ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ Ταχ. Κώδικας: Πάτρα Πληροφορίες: Ε. Σιδέρη (εσωτ.138) Τηλέφωνο: , FAX: ΠΡΟΣ: Πάτρα Αρ.πρωτ: 1/659 Σχετ: 1894/84182, 1884/83225, 1784/78922, 1693/75131, 1692/75116, 1324/58633, 1137/50001, 813/34992, 749/32528, 736/32007, 599/27645, 543/26289, 360/18787, 283/13990 Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - ανανέωση - αναδιατύπωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την μετατόπιση, επέκταση, προσαρμογή-αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε μισθωμένη δασική έκταση στην εγγύς ακτή και της υφιστάμενης προβλήτας εξυπηρέτησής της επί του αιγιαλού, με τη μονάδα να εγκαθίσταται/λειτουργεί στη θέση «Καμηλαύκα» Δ. Ξηρομέρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφ. Δυτικής Ελλάδας, σε νέα θαλάσσια θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση συνολικά 20 στρεμμάτων αποτελούμενη από δύο πάρκα εκτροφής, με νέα συνολική δυναμικότητα 300 τόνους/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και φορέα υλοποίησηςλειτουργίας του έργου την εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Β. & Λ. Μεραντζής Ε.Π.Ε. Έχοντας υπ' όψη τα κάτωθι σχετικά: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. To N. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 4. To N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 1

2 5. To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 8. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 9. Την Κ.Υ.Α Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/ ), που αναφέρεται στον «Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002», όπως ισχύει. 10. Την Υ.Α. με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) που αναφέρεται στην «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Υ.Α 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565/Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» και όπως ισχύει. 11. Την Υ.Α. με αριθ /2012 (ΦΕΚ 1470/Β/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)». 12. Την Υ.Α με αριθ. οικ /2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 13. Την Κ.Υ.Α /3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως ισχύει. 14. Την Κ.Υ.Α /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών", του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ», όπως ισχύει. 15. Την 25297/2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1470Δ/ ) με την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 2

3 16. Την Κ.Υ.Α /2011 (ΦΕΚ 2505/Β/ ) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 17. Την Κ.Υ.Α /2005 (ΦΕΚ 1784/Β/ ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Την με αριθμό / Απόφαση (ΦΕΚ 374/Β/ ) «Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας», όπως ισχύει. 19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)», όπως συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Τη με αριθμό /1866/ Κοινή Εγκύκλιο Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 21. Τη με αριθμό 822/50278/ (επανάληψη στο ορθό) Κοινή Εγκύκλιο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργείων και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Δ/νσης Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 22. Τη με αρ. πρωτ. 1640/42386/ της υπηρεσίας μας, αίτηση για την «μετατόπιση, επέκταση, προσαρμογή - αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων λειτουργούσας μονάδας πάχυνσης», της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Β. & Λ. Μεραντζής Ε.Π.Ε., με συνημμένο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 23. Τις με αρ. πρωτ. 4924/161077/ και 283/13990/ αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα αντίγραφα του φακέλου ΜΠΕ. 24. Την με αριθ. 1832/Γ420/120 Απόφαση «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση ΚΑΜΠΛΑΥΚΑ Καραϊσκάκη Ν. Αιτωλ/νίας» (ΦΕΚ 1107/ Δ / ). 25. Την με αρ. πρωτ / / Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Γεωργίας για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας - λαβρακίου θαλάσσιων εγκαταστάσεων της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Β.Μεραντζής - Λ. Μεραντζή ΕΠΕ που βρίσκεται στη θέση Καμηλαύκα Κοιν. Αστακού Νομού Αιτ/νίας δυναμ. 150 τόννων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμ.» 26. Την με αρ. πρωτ. 2281/ Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την «Τροποποίηση της 34575/96 ΚΥΑ και ακύρωση της 1510/00 Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορούν την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας Τσιπούρας & Λαβρακίου θαλάσσιων εγκαταστάσεων της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Β.Μεραντζής - Λ. Μεραντζή Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στη θέση Καμηλαύκα Κοιν. Αστακού Νομού Αιτ/νίας, δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμ.». 3

4 27. Την με αρ. πρωτ. 787/ Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την «Τροποποίηση και Ανανέωση της 34575/96 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ κ Υπ. Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την 2281/2001 Απόφαση Γ.Γ. ΠΔΕ, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας Τσιπούρας & Λαβρακίου θαλάσσιων εγκαταστάσεων της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Β. Μεραντζής - Λ. Μεραντζή Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στη θέση Καμηλαύκα. Κοιν. Αστακού Νομού Αιτ/νίας, δυναμικότητας 150 τόννων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμ.». 28. Την με αρ. πρωτ. 2030/43270/ Απόφαση του Γεν. Δ/ντη Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ / /Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 2281/ Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τροποποιήθηκε - ανανεώθηκε με την με αρ. πρωτ. 787/ Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στην θέση Καμηλαύκα Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας ιδιοκτησίας της Ιχθυοκαλλιέργειες Β. & Λ. Μεραντζής Ε.Π.Ε.». 29. Την με αρ. πρωτ /170/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την «Αναμίσθωση θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, τροποποίηση ως προς τις συντεταγμένες και ανανέωση άδειας λειτουργίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση Καμηλαύκα Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτ/νίας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β.&Λ. ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Ε.Π.Ε.». 30. Την με αρ. πρωτ /526/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την τροποποίηση της υπ αρ /170/ απόφασης «αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, τροποποίηση ως προς τις συντεταγμένες και ανανέωση άδειας λειτουργίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση Καμηλαύκα Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτ/νίας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β.&Λ. ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Ε.Π.Ε.». 31. Την με αρ. πρωτ /670/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την τροποποίηση της αρ /170/ απόφασης, η οποία έχει τροποποιηθεί με την αρ /526/ απόφαση μας που αφορά «αναμίσθωση θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, τροποποίηση ως προς τις συντεταγμένες και ανανέωση άδειας λειτουργίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση Καμηλαύκα Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτ/νίας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β.&Λ. ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Ε.Π.Ε.». 32. Την με αριθμό 2.614/ σύμβαση ανανέωσης μίσθωσης υδάτινης έκτασης. 33. Την με αρ. πρωτ /1740/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την «Άδεια χρήσης υδατικών πόρων στην εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Β. & Λ. Μεραντζής Ε.Π.Ε., για την λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην θέση Καμηλαύκα Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας». 34. Την με αρ. πρωτ /70/11/ Βεβαίωση του Λιμεναρχείου Λευκάδας. 4

5 35. Την από βεβαίωση της εταιρίας ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. για το πλύσιμο - συντήρηση των διχτυοκλωβών. 36. Το με αρ. πρωτ. 3944/ έγγραφο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αναμίσθωση δημόσιας δασικής έκτασης για την υποστήριξη μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 37. Την με αριθμό 1.289/ σύμβαση αναμίσθωσης δημόσιας δασικής έκτασης για την υποστήριξη μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 38. Το με αρ. πρωτ. 1135/12/ έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την θεώρηση όρων δόμησης τοπογραφικού διαγράμματος. 39. Την με Α/Α Δήλωσης , Δήλωση ένταξης Ν.4014/2011, για κτίσματα των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 40. Το με αρ. πρωτ. 670/Φ.410/211/ έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών (τσιμεντένια εξέδρα σε χώρο αιγιαλού) στην Καμηλαύκα Αστακού Αιτωλ/νίας. 41. Το με αρ. πρωτ. 283/13990/ έγγραφό μας, για τη διαβίβαση του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος για δημοσιοποίηση - γνωμοδότηση, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς, τις δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και το Δασαρχείο Αμφιλοχίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το ΓΕΝ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την Δ/νση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και τις Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, ΛΣΤ Εφορεία Προΐστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 22 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για γνωμοδότηση. 42. Την με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1692/75116/ ) Ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για την δημοσιοποίηση της σχετικής ΜΠΕ, με συνημμένα τα αποκόμματα της δημοσίευσης της άνω σχετικής Ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το σχετικό Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. 43. Το με αρ. πρωτ /1097/ (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1693/75131/ ) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, με συνημμένο απόσπασμα πρακτικού (αρ. πρακτ. 5/ 2014) της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι ομόφωνα αποφάσισε ότι γνωμοδοτεί θετικά επί της σχετικής ΜΠΕ (Απόφαση με αρ. 25/2014), με την προϋπόθεση και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτό, καθώς και τα παρακάτω έγγραφα φορέων - πολιτών που κατατέθηκαν κατά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ: (α) το με αρ. πρωτ. 4645/ έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου, με συνημμένο απόσπασμα του με αρ. 7/2014 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου, με καταχωρημένη την με αρ. 51/2014 Απόφασή του για την ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση του επί της σχετικής ΜΠΕ, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 5

6 (β) το με αρ. 5/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου, με καταχωρημένη την με αρ. 9/2014 Απόφασή του για την ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί της σχετικής ΜΠΕ, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. (γ) το από αίτημα -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- του κ. Σούλα Βασίλειου για την παράδοση σε όλους τους συμβούλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, 4σέλιδου Παρατηρήσεων που υπέβαλε επί της σχετικής ΜΠΕ. 44. Το με αρ. πρωτ. Φ222/Β2-16/624/ έγγραφο θετικής (υπό όρους) γνωμοδότησης της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 813/34992/ ). 45. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ.Α/22 η ΕΒΑ/732/ έγγραφο θετικής (υπό όρους) γνωμοδότησης της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1324/58633/ ). 46. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/34081/20285/788/ έγγραφο θετικής (υπό όρους) γνωμοδότησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 599/27645/ ). 47. Τo με αρ. πρωτ /256/ έγγραφο σύμφωνης γνωμοδότησης της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 736/32007/ ). 48. Τα με αρ πρωτ Λ42/06/14/ και 8221.Λ42/08/14/ έγγραφα της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για διαβίβαση για σχετικές απόψεις επί του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος, και τo με αρ. πρωτ Λ42/14/14/ έγγραφό του, θετικής (υπό όρους) γνωμοδότησης για το έργο του θέματος (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1137/ 50001/ ). 49. Τo με αρ πρωτ /3258/ έγγραφο σύμφωνης (υπό όρους) γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1894/84182/ ). 50. Τo με αρ. πρωτ /4276/ έγγραφο θετικής γνωμοδότησης της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1884/83225/ ), με επισυναπτόμενα τα έγγραφα με αρ. πρωτ /1320/ της Δ/νσης Δασών Αιτωλ/νίας και με αρ. πρωτ /1923/ του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, με την θετική γνωμοδότησή τους για το έργο του θέματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτά. 51. Το γεγονός ότι παρήλθε η προβλεπόμενη από την σχετική νομοθεσία προθεσμία, χωρίς να έχει αποσταλεί στην υπηρεσία μας η σχετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη μονάδα από το ΓΕΝ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 52. Την με αρ. πρωτ /1227/ Εγκριτική Απόφαση για την μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 20 στρ., για την υλοποίηση το έργου του θέματος, του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 1784/78922/ ) και τις γνωμοδοτήσεις με αρ. πρωτ. Φ 858.7/24/14/ και Φ 858.7/137/67/ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Δ/νση Α2, που έχουν ληφθεί υπόψη για την εν λόγω Απόφαση. 6

7 53. Το με αρ. πρωτ. 1894/84182/ έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι γνωμοδοτήσεις και η ΜΠΕ του έργου του θέματος, με την εισήγηση της υπηρεσίας μας, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΠΕΣΠΑ). 54. Το με αρ. πρωτ. 28/ (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 2680/134966/ ) έγγραφο της Γραμματείας του ΠΕΣΠΑ, με συνημμένο αντίγραφο του 8 ου πρακτικού της από συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί της σχετικής ΜΠΕ για τη μονάδα του θέματος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του ως και πάντα κατά νόμο υπόχρεο, για την τροποποίηση - ανανέωση - αναδιατύπωση της ΑΕΠΟ που αφορά την μετατόπιση, επέκταση, προσαρμογή - αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε μισθωμένη δασική έκταση στην εγγύς ακτή και της υφιστάμενης προβλήτας εξυπηρέτησής της επί του αιγιαλού, με τη μονάδα να εγκαθίσταται/λειτουργεί στη θέση «Καμηλαύκα» Δ. Ξηρομέρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφ. Δυτικής Ελλάδας, σε νέα θαλάσσια θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση συνολικά 20 στρεμμάτων αποτελούμενη από δύο πάρκα εκτροφής, με νέα συνολική δυναμικότητα 300 τόνους/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Β. & Λ. Μεραντζής Ε.Π.Ε. Α) Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας Η πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας είναι υφιστάμενη και αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σημείου με α/α (25) του προοιμίου της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση του σημείου με α/α (26), ανανεώθηκετροποποιήθηκε με την Απόφαση του σημείου με α/α (27) και τροποποιήθηκε με την Απόφαση του σημείου με α/α (28) του προοιμίου της παρούσας, με ισχύ έως Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί η Απόφαση για την αναμίσθωση θαλάσσιας έκτασης-ανανέωση άδειας λειτουργίας του σημείου με α/α (29), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις των σημείων με α/α (30) και (31) του προοιμίου της παρούσας και η σύμβαση ανανέωσης μίσθωσης υδάτινης έκτασης του σημείου με α/α (32) του προοιμίου της παρούσας. Τέλος, για την χερσαία έκταση υποστήριξης των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας ισχύει η αναμίσθωση δημόσιας δασικής έκτασης του σημείου με α/α (36) και η σύμβαση αναμίσθωσης δημόσιας δασικής έκτασης του σημείου με α/α (37) του προοιμίου της παρούσας. Το έργο αφορά την μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας από τη θέση «Καμηλαύκα» Δήμου Ξηρομέρου Ν.Αιτωλ/νίας σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, την επέκταση, την προσαρμογή/αύξηση της δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεών της, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της (σε μισθωμένη δασική έκταση στην εγγύς ακτή) και της υφιστάμενης προβλήτας εξυπηρέτησης της μονάδας (επί του αιγιαλού), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Β. & Λ. Μεραντζής Ε.Π.Ε. Αναλυτικότερα, η υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 10 στρέμματα, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, θα επεκταθεί κατά 10 επιπλέον στρέμματα (με την δημιουργία νέου πάρκου εκτροφής σε απόσταση 200μ. από το υφιστάμενο), για την δημιουργία 7

8 πλωτής μονάδας συνολικής μισθωμένης έκτασης 20 στρεμμάτων, αποτελούμενης από 2 πάρκα εκτροφής (Α και Β) 10 στρεμμάτων έκαστο, με νέα συνολική δυναμικότητα 300 τόνους/έτος. Επιπλέον, θα γίνει μικρή μετακίνηση της μονάδας νοτίως από την υφιστάμενη θαλάσσια θέση εγκατάστασής της, για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων μεταξύ των 2 νέων πάρκων εκτροφής και από την ακτή. Οι συντεταγμένες των κορυφών (Κ,Λ,Μ,Ν) του θαλάσσιου πάρκου Α (διαστάσεων 50Χ200μ.), αναφέρονται στη συνέχεια: Πάρκο Α ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) ΓΥΣ (ΕD50 ΕΛΛΑΣ) ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Ε Ν Ε Ν Κ , ,639 21º 00 40,3 38º 32 41,9 Λ , ,484 21º 00 41,8 38º 32 40,7 Μ , ,794 21º 00 36,4 38º 32 35,9 Ν , ,113 21º 00 34,8 38º 32 36,8 Οι συντεταγμένες των κορυφών (Κ, Λ, Μ, Ν ) της θαλάσσιας περιοχής εντός της οποίας θα τοποθετηθούν τα αγκυροβόλια του θαλάσσιου πάρκου Α, που θα βρίσκονται εκτός της μισθωμένης έκτασης και σε απόσταση 50μ., αναφέρονται στη συνέχεια: Αγκυροβόλια Πάρκου Α ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) ΓΥΣ (ΕD50 ΕΛΛΑΣ) ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Ε Ν Ε Ν Κ , ,794 21º 00 40,1 38º 32 44,1 Λ , ,005 21º 00 44,9 38º 32 40,9 Μ , ,802 21º 00 36,4 38º 32 33,4 Ν , ,425 21º 00 31,9 38º 32 36,8 Οι συντεταγμένες των κορυφών (Α,Β,Γ,Δ) του θαλάσσιου πάρκου Β (διαστάσεων 50Χ200μ.), αναφέρονται στη συνέχεια: Πάρκο Β ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) ΓΥΣ (ΕD50 ΕΛΛΑΣ) ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Ε Ν Ε Ν Α , ,543 21º 00 48,0 38º 32 36,2 Β , ,490 21º 00 49,3 38º 32 35,0 Γ , ,300 21º 00 43,9 38º 32 30,3 Δ , ,854 21º 00 42,6 38º 32 31,3 Οι συντεταγμένες των κορυφών (Α, Β, Γ, Δ ) της θαλάσσιας περιοχής εντός της οποίας θα τοποθετηθούν τα αγκυροβόλια του θαλάσσιου πάρκου Β, που θα βρίσκονται εκτός της μισθωμένης έκτασης και σε απόσταση 50μ., αναφέρονται στη συνέχεια: Αγκυροβόλια Πάρκου Β ΣΥΣΤΗΜΑ HATT ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) ΓΥΣ (ΕD50 ΕΛΛΑΣ) ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Ε Ν Ε Ν Α , ,701 21º 00 47,8 38º 32 38,4 Β , ,078 21º 00 52,3 38º 32 35,1 Γ , ,626 21º 00 44,1 38º 32 28,0 Δ , ,332 21º 00 39,5 38º 32 31,2 Η θέση εγκατάστασης της μονάδας απεικονίζεται στον χάρτη χρήσεων γης κλίμακας 1:5000 της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κλεοπάτρας Χρ. Σερίφη, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 8

9 Στην μονάδα θα γίνεται εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, που, μετά την επέκταση και την προσαρμογή/αύξηση της δυναμικότητάς της, θα φτάνει σε συνολική δυναμικότητα τους 300 τόνους/έτος. Μετά και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, θα υπάρχουν εγκατεστημένοι συνολικά: Κλωβοί Παραγωγής: 11 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ12μ. 16 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ19μ. 2 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ38μ. Κλωβοί Διαχείρισης: 12 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαχείρισης, διαστάσεων 8Χ8μ. Επιπλέον, 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7Χ8μ. Συγκεκριμένα, σε κάθε πάρκο εκτροφής θα υπάρχουν: Στο Πάρκο Α 8 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ19μ. 2 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ38μ. Στο Πάρκο Β 11 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ12μ. 8 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ19μ. 12 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαχείρισης, διαστάσεων 8Χ8μ. 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7Χ8μ. Η διάταξη των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας, απεικονίζεται στα σχέδια (κάτοψη-τομή ιχθυοκλωβών) κλίμακας 1:500, με αρ. σχεδ. 122 για το Πάρκο Β και 123 για το Πάρκο Α (με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2013) του Μηχανικού Περ/ντος κ. Νικόλαου Σπυρ. Κολιού, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Η χερσαία υποστήριξη της μονάδας, όσον αφορά την διαλογή-συσκευασία των ψαριών θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της εταιρείας, που βρίσκεται στη θέση Πλάτανος Μπούρα, Δήμου Ξηρομέρου, Ν. Αιτωλ/νίας. Η πλύση-συντήρηση των διχτυών των ιχθυοκλωβών, θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη βεβαίωση του σημείου με α/α (35) του προοιμίου της παρούσας. Για την καθημερινή υποστήριξη-λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων, θα χρησιμοποιείται μισθωμένη δημόσια δασική έκταση στην εγγύς ακτή, επιφάνειας περίπου 4 στρεμμάτων (4.082,59τ.μ.), σύμφωνα με τα (36) και (37) σχετικά του προοιμίου της παρούσας. Στην έκταση αυτή έχει κατασκευαστεί κτίσμα 76,82τ.μ. με στέγαστρο 14,53τ.μ., με χρήση γραφείων, που έχει υπαχθεί για ρύθμιση στο Ν.4014/11 σύμφωνα με τη δήλωση του σημείου με α/α (39) του προοιμίου της παρούσας. Θα κατασκευαστεί νέο κτίσμα 500τ.μ., με χρήση αποθήκης, για την φύλαξη τροφών, διχτυών, υλικών, κλπ. Τα εγκαταλειμμένα κτίσματα που βρίσκονται στην εγγύς δασική έκταση θα καθαιρεθούν. Οι συντεταγμένες των άκρων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ) της χερσαίας δασικής έκτασης είναι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) ΣΗΜΕΙΟ Ε Ν Α , ,95 Β , ,75 Γ , ,40 Δ , ,40 Ε , ,12 Ζ , ,17 Η , ,64 Θ , ,15 9

10 Για την προσέγγιση-εξυπηρέτηση των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας έχει κατασκευαστεί επί της ζώνης του αιγιαλού προβλήτα από μπετόν, επιφάνειας 109,59τ.μ., για την οποία έχει κινηθεί η διαδικασία νομιμοποίησής της βάσει του Ν.2971/2001 όπως ισχύει, σύμφωνα με το έγγραφο του σημείου με α/α (40) του προοιμίου της παρούσας. Οι συντεταγμένες των άκρων (α, β, γ, δ, ε) της προβλήτας είναι: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 (ΕΜΠ) ΣΗΜΕΙΟ Ε Ν α , ,64 β , ,72 γ , ,32 δ , ,09 ε , ,09 Οι χερσαίες εγκαταστάσεις και η προβλήτα της μονάδας απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 (με αρ. σχεδ. Τ1 και ημερομηνία Ιούνιος 2012) της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κλεοπάτρας Χρ. Σερίφη, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Σύμφωνα με την Y.A 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το κυρίως έργο -μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας- ανήκει στην 8 η ομάδα έργων και δραστηριοτήτων (υδατοκαλλιέργειες) του Παραρτήματος VIII, α/α2 «εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων», υποκατηγορία Α2 «εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ: το σύνολο εκτός περιοχών Natura 2000», με συνοδό έργο -την προβλήτα- να ανήκει στην 3 η ομάδα έργων και δραστηριοτήτων (λιμενικά έργα) του Παραρτήματος VIII, α/α7 «μεμονωμένες προβλήτες», υποκατηγορία Α2 «με έργα βαρύτητας ή». Β) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της. Η περιοχή στην οποία θα λειτουργήσει η μονάδα του θέματος, διέπεται από τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) Υδατοκαλλιεργειών, του σημείου με α/α (16) του προοιμίου της παρούσας. Η περιοχή του έργου ανήκει σε Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες. Ανήκει στην κατηγορία Π.Α.Υ. (A) Περιοχές Ιδιαίτερα Ανεπτυγμένες και συγκεκριμένα στην Περιοχή (Α.3) Δυτ. Ακτές Αιτ/νίας - Συμπλεγμα Εχινάδων Νήσων. Οι Π.Α.Υ. τύπου Α ορίζονται ως εξής: «Πρόκειται για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή ανταγωνιστικών χρήσεων». Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, άρθρο 5-Ενότητα 1 και για τις Π.Α.Υ κατηγορίας Α, στην Κοινή Εγκύκλιο του σημείου με α/α (21) του προοιμίου της παρούσας διευκρινίζεται ότι «για τις υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας με μισθωμένη θαλάσσια έκταση μικρότερη των 20 στρεμ. και για λόγους βιωσιμότητάς των, επιτρέπεται η αύξηση της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης αυτών των μονάδων μέχρι το ανώτατο όριο των 20 στρεμ. και η ετήσια δυναμικότητα αυτών θα προσδιορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ:121570/1866/ κοινή εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΑΤ και με μέγιστη επιτρεπόμενη δυναμικότητα ανά μονάδα το 60% της προσδιοριζόμενης σύμφωνα με τα παραπάνω για την υπόψη έκταση με μέγιστη δυναμικότητα τους 300 τόνους ανά μονάδα ετησίως σε κάθε περίπτωση». Το έργο του θέματος είναι σύμφωνο με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σημείου με α/α (15) του προοιμίου της παρούσας. Στο χάρτη Δ.1.2 κλίμακας 1: του Περιφερειακού Πλαισίου η περιοχή 10

11 εγκατάστασης του έργου φαίνεται να εμπίπτει σε ενδεικτική Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας έχουν καθοριστεί τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας με την Απόφαση του σημείου με α/α (24) του προοιμίου της παρούσας. Η μισθωμένη δημόσια δασική έκταση στην εγγύς ακτή, επιφάνειας 4.082,59τ.μ., που χρησιμοποιείται για την καθημερινή υποστήριξη των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, σύμφωνα με το έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, του σημείου με α/α (38) του προοιμίου της παρούσας. Η περιοχή υλοποίησης του έργου δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, ή σε κάποια άλλη περιοχή με ιδιαίτερο καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας. Γ) Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος. γ1. Οριακές Τιμές Εκπομπής Ρυπαντικών Φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν έχουν καθοριστεί για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς. γ2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη χρήση νερών του συγκεκριμένου αποδέκτη, καθορίζονται με τις εκάστοτε (πρώην Νομαρχιακές) Αποφάσεις, που ορίζουν τη χρήση νερών του αποδέκτη που εγκαθίσταται η μονάδα. Για την ατμόσφαιρα ισχύουν: Για όλους τους ρύπους η οδηγία 2008/50/ΕΚ. Για αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο, νικέλιο και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, η οδηγία 2004/107/ΕΚ (Υ.Α. ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007- ΦΕΚ 920/Β/2007). γ3. Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης Θορύβου και Δονήσεων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας: Ισχύει το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) περί επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ισχύει η ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418/Β/03) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υ.Α /724/06 (ΦΕΚ 384Β/06) «περί μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/49/ΕΚ». Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών ισχύει η ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ1418/Β/03) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. Δ) Όροι, μέτρα και Περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχοστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. δ1. Γενικές ρυθμίσεις 1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση. 11

12 2. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 3. Να ορισθεί από το φορέα του έργου, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών της παρούσας Απόφασης και να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του στην υπηρεσία μας. 4. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή του έργου να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 5. Να υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.743/77(ΦΕΚ 319Α ) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58Α ) «Προστασία του θαλάσσιου Περιβάλλοντος» και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, καθώς και τυχόν πρόσθετων που θα υποδειχθούν από τη Λιμενική Αρχή, για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν τη συλλογή και νόμιμη διάθεση όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυμάτων, απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών. 6. Για τη μονάδα έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2971/01 για τον αιγιαλό και την παραλία (ΦΕΚ 285 Α/ ), όπως ισχύει. 7. Η μονάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις - απαιτήσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις υδατοκαλλιέργειες, του σημείου με α/α (16) του προοιμίου της παρούσας, στην περιοχή. δ2. Φάση κατασκευής του έργου /δραστηριότητας 8. Πριν από την έναρξη των επεμβάσεων - εργασιών για την κατασκευή του έργου, να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες - εγκρίσεις που επιβάλουν οι κείμενες διατάξεις. 9. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 10. Να τηρηθούν οι όροι που αναγράφονται στο με α/α (46) του προοιμίου της παρούσας σχετικό έγγραφο θετικής γνωμοδότησης της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ειδικότερη επισήμανση στα αναφερόμενα στην αναγκαιότητα και στις προϋποθέσεις του υποβρύχιου αρχαιολογικού ελέγχου της περιοχής. 11. Να τηρηθούν οι όροι που αναγράφονται στο με α/α (44) του προοιμίου της παρούσας σχετικό έγγραφο θετικής γνωμοδότησης της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ειδικότερη επισήμανση στα αναφερόμενα στην εποπτεία των εκσκαφών για την ανέγερση της νέας αποθήκης. 12. Να τηρηθούν οι όροι που αναγράφονται στο με α/α (45) του προοιμίου της παρούσας σχετικό έγγραφο θετικής γνωμοδότησης της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 13. Η μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε βάθος θαλάσσης όχι μικρότερο των 18 μέτρων (στην περιοχή τοποθέτησης των κλωβών). Η θέση των θαλάσσιων πάρκων απεικονίζεται στον χάρτη χρήσεων γης κλίμακας 1:5000 της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κλεοπάτρας Χρ. Σερίφη, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 14. Η σχέση βάθους κλωβών (ωφέλιμο βάθος μεγαλύτερων διχτυών) - βάθους θάλασσας να είναι τουλάχιστον 1:2 και με την προϋπόθεση ότι στα 2/3 της υδάτινης ζώνης κάτω από τους ιχθυοκλωβούς θα υπάρχουν μονίμως θαλάσσια ρεύματα. 12

13 15. Οι ιχθυοκλωβοί του πάρκου εκτροφής να προσανατολισθούν, κατά το δυνατό, υπό γωνία μικρότερη των 90 ο προς την κατεύθυνση των ρευμάτων, έτσι ώστε η παρεμπόδιση της κίνησης του νερού να είναι η μικρότερη δυνατή. 16. Για τις ανάγκες της μονάδας να εγκατασταθούν - λειτουργούν οι παρακάτω αναφερόμενες πλωτές εγκαταστάσεις, σε συνολική μισθωμένη έκταση 20 στρεμμάτων, αποτελούμενη από δύο πάρκα εκτροφής (Α και Β) σε απόσταση 200μ. μεταξύ τους, 10 στρεμμάτων έκαστο, με συνολική δυναμικότητα εκτροφής 300 τόνους/έτος Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων: στο Πάρκο Α 8 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ19μ. 2 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ38μ. στο Πάρκο Β 11 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ12μ. 8 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου Φ19μ. 12 τετράγωνοι ιχθυοκλωβοί διαχείρισης, διαστάσεων 8Χ8μ. 1 πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα εργασίας διαστάσεων 7Χ8μ. Η διάταξη των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας, απεικονίζεται στα σχέδια (κάτοψη-τομή ιχθυοκλωβών) κλίμακας 1:500, με αρ. σχεδ. 122 για το Πάρκο Β και 123 για το Πάρκο Α (με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2013) του Μηχανικού Περ/ντος κ. Νικόλαου Σπυρ. Κολιού, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 17. Όλες οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας θα πρέπει να διατάσσονται μόνο εντός των ορίων της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης. 18. Για το πάρκο εκτροφής Α (10 στρεμμάτων), η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων να μην ξεπερνάει τα 4,899,97τ.μ., η ωφέλιμη επιφάνεια να μην ξεπερνάει τα 4.534,16 τ.μ. και ο ωφέλιμος όγκος να μην ξεπερνάει τα 45,342 κ.μ. 19. Για το πάρκο εκτροφής Β (10 στρεμμάτων), η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων να μην ξεπερνάει τα 4.894,31τ.μ., η ωφέλιμη επιφάνεια να μην ξεπερνάει τα 3.510,52 τ.μ. και ο ωφέλιμος όγκος να μην ξεπερνάει τα κ.μ. 20. Οι 12 τετράγωνοι κλωβοί διαχείρισης, διαστάσεων 8Χ8μ., να έχουν βάθος διχτιού έως και 6μ. και να χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση της διαχείρισης της πλωτής μονάδας. Οι κλωβοί διαχείρισης δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ωφέλιμο όγκο των εγκαταστάσεων εκτροφής, ενώ πρέπει να φέρουν ειδική καρτέλα, στην οποία να αναγράφεται η συγκεκριμένη εργασία που εκτελούν και να έχουν κάποια ιδιαίτερη ένδειξη (π.χ. χρωματισμένο κιγκλίδωμα) έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να μπορεί να διαπιστώνεται ότι δεν συμμετέχουν στην κυρίως παραγωγική διαδικασία. 21. Η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες αγκυροβόλησης. Να διασφαλιστεί η στερέωσή της στο βυθό, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της και πρόκληση ναυτιλιακού κινδύνου και να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. 22. Τα αγκυροβόλια να βρίσκονται εκτός της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης και σε απόσταση 50μ. από αυτή. 23. Οι εκτάσεις (Κ, Λ, Μ, Ν ) και (Α, Β, Γ, Δ ) που καταλαμβάνονται από τα αγκυροβόλια των δύο πάρκων εκτροφής και οι συντεταγμένες των κορυφών τους, απεικονίζονται στον χάρτη χρήσεων γης κλίμακας 1:5000 της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κλεοπάτρας Χρ. Σερίφη, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 24. Η οριοθέτηση, επισήμανση και φωτοσήμανση των πλωτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Υπηρεσίας Φάρων, για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων στην περιοχή, όπως αναφέρεται και στις γνωμοδοτήσεις με 13

14 αρ. πρωτ. Φ858.7/24/14/ και Φ858.7/137/67/ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Δ/νση Α2, που αναφέρονται στα έχοντας υπόψη της Εγκριτικής Απόφασης για την μίσθωση της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας, με α/α (52) του προοιμίου της παρούσας. 25. Στα υλικά κατασκευής και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, αγκυροβόλια, εξέδρες εργασίας, κτλ.) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον. 26. Για την καθημερινή υποστήριξη - λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας να χρησιμοποιούνται οι χερσαίες εγκαταστάσεις στην παρακείμενη ακτή οι οποίες αναπτύσσονται σε δημόσια δασική έκταση επιφάνειας περίπου 4 στρεμμάτων (4.082,59τ.μ.), η οποία είναι μισθωμένη σύμφωνα με τα με α/α (36) και (37) σχετικά, του προοιμίου της παρούσας. 27. Στη μισθωμένη δασική έκταση, το κτίσμα 76,82τ.μ. με στέγαστρο 14,53τ.μ., που έχει υπαχθεί για ρύθμιση στο Ν.4014/11 όπως ισχύει, σύμφωνα με τη δήλωση του σημείου με α/α (39) του προοιμίου της παρούσας, να έχει χρήση γραφείων για τη μονάδα. 28. Να κατασκευαστεί στη μισθωμένη δασική έκταση -σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις- κτίσμα 500τ.μ. με χρήση αποθήκης, για την φύλαξη τροφών, διχτυών και λοιπών υλικών απαραίτητων για τη καθημερινή λειτουργία της μονάδας. 29. Για την προσέγγιση-εξυπηρέτηση των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας να χρησιμοποιείται η υφιστάμενη προβλήτα από μπετόν, επιφάνειας 109,59τ.μ., που έχει κατασκευαστεί επί της ζώνης του αιγιαλού και για την οποία έχει κινηθεί η διαδικασία νομιμοποίησής της βάσει του Ν.2971/2001 όπως ισχύει, σύμφωνα με το έγγραφο του σημείου με α/α (40) του προοιμίου της παρούσας. 30. Τα δύο εγκαταλειμμένα κτίσματα που βρίσκονται σε όμορη της μισθωμένης δασική έκταση, να καθαιρεθούν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύς της παρούσας και να ενημερωθεί σχετικά ο φάκελος της ΑΕΠΟ για το έργο, με την υποβολή στην υπηρεσία μας των σχετικών στοιχείων. 31. Να απομακρυνθούν άμεσα όλες οι πρόχειρες κατασκευές-εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός και εκτός της μισθωμένης χερσαίας έκτασης, και δεν προβλέπονται από την παρούσα ΜΠΕ για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της μονάδας. 32. Να απομακρυνθούν άμεσα όλα τα απορρίμματα που βρίσκονται εντός και εκτός της μισθωμένης έκτασης. 33. Η μόνιμη περίφραξη της μισθωμένης έκτασης θα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να εφάπτεται στις οριογραμμές αυτής. Να καθαιρεθούν άμεσα τα τμήματα της μόνιμης περίφραξης που βρίσκονται εκτός των ορίων της μισθωμένης έκτασης. 34. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις καθημερινής υποστήριξης της μονάδας, καθώς και η προβλήτα απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 (με αρ. σχεδ. Τ1 και ημερομηνία Ιούνιος 2012) της Πολιτικού Μηχανικού κ. Κλεοπάτρας Χρ. Σερίφη, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 35. Μετά το πέρας των εργασιών για την ανέγερση των νέων χερσαίων εγκαταστάσεων, το τυχόν πλεονάζον υλικό των εκσκαφών, τα μπάζα και τα οιαδήποτε άχρηστα υλικά να απομακρύνονται άμεσα σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης ή από αδειοδοτημένο για αυτές τις εργασίες φορέα. 36. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των προϊόντων των εκσκαφών και οιωνδήποτε άλλων άχρηστων υλικών σε ποτάμια, ρέματα, χείμαρρους, αποστραγγιστικά κανάλια, ακτές, δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής 37. Να μην πραγματοποιηθεί καμία, επιπλέον των αναφερόμενων στην παρούσα, εργασία που αφορά ανέγερση χερσαίων εγκαταστάσεων (μόνιμων ή προσωρινών), διαμορφώσεις, διάνοιξη 14

15 δρόμων κτλ. για την εξυπηρέτηση της μονάδας στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, καθώς και στον αιγιαλό και στην παραλία που γειτνιάζει με τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις της, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εξυπηρέτηση της μονάδας να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων. δ3. Φάση λειτουργίας του έργου /δραστηριότητας 38. Η ετήσια συνολική δυναμικότητα της μονάδας να ανέρχεται σε 300 τόνους Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων και να επιτυγχάνεται με τρεις εισαγωγές γόνου, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στα σχετικά κεφάλαια της ΜΠΕ. 39. Να τηρούνται οι προδιαγραφές - ρυθμίσεις - όρια που έχουν καθορισθεί από το ΥΠΑΑΤ καθώς και με τις Εγκυκλίους των σημείων με α/α (20) και (21) του προοιμίου της παρούσας και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με α/α (47) του προοιμίου της παρούσας σχετικό έγγραφο σύμφωνης γνωμοδότησης της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας. 40. Να τηρείται, με ευθύνη του διαχειριστή της μονάδας, ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των εκτρεφόμενων ψαριών και οιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά την παραγωγική διαδικασία. 41. Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας του τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή, οι χρησιμοποιούμενες ιχθυοτροφές (συνθετική τροφή σε μορφή συμπήκτων - διαφόρων μεγεθών κόκκου ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία των ψαριών) πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη σύστασή τους. 42. Οι ιχθυοτροφές να αποθηκεύονται στον κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε να προστατεύονται από υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, αλλοίωση, κλπ. 43. Η ιχθυτροφή να χορηγείται σε πολλά γεύματα ημερησίως, ανάλογα με το μέγεθος - ηλικία των ψαριών, και η διασπορά της να γίνεται σε όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Να μην χορηγείται περίσσεια τροφής. 44. Να απαγορεύεται η αλίευση και η παγίδευση, με οποιονδήποτε τρόπο, των ελευθέρων ψαριών (άγριων) εντός της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης. 45. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού, και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε φορά που η κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει. 46. Ο καθαρισμός των διχτυών να γίνεται με φυσικό - μηχανικό τρόπο ή στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση χημικών απολυμαντικών μέσων, τότε αυτά να μην είναι τοξικά για του θαλάσσιους οργανισμούς και με όσο το δυνατόν μικρότερη υπολειμματική δράση. 47. Να υπάρχει τακτικός έλεγχος των πλωτών εγκαταστάσεων ώστε να μην υπάρχουν διαφυγές εκτρεφόμενων ψαριών στο θαλάσσιο περιβάλλον. 48. Να ελέγχεται περιοδικά η αγκύρωση των πλωτών εγκαταστάσεων, για την διασφάλιση της ορθής-ασφαλούς λειτουργίας τους καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. 49. Για την καθημερινή υποστήριξη - λειτουργία των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας να χρησιμοποιούνται οι χερσαίες εγκαταστάσεις της στην παρακείμενη ακτή, οι οποίες αναπτύσσονται σε δημόσια δασική έκταση επιφάνειας περίπου 4 στρεμμάτων. Το κτίσμα 76,82τ.μ. (με στέγαστρο 14,53τ.μ.), να έχει χρήση γραφείων για την μονάδα και το μελλοντικό κτίσμα 500τ.μ. να έχει χρήση αποθήκης, για την φύλαξη των ιχθυοτροφών, των διχτυών και του λοιπού κινητού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της. 15

16 50. Για τα λύματα του προσωπικού της μονάδας να χρησιμοποιείται ο υφιστάμενος στεγανός βόθρος, όγκου 8κ.μ. (διαστάσεων 2μ.Χ2μ.Χ2μ.) 51. Για την προσέγγιση-εξυπηρέτηση των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας να χρησιμοποιείται η υφιστάμενη προβλήτα από μπετόν, επιφάνειας 109,59τ.μ., που έχει κατασκευαστεί επί της ζώνης του αιγιαλού στην παρακείμενη ακτή, στην θέση που αναπτύσσονται και οι λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις της, στη δημόσια δασική έκταση των 4 στρεμμάτων. 52. Η χερσαία υποστήριξη της μονάδας, όσον αφορά την διαλογή-συσκευασία των ψαριών, να γίνεται από τις εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου της εταιρείας, που βρίσκεται στη θέση Πλάτανος Μπούρα, Δήμου Ξηρομέρου, Ν. Αιτωλ/νίας. 53. Η πλύση-συντήρηση των διχτυών των ιχθυοκλωβών, θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τη βεβαίωση του σημείου με α/α (35) του προοιμίου της παρούσας. 54. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόνο ο επενδυτής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αρ / εγκύκλιο Υπ. Γεωργίας. 55. Οι διαδικασίες μεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και η φαρμακευτική αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, καθώς και η αλίευση των ψαριών για την τελική τους διάθεση, θα πρέπει να γίνεται με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες και τους όρους υγειονομικού ελέγχου, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 56. Η διάθεση του τελικού προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε τόσες ημέρες από την τελευταία αγωγή με αντιβιοτικά (εφόσον χρησιμοποιούνται) όσο είναι το πηλίκο της σταθεράς του αριθμού των ημερών που αναγράφει το κάθε εγκεκριμένο σκεύασμα, δια της θερμοκρασίας της συγκεκριμένης περιόδου (ήτοι: Ημέρες = Σταθ.Αρ. Ημερ./T o C). 57. Να παρακολουθείται συστηματικά, με ευθύνη του διαχειριστή της μονάδας και αναλύσεις σε πιστοποιημένο εργαστήριο, η ποιότητα του θαλασσινού νερού. Μεταξύ των φυσικοχημικών και λοιπών παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται να είναι και οι παρακάτω: Θερμοκρασία, Διαλυμένο οξυγόνο, ph, Αλατότητα, Αγωγιμότητα. Θολερότητα, Αιωρούμενα στερεά, Οργανικό φορτίο, Θρεπτικά άλατα (όπως Φωσφορικά, Νιτρώδη, Νιτρικά, Αμμωνιακά). Μικροβιολογικοί παράμετροι (όπως κολοβακτηρίδια, σαλμονέλλες, εντερόκοκκοι, κτλ). 58. Να παρακολουθείται συστηματικά το ίζημα (το πάχος, η εποχιακή μεταβλητότητα του και η ποιότητα του) στην περιοχή κάτω από τους ιχθυοκλωβούς και γύρω από αυτή. 59. Να παρακολουθείται συστηματικά η εξέλιξη των υδρόβιων φυτοκοινωνιών (φυτοβένθος) και του ζωοβένθους, με μετρήσεις στην περιοχή κάτω από τους κλωβούς και γύρω από αυτή. 60. Τα αποτελέσματα των άνω μετρήσεων - αναλύσεων, να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή αρχείο της επιχείρησης, προσβάσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της λειτουργίας της μονάδας. 61. Να υπάρχει σύστημα ελέγχου - μέτρησης της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου, του ph και της θερμοκρασίας στα πάρκα εκτροφής, καθώς και σύστημα τεχνητής/μηχανικής παροχής οξυγόνου στους ιχθυοκλωβούς για τις περιπτώσεις που οι συνθήκες οξυγόνωσης γίνουν επικίνδυνες για την διαβίωση των ιχθύων. 62. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της μονάδας να γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ). Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους 16

17 εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά συσκευασίας των ιχθυοτροφών, από το προσωπικό της μονάδας και κάθε είδους ρυπογόνες ουσίες θα πρέπει να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη, στη συνέχεια να απομακρύνονται με τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων. 63. Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών να γίνεται σύμφωνα με το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) περί εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, όπως έχει εξειδικευθεί και ισχύει. 64. Οι σάκοι των ιχθυοτροφών να συλλέγονται και να επιστρέφονται στην προμηθεύτρια εταιρεία. 65. Απαγορεύεται κάθε είδους απόρριψη αποβλήτων και λοιπών υλικών-ουσιών από τη λειτουργία των πλωτών και των χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας (στερεών, υγρών αποβλήτων, υποπροϊόντων, ελαίων, κτλ) στα παράκτια ύδατα, στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας. 66. Στη μονάδα να μην χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα. Τα σκάφη που θα προσεγγίζουν στη μονάδα θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό ελαιοδιαχωριστήρα με τις προδιαγραφές των εμπορικών πλοίων. 67. Καθημερινά πρέπει να γίνεται απομάκρυνση των νεκρών και άρρωστων ψαριών τα οποία θα ταξινομούνται και θα διατίθενται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (περί υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002), όπως εξειδικεύτηκε και ισχύει. Να ανανεωθεί η παλαιότερη υφιστάμενη, ή να υπογραφεί νέα σύμβαση από τον φορέα του έργου με ειδικά αδειοδοτημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία, που θα παραλαμβάνει και θα επεξεργάζεται - διαχειρίζεται τις ποσότητες των νεκρών ή ακατάλληλων ψαριών της μονάδας. 68. Ο επενδυτής υποχρεούται να καταθέτει ετησίως στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας αντίγραφα των δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων. 69. Ο φορέας υλοποίησης - λειτουργίας του έργου να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εκτέλεση των εργασιών και την μετέπειτα λειτουργία του έργου, και να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης των έργων, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. 70. Να αναληφθεί, με μέριμνα και δαπάνη του φορέα υλοποίησης - λειτουργίας του έργου, η συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία των προτεινόμενων κατασκευών. 71. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου. 72. Η διαχείριση - λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να στηρίζεται στις οδηγίες ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. δ4. Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου /δραστηριότητας 73. Να γίνει αποκατάσταση της περιοχής της εγκατάστασης της μονάδας, από τον φορέα του έργου, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας ή μετεγκατάστασής της από την συγκεκριμένη θαλάσσια - χερσαία έκταση. 74. Να προβλεφθεί σχέδιο με την ακριβή περιγραφή των διαδικασιών - εργασιών απομάκρυνσης όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων της μονάδας και του τρόπου αποκατάστασης της περιοχής, από τον φορέα του έργου, το οποίο να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υδάτων. 17

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : - 7/148 - Ταχυδρ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλεφ. FAX : Πατρών Αθηνών 33 Τ.Κ. 26 441

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 81057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 4-12-2013 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :320643/2466 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 21/7/2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7995/278 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη δημιουργία νέας ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Ανατολικά Νήσου Γαβάθι» του Νησιωτικού συμπλέγματος Οινουσσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. Δ/νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1 Ιωάννινα 19 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία 8 ης Μεραρχίας 5-7 454 45 Ιωάννινα Πληροφορίες: Σεραφείµ Τσιπέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63216/589 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79

Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 5/10/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 67596 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Αρ. Διεκπ.: ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Ιωάννινα 10 Νοεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1671 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχετικό : 1561 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία 8 ης Μεραρχίας 5-7 454 45 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 210 56 - Τ.Θ. 69 - Web Site: www.tolo.gr ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Στην θαλάσσια περιοχή της Νήσου Πλατειάς στο Αργολικό Κόλπο αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διάφορες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Η λειτουργία των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Δ10) Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού

Διαβάστε περισσότερα

Αετιδέων 5, Χολαργός Τηλ.: , Fax: ,

Αετιδέων 5, Χολαργός Τηλ.: , Fax: , Εco Consultants S.A. ΒΑΒΙΖΟΣ - ΖΑΝΝΑΚΗ MΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε. Αετιδέων 5, 15.561 Χολαργός Τηλ.:210-6540120, Fax: 210-6561004, E-mail: info@eco-consultants.gr, www.eco-consultants.gr, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408)

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα