Αλέξανδρος Βακιρτζής. κοσμοι παράλληλοι. Κάθε δεύτερη Πανσέληνο. ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μ ο ιρ ά ζετ α ι χ ά ρ ισ μ α. Μ υτιληναίων Λόγος. Τέχνες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλέξανδρος Βακιρτζής. κοσμοι παράλληλοι. Κάθε δεύτερη Πανσέληνο. ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μ ο ιρ ά ζετ α ι χ ά ρ ισ μ α. Μ υτιληναίων Λόγος. Τέχνες."

Transcript

1 Κάθε δεύτερη Πανσέληνο Μ υτιληναίων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός Αλέξανδρος Βακιρτζής κοσμοι παράλληλοι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ" Εκδότης - Διευθυντής Περικλής Φ. Μαυρογιάννης ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μ ο ιρ ά ζετ α ι χ ά ρ ισ μ α Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Ί Ο

2 Μ ε το φ ακό του Η λία Μ εφ ίρη Η φυλακή Ηλία Βενέζη (Α ϊβαλί, 1922) «Έθεντό μ ε εν λά κκω κατω τάτω εν σκοτεινοίς και εν σκιά θανάτου», ψαλμός του Δαβίδ Συγκλονιστική αφήγηση - μαρτυρία του Βενέζη στο βιβλίο του «Τ ο Ν ούμερο 31328» (γραφή πρώτη, το 1924), σήμερα, εκδόσεις "ΕΣΤΙΑ Σ" Ιαν. 2010, με ξυλογραφία εξωφύλλου Κ. Γ ρ π ΐ ΐΓ Τ τ ο τ τ η η \ η η Ο Μ ε το φ α κό του Η λ ία Μ εφ ίρη Η φ υλακή του Η λ ία Βενέζη ΤΕΥΧΟΣ Αύγουστού 2010 Κυκλοφ ορεί δω ρεάν κάθε δεύτερη Πα\οέληνο διαβάστε σ' αυτό το τεύ χο ς Ο Ο Ο Ο 3 Χ ρ ό νια α α ελά ννα " του Π ερικλή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ "Ν ίκος Τ σ ο λ ά κ η ς'/ε ν α ς διαπρεπής καλλιτέχνης α π ό τη Μ υτιλήνη. ΤηςΑνθούλας ΔΑΝ ΙΗ Λ 'Μ ήτσος Κα μίτζος, ο α α ιμ β ίβ α σ το ς" Του Αριστείδη Κ. Γ ΙΑΠΑΛΗ "Ο ζω γρ ά φ ο ς Α λ έξα ν δ ρ ο ς Βαιαρτζής και το ευδ ιέξο δ σ ν εηιμύθευμα του Δημήτρη ΙΑ ΤΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ / τ ν "Ν ίκος Π ερ έλ η ς. Μ ια τιμητική Βραδιά ^ και το β ιβ λ ίο του "Ο Κώ δικας της Μ ά ο α ς Ο μ ιλία Φαίδω να Θ ΕΟ Φ ΙΛ Ο Υ Ό Η λ Ια ς Β εν έζη ς γ ια τον Α λέξα νδρο Παηαδιαμάντη Του Στρατή Α λ. Μ Ο Α ΙΝ Ο Υ "Εκδήλωση - Μνήμη Μ ίλτου κα ι Ιω άννη Κουντουρά" στο Σκό π ελο Γ έρ α ς, του Π. Μ. "Π ό ρ τες τ Ά Ιβ α λ ιο ύ " Φ Ο ΤΟ γρ α φ έζ: Η λ ία ς Μ εφίρης Εξώ φυλλο: "Πανσέληνος στο λιμάνι", Έργο του Α λ έξ. Βακρτζή Λογότυπο: της Μ αρίας Καλλιηολίτου Εσωτερικές Σελίδες: * Φωτογραφίες 5, Ηλία Μεφίρη σ. 3,14 * Φωτο: 2, Ν. Τσολάκης σ. 4,5 * Σκίτσο του Μ. Καμίτζου, από τον Μίλτη Παρασκευαίδη σ. 7 * 3 έργα του ζωγράφου Α λέξ. Βαιαρτζή σ. 8,9 Φ ω τότουν.περέληκαι εξώφυλλο βιβλίου του ο. 10 * Πορτρέτο Α λέξ. Παηαδιαμάντη, έργο του Φ. Κά/τσγλου και Η. Βενέζη, ξυλογραφία του Κ. Γραμματόηουλου σ. 12 * Φωτό: Μίλτος και Ιωάννης Κουνιουράς σ. 13 ΙΔΙΟ ΚΤΗ ΣΙΑ Π Ο ΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φ ΛΟ ΤΕΧΝ ΙΚΟ Σ Ο Μ ΙΛ Ο Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ο Θ εό φ ιλ ο ς-(1 977) θέατρο ΦΟΜ Δ/νση: Ταχ. θ υ ρ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τη λ. & Ραχ Φ ΟΜ : (+ 3 0 ) β-ιηβίι: ρποπτγλγβηοο^γ νννννν.ίόηι.0γ3.3τ Εκδότης - Διευθυντής - Επιμελητής ΠΕΡΙΚΛΗΣ Φ. Μ ΑΥΡΟΠΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΦΟΜ Κιν: Τηλ/Τβχ: Σελιδοποίηση - Εκτύπωση Ρ Κ Ο Μ Ο ΙΙΝ Ε Α Ε. Α γ. Ειρήνης Μυτιλήνη Τηλ. & Ρβχ: , ε-ιηβϊι: ρτοπτοιίη Ιβ5.ί6«ηη«.3Γ Π αρακαλούμε ο ι συ νερ γα σ ίες - κείμενα προς δημοσίευση να είναι σύντομα και περιεκτικά ε ι δυνα τό/σε ηλεκτρονικό α ρχείο στο β-τηβίι: ρτοτηοι ίηεο Ιβ5.ίοΠ ήη«.3 ' Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του περιοδικού μόνο μ ε ονομαστική σναψορά του τίτλου του Ι55Ν: Αριθμός Αδειας ΕΛ-ΤΑ 8217

3 ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗ και δ ω ρ εά ν κυκλοφορία εν ό ς λογοτεχνικού περιοδικού, σ ένα απ τα νησιά του Αιγαίου μας, που κατ ευφημισμό τα βαφτίζουν «παραμεθόρια», καλή ώ ρα σαν την πατρίδα μου τη Λ έσβο - Μυτιλήνη, προφ ανώ ς είναι τόλμημα, που κρύβει μ έσα του πρόκληση. Και, * στην εποχή μ α ς, την επαναστατικά ψηφιακή που χαοτικά τρέφεται μ ε όλο και π ερ ισ σ ό τερ ες πληροφ ορίες κ α ι«μ α ζ ικ ές» παραπληρο- φ ορίες τό σ ο, ώ σ τ ε να χάνεται η ουσία τω ν ανθρώπων και πραγμάτων, * σ ε καιρούς χαλεπούς, στις μέρες μας τις τό σ ο αφ υδα τω μ ένες από αισθήματα, μ ε τις συλλογικές μας κ οινω νίες να προχωρούν σ ε λάθ ο ς πορεία, μ ε τον κίνδυνο της αυτοκαταστροφής πάνω απ τα κεφάλια μας, ίσ ω ς, και να μας έλ εγ ε «ο π ά ο α -έ ν α ς α ν υ π ο ψ ία σ τ ο ς δ ιπ λ α ν ό ς μ α ς» π ω ς ένα τέτοιο «τόλ μ η μ α» δ εν κρύβει μόνο «π ρ ό κ λ η σ η», αλλά πάνω απ όλα είναι μια α γ ο ρ α ία «ο υ -τ ο π ία»!.. Έ χ ε ι ό μ ω ς έτσι* η έκδοση στην επαρχία εν ό ς λογοτεχνικού περιοδικού; Π ροφανώ ς, όχι. * Μια τέτοια εκδοχή, της ου-τοπ ία ς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνον αν οι μύριοι τόσοι άνθρω ποι του Πολιτισμού, των Γραμμάτων, του Λόγου, της Τ έχνης και τη ς Επιστήμης, της Δημιουργίας γενικότερα, «απο-ξενώ νονταν» σ ε «συ-τοπ ικούς», δηλαδή καταντούσαν στο «Άτομο - Ά νθρ ω π ο ς», που ω ς συνήθω ς στοχεύει και υλοποιεί, όχι την α εί ζητούμενη ψυχή τη ς «ο υ σία ς», αλλά ρ β τ π ιά τ ο, ρ β τ ίβ ιτα : τα τη ς...«π ερ ι-ο υ σ ία ς», μ ε τέτοιο π ά θος και βάθος, ώ σ τε, σαν έ τ ο ιμ ο ς α π ό κ α ιρ ό, μ ε «π ρ ο σ ω π ε ίο» πια σκοτεινιασμένο, να αυτοβυθίζεται στο ν πάτο της «απ-ουσίας» δηλαδή να είναι «απών» απ το σύνολο τω ν στοιχείω ν τη ς ζω ή ς που συνθέτουν τη σταθερά φύση τω ν πραγμάτων. Α ντιθέτω ς, * οι μη ουτοπιστές, όλοι εκείνοι, που συνδέονται μ ε την υπόσταση τω ν πραγμάτων, οι ουσιασηκοπ οιη- μένοι, και κατά το υ ς αρχαίους «τ α ό ν τ α π ο υ κ α τ ο ν ο μ ά ζο ν τα ι α π ό τ ις λ έξ εις (ον ό μ α τα )», ή ά λλω ς π ω ς το: «Π ρόσω π ο - ά νθρ ω π ος» που «μεταμορφ ώ νεται» μ ε τον Λ ό γ ο - λ έ ξ ε ις, σ ε δύναμη πνεύματος, β ι ώ ν ο υ ν, πάντα «αγρυπνώντας» μέσα σ έναν «φ όβ ο ε λ ε υ θ ε ρ ία ς», την άσβηστη ιερή εκείνη φλόγα της «αυτογνω σίας - α υτοσυνειδησία ς» το υ ς, για μνήμ ες α ειθα λείς του χ θ ες, μ ες σ ένα τό σ ο εύθραυστο σήμερα, για ένα αύριο ελπίδας... για τα σπουδαία' μιας αυτογνωσίας τους, ω ς στάση ζω ής' και ουσία του κόσμου!.. «Π α ρ ά δ ο ξ ο μ εν, πλην ό μ ω ς α ισ ιό δ ο ξ ο». ΧΡΟΝΙΑ σελάννα Μυτιληναίων Λ όγος-τέχνες - Πολιτισμός κάθε δεύτερη πανσέληνο «Ναμοιράσεις δωρεάν την ψυχή σου» ΕΛΥΤΗΣ * Μ ε α υ τές τ ις σ κ έψ εις, επ ευκαιρία τη ς έκδοσης και συμπλήρωσης τη ς α ' τριετίας, Αυγ , του λογοτεχνικού μας περιοδικού «α οελ ά ν ν α» (τφχ. 1-19), μ ε κατάθεση ψυχής για τον Μυτιληναίων Λόγο, Τ έχ ν ες και Π ολιτισμό, που «μοιράζεται χάρισμα» κά θε δεύτερη πανσέληνο, κλείνουμε αυτό το σημείωμα. Και, * εκφ ράζουμε τ ις ο λ ό θ ερ μ ες ευχα ριστίες μας σε όλους τους συνεργάτες μας, ιδιαίτερα τους δημιουργούς, «κυνηγούς τη ς αστραπής», στο μετερίζι της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής μας ζω ή ς και δράσης, για τις τόσο πολύτιμες και αξιόλογ ες συνεργασίες - κείμενα, δημοσιεύματά τους - στο α ο ελ ά ν ν α, που όντω ς του έδω σα ν ξεχω ριστό κύρος και αναμφισβήτητα ευπρόσωπη προβολή. Π ερικλής Φ. Μ ΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μυτιλήνη 24 Α υ γ. 2010, Πανσέληνος

4 ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ένας διαπρεπής καλλιτέχνης από τη Μυτιλήνη κερδίζει την Αθήνα και φτάνει στα πέρατα του κόσμου Ν ΙΚΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ, «παιδί φ ανατικό για γράμματα», όπω ς θα έλεγε και ο Καβάφης, αλλά και για μουσική και κάθε είδος τέχνης, είναι περισσότερο από όλα άνθρωπος του θεάτρου. Ξεκίνησε από τη Μυτιλήνη. Ο παππούς του, Νικόλαος είχε στην ιδιοκτησία του το ν πρώτο κινηματογράφο τη ς πόλης, το Πάνθεον, που βρισκόταν μέσα στο σημερινό νέο κήπο της Μυτιλήνης και εκεί έδιναν τις παραστάσεις τους οι θίασοι που έφταναν στο νησί. Η μητέρα του, Νιόνια, ήταν ηθοποιός. Ο πατέρας του, Χριστόφορος, εκλεκτός πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης του ελαφρού μουσικού θεάτρου, μαθήτευσε πλάι στον Ιταλό πιανίστα που είχε μετακληθεί για να συνοδεύει τις τα ινίες του βωβού κινηματογράφου. Αργότερα αυτονομήθηκε κα ι στην Αθήνα, πια, διέπρεψε γράφοντας οπερέτες και επιθεωρήσεις. Συνεργάστηκε μ ε το Ε.Ι.Ρ. τα μεγάλα θέατρα Α κροπόλ, Περοκέ, Βέμπο και, προπολεμικά, Μ ακέδος, Μ οντιάλ, Έσπερος. Ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο καθώς και σε όλα τα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της Μεσογείου. Ο γιος του Χριστόφορου και της Νιόνιας, ο Νίκος, όπως είναι φυσικό, γεννιέται μέσα στο θέατρο. Κ αι από το Π άνθεον του παππού βρέθηκε στην Αθήνα, στη Νεάπολη, ή αλλιώς στα Εξάρ- χεια, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών, μουσικών δασκάλων κα ι Ωδείων. Εκείνα τα χρόνια, της ανήσυχης εφηβείτ η ς Α νθο ΰ λα ς Δ Α Ν ΙΗ Λ Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ας, έπαιζε μπάλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη θρυλική Λεωφόρο, με συμπαίκτη τον συνονόματό του Νίκο Κούρκουλο με τον οποίο αργότερα βρέθηκε να συνυπηρετεί στο Λ ιμενικό και μαζί τους ο πολύς Κ ώστας Λινοξυλάκης, η μεγάλη φίρμα το υ τριφυλλιού. Κ ι από τα χρόνια τη ς όμορφ ης πρώτης νιό- της, κάνοντας άλμα υπερατλαντικό, βρέθηκε να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο «Οοποοπίώ» του Μόντρεαλ, από το οποίο παίρνει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο. Κ αι τότε ανοίγουν οι δρόμοι για τη μεγάλη καλλιτεχνική καριέ- ρα μέσα και έξω από την Ελλάδα. Ο Τσολάκης ταξίδεψε πολύ. Έγραψ ε τη δική του μουσική, ενορχήστρωσε και διασκεύασε γνωστές επιτυχίες, ελληνικές και ξένες, διηύθυνε ορχήστρες και μικρά μουσικά σχήματα, πήρε μέρος σε φεστιβάλ παίζοντας πιάνο πάνω στα υπερωκεάνια και στα κρουαζιερόπλοια, στα θέατρα - Βέμπο, Περοκέ,

5 ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/Μ η & β κ Παρκ, Μ ετροπόλιταν, Ά λσος Παγκρατίου, θέατρο Π εριστερίοο κ.ά - σ τ α κοσμικά κέντρα, στις ταβέρνες και στις γνωστές μπουάτ. Στην πλούσια αυτή καριέρα του συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα του θεάτρου, τον Κώστα Χατζηχρήστο, τον Λάμπρο Ζούνη, πατέρα τη ς Π έμης Ζούνη και άλλους, καθώ ς και με τραγουδιστές όπως η Ν ίκη Κα- μπά (στην οποία πρόσφατα το περιοδικό α- σελάνα έκανε εξαιρετικό πορτρέτο), ο Παντελής Τιτάκης, η Άντζελα Ζΐλια, ο Τέρης Χρυσός, η Φρύνη, ο Σάκης Παπα νικολάου, η Μ άγια Μ ελάγια, η Νάντια Κωνσταντο- πούλου, η Αγνή κα ι άλλοι πολλοί καλλιτέχνες, τους οποίους συχνά έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο. Να μην ξεχάσουμε και τη συνεργασία του με την Έλενα Κυρα- νά, μια από τις πολύ σπουδαίες τραγουδίστριες του Νέου Κύματος, καθώς και μ ε την ηθοποιό Ν έλλυ Παππά που έκανε το ντεμπούτο τη ς και ω ς τραγουδίστρια με το τραγούδι του Τσολάκη «Ολα τα ξέχασες», σε στίχους του πασίγνωστου Μ πάμπη Βασιλειάδη ή Τσάντα, μ ε το οποίο συμμετέσχε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η πλούσια εμπειρία του διοχετεύτηκε και στη διδασκαλία στη Σύγχρονη Σχολή Μ ουσικής, όπου συνεργάστηκε με άλλους επιφανείς συναδέλφους του. Στην 1η, μάλιστα, Συναυλία τη ς Σχολής ( ), στην Ορχήστρα του Κώστα Κλάβα, ο Νίκος Τσολάκης έπαιξε πιάνο μαζί με τον Τάκη Αθηναίο, Γιώργο Θεοδοσιάδη και Λάκη Παλίδη. Στη συναυλία αυτή τραγούδησαν το τραγούδια του Τσολάκη, η Μαίρη Χατζάκη «Μέρες οχτώ», κα ι ο Σταύρος Παρίδης «Καινούρια μέρα», σε στίχους Τζεφρόνη και τα δύο. Στη δεύτερη συναυλία, όπου, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και ο Γιάννης Βογιατζής, η Τζένη Βάνου και η Σούλη Σαμπάχ, στο πιάνο και πάλι ήταν ο Νίκος Τσολάκης και τα τραγούδια του «Βρήκα μια καινούρια αγάπη», με το οποίο επίσης πήρε μέρος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και «Ο Μανώλης» τραγούδησαν η Β. Γραικού και ο Δ. Δεναξά ς αντίστοιχα. Σ τις πολύ σημαντικές συνεργασίες του ανήκει και ο δημοφιλέστατος Γιάννης Πάριος, ο οποίος πλάι του έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και τραγουδούσε αποκλειστικά τραγούδια του Τσολάκη. Ο Π άριος, που μ ε τη βελούδινη φωνή του έμελλε να γοητεύσει το ελληνικό κοινό και του οποίου το ταλέντο είχε διακρίνει ε ξ αρχή ς ο Τσολάκης, συνεργάστηκε μαζί του κα ι στην μπουάτ «Κατακόμβη», όπου, μεταξύ άλλων τραγουδούσε τη γνωστή επιτυχία του Τσολάκη, σε χασάπικο ρυθμό: Μ ου 'δειξες αχαριστία/δίχως αφορμή κι αιτία Ντροπιασμένη αν έρθεις πίσω/πώ ς να σου το συγχωρήσω καθώς και το «Στρατί -στρατί», σε στίχους Τζεφρόνη, που επίσης το είχε τραγουδήσει μ ε επιτυχία η Μαρίζα Κοχ στο θέατρο του Άλσους δυο χρόνια πριν. Τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια ο Τσολάκης δίδαξε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Ορφείον Αθηνών. Μια, όμως, από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ωριμότητάς του είναι η δημιουργία της Ορχήστρας των Βετεράνων Μ ουσικών Ελλάδος, που αριθμεί δεκαεπτά μέλη, με την οποία επανέφερε στην επικαιρότητα όλη τη γενιά τη ς εποχής του, τη γενιά των κοσμικών κέντρων και των μπουάτ και τα γνωστά ονόματα της εποχής του '60. Ο Τσολάκης έχει ένα μέγα προσόν. Δεν είναι αγνώμων και ποτέ δεν ξεχνά τους ανθρώπους που τον βοήθησαν, τον δίδαξαν ή με οποιονδήποτε τρόπο υπήρξαν σημαντικοί στο χώρο του τραγουδιού. Έτσι πρόσφατα, παρουσίασ ε από το Ραδιόφωνο του 984 την εκπομπή «Περασμένα Ν αι, ξεχασμένα Ό χι», μ ε μουσικό συνδαιτυμόνα τον Ζακ Μ εναχέμ. Στην εκπομπή αυτή προσκλήθηκαν να μιλήσουν για το έργο τους άνθρωποι του χώρου. Κ ι επειδή πολλοί άξιοι άνθρωποι δεν ήταν πια στη ζωή, η μουσική τους όμως είνα ι - «ο β ίος βραχύς, αλλά η τέχνη μακρά»- στο προσκλητήριο ανταποκρίθηκαν οι δικοί τους. Ανάμεσα σ' αυτούς ήταν πολλοί από τους οι προαναφερθέντες καθώς και ο Κώστας Καπνίσης, ο ι δύο κόρες του Μιχάλη Σουγιούλ (για τον πατέρα), η Νάντια Κωνσταντοπούλου (για τον Τάκη Μ ωράκη), ο Γεράσιμος Λαβράνος, ο Ζακ Ιακωβίδης, ο Λέανδρος, ο Ανδρέας Χατζηαποστόλου (για τον πατέρα του Νίκο), η σύζυγος του Γ. Βέλλα, η Μ αρία και ο Γιώργος Μούτσιος, η Κλειώ Δενάρδου, η Ελίζα Μ αρέλι, ο Ανδρέας Ο ικονόμου, ο Ν άσος Π ατέτσος, Κώστας Κλάβας. Για τους απόντες Γ. Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη, Γ. Σπάρτακο, Κ. Πρέντα, Λ. Μαρκέα, Λ εό Ραπίτη, Τώνη Μαρούδα, Αττίκ, Γ. Μουζάκη, Μ. Θεοφανίδη, I. Ριτσιάρδη μίλησε ο ίδιος ο μαέστρος. Ο μακρύς κατάλογος δείχνει τη ν ευαισθησία του μαέστρου Ν ίκου Τ σολάκη που, όταν του δόθηκε η ευκαιρία, θέλησε να ανανεώσει το ραντεβού της τέχνης και των ομοτέχνων του με την εποχή μας, που συχνά την διακρίνει η λήθη. Α εικίνητος και ανήσυχος, διευθύνει ακόμα την Ορχήστρα του, τρέχει όπου πιστεύει πως μπορεί να αναζωογονήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη και, αφού δώρισε την προσωπική του μουσική περιουσία και δημιούργησε τη Μ ουσική Βιβλιοθήκη του Π ολιτισμικού Ο ργανισμού του Δήμου Αθηναίων, τώρα ασχολείται με τη Μ ουσική Βιβλιοθήκη «Απόλλων» του Πανελλήνιου Μ ουσικού Συλλόγου Βετεράνων Μουσικών.

6 /ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Μήτσος Καμίτζος, Στο πλαίσιο των εκδηλώσεών της η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Μήθυμνας διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο στις , μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Μήτσο Καμίτζο, τον ερημίτη, πνευματικό άνθρωπο, ποιητή, συγγραφέα. Ομιλητής ο προσωπικός του φίλος Αριστείδης Κ. Γιαπαλής. Η αίθουσα κατάμεστη, το ακροατήριο και μετά το τέλος της ομιλίας δεν αποχωρούσε. Η συγκινησιακή φόρτιση έντονη όσο και η γνήσια προσωπικότητα του τιμώμενου. Από την ομιλία του Αριστείδη Κ. Γιαπαλή δημοσιεύουμε τα επιλογικά της, και δεδομένου ότι ο ομιλητής δεν μίλησε από χειρόγραφο, τηρήθηκε πιστά ο προφορικός του λόγος. «τν Β*βΛ β Ί 4 ) (5 ΤΓοι <- Ο- χ -χ η /* Λ» ^ * Ί -α -' -λ ^ Λ -ν, ΙΐΗ Λ ^ V «<»» ^ 0 ^ 6 *» 1<_\ ^ον' λ 'ι^. ι^ ^ ^ ο ϊ α * ^ β μ,^ ΐ Λ»»». ^ Τ Γ β ι Ή ε τον Μ ήτσο Κ αμίτζο μετά το γυρισμό μου από το Παρίσι, είχα μ ε πολλές συζητήσεις για ποικίλα θέματα. Ανάμεσα στα άλλα θυμάμαι πόσο το ν βασάνιζε το πρόβλημα τη ς αυτεξουσιότητας του ανθρώπου και ιδιαίτερα του πνευματικού δημιουργού. Επίσης το ν αγωνιώδη λόγο το υ για τις πολιτισμικές ρ ίζες το υ καθένα και τον πρέποντα σεβασμό στην ιστορία, στην καταγωγή του. Α υτός ο οικουμενικός άνθρωπος που ένθεος όντας αναφερόταν στο Θεό και τον Α λλάχ με τον ίδιο σεβασμό, θεωρούσε τα υπαρξιακά τούτα στοιχεία απαραίτητα για τη θεμελίωση μιας στέρεης προσωπικότητας και κατ' επέκταση θεμέλιο για το σεβασμό του άλλου, Έ τσι στη Μ ηθυμναία γη, που επέλεξε για καταφύγιό του μετά τη ν Μ ικρασιατική Καταστροφή δίνει στον πρωτότοκο γυιό του το όνομα του Αρίωνα (έφυγε δυστυχώς αυτές τις μέρες), και αναρωτιέται γιατί εξοβελίζεται από την καθομιλώμενη η ονομασία Μ ήθυμνα, μήπως γιατί το παρατσούκλι διώχνει πάντα το πραγματικό επώνυμο ή μήπως γιατί το ο Μ όλυβος έχοντας το γράμμα λ είναι πιό γλυκύηχος. Ο Γ. Βαλέτας πάντως στον πρόλογό του στο «Καμένο Βουνό» προφανώς για την ευχαρίστηση του Μ. Καμίτζου σημειώνει, αν κα ι προοδευτικός κα ι συνεπέστατος δημοτικιστής, πως τόγραψ ε το θεριστή το 1973 στη Μήθυμνα. Α πό τόσες συζητήσεις που είχα μ ε τον Μ. Καμίτζο μια μόνο κατέγραψα.

7 ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ο "ασυμβίβαστος" " Ο ποητης της ερημιάς και της αμεσότητας" (Βάσος Βαρίκας) "Ο τραγικός καβαλάρης της λεβεντιάς" (Μήτσος Τσιάμης) "Ο ποιητής που γκρέμισε τους φραγμούς της συμβατικότητας και υψώθηκε ωραίος και ακέραιος" (Βασίλης Τζανακάρης) τ ο ο Α ρ ι σ τ ε ί δ η Κ. Γ Ι Α Π Α Λ Η Είναι σε τετράφυλλο, επιστολόχαρτο τη ς εποχής, τη διαβάζω: Τώρα Θέλω να πάρω μαζί μου το χάρο ναχορέψωμε δυνατά και να πηδήσωμε αντάμα στην άβυσσο. Αυτά μου είπε ο Μ. Καμίτζος το μεσημέρι εκείνο του Μαγιού (το 1978) στον εξώστη του καφενείου του Περικλή, με την άπαρτη θέα στο Αιγαίο μας. Α ν μπορούσες Μ ήτσο του απάντησα, να τον παράσερνες μ ια για πάντα στην άβυσσο, τι καλό θάταν... Άστραψαν τα μάτια του με κοίταξε με την αδρή εκείνη τρυφερότητα που την έκανε πιό έντονη ο ελαφρός στραβισμός του, και μου είπε: Πόσο θάθελα έτσι να τον νικούσα και ν' άφηνα στους άλλους να χαίρονται την ομορφιά, την απλή, αγνή, ανεπανάληπτη ομορφιά της φύσης, τα λουλούδια, τα ζωντανά και τα πλάσματα όλα τοο θ εο ύ που λατρεύω. Για τους πολλούς βέβαια τ ο στοίχημα αυτό, δεν έχει νόημα. Ο χάρος δεν παραμερίζεται Και όμω ς... Η αισιόδοξη παρουσία του αιωνόβιου Μ. Καμίτζου πάνω στα καλντερίμια της Μ ήθυμνας, το πάθος του για την ομορφιά, η ευ αισθησία το υ για την πλάση όλη μετουσιωμένη σε ποίημα και τραγούδι τι άλλο σημαίνει παρά μια νίκη στο χάρο. Μ ε τον τρόπο το υ ο Καμίτζος νικούσε... παραμερίζοντας το χάρο. Ν ικούσε... δίνοντας νόημα ζω ής στην γκρίζα καθημερινότητα. Ν ικούσε... το ν αργό θάνατο τη ς φ θοράς ενός βίου συμβατικού και αντιποιητικού, άχρωμου κα ι αντιερωτικού. Και τώρα σε μας «τιοο τ' όνειρά μας έγιναν οι πενταροδεκάρες» αυτόν που ονειρευόταν «σαν έβλεττε τ' άστρα να ττερνούν» μας στέλνει ένα μήνυμα απλό, αλλά διαχρονικό. Μ ιά προτροπή στην κλασσική του νουβέλα «Στο Σαχίν». «Α ν κυνηγάμε το εύκολο θαρρείς πως θα φτάσουμε πουθενά; Παιδ ί μου, είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος τοο καλού, γιατί το καλό τοο θ εού, ο Α λλάχ είναι πολύ ψηλά». Και εδώ έρχεται η δεύτερη προτροπή του μ ε αναφορά και πάλι στη μητέρα φύση. «Φύτευε μες στη γλάστρα σου το ρόδο του Γενάρη και μη ρωτάς αν Θα το βρη το κρύο, η παγωνιά μπορεί και κάποιας άνοιξης ξάφνα πνοή να 7ΐάρη και να γιομίση ο κήπος σου φως, χρώμα κι'ευωδιά» Η πρόκληση είναι εδώ: Α ς προσπαθήσει να φυτέψει ο καθένας μας στον κοινό μας κήπο, την πατρίδα μας, το δικό του λουλούδι, μ ε το δικό του χρώμα, με το δικό του άρωμα. Και όλα τούτα ας ελπίσωμε πως θα... ανθοφορίσουν. Αυτή η ελπίδα ήτα ν πάντα χρήσιμη. Σ τους μελαγχολικούς καιρούς μας είναι απαραίτητη. Κ αι παρακαλώ θερμά α ς μη κρίνα κάποιος μίζερος σοφολογιώτατος την τεχνική του στιχουργήματος. «Το μήνυμα της ποίησης δεν είναι μόνο στίχος»

8 /ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ο Αλέξανδρος και το Ευδιέξοδον τ ο ο Δ η μ ή τ ρ η ΙΑ Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * Καράβια στον Πειραιά Ο Αλέξανδρος Βακιρτζής γεννήθηκε το 1952 στον Πειραιά, από γονείς ζωγράφους. Μεγαλώνοντας σ ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, πέρασε, όπως ήταν φυσικό, τα παιδικά του χρόνια γεμάτα καλλιτεχνικές ανησυχίες. Έτσι, άρχισε μουσικές σπουδές φοιτώντας στο Ωδείο σε τάξεις πιάνου και κρουστών. Παράλληλα, συμμετείχε σε μουσικά σύνολα της εποχής εκείνης. Σε ηλικία 18 χρόνων τον κέρδισε η τέχνη της ζωγραφικής. Το 1982 φεύγει από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί μόνιμα στη Γαλλία. Με αφετηρία τη Γαλλία ταξιδεύει παρουσιάζοντας τη δουλειά του σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα τελευταία χρόνια έχει το ατελιέ του στην Αθήνα και μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Νότιας Γαλλίας. Είναι μέλος του Μθί$οη ά' ΑτΙί$ΐ6$ του Παρισιού. Έργα του υπάρχουν σ ε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία, Γερμανία και Η.ΠΑ ε ενοχλούν όλες και όλοι εκείνοι, της σέκτας του τριχοσκιστικοό τεχνοκριτικισμού, που αφαιρούν από τον εικαστικό δημιουργό την εσωτερική του φυσιογνωμία και τον αντιμετωπίζουν ω ς ένα πλαστικοποιημένο ον, που οφείλει να συνυπάγεται στις δικές τους φόρμες σκέψεις και νόρμες άποψης, τις συνήθως βέβαια σχετιζόμενες με την αβασάνιστη χρήση και διαχείριση του εσμού των -ισμών... *Μ ε ενοχλούν. Διότι έτσι, αναπαράγουν τη ν τυπική λογική τη ς αυθαίρετης παρέμβασης ανάμεσα στον δημιουργό και τον θεατή του, αποπειρώμενοι να χειραγωγήσουν τον τελευταίο σ ε βάρος του πρώτου και να αποσύρουν τον πρώτο από την ευθεία δυνατότητα της άμεσης επαφής του με τον δεύτερο. *Αρκετοί εικαστικοί δημιουργοί όμως, συχνά το εισπράττουν αυτό, ω ς κα- ταξιωτικό διακύβευμα, κοντολογίς δέχονται και αποδέχονται τις ρετσέτες των περί την Τέχνη τω ν «Εικαστών», διατριβόντων, που ασκούν την εξουσιαστική επιμελητεία τω ν κανόνων της Τέχνης αυτής, έτσι όπως ανέκαθεν τους φυλάκισε το δικό τους διευθυντήριο, στα αφυδατωμένα και δύσψυχα δικά τους υπαρξιακά δεδομένα. *Κι αυτό γιατί ο σημερινός μαχητής της σμίλης και του χρωστήρα, βιώνο- ντας μιαν εποχή πνευματικά ανήλιαγη και τεχνοκρατούμενη μεν, συστηματικά Αντίτεχνη όμως, έχει ανάγκη από τον «επίσημο» λόγο, που θα του ανοίξει κάποιες πόρτες, ή θα του κρατήσει κάποιες άλλες ανοιχτές, για να μπορέσει να περάσει κι αυτός με το όποιο έργο του, τουλάχιστον σε μια στοιχειωδώς προνομιακή «σειρά» μέσα στο ψυχοπαθητικό πανηγυράκι τη ς οριζόντιας, θεαματικοποιημένης και μαξιμαλιστικά αυτορυθμιζόμενης πια, αγοράς της Τέχνης. *Καμιά φορά όμως, ο ι συγκυρίες το φέρνουν έτσι, ώστε να κληθεί να παρουσιάσει τον Εικαστικό Δημιουργό, ένας «εκτός σχεδίου» επισκέπτης των έργων του. Ό πως γίνεται εδώ τώρα, στον ιστορικό «Ζυγό», όπου ο Αλέξαν-

9 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Βακιρτζης Επιμύθευμα δρος Βακιρτζής, με κάλεσε κα ι ευχαρίστω ς αποδέχτηκα, να σας προτείνω κάποιες παραμέτρους προσέγγισης του έργου του... * 0 Βακιρτζής, στο έργο του γενικώς και στα έργα που βλέπετε σήμερα ειδικώς, προτείνει ευθαρσώ ς κα ι ευθέως, το Διάλογο μ ε τον θεατή του. Κουβεντιάζει μαζί του, ζωγραφίζει για να «μιλήσει» και να επικοινωνήσει, και όχι απλώς και μόνο για να «δείξει» τη δουλειά του. *Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως κατορθωτό από τον καλλιτέχνη και αποδεκτό από τον θεατή, πρέπει ο πρώτος, --όπω ς συμβαίνει επαρκέστατα στην περίπτωση του Αλέξανδρου να έχει επιθέσει, στο πανάρχαιο δίλημμα της σχέσης Μ ορφής και Π ε ρ ιε χ ο μ έ ν ο υ του έργου τέχνης, και την οριακά αναγκαία παράμετρο του Θ έματος. Π ου αγνοήθηκε για πολλά χρόνια από τους επαίοντες του εικαστικού χώρου, που γ ι αυτούς πρώτευαν ω ς ιδεολογήματα στην ανάλυση ενός έργου, το Πώς και το Τι ενώ απούσιαζε το Για τί. Συνελόντι ειπείν, όπως θα αποφαινόταν και ο πολύς Κορνήλιος Καστοριάδης είχε αφαιρεθεί εδώ, η ανθρωποκεντρική διάσταση. * 0 Βακιρτζής λοιπόν ζωγραφίζοντας, κατ αρχήν, «αφηγείται». Μόνο, αφηγείται όμως; Ή, προτείνοντας τον εικαστικό του Λόγο, προσβλέπει στη δημιουργική επαφή, ώστε «κάτι» καινούριο να μείνει στο τέλος της, και μέσα σ' αυτόν και μέσα στον δέκτη του; Σαφώς το δεύτερο. *Επειδή όμω ς κάθε τέτοιο «μυθολόγημα» απ τη μεριά του καλλιτέχνη φλερτάρει πολύ εύκολα με τ ο «μύθευμα», και συχνά ξεστρατίζει και τον επισκέπτη και τον ερευνητή του έργου απ' την σφαιρική του προσέγγιση, χρειάζομαι εδώ μιαν άλλη λέξη, το «Επιμύθευμα», ανάμεσα στις δύο άλλες, που να δηλώνει την επιδημιουργία πάνω στη θεματική επιλογή, με στόχο τη ν προσέγγιση του θεατή με μιαν «άλλη», αλλά όχι ξένη προς την επιλογή αυτή, διάσταση. Έτσι, «αναζωγραφίζοντας» επιδημιουργικά τις αρχαίες και ιστορικά διατεταγμένες θεματικές του προτάσεις, ο Βακιρτζής, μας οδηγεί σε μια καινούρια εικαστική «ανάγνωση» τω ν κλασικών προτύπων, όπου μετέχει εμφατικά και ο καιρός μας... *Αυτό λοιπόν το «Επιμύθευμα», -ο Λ όγος που καραδοκεί-, αυστηρά επαναλαμβανόμενο σ'όλα τα έργα, μάχεται ευθαρσώς με το Αδιέξοδο, που εξ* αντικειμένου θα μας οδηγούσε, η φρικτή σύγκριση μετά την αναπόφευκτη σύγκρουση, του πανένδοξου Τότε με το θλιβερό μας Τώρα... Όμως δεν δικαιούται να μας «διδάξει» την αισιοδοξία, κόντρα στο Α διέξοδο, ο καλλιτέχνης. Και το γνωρίζει αυτό. Και εδώ δεν πρόκειται για άσκηση υποκριτικής «σεμνότητας» που συναντάμε σε αρκετούς ψευδοτα- πεινόφρονες του χώρου του. Αλλά για τον σεβασμό στα φοβερά και τρομερά δεδομένα, που διάλεξε να τον φιλοξενήσουν ω ς επιδημιουργό τους. *Η Διέξοδος λοιπόν που προτείνεται μέσα απ' τη «ζωντανή» -σαν το κρασί-, εικαστική μαρτυρία του Αλέξανδρου Βακιρτζή, δεν έχει το χαρακτήρα λύτρωσης, ούτε κα ν κι αυτού του εξαγνισμού. Είναι μια πρόταση προσδοκίας για σύγχρονη άντληση των μεγίστων παραδειγμάτων, ένα μάθημα ζωντανής επαφής με το Ευκταίο του Ιστορικού Χρόνου, μέσα από το υπάρχον και προσφερόμενο Εφικτό του έργου τέχνης. Και αφορά στην ποιότητα τη ς Διεξόδου. Είναι, -μια άλλη λέξη ακόμα, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε αγωγιμότερα-το Ευδιέξοδον. Δηλαδή το Ευδιέξοδον Επιμύθευμα. *Να γιατί δήλωσα απ' την αρχή πως ο Βακιρτζής «μιλάει» όταν ζωγραφίζει... * Περίληψη ομιλίας του ποιητή Δ. I. στην ατομική έκθεοη του Α. Β. στην ςαιοπβ Ζγ9 0 $, Αθήνα

10 ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ - ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Νίκος Περέλης Ο "Κώδικας της Μάσκας" Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Νάσος Γιακαλής τιμώντας, κατά τη βιβλιοπαρουσίαση στις 23 Αυγ , τον συμπατριώτη μας Νίκο Περέλη, Ηθοποιό - Σκηνοθέτη - Συγγραφέα του επέδωσε το Μετάλλιο της πόλης Χαιρετισμός που απηύθυνε κατά την εκδήλωση ο συγγραφέας Τάκης ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Με τον ΝΙΚΟ ΠΕΡΕΛΗ με συνδέει μια φιλία πολλών χρόνων, και ξέρω τις προσπάθειες και τους αγώνες του πρώτα να εδραιώσει τον εαυτό του μέσα στο χάος μιας μεγαλούπολης, κι έπειτα να στήσει, πάλι μέσα σ αυτό το χάος, τις ιδέες του και τα οράματά του. Τα κατάφερε; Ιδού το μεγάλο ερωτηματικό, στο οποίο, ωστόσο, η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μονολεκτικά. Ο ίδιος ο ΓΙερέλλης το επιχειρεί μ ένα ολόκληρο βιβλίο, 500 σελίδων και άνω -μ ε τον «Κ ώ δικα της Μ άσκας» που παρουσιάζεται σήμερα. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο με παρρησία, με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, αλλά και με πόνο ψυχής. Εμείς μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Νίκος δεν ηρόδωσε ποτέ τις ιδέες και τα οράματα που είπα πιο πάνω. Πιστός στις προοπτικές που χάραξε απ τη νιότη του, πάλεψε, και παλεύει ακόμα, να υλοποιήσει, για το καλό των συνανθρώπων του, τον ιδεατό του κόσμο, μέσα απ τους δρόμους και τις αγωνίες ενός καθαρού λαϊκού θεάτρου, άξιου να ολοκληρώνει τον προορισμό μας πάνω στη γη. Του ευχόμαστε μ όλη μας την καρδιά να κλείσει με επιτυχία τις προσπάθειές του. ια μια ακόμα φορά, μια...στάση στη ζωή του ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΕΛΗ. Μια από τις πολλές στάσεις, τις άξιες προσοχής που αποδεικνύουν ότι ο «άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται» και γίνεται αυτό για το οποίο γεννιέται αν δεν λυγίσει σιο δρόμο του από τις...συμπληγάδες που υποχρεούται να περάσει. Πρωτοβουλία του Δήμου, παρουσιάστηκε προχθές στο χώρο μεταξύ Μουσείου Θεοφίλου και Μουσείου Τεριάντ, πλάι στο Εκκλησάκι, το νέο βιβλίο του ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΕΛΗ με τον τίτλο «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ της ΜΑΣΚΑΣ» (εκδόσεις "Προσκήνιο - Άγγ. Σιδεράτος - Αθήνα 2009). Η μικρή πλατεία μπροστά στην Εκκλησιά γέμισε από Μυτιληνιούς που εκτιμούν τις τέχνες και τα γράμματα. Ο συντονιστής της παρουσίασης ήταν ο σκηνοθέτης - εκδότης Άγγελος Σιδεράτος. Κύριος εισηγητής ήταν ο ποιητής, πεζογράφος Φαίδων Θεοφίλου. Ωραίος ως αφηγητής προσωπικών εμπειριών ήταν ο δικηγόρος Γιάννης Κακουλίδης, για πολλά χρόνια, φίλος του ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΕΛΗ. Πρώτος χαιρέτησε τον ΝΙΚΟ ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Νάσος Γιακαλής. ενώ πριν διαβάστηκαν χαιρετισμοί του Υφυπουργού Νίκου Σηφουνάκη και του Νομάρχη Παύλου Βογιατζή. Πέρα από τα αληθινά και επαινετικά που είπε ο Δήμαρχος, τίμησε τον Νίκο Περέλη, δίνοντάς του το Μετάλλιο της πόλης. Όλοι οι ομιλητές, και ο άλλος καλός, από τα μαθητικά τους χρόνια φίλος του Νίκου, Βαγγέλης Μητρέλιας; διηγήθηκαν με τον τρόπο τους κάνοντας συνεχείς αναφορές στο βιβλίο την επιμονή και την δυνατή θέληση του Νίκου να ασχοληθεί ή μάλλον να αφιερωθεί στο ΘΕΑΤΡΟ από όλα τα...μετερίζια. Του ΗΘΟΠΟΙΟΥ που ερμήνευσε τέλεια μεγάλους ρόλους, του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ αφού έγραψε πολλά θεατρικά έργα, που όλα ανέβηκαν σε θέατρα των Αθηνών και έκαναν επιτυχίες αξιοσημείωτες, του ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ δεδομένου ότι σε πολλά Θέατρα και στην Πειραματική Σκηνή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ σκηνοθέτησε δύσκολο έργα. Το βιβλίο «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ» δεν περιορίζεται στα του ΘΕΑΤΡΟΥ. Είναι μια θεώρηση της σύγχρονης ζωής που βαρύνεται με μύρια όσα κακά και που μπορεί μέσα από την τέχνη και ιδιαίτερα μέσα από την παιδεία του Θεάτρου να εμπνεύσει τους ανθρώπους για να βρουν την άλλη, την ειρηνική, την πνευματική ομορφιά που αναμφίβολο θα κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Είναι έργο και αυτοβιογροφικό και κριτικό και καθοδηγητικό σε μια ορθή δεοντολογία. Αποσπάσματα από το βιβλίο, διάβασαν, οι ηθποιοί: Ντέση Κομνη- νού και η Ευαγγελία Τζαφέρη, απ' τη θεατρική ομάδα του ΦΟΜ και η Εύα Γιαννίκου απ' το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης Τελευταίος ο Νίκος Περέλης, συγκινημένος από τα όσα άκουσε και θυμήθηκε, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την πρωτοβουλία του να τον τιμήσει και υπέγραψε αρκετά αντίτυπα του βιβλίου του. %I Εφ. "ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - Δ. ΚΙΝΔΕΡΛΗ Αύγουστος 2010

11 ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ - ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ 0 ΚΩΔΙΚ ΑΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ (Αναπαραστάσεις χολ Παρασκήνια ανηίοτραηον χρόνου) Μια συναρπαστική Διαδρομή Αναφορά οτο βιβλίο του Νίκου Περέλη "Ο Κώδικας της Μ άσκας" Από την ομιλία του ποιητή, πεζογράφου Φ αίδω να Θ Ε Ο Φ ΙΛ Ο Υ β ϋ Μ ί ν Ι ϊ Ί ργ ρ * Στον Περέλη διέκρινα: Προσήλωση στο στόχο του για ένα θέατρο σχολείο των πολιτών, πάθος ασίγαστο για την Τέχνη του, αγάπη στους νέους ηθοποιούς που τους έδωσε χώ ρο και ελευθερία θεατρικής δράσης στο Εθνικό. Ο Περέλης πιστεύοντας ότι ο ηθοποιός πρέπει να έχει μια ευρύτατη παιδεία και όχι μόνο αυτήν της δραματικής σχολής, οργάνωσε σεμινάρια με καθηγητές, που δίδαξαν τους νέους ηθοποιούς και σπουδαστές του Εθνικού σε ποικίλα πεδία της ανθρώπινης γνώσης, που είχαν βέβαια συνάφεια με την Τέχνη... Εκεί λοιπόν, σ το Εθνικό, είχα την τύχη να παρακολουθήσω μια μοναδική παράσταση με τίτλο «Οι μηχανές του δόλου και του τρόμου». Ή ταν μια παράσταση - σύνθεση που είχε κάνει ο Περέλης, με τρεις τραγωδίες του Ατρειδικού κύκλου του Ευριπίδη, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα ευφυές στη σύνθεση του έργο, μ ε διαχρονικές αξίες και απίστευτη δρασπκότητα στη ψυχή και το πνεύμα του θεατή. Η γνωριμία μου με τον σκηνοθέτη-συγγραφέα, συνεχίστηκε μέσα από το έργο «Η Νύχτα της Φωτιάς» στο θέατρο Ιλίσια. Ένα έργο που ο Περέλης έπλεξε μ ε υλικό από κείμενα ειδήσεων, ανταποκρίσεων, κείμενα ιστορικά, ποιητικά, αφηγήσεις κ.ά. και σκηνοθέτησε με ιστορική ακρίβεια και ποιητική ευφυΐα. Επί σκηνής ξεδιπλώθηκε όλο το δράμα του λαού της Μ ικρασίας, που πίστεψε, ήλπισε, που απατήθηκε και τέλος σύρθηκε στο θάνατο και στον ξεριζωμό. Μ ετά το ν ξανασυνάντησα στον «Εχθρό του λαού», του Ίψεν με τον ίδιο στον κεντρικό ρόλο. Παρ' όλο που ήξερα, (είχα ακούσει) ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ηθοποιό που- όπως λεν-αυτοκτόνησε για να διαθέσει τον εαυτό του στην σκηνοθεσία, με ξάφνιασε η καθαρή του υπόκριση, το πάθος του, η ευαισθησία του και η τεχνική του- προσόντα που δεν τα περιμένεις σε βρασμό από κάποιον που δεν τα εξασκεί καθημερινά. Δυστυχώς ο Περέλης, για λόγους που εξηγεί στο βιβλίο του, διέκοψ ε τη λαμπρή του πορεία στην υποκριτική και αφοσιώ- θηκε στη σκηνοθεσία, στη συγγραφή και στη διδασκαλία. Ελάχιστες είναι οι φορές που επέτρεψε στον εαυτό Αν επιχειρούσα να συνοψίσω τον καλλιτεχνικό ορίζοντα του Περέλη σε δύο στίχους τικοί που τον είδαν να παίζει τον Χαμ στο «Τέλος του Του να συμμετέχει στη διανομή κάποιου έργου. Ο ι κρι μου, ο ι στίχοι αυτοί θα ήταν: «Τον καθαρό παιχνιδιού» του Μ πέκετ, στο θέατρο Πολιτεία, (ο Πολετο Λ όγο να φ ιλάς στο στόμα, για να γίνει νά κης, ο Χατζηδάκης, ο Χρηστίδης) δήλωσαν ξαφνιασμένοι κι έγραψαν: «Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πόσο σφυγμός, στο σώμα όλου του κόσμου». Γνώρισα προσωπικά το Ν ίκο Περέλη καλός ηθοποιός είναι ο γνωστός σκηνοθέτης. Μ ας είχε εντυπωσιάσει στο θέατρο «3ης Σεπτεμβρίου» που έπαιξβ τον Κρό- το 2002 στο Εθνικό Θέατρο, όταν ήταν διευθυντής τη ς Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού... γκσταντστη «Νόρα» του Ίψεν. Ή ταν έξοχος. Παρ' όλ' αυτά, βλέποντάς τον στο ρόλο του Χαμ, μ ας εντυπώσιασε ισχυρότερα. Ένας καλλιτεχνικός άθλος μεγάλου διαμετρήματος». Ο ταν πρωτοδιάβασα το βιβλίο του «Ο κώ δικ α ς τη ς Μ άσκας», το ρυθμό τη ς ανάγνωσης μου την επέβαλλε το ίδιο το βιβλίο. Ρυθμός ταχύς με τις σελίδες να περιμένουν η μια το γύρισμα της άλλης. Έτσι, κάθε πρωί, μοιραζόμουν τη περιπετειώδη διαδρομή ενός ανθρώπου, που ξεκίναγε απ' τη σκληρή δεκαετία του 40 και του εμφυλίου, συνέχιζε στα μαθητικά χρόνια τη ς νοσταλγικής εκείνης εποχής της Μ υτιλήνης όπου φτερουγίζει μονί- μως ο έρω τας και κάνει τις νεανικές καρδιές, την κάθε μια ξεχωριστά, να νομίζει ότι ο έρωτας υπάρχει μόνο γι αυτήν. Ο Π ερέλης κάνει την πρόβα τζενεράλε των ονείρων του στη Μ υτιλήνη, συμμετέχοντας στον Ερασιτεχνικό θεατρικό όμιλο «Το Μ ποορίνι», όπου μ ε παρέα τον Αργύρη Ευστρατιάδη, τον αδελφό μου Νάσο, το Βαγγέλη Μ ητρέλια, τη Μ εσσηνέζη, τον Κυπριωτέλλη, τη Νίκου, το Νάκη Α ναγνώστου, τον Λ ουκίδη, τον Π ετριανό, τον Α φρουδάκη, τον Α λατερό, τον Καραβανιάν, τον Πασπάτη, δοκιμάζει τον πρώτο διάλογο μ ε το κοινό τω ν παραστάσεων. Η ελπίδα και η πίστη τον συντροφεύουν και δημιουργούν τό στόχο του για τη μεγάλη θεατρική του πορεία, που συνεχίζεται στην Αθήνα, με σπουδές στη δραματική σχολή του Εθνικού, ύστερα στο Κεμπέκ του Καναδά όπου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο ΕΑ να Ε Θεατρολογία-σκηνοθεσία. Διδάσκει στο κονσερβατουάρ του Κεμπέκ και σκηνοθετεί σε θέατρα του Μόντρεαλ και του Κεμπέκ, Τρωάδες του Ευριπίδη, Γαλιλαίο του Μ πρεχτ, Ν τάριο Φο, Σοφοκλή και νεοελληνικά έργα Συνέχεια σ τη σελ. 14

12 'ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ο Ηλίας Βενέζης για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη τ ο υ Σ τρ α τή Α λ. Μ ο λ ίν ο ο, σ υ γγρα φ έα * Ο) Η ΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ Αϊβαλιώτης τη ν καταγωγή έμεινε από το 1923, ω ς πρόσφυγας, για αρκε να το υ ς πέσει χα ν την ευτυχία τό διάστημα στη Λέσβο την οποία αγάπησε πολύ στα και χέρια ένα ξεσχισμένο φυλλά επισκεπτόταν μετέπειτα συχνά. Ο τάφος του βρίσκεται στη Μ ήθυμνα, η δε εξοχική του κατοικία στην Εφτα- διο που μεταξύ λού, εκεί, όπου γεννήθηκε κι έζησε τα παιδικά του χρό άλλων περιείχε νια ο μεγάλος δημοτικιστής Αργύρης Εφταλιώτης. Ακαδημαϊκός, γνωστός για τα λογοτεχνικά του έργα «Γαλήνη», «Α ιολική γη», «Α ιγαίο», προπαντός το «Νούμερο 31328» και τόσα άλλα. Στον Α ιολέα τούτο λογοτέχνη, δόθηκε συχνά η ευκαιρία να μιλήσει για τον Παπαδιαμάντη όχι τόσο για να σχολιάσει την εργογραφία του ή τον ίδιο ω ς προσωπικότητα των γραμμάτων μας, όσο για να στηριχθεί πάνω στη συγγραφική του δεινότητα και να αντλήσει δύναμη ψυχής. Εχουν καταγραφεί διάφορες τέτοιες εκφράσεις του Βενέζη και μια - δυό, οι πιο σημαντικές, μεταφέρονται στο χώρο τούτο όπω ς εντοπίσθηκαν στα διάφορα λογοτεχνικά έντυπα λόγου χάριν: Στη «Νέα Εστία» - και πάλι του στη σελ. 79 ο αναγνώστης συναντά το ωραιότατο κείμενο το υ Βενέζη με τίτλο «Δύναμη γαλήνης» όπου περιγράφει σκηνή από τα νεανικά του Χριστούγεννα, κατά το έτος 1922 όταν έκα νε καταναγκαστική εργασία στα περιβόητα «αμελέ ταμποορού» τω ν νεοτούρκων, στο χωριό Κιρκαγάτς. Μέσα στην απόγνωση του βάρβαρου καταναγκασμού, νύχτα μεγάλης γιορτής, οι σύντροφοί του κι ο ίδιος εί και το διήγημα του Παπαδιαμάντη «Υπό την βασιλικήν δρύν». Αλέξ. Παποδιαμάντης, 1851 *1911 Λ έει λοιπόν ο Βενέζης. «Πλησιάζω στη φωτιά κι αρχίζω να τους διαβάζω μ ε μάτια που τα ύγραινε ο καπνός»: «Όταν παιδιού διηρχόμην εκεί πλησίον, επί οναρίοο οχούμενος, δια να υπάγω να απολαύσω τας αγροτικός μαςπανηγόρεις, των ημερών του Πάσχα, του Α γίου Γεωργίου και της Πρωτομαγιάς, ερρέμβαζον γλυκά μηχορταίνω ν να θαυμάζω περικαλλές δένδρον, μεμονωμένου, πελώριον, μίαν βασιλικήν δρυν. Οποίον μεγαλείου εΐχεν! Ο ι κλάδοι της χλωρόφαιοι, κατάμεστοι, κραταιοί, οι κλώνες της, γαμψοί ως η κατατομή του αετού, ούλοι ως η χαίτη του λέοντας, προείχον αναδεδημένοι ως βασιλικά στέμματα. Και ήτον εκείνη άνασσα του δρυμού, δέσποινα αγρίας καλλονής, βασίλισσα της δρόσου...» Α ς προσπαθήσει ο αναγνώστης να νοιώσει τι βάλσαμο έσταξε η ανάγνωση του νεαρού Βενέζη στις ψυχές τω ν απλοϊκών εκείνων κακοπαθιασμένων ανθρώ-

13 Μ Ν Η Μ Η πων, το βράδυ των Χριστουγέννων, καθώ ς ξαπόσταζαν ύστερα από το ατέλειωτο, ολοήμερο, βασανιστικό σπάσιμο της πέτρας στα τάγματα του θανάτου... ακοόγοντας Παπαδιαμάντη! Σ το περιοδικό «Ακτή» του 2001, εντοπίζεται το κείμενο του Αρχιμ. Ανανία Κοοστένη με τίτλο «Ο ιερέας στον Παπαδιαμάντη» όπου σ ε κάποιο σημείο αναφέρει τα ακόλουθα και σχεδόν επαναλαμβάνει μ ε το δικό του βέβαια ύφρς/ αυτά που πιο πάνω σημειώθηκαν: «Αναφέρει ο Μ ικρασιάτης λογοτέχνης και μακαριστός πλέον Η λίας Βενέζης πως, ενώ ευρίσκοντο στα περίφημα τάγματα εργασίας κι έμεναν σ' ένα στα όλο κλεισμένοι, βρήκε κάποιος πεταμένο μέσα εκεί ένα φύλλο από περιοδικό και άρχισε να το διαβάζει, για να περνά η ώρα. Και καθώς εδιάβαζε άρχισαν όλοι ν' ακούνε μ ' ενδιαφέρον. Μ αλάκωσαν και γαλήνεψαν οι ταλαίπωρες ψοχές τους. Και καθώς τελείω σε το διάβασμα, έβγαλαν όλοι ανακουφισμένοι μια φωνή: -Ρε, αυτό ήταν Ευαγγέλιο. Λες κι είμαστε στην Εκκλησία! Και τι λέτε πω ς ήταν; Ένα κομμάτι απ' το διήγημα του Παπαδιαμάντη Ύπό την βασιλικήν Δρύν». Τέλος, στο «Μ νημόσυνο του Αλεξ. Παπαδιαμάντη, εβδομήντα χρόνια από την κοίμηση του» το υ 1981, εντοπίζεται η πιο κάτω, γεμάτη συναισθηματισμό, σύντομη αναφορά: «Λ, π καλά, κυρ-αλέξμνδρε, π ου έφυγες τότε, από τον κόσμο ετούτον, έτος Τώρα που σε θυμόμαστε, αντί για ο,τιδήποτε άλλο καθαρά χριστιανικό που θα ελέγαμε επίκαιρος, προτιμούμε να θυμηθούμε το πώ ς έφυγες, το πώ ς αποχαιρέτησες την Αθήνα για να πας να πεθάνεις στη Σκιάθο. Αυτά τα γράφει ο Η λίας Βενέζης, (Ακρόπολις, 1 Α πριλίου 1973), σε ημέρες μεγάλων εορτών της Ορθοδοξίας». Ετσι αρχίζει, μ ε το απόσπασμα αυτό, το κείμενο του ο Ν. Δ. Καροόζος τιτλοφορούμενο «Ο δύστυχος Σκιαθίτης λιγάκι πριν απ' το θάνατο», το οποίο είναι πραγματικά εξαίρετο. Και βέβαια, παίρνει ανάλογη αξία καθώς προλογίζεται από τις μεστές σκέψεις του Βενέζη. * Από το βιβλίο του "Ο Αλεξ. Παπαδιαμάντης και οι λόγιοι της Αιολίδας", Αθήνα, 2003,σ.17 Μίλτου και Ιωάννου ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ στη γενέτειρά τους Σ Κ Ο Π Ε Λ Ο Γ Ε Ρ Α Σ Το Πολιτιστικό Κέντρο Φιλστεχνικός Ό μιλος Μυτιλήνης «Ο Θεόφιλος» και ο Φιλστεχνικός Ό μιλος Χίου υπό την αιγίδα, και στήριξη του Δήμου Γέρας συνδιοργάνωσαν σ τις 1 4 Ιουλίου 2010, βραδιά Τιμής και Μ νήμης τω ν αδελφών ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ στη γενέτειρά τους τον Σκόπελο Γέρας, στον αύλειο χώ ρο του Πνευματικού Κέντρου Σκοπέλου. Η παρουσία τω ν ανθρώπων τω ν Γραμμάτων και Τέχνης, πολιτιστικών παραγόντων και πλήθους κόσμου ήταν εντυπωσιακή και άκρως συγκινητική. * Μ ε παρουσιαστή-συντονιστή της εκδήλωσης τον πρόεδρο του ΦΟΜ Π ερικλή Μ αορογιάννη, μίλησαν για τη ζωή και το έργο των αδελφών Κουντουρά ο ιατρός-συγγραφέας Μ ά- κ η ς Α ξιώ της: «Μ. Κουντουράς, Γέρα, χθες και σήμερα». Ο λογοτέχνης Α λφ όνσος Δ ελή ς: «Μ. Κουντουράς, Ένας οραματιστής». Ο εκπαιδευτικόςλογοτέχνης Α ρ ισ τείδ η ς Καλάργαλης: «Μ. Κουντουράς, Έ να γράμμα του, μια συνέντευξη». Ο εκ Χ ίου ιατρός-συγγραφέας Α νδρέας Μ ιχαηλίδης: «Ιωάννης Κουντουράς. Ένας μεγάλος ιατρός και σπουδαίος κοινωνικός παράγων τη ς Χίου». Ο φιλόλογος - πρόεδρος τη ς Εταιρείας Αιολικών Μελετών Ραφαήλ Π απαδέλλης: «Μ. Κουντουρά ς και το Διδασκαλείο Θ ηλέων Θεσσαλονίκης». * Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηόθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γέρας Σωτήρης Ζαμτράκης, ο εκ Χίου Πρόεδρος του ΦΟΧ Ιω άννης Καράλ η ς και ο γυιος του Μ ίλτου, Λ ίνος Κουντουράς. Π αρόντες ήσαν και λοιποί συγγενείς: το ζεύγος Ιωάννη Βουλιουρή, η υπεύθυνη του Αρχείου Κουντουρά Ευαγγελία Κ απετάνου και άλλοι συγγενείς από τον Σκόπελο. Επίσης διαβάστηκαν τα συγχαρητήρια γράμματα του Υπουργού Ν ικ. Σηφοονάκη και του Νομάρχη Λέσβου Π. Βογιατζή. Σημειώνουμε, ότι η τιμητική αυτή Βραδιά Μ νήμης τω ν αδελφών Κουντουρά, πραγματοποιήθηκε το πρώτον στη Χίο, στο «Ομήρειο» στις , στο πλαίσιο της πολύτιμης συνεργασίας τω ν δυο ιστορικών φιλοτεχνικών ομίλων, Χίου και Μυτιλήνης. Π.Μ.

14 ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΠΕΡΕΛΗ Συ νέχεια από τη σελ. 11 μεταφρασμένα από τον Ζακ Μπονσάρ. Έργα των Σκούρτη, τοο Ζιώγα, του Μάτεσι). Στο Μόντρεαλ δημιουργεί 2 Θέατρα: Το Τεάτρ Ποπουλαΐρ και το Τεάτρ ντεζιμιγκράν. Π αρακολουθεί τη Θ εατρική πράξη στη Ν. Υόρκη, στο Βέρμοντ, στο Παρίσι, στη Μόσχα και στο Βουκουρέστι. Στην Ελλάδα επιστρέφει με πρόσκληση του Σπόρου Ευαγγελάτου για συνεργασία στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδας, όπου ανεβάζει τον «Κόκλο μ ε την κιμωλία» του Μπρεχτ, «Τοχορό του λοχΐα Μ οσγκρέηβ» του Άρντεν, τους «Παλαιστές» του Λεσβίου επίσης συγγραφέα Στρατή Καρρά και τα "Παντρολογήματα" το υ Γκόγκολ. Κατεβαίνει στην Αθήνα και συνεργάζεται μ ε το θέατρο Βεργή, με το θέατρο Και- σαριανής, με το Εθνικό Θέατρο, όπου ανεβάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συγκλονιστικό ντοκουμέντο του Πήτερ Βάις «Η Α νάκριση». Στο θέατρο Αναλυτή, ανεβάζουν το πρώτο θεατρικό έργο του Περέλη, την «Μ πόμπα» με τον Αντωνίου και τον Μεσσάρη. Δημιουργεί το «θέατρο 3 η ς Σεπτεμβρίου», όπου ανεβάζει έργα δικά του όπως «Η φελάχα Γιουλαλάμ» που άφησε εποχή, και έργα Ίψ εν, Στρίντμπεργκ, Γουέσκερ και άλλα. Αναλαμβάνει δ/ ντής τωνδηπεθε Π άτρας και Ιωαννίνων και φέρνει για δεύτερη φορά δουλειά του στη Μ υτιλήνη: «Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ, που παίχτηκε στο κάστρο μας, με τον Αρζόγλου, τη Λύγαρη, τον Βακούση και πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Στο μεταξύ έχει κερδίσει το κρατικό βραβείο θεάτρου για το έργο του «Η μοναξιά των σκοο- ληκιών» που ανεβαίνει στο Εθνικό θέατρο μ ε δική του σκηνοθεσία κα ι μ π α ίνει για πρώ τη φ ορά στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 84 με τον «Ιππόλυτο» του Ευριπίδη. Από τότε έχει σκηνοθετήσει 6 τραγωδίες του Ευριπίδη: «Εκάβη» με την Παπαθανασίου, δεύτερη Εκάβη με την Κοταμανίδου, «Ιφιγένεια στην Ταορίδα» με τη Βεργή, «Τρωάδες» «Εκάβη» «Ιφιγένεια στην Αολίδα» με το Εθνικό θέατρο. Συνολικά έχει ανεβάσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περίπου 150 έργα. Εκτός από το Κονσερβατουάρ του Κεμπέκ, δίδαξε θέατρο στη δραματική σχολή Κατσέλη, στη σχολή του ΚΘΒΕ, σε σεμινάρια καθηγητών μέσης εκπαίδευσηςκαι για πολλά χρόνια στη σχολή Βεάκη. Το 1996, προτείνει τη δημιουργία τη ς «Π ειραματικής Σ κηνής το ο Εθνικού θεά τρ ο υ», την οργανώνει, και τη διευθύνει μέχρι το Το 2002, δημιουργεί με μαθητές του και φίλους, την «Άλλη Σκηνή» όπου παρουσιάζει την τριλογία του «Το τελευταίο μήνυμα», το σπονδυλωτό έργο «Η πόλη στον πάτο» και τον «Εχθρό τοο λαού» του Ίψεν. Η καλλιτεχνική πορεία του Περέλη διαγράφεται στο βιβλίο του «Ο κ ώ δ ικ α ς τη ς Μ άσκας» με τρόπο συναρπαστικό, πάνω σ το φόντο ενός αδυσώπητου κόσμου. Του κόσμου των σκοπιμοτήτων και τω ν συμφερόντων κάθε μορφής εξουσίας. Της πολιτικής, τη ς Τέχνης, της δημοσιογραφίας, τη ς κριτικής, του πλούτου. Το βιβλίο, παρ' όλο που περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία στοιχείων από την προσωπική και καλλιτεχνική ζωή του συγγραφέα, δεν είναι το είδος που θα αποκαλοόσαμε βιογραφία. Είναι έν α ς χάρτης εθνικής αυτογνωσίας, που καταγράφει το π ώ ς και το γιατί, που καταγράφει τις παθογέν ειες τη ς χώ ρ α ς και εκείνω ν που ορίζουν τις τύχες τη ς σ ε κάθε τομέα, που καταγράφει το π ώ ς κ α ι το γιατί τ η ς διαρκούς κρίσης τοο νεοελληνικού πολιτισμού. Το βιβλίο του Νίκου Περέλη «Ο Κώδικας της Μάσκας», είναι το πώ ς βλέπει και μιλά ένας καλλιτέχνης, για την ζωή, την κοινωνία, τις αξίες, την πολιτική, την Τέχνη, Το βιβλίο του Περέλη είναι ένα αληθινό μάθημα ζωής, για νέους και ώριμους. Υποψιασμένους και ανυποψίαστους. Κλείνει ένα κύκλο μεγάλης προσφοράς και αγώνα ζωής για το όνειρο. Όμως δεν είναι το τέλος της διαδρομής Το βιβλίο αυτό σηματοδοτεί ταυτόχρονα, Νίκο Περέλη και την αρχή μιας ολο- καίνουριας καλλιτεχνικής νεότητας. τον πολιτισμό. Ο Περέλης είναι ένα ς ιδεολόγος της Τέχνης. Πιστεύει πως το θέατρο πρέπει να γίνει το σχολείο το υ Λ αού που θα τον Γιατί ανήκεις στην Ελλάδα που αντιστέκεται, στην Ελλάδα που επιμένει... οδηγήσει στην αφύπνιση και στην Αυτογνωσία, θα καλλιεργήσει το πνεύμα του, και την Αισθητική του, έτσι ώστε η θέαση του για τη ζωή και η δράση του μέσα σ' αυτήν ν' αποκτήσει χαρακτηριστικά ουσίας και ποιότητας που θα απελευθερώσουν τον ίδιο το λαό αλλά και τη χώρα από τα δεσμά της μιζέριας. Η αλήθεια της ζωής, μέσα απ' αυτό το βιβλίο, γίνεται αλήθεια όλων μας, και η στάση ζωής και η στόχευση του έργου του Περέλη, δείχνει κατά τη γνώμη μου, πως τίποτα δεν χάνεται, αφού υπάρχει ω ς σπόρος «εν υπνώσει» για να σκάσει όταν θα ευνοήσουν οι κοινωνικές συνθήκες. Μ έχρι τότε, ο σπόρος θα είναι παρών... Δεν είναι όμως λίγες ο ι φορές, που ο ι μεγάλες εξάρσεις τω ν κοινωνιών στηρίχτηκαν στην αμετακίνητη πίστη κάποιων ανθρώπων για ό,τι εντέχνως χαρακτηρίζεται ουτοπία. Ουτοπία, που όμως, όχι λίγες φορές, ανθίζει ω ς νέα και ρέουσα πραγματικότητα. Μ ε αυτό το σκεπτικό, το βιβλίο, η ζωή και το έργο του σκηνοθέτη Νίκου Περέλη, που παρέμεινε σταθερός στο όραμα του, γίνεται το άλλοθι τω ν ονείρων, όσων πιστεύουν και ελπίζουν ότι αυτή η ουτοπία θα μεταμορφωθεί σταδιακά, σε χειροπιαστή πραγματικότητα. Για την ποιότητα του έργου και για το σπάνιο ήθος του, χαρακτήρισα κάποτε τον Περέλη, σε ένα αφιέρωμα που έγινε γι αυτόν, «Λ αϊκό πρίγκιπα τοο νεοελληνικού θεάτρου». Ό π ω ς διαπιστώνετε κι εσείς απόψε, με την πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Ν άσου Γιακαλή, κάποτε και οι προφήτες, επιστρέφουν στον τόπο τους. Φ α ίδω ν Θ ΕΟ Φ ΙΛ Ο Υ

15 ΦΩΤΟγραφές Πόρτες τ' Αϊβαλιού Έ κ θ εσ η Φ ω το γ ρ α φ ία ς το υ Ηλία Μεφίρη Σ τ ο Μ ουσείο Φ υσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ' ι κθεση φωτοτο γραφίας τοο 1 -^ Ηλία Μ εφ ίρη με τίτλο «Πόρ- 1 1 τες τ' Α ϊβαλιού» φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις τοο Μ ουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ- σβου στο Σίγρι, ( έως ). Η έκθεση περιλαμβάνει εντυπωσιακές φωτογραφίες από την επίσκεψη του καλλιτέχνη φωτογράφου στο Αϊβαλί. Ο ι φωτογραφίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Μ εφίρης μέσα από το φακό του προσπάθησε να αποτυπώσει την Ελληνικότητα του τόπου, έτσι όπως έμεινε μετά την Μ ικρασιατική Καταστροφή. Έ να «δυνατό» παράδειγμα είνα ι η φωτογραφ ία τη ς φ υλα κής, εκ εί που κρατιόταν φ υλα κισμένος ο συγγραφέας Η λίας Β ενέζης (1922), όπου τώρα στη θέση του έχει δημιουργηθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα που ονομάζεται «Α$ΐα$ηια ΗοΙέΙ». Μέσα από τις φωτογραφίες του Μεφίρη απεικονίζονται κιονόκρανα, πόρτες, ακόμα και στιγμές τη ς καθημερινής ζωής των ανθρώπων στη γειτονική χώρα, που αποδεικνύουν ό τι υπάρχουν ακόμη αναλλοίωτα μ ε το πέρασμα του χρόνου τα ίδια πράγματα, τα ίδια ήθη και έθιμα, που πήρα ν φεύγοντας από τις προγονικές τους πατρίδες ο ι Έλληνες, «Χαμένες μεν, ξεχασμένες όχι», όπως υποστηρίζει ο φωτογράφος Η λίας Μεφίρης.

16 ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ρ Α ΜΠΟΥΛΑ Η πολυετής και πολυεπίπεδη προσφορά, ξενόγλωσσης παιδείας στους νέους και η επιτυχημένη τους επαγγελματική πορεία, είναι η δική μας προσωπική καταξίωση! Ι.5.5.Ν : 179Ί-4272 :ε φ θ ε ΙΛ 1,225 Ι Ι Μ Ι 1

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα 1 Ένα γόνιμο μέλλον Ένα γόνιμο μέλλον χρειάζεται μια καλή συνείδηση στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα Χρειαζόμαστε οι Έλληνες να συνδεθούμε πάλι

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Μπακογιάννη Συνέντευξη στην Βιβλιοθήκη Σπάρτου

Μαίρη Μπακογιάννη Συνέντευξη στην Βιβλιοθήκη Σπάρτου ΜΑΙΡΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: «Γίνε ο έντεχνος δημιουργός της ύπαρξής σου!» Η Βιβλιοθήκη Σπάρτου στο ταξίδεμα της ανταμώνει, Ένα Δικό της Άνθρωπο την Μαίρη Μπακογιάννη. Κόρη του Αείμνηστου, Λαογράφου Ποιητή, Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Φανή Πανταζή : Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού Δευτέρα, 03 Ιούλιος :05

Φανή Πανταζή : Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού Δευτέρα, 03 Ιούλιος :05 Φανή Πανταζή : Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017-11:05 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Η ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε οικονομικές επιστήμες στη Νομική Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Μιλώντας με τα αρχαία Μέσα στο μουσείο θα συναντήσετε παράξενα αντικείμενα άλλων εποχών. Μπορείτε να τα κάνετε να μιλήσουν για πανάρχαιους ανθρώπους και πολιτισμούς; Πάρτε φακούς, μέτρα, μολύβι και χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Γέρου: "Η κινητήρια δύναμη στις ταραγμένες εποχές μας είναι η οργή" - Του Λάμπρου Μεραντζή

Κάτια Γέρου: Η κινητήρια δύναμη στις ταραγμένες εποχές μας είναι η οργή - Του Λάμπρου Μεραντζή Κάτια Γέρου: "Η κινητήρια δύναμη στις ταραγμένες εποχές μας είναι η οργή" - Του Λάμπρου Μεραντζή Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Αυγή τη συνέντευξη της ηθοποιού Κάτιας Γέρου στη δημοσιογράφο

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL GUIDE ΣΤΕΛΛΑ GENERAL GUIDE EUROPEAN FILMS FOR INNOVATIVE AUDIENCE DEVELOPMENT

GENERAL GUIDE ΣΤΕΛΛΑ GENERAL GUIDE EUROPEAN FILMS FOR INNOVATIVE AUDIENCE DEVELOPMENT EU FO RIA ΣΤΕΛΛΑ EUROPEAN FILMS FOR INNOVATIVE AUDIENCE DEVELOPMENT 1 ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Στέλλα ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Μιχάλης Κακογιάννης ΣΕΝΑΡΙΟ: Διασκευή: Μιχάλης Κακογιάννης Αρχική Πηγή: από το θεατρικό

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη : «Με οδηγούν και οι ίδιοι οι ήρωες στο τέλος που θα ήθελαν» Τετάρτη, 29 Μάρτιος :13

Πένυ Παπαδάκη : «Με οδηγούν και οι ίδιοι οι ήρωες στο τέλος που θα ήθελαν» Τετάρτη, 29 Μάρτιος :13 Πένυ Παπαδάκη : «Με οδηγούν και οι ίδιοι οι ήρωες στο τέλος που θα ήθελαν» Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017-11:13 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη καταπιάνεται με ένα ακόμα κοινωνικό θέμα στο νέο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : " ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ " του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο :  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου Ημερομηνία 13/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://vivliopareas.blogspot.gr/ Μαρία Κλεάνθους Κουζάπα http://vivliopareas.blogspot.gr/2015/07/maria-kleanthous-kouzapa_40.html Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 Κριτικη

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης: Λογοτεχνική Διαδρομή

2 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης: Λογοτεχνική Διαδρομή 2 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης: Λογοτεχνική Διαδρομή Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σχολικά έτη : 2013-14, 2014-15 Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Γλαράκη Μαρία, ΠΕ02 Συνεργαζόμενοι καθηγητές : Ανδρεάδης Δημήτρης, ΠΕ02 Γιαννίκης Γιώργος,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩ. To be or not to be. «ΘεατριΚΩΟΙ» Αλεφάντου Φαίδρα. Ανθούλη Νικολέτα. Αποστολοπούλου Θάλεια. Καματερός Στράτος.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩ. To be or not to be. «ΘεατριΚΩΟΙ» Αλεφάντου Φαίδρα. Ανθούλη Νικολέτα. Αποστολοπούλου Θάλεια. Καματερός Στράτος. ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩ To be or not to be «ΘεατριΚΩΟΙ» Αλεφάντου Φαίδρα Ανθούλη Νικολέτα Αποστολοπούλου Θάλεια Καματερός Στράτος Ναίσκε Ειρήνη Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Β Τετράμηνο 2015 Καθηγήτρια: Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα

Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα Χρήστος Τερζίδης: Δεν υπάρχει το συναίσθημα της αυτοθυσίας αν μιλάμε για πραγματικά όνειρα 21/04/2015 Το φως της λάμπας πάνω στο τραπέζι αχνοφέγγει για να βρίσκουν οι λέξεις πιο εύκολα το δρόμο τους μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ 10 ου ΕΑΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ 10 ου ΕΑΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 24/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» Ταχ. Δ/νση : 5 η Στάση Λ. Βραυρώνος Αρτέμιδα Αττικής Τ.Κ.:19016

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Α ομάδα 1. Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πραγματικός κόσμος της Ρόζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

(2017) Χάθηκε η μπάλα, εκδόσεις Ψυχογιός

(2017) Χάθηκε η μπάλα, εκδόσεις Ψυχογιός (2017) Χάθηκε η μπάλα, εκδόσεις Ψυχογιός 2017-04-22 10:34 Χάθηκε η μπάλα Συγγραφή: Ελένη Γεωργοστάθη Εικονογράφηση: Λέλα Στρούτση Ψυχογιός, 2017 104 σελίδες Από το Άλφα ως το Ωμέγα. ISBN 978-618-01-1875-9

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό.

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Το μαγικό βιβλίο Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και γίνομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Branded Entertainment & Content

Ermis Branded Entertainment & Content Ermis Branded Entertainment & Content Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Λυκείου Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 1896) (Νέα Αθηναϊκή Σχολή) Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώστας Κρομμύδας «εξομολογείται» στη συγγραφέα

Ο Κώστας Κρομμύδας «εξομολογείται» στη συγγραφέα Ημερομηνία 13/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/o-kostas-krommidas-exomologite-sti-singrafea-meri-gkaziani/ Ο Κώστας Κρομμύδας «εξομολογείται» στη συγγραφέα Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 9/7 31/7 Θεατρική παράσταση ΟΜΑΔΑΣ 33 «ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πολλές φορές ο μόνος τρόπος για να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία είναι μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Ίσως ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ. παραμυθου

ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ. παραμυθου ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ παραμυθου αφηγησεις ιστοριων, σεμιναρια, διαλεξεις, εργαστηρια, εκπαιδευτικα προγραμματα για την τέχνη της αφηγησης και το λαϊκο παραμυθι Η ψυχοπαιδαγωγός και επαγγελματίας αφηγήτρια Σάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΕΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. www.periexomena.gr. εκδήλωση

ΕΣΗΕΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. www.periexomena.gr. εκδήλωση www.periexomena.gr ΕΣΗΕΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ Την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου στις 7µµ, στην Αίθουσα Ε.Σ.Η.Ε.Α. Ακαδηµίας 20, στην Αθήνα, ξεκίνησε το 5ο «Φεστιβάλ Ποίησης». Διοργανωτής η Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 3-4-2002 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΕΜΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ταξιδευτής ο λογισμός καράβι το βιβλίο... Με μαντινάδες επέλεξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου και του 4ου Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Δεσποτοπούλου: Έφη Τριγκίδου:

Κατερίνα Δεσποτοπούλου: Έφη Τριγκίδου: Κατερίνα Δεσποτοπούλου: «Σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι ήθελες να ασχοληθείς με το θέατρο και ποιο ήταν το 'εναρκτήριο λάκτισμα';» Γύρω στα δώδεκα με δεκατρία μου γεννήθηκε η αγάπη για το θέατρο. Το έχω

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης και «Ο χορός των ψευδαισθήσεων» Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου :26

Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης και «Ο χορός των ψευδαισθήσεων» Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου :26 Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης και «Ο χορός των ψευδαισθήσεων» Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015-10:26 Γράφει η Μαίρη Γκαζιάνη «Οι ψευδαισθήσεις είναι ένας θεμιτός μηχανισμός της ανθρώπινης ψυχής. Χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των Εδρών Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και τα προγράμματα Ελληνικών σπουδών στη Λετονία

Η λειτουργία των Εδρών Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και τα προγράμματα Ελληνικών σπουδών στη Λετονία Η λειτουργία των Εδρών Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και τα προγράμματα Ελληνικών σπουδών στη Λετονία ΣΑΝΤΡΑ ΚΡΟΠΑ Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλελλήνων της Λετονίας «Ο Ερμής» Ο ελληνισμός για τον καθένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας»

Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» Τετάρτη, 04/10/2017 Συνεντεύξεις Σόφη Θεοδωρίδου: «Ζήσαμε και καλά χρόνια στη Μικρά Ασία με τους Τούρκους, πριν γίνουν όλα μαχαίρι και κρέας» «Η αρμονική συμβίωση των λαών είναι εφικτή.» «Έχω μάθει να

Διαβάστε περισσότερα

Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 33 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας ανέφεραν τα εξής:

Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 33 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας ανέφεραν τα εξής: Τις εντυπώσεις τους από την διοργάνωση του 33 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην πόλη μας, αλλά και τις παρατηρήσεις προτάσεις τους για

Διαβάστε περισσότερα