Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ Πεπίλητη Πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο νπνίαο βαζηθόο ζθνπόο είλαη ν ζρεδηαζκόο, ε πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη πξνγξάκκαηνο ζπκβαηνύ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα έθεβνπο καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, απνβιέπνληαο ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνδνρή ηεο κεζόδνπ. Ζ δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ, ν ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε αμηνιόγεζή ηνπ πιηθνύ απηνύ ζηε ζπλέρεηα θαη ε δηεξεύλεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο κεζόδνπ απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηεο εξγαζίαο. Ζ έξεπλα μεθηλάεη κε ηελ δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εξκελείαο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κε εξσηεκαηνιόγηα. ε επόκελε θάζε γίλεηαη κε ην ίδην ηξόπν ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ, ην νπνίν έρεη επηρεηξεζεί λα είλαη ζπκβαηό κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα αλαδεηθλύεη ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ζηηο απνκαθξπζκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Λέξειρ κλειδιά: δηδαθηηθή ζηήξημε, ελειηθηόηεηα 1. Διζαγυγή εκαληηθόο αξηζκόο λεζησηώλ καζεηώλ θνηηά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαθνινπζώληαο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΠΔΠΘ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο εηδηθόηεηαο λα δηδάμνπλ καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη γηα ηελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ( ), ε απνπζία θαζεγεηή ζηελ Αλάθε λα δηδάμεη ην κάζεκα Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ζηνλ κνλαδηθό καζεηή πνπ ην έρεη επηιέμεη θαη επηζπκεί λα εμεηαζηεί ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Tα πξνγξάκκαηα ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο πνπ κέρξη πέξπζη έβξηζθαλ εθαξκνγή ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ήηαλ ζρεδηαζκέλα γηα όιε ηελ επηθξάηεηα, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη μερσξηζηέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζώο επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ απηώλ πνπ δελ έρνπλ επηινγέο ζπκπιεξσκαηηθήο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλόκελνπ απνηειεί ε εθαξκνγή εμ απνζηάζεσο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Σν δείγκα απνηειείηαη από καζεηέο θαη καζήηξηεο ηξίηεο ηάμεο Δληαίσλ Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ, πνπ ππάγνληαη ζην 2ν θαη 3ν Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 950 Κπθιάδσλ. Από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ε ειηθία ε νπνία γηα ηνπο ππνςήθηνπο ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο βξίζθεηαη ζην όξην κεηαμύ έθεβνπ θαη ελήιηθα. ηεξηδόκελνη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία[αλαζηαζηάδεο Β.(1993), Εεπθηιήο Α.(1987), Faulkner D.,θ.ά.(1999)] αιιά θαη ζύκθσλα κε ηε εθπεθξαζκέλε άπνςε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δνπλ, ζεσξήζακε όηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ σο ελήιηθεο. Γηα ην ιόγν απηό νη ζεσξίεο θαη νη πξαθηηθέο ηεο κάζεζεο θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηνπο «ελήιηθεο» ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλνπκε. Κνιηάδεο, Δ. (1996), Α. Κόθθνο(2005), Rogers, Α.(1999), Fisher, E. (1991), Noye,D. Piveteau,J.(1999). Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ, όπσο απηά θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο έξεπλάο καο ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 87 καζεηέο θαη 10 θαζεγεηέο, δεκηνπξγήζακε πιηθό βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο,. Σν πιηθό απηό ην αλαξηήζακε ζην δηαδίθηπν πξνζθέξνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα ην βξίζθνπλ επθνιόηεξα αιιά θαη πξνζπαζώληαο λα απαληήζνπλ ζηηο αζθήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, λα κπνξνύλ λα απηναμηνινγνύλ ηελ πξόνδν ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ύζηεξα από κειέηε θαη ρξήζε, αμηνινγήζεθε ζεηηθά από ηνπο 35 καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο. Ζ ζεηηθή απνηίκεζε αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ πιηθνύ πνπ ην θάλεη πξνζηηό θαη επράξηζην ζηνλ αλαγλώζηε. Οη αζθήζεηο αμηνιόγεζεο πξνηξέπνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο κειέηεο ηνπ πιηθνύ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο - αζθήζεηο βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο ύιεο, ζηελ εκπέδσζεεκβάζπλζε ηεο ύιεο θαη ζηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηηο εμεηάζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ε νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ είλαη εθηθηή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο κεζόδνπ. ε ίδην θιίκα θηλνύληαη θαη νη απαληήζεηο γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθιήζεθε ζρεηηθά κε ηε κέζνδν. Ζ βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εμ απνζηάζεσο πξόζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε «εηδηθά» ζηνπο καζεηέο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ θαη όηη ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο «ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν» θαη λα παξέρεη «νπζηαζηηθή βνήζεηα» ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, απνηεινύλ ζεκαληηθή δηαπίζησζε ηεο έξεπλάο καο.«ζ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν ζηηο αλαιπηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ» (Fisher, 1991). Οη αλαθνξέο επίζεο γηα ηελ «επραξίζηεζε πνπ πξνζέθεξε ε κειέηε ηνπ πιηθνύ» θαη όηη «ζα κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ην κάζεκα ζην θξνληηζηήξην» ζπκβάιινληαο ζηελ «εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ» καο άθεζαλ απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνπο σο πξνο ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη ζθόπηκν λα πεξηέρεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κεηώλνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε γηα κεηαθίλεζε θαη επνκέλσο βνεζνύλ ηνπο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ζπνπδαζηέο λα καζαίλνπλ κε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε βνήζεηα από ηνλ θαζεγεηήζύκβνπιν ( Βεξγίδεο θαη ζπλ., 1998, ζ. 48 ) 2. Η παποςζίαζη ηυν δεδομένυν ηηρ έπεςναρ 2.1. Πποζυπικά ηοισεία Γιεπεύνηζη σαπακηηπιζηικών ηυν μαθηηών ΦΤΛΛΟ: ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο νγδόληα επηά καζεηέο θαη καζήηξηεο εθ ησλ νπνίσλ νη ζαξάληα πέληε (45) ήηνη ην 51,7% ήηαλ άλδξεο, ελώ νη ζαξάληα δύν (42) ήηαλ γπλαίθεο ή πνζνζηό 48.3%. ΖΛΗΚΗΑ: Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ 17 θαη 18 εηώλ (86.2%), έληεθα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελώ έλαο είλαη θάησ ησλ 17 εηώλ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο δειώλνπλ όηη ην βαζηθό κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πξνέξρεηαη από ειεύζεξα επαγγέικαηα (πδξαπιηθόο, ειεθηξνιόγνο, θ.ι.π.). Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έπνληαη σο βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο, έλα απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αλακελόκελν, θαζώο ηα εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλ ζε καζεηέο-θαηνίθνπο ησλ Κπθιάδσλ. ηα άιια επαγγέικαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ελαζρόιεζε κε ην εκπόξην θαζώο θαη ηα λαπηηθά επαγγέικαηα. Μεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ δειώλεη όηη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζπκπιεξώλεηαη από ηελ απαζρόιεζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, πξνθαλώο θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ: ηελ εξώηεζε αλ εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί γηα ηελ απόθηεζε πξνζσπηθνύ εηζνδήκαηνο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο απαληνύλ όηη ην θάλνπλ ή ην έρνπλ θάλεη. Oη καζεηέο εξγάδνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ απόθηεζε πξνζσπηθνύ εηζνδήκαηνο, παξά γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. πγθεθξηκέλα, ζρεδόλ έλαο ζηνπο δύν καζεηέο δειώλεη όηη έρεη εξγαζηεί «Αξθεηά» ή «Πνιύ» γηα ηελ απόθηεζε πξνζσπηθνύ εηζνδήκαηνο θαη ην 38% απαληά «Διάρηζηα»(30%) ή «Καζόινπ»(8%). Σν πνζνζηό γηα ηελ ζπλεηζθνξά ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα αγγίδεη ην 31% ζηηο απαληήζεηο «Αξθεηά» ή «Πνιύ». Έλαο ζηνπο πέληε καζεηέο δειώλεη όηη απαζρνιείηαη ή έρεη απαζρνιεζεί σο μελνδνρνϋπάιιεινο, ελώ εμίζνπ ζπρλά απαληεκέλν είλαη θαη ην επάγγεικα ηνπ ζεξβηηόξνπ. Άιια επαγγέικαηα αζρνιίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ είλαη ελδεηθηηθά απηά ηνπ βνεζνύ ειεθηξνιόγνπ, ηνπ βνεζνύ κάγεηξα, ηνπ ππάιιεινπ γξαθείνπ, ηνπ κνπζηθνύ θαζώο θαη ε θύιαμε παηδηώλ. Ζ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ: Οη εξσηεζέληεο καζεηέο αηζζάλνληαη ώξηκνη θαη ηθαλνί λα μεθηλήζνπλ άκεζα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρόιεζε θαζώο θαη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζή ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δειώλνπλ όηη αηζζάλνληαη «ώξηκνη» (81.6%), ελώ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (44.8%) εθθξάδεη ηελ αληίιεςε όηη νη ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 952 πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνύλ άκεζα ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν. ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΡΙΜΟ ΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟ ΣΗΣΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΓΙΑΒΙΧΗ Πηζηεύεηο όηη νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ζηε δσή ζνπ, ζνπ επηηξέπνπλ λα μεθηλήζεηο άκεζα ηελ απηόλνκε επαγγεικαηηθή ζνπ ελαζρόιεζε θαζώο θαη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζνπ; Όρη 39 (44.8%) Ναη 48 (55.2%) ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΧΡΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ Αηζζάλεζαη ώξηκνο/ε; Όρη 16 (18.4%) Ναη 71 (81.6%) Γπάθημα 1: Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ σξηκόηεηά ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα αλεμάξηεηεο δηαβίσζήο ηνπο Ζ UNESΚΟ δίλεη ηνλ εμήο γεληθά παξαδεθηό νξηζκό γηα ηε λεόηεηα: «Νεόηεηα είλαη εθείλε ε πεξίνδνο ηεο δσήο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνθηηνύληαη ηα εθόδηα θαη ηα θνηλσληθά ερέγγπα ζαλ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε επζπλώλ θαη ηελ απνδνηηθή γηα ην άηνκν έληαμε ζηνλ θόζκν ησλ ώξηκσλ ελειίθσλ». Ο ζπκβαηηθόο απηόο νξηζκόο αθνξά ηελ ειηθία από ηα 16 σο ηα 26 ρξόληα, δειαδή ηελ θπξίσο εθεβηθή, ηε κεηεθεβηθή θαη ηελ πεξίνδν ηεο λεόηεηαο. Ο Β. Αλαζηαζηάδεο,(1993) αλαθέξεη: «Ο έθεβνο αηζζάλεηαη έληνλα ηελ αλάγθε γηα απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, αξλείηαη ηελ πξνεγνύκελε ηαπηόηεηα ηνπ (ηνλ πξνεγνύκελν εαπηό ηνπ) θαη αλαδεηεί θαηλνύξηα πιένλ ηαπηόηεηα. Ζεηά από ηνπο γνλείο ηνπ θαη από ηνπο ελειίθνπο λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ σο έλα αλεμάξηεην άηνκν κε απόιπην δηθαίσκα λα ξπζκίδεη κόλνο ηνπ ηε δσή ηνπ» (ζει.26) Ζ άπνςε ηνπ Υξ. Φξάγθνπ (1984) ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Μεηά ηελ ήβε, κεηά δειαδή ην 16 ν έηνο ηεο ειηθίαο δεκηνπξγείηαη ζηνλ άλζξσπν κηα λέα θαηάζηαζε ε νπνία ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηελ πξνεγνύκελε. Δλώ ζηελ πξνεγνύκελε ειηθία, ζηελ εθεβεία, είρακε ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο, ζε απηή ηελ ειηθία έρνπκε πηα πεξηζζόηεξα ζεηηθά ζηνηρεία, έρνπκε σο θηλεηήξηα δύλακε γηα όιε ηε δσή ηνπ λένπ ηνλ ελζνπζηαζκό.» (ζει.190) ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γιεπεύνηζη ηυν δςναηοηήηυν ηυν μαθηηών για ηην εθαπμογή μεθόδυν εξ αποζηάζευρ ππόζθεηηρ διδακηικήρ ζηήπιξηρ. Δληππσζηαθά ήηαλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζε θαη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ από ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο. Όπσο θαλεξώλεη ην γξάθεκα 2 νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηεο κεζόδνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΥΡΗΗ Η/Τ ΚΑΙ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ 3 (3.4%) 84 (96.6%) Έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο ηειεδηάζθεςεο; 31 (35.6%) 56 (64.4%) Όχι 6 (6.9%) 81 (93.1%) Ναι Υξεζηκνπνηείο ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζην ζπίηη ζνπ; 6 (6.9%) 81 (93.1%) Γπάθημα 2: Η δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πγθεθξηκέλα, ζρεδόλ όινη νη καζεηέο απαληνύλ ζεηηθά αλαθνξηθά κε ην βαζκό εμνηθείσζήο ηνπο κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σν 93.1% δειώλεη όηη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο ηειεδηάζθεςεο, είηε κόλνη ή κε ηε βνήζεηα ηξίησλ θαη ζρεδόλ ην έλα ηξίην έρεη ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθέο κεζόδνπο. ηελ πξνζπάζεηά καο λα εξεπλήζνπκε ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην δηαδίθηπν ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε ήηαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζπλεζίδνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Σν 41.4% από απηνύο δειώλνπλ όηη ζπλνκηινύλ κέζσ δηαδηθηύνπ ηνπιάρηζηνλ 1 κε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελώ ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ ζπλνκηινύλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά εκεξεζίσο, κε ην ίδην ηξόπν είλαη 43,6%.(Γξάθεκα 3) 2.3. Οι απότειρ ηυν μαθηηών για ηην μέθοδο ηηρ εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ ρεδόλ 4 ζηνπο 10 καζεηέο ζεσξνύλ όηη είλαη εθηθηή ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο παλειιήληεο ζε όια ηα καζήκαηα κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσλ εθπαίδεπζεο (άζξνηζκα πνζνζηώλ «πάξα πνιύ» θαη «αξθεηά»). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζεσξεί όηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο κεζόδνπ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηύνπ ελώ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό δειώλεη όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνύζα δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα ηνπο πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 954 κέζνδν. Οη πελήληα από ηνπο νγδόληα επηά καζεηέο (57,5%) πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δήισζαλ όηη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΔΧ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΓΑ 1 (1.1%) πεξηζζόηεξν από δύν θνξέο ηελ εκέξα 23 (26.4%) Πνηέ 12 (13.8%) 1-2 θνξέο ηελ εκέξα 15 (17.2%) 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 36 (41.4%) Γπάθημα 3: Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν Βαζηθή πξνϋπόζεζε νπνηαζδήπνηε κεζόδνπ εθπαίδεπζεο από απόζηαζε απνηειεί ε ύπαξμε ελόο ζπζηήκαηνο ηαρείαο θαη αμηόπηζηεο επηθνηλσλίαο, ηελ νπνία εμαζθαιίδεη ε ζεκεξηλή ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηύνπ (Μηραειίδεο, 2000 & Παλαγησηαθόπνπινο, Πεξηβνιαξόπνπινο, 2001). Δπίζεο ζύκθσλα κε ηνπο Μπίηζε, Παπαδάθε, Σδακαξία & Φαλνπξάθε (2001), θαηά κεγάιν κέξνο ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη από ηελ επηηπρεκέλε εκπινθή ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο Οι απανηήζειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηην ικανόηηηα ηυν μαθηηών να σειπίζονηαι Η/Τ και ηο διαδίκηςο ηελ εξώηεζε αλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζε απηνύο ε πξόηαζε γηα εμ απνζηάζεσο πξόζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, νη απαληήζεηο ησλ 10 θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηβεβαηώλνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ. Ζ απάληεζε όηη δηαθέξεη ν βαζκόο ηθαλόηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο είλαη ηθαλνί αιιά δηαθέξεη ν βαζκόο ηθαλόηεηαο Οι ανοικηέρ απανηήζειρ ηυν καθηγηηών Α)Πώρ ακούγεηαι η ιδέα για εθαπμογή Δξ αποζηάζεωρ ΠΓΣ; ηελ εξώηεζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνδέρζεθαλ ζεηηθά ηελ πξόηαζε γηα εθαξκνγή εμ απνζηάζεσο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο. Θεώξεζαλ όηη ζηελ αλεπαξθή παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ελδηαθέξνπζα «θαηλνηόκνο» πξόηαζε, αμηνπνηώληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δθθξάζηεθαλ σζηόζν αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζηα ζρνιεία θαη ην θόζηνο νξγάλσζεο κηαο ηέηνηαο κεζόδνπ. Θεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ύπαξμε «πιαηθόξκαο δηαζύλδεζεο» θαη ε πξόηεξε εθπαίδεπζε καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζε κεζόδνπο e-learning. Δθθξάζηεθε επίζεο ε άπνςε όηη ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ καζήκαηνο (αζθήζεηο, δηαγξάκκαηα) πξέπεη λα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε κία «θαηά πξόζσπν δηδαζθαιεία». AΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΔΞ' ΑΠΟΣΑΔΧ ΣΗΡΙΞΗ (ππιν ηην εθαπμογή) Θεσξείο όηη είλαη εθηθηή ε πξνεηνηκαζία ζνπ γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζε όια ηα καζήκαηα κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; πάξα πνιύ αξθεηά 6 (6.9%) 14 (16.1%) 27 (31.0%) 30 (34.5%) 44 (50.6%) 44 (50.6%) Θα κπνξνύζεο λα αληαπνθξηζείο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ; Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζεσξείηε όηη ζα ζαο πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν; ειάρηζηα θαζόινπ ΓΑ 35 (40.2%) 11 (12.6%) 21 (24.1%) 15 (17.2%) 5 (5.7%) 8 (9.2%) 1 (1.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) Γπάθημα 4:Απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν πξηλ ηελ γλσξίζνπλ Β)Πιζηεύειρ όηι μια ηέηοια ππόηαζη θα μποπούζε να πποζθέπει εςκαιπίερ ζε μαθηηέρ πος δεν έσοςν εναλλακηικέρ λύζειρ πποεηοιμαζίαρ ζηιρ Παν. Δξεηάζειρ; Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο θξίλνπλ όηη ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο πξνζθέξεηαη γηα καζεηέο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ όπσο νη λεζηώηηθεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο λα αληαγσληζηνύλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο από άιιεο πεξηνρέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο. Χζηόζν αθόκε θαη ζε απηνύο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο ζα πξνζηεζεί κία αθόκε ελαιιαθηηθή κέζνδνο. Με ηε κέζνδν απηή πξνζθέξεηαη ε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 956 δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαζώο θαη ην πιενλέθηεκα λα καζαίλεη ν καζεηήο ζηνλ ηόπν, ζην ρξόλν θαη ην ξπζκό πνπ ζέιεη θαη κπνξεί. Γηα θάπνηνπο από ηνπο θαζεγεηέο πνπ απάληεζαλ, ε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη αλ θαη δελ ηελ απνξξίπηνπλ, ζεσξνύλ όηη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσπηθή επαθή εθπαηδεπηηθνύ καζεηή θαη όηη ζα σθειήζεη πεξηζζόηεξν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο δηδαζθαιίαο παξά ηνπο καζεηέο απηνύο θαζαπηνύο. Γ)Ποιερ ζςμβοςλέρ θα έδινερ για ηην εθαπμογή ηηρ; Ζ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ αιιά θαη θαζεγεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάινγε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζε επίπεδν ζρνιείνπ ζα βνεζνύζε ώζηε ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηα πιαίζηα κηα ζπκπιεξσκαηηθήο πξνο ην κάζεκα δηαδηθαζίαο. Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ αιιά θαη ε θαιή νξγάλσζε σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη δύν αθόκε ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο πνπ δίλνπλ νη εξσηώκελνη θαζεγεηέο. Ζ παξνπζία δαζθάινπ σζηόζν είλαη έλα δεηνύκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν Ζ/Τ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δάζθαιν. 3. Η παποςζίαζη ηυν απανηήζευν ηηρ αξιολόγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό αμηνινγήζεθε ζεηηθά από ηνπο 35 καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ πήξαλ κέξνο. Ζ ζεηηθή απνηίκεζε αλαθέξεηαη ζε όιεο από ηηο ππό εμέηαζε δηαζηάζεηο: εκθάληζε πιηθνύ, δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο ελλνηώλ θαη όξσλ, εκςύρσζε, ελζάξξπλζε, θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία πξνόδνπ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. ηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί όηη, ε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ πιηθνύ ην θάλεη πξνζηηό θαη επράξηζην ζηνλ αλαγλώζηε. Ζ θαζνδήγεζε πνπ πξνζθέξεη ην πιηθό αμηνινγείηαη επίζεο ζεηηθά. Οη αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ πέηπραλ ηνλ αξρηθό ζθνπό ηεο ύιεο. Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ε νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ είλαη εθηθηή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο κεζόδνπ. ε ίδην θιίκα θηλνύληαη θαη νη απαληήζεηο γηα ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο πξνθιήζεθε ζρεηηθά κε ηε κέζνδν. Από ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηαρπνινγνύκε ηηο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε κέζνδνο εηδηθά ζηνπο καζεηέο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, όηη ε κέζνδνο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν, θαη λα παξέρεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΔΞ' ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ(μεηά ηην εθαπμογή) Πάρα πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 0 3 (8.6%) 2 (5.7%) 0 1 (2.9%) 9 (25.7%) 10 (28.6%) 10 (28.6%) 6 (17.1%) 20 (57.1%) 22 (62.9%) 22 (62.9%) Θεσξείηε όηη είλαη εθηθηή ε νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ελόο ππνςήθηνπ κε ηε κέζνδν ηεο εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο; Θα κπνξνύζαηε λα αληαπνθξηζείηε ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζαο ζηόρνπ; Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζεσξείηε όηη ζαο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν; Γπάθημα 6: Η αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ πνπ εθαξκόζηεθε Δθθξάζηεθαλ όκσο θαη επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ελόο θαζεγεηή θαη όηη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ είλαη ε πιήξεο ελεκέξσζε δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ θαζώο θαη ε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σέινο, ηνλίδεηαη ε επραξίζηεζε πνπ πξνζέθεξε ε κειέηε ηνπ πιηθνύ θαη όηη «ζα κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ην κάζεκα ζην θξνληηζηήξην» θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηεο κεζόδνπ ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλάο καο κπνξνύλ λα γίλνπλ ε βάζε, ην εξέζηζκα ή ην ρξήζηκν εξγαιείν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηόζν ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ή αθόκε θαη ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ή ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ζπκπεξαζκάησλ. ε πεξίπησζε επηβεβαίσζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηζεκάλζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα βειηηώζεηο, δελ κέλεη ηίπνηε άιιν από ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζε όιε ηε ρώξα. Έλα ηέηνην εγρείξεκα πνπ ζα έπξεπε ήδε λα έρεη αξρίδεη λα ζρεδηάδεηαη, πηζηεύνπκε όηη ζα ηύρεη ηεο αλάινγεο ππνδνρήο κε απηήλ πνπ βξήθε ε δηθή καο πξόηαζε. Καιό είλαη πάλησο, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο λα γίλεηαη πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο κε βάζε ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο νη νπνίεο ζα ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππόςε. «Ζ ξηδηθή απάληεζε ζην πξόβιεκα ζα ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 958 κπνξνύζε λα είλαη ε δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ώζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα επηιέμεη θαηά ηελ πξνηίκεζή ηνπ, απηό όκσο απμάλεη ην θόζηνο ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο.» Κνθθάιεο Αιέμαλδξνο (1999) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμ απνζηάζεσο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο» κπνξεί λα ζπζηαζεί επηηξνπή, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Γηεύζπλζεο πκβνπιεπηηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζώο θαη ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, λα ζρεδηάδεη θαη λα επηβιέπεη θεληξηθά θαη ζε εζληθό επίπεδν ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξηθεξεηαθή δηεύζπλζε ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ύκβνπινο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κε ηα αλάινγα πξνζόληα, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα επνπηεύνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βιβλιογπαθία: Αλαζηαζηάδεο, Β. (1993). Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Βηβιηνγσλία, Αζήλα Βαζάια, Π. (2005). Δμ Απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε, ζην Ληνλαξάθεο Α. (επηκ.) Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε Παηδαγσγηθέο θαη Τερλνινγηθέο Εθαξκνγέο, ΠΑΣΡΑ, ΔΑΠ. Βεξγίδεο, Γ., Ληνλαξάθεο, Α., Λπθνπξγηώηεο, Α., Μαθξάθεο, Β. θαη Μαηξαιήο Υ.(1998). Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, Θεζκνί θαη ιεηηνπξγίεο, η.α, Πάηξα, ΔΑΠ. Εεπθηιήο, Α.(1987). Γεληθή Γηδαθηηθή (κέξνο Α ). Αζήλα ΟΔΓΒ. Faulkner D., Littleton, K., Woodhead, M.(1999). Εμέιημε ηνπ Παηδηνύ ζην Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ, Β Σόκνο, ΔΑΠ, Πάηξα. Κνιηάδεο, Δ. (1996). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε, Σόκνο Α, εθδ., Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. Rogers, Α. (1999). Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ, Αζήλα, Μεηαίρκην. Fisher, E. (1991). The teacher s role in teaching with the computer. Unit 8 of EH 232 Computers and Learning. Milton Keynes: Open University Press Noye,D. Piveteau,J.(1999). Πξαθηηθόο Οδεγόο ηνπ εθπαηδεπηή Αζήλα Μεηαίρκην. A. Κνθθάιεο (1999). πλερηδόκελε Καη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. Δπηζηεκνληθό πλέδξην Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ΣΔΗ Ζπείξνπ παξάξηεκα Ζγνπκελίηζαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Γεθεκβξίνπ Μπίηζεο, Υ., Ππαδάθεο,., Σδακαξίαο,., Φαλνπξάθεο, Γ. (2001). Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθό ηόπν: Παλαγησηαθόπνπινο, Υ., Πεξηβνιαξόπνπινο, Λ. (2001). Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα πιεξνθόξεζε, επηθνηλσλία θαη εθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζηνλ ίδην δηθηπαθό ηόπν. Υξ. Φξάγθνπ ( 1984). Ψπρνπαηδαγσγηθή. εθδ. Gutenberg, ΑΘΖΝΑ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα