Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949."

Transcript

1 Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη ηξεηο εγεηηθέο δπλάκεηο θαηά ηνπ λαδηζκνύ, Βξεηαλία, ΖΠΑ θαη νβηεηηθή Έλσζε, μεθίλεζαλ από ην Ννέκβξην ηνπ 1943 ζηε Γηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο λα κνηξάδνπλ ηε κεηαπνιεκηθή πίηα, επηδηώθνληαο ηελ παγθόζκηα εηξήλε θαη θπζηθά ηελ εμαζθάιηζε ησλ εζληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ. Δπξόθεηην γηα ηελ απαξρή ελόο ζθιεξνύ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ δύν θύξησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο ηνπ δπηηθνύ θαη ηνπ αλαηνιηθνύ ζπλαζπηζκνύ, κε επηθεθαιήο ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ αληίζηνηρα ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή ηνπ «Φπρξνύ Πνιέκνπ» γηα ηηο επόκελεο ηέζζεξηο θαη πιένλ δεθαεηίεο. Ο ίδηνο ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο είρε αλαδείμεη ηηο δύν ππεξδπλάκεηο ζην λέν ζθεληθό. Οη ΖΠΑ από ηελ κηα πιεπξά έβγαηλαλ νπζηαζηηθά αιώβεηεο από ηνλ πόιεκν ν νπνίνο δελ άγγημε ηε βηνκεραλία θαη ηνπο ππόινηπνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο ζηα επεηξσηηθά ηεο εδάθε δηαζέηνληαο ηελ ηζρπξόηεξε νηθνλνκία ζηνλ θόζκν, ε νπνία αληηπξνζώπεπε ην 50 % ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, κέρξη ην 1949 θαηείρε κνλνπσιηαθά ηελ αηνκηθή βόκβα. Από ηελ άιιε, ε νβηεηηθή Έλσζε, αλ θαη θαηεζηξακκέλε, κε κεγάιεο απώιεηεο από ηνλ πόιεκν, εμαθνινπζνύζε λα δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ζηξαηό θαη ηα πεξηζζόηεξα πνιεκηθά αεξνζθάθε ζηνλ θόζκν. Ο δηπνιηζκόο κε απαξρή ηε δηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο επηθπξώζεθε κε ηε δηάζθεςε ηεο Γηάιηαο, ε νπνία έιαβε ρώξα από ηηο 4 έσο ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1945 θαη ζήκαλε ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην νπνίν ήιζε ηππηθά ιίγν αξγόηεξα. 1 ε απηή ηε ζπλάληεζε θαζνξίζηεθε ε κειινληηθή κνξθή ηνπ επξσπατθνύ ράξηε, αλ θαη νη ζπλεδξηάζεηο δελ αθνινπζνύζαλ ζπγθεθξηκέλε εκεξήζηα δηάηαμε θαη δελ είρε γίλεη ζπγθεθξηκέλε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ζύκκαρνο ηππηθά αθόκα ηεο Γύζεο, βξηζθόηαλ ζε ζέζε ηζρύνο έρνληαο, ζε εθείλν ην ρξνληθό ζεκείν, θαηαιάβεη κεγάιν ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Δμάιινπ, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηε Γηάζθεςε ηεο Γηάιηαο, Σζόξηζηι θαη ηάιηλ είραλ ζπλαληεζεί ζηελ ηέηαξηε Γηάζθεςε ηεο Μόζραο, ε νπνία έιαβε ρώξα από ηηο 9 έσο ηηο 19 Οθησβξίνπ 1944, όπνπ ηειηθά ζπκθσλήζεθε ε νβηεηηθή Έλσζε λα έρεη 90% επηξξνή ζηε Ρνπκαλία, 80% ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Οπγγαξία, ε Βξεηαλία λα έρεη 90% επηξξνή ζηελ Διιάδα, ελώ ζηε Γηνπγθνζιαβία λα έρνπλ από 50% επηξξνή θαη νη δύν. 2 1 Ζ Γεξκαλία ζπλζεθνιόγεζε άλεπ όξσλ ζηηο 8 Μαΐνπ 1945, ελώ ηππηθά ην ηέινο ηνπ Γεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ επήιζε κε ηελ παξάδνζε ηεο Ηαπσλίαο ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1945, κε ηελ επίζεκε ηειεηή λα ιακβάλεη ρώξα επί ηνπ πνιεκηθνύ πινίνπ «Μηδνύξη» ζηα αλνηρηά ηνπ θόιπνπ ην Σόθην. 2 ηηο 9 Οθησβξίνπ ν Σζόξηζηι πξόηεηλε ζηελ πεξίθεκε πκθσλία ησλ Πνζνζηώλ ε νβηεηηθή Έλσζε λα έρεη 90% επηξξνή ζηελ Ρνπκαλία θαη 75% ζηε Βνπιγαξία, ελώ ε Βξεηαλία λα έρεη 90% επηξξνή ζηελ

2 2 ηε Γηάιηα επηβεβαηώζεθε ε πκθσλία ηεο Μόζραο. Οη εγέηεο ησλ ηξηώλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ζπκθώλεζαλ λα ππαρζνύλ ζηε ζνβηεηηθή ζθαίξα επηξξνήο ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία, ε Οπγγαξία, κέξνο ηεο Γεξκαλίαο θαη ε Πνισλία. Γηα ηελ Πνισλία, νη Γπηηθνί εμέθξαζαλ αληηξξήζεηο νη νπνίεο αλάγθαζαλ ηνλ ηάιηλ λα δεζκεπηεί γηα ηε ζπκκεηνρή κε θνκκνπληζηώλ πνιηηηθώλ ζηελ ειεγρόκελε από ηνπο νβηεηηθνύο πνισληθή θπβέξλεζε, δέζκεπζε πνπ δελ ηεξήζεθε κε ηελ έλαξμε ηεο έληαζεο κεηαμύ ησλ ππεξδπλάκεσλ. Ζ νβηεηηθή Έλσζε δηαηήξεζε αθόκε ηελ θαηνρή ησλ Βαιηηθώλ ρσξώλ, ελώ πξνζάξηεζε θάπνηα εδάθε από ηε Σζερνζινβαθία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε Ρνπκαλία. ρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Γεξκαλίαο ζπκθσλήζεθαλ νη όξνη ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη επηβεβαηώζεθε ε από ηε δηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο απόθαζε γηα ρσξηζκό ηεο γεξκαληθήο επηθξάηεηαο ζε ηέζζεξηο δώλεο δηνίθεζεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο Γαιιίαο εθηόο ησλ ΖΠΑ, ηεο ΔΓ θαη ηεο Βξεηαλίαο. Η διάζκευη ηοσ Πόηζνηαμ και η διαίρεζη ηης Γερμανίας Σν 1945, ε δηαηξεκέλε Δπξώπε ήηαλ πηα γεγνλόο θαη ζηε λέα θαηάζηαζε ζεκαληηθό ξόιν έπαηδαλ νη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο, ε νπνία έρεη ράζεη θαη κεγάια ηκήκαηα ησλ αλαηνιηθώλ εδαθώλ ηεο, ηα νπνία απνδίδνληαη θπξίσο ζηελ Πνισλία, ελώ ην βόξεην ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο Πξσζίαο ελζσκαηώλεηαη ζηελ ΔΓ. Βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ππεξδπλάκεσλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ςπρξνπνιεκηθή έληαζε, ήηαλ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε κειινληηθή πνξεία ηνπ γεξκαληθνύ θξάηνπο. Οη Ακεξηθαλνί ήζειαλ κεηά ην 1945 λα δξνκνινγήζνπλ ηηο εμειίμεηο, ώζηε ζύληνκα λα πθίζηαηαη κηα Γεξκαλία αλνξζσκέλε, ηζρπξή, κε επεκεξνύζα νηθνλνκία θαη θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα, ώζηε λα αληηζηαζεί ζηνλ επηθείκελν θνκκνπληζηηθό επεθηαηηζκό. Αληίζεηα νη νβηεηηθνί δεηνύζαλ ηεξάζηηεο απνδεκηώζεηο θαη ηηκσξία ησλ εηηεκέλσλ Γεξκαλώλ εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθώλ πνπ είραλ ππνζηεί ζηνλ πόιεκν. Γεληθά ε πνιηηηθή ηνπο απέλαληη ζηε Γεξκαλία είρε δύν άμνλεο. Πξώηνλ, θύξηα κέξηκλά ηνπο ήηαλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην έπαθξν ηνπο πόξνπο ηεο Γεξκαλίαο, ώζηε λα μαλαρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο θαηεζηξακκέλε νηθνλνκία θαη λα επσθειεζνύλ ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό από ηηο ξπζκίζεηο πεξί επαλνξζώζεσλ πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο ζπκκάρνπο. Γεύηεξνλ, ζεσξνύζαλ όηη ε θαηαζηξνθή ηνπ γεξκαληθνύ θαπηηαιηζκνύ θαη ε «θνηλσληθνπνίεζε» ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ κνλόδξνκνο γηα λα μεξηδσζεί ν λαδηζκόο. Ο ίδηνο ν κεηέπεηηα εγέηεο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, Walter Ulbricht, 3 είρε ππνζηεξίμεη όηη ν λαδηζκόο είρε πξνθύςεη από ηηο επηζπκίεο ηνπ γεξκαληθνύ θαπηηαιηζκνύ. Διιάδα. Ο Σζόξηζηι επίζεο πξόηεηλε ζηελ Οπγγαξία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία λα έρνπλ 50% επηξξνή θαη νη δύν. Χζηόζν, νη ππνπξγνί εμσηεξηθώλ ησλ δύν ρσξώλ, Ήληελ θαη Μνιόησθ, δηαπξαγκαηεύηεθαλ ηα πνζνζηά ηεο ζπκθσλίαο ζηηο 10 θαη 11 Οθησβξίνπ. Καηάιεμε απηήο ηεο ζπδήηεζήο ήηαλ ε αύμεζε ησλ πνζνζηώλ επηξξνήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Οπγγαξία. 3 ηέιερνο ηεο νξγάλσζεο «πάξηαθνο» θαη από ηνπο ηδξπηέο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Γεξκαλίαο (Kommunistische Partei Deutschlands-KPD), κέινο ηεο Κεληξηθήο ηνπ Δπηηξνπήο από ην 1923 θαη αξγόηεξα επηθεθαιήο ηνπ νξγαλσηηθνύ ηνπ ηκήκαηνο. Μεηά ην 1933, έδεζε σο απηνεμόξηζηνο ζηε Μόζρα. Καηά ην Β' Παγθόζκην Πόιεκν ζπλέρηζε ηελ αληηθαζηζηηθή ηνπ δξάζε θαη αλαδείρζεθε ζε πξσηαγσληζηή ηνπ αληηζηαζηαθνύ αληηλαδηζηηθνύ θηλήκαηνο. Δπέζηξεςε ζηε Γεξκαλία κε ηνλ Κόθθηλν ηξαηό θαη κεηά ηε ζπληξηβή ηνπ Άμνλα, ίδξπζε ζηνλ αλαηνιηθό ηνκέα ηεο θαηερόκελεο Γεξκαλίαο ην Δληαίν νζηαιηζηηθό

3 3 Μεηαμύ 17 Ηνπιίνπ θαη 2 Απγνύζηνπ 1945, έιαβε ρώξα ζην παιάηη εζίιηελρνθ (Cecilienhof) ε Γηάζθεςε ηνπ Πόηζληακ, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο νη ηξεηο κεγαιύηεξεο ρώξεο ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ, νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία θαη ε νβηεηηθή Έλσζε κε εθπξνζώπνπο ηνπο Υάξπ Σξνύκαλ, Οπίλζηνλ Σζόξηζηι 4 θαη Ησζήθ ηάιηλ αληίζηνηρα. ηόρνο ηεο ζπλόδνπ ήηαλ λα απνθαζηζηεί ην κέιινλ ηεο εηηεκέλεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Ζ πκθσλία ηνπ Πόηζληακ απαηηνύζε νη ηέζζεξηο δπλάκεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηε Γεξκαλία σο κία νηθνλνκηθή ελόηεηα, αιιά από εθεί θαη πέξα θάζε ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε ζε θάζε δώλε θαηνρήο ήηαλ ειεύζεξε λα αθνινπζήζεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή, εθαξκόδνληαο ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο παξακέηξνπο: απνλαδηζηηθνπνίεζε, απνζηξαηησηηθνπνίεζε, απνθέληξσζε θαη εθδεκνθξαηηζκό. 5 ύληνκα έγηλε ζαθέο όηη νη δηαθνξέο ζηελ πηνζεηνύκελε πνιηηηθή κεηαμύ ησλ ηξηώλ δπηηθώλ δπλάκεσλ από ηε κία πιεπξά θαη ηεο ΔΓ από ηελ άιιε ζα ήηαλ ηεξάζηηεο, όπσο θαηλόηαλ θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηόζν ηνπ πκκαρηθνύ πκβνπιίνπ Διέγρνπ, πνπ είρε ηελ επζύλε γηα όιε ηε γεξκαληθή επηθξάηεηα, όζν θαη ηνπ πκκαρηθνύ Γηνηθεηεξίνπ, πνπ ήηαλ ππεύζπλν γηα όιν ην Βεξνιίλν, όπνπ νη νβηεηηθνί ρξέσλαλ ζηνπο Γπηηθνύο αλεθηηθόηεηα απέλαληη ζηνπο λαδί θαη ε Γύζε θαηεγνξνύζε ηε νβηεηηθή Έλσζε όηη θαηαιήζηεςε ζθόπηκα ηε Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πξόζθνξε ζηνλ θνκκνπληζηηθό πξνζειπηηζκό. ην εμήο ν Φπρξόο Πόιεκνο ζα εθδεισλόηαλ ζε όια ηα επίπεδα, 6 ελώ ην θαινθαίξη ηνπ 1948 ζα ζεκεησλόηαλ ε πξώηε κεγάιε θξίζε απηνύ ηνπ ηδηόηππνπ Πνιέκνπ κε ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δπηηθνύ Βεξνιίλνπ από ηε νβηεηηθή Έλσζε. Η κρίζη ηοσ Βερολίνοσ Σν Βεξνιίλν, ε πξώελ πξσηεύνπζα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, αλ θαη βξηζθόηαλ γεσγξαθηθά ζην ζνβηεηηθό ηνκέα δελ είρε πεξάζεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΔΓ, αιιά είρε κνηξαζηεί θαη απηό ζε ηέζζεξηο ηνκείο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαηξαπεί ε πόιε ζε «κήιν ηεο Έξηδνο» θαη θεληξηθό ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ζηε κάρε ησλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ από Αλαηνιή θαη Γύζε, πνπ ην έθαλαλ γλσζηό θαη σο «πξσηεύνπζα ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ». Κόκκα Γεξκαλίαο (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), ζην νπνίν ζπγρσλεύζεθαλ ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα Γεξκαλίαο (Ost-SPD) θαη ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Γεξκαλίαο. Σν SED ήηαλ ην θπβεξλώλ-θνκκνπληζηηθό-θόκκα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο κέρξη ην Μάξηην ηνπ Ο Σζόξηζηι έκεηλε ζηε δηάζθεςε κέρξη ηηο 28 Ηνπιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ Κιήκελη Άηιε (Clement Attlee), αθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο νη πληεξεηηθνί έραζαλ ηελ πιεηνςεθία ζην Βξεηαληθό Κνηλνβνύιην θαη αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνπο εξγαηηθνύο. 5 Πξόθεηηαη γηα ηα «4 D s»: Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung, Demokratisierung. 6 Οη δπηηθνί ηνλ Ηνύιην ηνπ 1947 ηδξύνπλ ηελ «Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή πλεξγαζία», ε νπνία από ην 1948 ζα δηαρεηξηδόηαλ ην ζρέδην Μάξζαι γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο Δπξώπεο, ην νπνίν απεπζπλόηαλ πξνο έθπιεμε ησλ νβηεηηθώλ θαη ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ ΔΓ θαη ηηο ειεγρόκελεο από απηή ρώξεο. Οη νβηεηηθνί απνξξίπηνπλ ην ρέδην Μάξζαι γηα ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη απαληνύλ κε ην «πκβνύιην Ακνηβαίαο Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο» (COMECON). Μέζα από απηό νη θεληξηθέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο Μόζραο δηνρεηεύνληαλ ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ ππόινηπνπ Αλαηνιηθνύ Μπινθ. Γύν ρξόληα αξγόηεξα ν θόβνο γηα έλα ελδερόκελν νβηεηηθό ρηύπεκα γίλεηαη ε αθνξκή λα ηδξύζνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία νη ΖΠΑ, ζηηο 4 Απξηιίνπ 1949, ην Βνξεηναηιαληηθό ύκθσλν Ακπληηθήο πλεξγαζίαο (ΝΑΣΟ), ζην νπνίν εληάρζεθαλ όιεο νη δπηηθέο ρώξεο. Ζ Γπηηθή Γεξκαλία έγηλε κέινο ην Απέλαληη ζην ΝΑΣΟ, ε ζνβηεηηθή πιεπξά ζα απαληήζεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κε ην ύκθσλν ηεο Βαξζνβίαο.

4 4 Λίγν πξηλ ηε γεξκαληθή ζπλζεθνιόγεζε, Ακεξηθαλνί θαη Βξεηαλνί επέηξεςαλ ζηνλ Κόθθηλν ηξαηό λα θαηαιάβεη κόλνο ηνπ ηελ ηζηνξηθή γεξκαληθή πξσηεύνπζα ην Μάην ηνπ 1945, ζεσξώληαο όηη κεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηώλ ζα είραλ αλεκπόδηζηε πξόζβαζε ζηελ πόιε θαη έρνληαο ήδε ζπκθσλήζεη ηελ θαηαλνκή ηνπ Βεξνιίλνπ ζε ηέζζεξηο ηνκείο ειέγρνπ από ηηο ηέζζεξηο δπλάκεηο. Με ηελ θαηάιεςε ηνπ Βεξνιίλνπ, όκσο, νη νβηεηηθνί θαζπζηέξεζαλ ηελ άθημε ησλ πκκάρσλ ηνπο ζηελ πόιε επί νθηώ εβδνκάδεο, δηάζηεκα πνπ εθκεηαιιεύζεθαλ γηα λα απνγπκλώζνπλ ηα γεξκαληθά εξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο κεηαθέξνληαο ηνλ εμνπιηζκό ηνπο ζηε ρώξα ηνπο, 7 αιιά θαη γηα λα απνθηήζνπλ απόιπην πνιηηηθό έιεγρν, ηνπνζεηώληαο ζε θαίξηεο δεκνηηθέο ζέζεηο αλζξώπνπο γλσζηνύο γηα ηηο θνκκνπληζηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, όπσο ήηαλ ν Walter Ulbricht. Χζηόζν, νη δεκνηηθέο εθινγέο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζε όιν ην Βεξνιίλν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1946, δελ είραλ ηα επηζπκεηά γηα ηε ζνβηεηηθή πιεπξά απνηειέζκαηα. Οη Γεξκαλνί θνκκνπληζηέο πξνζπάζεζαλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ νβηεηηθώλ λα ζπλελώζνπλ ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα (SPD) κε ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα (KPD) ζε έλα λέν Κόκκα νζηαιηζηηθήο Δλόηεηαο (SED), πξόηαζε πνπ απνξξίθζεθε από ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο ησλ δπηηθώλ δσλώλ, αθνύ θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ππνηαγή ηνπο ζηε Μόζρα. ην SED ζπγρσλεύζεθαλ ηειηθά ην KPD θαη ην Ost-SPD (ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα ηνπ Αλαηνιηθνύ Βεξνιίλνπ). ηηο πξώηεο ειεύζεξεο εθινγέο κεηά από 13 ρξόληα ην SPD πέηπρε πνζνζηό 48,7%, ελώ ην SED κόιηο 19,8%. Οη νβηεηηθνί αληέδξαζαλ κε πεξηθξόλεζε ζηε λέα δεκνηηθή αξρή, αξλνύκελνη λα εθαξκόζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ηηο ελέθξηλε ην πκκαρηθό Γηνηθεηήξην. Οη αληηζέζεηο κεηαμύ ησλ δπηηθώλ ζπκκάρσλ πνπ από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 1947 ελνπνίεζαλ ηηο δώλεο ηνπο 8 θαη ησλ νβηεηηθώλ ζηαδηαθά θιηκαθώλνληαλ, ηελ ώξα κάιηζηα πνπ νη πξώηνη ήζειαλ λα αλαδηνξγαλώζνπλ ηε Γεξκαλία ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ελώ νη δεύηεξνη ηνπο θαηεγνξνύζαλ γηα παξαβίαζε ησλ ζπκθσληώλ ηνπ Πόηζληακ. Αθνξκή γηα ην πξώην ζνβαξό ςπρξνπνιεκηθό επεηζόδην έδσζε ε απόθαζε ησλ ΖΠΑ, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο λα πξνρσξήζνπλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1948 ζηελ εηζαγσγή ζην εληαίν πιένλ δπηηθό ηκήκα ηεο πόιεο ελόο λένπ λνκίζκαηνο, ηνπ γεξκαληθνύ κάξθνπ, ην νπνίν ζα αληηθαζηζηνύζε ην παιαηό «κάξθν ηνπ Ράηρ» ζε αλαινγία ελόο λένπ πξνο δέθα παιαηά. Σν δηρνηνκεκέλν Βεξνιίλν βξέζεθε έηζη κεηαμύ δύν λνκηζκάησλ, αθνύ νη νβηεηηθνί πξνζπάζεζαλ λα επηβάινπλ δηθό ηνπο λόκηζκα ζε όιε ηελ πόιε θαη γξήγνξα ε κάρε ησλ λνκηζκάησλ κεηαηξάπεθε ζε κάρε γηα ην Βεξνιίλν δύν ζαλάζηκα ερζξηθώλ κεηαμύ ηνπο ηδενινγηώλ. Ο ηάιηλ απάληεζε ζηηο θηλήζεηο ησλ δπηηθώλ κε απνθιεηζκό ηνπ δπηηθνύ Βεξνιίλνπ. Έηζη, ε κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη γεληθά εκπνξεπκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δπηηθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο κε ηξέλν ή θνξηεγά νρήκαηα, ηα νπνία έπξεπε λα δηαλύζνπλ πνιιά ρηιηόκεηξα κέζα από ηε ζνβηεηηθή δώλε ηεο Γεξκαλίαο γηα λα θηάζνπλ ζηελ πξσηεύνπζα, δηαθόπεθε, όπσο επίζεο ζηακάηεζε θαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 7 Όηαλ έθηαζαλ ζην Βεξνιίλν νη εθπξόζσπνη ησλ άιισλ ηξηώλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ, δηαπίζησζαλ όηη είρε ήδε μεισζεί ην 70% ησλ βηνκεραληώλ ζηελ θαηερόκελε από ηνλ Κόθθηλν ηξαηό δώλε. 8 Αξρηθά ελνπνηήζεθαλ νη δύν δώλεο θαηνρήο ησλ Ακεξηθαλώλ θαη ησλ Βξεηαλώλ, δεκηνπξγώληαο ηε Bizone ή Bizon(es)ia. Γύν ρξόληα αξγόηεξα θαη έμη εβδνκάδεο πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ζηηο 8 Απξηιίνπ 1949, ελνπνηήζεθε κε ηηο δύν θαη ε γαιιηθή δώλε θαηνρήο, δεκηνπξγώληαο ηελ Trizone ή Trizon(es)ia.

5 5 θάξβνπλνπ από ην ζνβηεηηθό ηνκέα πξνο ην δπηηθό. Με ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Βεξνιίλνπ ε ζνβηεηηθή πιεπξά έπαηδε κε ηηο δσέο 2,1 εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, πνπ δηέκελαλ ηόηε ζην δπηηθό Βεξνιίλν θαη ηνπο έβαδε ζε λέεο πεξηπέηεηεο κόιηο ηξία ρξόληα κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ βνκβαξδηζκώλ. Ζ Μόζρα πίζηεπε όηη θξαηώληαο ππό νκεξία ην Βεξνιίλν ζα πίεδε ηνπο Γπηηθνύο λα αθπξώζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα κία αλνξζσκέλε εληαία Γεξκαλία, αιιά θπξίσο ζα ηνπο έπεηζε λα παξαηηεζνύλ από ην ίδην ην Βεξνιίλν, θαηαδεηθλύνληαο όηη ήηαλ πξαθηηθά αδύλαηνλ λα δηαηεξνύλ έλαλ απνκνλσκέλν ζύιαθα ζην θέληξν ηεο ππό ζνβηεηηθό έιεγρν Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Οη δπηηθνί ζύκκαρνη αληέδξαζαλ άκεζα ζην ζνβηεηηθό απνθιεηζκό ηνπ Βεξνιίλνπ παξά ηνλ αξρηθό αηθληδηαζκό ηνπο. Ο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Βξεηαλίαο δήισζε κε παξξεζία όηη ε ρώξα ηνπ δελ ζα εγθαηέιεηπε ην Βεξνιίλν, ελώ θαη ν Ακεξηθαλόο ζηξαηεγόο Lucius Clay εξκήλεπζε ηε ζνβηεηηθή θίλεζε σο κπιόθα θαη δήισζε δεκόζηα όηη νη ΖΠΑ δελ ζθόπεπαλ λα θύγνπλ από ην Βεξνιίλν. ηηο 26 Ηνπλίνπ, ν ίδηνο ν πξόεδξνο Σξνύκαλ δηέηαμε λα αξρίζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό νη αεξνπνξηθέο απνζηνιέο εθνδίσλ ζην Βεξνιίλν. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηειηθά ε όιε πξνζπάζεηα ηεο αεξνγέθπξαο ηνπ Βεξνιίλνπ ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη ηελ άλνημε ηνπ 1949 όηαλ νη κέζεο εκεξήζηεο παξαδόζεηο από αέξνο μεπεξλνύζαλ ηνπο θαη πνιιέο θνξέο ηνπο ηόλνπο κε πηήζεηο πνπ ζπρλά έθηαλαλ ζε ζπρλόηεηα ηε κία αλά ιεπηό ε επηρείξεζε ιεηηνπξγνύζε κε ηέηνηα απνηειεζκαηηθόηεηα, πνπ ήηαλ θαλεξό όηη ζα κπνξνύζε λα δηαηεξεζεί επ αόξηζην. Σαπηόρξνλα, νη Γπηηθνί πνπ είραλ εθαξκόζεη έλα δηθό ηνπο αληηαπνθιεηζκό ηεο ΔΓ ζηακαηώληαο ηηο απνζηνιέο θνξηίσλ πξώησλ πιώλ θαη βηνκεραληθώλ αγαζώλ από ηηο δηθέο ηνπο δώλεο πξνο ηελ αλαηνιηθή, πξνρσξνύζαλ θαη ηα ζρέδηά ηνπο γηα ην ζρεκαηηζκό λένπ δπηηθνγεξκαληθνύ θξάηνπο, ελώ ηνλ Απξίιην ηνπ 1949 ηδξύζεθε θαη ν Οξγαληζκόο ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ πκθώλνπ, εμειίμεηο πνπ έδεηρλαλ όηη ε Μόζρα είρε ράζεη ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ. Όηαλ ήηαλ πιένλ ζαθέο όηη ν απνθιεηζκόο ηνπ Βεξνιίλνπ δελ είρε θαλέλα λόεκα, έλα ιεπηό κεηά ηα κεζάλπρηα ηεο 12 εο Μαΐνπ 1949 ηα θώηα άλαςαλ πάιη ζε νιόθιεξε ηελ πόιε κεηά από 11 κήλεο θαη ηα ηξέλα άξρηζαλ λα θζάλνπλ ζην δπηηθό ηεο ηκήκα αλεκπόδηζηα. Μέζα ζε δηάζηεκα 318 εκεξώλ ε αεξνγέθπξα ηνπ Βεξνιίλνπ είρε κεηαθέξεη πάλσ από δύν εθαηνκκύξηα ηόλνπο θνξηίνπ ζε πεξηζζόηεξεο από 250 ρηιηάδεο πηήζεηο, κε ηα αεξνπιάλα λα θαιύπηνπλ ζπλνιηθά απόζηαζε πνπ ηζνδπλακνύζε κε πεξηζζόηεξεο από θνξέο ην γύξν ηεο γεο. Μεγαιύηεξε βέβαηα ηεο αεξνπνξηθήο επηηπρίαο ήηαλ ε πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Τπεξαζπίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ δπηηθνύ Βεξνιίλνπ, ε Γύζε έδεημε μεθάζαξα ηε βνύιεζή ηεο λα αλαθόςεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο ζηελ Δπξώπε. Η ίδρσζη ηφν δύο Γερμανιών και ο Ψστρός Πόλεμος Ζ δηαίξεζε ηεο Δπξώπεο, όπσο θαη ε ςπρξόηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ ππεξδπλάκεσλ, γίλεηαη αθόκε πην έληνλε κε ηελ επίζεκε δηρνηόκεζε ηεο Γεξκαλίαο. ηηο 23 Μαΐνπ 1949 ηδξύεηαη ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, κε πξσηεύνπζα ηε Βόλλε (Γπηηθή Γεξκαλία) θαη έμη κήλεο αξγόηεξα, ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηδξύεηαη

6 6 ζηε νβηεηηθή Εώλε Καηνρήο ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, κε πξσηεύνπζα ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν (Αλαηνιηθή Γεξκαλία). θξαγίδνληαο θαη πνιηηηθά ηε δηαίξεζε ηεο ρώξαο, νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία ηδξύνπλ ζηηο θαηερόκελεο δώλεο ηνπο έλα λέν δεκνθξαηηθό θξάηνο, ελώ ε ζηαιηληθή νβηεηηθή Έλσζε ηδξύεη ζνζηαιηζηηθό θξάηνο. Σν Βεξνιίλν παξακέλεη ηππηθά αλεμάξηεην από ηα δύν γεξκαληθά θξάηε θαη ρσξηζκέλν ζε δπηηθό θαη αλαηνιηθό ηκήκα. Δπξόθεηην γηα έλα ζηξαηησηηθό-δηπισκαηηθό «λεζί» ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζην κέζν κίαο ηεξάζηηαο ζνβηεηνθξαηνύκελεο πεξηνρήο. ηελ πξάμε, ην Γπηηθό Βεξνιίλν πξνζέγγηδε ελ πνιινίο ην θαζεζηώο ησλ άιισλ νκόζπνλδσλ θξαηηδίσλ ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη είρε εθπξνζώπνπο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζην Οκνζπνλδηαθό Κνηλνβνύιην (Bundestag) ηεο Βόλλεο. Αληίζηνηρα, ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν θεξύρζεθε πξσηεύνπζα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, θαηά παξάβαζε ησλ ζπλζεθώλ. Καζώο νμπλόηαλ ν Φπρξόο Πόιεκνο κε ζπλερή δηπισκαηηθή πίεζε θαη εθαηέξσζελ απεηιέο, εληάζεθε ε ζηεγαλνπνίεζε ησλ ζπλόξσλ, θπξίσο από ηελ αλαηνιηθή πιεπξά. Ζ κεζνξηαθή γξακκή γηα ηηο επόκελεο δεθαεηίεο δελ ζα ρώξηδε κόλν ηα δύν ηκήκαηα ηεο Γεξκαλίαο. Υώξηδε ηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα από ην πκβνύιην γηα ηελ Ακνηβαία Οηθνλνκηθή Βνήζεηα θαη ην NATO από ην ύκθσλν ηεο Βαξζνβίαο. Ήηαλ ην ζύλνξν αλάκεζα ζε δύν ερζξηθνύο θόζκνπο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηθντδενινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα, πνπ βξίζθνληαλ αληηκέησπνη ζηνλ Φπρξό Πόιεκν. Ήδε από ηε ζύζηαζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο άξρηζαλ λα δηαθεύγνπλ Αλαηνιηθνγεξκαλνί πνιίηεο πξνο ηε Γπηηθή Γεξκαλία κε απμαλόκελνπο ξπζκνύο. Από ηε δεθαεηία ηνπ 50 ηα ελδνγεξκαληθά ζύλνξα ζα θπιάζζνληαη θαη ζα πξνζηαηεύνληαη κε ζπξκαηνπιέγκαηα, ελώ ηα ζύλνξα αλάκεζα ζηνλ αλαηνιηθό θαη ην δπηηθό ηνκέα ηνπ Βεξνιίλνπ ήηαλ ηα κόλα πνπ παξέκελαλ αλνηρηά, ζαλ νπή δηαθπγήο, θαζώο δηέζρηδαλ ηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πόιεο θαη δελ κπνξνύζαλ λα ειεγρζνύλ. Από ην 1949 θαη κέρξη ηελ αλέγεξζε ηνπ Σείρνπο, πάλσ από δπόκηζη εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εγθαηέιεηςαλ ηε ΛΓΓ θαη ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν, όηαλ πιένλ είρε θαηαζηεί ζαθήο θαη ε δηαθνξά ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ δύν θόζκσλ. Σν Γπηηθό Βεξνιίλν ήηαλ ε πύιε πξνο ηε Γύζε θαη γηα πνιινύο Πνισλνύο θαη Σζέρνπο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο πξόζθπγεο ήηαλ λένη, εηδηθεπκέλνη θαη κνξθσκέλνη. Ζ δηαθπγή ηνπο ήηαλ πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηειηθά γηα ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Με ην ρηίζηκν ηνπ ηείρνπο νη θξαηνύληεο ζηνλ Αλαηνιηθό πλαζπηζκό έιπηδαλ λα ζηεγαλνπνηήζνπλ ηα ζύλνξα ησλ δύν ηνκέσλ ηεο πόιεο θαη λα ζέζνπλ νξηζηηθά ηέξκα ζην θαηλόκελν ηεο απόξξηςεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ θξάηνπο. Σσμπεράζμαηα Ζ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο από ηηο δύν ππεξδπλάκεηο απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ήδε πξηλ ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ ηδενινγηθή θόξηηζε, ε πόισζε θαη ε αθακςία ραξαθηεξίδνπλ ηελ επόκελε κέξα ησλ Γηαζθέςεσλ ηεο πεξηόδνπ θαη νδεγνύλ ζηνλ έληνλν δηραζκό ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θόζκνπ. Σα ζηξαηεγηθά πνιηηηθν-νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο θάζε πιεπξάο πεξηβεβιεκέλα κε ην καλδύα ηεο ηδενινγίαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηηο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Γεξκαλίαο.

7 7 Γηα ηηο ΖΠΑ είλαη κεηά ην 1945 μεθάζαξν, όηη ε Γεξκαλία πξέπεη λα αληηζηαζεί ζηνλ θνκκνπληζηηθό επεθηαηηζκό θαη γηα λα ην θαηαθέξεη απηό πξέπεη λα είλαη ηζρπξή πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. Δμάιινπ, ε αλόξζσζή ηεο, όπσο θαη όιεο ηεο Δπξώπεο ζα ήηαλ πξνο όθεινο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, πνπ είρε αλάγθε από ηζρπξνύο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ζηε κεηαπνιεκηθή ζθελή. Όζνλ αθνξά κάιηζηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο από ηνπο ληθεηέο ππήξρε ήδε έλα ηζηνξηθό πξνεγνύκελν πξνο απνθπγή. Αληίζεηα, γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε, ε νπνία είρε πιεγεί άκεζα από ηνλ πόιεκν, λόεκα είρε αθελόο λα εηζπξάμεη ηηο κέγηζηεο δπλαηέο απνδεκηώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη ηηο πιεγέο ηεο θαηεζηξακκέλεο νηθνλνκίαο ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο κάιηζηα ην πξόζρεκα ηεο απνλαδηζηηθνπνίεζεο (ηαύηηζε γεξκαληθνύ θαπηηαιηζκνύ κε ην λαδηζκό) θαη αθεηέξνπ λα εκπνδίζεη κε θάζε ηξόπν ηελ επαλαζύζηαζε κίαο αλεμάξηεηεο εληαίαο Γεξκαλίαο, ε νπνία δελ επξόθεηην λα ππνηαρζεί ηδενινγηθά ζηε Μόζρα, ελώ ήηαλ ζρεδόλ βέβαην όηη ζα ζπκκαρνύζε κε ηνπο Γπηηθνύο. ην πιαίζην απηό ζα πξνζπαζήζεη ρσξίο επηηπρία ηελ πεξίνδν λα ειέγμεη θαη απνθιεηζηηθόηεηα ηελ ηζηνξηθή γεξκαληθή πξσηεύνπζα, αθνινπζώληαο πξνθαλώο ηελ άπνςε ηνπ Λέληλ, όηη όπνηνο ειέγρεη ην Βεξνιίλν ειέγρεη ηε Γεξκαλία θαη όπνηνο ειέγρεη ηε Γεξκαλία ειέγρεη ηελ Δπξώπε. Ζ δηαθνξά ζηελ πηνζεηνύκελε πνιηηηθή ησλ δύν πιεπξώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ καδί έζεζαλ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Πόηζληακ θαη θπξίσο ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ πώο ζα επηηεπρζεί ν εθδεκνθξαηηζκόο θαη ε απνλαδηζηηθνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ επηζπκία θάζε πιεπξάο γηα εη δπλαηόλ απνθιεηζηηθό έιεγρν ηνπ λένπ γεξκαληθνύ θξάηνπο, αιιά θαη ζηα δηαθνξεηηθά ζεκεία εθθίλεζεο ησλ δύν πιεπξώλ. Δπξόθεηην γηα δύν δηαθνξεηηθνύο ηδενινγηθνύο θόζκνπο, δύν αληίζεηεο θνζκνζεσξίεο θαη δύν δηαθνξεηηθά πνιηηηθννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, ειεύζεξε αγνξά θαη πνιπθνκκαηηθό δεκνθξαηηθό ζύζηεκα κε έκθαζε ζηελ ειεπζεξία από ηε κία, θξαηηθή ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ παξαγσγήο, θξαηηθά δηεπζπλόκελε νηθνλνκία θαη κνλνθνκκαηηθό θξάηνο κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε από ηελ άιιε). Οη δηαθνξέο θάλεθαλ μεθάζαξα κε ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλνύ ερζξνύ, όηαλ πιένλ ε ζπλεξγαζία δελ ήηαλ αλαγθαία θαη ε θάζε πιεπξά έπξεπε λα θξνληίζεη ηα ίδηα ζπκθέξνληα.

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα