ν. 4099/ Αντικατάςταςθ κεματοφφλακα. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ αντικατάςταςθσ κεματοφφλακα ςφμφωνα με τθν περίπτ. γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 36 του ν. 4099/ Περιοδικζσ ειςφορζσ. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει ανά εξάμθνο ειςφορά βάςει του ενεργθτικοφ τθσ 30 θσ Ιουνίου και τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ, θ οποία υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα: (α) πάγιασ ειςφοράσ φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ και (β) ςωρευτικισ προςαφξθςθσ ίςθσ με το γινόμενο του ενεργθτικοφ τθσ Α.Ε.Ε.Μ.Κ., εφόςον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμφρια ( ) ευρϊ, επί των αντίςτοιχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: (αα) για ενεργθτικό μεταξφ εκατό εκατομμυρίων ενόσ ( ) ευρϊ και πεντακοςίων εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0035%, (ββ) για ενεργθτικό μεταξφ πεντακοςίων εκατομμυρίων ( ) ευρϊ και ενόσ διςεκατομμυρίου ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0025%, (γγ) για ενεργθτικό μεγαλφτερο του ενόσ διςεκατομμυρίου ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,001%. Η ειςφορά του πρϊτου εξαμινου καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο κάκε ζτουσ και του δεφτερου εξαμινου κατά το μινα Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ. Άρθρο 7 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείριςησ Οργανιςμών Εναλλακτικών Επενδφςεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) και Διαχειριςτήσ Οργανιςμών Εναλλακτικών Επενδφςεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) του ν. 4209/ Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 6 του ν. 4209/2013. ε περίπτωςθ που θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ υποβάλλεται από εποπτευόμενθ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εταιρεία, το τζλοσ ανζρχεται ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ. 2. Επζκταςθ άδειασ λειτουργίασ. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για επζκταςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ ωσ προσ κάκε υπθρεςία των περίπτ. α, β (αα), β (ββ) και β (γγ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του ν. 4209/ Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ απόκτθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ςφμφωνα με τθν περίπτ. δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 4209/2013, θ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τθν περίπτ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 4209/2013, θ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, θ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. 8

9 Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. 4. Άδεια ςφςταςθσ Οργανιςμοφ Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (Ο.Ε.Ε.). Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ Ο.Ε.Ε.. 5. Σροποποίθςθ κανονιςμοφ Ο.Ε.Ε. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ τροποποίθςθσ κανονιςμοφ Ο.Ε.Ε. 6. Αδειοδότθςθ δομισ κφριου και τροφοδοτικοφ Ο.Ε.Ε. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ για τθ ςφςταςθ δομισ κφριου και τροφοδοτικοφ Ο.Ε.Ε.. 7. Γνωςτοποίθςθ από Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. εμπορικισ προϊκθςθσ ςτθν Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτουσ μζλουσ ι τρίτου κράτουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωςτοποιεί τθν εμπορικι προϊκθςθ ςτθν Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτουσ μζλουσ ι τρίτου κράτουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4209/2013 καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ ανά Ο.Ε.Ε. 8. Κδρυςθ υποκαταςτιματοσ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτο κράτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που ιδρφει υποκατάςτθμα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτο κράτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4209/2013 καταβάλλει τζλοσ χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ. 9. Γνωςτοποίθςθ από Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. εμπορικισ προϊκθςθσ Ο.Ε.Ε. ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωςτοποιεί τθν εμπορικι προϊκθςθ Ο.Ε.Ε. ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ςε τρίτο κράτοσ καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ ανά Ο.Ε.Ε. και ανά κράτοσ όπου πραγματοποιείται θ εμπορικι προϊκθςθ. 10. Οι εταιρείεσ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 3 του ν. 4209/2013 καταβάλλουν τζλοσ καταχϊριςθσ πεντακοςίων (500) ευρϊ. 11. Ανάκεςθ λειτουργιϊν διαχείριςθσ χαρτοφυλακίου και διαχείριςθσ κινδφνων. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ ανάκεςθσ διαχείριςθσ χαρτοφυλακίου ι διαχείριςθσ κινδφνων ςφμφωνα με τθν περίπτ. γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 20 του ν. 4209/2013 ςε εταιρείεσ που δεν ζχουν λάβει άδεια ι δεν ζχουν καταχωριςκεί για τθ διαχείριςθ κεφαλαίων και δεν υπόκεινται ςε εποπτεία τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλων αρμόδιων εποπτικϊν αρχϊν. 12. Περιοδικζσ ειςφορζσ (i) Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που προωκεί εμπορικά ςτθν Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013 τθν 30 θ Ιουνίου κάκε ζτουσ καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά χιλίων (1.000) ευρϊ ανά Ο.Ε.Ε. (ii) Η Α.Ε.Δ.O.E.E., θ οποία παρζχει τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ τθσ περίπτ. β τθσ παρ. 4 του άρκρου 6 του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά βάςει του κφκλου εργαςιϊν τθσ από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, θ οποία υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα: (α) πάγιασ ειςφοράσ χιλίων (1.000) ευρϊ και (β) ςωρευτικισ προςαφξθςθσ ίςθσ με το γινόμενο του κφκλου εργαςιϊν τθσ από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, εφόςον υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ( ) ευρϊ, επί των αντίςτοιχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: (αα) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ πεντακοςίων χιλιάδων ενόσ ( ) ευρϊ και ενόσ εκατομμυρίου ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,5%, (ββ) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ ενόσ εκατομμυρίου ( ) ευρϊ και πζντε εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,25%, (γγ) για κφκλο εργαςιϊν μεταξφ πζντε εκατομμυρίων ( ) ευρϊ και δζκα εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,125%, (δδ) για κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο των δζκα εκατομμυρίων ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,075%. Ο υπολογιςμόσ τθσ ειςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου γίνεται βάςει των ετιςιων δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων του προθγοφμενου ζτουσ και βεβαιϊνεται από το νόμιμο ελεγκτι τθσ εταιρείασ. Οι ειςφορζσ τθσ παροφςασ παραγράφου καταβάλλονται κατά το μινα Ιοφλιο κάκε ζτουσ. 9

10 Άρθρο 8 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείριςησ Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητησ Περιουςίασ (Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.) του ν. 2778/1999 Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 7 για τζλθ και ειςφορζσ που καταβάλλει θ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., θ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τα εξισ τζλθ και περιοδικζσ ειςφορζσ: 1. Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 2778/ Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ απόκτθςθσ ι αφξθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 2 του ν. 2778/1999, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 2 του ν. 2778/1999, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου φυςικοφ προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. 3. Σροποποίθςθ καταςτατικοφ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ ι τθσ μεταβολισ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 2 του ν. 2778/ Άδεια ςφςταςθσ Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνθτθσ Περιουςίασ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ ςφςταςθσ και τθν ζγκριςθ κανονιςμοφ Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνθτθσ Περιουςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν. 2778/ Σροποποίθςθ κανονιςμοφ Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνθτθσ Περιουςίασ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του κανονιςμοφ Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνθτθσ Περιουςίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 8 παρ. 2 του ν. 2778/ Αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνθτθσ Περιουςίασ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ πεντακοςίων (500) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ για τθν αναςτολι εξαγοράσ μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνθτθσ Περιουςίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 12 του ν. 2778/ υγχϊνευςθ Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνθτθσ Περιουςίασ Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ για τθ ςυγχϊνευςθ Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνθτθσ Περιουςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 2778/ Περιοδικζσ ειςφορζσ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει ανά εξάμθνο ειςφορά δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ. Η ειςφορά του πρϊτου εξαμινου καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο κάκε ζτουσ και του δεφτερου εξαμινου κατά το μινα Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ. Άρθρο 9 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδφςεων ςε Ακίνητη Περιουςία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 4209/2013 Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 7 για τζλθ και ειςφορζσ που καταβάλλει θ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., θ Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τα εξισ τζλθ και περιοδικζσ ειςφορζσ: 10

11 1. Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 21 του ν. 2778/1999 και τθν περίπτ. β τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 4209/ Τποχρεωτικι επζκταςθ άδειασ λειτουργίασ των υφιςτάμενων Α.Ε.Ε.Α.Π. προ τθσ κζςθσ ςε ιςχφ του ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ ωσ Οργανιςμοφ Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (Ο.Ε.Ε.) με εςωτερικι διαχείριςθ ςφμφωνα με τθν περίπτ. β τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 4209/ Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Ε.Α.Π. Κατά το χρονικό διάςτθμα από τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Α.Π. ζωσ τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςε οργανωμζνθ αγορά, για τθν εξζταςθ αίτθςθσ απόκτθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Ε.Α.Π., ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 21 του ν. 2778/1999, θ Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι ςε Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι ςε Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν. 2778/1999, θ Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου φυςικοφ προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Α.Π. 4. Σροποποίθςθ καταςτατικοφ. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ ι μεταβολισ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 21 του ν. 2778/ Μετατροπι Α.Ε.Ε.Α.Π. ςε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνθτθσ Περιουςίασ. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ τθσ μετατροπισ τθσ ςε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνθτθσ Περιουςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ν. 2778/ Μεταβίβαςθ ακινιτων ςε ςυνδεδεμζνεσ με τθν Α.Ε.Ε.Α.Π. εταιρείεσ. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ πεντακοςίων (500) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ μεταβίβαςθσ ακινιτων ςε ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 2778/ Παράταςθ προκεςμίασ ειςαγωγισ μετοχϊν Α.Ε.Ε.Α.Π. ςε οργανωμζνθ αγορά. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ πρϊτθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ ειςαγωγισ των μετοχϊν τθσ ςε οργανωμζνθ αγορά ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 23 του ν. 2778/1999 και πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ κάκε νζασ αίτθςθσ για ζγκριςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ ειςαγωγισ. 8. Περιοδικζσ ειςφορζσ. Μζχρι τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςε οργανωμζνθ αγορά, θ Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει ανά εξάμθνο ειςφορά δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ. Η υποχρζωςθ καταβολισ αρχίηει από το επόμενο τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ τθσ Α.Ε.Ε.Α.Π. εξάμθνο και καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο για το εξάμθνο Ιανουαρίου Ιουνίου και κατά το μινα Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ για το εξάμθνο Ιουλίου Δεκεμβρίου τθσ χριςθσ. Άρθρο 10 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) του ν. 3371/2005 Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 7 για τζλθ και ειςφορζσ που καταβάλλει θ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., θ Α.Ε.Ε.Χ καταβάλλει τα εξισ τζλθ και περιοδικζσ ειςφορζσ: 1. Άδεια λειτουργίασ. Η υπό αδειοδότθςθ Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 28 του ν. 3371/

12 2. Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Α.Ε.Ε.Χ. Για το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Χ. και τθσ ειςαγωγισ των μετοχϊν τθσ ςε οργανωμζνθ αγορά, για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για απόκτθςθ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε Α.Ε.Ε.Χ. ςφμφωνα με το άρκρο 28 παρ. 4 του ν. 3371/2005, θ Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 28 του ν. 3371/2005, θ Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου φυςικοφ προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου με ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, θ Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Α.Ε.Ε.Χ. 3. Σροποποίθςθ καταςτατικοφ. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ τθσ ι τθσ μεταβολισ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 28 του ν. 3371/ Μετατροπι Α.Ε.Ε.Χ. ςε Ο..Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ μετατροπισ τθσ ςε Ο..Ε.Κ.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 35 του ν. 3371/ Αντικατάςταςθ κεματοφφλακα. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ αντικατάςταςθσ κεματοφφλακα ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 33 του ν. 3371/ Επζνδυςθ του ενεργθτικοφ τθσ Α.Ε.Ε.Χ. ςε άλλεσ κινθτζσ αξίεσ. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ τοποκζτθςθσ του ενεργθτικοφ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 30 παρ. 2 του ν. 3371/2005, ςε άλλεσ κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ πλθν των αναφερομζνων ςτθν παρ. 1 του ίδιου άρκρου. 7. Περιοδικζσ ειςφορζσ. Μζχρι τθν ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςε οργανωμζνθ αγορά, θ Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει ανά εξάμθνο ειςφορά δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ. Η υποχρζωςθ καταβολισ αρχίηει από το επόμενο τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ τθσ Α.Ε.Ε.Χ. εξάμθνο και καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο για το εξάμθνο Ιανουαρίου Ιουνίου και κατά το μινα Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ για το εξάμθνο Ιουλίου Δεκεμβρίου τθσ χριςθσ. Άρθρο 11 Εταιρεία διαχείριςησ άλλου κράτουσ μζλουσ του ν. 4099/2012 ή εταιρεία επενδφςεων άλλου κράτουσ μζλουσ ή τρίτου κράτουσ τησ Οδηγίασ 2009/65/ΕΚ (κεφάλαιο 5) που δραςτηριοποιείται ςτην Ελλάδα ή Δ.Ο.Ε.Ε. του ν.4209/ Τποκατάςτθμα εταιρείασ διαχείριςθσ άλλου κράτουσ μζλουσ ςτθν Ελλάδα. Η εταιρεία διαχείριςθσ άλλου κράτουσ μζλουσ για τθν οποία κοινοποιοφνται οι πλθροφορίεσ του άρκρου 26 του ν. 4099/2012 καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ για τθν παροχι υπθρεςιϊν μζςω υποκαταςτιματοσ εγκαταςτθμζνου ςτθν Ελλάδα. 2. Τποκατάςτθμα εταιρείασ διαχείριςθσ τρίτου κράτουσ ςτθν Ελλάδα. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν μζςω υποκαταςτιματοσ εγκαταςτθμζνου ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ν. 4099/2012, θ εταιρεία διαχείριςθσ τρίτου κράτουσ καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ. 3. Γνωςτοποίθςθ διάκεςθσ ςτθν Ελλάδα μεριδίων Ο..Ε.Κ.Α. άλλου κράτουσ μζλουσ. Για τθ γνωςτοποίθςθ διάκεςθσ ςτθν Ελλάδα μεριδίων Ο..Ε.Κ.Α. άλλου κράτουσ μζλουσ ςφμφωνα με το άρκρο 89 του ν. 4099/2012 καταβάλλεται τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ ανά επενδυτικό τμιμα (subfund). 12

13 4. Κδρυςθ υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτουσ μζλουσ. Ο Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτουσ μζλουσ που ιδρφει υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρο 33 του ν. 4209/ Γνωςτοποίθςθ από Δ.Ο.Ε.Ε. εμπορικισ προϊκθςθσ ςτθν Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013. Ο Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωςτοποιεί τθν εμπορικι προϊκθςθ ςτθν Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013 καταβάλλει τζλοσ χιλίων (1.000) ευρϊ ανά Ο.Ε.Ε. 6. Χοριγθςθ άδειασ για τθ διάκεςθ ςτθν Ελλάδα μεριδίων άλλου οργανιςμοφ ςυλλογικϊν επενδφςεων (Ο..Ε.). Για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ για τθ διάκεςθ ςτθν Ελλάδα μεριδίων Ο..Ε. ςφμφωνα με το άρκρο 92 του ν. 4099/2012 καταβάλλεται τζλοσ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ ανά επενδυτικό τμιμα (sub-fund). 7. Περιοδικζσ ειςφορζσ. (i) Καταβάλλεται ετθςίωσ ειςφορά χιλίων (1.000) ευρϊ για κάκε επενδυτικό τμιμα (sub-fund) Ο..Ε.Κ.Α. ι Ο..Ε. το οποίο τθν 30 θ Ιουνίου κάκε ζτουσ διακζτει μερίδια ςτθν Ελλάδα. (ii) Ο Δ.Ο.Ε.Ε. που τθν 30 θ Ιουνίου κάκε ζτουσ προωκεί εμπορικά ςτθν Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013 καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά χιλίων (1.000) ευρϊ ανά Ο.Ε.Ε. Οι ειςφορζσ τθσ παροφςασ παραγράφου καταβάλλονται κατά το μινα Ιοφλιο κάκε ζτουσ. Άρθρο 12 Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ του ν. 3029/ Ειδικι ζγκριςθ. Σο Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ (Σ.Ε.Α.) καταβάλλει τζλοσ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ειδικι ζγκριςθ προκειμζνου να διαχειρίηεται το ίδιο τισ επενδφςεισ του, ςφμφωνα με τθν περίπτ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του ν. 3029/2002, όπωσ ιςχφει. 2. Καταλλθλότθτα μελϊν επενδυτικισ επιτροπισ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ και επαγγελματικισ εμπειρίασ των μελϊν τθσ επενδυτικισ του επιτροπισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.δ, του άρκρου 1, του κεφαλαίου Δ, τθσ απόφαςθσ με αρικ. Φ.51010/οικ.1893/15/ (ΦΕΚ Βϋ/178) του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, το Σ.Ε.Α. καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ 3. Περιοδικζσ ειςφορζσ. Σο Σ.Ε.Α. καταβάλλει ετθςίωσ ειςφορά φψουσ επτακοςίων πενιντα (750) ευρϊ. Η ειςφορά προςαυξάνεται ςωρευτικά κατά το αποτζλεςμα του γινομζνου του ενεργθτικοφ του Σ.Ε.Α., όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 15 του άρκρου 7 του ν. 3029/2002, όπωσ ιςχφει, επί των αντιςτοίχων ποςοςτϊν τθσ ακόλουκθσ κλίμακασ: α) για ενεργθτικό ζωσ ζνα εκατομμφριο ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,03%, β) για ενεργθτικό από ζνα εκατομμφριο και ζνα ( ) ευρϊ ζωσ δζκα εκατομμφρια ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,01%, γ) για ενεργθτικό από δζκα εκατομμφρια και ζνα ( ) ευρϊ ζωσ πενιντα εκατομμφρια ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,005%, δ) για ενεργθτικό από πενιντα εκατομμφρια και ζνα ( ) ευρϊ ζωσ εκατό εκατομμφρια ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0025%, ε) για ενεργθτικό άνω των εκατό εκατομμυρίων και ενόσ ( ) ευρϊ, το ποςοςτό ορίηεται ςε 0,0015%. Ο υπολογιςμόσ τθσ ειςφοράσ γίνεται βάςει των υποβαλλόμενων πινάκων επενδφςεων με θμερομθνία αναφοράσ τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ και καταβάλλεται κατά το μινα Ιοφλιο του επόμενου ζτουσ. Άρθρο 13 Διαχειριςτήσ Οργανωμζνησ Αγοράσ του ν. 3606/ Άδεια λειτουργίασ. Ο υπό αδειοδότθςθ διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ εκατόν πενιντα χιλιάδων ( ) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 42 του ν. 3606/

14 2. Άδεια λειτουργίασ οργανωμζνθσ αγοράσ. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ εκατό χιλιάδων ( ) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ οργανωμζνθσ αγοράσ ςφμφωνα με το άρκρο 41 του ν. 3606/ Άδεια λειτουργίασ Π.Μ.Δ. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Π.Μ.Δ. ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 3606/ Σροποποίθςθ κανονιςμοφ οργανωμζνθσ αγοράσ. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ τροποποίθςθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ οργανωμζνθσ αγοράσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 43 του ν. 3606/2007. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται ςτθν περίπτωςθ όπου θ τροποποίθςθ κανονιςμοφ ζχει ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 5. Σροποποίθςθ κανόνων λειτουργίασ Π.Μ.Δ. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ που διαχειρίηεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει τζλοσ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ όταν γνωςτοποιεί ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τροποποίθςθ κανόνων λειτουργίασ του Π.Μ.Δ. 6. Καταλλθλότθτα μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτεσ του διαχειριςτι οργανωμζνθσ αγοράσ. Για τθν εξζταςθ αίτθςθσ απόκτθςθσ ι αφξθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε διαχειριςτι οργανωμζνθσ αγοράσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 42 του ν. 3606/2007, ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι φυςικό πρόςωπο ι χιλίων (1.000) ευρϊ αν ο μζτοχοσ που αποκτά ι αυξάνει ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικό πρόςωπο. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τισ δραςτθριότθτζσ του ςφμφωνα με το άρκρο 42 παρ. 5 του 3606/2007, ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ Για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του ίδιου προςϊπου ςυγχρόνωσ ωσ μετόχου που αποκτά ειδικι ςυμμετοχι και ωσ μζλουσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ωσ προςϊπου που πραγματικά διευκφνει τισ δραςτθριότθτζσ του ςφμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 τθσ παροφςασ παραγράφου, ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ εκατό (100) ευρϊ. Σο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν καταβάλλεται για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ προςϊπου που διενεργείται κατά τθν εξζταςθ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ διαχειριςτι οργανωμζνθσ αγοράσ. 7. Σεχνικζσ προχποκζςεισ για το διακανονιςμό των ςυναλλαγϊν. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για αξιολόγθςθ τεχνικϊν προχποκζςεων για το διακανονιςμό των ςυναλλαγϊν που διενεργοφνται ςτθν οργανωμζνθ αγορά μζςω ςυςτιματοσ διαφορετικοφ από εκείνο που ζχει ορίςει ο διαχειριςτισ τθσ οργανωμζνθσ αγοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 34 παρ. 2(β) του ν. 3606/ υμφωνίεσ εκκακάριςθσ ι διακανονιςμοφ. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου, φορζα εκκακάριςθσ ι ςυςτιματοσ διακανονιςμοφ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 58 του ν. 3606/ Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων τθσ οργανωμζνθσ αγοράσ. Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει τζλοσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για τθν εξζταςθ αίτθςθσ για ζγκριςθ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων τθσ οργανωμζνθσ αγοράσ ςε τρίτουσ. 10. Περιοδικζσ ειςφορζσ. (i) Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ καταβάλλει ανά εξάμθνο ειςφορά ίςθ με το 10% των εςόδων του που προζρχονται από ςυναλλαγζσ επί χρθματοπιςτωτικϊν μζςων που καταρτίηονται ςτθν οργανωμζνθ αγορά που τελεί υπό τθ διαχείριςθ του. Η ειςφορά υπολογίηεται επί των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων του διαχειριςτι οργανωμζνθσ αγοράσ κατά το προθγοφμενο εξάμθνο, βεβαιϊνεται από το νόμιμο ελεγκτι του διαχειριςτι και καταβάλλεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ του εξαμινου. Για ςυναλλαγζσ επί παραγϊγων μζςων θ ειςφορά τθσ παροφςασ παραγράφου ορίηεται ςτο ιμιςυ (1/2) τθσ ανωτζρω ειςφοράσ. (ii) Ο διαχειριςτισ οργανωμζνθσ αγοράσ που διαχειρίηεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει ανά εξάμθνο επιπλζον ειςφορά ίςθ με το 5% των εςόδων του που προζρχονται από τισ ςυναλλαγζσ επί χρθματοπιςτωτικϊν μζςων που καταρτίηονται ςτον Π.Μ.Δ. που τελεί υπό τθ διαχείριςθ του. Η ειςφορά υπολογίηεται επί των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων του διαχειριςτι Π.Μ.Δ. κατά το 14

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12687 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 999 11 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ CPB GLOBAL ΜΕΣΟΧΙΚΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ CPB GLOBAL ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ CPB GLOBAL ΜΕΣΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΤΝ ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΑΠΟΔ ΟΘ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΘΓ ΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗΟΤΝ ΣΙ ΜΕΛΛ ΟΝΣΙΚΕ ΑΡΘΡΟ 1: Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΕΩ & ΘΕΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ CPB UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ CPB UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ CPB UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΣΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΤΝ ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΑΠΟΔ ΟΘ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΘΓ ΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΗΟΤΝ ΣΙ ΜΕΛΛ ΟΝΣΙΚΕ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΣΟ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήςτου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΣΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr & web site: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 29-06-2017 των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων»

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Ρλ. Συντάγματοσ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31/3/2016 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α τρίμθνο 2010 - Δ τρίμθνο 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.

ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/30.6.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ υποβάλλει τα εξισ ερωτιματα: α) εάν μπορεί να ορίςει ειδικι-ξεχωριςτι αμοιβι ςτισ άδειεσ νζων ιατρείων για τουσ ιατροφσ που δεν είναι μζλθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-08-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων κοπόσ Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σισ διατάξεισ : α) του ν.2725/1999 «Εραςιτεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ακλθτιςμόσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 121/Α/ ), όπωσ ιςχφει.

1. Σισ διατάξεισ : α) του ν.2725/1999 «Εραςιτεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ακλθτιςμόσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 121/Α/ ), όπωσ ιςχφει. ΘΕΜΑ: «Διοικθτικά μζτρα κατά τθσ βίασ» ΑΠΟΦΑΘ «Ζχοντασ υπόψθ 1. Σισ διατάξεισ : α) του ν.2725/1999 «Εραςιτεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ακλθτιςμόσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 121/Α/17-06- 1999), όπωσ ιςχφει.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αθήνα, /03/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/ υγγροφ 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285120, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www. firstreception.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016 Θζμα: «Ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΣΜΘΜΑ Δ ΑΝΑΣΑΛΣΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ εφρεςθσ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων χωρίηεται ςε διαφορετικζσ τεχνικζσ μεκόδουσ: Α) Την απορροφητική ή πλήρη κοςτολόγηςη Β) Την οριακή ή άμεςη κοςτολόγηςη Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα