Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949."

Transcript

1 Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη ηξεηο εγεηηθέο δπλάκεηο θαηά ηνπ λαδηζκνύ, Βξεηαλία, ΖΠΑ θαη νβηεηηθή Έλσζε, μεθίλεζαλ από ην Ννέκβξην ηνπ 1943 ζηε Γηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο λα κνηξάδνπλ ηε κεηαπνιεκηθή πίηα, επηδηώθνληαο ηελ παγθόζκηα εηξήλε θαη θπζηθά ηελ εμαζθάιηζε ησλ εζληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ. Δπξόθεηην γηα ηελ απαξρή ελόο ζθιεξνύ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ δύν θύξησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο ηνπ δπηηθνύ θαη ηνπ αλαηνιηθνύ ζπλαζπηζκνύ, κε επηθεθαιήο ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΓ αληίζηνηρα ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή ηνπ «Φπρξνύ Πνιέκνπ» γηα ηηο επόκελεο ηέζζεξηο θαη πιένλ δεθαεηίεο. Ο ίδηνο ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο είρε αλαδείμεη ηηο δύν ππεξδπλάκεηο ζην λέν ζθεληθό. Οη ΖΠΑ από ηελ κηα πιεπξά έβγαηλαλ νπζηαζηηθά αιώβεηεο από ηνλ πόιεκν ν νπνίνο δελ άγγημε ηε βηνκεραλία θαη ηνπο ππόινηπνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο ζηα επεηξσηηθά ηεο εδάθε δηαζέηνληαο ηελ ηζρπξόηεξε νηθνλνκία ζηνλ θόζκν, ε νπνία αληηπξνζώπεπε ην 50 % ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, κέρξη ην 1949 θαηείρε κνλνπσιηαθά ηελ αηνκηθή βόκβα. Από ηελ άιιε, ε νβηεηηθή Έλσζε, αλ θαη θαηεζηξακκέλε, κε κεγάιεο απώιεηεο από ηνλ πόιεκν, εμαθνινπζνύζε λα δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ζηξαηό θαη ηα πεξηζζόηεξα πνιεκηθά αεξνζθάθε ζηνλ θόζκν. Ο δηπνιηζκόο κε απαξρή ηε δηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο επηθπξώζεθε κε ηε δηάζθεςε ηεο Γηάιηαο, ε νπνία έιαβε ρώξα από ηηο 4 έσο ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1945 θαη ζήκαλε ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην νπνίν ήιζε ηππηθά ιίγν αξγόηεξα. 1 ε απηή ηε ζπλάληεζε θαζνξίζηεθε ε κειινληηθή κνξθή ηνπ επξσπατθνύ ράξηε, αλ θαη νη ζπλεδξηάζεηο δελ αθνινπζνύζαλ ζπγθεθξηκέλε εκεξήζηα δηάηαμε θαη δελ είρε γίλεη ζπγθεθξηκέλε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Ζ νβηεηηθή Έλσζε, ζύκκαρνο ηππηθά αθόκα ηεο Γύζεο, βξηζθόηαλ ζε ζέζε ηζρύνο έρνληαο, ζε εθείλν ην ρξνληθό ζεκείν, θαηαιάβεη κεγάιν ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Δμάιινπ, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηε Γηάζθεςε ηεο Γηάιηαο, Σζόξηζηι θαη ηάιηλ είραλ ζπλαληεζεί ζηελ ηέηαξηε Γηάζθεςε ηεο Μόζραο, ε νπνία έιαβε ρώξα από ηηο 9 έσο ηηο 19 Οθησβξίνπ 1944, όπνπ ηειηθά ζπκθσλήζεθε ε νβηεηηθή Έλσζε λα έρεη 90% επηξξνή ζηε Ρνπκαλία, 80% ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Οπγγαξία, ε Βξεηαλία λα έρεη 90% επηξξνή ζηελ Διιάδα, ελώ ζηε Γηνπγθνζιαβία λα έρνπλ από 50% επηξξνή θαη νη δύν. 2 1 Ζ Γεξκαλία ζπλζεθνιόγεζε άλεπ όξσλ ζηηο 8 Μαΐνπ 1945, ελώ ηππηθά ην ηέινο ηνπ Γεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ επήιζε κε ηελ παξάδνζε ηεο Ηαπσλίαο ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1945, κε ηελ επίζεκε ηειεηή λα ιακβάλεη ρώξα επί ηνπ πνιεκηθνύ πινίνπ «Μηδνύξη» ζηα αλνηρηά ηνπ θόιπνπ ην Σόθην. 2 ηηο 9 Οθησβξίνπ ν Σζόξηζηι πξόηεηλε ζηελ πεξίθεκε πκθσλία ησλ Πνζνζηώλ ε νβηεηηθή Έλσζε λα έρεη 90% επηξξνή ζηελ Ρνπκαλία θαη 75% ζηε Βνπιγαξία, ελώ ε Βξεηαλία λα έρεη 90% επηξξνή ζηελ

2 2 ηε Γηάιηα επηβεβαηώζεθε ε πκθσλία ηεο Μόζραο. Οη εγέηεο ησλ ηξηώλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ζπκθώλεζαλ λα ππαρζνύλ ζηε ζνβηεηηθή ζθαίξα επηξξνήο ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία, ε Οπγγαξία, κέξνο ηεο Γεξκαλίαο θαη ε Πνισλία. Γηα ηελ Πνισλία, νη Γπηηθνί εμέθξαζαλ αληηξξήζεηο νη νπνίεο αλάγθαζαλ ηνλ ηάιηλ λα δεζκεπηεί γηα ηε ζπκκεηνρή κε θνκκνπληζηώλ πνιηηηθώλ ζηελ ειεγρόκελε από ηνπο νβηεηηθνύο πνισληθή θπβέξλεζε, δέζκεπζε πνπ δελ ηεξήζεθε κε ηελ έλαξμε ηεο έληαζεο κεηαμύ ησλ ππεξδπλάκεσλ. Ζ νβηεηηθή Έλσζε δηαηήξεζε αθόκε ηελ θαηνρή ησλ Βαιηηθώλ ρσξώλ, ελώ πξνζάξηεζε θάπνηα εδάθε από ηε Σζερνζινβαθία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε Ρνπκαλία. ρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Γεξκαλίαο ζπκθσλήζεθαλ νη όξνη ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη επηβεβαηώζεθε ε από ηε δηάζθεςε ηεο Σερεξάλεο απόθαζε γηα ρσξηζκό ηεο γεξκαληθήο επηθξάηεηαο ζε ηέζζεξηο δώλεο δηνίθεζεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο Γαιιίαο εθηόο ησλ ΖΠΑ, ηεο ΔΓ θαη ηεο Βξεηαλίαο. Η διάζκευη ηοσ Πόηζνηαμ και η διαίρεζη ηης Γερμανίας Σν 1945, ε δηαηξεκέλε Δπξώπε ήηαλ πηα γεγνλόο θαη ζηε λέα θαηάζηαζε ζεκαληηθό ξόιν έπαηδαλ νη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο, ε νπνία έρεη ράζεη θαη κεγάια ηκήκαηα ησλ αλαηνιηθώλ εδαθώλ ηεο, ηα νπνία απνδίδνληαη θπξίσο ζηελ Πνισλία, ελώ ην βόξεην ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο Πξσζίαο ελζσκαηώλεηαη ζηελ ΔΓ. Βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ππεξδπλάκεσλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ςπρξνπνιεκηθή έληαζε, ήηαλ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε κειινληηθή πνξεία ηνπ γεξκαληθνύ θξάηνπο. Οη Ακεξηθαλνί ήζειαλ κεηά ην 1945 λα δξνκνινγήζνπλ ηηο εμειίμεηο, ώζηε ζύληνκα λα πθίζηαηαη κηα Γεξκαλία αλνξζσκέλε, ηζρπξή, κε επεκεξνύζα νηθνλνκία θαη θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα, ώζηε λα αληηζηαζεί ζηνλ επηθείκελν θνκκνπληζηηθό επεθηαηηζκό. Αληίζεηα νη νβηεηηθνί δεηνύζαλ ηεξάζηηεο απνδεκηώζεηο θαη ηηκσξία ησλ εηηεκέλσλ Γεξκαλώλ εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθώλ πνπ είραλ ππνζηεί ζηνλ πόιεκν. Γεληθά ε πνιηηηθή ηνπο απέλαληη ζηε Γεξκαλία είρε δύν άμνλεο. Πξώηνλ, θύξηα κέξηκλά ηνπο ήηαλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην έπαθξν ηνπο πόξνπο ηεο Γεξκαλίαο, ώζηε λα μαλαρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο θαηεζηξακκέλε νηθνλνκία θαη λα επσθειεζνύλ ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό από ηηο ξπζκίζεηο πεξί επαλνξζώζεσλ πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο ζπκκάρνπο. Γεύηεξνλ, ζεσξνύζαλ όηη ε θαηαζηξνθή ηνπ γεξκαληθνύ θαπηηαιηζκνύ θαη ε «θνηλσληθνπνίεζε» ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ κνλόδξνκνο γηα λα μεξηδσζεί ν λαδηζκόο. Ο ίδηνο ν κεηέπεηηα εγέηεο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, Walter Ulbricht, 3 είρε ππνζηεξίμεη όηη ν λαδηζκόο είρε πξνθύςεη από ηηο επηζπκίεο ηνπ γεξκαληθνύ θαπηηαιηζκνύ. Διιάδα. Ο Σζόξηζηι επίζεο πξόηεηλε ζηελ Οπγγαξία θαη ηε Γηνπγθνζιαβία λα έρνπλ 50% επηξξνή θαη νη δύν. Χζηόζν, νη ππνπξγνί εμσηεξηθώλ ησλ δύν ρσξώλ, Ήληελ θαη Μνιόησθ, δηαπξαγκαηεύηεθαλ ηα πνζνζηά ηεο ζπκθσλίαο ζηηο 10 θαη 11 Οθησβξίνπ. Καηάιεμε απηήο ηεο ζπδήηεζήο ήηαλ ε αύμεζε ησλ πνζνζηώλ επηξξνήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Οπγγαξία. 3 ηέιερνο ηεο νξγάλσζεο «πάξηαθνο» θαη από ηνπο ηδξπηέο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Γεξκαλίαο (Kommunistische Partei Deutschlands-KPD), κέινο ηεο Κεληξηθήο ηνπ Δπηηξνπήο από ην 1923 θαη αξγόηεξα επηθεθαιήο ηνπ νξγαλσηηθνύ ηνπ ηκήκαηνο. Μεηά ην 1933, έδεζε σο απηνεμόξηζηνο ζηε Μόζρα. Καηά ην Β' Παγθόζκην Πόιεκν ζπλέρηζε ηελ αληηθαζηζηηθή ηνπ δξάζε θαη αλαδείρζεθε ζε πξσηαγσληζηή ηνπ αληηζηαζηαθνύ αληηλαδηζηηθνύ θηλήκαηνο. Δπέζηξεςε ζηε Γεξκαλία κε ηνλ Κόθθηλν ηξαηό θαη κεηά ηε ζπληξηβή ηνπ Άμνλα, ίδξπζε ζηνλ αλαηνιηθό ηνκέα ηεο θαηερόκελεο Γεξκαλίαο ην Δληαίν νζηαιηζηηθό

3 3 Μεηαμύ 17 Ηνπιίνπ θαη 2 Απγνύζηνπ 1945, έιαβε ρώξα ζην παιάηη εζίιηελρνθ (Cecilienhof) ε Γηάζθεςε ηνπ Πόηζληακ, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο νη ηξεηο κεγαιύηεξεο ρώξεο ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ, νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία θαη ε νβηεηηθή Έλσζε κε εθπξνζώπνπο ηνπο Υάξπ Σξνύκαλ, Οπίλζηνλ Σζόξηζηι 4 θαη Ησζήθ ηάιηλ αληίζηνηρα. ηόρνο ηεο ζπλόδνπ ήηαλ λα απνθαζηζηεί ην κέιινλ ηεο εηηεκέλεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Ζ πκθσλία ηνπ Πόηζληακ απαηηνύζε νη ηέζζεξηο δπλάκεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηε Γεξκαλία σο κία νηθνλνκηθή ελόηεηα, αιιά από εθεί θαη πέξα θάζε ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε ζε θάζε δώλε θαηνρήο ήηαλ ειεύζεξε λα αθνινπζήζεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή, εθαξκόδνληαο ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο παξακέηξνπο: απνλαδηζηηθνπνίεζε, απνζηξαηησηηθνπνίεζε, απνθέληξσζε θαη εθδεκνθξαηηζκό. 5 ύληνκα έγηλε ζαθέο όηη νη δηαθνξέο ζηελ πηνζεηνύκελε πνιηηηθή κεηαμύ ησλ ηξηώλ δπηηθώλ δπλάκεσλ από ηε κία πιεπξά θαη ηεο ΔΓ από ηελ άιιε ζα ήηαλ ηεξάζηηεο, όπσο θαηλόηαλ θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηόζν ηνπ πκκαρηθνύ πκβνπιίνπ Διέγρνπ, πνπ είρε ηελ επζύλε γηα όιε ηε γεξκαληθή επηθξάηεηα, όζν θαη ηνπ πκκαρηθνύ Γηνηθεηεξίνπ, πνπ ήηαλ ππεύζπλν γηα όιν ην Βεξνιίλν, όπνπ νη νβηεηηθνί ρξέσλαλ ζηνπο Γπηηθνύο αλεθηηθόηεηα απέλαληη ζηνπο λαδί θαη ε Γύζε θαηεγνξνύζε ηε νβηεηηθή Έλσζε όηη θαηαιήζηεςε ζθόπηκα ηε Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πξόζθνξε ζηνλ θνκκνπληζηηθό πξνζειπηηζκό. ην εμήο ν Φπρξόο Πόιεκνο ζα εθδεισλόηαλ ζε όια ηα επίπεδα, 6 ελώ ην θαινθαίξη ηνπ 1948 ζα ζεκεησλόηαλ ε πξώηε κεγάιε θξίζε απηνύ ηνπ ηδηόηππνπ Πνιέκνπ κε ηνλ απνθιεηζκό ηνπ δπηηθνύ Βεξνιίλνπ από ηε νβηεηηθή Έλσζε. Η κρίζη ηοσ Βερολίνοσ Σν Βεξνιίλν, ε πξώελ πξσηεύνπζα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, αλ θαη βξηζθόηαλ γεσγξαθηθά ζην ζνβηεηηθό ηνκέα δελ είρε πεξάζεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΔΓ, αιιά είρε κνηξαζηεί θαη απηό ζε ηέζζεξηο ηνκείο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαηξαπεί ε πόιε ζε «κήιν ηεο Έξηδνο» θαη θεληξηθό ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ζηε κάρε ησλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ από Αλαηνιή θαη Γύζε, πνπ ην έθαλαλ γλσζηό θαη σο «πξσηεύνπζα ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ». Κόκκα Γεξκαλίαο (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), ζην νπνίν ζπγρσλεύζεθαλ ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα Γεξκαλίαο (Ost-SPD) θαη ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Γεξκαλίαο. Σν SED ήηαλ ην θπβεξλώλ-θνκκνπληζηηθό-θόκκα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο κέρξη ην Μάξηην ηνπ Ο Σζόξηζηι έκεηλε ζηε δηάζθεςε κέρξη ηηο 28 Ηνπιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ Κιήκελη Άηιε (Clement Attlee), αθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο νη πληεξεηηθνί έραζαλ ηελ πιεηνςεθία ζην Βξεηαληθό Κνηλνβνύιην θαη αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνπο εξγαηηθνύο. 5 Πξόθεηηαη γηα ηα «4 D s»: Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung, Demokratisierung. 6 Οη δπηηθνί ηνλ Ηνύιην ηνπ 1947 ηδξύνπλ ηελ «Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή πλεξγαζία», ε νπνία από ην 1948 ζα δηαρεηξηδόηαλ ην ζρέδην Μάξζαι γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο Δπξώπεο, ην νπνίν απεπζπλόηαλ πξνο έθπιεμε ησλ νβηεηηθώλ θαη ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ ΔΓ θαη ηηο ειεγρόκελεο από απηή ρώξεο. Οη νβηεηηθνί απνξξίπηνπλ ην ρέδην Μάξζαι γηα ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη απαληνύλ κε ην «πκβνύιην Ακνηβαίαο Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο» (COMECON). Μέζα από απηό νη θεληξηθέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο Μόζραο δηνρεηεύνληαλ ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ ππόινηπνπ Αλαηνιηθνύ Μπινθ. Γύν ρξόληα αξγόηεξα ν θόβνο γηα έλα ελδερόκελν νβηεηηθό ρηύπεκα γίλεηαη ε αθνξκή λα ηδξύζνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία νη ΖΠΑ, ζηηο 4 Απξηιίνπ 1949, ην Βνξεηναηιαληηθό ύκθσλν Ακπληηθήο πλεξγαζίαο (ΝΑΣΟ), ζην νπνίν εληάρζεθαλ όιεο νη δπηηθέο ρώξεο. Ζ Γπηηθή Γεξκαλία έγηλε κέινο ην Απέλαληη ζην ΝΑΣΟ, ε ζνβηεηηθή πιεπξά ζα απαληήζεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κε ην ύκθσλν ηεο Βαξζνβίαο.

4 4 Λίγν πξηλ ηε γεξκαληθή ζπλζεθνιόγεζε, Ακεξηθαλνί θαη Βξεηαλνί επέηξεςαλ ζηνλ Κόθθηλν ηξαηό λα θαηαιάβεη κόλνο ηνπ ηελ ηζηνξηθή γεξκαληθή πξσηεύνπζα ην Μάην ηνπ 1945, ζεσξώληαο όηη κεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηώλ ζα είραλ αλεκπόδηζηε πξόζβαζε ζηελ πόιε θαη έρνληαο ήδε ζπκθσλήζεη ηελ θαηαλνκή ηνπ Βεξνιίλνπ ζε ηέζζεξηο ηνκείο ειέγρνπ από ηηο ηέζζεξηο δπλάκεηο. Με ηελ θαηάιεςε ηνπ Βεξνιίλνπ, όκσο, νη νβηεηηθνί θαζπζηέξεζαλ ηελ άθημε ησλ πκκάρσλ ηνπο ζηελ πόιε επί νθηώ εβδνκάδεο, δηάζηεκα πνπ εθκεηαιιεύζεθαλ γηα λα απνγπκλώζνπλ ηα γεξκαληθά εξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο κεηαθέξνληαο ηνλ εμνπιηζκό ηνπο ζηε ρώξα ηνπο, 7 αιιά θαη γηα λα απνθηήζνπλ απόιπην πνιηηηθό έιεγρν, ηνπνζεηώληαο ζε θαίξηεο δεκνηηθέο ζέζεηο αλζξώπνπο γλσζηνύο γηα ηηο θνκκνπληζηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, όπσο ήηαλ ν Walter Ulbricht. Χζηόζν, νη δεκνηηθέο εθινγέο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζε όιν ην Βεξνιίλν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1946, δελ είραλ ηα επηζπκεηά γηα ηε ζνβηεηηθή πιεπξά απνηειέζκαηα. Οη Γεξκαλνί θνκκνπληζηέο πξνζπάζεζαλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ νβηεηηθώλ λα ζπλελώζνπλ ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα (SPD) κε ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα (KPD) ζε έλα λέν Κόκκα νζηαιηζηηθήο Δλόηεηαο (SED), πξόηαζε πνπ απνξξίθζεθε από ηνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο ησλ δπηηθώλ δσλώλ, αθνύ θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ππνηαγή ηνπο ζηε Μόζρα. ην SED ζπγρσλεύζεθαλ ηειηθά ην KPD θαη ην Ost-SPD (ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα ηνπ Αλαηνιηθνύ Βεξνιίλνπ). ηηο πξώηεο ειεύζεξεο εθινγέο κεηά από 13 ρξόληα ην SPD πέηπρε πνζνζηό 48,7%, ελώ ην SED κόιηο 19,8%. Οη νβηεηηθνί αληέδξαζαλ κε πεξηθξόλεζε ζηε λέα δεκνηηθή αξρή, αξλνύκελνη λα εθαξκόζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ηηο ελέθξηλε ην πκκαρηθό Γηνηθεηήξην. Οη αληηζέζεηο κεηαμύ ησλ δπηηθώλ ζπκκάρσλ πνπ από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 1947 ελνπνίεζαλ ηηο δώλεο ηνπο 8 θαη ησλ νβηεηηθώλ ζηαδηαθά θιηκαθώλνληαλ, ηελ ώξα κάιηζηα πνπ νη πξώηνη ήζειαλ λα αλαδηνξγαλώζνπλ ηε Γεξκαλία ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ελώ νη δεύηεξνη ηνπο θαηεγνξνύζαλ γηα παξαβίαζε ησλ ζπκθσληώλ ηνπ Πόηζληακ. Αθνξκή γηα ην πξώην ζνβαξό ςπρξνπνιεκηθό επεηζόδην έδσζε ε απόθαζε ησλ ΖΠΑ, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο λα πξνρσξήζνπλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1948 ζηελ εηζαγσγή ζην εληαίν πιένλ δπηηθό ηκήκα ηεο πόιεο ελόο λένπ λνκίζκαηνο, ηνπ γεξκαληθνύ κάξθνπ, ην νπνίν ζα αληηθαζηζηνύζε ην παιαηό «κάξθν ηνπ Ράηρ» ζε αλαινγία ελόο λένπ πξνο δέθα παιαηά. Σν δηρνηνκεκέλν Βεξνιίλν βξέζεθε έηζη κεηαμύ δύν λνκηζκάησλ, αθνύ νη νβηεηηθνί πξνζπάζεζαλ λα επηβάινπλ δηθό ηνπο λόκηζκα ζε όιε ηελ πόιε θαη γξήγνξα ε κάρε ησλ λνκηζκάησλ κεηαηξάπεθε ζε κάρε γηα ην Βεξνιίλν δύν ζαλάζηκα ερζξηθώλ κεηαμύ ηνπο ηδενινγηώλ. Ο ηάιηλ απάληεζε ζηηο θηλήζεηο ησλ δπηηθώλ κε απνθιεηζκό ηνπ δπηηθνύ Βεξνιίλνπ. Έηζη, ε κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη γεληθά εκπνξεπκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δπηηθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο κε ηξέλν ή θνξηεγά νρήκαηα, ηα νπνία έπξεπε λα δηαλύζνπλ πνιιά ρηιηόκεηξα κέζα από ηε ζνβηεηηθή δώλε ηεο Γεξκαλίαο γηα λα θηάζνπλ ζηελ πξσηεύνπζα, δηαθόπεθε, όπσο επίζεο ζηακάηεζε θαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 7 Όηαλ έθηαζαλ ζην Βεξνιίλν νη εθπξόζσπνη ησλ άιισλ ηξηώλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ, δηαπίζησζαλ όηη είρε ήδε μεισζεί ην 70% ησλ βηνκεραληώλ ζηελ θαηερόκελε από ηνλ Κόθθηλν ηξαηό δώλε. 8 Αξρηθά ελνπνηήζεθαλ νη δύν δώλεο θαηνρήο ησλ Ακεξηθαλώλ θαη ησλ Βξεηαλώλ, δεκηνπξγώληαο ηε Bizone ή Bizon(es)ia. Γύν ρξόληα αξγόηεξα θαη έμη εβδνκάδεο πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ζηηο 8 Απξηιίνπ 1949, ελνπνηήζεθε κε ηηο δύν θαη ε γαιιηθή δώλε θαηνρήο, δεκηνπξγώληαο ηελ Trizone ή Trizon(es)ia.

5 5 θάξβνπλνπ από ην ζνβηεηηθό ηνκέα πξνο ην δπηηθό. Με ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Βεξνιίλνπ ε ζνβηεηηθή πιεπξά έπαηδε κε ηηο δσέο 2,1 εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, πνπ δηέκελαλ ηόηε ζην δπηηθό Βεξνιίλν θαη ηνπο έβαδε ζε λέεο πεξηπέηεηεο κόιηο ηξία ρξόληα κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ βνκβαξδηζκώλ. Ζ Μόζρα πίζηεπε όηη θξαηώληαο ππό νκεξία ην Βεξνιίλν ζα πίεδε ηνπο Γπηηθνύο λα αθπξώζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα κία αλνξζσκέλε εληαία Γεξκαλία, αιιά θπξίσο ζα ηνπο έπεηζε λα παξαηηεζνύλ από ην ίδην ην Βεξνιίλν, θαηαδεηθλύνληαο όηη ήηαλ πξαθηηθά αδύλαηνλ λα δηαηεξνύλ έλαλ απνκνλσκέλν ζύιαθα ζην θέληξν ηεο ππό ζνβηεηηθό έιεγρν Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Οη δπηηθνί ζύκκαρνη αληέδξαζαλ άκεζα ζην ζνβηεηηθό απνθιεηζκό ηνπ Βεξνιίλνπ παξά ηνλ αξρηθό αηθληδηαζκό ηνπο. Ο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Βξεηαλίαο δήισζε κε παξξεζία όηη ε ρώξα ηνπ δελ ζα εγθαηέιεηπε ην Βεξνιίλν, ελώ θαη ν Ακεξηθαλόο ζηξαηεγόο Lucius Clay εξκήλεπζε ηε ζνβηεηηθή θίλεζε σο κπιόθα θαη δήισζε δεκόζηα όηη νη ΖΠΑ δελ ζθόπεπαλ λα θύγνπλ από ην Βεξνιίλν. ηηο 26 Ηνπλίνπ, ν ίδηνο ν πξόεδξνο Σξνύκαλ δηέηαμε λα αξρίζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό νη αεξνπνξηθέο απνζηνιέο εθνδίσλ ζην Βεξνιίλν. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηειηθά ε όιε πξνζπάζεηα ηεο αεξνγέθπξαο ηνπ Βεξνιίλνπ ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη ηελ άλνημε ηνπ 1949 όηαλ νη κέζεο εκεξήζηεο παξαδόζεηο από αέξνο μεπεξλνύζαλ ηνπο θαη πνιιέο θνξέο ηνπο ηόλνπο κε πηήζεηο πνπ ζπρλά έθηαλαλ ζε ζπρλόηεηα ηε κία αλά ιεπηό ε επηρείξεζε ιεηηνπξγνύζε κε ηέηνηα απνηειεζκαηηθόηεηα, πνπ ήηαλ θαλεξό όηη ζα κπνξνύζε λα δηαηεξεζεί επ αόξηζην. Σαπηόρξνλα, νη Γπηηθνί πνπ είραλ εθαξκόζεη έλα δηθό ηνπο αληηαπνθιεηζκό ηεο ΔΓ ζηακαηώληαο ηηο απνζηνιέο θνξηίσλ πξώησλ πιώλ θαη βηνκεραληθώλ αγαζώλ από ηηο δηθέο ηνπο δώλεο πξνο ηελ αλαηνιηθή, πξνρσξνύζαλ θαη ηα ζρέδηά ηνπο γηα ην ζρεκαηηζκό λένπ δπηηθνγεξκαληθνύ θξάηνπο, ελώ ηνλ Απξίιην ηνπ 1949 ηδξύζεθε θαη ν Οξγαληζκόο ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ πκθώλνπ, εμειίμεηο πνπ έδεηρλαλ όηη ε Μόζρα είρε ράζεη ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ. Όηαλ ήηαλ πιένλ ζαθέο όηη ν απνθιεηζκόο ηνπ Βεξνιίλνπ δελ είρε θαλέλα λόεκα, έλα ιεπηό κεηά ηα κεζάλπρηα ηεο 12 εο Μαΐνπ 1949 ηα θώηα άλαςαλ πάιη ζε νιόθιεξε ηελ πόιε κεηά από 11 κήλεο θαη ηα ηξέλα άξρηζαλ λα θζάλνπλ ζην δπηηθό ηεο ηκήκα αλεκπόδηζηα. Μέζα ζε δηάζηεκα 318 εκεξώλ ε αεξνγέθπξα ηνπ Βεξνιίλνπ είρε κεηαθέξεη πάλσ από δύν εθαηνκκύξηα ηόλνπο θνξηίνπ ζε πεξηζζόηεξεο από 250 ρηιηάδεο πηήζεηο, κε ηα αεξνπιάλα λα θαιύπηνπλ ζπλνιηθά απόζηαζε πνπ ηζνδπλακνύζε κε πεξηζζόηεξεο από θνξέο ην γύξν ηεο γεο. Μεγαιύηεξε βέβαηα ηεο αεξνπνξηθήο επηηπρίαο ήηαλ ε πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Τπεξαζπίδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ δπηηθνύ Βεξνιίλνπ, ε Γύζε έδεημε μεθάζαξα ηε βνύιεζή ηεο λα αλαθόςεη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο ζηελ Δπξώπε. Η ίδρσζη ηφν δύο Γερμανιών και ο Ψστρός Πόλεμος Ζ δηαίξεζε ηεο Δπξώπεο, όπσο θαη ε ςπρξόηεηα ησλ ζρέζεσλ ησλ ππεξδπλάκεσλ, γίλεηαη αθόκε πην έληνλε κε ηελ επίζεκε δηρνηόκεζε ηεο Γεξκαλίαο. ηηο 23 Μαΐνπ 1949 ηδξύεηαη ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, κε πξσηεύνπζα ηε Βόλλε (Γπηηθή Γεξκαλία) θαη έμη κήλεο αξγόηεξα, ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηδξύεηαη

6 6 ζηε νβηεηηθή Εώλε Καηνρήο ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, κε πξσηεύνπζα ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν (Αλαηνιηθή Γεξκαλία). θξαγίδνληαο θαη πνιηηηθά ηε δηαίξεζε ηεο ρώξαο, νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία ηδξύνπλ ζηηο θαηερόκελεο δώλεο ηνπο έλα λέν δεκνθξαηηθό θξάηνο, ελώ ε ζηαιηληθή νβηεηηθή Έλσζε ηδξύεη ζνζηαιηζηηθό θξάηνο. Σν Βεξνιίλν παξακέλεη ηππηθά αλεμάξηεην από ηα δύν γεξκαληθά θξάηε θαη ρσξηζκέλν ζε δπηηθό θαη αλαηνιηθό ηκήκα. Δπξόθεηην γηα έλα ζηξαηησηηθό-δηπισκαηηθό «λεζί» ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζην κέζν κίαο ηεξάζηηαο ζνβηεηνθξαηνύκελεο πεξηνρήο. ηελ πξάμε, ην Γπηηθό Βεξνιίλν πξνζέγγηδε ελ πνιινίο ην θαζεζηώο ησλ άιισλ νκόζπνλδσλ θξαηηδίσλ ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο θαη είρε εθπξνζώπνπο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζην Οκνζπνλδηαθό Κνηλνβνύιην (Bundestag) ηεο Βόλλεο. Αληίζηνηρα, ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν θεξύρζεθε πξσηεύνπζα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, θαηά παξάβαζε ησλ ζπλζεθώλ. Καζώο νμπλόηαλ ν Φπρξόο Πόιεκνο κε ζπλερή δηπισκαηηθή πίεζε θαη εθαηέξσζελ απεηιέο, εληάζεθε ε ζηεγαλνπνίεζε ησλ ζπλόξσλ, θπξίσο από ηελ αλαηνιηθή πιεπξά. Ζ κεζνξηαθή γξακκή γηα ηηο επόκελεο δεθαεηίεο δελ ζα ρώξηδε κόλν ηα δύν ηκήκαηα ηεο Γεξκαλίαο. Υώξηδε ηελ Δπξσπατθή Κνηλόηεηα από ην πκβνύιην γηα ηελ Ακνηβαία Οηθνλνκηθή Βνήζεηα θαη ην NATO από ην ύκθσλν ηεο Βαξζνβίαο. Ήηαλ ην ζύλνξν αλάκεζα ζε δύν ερζξηθνύο θόζκνπο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηθντδενινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα, πνπ βξίζθνληαλ αληηκέησπνη ζηνλ Φπρξό Πόιεκν. Ήδε από ηε ζύζηαζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο άξρηζαλ λα δηαθεύγνπλ Αλαηνιηθνγεξκαλνί πνιίηεο πξνο ηε Γπηηθή Γεξκαλία κε απμαλόκελνπο ξπζκνύο. Από ηε δεθαεηία ηνπ 50 ηα ελδνγεξκαληθά ζύλνξα ζα θπιάζζνληαη θαη ζα πξνζηαηεύνληαη κε ζπξκαηνπιέγκαηα, ελώ ηα ζύλνξα αλάκεζα ζηνλ αλαηνιηθό θαη ην δπηηθό ηνκέα ηνπ Βεξνιίλνπ ήηαλ ηα κόλα πνπ παξέκελαλ αλνηρηά, ζαλ νπή δηαθπγήο, θαζώο δηέζρηδαλ ηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πόιεο θαη δελ κπνξνύζαλ λα ειεγρζνύλ. Από ην 1949 θαη κέρξη ηελ αλέγεξζε ηνπ Σείρνπο, πάλσ από δπόκηζη εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εγθαηέιεηςαλ ηε ΛΓΓ θαη ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν, όηαλ πιένλ είρε θαηαζηεί ζαθήο θαη ε δηαθνξά ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ δύν θόζκσλ. Σν Γπηηθό Βεξνιίλν ήηαλ ε πύιε πξνο ηε Γύζε θαη γηα πνιινύο Πνισλνύο θαη Σζέρνπο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο πξόζθπγεο ήηαλ λένη, εηδηθεπκέλνη θαη κνξθσκέλνη. Ζ δηαθπγή ηνπο ήηαλ πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηειηθά γηα ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. Με ην ρηίζηκν ηνπ ηείρνπο νη θξαηνύληεο ζηνλ Αλαηνιηθό πλαζπηζκό έιπηδαλ λα ζηεγαλνπνηήζνπλ ηα ζύλνξα ησλ δύν ηνκέσλ ηεο πόιεο θαη λα ζέζνπλ νξηζηηθά ηέξκα ζην θαηλόκελν ηεο απόξξηςεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ θξάηνπο. Σσμπεράζμαηα Ζ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο από ηηο δύν ππεξδπλάκεηο απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ήδε πξηλ ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ ηδενινγηθή θόξηηζε, ε πόισζε θαη ε αθακςία ραξαθηεξίδνπλ ηελ επόκελε κέξα ησλ Γηαζθέςεσλ ηεο πεξηόδνπ θαη νδεγνύλ ζηνλ έληνλν δηραζκό ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θόζκνπ. Σα ζηξαηεγηθά πνιηηηθν-νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο θάζε πιεπξάο πεξηβεβιεκέλα κε ην καλδύα ηεο ηδενινγίαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηηο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Γεξκαλίαο.

7 7 Γηα ηηο ΖΠΑ είλαη κεηά ην 1945 μεθάζαξν, όηη ε Γεξκαλία πξέπεη λα αληηζηαζεί ζηνλ θνκκνπληζηηθό επεθηαηηζκό θαη γηα λα ην θαηαθέξεη απηό πξέπεη λα είλαη ηζρπξή πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. Δμάιινπ, ε αλόξζσζή ηεο, όπσο θαη όιεο ηεο Δπξώπεο ζα ήηαλ πξνο όθεινο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, πνπ είρε αλάγθε από ηζρπξνύο εκπνξηθνύο εηαίξνπο ζηε κεηαπνιεκηθή ζθελή. Όζνλ αθνξά κάιηζηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο από ηνπο ληθεηέο ππήξρε ήδε έλα ηζηνξηθό πξνεγνύκελν πξνο απνθπγή. Αληίζεηα, γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε, ε νπνία είρε πιεγεί άκεζα από ηνλ πόιεκν, λόεκα είρε αθελόο λα εηζπξάμεη ηηο κέγηζηεο δπλαηέο απνδεκηώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη ηηο πιεγέο ηεο θαηεζηξακκέλεο νηθνλνκίαο ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο κάιηζηα ην πξόζρεκα ηεο απνλαδηζηηθνπνίεζεο (ηαύηηζε γεξκαληθνύ θαπηηαιηζκνύ κε ην λαδηζκό) θαη αθεηέξνπ λα εκπνδίζεη κε θάζε ηξόπν ηελ επαλαζύζηαζε κίαο αλεμάξηεηεο εληαίαο Γεξκαλίαο, ε νπνία δελ επξόθεηην λα ππνηαρζεί ηδενινγηθά ζηε Μόζρα, ελώ ήηαλ ζρεδόλ βέβαην όηη ζα ζπκκαρνύζε κε ηνπο Γπηηθνύο. ην πιαίζην απηό ζα πξνζπαζήζεη ρσξίο επηηπρία ηελ πεξίνδν λα ειέγμεη θαη απνθιεηζηηθόηεηα ηελ ηζηνξηθή γεξκαληθή πξσηεύνπζα, αθνινπζώληαο πξνθαλώο ηελ άπνςε ηνπ Λέληλ, όηη όπνηνο ειέγρεη ην Βεξνιίλν ειέγρεη ηε Γεξκαλία θαη όπνηνο ειέγρεη ηε Γεξκαλία ειέγρεη ηελ Δπξώπε. Ζ δηαθνξά ζηελ πηνζεηνύκελε πνιηηηθή ησλ δύν πιεπξώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ καδί έζεζαλ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Πόηζληακ θαη θπξίσο ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ πώο ζα επηηεπρζεί ν εθδεκνθξαηηζκόο θαη ε απνλαδηζηηθνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ επηζπκία θάζε πιεπξάο γηα εη δπλαηόλ απνθιεηζηηθό έιεγρν ηνπ λένπ γεξκαληθνύ θξάηνπο, αιιά θαη ζηα δηαθνξεηηθά ζεκεία εθθίλεζεο ησλ δύν πιεπξώλ. Δπξόθεηην γηα δύν δηαθνξεηηθνύο ηδενινγηθνύο θόζκνπο, δύν αληίζεηεο θνζκνζεσξίεο θαη δύν δηαθνξεηηθά πνιηηηθννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, ειεύζεξε αγνξά θαη πνιπθνκκαηηθό δεκνθξαηηθό ζύζηεκα κε έκθαζε ζηελ ειεπζεξία από ηε κία, θξαηηθή ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ παξαγσγήο, θξαηηθά δηεπζπλόκελε νηθνλνκία θαη κνλνθνκκαηηθό θξάηνο κε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε από ηελ άιιε). Οη δηαθνξέο θάλεθαλ μεθάζαξα κε ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλνύ ερζξνύ, όηαλ πιένλ ε ζπλεξγαζία δελ ήηαλ αλαγθαία θαη ε θάζε πιεπξά έπξεπε λα θξνληίζεη ηα ίδηα ζπκθέξνληα.

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα