ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν."

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σ.ν. «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» Με τον παρόντα νόµο εναρµονίζεται το νοµικό πλαίσιο της χώρας µας, που αφορά το επάγγελµα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, µε την Οδηγία 2006/43 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της ). Η αναγκαιότητα εισαγωγής του νέου νοµοθετικού πλαισίου, υπαγορεύεται από το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις γενικότερες σύγχρονες τάσεις, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο. Το κείµενο της Οδηγίας αποβλέπει στη ρύθµιση βασικών παραµέτρων του ελεγκτικού επαγγέλµατος όπως στην καθιέρωση εποπτικής αρχής, στην διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Με τον παρόντα νόµο καθορίζονται κανόνες σχετικά µε τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που µπορεί να επεκτείνονται και σε άλλες ελεγκτικές εργασίες που διενεργούνται από τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρείες. Ειδικότερα ρυθµίζονται κατά τρόπο λεπτοµερή το λογιστικό ελεγκτικό επάγγελµα και κυρίως οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της επαγγελµατικής άδειας, τόσο του νοµίµου ελεγκτή, όσον και των ελεγκτικών γραφείων. Ορίζονται λεπτοµερώς οι απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις όπως: Γενικές Αρχές Λογιστικής, ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Κοστολόγηση και ιοικητική Λογιστική, Φορολογικό ίκαιο, καθώς επίσης και τα σχετικά µε την άσκησή τους, προκειµένου να αποκτήσουν την επαγγελµατική άδεια. Κατά αυστηρό και αντικειµενικό τρόπο ρυθµίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σχετικής άδειας, όσο και οι παραβάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που µπορούν να οδηγήσουν στην ανάκληση της άδειας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας είναι η συµµόρφωσή τους µε τους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας, εφόσον η όλη δραστηριότητά τους αφορά το δηµόσιο συµφέρον. Για τη γενικότερη προστασία, όλοι οι ηµόσιοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια, καταχωρούνται σε µητρώο που είναι προσιτό σε όλους και περιέχει βασικές πληροφορίες για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου), που ασκεί την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλµατος ως ΝΠ µέσω και της έκδοσης Κανονιστικών Πράξεων, 1

2 δηλαδή Αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, υιοθετεί τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Επίσης ρυθµίζονται µεταξύ των άλλων θέµατα που αφορούν την αντικειµενικότητα των ελέγχων, την ανεξαρτησία των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, καθώς και θέµατα προστασίας των επαγγελµατικών δεδοµένων των ελεγχόµενων. Τέλος εισάγονται διάφορες διατάξεις που αφορούν θέµατα της ΕΛΤΕ, της ΕΠΕΙΑ, θέµατα ασφαλειών ζωής και τραπεζικής καταναλωτικής πίστης. Ειδικότερα κατά άρθρο ορίζονται τα ακόλουθα : Με το άρθρο 1 καθορίζεται το αντικείµενο του παρόντος νόµου, που είναι η εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας που διέπει το ελεγκτικό λογιστικό επάγγελµα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43 ΕΚ και η συνεπαγόµενη αναγκαία συµπλήρωση - µεταβολή του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, κυρίως δηλαδή του Ν.3148/2003 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων κλπ Με το άρθρο 2 εισάγονται νέες λεπτοµερείς έννοιες και ορισµοί, απαραίτητα για την κατανόηση του κειµένου που ακολουθεί, και νέες έννοµες σχέσεις δηµιουργούνται µε την οδηγία µε περαιτέρω αποτέλεσµα τη µεταβολή προηγούµενου σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Με το άρθρο 3 ορίζεται η αρµόδια αρχή για τη χορήγηση της επαγγελµατικής άδειας που είναι η ΕΛΤΕ, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτή τόσο στους νόµιµους ελεγκτές όσο και στα ελεγκτικά γραφεία. Στο παρόν άρθρο ρυθµίζεται επίσης το ζήτηµα του δικαιώµατος ψήφου για πρόσωπα που συµµετέχουν στα ελεγκτικά γραφεία. Με το άρθρο 4 διασφαλίζεται περαιτέρω η χορήγηση της επαγγελµατικής άδειας, µε την απαραίτητη - αυτονόητη προϋπόθεση της εντιµότητας του αιτούντος, κάτι που µένει να προσδιοριστεί ακριβέστερα στην πράξη στον κύκλο των συναλλασσόµενων. Με το άρθρο 5 ρυθµίζονται τα της ανακλήσεως της επαγγελµατικής άδειας του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, καθώς και η υποχρεωτικότητα της γνωστοποιήσεως της ανακλήσεως αυτής στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, οι οποίες έχουν και αυτές χορηγήσει επαγγελµατική άδεια. Με το άρθρο 6 καθορίζονται τα επαγγελµατικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι νόµιµοι ελεγκτές. Εν προκειµένω σηµειώνεται ότι αρκεί η περαίωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η επιτυχία στις επαγγελµατικές εξετάσεις για την πιστοποίηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και η εκπλήρωση της πρακτικής άσκησης. Με το άρθρο 7 ρυθµίζονται τα των γνώσεων που απαιτούνται προκειµένου τα πρόσωπα που διενεργούν τους ελέγχους να έχουν το απαραίτητο επιστηµονικό υπόβαθρο. Οι γνώσεις δε αυτές θα πρέπει να διαπιστώνονται µε επαγγελµατικές εξετάσεις που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. Το Συµβούλιο 2

3 Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) εισηγείται για τα ζητήµατα αυτά και η ΕΛΤΕ αποφασίζει µε σχετικές Κανονιστικές Πράξεις. Στο άρθρο 8 ορίζονται κατ ελάχιστον, τα γνωστικά αντικείµενα των επαγγελµατικών εξετάσεων. Αρχές και ειδικά θέµατα αστικού και εµπορικού δικαίου, φορολογικό δίκαιο, πληροφορική και µηχανογραφικά συστήµατα, κοστολόγηση και διοικητική λογιστική, χρηµατοοικονοµική ανάλυση είναι µερικά από τα γνωστικά αντικείµενα των επαγγελµατικών εξετάσεων.. Με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ τα γνωστικά αυτά αντικείµενα και το περιεχόµενο τους µπορούν να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις εξελίξεις της ελεγκτικής και του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Με το άρθρο 9 εισάγεται η κατ εξαίρεση δυνατότητα απαλλαγής από τις επαγγελµατικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα υπό προϋποθέσεις που ορίζονται σαφώς. Με το άρθρο 10 εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής εφαρµογής των απαιτούµενων θεωρητικών γνώσεων µε την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης υπό την εποπτεία νόµιµου ελεγκτή για δύο τουλάχιστον έτη. Η ΕΛΤΕ κατά τη διαδικασία αυτή έχει δικαίωµα να παρεµβαίνει για να κρίνει την επάρκεια και το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης. Με το άρθρο 11 προβλέπεται η υποχρεωτική συµµετοχή των νόµιµων ελεγκτών σε προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης. Η επάρκεια του περιεχοµένου των προγραµµάτων και η επάρκεια των φορέων που τα παρέχουν κρίνονται µε Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ µετά από εισήγηση του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. Με το άρθρο 12 ρυθµίζεται υπό προϋποθέσεις η χορήγηση επαγγελµατικής άδειας σε ελεγκτή άλλου κράτους µέλους. Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι το ηµόσιο Μητρώο των ελεγκτών τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ µε τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14. Με το άρθρο 14 καθορίζεται το ελάχιστο των στοιχείων εγγραφής στο µητρώο που απαιτούνται για κάθε νόµιµο ελεγκτή, ενώ παρέχεται το δικαίωµα στην ΕΛΤΕ να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία σε κάθε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Με το άρθρο 15 καθορίζεται το ελάχιστο των στοιχείων εγγραφής στο µητρώο που απαιτούνται για κάθε ελεγκτικό γραφείο, ενώ παρέχεται το δικαίωµα στην ΕΛΤΕ να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία σε κάθε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο όπως και ανωτέρω. Με το άρθρο 16 ορίζεται ότι η υποβολή και τυχόν µεταβολή των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχονται από τους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία γίνεται µε ευθύνη των νόµιµων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων ενώ παρέχεται παράλληλα το δικαίωµα στην ΕΛΤΕ να ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων µε κάθε πρόσφορο µέσο. Η άρνηση υποβολής ή η ανακριβής ή η παραπλανητική παροχή των υποβαλλόµενων στοιχείων, συνεπάγεται την έκδοση 3

4 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ, µε την οποία ανακαλείται οριστικά η επαγγελµατική άδεια. Με το άρθρο 17 ορίζεται ότι µε την υπογραφή των προσώπων που παρέχουν τα ως άνω στοιχεία, επικυρώνεται η ακρίβεια και επάρκεια των πληροφοριακών στοιχείων και τεκµηριώνεται η ευθύνη των προσώπων έναντι της ΕΛΤΕ Με το άρθρο 18 καθορίζεται η ελληνική γλώσσα σαν επίσηµη γλώσσα καταχώρισης στο ηµόσιο Μητρώο ελεγκτών. Με το άρθρο 19 θεσπίζεται Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας, στοιχείο απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Με το άρθρο 20 ρυθµίζεται το καθεστώς που είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα των ελέγχων. Ορίζεται ότι στα φύλλα εργασίας των νόµιµων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, υποχρεωτικά αναγράφονται οι κίνδυνοι που απειλούν την ανεξαρτησία τους, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για τον περιορισµό τους. Ορίζεται επίσης ότι ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, µπορούν µε έγγραφό τους στην ΕΛΤΕ να εκθέτουν τα πραγµατικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους. Η ΕΛΤΕ µε Κανονιστικές πράξεις µπορεί να ρυθµίζει, να εξειδικεύει και να ερµηνεύει θέµατα και καταστάσεις που υποµονεύουν την ανεξαρτησία των ελέγχων. Με το άρθρο 21 προφυλάσσονται τα έγγραφα και οι πληροφορίες που είναι στη διάθεση των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, µε την καθιέρωση του επαγγελµατικού απορρήτου και την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών. Επίσης ορίζεται ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους όταν ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο αντικατασταθεί ή γίνει παύση του από τον συγκεκριµένο έλεγχο. Με το άρθρο 22 καθιερώνεται η ανεξαρτησία των νόµιµων ελεγκτών όταν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνοµα και για λογαριασµό του ελεγκτικού γραφείου, µε θέσπιση αυστηρών κυρώσεων και δικαιωµάτων αποζηµιώσεων εις βάρος του ελεγκτικού γραφείου. Με το άρθρο 23 ρυθµίζονται γενικά τα περί λήψεως νοµίµου αµοιβής από τους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Επίσης ορίζονται οι πράξεις που θεωρούνται πειθαρχικά παραπτώµατα, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους νόµιµους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία Με το άρθρο 24 εξασφαλίζεται η σταθερή και υψηλή ποιότητα όλων των υποχρεωτικών ελέγχων που επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία. Ορίζεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται µε βάση τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing), τα ιεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review Engagements) και τα ιεθνή Πρότυπα Συναφών εργασιών (International Standards on Related Services). Η ΕΛΤΕ δύναται να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε σχέση µε αυτές που ορίζονται από τα ιεθνή Πρότυπα. 4

5 Με το άρθρο 25 καθιερώνεται η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη του νοµίµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, που έχει αναλάβει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όσον αφορά την έκθεση ελέγχου του οµίλου. Επίσης ρυθµίζονται διαδικαστικά θέµατα στην περίπτωση κατά την οποία έχει διενεργηθεί ελεγκτική εργασία από ελεγκτή ή ελεγκτική οντότητα τρίτης χώρας, µε την οποία η ΕΛΤΕ δεν έχει συνάψει συµφωνία συνεργασίας. Με το άρθρο 26 καθιερώνεται η ατοµικότητα της ευθύνης µε την υπογραφή της εκθέσεως ελέγχου από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο. Με το άρθρο 27 ορίζεται ότι η γενικότερη εποπτεία του συστήµατος του ποιοτικού ελέγχου ανατίθεται στην ΕΛΤΕ, ενώ η διοικητική µέριµνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου ανατίθεται στο Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Με το άρθρο 28 ρυθµίζεται το πλαίσιο για τις πειθαρχικές κρίσεις κάθε παραβάσεως της σχετικής νοµοθεσίας και ορίζεται το Πειθαρχικό Συµβούλιο (ΠΣ) αρµόδιο για τις κρίσεις αυτές. Με το άρθρο 29 καθιερώνεται η ευθύνη, καθορίζονται τα όρια αποζηµίωσης και η ασφαλιστική κάλυψη για κάθε ζηµιά, από θετική ενέργεια ή παράλειψη των νοµίµων ελεγκτών, των ελεγκτικών γραφείων και των ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών. Με το άρθρο 30 ορίζεται η ΕΛΤΕ ως ασκούσα την δηµόσια εποπτεία επί των νοµίµων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων σύµφωνα µε τον Ν.3148/2003. Η εποπτεία είναι γενικής µορφής, είναι δηλαδή εκτεταµένη και ασκείται κατά παραχώρηση κρατικής εξουσίας, ως ΝΠ. Με το άρθρο 31 ορίζεται η ΕΛΤΕ ως η αρµόδια αρχή για θέµατα συνεργασίας µε τις αρχές δηµόσιας εποπτείας των κρατών-µελών. Με το άρθρο 32 καθορίζεται, τρόπον τινά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε σχέση µε την αναγνώριση των ρυθµιστικών διατάξεων των κρατών-µελών, µε βάση τα συνδετικά στοιχεία, όπως η καταστατική έδρα, η εγκατάσταση, το εφαρµοστέο δίκαιο κλπ. Με το άρθρο 33 ρυθµίζεται η συνεργασία των κρατών-µελών σε θέµατα ανταλλαγής πληροφοριών και κατοχυρώνεται το επαγγελµατικό απόρρητο και η προστασία προσωπικών δεδοµένων στη διάρκεια της συνεργασίας αυτής. Ορίζονται οι υποχρεώσεις των προσώπων που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν στην ΕΛΤΕ, σε σχέση µε τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης αναφέρονται οι λόγοι που η ΕΛΤΕ µπορεί να αρνηθεί την αποστολή πληροφοριών, και τη διενέργεια έρευνας στην Ελλάδα από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους Με το άρθρο 34 καθορίζεται η διαδικασία ορισµού του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου διασφαλίζοντας και την ανεξαρτησία τους. Με το άρθρο 35 καθορίζεται η διαδικασία παύσης και παραίτησης των νοµίµων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων. 5

6 Με το άρθρο 36 ορίζεται ως υποχρέωση των ελεγκτικών γραφείων και των νοµίµων ελεγκτών, η υποβολή στην ΕΛΤΕ και η δηµοσιοποίηση από τον διαδικτυακό τους τόπο, ετήσιας έκθεσης διαφάνειας. Καθορίζονται παράλληλα τα ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στις εκθέσεις όπως νοµική µορφή και πλήρη στοιχεία των µετόχων, περιγραφή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, περιγραφή της δοµής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου κλπ. Η ΕΛΤΕ ως ασκούσα τη γενικότερη εποπτεία έχει το δικαίωµα ελέγχου της πληρότητας και της ακρίβειας του περιεχοµένου της έκθεσης διαφάνειας. Με το άρθρο 37 θεσπίζεται από κάθε οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος Επιτροπή Ελέγχου που παρακολουθεί τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κλπ. Με το άρθρο 38 ορίζονται οι υποχρεώσεις των νοµίµων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων έναντι της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και τα ανώτερα χρονικά όρια παροχής των υπηρεσιών τους, µε σκοπό την διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους. Με το άρθρο 39 ορίζεται ότι ο έλεγχος της ποιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος νόµου, διενεργείται κάθε τρία χρόνια για τους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, που διενήργησαν τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δηµοσίου συµφέροντος, ή κάθε 6 χρόνια εφ όσον οι παραπάνω δεν διενεργούν ελέγχους σε οντότητες δηµοσίου συµφέροντος. Με το άρθρο 40 ορίζεται ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ελεγκτές τρίτων χωρών χορηγείται µε Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις και µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Με το άρθρο 41 ορίζεται ότι στο ηµόσιο Μητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 15 του παρόντος νόµου και µε τις ίδιες προϋποθέσεις, εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών. Οι ελεγκτές και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών που εγγράφονται στο ηµόσιο Μητρώο, υπόκεινται στο σύστηµα εποπτείας, στο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας και στο σύστηµα πειθαρχικής διαδικασίας του παρόντος νόµου. Ορίζεται ότι εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται από µη εγγεγραµµένους στο δηµόσιο µητρώο και αφορούν υποχρεωτικούς ελέγχους ατοµικών ή ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παράγουν οποιοδήποτε έννοµο αποτέλεσµα. Με το άρθρο 42 θεσπίζεται το πλαίσιο συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών. Ορίζεται ότι οι συµφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως η αιτιολόγηση της διαβίβασης του συγκεκριµένου αιτήµατος, η διαβεβαίωση ότι τα πρόσωπα που διενήργησαν τον έλεγχο υπόκεινται στην υποχρέωση του επαγγελµατικού απορρήτου κλπ. Με το άρθρο 43 ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικής φύσεως. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΣΟΕΛ µε την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή και οι ελεγκτικές εταιρίες και κοινοπραξίες ελεγκτών θεωρούνται ότι έχουν λάβει άδεια, 6

7 σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΣΟΕΛ µε οποιαδήποτε ιδιότητα υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, αναφερόµενοι στην βαθµίδα εγγραφής τους, το στάδιο επιτυχούς περάτωσης των επαγγελµατικών εξετάσεων, και το χρόνο πρακτικής τους άσκησης. Με το άρθρο 44 ορίζεται ότι καταργούνται οι διατάξεις του Π 226/92 «περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών κλπ.» που αντίκεινται στον παρόντα νόµο, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη µε τον παρόντα νόµο διάταξη. Με το άρθρο 45 εισάγονται ορισµένες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του Ν.3148/2003 µε τις οποίες ρυθµίζονται διάφορα οργανωτικά και λοιπά λειτουργικής φύσεως θέµατα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική λειτουργία της Επιτροπής. Ειδικότερα: Με την παράγραφο 1 εισάγονται για την Ε.Λ.Τ.Ε. διατάξεις του Ν.3229/2004 (Φ.Ε.Κ. 38Α ) «περί εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.» που αναφέρονται στις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ε.Π.Ε.Ι.Α.), για την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου της Ε.Λ.Τ.Ε. µε εκείνο που διέπει άλλες εποπτικές αρχές. Πιο συγκεκριµένα προστίθενται στις ήδη ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3581/2007 (Φ.Ε.Κ. 140Α ), οι περιπτώσεις β και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3229/2004. Επιπλέον, ρυθµίζεται το θέµα της εγκρίσεως των εσόδων και των δαπανών της Ε.Λ.Τ.Ε. από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την 31η εκεµβρίου 2007, καθώς και του τρόπου συντάξεως του πρώτου προϋπολογισµού τον οποίο υποχρεούται να καταρτίσει η Επιτροπή, βάσει του άρθρου 19 του Ν.3581/2007 (Φ.Ε.Κ. 140Α ). Εισάγονται επίσης για την Ε.Λ.Τ.Ε. διατάξεις του Ν.3229/2004 (Φ.Ε.Κ. 38Α ) «περί εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.» που αναφέρονται στο θέµα της δυνατότητας χορήγησης ειδικού µηνιαίου επιδόµατος εξειδικευµένων υπηρεσιών στους τακτικούς υπαλλήλους της Επιτροπής, καθώς και στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε αυτήν, και καθιερώνεται εξαίρεση της Ε.Λ.Τ.Ε. όµοια µε αυτή που ισχύει για άλλα Ν.Π..., όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Με την παράγραφο 2 τροποποιείται ο τρόπος έκδοσης της απόφασης σύστασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε., καθώς και η σύνθεση του, µε σκοπό την άρση ορισµένων προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του οργάνου αυτού και την πλέον εύρυθµη λειτουργία του. Με το άρθρο 46 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου από τη δηµοσίευσή του στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αθήνα, Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Eνσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο

Proslipsis.gr. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3693/ΦΕΚ Α 174/

ΝΟΜΟΣ 3693/ΦΕΚ Α 174/ - - 1 - - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ 3693/ΦΕΚ Α 174/25.8.2008 ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 of 24 10/12/ :44 μμ

1 of 24 10/12/ :44 μμ 1 of 24 10/12/2013 12:44 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3693/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 174Α Μέγεθος κειμένου: 337 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ Για την περίοδο

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ Για την περίοδο ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ 2121 Για την περίοδο 1.1-31.12.2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) Νομική μορφή επαγγελματικής δραστηριότητος. Β) Δίκτυο Γ) Εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26674 Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Κανονιστικές ρυθµίσεις για τον υποχρεωτικό έλεγχο

Νέες Κανονιστικές ρυθµίσεις για τον υποχρεωτικό έλεγχο www.pwc.gr Νέες Κανονιστικές ρυθµίσεις για τον υποχρεωτικό έλεγχο Μάριος Ψάλτης ιευθύνων Σύµβουλος Ελλάδας Ευρωπαϊκές διατάξεις και η Ελληνική νοµοθεσία Η Οδηγία 2014/56/ΕΕ*, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο: 4.

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/56/ΕΕ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/56/ΕΕ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ EΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/43/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4449/2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)

ΝΟΜΟΣ 4449/2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας) ΝΟΜΟΣ 4449/2017 Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. NOMO Σ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4449 ΦΕΚ 7 / 24.1.2017

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η συστηματική διαδικασία του λογιστικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ακολουθείται από τους ελεγκτές, προσδιορίζει των όρο «Ελεγκτική», ο οποίος περιλαμβάνει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ B /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ B / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1 9 9 B / 2 0 1 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1159/ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 Ανεπίσηµη Κωδικοποίηση µετά και την ΠΟΛ. 1011/

ΠΟΛ. 1159/ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 Ανεπίσηµη Κωδικοποίηση µετά και την ΠΟΛ. 1011/ ΠΟΛ. 1159/ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 Ανεπίσηµη Κωδικοποίηση µετά και την ΠΟΛ. 1011/30.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1159/ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4204, 30.4.2009 Ν. 42(Ι)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4204, 30/4/2009

Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 427 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4603, 2.6.2017 Ν. 53(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Φωτεινή Χατζηκώστα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. Έλεγχοι στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 158 - Αριθμός Μητρώου ΕΛΤΕ 027 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή:... 3 2. Πληροφορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93)

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) ΑΠΟΦΑΣΗ 15177/Φ.17.4/404/93 Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Ανδρέας Χατζηδαμιανού Εταίρος 25 Μαΐου 2017 Περιεχόμενα Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου στο νέο θεσμικό πλαίσιο & Αλλαγές στην Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Συροπούλου Ελισάβετ Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στρατηγική ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, δηµόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΗ,19 Ιανουαρίου 2017 Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Υποχρεωτικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KMC CERTIFIED AND REGISTERED AUDITORS S.A.

K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KMC CERTIFIED AND REGISTERED AUDITORS S.A. K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2015) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά 145 61 Αθήνα ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα