Αιτιολογικι Ζκκεςθ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εκνικόσ Μθχανιςμόσ ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πολιτικών κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιτιολογικι Ζκκεςθ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εκνικόσ Μθχανιςμόσ ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πολιτικών κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ"

Transcript

1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικών Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και άλλεσ διατάξεισ για τθν Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ» του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Αιτιολογικι Ζκκεςθ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εκνικόσ Μθχανιςμόσ ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πολιτικών κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ Α. Επί τθσ αρχισ Ο ςχεδιαςμόσ, θ ενθμζρωςθ, θ παρακολοφκθςθ, θ αξιολόγθςθ και ο ςυντονιςμόσ τθσ ςυνολικισ κοινωνικισ πολιτικισ του κράτουσ για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ και ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ διοίκθςθσ αποτελοφν προαπαιτοφμενα, προκειμζνουνα ςυντονιςτοφν αποτελεςματικά και να ςυλλειτουργιςουν όλοι οι ςυναρμόδιοι φορείσ ςε κυβερνθτικό και αυτοδιοικθτικό επίπεδο, να ενιςχυκεί ο κοινωνικόσ διάλογοσ μζςω των οργάνων διαβοφλευςθσ, κακϊσ και να εξαλειφκοφν φαινόμενα επικαλφψεων και κακοδιαχείριςθσ περιοριςμζνων κοινωνικϊν πόρων ςε ζναν εξαιρετικά κρίςιμο τομζα πολιτικισ (Κεφάλαιο Α ). Η παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ αξιολόγθςθ κα επιτρζψουν τον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμότθσ κοινωνικισ προςταςίασ, τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ,τθσ καινοτομίασ και τθσ βζλτιςτθσ 1

2 πρακτικισ, τθν ενίςχυςθ τθσδιαφάνειασ και τθν καταπολζμθςθτων πελατειακϊν ςχζςεων και τθσ διαφκοράσ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Τουσ ςκοποφσ αυτοφσ επιδιϊκει ο «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» (εφεξισ Εκνικόσ Μθχανιςμόσ), θ ςφςταςθ και λειτουργία του οποίου κακορίηονται από το παρόν ςχζδιο νόμου. Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ προβλζπεται από τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ (εφεξισ ΕΣΚΕ) που εκπονικθκε το 2014, εξειδικεφτθκε και υπεβλικθ το δεφτερο εξάμθνο του 2015ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, που τον ενζκρινε. Η κεςμοκζτθςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2016 αποτελεί εκνικι υποχρζωςθ και αιρεςιμότθτα για πλθρωμζσ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ για τθ ςφςταςθ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, είναι γεγονόσ ότι θ ςυνολικι κοινωνικι πολιτικι, ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ προςταςίασ, ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται από τον κατακερματιςμό και τισ επικαλφψεισ των αρμοδιοτιτων, τθν ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και διαφάνειασ και τθν απουςία αποτελεςματικισ εποπτείασ των εκατοντάδων φορζων, που προςφζρουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, ιδίωσ εκείνων του ιδιωτικοφ δικαίου. Αυτι θ κατάςταςθ, αςφμβατθ ςτο πλαίςιο του κράτουσ δικαίου, ευνοεί τισ πελατειακζσ ςχζςεισ, τθν προνομοιακι μεταχείριςθ και τθ διαφκορά και ιςχφει ζωσ ςιμερα, παρά το γεγονόσ ότι ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ, που αποτζλεςε αντικείμενο διαβουλεφςεων από το 2012, αναφζρεται ρθτά ωσ «Μθχανιςμόσ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ» ςτισ διατάξεισ του άρκρου 18 τθσ από Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α 256), που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α 98). Στο ςχζδιο δράςθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ διακρίνονται με ςαφινεια τα τρία επίπεδα τθσ λειτουργίασ του (κυβερνθτικό, περιφερειακό και δθμοτικό), ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων του, θ επικοινωνία μεταξφ τουσ και τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ τουσ. Ειδικότερα, ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ, με το ενιαίο γεωπλθροφοριακό ςφςτθμα που τον διατρζχει, κα επιτρζπει ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ςτα τρία επίπεδα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να ζχουν τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ, που 2

3 χρειάηονται, με απόλυτθ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των ωφελουμζνων. Τα ςθμεία επαφισ των ςυναρμόδιων Υπουργείων, ιτοι των 10 Υπουργείων, που εμπλζκονται με διάφορουσ τρόπουσ ςτθν άςκθςθ κοινωνικισ πολιτικισ, με τον κεντρικό πυρινα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ κα μεριμνοφν, ϊςτε επικαλφψεισ αρμοδιοτιτων και τριβζσ να επιςθμαίνονται και να αίρονται. Τα όργανα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςτα διαφορετικά του επίπεδα (π.χ. ο Κεντρικόσ Πυρινασ, που ςυγκροτείται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, οι Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ και τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια Κοινωνικισ Ζνταξθσ ςτισ 13 Περιφζρειεσ, οι Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των Διμων και τα Κζντρα Κοινότθτασ ςτουσ Διμουσ) κα μποροφν, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, να προςφζρουν, μζςω μίασ αμφίδρομθσ διαδικαςίασ,τθν κακθμερινι ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε όλθ τθν επικράτεια καιτθν υποςτιριξθ, που χρειάηεται κάκε υπθρεςία για το ζργο τθσ,κακϊσ και να ςυμπυκνϊνουν τα ςυμπεράςματά τουσ ςε προτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ με διαφάνεια και πλιρθ γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ πολιτικισ κατάςταςθσ, για τθν αποφυγι φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ και τθ διάχυςθ κοινωνικϊν καινοτομιϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν. Η αναμόρφωςθ και ενεργοποίθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Κοινωνικισ Προςταςίασ,ωσ εκνικοφ οργάνου διαβοφλευςθσ, κακϊσ και των περιφερειακϊν και δθμοτικϊν επιτροπϊν διαβοφλευςθσ, κα ςυμβάλουν, ϊςτε θ κοινωνικι πολιτικι, οι ςτόχοι και τα αποτελζςματά τθσ να γίνουν αντικείμενο ευρείασ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικϊν φορζων. Θα ενεργοποιθκεί ο κοινωνικόσ διάλογοσ για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. Με τθ ςφςταςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ το ελλθνικό κράτοσ κα αποκτιςει ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενθμζρωςθσ, τθσ διαφάνειασ, τθσ αμεςότθτασ, τθσ αντικειμενικότθτασ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ και κατανομισ των πόρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ προςταςίασ. Κατά τρόπο πιο αποτελεςματικό κα εποπτεφονται και κα ελζγχονται οι πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ, κακϊσ και άλλων φορζων, δθμόςιων και ιδιωτικϊν, που εμπλζκονται ςτθν πολιτικι κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ, ενϊ, 3

4 παράλλθλα, κα αξιοποιοφνται θ εμπειρία και θ τεχνογνωςία τόςο του δθμοςίου τομζα όςο και των ιδιωτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Οι πολίτεσ κα μποροφν με αξιοπρζπεια να κζτουν τα αιτιματά τουσ και να ζχουν άμεςθ ανταπόκριςθ, χωρίσ να εξαναγκάηονταινα αναηθτοφν ενδιάμεςουσ μθ κρατικοφσ φορείσ, προκειμζνου να τουσ παρζχονται οι υπθρεςίεσ και τα ωφελιματα, που δικαιοφνται. Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ του Κεφαλαίου Β επιδιϊκουν να κζςουν ζνα γενικό αλλά οριςμζνο πλαίςιο επί ηθτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ προνοιακϊν υπθρεςιϊν.επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ προάςπιςθ του κοινωνικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ του πλθκυςμοφ, θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ ςτισ προνοιακζσ υπθρεςίεσ, θ εφρυκμθ λειτουργία και αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των δράςεων φορζων, που παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ. Β. Επί των άρκρων Άρκρο 1 Οριςμοί Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται ο εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για το ςχεδιαςμό, τθν ενθμζρωςθ, το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν ςυναφϊν με τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Επιπλζον, διαςαφθνίηεται ο όροσ του Ενιαίου Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (εφεξισ ΕΓΠΣ), ιτοι ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με τρία (3) μθτρϊα (ωφελοφμενων, ιδρυμάτων και προγραμμάτων), άρρθκτα ςυνδεδεμζνου με τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι λειτουργία του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, που κα λειτουργείςτισ αρμόδιεσ 4

5 υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Άρκρο 2 Πεδίο εφαρμογισ Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ διαςαφθνίηεται ο τομζασ δράςθσ και παρζμβαςθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ. Οι πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και κοινωνικισ προςταςίασ αποτελοφν τθ μζγιςτθ προτεραιότθτα. Άρκρο 3 Επιχειρθςιακοί ςτόχοι Στθν παροφςα διάταξθ διαλαμβάνεται ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ τθσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για ηθτιματα κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ. Άρκρο 4 Αρχιτεκτονικι του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ και Φορείσ Λειτουργίασ Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αποτυπϊνεται ο οργανικόσ ςχθματιςμόσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςε κυβερνθτικό και αυτοδιοικθτικό επίπεδο. Άρκρο 5 Κυβερνθτικό υμβοφλιο Κοινωνικισ Πολιτικισ 5

6 Το Κυβερνθτικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Πολιτικισ (εφεξισ ΚΥΣΚΟΙΠ) αποτελεί, βάςει τθσ φφςεωσ των αρμοδιοτιτων του, το ςυλλογικό κυβερνθτικό όργανο, το οποίο λαμβάνει τισ τελικζσ αποφάςεισ επί κεμάτων, που αφοροφν ςτον Εκνικό Μθχανιςμό. Άρκρο 6 Κεντρικόσ Πυρινασ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ Ο κεντρικόσ πυρινασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςυγκροτείται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Για το ςκοπό αυτό, ςυνιςτϊνται θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ και θ Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. Άρκρο 7 Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ Συνιςτάται ΔιεφκυνςθΚοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ με τρεισ (3) οργανικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ είναι κακ φλθν αρμόδιεσ για τθν εκπόνθςθ ςυναφϊν με τθν κοινωνικι ζνταξθ μελετϊν, τθ διαχείριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, το ςχεδιαςμό πολιτικϊν και προτεραιοτιτων τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ, τθν εποπτεία δράςεων κοινωνικισ προςταςίασ και τθν αξιολόγθςθ τουσ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ αποςαφινιςθ των αρμοδιοτιτων και του ρόλου των νζων οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ. 6

7 Άρκρο 8 Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτώχειασ Συνιςτάται Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ με τρεισ (3) οργανικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ είναι κακ φλθν αρμόδιεσ για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν προτεραιοτιτων ςε τρεισ πυλϊνεσ πολιτικισ για τθ φτϊχεια και τθν ακραία φτϊχεια, το Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ και τθ διαςφνδεςι του με υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςφνδεςθ των ωφελοφμενων με τθν αγορά εργαςίασ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ αποςαφινιςθ των αρμοδιοτιτων και του ρόλου των νζων οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. Άρκρο 9 υναρμόδια Τπουργεία και θμεία Επαφισ Με τθν παροφςα ρφκμιςθ προςδιορίηεται ο ρόλοσ των Σθμείων Επαφισ των ςυναρμόδιων με πολιτικζσ κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ προςταςίασ Υπουργείων. Η πολιτικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ αςκείται από δζκα ακόμα Υπουργεία: 1. το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,το οποίοείναι αρμόδιο για το ςτρατθγικό ςχεδιαςµό και τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν και προςφφγων, 2. το Υπουργείο Οικονοµίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςµοφ, που είναι αρµόδιογια τθ διαχείριςθ του ΕΣΠΑ και για προγράμματα Κοινωνικοφ Τουριςμοφ, 3.το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευµάτων, που αναπτφςςει προγράµµατα διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν ευάλωτων οµάδων του πλθκυςµοφ ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ και ενθλίκων ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ, 7

8 4. το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,που είναι αρµόδιο για το ςχεδιαςµό και τθν ανάπτυξθ των αναγκαίων δράςεων και πρωτοβουλιϊν για τθν προάςπιςθ και προαγωγι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 5.το Υπουργείο Υγείασ, ςτο πεδίο τθσ διατιρθςθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ των πολιτϊν, τόςο των αςφαλιςμζνων ςε φορείσ Υγείασ όςο και των αναςφάλιςτων, 6. το Υπουργείο Πολιτιςμοφ, που μεριμνά για τθν πρόςβαςθ ευάλωτων ομάδων ςε Μουςεία, Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ κ.λπ. 7.το Υπουργείο Οικονοµικϊν, που χρθματοδοτεί ι επιχορθγεί δράςεισ κοινωνικισ προςταςίασ οικογενειϊν µε χαµθλά ειςοδιµατα, 8. το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,που εφαρμόηει προγράμματα, όπωσ το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και το «Τιμολόγιο Υπθρεςιϊν Αλλθλεγγφθσ», 9. το Υπουργείο Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, που είναι αρµόδιο για τθν δωρεάν ι με μειωμζνο κόμιςτρο μετακίνθςθ των φοιτθτϊν και των πολυτζκνων ςτο ςυγκοινωνιακό δίκτυο και 10.το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίµων, που εφαρµόηει πρόγραµµα δωρεάν διανοµισ τροφίµων ςε απόρουσ και προωκεί τθν κατανάλωςθ οπωροκθπευτικϊν ςτα ςχολεία. Άρκρο 10 Εποπτευόμενοι φορείσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ςκοπείται θ ανάδειξθ τθσ ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, που δφνανται να παρζχουν το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ, φορείσ, που τελοφν υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 8

9 Άρκρο 11 Θεςμικά όργανα του ΕΠΑ Με τθν παροφςα ρφκμιςθ κατοχυρϊνεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ κεςμικϊν οργάνων και υπθρεςιϊν, που δρουν ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ και διακζτουν εμπειρία και τεχνογνωςία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και κοινωνικισ προςταςίασ. Άρκρο 12 Εκνικι Επιτροπι Κοινωνικισ Προςταςίασ Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ επιδιϊκονται θ αναςφνκεςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Κοινωνικισ Προςταςίασ, ωσ γνωμοδοτικοφ οργάνου, και θ εξειδίκευςθ των ςτόχων τθσ ςτο πλαίςιο καταγραφισ και αξιολόγθςθσ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ. Ενιςχφεται ο κοινωνικόσ διάλογοσ και ενεργοποιοφνται όλοι οι εμπλεκόμενοι ςε κζματα κοινωνικισ προςταςίασ φορείσ, δθμόςιοι και ιδιωτικοί. Άρκρο 13 Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ Περιφζρειασ Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ διαςαφινιςθ του ζργου και των δράςεων τθσ αρμόδιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ τθσ κάκε Περιφζρειασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθ χάραξθ και εφαρμογι προνοιακϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε περιφερειακό επίπεδο. 9

10 Άρκρο 14 Περιφερειακό Παρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ Με τθν παροφςα ρφκμιςθ προτείνεται θ ςφςταςθ και λειτουργία δεκατριϊν (13) Περιφερειακϊν Παρατθρθτθρίων, ζνα ςτθν ζδρα κάκε Περιφζρειασ, με βαςικι αποςτολι τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό των ςτόχων τθσ ΕΣΚΕ, όπωσ αυτοί εξειδικεφονται ςτο πλαίςιο των Περιφερειακϊν Στρατθγικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ, κακϊσ και τθν αποτφπωςθ των χωρικϊν διαςτάςεων τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο τμιμα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςε περιφερειακό επίπεδο. Άρκρο 15 Διευκφνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου Η προτεινόμενθ ρφκμιςθ διαςαφθνίηει τισ αρμοδιότθτεσ και δράςεισ των αρμόδιων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των Διμων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων ςε τοπικό επίπεδο. Άρκρο 16 Κζντρα Κοινότθτασ Με τθν ενςωμάτωςθ των Κζντρων Κοινότθτασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ενόσ τοπικοφ ςθμείου αναφοράσ για τθν υποδοχι, εξυπθρζτθςθ και διαςφνδεςθ των πολιτϊν με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπθρεςίεσ, που υλοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Τα Κζντρα Κοινότθτασ ενςωματϊνουν τα Γραφεία Διαμεςολάβθςθσ του Δικτφου Δομϊν 10

11 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, κακϊσ και τισ λειτουργίεσ εξειδικευμζνων κζντρων για ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Άρκρο 17 Περιφερειακι και Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ Ωσ γνωμοδοτικά όργανα, θ Περιφερειακι και Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν προϊκθςθ του κοινωνικοφ διαλόγου ςε αυτοδιοικθτικό επίπεδο. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αποτυπϊνεται θ δράςθ τουσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Άρκρο 18 Εργαλεία αξιολόγθςθσ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ μεκοδολογία και ςφςτθμα δεικτών Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ κακορίηεται ενδεικτικι μεκοδολογία αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ από τθν πλευρά των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Πολιτικϊν Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ζνταξθσ. Επιπλζον, κατοχυρϊνεται «Σφςτθμα Κοινϊν Δεικτϊν», ωσ απαραίτθτο εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ, το ςυντονιςμό και τθν εκτίμθςθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ. Άρκρο 19 Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό φςτθμα 11

12 Με τθν παροφςα ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ κεςμικι κατοχφρωςθ του ψθφιακοφ πυλϊνα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, ιτοι του Ενιαίου Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΕΓΠΣ) και τριϊν ενιαίων μθτρϊων ωφελοφμενων κοινωνικϊν επιδομάτων, φορζων άςκθςθσ προνοιακισ πολιτικισ και προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ωσ αναπόςπαςτο εργαλείο του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, το ΕΓΠΣ αναπτφςςεται και λειτουργεί ςε ςυμφωνία με τθν κείμενθ νομοκεςία περί δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Άρκρο 20 Μεταβατικζσ Διατάξεισ Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ ομαλι μετάβαςθ και άςκθςθ των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων από τισ νζα Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ. Άρκρο 21 Πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ» Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ κεςμικι κατοχφρωςθ του πλθροφοριακοφ ςφςτθματοσ «e-pronoia για τον πολίτθ», που ςυςτινεται ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ). Με τθν υπ αρικμ. Π2α/Γ.Π.:οικ απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Β 1528/ ) ανατζκθκε, κατόπιν νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ (άρκρο 6 παρ. 2Α του Ν. 3106/2003, Αϋ30), ςτο ΕΚΚΑ θ αρμοδιότθτα καταγραφισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των δράςεων των φορζων κοινωνικισ φροντίδασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και προςταςίασ, κακϊσ και των ωφελοφμενων από τουσ φορείσ αυτοφσ, με ςτόχο τθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ 12

13 των πολιτϊν, τθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των φορζων και των εφαρμοηόμενων δράςεων και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ του τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ είναι θ νόμιμθ και αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω ανατεκείςασ αρμοδιότθτασ, μζςω τθσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Άρκρο 22 Ζναρξθ ιςχφοσ Προβλζπεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ Παναγιώτθσ Κουρουμπλισ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Γεώργιοσ τακάκθσ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Νικόλαοσ Φίλθσ 13

14 ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Νικόλαοσ Παραςκευόπουλοσ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Γεώργιοσ Κατροφγκαλοσ ΤΓΕΙΑ Ανδρζασ Ξανκόσ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Αριςτείδθσ-Νικόλαοσ-Δθμιτριοσ Μπαλτάσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευκλείδθσ Σςακαλώτοσ 14

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτθσ κουρλζτθσ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ Χριςτοσ πίρτηθσ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Ευάγγελοσ Αποςτόλου ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ Χριςτόφοροσ Βερναρδάκθσ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Θεανώ Φωτίου 15

16 ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ουρανία Αντωνοποφλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γεώργιοσ Χουλιαράκθσ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Αλζξανδροσ Χαρίτςθσ 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ One stop Shop Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) Ελεσθερούπολη 29/06/2016 Αξιότιμοι Κφριοι ςφμβουλοι, Κατακζτουμε ςιμερα τθν Αϋ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Παραςκευι, 14 Οκτωβρίου 2016 Ελευκερία Ακινθ, ΤΕΕ Ανδριάνα Σταυρακάκθ, ΕΠΤΑ Tο Σφμφωνο των Δθμάρχων Το ΤΕΕ προςχϊρθςε ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων τον Μάρτιο του 2013 Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Ακινα, 30 Ιουνίου 2010 ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Αντώνης Αβρανάς, LOGOTECH

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατθγικό Σχζδιο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και Επιχειρθματικότθτασ

Στρατθγικό Σχζδιο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Στρατθγικό Σχζδιο για τθν Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Θεςςαλονίκθ, 22.05.2013 Κοινωνική Οικονομία Εφροσ εννοιϊν, ςτα διάφορα Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε.: αλλθλζγγυα οικονομία τρίτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ»

Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ» Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Παροχήσ βαςικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και υςςίτια ςτην Περιφζρεια και το Κζντρο του Δήμου Κζρκυρασ» Η τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία και οι περικοπζσ ςε ειςοδιματα και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC 1. τα 30 χρόνια ιςτορίασ του κεςμοφ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων INTERREG, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ είναι η πρϊτη κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα εργαςία υπό εξζλιξη Γιϊργοσ Ανδρζου gioandreou@polsci.auth.gr Τμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/30.6.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ υποβάλλει τα εξισ ερωτιματα: α) εάν μπορεί να ορίςει ειδικι-ξεχωριςτι αμοιβι ςτισ άδειεσ νζων ιατρείων για τουσ ιατροφσ που δεν είναι μζλθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ

Υπουργείο Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σο Κυβερνθτικό υμβοφλιο Μεταρρφκμιςθσ ςυνεδρίαςε ςτισ 20.12.2012 για να επικυρϊςει τισ μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ για τα Τπουργεία Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Ζνταξη Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αναγνωρίηει τθσ δυνατότθτασ τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ανάπτυξθ μιασ ανταγωνιςτικισ και βιϊςιμθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (Strategy 2020, Stockholm

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο τησ Ευρωπαϊκήσ Ενωςησ και του Συμβουλίου τησ Ευρώπησ ςτην Θεςςαλονίκη

Σεμινάριο τησ Ευρωπαϊκήσ Ενωςησ και του Συμβουλίου τησ Ευρώπησ ςτην Θεςςαλονίκη Σεμινάριο τησ Ευρωπαϊκήσ Ενωςησ και του Συμβουλίου τησ Ευρώπησ ςτην Θεςςαλονίκη Πρόεδροσ ΕΕΤΑΑ, κοσ. Δθμιτρθσ Καλογερόπουλοσ «Δημοκρατική Διακυβέρνηςη Μητροπολιτικών Περιοχών» Ωσ γνωςτό με τον Ν.4336/15

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ Project Budget 2.577.750-50% EC Contribution Project Duration 01/09/2010 31/08/2016 LIFE 09 ENV/GR/000296 Adapt2change Adapt agricultural production to climate change and limited water supply ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μινυμα Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Χριςτόφορου Βερναρδάκθ

Μινυμα Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Χριςτόφορου Βερναρδάκθ 1 Μινυμα Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Χριςτόφορου Βερναρδάκθ Θ Ελλάδα παραμζνει ςτακερά προςθλωμζνθ ςτουσ ςτόχουσ, τισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. π 3 Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ

Περιεχόμενα. π 3 Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ 1/ Περιεχόμενα π 3 Εκνικό Πλαίςιο για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ Περιεχόμενα... 2 Συντομογραφίεσ... 3 Πρόλογοσ Υπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,... 4 Άννασ Διαμαντοποφλου...

Διαβάστε περισσότερα

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 The Once-Only Principle Project - TOOP ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 To TOOP με μία ματιά Σίτλοσ: The Once-Only Principle Project Ακρωνφμιο: TOOP Ζναρξθ: 1 θ Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια: 30

Διαβάστε περισσότερα