ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα παίξλεηε απηό ην θάξκαθν. - Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. - Ζ ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Γελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Δάλ θάπνηα θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή εάλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο. Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ πεξηέρεη: 1. Ση είλαη ην Salofalk granu stix 1000mg θνθθία θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Salofalk granu stix 1000mg θνθθία 3. Πώο λα πάξεηε ην Salofalk granu stix 1000mg θνθθία 4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 5. Πώο λα θπιάζζεηαη ην Salofalk granu stix 1000mg θνθθία 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ SALOFALK GRANU STIX 1000mg KOKKIA ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ Σα Salofalk granu stix θνθθία πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία κεζαιαδίλε, έλαλ αληηθιεγκνλώδε παξάγνληα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ θιεγκνλσδώλ παζήζεσλ ηνπ εληέξνπ. Σν Salofalk granu stix 1000mg θνθθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα: - ηε ζεξαπεία ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ θαη γηα ηελ πξόιεςε πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ (ππνηξνπή) κηαο θιεγκνλώδνπο παζήζεσο ηνπ παρένο εληέξνπ (θόινλ), γλσζηήο ζηνπο γηαηξνύο σο ειθώδνπο θνιίηηδαο. 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ SALOFALK granu stix 1000mg KOKKIA Μελ πάξεηε ην Salofalk granu stix θνθθία: - Δάλ είζηε ή ζαο έρνπλ πεη όηη είζηε αιιεξγηθόο (έρεηε ππεξεπαηζζεζία) ζην ζαιηθπιηθό νμύ, ζηα ζαιηθπιηθά όπσο ε Αζπηξίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ηνπ Salofalk granu stix 1000 mg θνθθία (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6, Λνηπέο πιεξνθνξίεο). - Δάλ έρεηε ζνβαξή επαηηθή θαη/ή λεθξηθή λόζν. Πξνζέμηε ηδηαίηεξα κε ην Salofalk granu stix θνθθία Πξηλ μεθηλήζεηε λα παίξλεηε απηό ην θάξκαθν ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηε ην γηαηξό ζαο Δάλ έρεηε ηζηνξηθό πξνβιεκάησλ κε ηνπο πλεύκνλέο ζαο, ηδηαίηεξα εάλ πάζρεηε από βξνγρηθό άζζκα. Δάλ έρεηε ηζηνξηθό αιιεξγίαο ζηε ζνπιθαζαιαδίλε, κηα νπζία ζπγγελή κε ηε κεζαιαδίλε Δάλ ππνθέξεηε από πξνβιήκαηα κε ην ήπαξ ζαο Δάλ ππνθέξεηε από πξνβιήκαηα κε ηνπο λεθξνύο ζαο 1

2 Πεξαηηέξσ πξνθπιάμεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ν γηαηξόο ζαο κπνξεί λα ζειήζεη λα ζαο θξαηήζεη θάησ από ζηελή ηαηξηθή επηηήξεζε, θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θάλεηε ζπρλνύο ειέγρνπο αίκαηνο θαη νύξσλ. Λήςε άιισλ θαξκάθσλ Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή ρξεζηκνπνηείηε θάπνην από ηα θάξκαθα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ επεηδή ε δξάζε απηώλ ησλ θαξκάθσλ κπνξεί λα αιιάμεη (αιιειεπηδξάζεηο). - Μεξηθνί παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ην αίκα λα ζρεκαηίδεη ζξόκβνπο (θάξκαθα γηα ζξόκβσζε ή γηα λα θάλνπλ ην αίκα ζαο ιεπηόξεπζην). - Γιπθνθνξηηθνεηδή (κεξηθνί νκνηάδνληεο κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδεηο παξάγνληεο, όπσο ε πξεδληδνιόλε). - νπιθνλπινπξίεο (νπζίεο ρξεζηκνπνηνύκελεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο ζαο, όπσο ε γιηκβελθιακίδε) - Μεζνηξεμάηε (έλαο παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ιεπραηκίαο ή αλνζνινγηθώλ δηαηαξαρώλ) - Πξνβελεζίδε/ζνπιθηλνππξαδόλε (παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο αξζξίηηδαο) - πεηξνλνιαθηόλε/θνπξνζεκίδε (παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζεξαπεία θαξδηνινγηθώλ πξνβιεκάησλ) - Ρηκθακπηθίλε (νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελάληηα ζηε θπκαηίσζε) - Φάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ αδαζεηνπξίλε ή 6-κεξθαπηνπνπξίλε (ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία αλνζνινγηθώλ δηαηαξαρώλ) - Λαθηνπιόδε (νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο δπζθνηιηόηεηαο) ή άιια ζθεπάζκαηα, πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ νμύηεηα ησλ θνπξάλσλ ζαο Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα άιια θάξκαθα αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Μπνξεί λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Salofalk granu stix θνθθία θαη ν γηαηξόο ζαο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη ηη είλαη θαηάιιειν γηα εζάο. Κύεζε θαη ζειαζκόο Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Θα πξέπεη λα παίξλεηε Salofalk granu stix θνθθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο κόλνλ εάλ ζαο ην ζπζηήζεη ν γηαηξόο ζαο. Tν Salofalk granu stix θνθθία δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ. γηαηί ην θάξκαθν θαη ν κεηαβνιίηεο ηνπ κπνξεί λα πεξάζεη ζην κεηξηθό γάια. Οδήγεζε θαη ρεηξηζκόο κεραλώλ Γελ ππάξρνπλ επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ SALOFALK granu stix 1000 mg θνθθία Σν θάξκαθν πεξηέρεη ην γιπθαληηθό παξάγνληα αζπαξηάκε (aspartame). Ζ αζπαξηάκε είλαη πεγή θαηλπιαιαλίλεο θαη κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο εάλ πάζρεηε από θαηλπινθεηνλνπξία. Έλαο θαθειιίζθνο Salofalk granu stix 1000mg θνθθία πεξηέρεη αζπαξηάκε πνπ ηζνδπλακεί κε 1,12 mg θαηλπιαιαλίλεο. 3. ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ SALOFALK granu stix 1000mg KOKKIA Πάληνηε λα παίξλεηε ην Salofalk granu stix απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Δάλ 2

3 έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. Σξόπνο ρνξήγεζεο Σα Salofalk granu stix θνθθία πξννξίδνληαη κόλν γηα από ηνπ ζηόκαηνο ρξήζε. Σα Salofalk granu stix θνθθία δελ πξέπεη λα καζώληαη. Σα Salofalk granu stix θνθθία πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη απ επζείαο πάλσ ζηε γιώζζα θαη θαηόπηλ λα θαηαπίλνληαη, κε άθζνλν πγξό ρσξίο λα καζεζνύλ. Δνζνινγία Ηιηθία Εθάπαμ δόζε πλνιηθή εκεξήζηα δόζε Ελήιηθεο θαη ειηθησκέλνη Θεξαπεία νμέσλ επεηζνδίσλ Πξόιεςε πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ (γηα αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν ππνηξνπήο) Μέρξη 3 θαθειιίζθνη Salofalk granu stix 1000 mg θνθθία 3 θαθειιίζθνη Salofalk granu stix 1000 mg θνθθία 1 x 3θαθειιίζθνη ή 3 x 1 θαθειιίζθνη 1 x 3θαθειιίζθνη Παηδηά ειηθίαο 6 εηώλ θαη άλσ Θεξαπεία νμέσλ επεηζνδίσλ Πξόιεςε πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ mg κεζαιαδίλεο / kg ζσκαηηθνύ βάξνπο /εκέξα άπαμ εκεξεζίσο ή ζε δηεξεκέλεο δόζεηο mg κεζαιαδίλεο / kg ζσκαηηθνύ βάξνπο /εκέξα ζε δηεξεκέλεο δόζεηο Ελήιηθεο θαη ειηθησκέλνη Δθηόο εάλ ζαο έρεη ζπζηήζεη δηαθνξεηηθά ν γηαηξόο ζαο, ε ζπλήζεο δνζνινγία γηα ηε ζεξαπεία ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ ηεο ειθώδνπο θνιίηηδαο είλαη: Αλάινγα κε ηηο θιηληθέο απαηηήζεηο θάζε πεξίπησζεο 3 θαθειιίζθνη Salofalk granu stix 1000mg θνθθία (ηζνδπλακνύλ κε 3 g κεζαιαδίλεο ηελ εκέξα), άπαμ εκεξεζίσο θαηά πξνηίκεζε ην πξσί ή 1 θαθειιίζθνο Salofalk granu stix 1000mg θνθθία ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο (ην πξσί, ην κεζεκέξη, ην βξάδπ) Γηα πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο ηεο ειθώδνπο θνιίηηδαο Ζ ζπλήζεο δόζε γηα ηελ πξόιεςε πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ ειθώδνπο θνιίηηδαο είλαη: 1 θαθειιίζθνο Salofalk granu stix 500mg θνθθία ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο (ηζνδπλακνύλ κε 1,5 g κεζαιαδίλεο ηελ εκέξα). Δάλ ζύκθσλα κε ηε γλώκε ηνπ ηαηξνύ ζαο βξίζθεζηε ζε απμεκέλν θίλδπλν ππνηξνπήο, ε δνζνινγία γηα ηελ πξόιεςε πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ ειθώδνπο θνιίηηδαο είλαη: 3 θαθειιίζθνη Salofalk granu stix 1000mg θνθθία άπαμ εκεξεζίσο θαηά πξνηίκεζε ην πξσί ( 3

4 ηζνδπλακνύλ κε 3 g κεζαιαδίλεο ηελ εκέξα) Παηδηά Τπάξρεη κόλν πεξηνξηζκέλε ηεθκεξίσζε γηα δξάζε ζηα παηδηά (ειηθίαο 6-18 εηώλ). Παηδηά ειηθίαο 6 εηώλ θαη άλσ Παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεύεζζε ην γηαηξό ζαο γηα ηελ αθξηβή δνζνινγία ησλ θνθθίσλ Salofalk granu stix θνθθία γηα ην παηδί ζαο. ε νμέα επεηζόδηα: λα θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, αξρίδνληαο κε mg κεζαιαδίλεο αλά kg βάξνπο ζώκαηνο αλά εκέξα ηα νπνία πξέπεη λα ρνξεγνύληαη άπαμ εκεξεζίσο θαηά πξνηίκεζε ην πξσί ή ζε δηεξεκέλεο δόζεηο. Ζ κέγηζηε δόζε είλαη 75 mg κεζαιαδίλε αλά kg βάξνπο ζώκαηνο αλά εκέξα. Ζ νιηθή δόζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε γηα ηνπο ελήιηθεο δόζε. Γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο: λα θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, αξρίδνληαο κε mg κεζαιαδίλεο αλά kg βάξνπο ζώκαηνο εκεξεζίσο ηα νπνία πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ζε δηεξεκέλεο δόζεηο. Ζ νιηθή δόζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε ζπληζηώκελε γηα ηνπο ελήιηθεο δόζε. Γεληθά ζπληζηάηαη όηη κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην κηζό ηεο δόζεο ησλ ελειίθσλ ζε παηδηά κε βάξνο ζώκαηνο έσο 40 kg θαη ε θαλνληθή δόζε ησλ ελειίθσλ ζε εθείλα κε βάξνο πεξηζζόηεξν ησλ 40 kg. Δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο Σν πόζν ρξνληθό δηάζηεκα ζα πάξεηε ηελ αγσγή εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζή ζαο. Ο γηαηξόο ζαο ζα απνθαζίζεη γηα ην πόζν ζα ζπλερηζηεί ε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Θα πξέπεη λα αθνινπζείηε ηελ αγσγή κε ην Salofalk granu stix θνθθία αλειιηπώο θαη κε ζπλέπεηα ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νμέσλ θιεγκνλσδώλ επεηζνδίσλ όζν θαη θαηά ηε καθξόρξνλε ζεξαπεία, γηαηί απηόο είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα επηηεπρζνύλ ηα επηζπκεηά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. Δάλ λνκίδεηε όηη ε δξάζε ηνπ Salofalk granu stix θνθθία είλαη πνιύ ηζρπξή ή πνιύ αζζελήο, πείηε ην ζην γηαηξό ζαο. Εάλ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε Salofalk granu stix θνθθία από ηελ θαλνληθή Δλεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο εάλ έρεηε ακθηβνιία, απηόο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε. Δάλ πεξηζηαζηαθά πάξεηε πνιύ κεγαιύηεξε δόζε πάξηε ηελ επόκελε δόζε όηαλ πξέπεη. Με ρξεζηκνπνηήζεηε κηθξόηεξε δόζε. Εάλ μεράζεηε λα πάξεηε ην Salofalk granu stix θνθθία Μελ πάξεηε κεγαιύηεξε δόζε γηα λα αλαπιεξώζεηε ηε δόζε πνπ μεράζαηε αιιά ζπλερίζηε ηε ζεξαπεία ζηελ δνζνινγία πνπ ζαο έρεη ζπζηαζεί. Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Salofalk granu stix θνθθία Να ξσηάηε ην γηαηξό ζαο πξηλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην πξντόλ. Αλ έρεηε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Salofalk granu stix κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Όια ηα θάξκαθα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο αλ θαη νη ζνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο είλαη πνιύ ζπάληεο. Αλ ζαο παξνπζηαζζνύλ ηα αθόινπζα ζπκπηώκαηα κεηά ηε 4

5 ιήςε απηνύ ηνπ θαξκάθνπ, πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείηε άκεζα ην γηαηξό ζαο. - Αιιεξγηθό δεξκαηηθό εμάλζεκα - Ππξεηόο - Αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο. Δάλ έρεηε ηηο αθόινπζεο ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο, ζηακαηείζηε ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ θαη ζπκβνπιεπζείηε άκεζα ην γηαηξό ζαο: Δάλ παξαηεξείηε κία ζνβαξή κείσζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ζαο κε ππξεηό, θαη/ή πνλόιαηκν θαη μεξνζηνκία παξαθαιείζζε λα ην αλαθέξεηε άκεζα ζην γηαηξό ζαο. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη από κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ζην αίκα ζαο (αθνθθηνθπηηαξαηκία). Απηό απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο λα απνθηήζεηε ζνβαξή ινίκσμε. Θα πξέπεη λα γίλεη αηκαηνινγηθόο έιεγρνο γηα λα ειεγρζεί πηζαλή κείσζε ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ελεκεξώλεηε ην γηαηξό ζαο γηα ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε. Έρνπλ αλαθεξζεί νη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (νη νπνίεο επεξεάδνπλ ιηγόηεξν από 1 ζηνπο αζζελείο): - Κνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηα, κεηεσξηζκόο, λαπηία θαη έκεηνο - Πνλνθέθαινο, δάιε. Πνιύ ζπάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (νη νπνίεο επεξεάδνπλ ιηγόηεξν από 1 ζηνπο αζζελείο): - Μεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ, κεξηθέο θνξέο κε πξεζκέλα άθξα ή πόλνπο ζηα πιεπξά εμ αηηίαο ησλ λεθξηθώλ δηαηαξαρώλ - Θσξαθηθό άιγνο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή πξεζκέλα άθξα εμ αηηίαο θαξδηνινγηθώλ δηαηαξαρώλ - νβαξό θνηιηαθό άιγνο εμ αηηίαο νμείαο θιεγκνλήο ηνπ παγθξέαηνο - νβαξή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή εμ αηηίαο αιιεξγηθήο θιεγκνλήο ησλ πλεπκόλσλ - νβαξή δηάξξνηα θαη θνηιηαθό άιγνο εμ αηηίαο αιιεξγηθήο θιεγκνλήο ηνπ εληέξνπ - Γεξκαηηθό εμάλζεκα ή θιεγκνλή - Μπτθό άιγνο θαη άιγνο ζηηο αξζξώζεηο - Ππξεηόο, πνλόιαηκνο, ή θαθνπρία εμ αηηίαο κεηαβνιώλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ αίκαηνο - Ίθηεξνο ή θνηιηαθό άιγνο εμ αηηίαο δηαηαξαρώλ ηνπ ήπαηνο θαη ηεο ξνήο ηεο ρνιήο - Σξηρόπησζε θαη αλάπηπμε θαιάθξαο - Μνύδηαζκα θαη κπξκήγθηαζκα ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα (πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα) - Αληηζηξεπηή κείσζε παξαγσγήο ζπέξκαηνο Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. 5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ SALOFALK granu stix 1000mg ΚΟΚΚΘΑ Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Salofalk granu stix θνθθία κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζην θαθειιίζθν. H εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαγξάθεηαη. Γελ απαηηνύληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηε θύιαμε ηνπ πξντόληνο απηνύ. Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηείζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο πσο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ 5

6 Ση πεξηέρεη ην SALOFALK granu stix 1000mg θνθθία Ζ δξαζηηθή νπζία ηνπ Salofalk granu stix 1000 mg θνθθία είλαη ε κεζαιαδίλε θαη έλαο θαθειιίζθνο Salofalk granu stix 1000 mg θνθθία πεξηέρεη 1000 mg κεζαιαδίλε. Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη aspartame (Δ 951); carmellose sodium; cellulose, microcrystalline; citric acid, anhydrous; silica, colloidal anhydrous; hypromellose; magnesium stearate; methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:1) (Eudragit L 100); methylcellulose; polyacrylate dispersion 40 per cent (Eudragit NE 40 D containing 2 per cent nonoxynol 100); povidone K 25; simeticone; sorbic acid; talc; titanium dioxide (E 171); triethyl citrate; vanilla custard flavouring (containing propylene glycol). Εκθάληζε ηνπ Salofalk granu stix 1000mg θνθθία θαη πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο Σα Salofalk granu stix 1000mg θνθθία είλαη ξαβδόκνξθα ή ζηξνγγπιά, γθξηδόιεπθα θνθθία. πζθεπαζίεο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ακνηβαία δηαδηθαζία: Σα Salofalk granu stix 1000mg θνθθία δηαηίζεληαη ζε θνπηηά ησλ 20, 50, 60, 100 θαη 150 θαθειιίζθσλ. πζθεπαζίεο πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά: Κνπηηά ησλ 50 θαθειιίζθσλ. Κάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο θαη παξαγσγόο Δικαιούτος ζήμαηος & Παραγωγός (Υπεύθσνος για ηην αποδέζμεσζη) Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr Freiburg Γεξκαλία Σει.: +49 (0)761/ Fax: +49 (0)761/ Υπεύθσνος Κσκλοθορίας Galenica A.E. Διεπζεξίαο 4, Κεθηζηά Σει Απηό ην θάξκαθν είλαη εγθεθξηκέλν ζηα Κξάηε Μέιε ηεο ΕΕA κε ηα θάησζη νλόκαηα: Γαλία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Μεγάιε Βξεηαλία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, ινβελία, νπεδία θαη Ηζπαλία: Salofalk Βέιγην, Λνπμεκβνύξγν: Colitofalk Απζηξία: Mesagran. Σν παξόλ θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο εγθξίζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ζηηο Σξόπνο δηάζεζεο Με ηαηξηθή ζπληαγή. 6

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα