Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ Πεπίλητη Πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο νπνίαο βαζηθόο ζθνπόο είλαη ν ζρεδηαζκόο, ε πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πξνγξάκκαηνο ζπκβαηνύ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα έθεβνπο καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απνβιέπνληαο ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνδνρή ηεο κεζόδνπ. Ζ δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ, ν ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε αμηνιόγεζή ηνπ πιηθνύ απηνύ ζηε ζπλέρεηα θαη ε δηεξεύλεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο κεζόδνπ απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηεο εξγαζίαο. Ζ έξεπλα μεθηλάεη κε ηελ δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εξκελείαο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κε εξσηεκαηνιόγηα. ε επόκελε θάζε γίλεηαη κε ην ίδην ηξόπν ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ, ην νπνίν έρεη επηρεηξεζεί λα είλαη ζπκβαηό κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα αλαδεηθλύεη ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ζηηο απνκαθξπζκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Λέξειρ κλειδιά: δηδαθηηθή ζηήξημε, ελειηθηόηεηα 1. Διζαγυγή εκαληηθόο αξηζκόο λεζησηώλ καζεηώλ θνηηά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαθνινπζώληαο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΔΠΘ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο εηδηθόηεηαο λα δηδάμνπλ καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη γηα ηελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ( ), ε απνπζία θαζεγεηή ζηελ Αλάθε λα δηδάμεη ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ζηνλ κνλαδηθό καζεηή πνπ ην έρεη επηιέμεη θαη επηζπκεί λα εμεηαζηεί ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Tα πξνγξάκκαηα ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο πνπ κέρξη πέξπζη έβξηζθαλ εθαξκνγή ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ήηαλ ζρεδηαζκέλα γηα όιε ηελ επηθξάηεηα, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη μερσξηζηέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζώο επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ απηώλ πνπ δελ έρνπλ επηινγέο ζπκπιεξσκαηηθήο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλόκελνπ απνηειεί ε εθαξκνγή εμ απνζηάζεσο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Σν δείγκα απνηειείηαη από καζεηέο θαη καζήηξηεο ηξίηεο ηάμεο Δληαίσλ Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ, πνπ ππάγνληαη ζην 2ν θαη 3ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 950 Κπθιάδσλ. Από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ε ειηθία ε νπνία γηα ηνπο ππνςήθηνπο ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο βξίζθεηαη ζην όξην κεηαμύ έθεβνπ θαη ελήιηθα. ηεξηδόκελνη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία[αλαζηαζηάδεο Β.(1993), Εεπθηιήο Α.(1987), Faulkner D.,θ.ά.(1999)] αιιά θαη ζύκθσλα κε ηε εθπεθξαζκέλε άπνςε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ, ζεσξήζακε όηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ σο ελήιηθεο. Γηα ην ιόγν απηό νη ζεσξίεο θαη νη πξαθηηθέο ηεο κάζεζεο θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηνπο «ελήιηθεο» ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλνπκε. Κνιηάδεο, Δ. (1996), Α. Κόθθνο(2005), Rogers, Α.(1999), Fisher, E. (1991), Noye,D. Piveteau,J.(1999). Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ, όπσο απηά θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο έξεπλάο καο ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 87 καζεηέο θαη 10 θαζεγεηέο, δεκηνπξγήζακε πιηθό βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,. Σν πιηθό απηό ην αλαξηήζακε ζην δηαδίθηπν πξνζθέξνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα ην βξίζθνπλ επθνιόηεξα αιιά θαη πξνζπαζώληαο λα απαληήζνπλ ζηηο αζθήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, λα κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύλ ηελ πξόνδν ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ύζηεξα από κειέηε θαη ρξήζε, αμηνινγήζεθε ζεηηθά από ηνπο 35 καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο. Ζ ζεηηθή απνηίκεζε αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ πιηθνύ πνπ ην θάλεη πξνζηηό θαη επράξηζην ζηνλ αλαγλώζηε. Οη αζθήζεηο αμηνιόγεζεο πξνηξέπνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο κειέηεο ηνπ πιηθνύ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο - αζθήζεηο βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο ύιεο, ζηελ εκπέδσζεεκβάζπλζε ηεο ύιεο θαη ζηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ε νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ είλαη εθηθηή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο κεζόδνπ. ε ίδην θιίκα θηλνύληαη θαη νη απαληήζεηο γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθιήζεθε ζρεηηθά κε ηε κέζνδν. Ζ βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εμ απνζηάζεσο πξόζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε «εηδηθά» ζηνπο καζεηέο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ θαη όηη ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο «ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν» θαη λα παξέρεη «νπζηαζηηθή βνήζεηα» ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, απνηεινύλ ζεκαληηθή δηαπίζησζε ηεο έξεπλάο καο.«ζ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν ζηηο αλαιπηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ» (Fisher, 1991). Οη αλαθνξέο επίζεο γηα ηελ «επραξίζηεζε πνπ πξνζέθεξε ε κειέηε ηνπ πιηθνύ» θαη όηη «ζα κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ην κάζεκα ζην θξνληηζηήξην» ζπκβάιινληαο ζηελ «εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ» καο άθεζαλ απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνπο σο πξνο ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη ζθόπηκν λα πεξηέρεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κεηώλνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε γηα κεηαθίλεζε θαη επνκέλσο βνεζνύλ ηνπο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ζπνπδαζηέο λα καζαίλνπλ κε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε βνήζεηα από ηνλ θαζεγεηήζύκβνπιν ( Βεξγίδεο θαη ζπλ., 1998, ζ. 48 ) 2. Η παποςζίαζη ηυν δεδομένυν ηηρ έπεςναρ 2.1. Πποζυπικά ηοισεία Γιεπεύνηζη σαπακηηπιζηικών ηυν μαθηηών ΦΤΛΛΟ: ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο νγδόληα επηά καζεηέο θαη καζήηξηεο εθ ησλ νπνίσλ νη ζαξάληα πέληε (45) ήηνη ην 51,7% ήηαλ άλδξεο, ελώ νη ζαξάληα δύν (42) ήηαλ γπλαίθεο ή πνζνζηό 48.3%. ΖΛΗΚΗΑ: Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 17 θαη 18 εηώλ (86.2%), έληεθα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελώ έλαο είλαη θάησ ησλ 17 εηώλ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο δειώλνπλ όηη ην βαζηθό κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πξνέξρεηαη από ειεύζεξα επαγγέικαηα (πδξαπιηθόο, ειεθηξνιόγνο, θ.ι.π.). Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έπνληαη σο βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο, έλα απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αλακελόκελν, θαζώο ηα εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλ ζε καζεηέο-θαηνίθνπο ησλ Κπθιάδσλ. ηα άιια επαγγέικαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ελαζρόιεζε κε ην εκπόξην θαζώο θαη ηα λαπηηθά επαγγέικαηα. Μεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ δειώλεη όηη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζπκπιεξώλεηαη από ηελ απαζρόιεζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, πξνθαλώο θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ: ηελ εξώηεζε αλ εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί γηα ηελ απόθηεζε πξνζσπηθνύ εηζνδήκαηνο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο απαληνύλ όηη ην θάλνπλ ή ην έρνπλ θάλεη. Oη καζεηέο εξγάδνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ απόθηεζε πξνζσπηθνύ εηζνδήκαηνο, παξά γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. πγθεθξηκέλα, ζρεδόλ έλαο ζηνπο δύν καζεηέο δειώλεη όηη έρεη εξγαζηεί «Αξθεηά» ή «Πνιύ» γηα ηελ απόθηεζε πξνζσπηθνύ εηζνδήκαηνο θαη ην 38% απαληά «Διάρηζηα»(30%) ή «Καζόινπ»(8%). Σν πνζνζηό γηα ηελ ζπλεηζθνξά ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα αγγίδεη ην 31% ζηηο απαληήζεηο «Αξθεηά» ή «Πνιύ». Έλαο ζηνπο πέληε καζεηέο δειώλεη όηη απαζρνιείηαη ή έρεη απαζρνιεζεί σο μελνδνρνϋπάιιεινο, ελώ εμίζνπ ζπρλά απαληεκέλν είλαη θαη ην επάγγεικα ηνπ ζεξβηηόξνπ. Άιια επαγγέικαηα αζρνιίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ είλαη ελδεηθηηθά απηά ηνπ βνεζνύ ειεθηξνιόγνπ, ηνπ βνεζνύ κάγεηξα, ηνπ ππάιιεινπ γξαθείνπ, ηνπ κνπζηθνύ θαζώο θαη ε θύιαμε παηδηώλ. Ζ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ: Οη εξσηεζέληεο καζεηέο αηζζάλνληαη ώξηκνη θαη ηθαλνί λα μεθηλήζνπλ άκεζα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρόιεζε θαζώο θαη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζή ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δειώλνπλ όηη αηζζάλνληαη «ώξηκνη» (81.6%), ελώ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (44.8%) εθθξάδεη ηελ αληίιεςε όηη νη ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 952 πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ άκεζα ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν. ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΡΙΜΟ ΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟ ΣΗΣΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΓΙΑΒΙΧΗ Πηζηεύεηο όηη νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ζηε δσή ζνπ, ζνπ επηηξέπνπλ λα μεθηλήζεηο άκεζα ηελ απηόλνκε επαγγεικαηηθή ζνπ ελαζρόιεζε θαζώο θαη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζνπ; Όρη 39 (44.8%) Ναη 48 (55.2%) ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΧΡΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ Αηζζάλεζαη ώξηκνο/ε; Όρη 16 (18.4%) Ναη 71 (81.6%) Γπάθημα 1: Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ σξηκόηεηά ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα αλεμάξηεηεο δηαβίσζήο ηνπο Ζ UNESΚΟ δίλεη ηνλ εμήο γεληθά παξαδεθηό νξηζκό γηα ηε λεόηεηα: «Νεόηεηα είλαη εθείλε ε πεξίνδνο ηεο δσήο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνθηηνύληαη ηα εθόδηα θαη ηα θνηλσληθά ερέγγπα ζαλ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε επζπλώλ θαη ηελ απνδνηηθή γηα ην άηνκν έληαμε ζηνλ θόζκν ησλ ώξηκσλ ελειίθσλ». Ο ζπκβαηηθόο απηόο νξηζκόο αθνξά ηελ ειηθία από ηα 16 σο ηα 26 ρξόληα, δειαδή ηελ θπξίσο εθεβηθή, ηε κεηεθεβηθή θαη ηελ πεξίνδν ηεο λεόηεηαο. Ο Β. Αλαζηαζηάδεο,(1993) αλαθέξεη: «Ο έθεβνο αηζζάλεηαη έληνλα ηελ αλάγθε γηα απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, αξλείηαη ηελ πξνεγνύκελε ηαπηόηεηα ηνπ (ηνλ πξνεγνύκελν εαπηό ηνπ) θαη αλαδεηεί θαηλνύξηα πιένλ ηαπηόηεηα. Ζεηά από ηνπο γνλείο ηνπ θαη από ηνπο ελειίθνπο λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ σο έλα αλεμάξηεην άηνκν κε απόιπην δηθαίσκα λα ξπζκίδεη κόλνο ηνπ ηε δσή ηνπ» (ζει.26) Ζ άπνςε ηνπ Υξ. Φξάγθνπ (1984) ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Μεηά ηελ ήβε, κεηά δειαδή ην 16 ν έηνο ηεο ειηθίαο δεκηνπξγείηαη ζηνλ άλζξσπν κηα λέα θαηάζηαζε ε νπνία ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηελ πξνεγνύκελε. Δλώ ζηελ πξνεγνύκελε ειηθία, ζηελ εθεβεία, είρακε ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο, ζε απηή ηελ ειηθία έρνπκε πηα πεξηζζόηεξα ζεηηθά ζηνηρεία, έρνπκε σο θηλεηήξηα δύλακε γηα όιε ηε δσή ηνπ λένπ ηνλ ελζνπζηαζκό.» (ζει.190) ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γιεπεύνηζη ηυν δςναηοηήηυν ηυν μαθηηών για ηην εθαπμογή μεθόδυν εξ αποζηάζευρ ππόζθεηηρ διδακηικήρ ζηήπιξηρ. Δληππσζηαθά ήηαλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζε θαη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ από ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο. Όπσο θαλεξώλεη ην γξάθεκα 2 νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηεο κεζόδνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΥΡΗΗ Η/Τ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ 3 (3.4%) 84 (96.6%) Έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο ηειεδηάζθεςεο; 31 (35.6%) 56 (64.4%) Όχι 6 (6.9%) 81 (93.1%) Ναι Υξεζηκνπνηείο ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζην ζπίηη ζνπ; 6 (6.9%) 81 (93.1%) Γπάθημα 2: Η δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πγθεθξηκέλα, ζρεδόλ όινη νη καζεηέο απαληνύλ ζεηηθά αλαθνξηθά κε ην βαζκό εμνηθείσζήο ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σν 93.1% δειώλεη όηη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο ηειεδηάζθεςεο, είηε κόλνη ή κε ηε βνήζεηα ηξίησλ θαη ζρεδόλ ην έλα ηξίην έρεη ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθέο κεζόδνπο. ηελ πξνζπάζεηά καο λα εξεπλήζνπκε ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην δηαδίθηπν ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε ήηαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζπλεζίδνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Σν 41.4% από απηνύο δειώλνπλ όηη ζπλνκηινύλ κέζσ δηαδηθηύνπ ηνπιάρηζηνλ 1 κε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελώ ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ ζπλνκηινύλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά εκεξεζίσο, κε ην ίδην ηξόπν είλαη 43,6%.(Γξάθεκα 3) 2.3. Οι απότειρ ηυν μαθηηών για ηην μέθοδο ηηρ εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ ρεδόλ 4 ζηνπο 10 καζεηέο ζεσξνύλ όηη είλαη εθηθηή ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο παλειιήληεο ζε όια ηα καζήκαηα κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσλ εθπαίδεπζεο (άζξνηζκα πνζνζηώλ «πάξα πνιύ» θαη «αξθεηά»). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζεσξεί όηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο κεζόδνπ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηύνπ ελώ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό δειώλεη όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνύζα δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα ηνπο πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 954 κέζνδν. Οη πελήληα από ηνπο νγδόληα επηά καζεηέο (57,5%) πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δήισζαλ όηη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΔΧ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΓΑ 1 (1.1%) πεξηζζόηεξν από δύν θνξέο ηελ εκέξα 23 (26.4%) Πνηέ 12 (13.8%) 1-2 θνξέο ηελ εκέξα 15 (17.2%) 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 36 (41.4%) Γπάθημα 3: Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν Βαζηθή πξνϋπόζεζε νπνηαζδήπνηε κεζόδνπ εθπαίδεπζεο από απόζηαζε απνηειεί ε ύπαξμε ελόο ζπζηήκαηνο ηαρείαο θαη αμηόπηζηεο επηθνηλσλίαο, ηελ νπνία εμαζθαιίδεη ε ζεκεξηλή ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηύνπ (Μηραειίδεο, 2000 & Παλαγησηαθόπνπινο, Πεξηβνιαξόπνπινο, 2001). Δπίζεο ζύκθσλα κε ηνπο Μπίηζε, Παπαδάθε, Σδακαξία & Φαλνπξάθε (2001), θαηά κεγάιν κέξνο ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη από ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο Οι απανηήζειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηην ικανόηηηα ηυν μαθηηών να σειπίζονηαι Η/Τ και ηο διαδίκηςο ηελ εξώηεζε αλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζε απηνύο ε πξόηαζε γηα εμ απνζηάζεσο πξόζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, νη απαληήζεηο ησλ 10 θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηβεβαηώλνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ. Ζ απάληεζε όηη δηαθέξεη ν βαζκόο ηθαλόηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο είλαη ηθαλνί αιιά δηαθέξεη ν βαζκόο ηθαλόηεηαο Οι ανοικηέρ απανηήζειρ ηυν καθηγηηών Α)Πώρ ακούγεηαι η ιδέα για εθαπμογή Δξ αποζηάζεωρ ΠΓΣ; ηελ εξώηεζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνδέρζεθαλ ζεηηθά ηελ πξόηαζε γηα εθαξκνγή εμ απνζηάζεσο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Θεώξεζαλ όηη ζηελ αλεπαξθή παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ελδηαθέξνπζα «θαηλνηόκνο» πξόηαζε, αμηνπνηώληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δθθξάζηεθαλ σζηόζν αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζηα ζρνιεία θαη ην θόζηνο νξγάλσζεο κηαο ηέηνηαο κεζόδνπ. Θεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ύπαξμε «πιαηθόξκαο δηαζύλδεζεο» θαη ε πξόηεξε εθπαίδεπζε καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζε κεζόδνπο e-learning. Δθθξάζηεθε επίζεο ε άπνςε όηη ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ καζήκαηνο (αζθήζεηο, δηαγξάκκαηα) πξέπεη λα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε κία «θαηά πξόζσπν δηδαζθαιεία». AΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΔΞ' ΑΠΟΣΑΔΧ ΣΗΡΙΞΗ (ππιν ηην εθαπμογή) Θεσξείο όηη είλαη εθηθηή ε πξνεηνηκαζία ζνπ γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζε όια ηα καζήκαηα κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; πάξα πνιύ αξθεηά 6 (6.9%) 14 (16.1%) 27 (31.0%) 30 (34.5%) 44 (50.6%) 44 (50.6%) Θα κπνξνύζεο λα αληαπνθξηζείο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ; Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζεσξείηε όηη ζα ζαο πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν; ειάρηζηα θαζόινπ ΓΑ 35 (40.2%) 11 (12.6%) 21 (24.1%) 15 (17.2%) 5 (5.7%) 8 (9.2%) 1 (1.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) Γπάθημα 4:Απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν πξηλ ηελ γλσξίζνπλ Β)Πιζηεύειρ όηι μια ηέηοια ππόηαζη θα μποπούζε να πποζθέπει εςκαιπίερ ζε μαθηηέρ πος δεν έσοςν εναλλακηικέρ λύζειρ πποεηοιμαζίαρ ζηιρ Παν. Δξεηάζειρ; Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο θξίλνπλ όηη ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο πξνζθέξεηαη γηα καζεηέο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ όπσο νη λεζηώηηθεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο λα αληαγσληζηνύλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο από άιιεο πεξηνρέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο. Χζηόζν αθόκε θαη ζε απηνύο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο ζα πξνζηεζεί κία αθόκε ελαιιαθηηθή κέζνδνο. Με ηε κέζνδν απηή πξνζθέξεηαη ε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 956 δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαζώο θαη ην πιενλέθηεκα λα καζαίλεη ν καζεηήο ζηνλ ηόπν, ζην ρξόλν θαη ην ξπζκό πνπ ζέιεη θαη κπνξεί. Γηα θάπνηνπο από ηνπο θαζεγεηέο πνπ απάληεζαλ, ε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη αλ θαη δελ ηελ απνξξίπηνπλ, ζεσξνύλ όηη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσπηθή επαθή εθπαηδεπηηθνύ καζεηή θαη όηη ζα σθειήζεη πεξηζζόηεξν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο δηδαζθαιίαο παξά ηνπο καζεηέο απηνύο θαζαπηνύο. Γ)Ποιερ ζςμβοςλέρ θα έδινερ για ηην εθαπμογή ηηρ; Ζ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ αιιά θαη θαζεγεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάινγε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζε επίπεδν ζρνιείνπ ζα βνεζνύζε ώζηε ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηα πιαίζηα κηα ζπκπιεξσκαηηθήο πξνο ην κάζεκα δηαδηθαζίαο. Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ αιιά θαη ε θαιή νξγάλσζε σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη δύν αθόκε ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο πνπ δίλνπλ νη εξσηώκελνη θαζεγεηέο. Ζ παξνπζία δαζθάινπ σζηόζν είλαη έλα δεηνύκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν Ζ/Τ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δάζθαιν. 3. Η παποςζίαζη ηυν απανηήζευν ηηρ αξιολόγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό αμηνινγήζεθε ζεηηθά από ηνπο 35 καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ πήξαλ κέξνο. Ζ ζεηηθή απνηίκεζε αλαθέξεηαη ζε όιεο από ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο: εκθάληζε πιηθνύ, δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο ελλνηώλ θαη όξσλ, εκςύρσζε, ελζάξξπλζε, θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία πξνόδνπ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί όηη, ε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ πιηθνύ ην θάλεη πξνζηηό θαη επράξηζην ζηνλ αλαγλώζηε. Ζ θαζνδήγεζε πνπ πξνζθέξεη ην πιηθό αμηνινγείηαη επίζεο ζεηηθά. Οη αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ πέηπραλ ηνλ αξρηθό ζθνπό ηεο ύιεο. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ε νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ είλαη εθηθηή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο κεζόδνπ. ε ίδην θιίκα θηλνύληαη θαη νη απαληήζεηο γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθιήζεθε ζρεηηθά κε ηε κέζνδν. Από ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηαρπνινγνύκε ηηο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε κέζνδνο εηδηθά ζηνπο καζεηέο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, όηη ε κέζνδνο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν, θαη λα παξέρεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΔΞ' ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ(μεηά ηην εθαπμογή) Πάρα πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 0 3 (8.6%) 2 (5.7%) 0 1 (2.9%) 9 (25.7%) 10 (28.6%) 10 (28.6%) 6 (17.1%) 20 (57.1%) 22 (62.9%) 22 (62.9%) Θεσξείηε όηη είλαη εθηθηή ε νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ελόο ππνςήθηνπ κε ηε κέζνδν ηεο εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; Θα κπνξνύζαηε λα αληαπνθξηζείηε ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζαο ζηόρνπ; Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζεσξείηε όηη ζαο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν; Γπάθημα 6: Η αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ πνπ εθαξκόζηεθε Δθθξάζηεθαλ όκσο θαη επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ελόο θαζεγεηή θαη όηη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ θαζώο θαη ε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σέινο, ηνλίδεηαη ε επραξίζηεζε πνπ πξνζέθεξε ε κειέηε ηνπ πιηθνύ θαη όηη «ζα κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ην κάζεκα ζην θξνληηζηήξην» θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηεο κεζόδνπ ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλάο καο κπνξνύλ λα γίλνπλ ε βάζε, ην εξέζηζκα ή ην ρξήζηκν εξγαιείν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηόζν ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ή αθόκε θαη ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ή ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ζπκπεξαζκάησλ. ε πεξίπησζε επηβεβαίσζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηζεκάλζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα βειηηώζεηο, δελ κέλεη ηίπνηε άιιν από ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζε όιε ηε ρώξα. Έλα ηέηνην εγρείξεκα πνπ ζα έπξεπε ήδε λα έρεη αξρίδεη λα ζρεδηάδεηαη, πηζηεύνπκε όηη ζα ηύρεη ηεο αλάινγεο ππνδνρήο κε απηήλ πνπ βξήθε ε δηθή καο πξόηαζε. Καιό είλαη πάλησο, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο λα γίλεηαη πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο κε βάζε ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο νη νπνίεο ζα ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππόςε. «Ζ ξηδηθή απάληεζε ζην πξόβιεκα ζα ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 958 κπνξνύζε λα είλαη ε δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ώζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα επηιέμεη θαηά ηελ πξνηίκεζή ηνπ, απηό όκσο απμάλεη ην θόζηνο ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.» Κνθθάιεο Αιέμαλδξνο (1999) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμ απνζηάζεσο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο» κπνξεί λα ζπζηαζεί επηηξνπή, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Γηεύζπλζεο πκβνπιεπηηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζώο θαη ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, λα ζρεδηάδεη θαη λα επηβιέπεη θεληξηθά θαη ζε εζληθό επίπεδν ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξηθεξεηαθή δηεύζπλζε ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ύκβνπινο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κε ηα αλάινγα πξνζόληα, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα επνπηεύνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βιβλιογπαθία: Αλαζηαζηάδεο, Β. (1993). Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Βηβιηνγσλία, Αζήλα Βαζάια, Π. (2005). Δμ Απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε, ζην Ληνλαξάθεο Α. (επηκ.) Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε Παηδαγσγηθέο θαη Τερλνινγηθέο Εθαξκνγέο, ΠΑΣΡΑ, ΔΑΠ. Βεξγίδεο, Γ., Ληνλαξάθεο, Α., Λπθνπξγηώηεο, Α., Μαθξάθεο, Β. θαη Μαηξαιήο Υ.(1998). Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Θεζκνί θαη ιεηηνπξγίεο, η.α, Πάηξα, ΔΑΠ. Εεπθηιήο, Α.(1987). Γεληθή Γηδαθηηθή (κέξνο Α ). Αζήλα ΟΔΓΒ. Faulkner D., Littleton, K., Woodhead, M.(1999). Εμέιημε ηνπ Παηδηνύ ζην Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ, Β Σόκνο, ΔΑΠ, Πάηξα. Κνιηάδεο, Δ. (1996). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε, Σόκνο Α, εθδ., Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. Rogers, Α. (1999). Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ, Αζήλα, Μεηαίρκην. Fisher, E. (1991). The teacher s role in teaching with the computer. Unit 8 of EH 232 Computers and Learning. Milton Keynes: Open University Press Noye,D. Piveteau,J.(1999). Πξαθηηθόο Οδεγόο ηνπ εθπαηδεπηή Αζήλα Μεηαίρκην. A. Κνθθάιεο (1999). πλερηδόκελε Καη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. Δπηζηεκνληθό πλέδξην Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ΣΔΗ Ζπείξνπ παξάξηεκα Ζγνπκελίηζαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Γεθεκβξίνπ Μπίηζεο, Υ., Ππαδάθεο,., Σδακαξίαο,., Φαλνπξάθεο, Γ. (2001). Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθό ηόπν: Παλαγησηαθόπνπινο, Υ., Πεξηβνιαξόπνπινο, Λ. (2001). Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα πιεξνθόξεζε, επηθνηλσλία θαη εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζηνλ ίδην δηθηπαθό ηόπν. Υξ. Φξάγθνπ ( 1984). Ψπρνπαηδαγσγηθή. εθδ. Gutenberg, ΑΘΖΝΑ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδακηική πποζέγγιζη ηηρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ ηηρ Γλώζζαρ με ηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηην Γ ηάξη Γημοηικού.

Γιδακηική πποζέγγιζη ηηρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ ηηρ Γλώζζαρ με ηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηην Γ ηάξη Γημοηικού. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 341 Γιδακηική πποζέγγιζη ηηρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ ηηρ Γλώζζαρ με ηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηην Γ ηάξη Γημοηικού. Α. Κόκκαλη Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 ΔΡΓΑΙΑ Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 Σν παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κηαο ρώξαο. Σν 1995, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο ρώξαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα