Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ"

Transcript

1 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου Μάνου, όταν θ Ελλάδα προςαρμοηόταν, υπό πίεςθ και τότε, ςτισ νζεσ πραγματικότθτεσ που είχαν διαμορφωκεί ςτθν Ευρϊπθ τθ δεκαετία του 80. ιμερα, θ νζα φάςθ τουσ ζρχεται και πάλι ωσ κεντρικό ςθμείο μιασ προςπάκειασ ριηικοφ μεταςχθματιςμοφ και δομικισ αναδιάρκρωςθσ τθσ οικονομίασ, ςτο πλαίςιο του ευρφτερου ςτόχου για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν ανάκτθςθ του ευρωπαϊκοφ βθματιςμοφ τθσ χϊρασ. Η διεκνισ εμπειρία και βιβλιογραφία, ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία, που ζχει ιδθ αποκτθκεί, δείχνει και τι μποροφν να πετφχουν οι ιδιωτικοποιιςεισ, αλλά και ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για τθ μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ. Ζτςι, οι ιδιωτικοποιιςεισ: 1) Ζχουν κετικι επίπτωςθ ςτθ ςυνολικι εκνικι παραγωγι και τουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ, κυρίωσ όταν ςυνοδεφονται από ευρφτατεσ ςυμπλθρωματικζσ μεταρρυκμίςεισ, όπωσ θ ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ, ο κεςμικόσ εκςυγχρονιςμόσ, θ ανάπτυξθ των κεφαλαιαγορϊν και θ μείωςθ του παρεμβατικοφ ρόλου του κράτουσ ςτθν οικονομία. 2) Σείνουν να βελτιϊνουν τθ ςυνολικι παραγωγικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. Ιδιαίτερα θ βελτίωςθ φαίνεται να είναι μεγαλφτερθ όταν οι μζτοχοι είναι ξζνοι και λίγοι, παρά όταν είναι εγχϊριοι και πολυάρικμοι. 3) Σείνουν να βελτιϊνουν τα ζςοδα και τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ τα αποτελζςματα ςτθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ και τθν απαςχόλθςθ είναι μικρότερα, αλλά κετικά. Πρζπει να ξζρουμε ποιεσ προςδοκίεσ είναι εφλογεσ και ποιεσ όχι. Ζχουμε τθν εμπειρία των μαηικϊν ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, όπου το ποςοςτό του ιδιωτικοφ τομζα ςτο ΑΕΠ αυξικθκε από 10-15% το 1990 ςτο 70%-80% το Η εμπειρία δείχνει ότι μαηικζσ και υπό πίεςθ ιδιωτικοποιιςεισ, ιδιαίτερα όταν επιδιϊκεται πολυπλθκισ μετοχικι ςφνκεςθ μζςω τθσ διανομισ vouchers ςτο κοινό, δεν ςτζφονται με επιτυχία. τα 20 χρόνια, που μεςολάβθςαν, το ςφνολο των κρατικϊν εςόδων από ιδιωτικοποιιςεισ κάκε μορφισ ςτθν Ελλάδα προςεγγίηει τα 24 διςεκ.. Σο κυρίαρχο, δε, ςτοιχείο των ιδιωτικοποιιςεων ιταν οι μετοχοποιιςεισ εταιρειϊν του Δθμοςίου με ειςπρακτικό προςανατολιςμό και με διατιρθςθ του μετοχικοφ ελζγχου και τθσ διοίκθςθσ. Το Πολιτικό Σφςτθμα Αντίκετο ςτισ Ιδιωτικοποιιςεισ Είναι, επίςθσ, αλικεια ότι όλα αυτά τα χρόνια, το ελλθνικό πολιτικό ςφςτθμα αλλά και θ ελλθνικι κοινωνία, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, ιταν αντίκετοι και δεν κατανόθςαν τθ διαρκρωτικι και αναπτυξιακι διάςταςθ των ιδιωτικοποιιςεων και τθσ αξιοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Δθμοςίου.

2 2 Πρόςφατα, όμωσ, από τρζχουςεσ μετριςεισ τθσ κοινισ γνϊμθσ διαφαίνεται ότι υπάρχει μια ανατροπι: θ δθμοςιονομικι κρίςθ, αποτζλεςμα τθσ ςυςςϊρευςθσ χρζουσ και ελλειμμάτων του Δθμόςιου Σομζα, κακϊσ και θ αναποτελεςματικότθτα των δθμοςίων επιχειριςεων που κοςτίηουν υπζρμετρα ςτον Ζλλθνα πολίτθ, χωρίσ να του προςφζρουν υπθρεςίεσ ανταγωνιςτικζσ και ποιοτικζσ, άρχιςαν να κλονίηουν κρατικιςτικζσ πεποικιςεισ και ςτερεότυπα δεκαετιϊν, με αποτζλεςμα θ πεποίκθςθ υπζρ των ιδιωτικοποιιςεων να εξελίςςεται ςε πλειοψθφοφςα άποψθ. Η αντίκεςθ τθσ κοινωνικισ πλειοψθφίασ ςτθν Ελλάδα ςτθ διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων τα προθγοφμενα χρόνια ςυνδζεται με τθν αντίκεςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, που εξζφραηε τθν κυριαρχία ενόσ ςυγκεκριμζνου ιδεολογικοφ ςχιματοσ ςτθ χϊρα μασ, με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά όπωσ: 1) τθν επικράτθςθ, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ενόσ κρατικοδίαιτου και κρατικοκεντρικοφ αναπτυξιακοφ προτφπου λειτουργίασ τθσ οικονομίασ και ενόσ πελατειακοφ και ςυντεχνιακοφ ςυςτιματοσ παροχϊν και παρζμβαςθσ ςτθν οικονομία, 2) τθν κυριαρχία ενόσ εχκρικοφ περιβάλλοντοσ για το ιδιωτικό επιχειρείν και τθν επιχειρθματικότθτα ςε όλα τα επίπεδα τθσ ελλθνικισ κοινωνικισ και πολιτικισ διαςτρωμάτωςθσ, που τροφοδοτικθκαν από τισ αποτυχίεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και των αναγκαίων, τισ δεκαετίεσ του 70 και 80, κρατικοποιιςεων, 3) ςτθ διαμόρφωςθ διαπλεκόμενων ςχζςεων μεταξφ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και ιδιωτικϊν επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων, που απολάμβαναν προνομιακοφσ όρουσ ςχζςεων με τον ευρφτερο Δθμόςιο Σομζα ςε όλο το φάςμα των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, 4) τθν ανάπτυξθ πελατειακϊν ςχζςεων μεταξφ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ςτισ ΔΕΚΟ. Οι ςχζςεισ αυτζσ καταδυνάςτευςαν επί δεκαετίεσ ολόκλθρο το Δθμόςιο Σομζα, Οργανιςμοφσ και Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ, όπου αναπτφχκθκε ο πελατειακόσ μθχανιςμόσ διοριςμοφ υμετζρων και κομματικϊν ςτρατϊν, που με τθ ςειρά τουσ διαςφάλιηαν απολαβζσ και προνόμια μζχρι και τρεισ φορζσ υψθλότερα των αντίςτοιχων του ιδιωτικοφ τομζα και, ςταδιακά, εκίςτθκαν ςτθ ςυνδιαχείριςθ των εταιριϊν και τθν άςκθςθ εξουςίασ. Κάκε προςπάκεια ιδιωτικοποίθςθσ προςζκρουε ςτα αλλθλοεξαρτϊμενα ςυμφζροντα πολιτικοφ και ςυνδικαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Άρα, το πολιτικό ςφςτθμα ιταν, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ και ανεξαρτιτωσ εναλλαγϊν κομμάτων γενικά, αντίκετο ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ αποκλείοντασ και ενοχοποιϊντασ κάκε ςυηιτθςθ για τθ διαρκρωτικι και αναπτυξιακι διάςταςθ των ιδιωτικοποιιςεων. Παράλλθλα, ανεχόταν ι/και τροφοδοτοφςε τθν απομάκρυνςθ των ΔΕΚΟ από τθ βαςικι τουσ αποςτολι, που είναι θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν με ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, ποιοτικζσ υπθρεςίεσ και διαφανείσ όρουσ λειτουργίασ, χωρίσ ηθμιζσ, υπερδανειςμό και επιβάρυνςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. Είναι εντυπωςιακό ότι ςπάνια γίνεται ςυηιτθςθ ουςίασ γφρω από τισ ΔΕΚΟ αναφορικά με τθ βαςικι αποςτολι τουσ που είναι: 1) να προςφζρουν, ςιμερα, ποιοτικζσ και ςφγχρονεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ, 2) να διατθροφν ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και ςε κάκε περίπτωςθ χαμθλότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ του ιδιωτικοφ τομζα,

3 3 κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, επιτελϊντασ τον κοινωνικό τουσ ρόλο, 3) να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ οικονομικισ πεικαρχίασ, ορκολογικισ διαχείριςθσ, και ςφγχρονθσ διοίκθςθσ, ϊςτε να μθν είναι ηθμιογόνεσ επιβαρφνοντασ το κοινωνικό ςφνολο με ςυνεχείσ επιδοτιςεισ και κυρίωσ με ςυςςϊρευςθ χρζουσ, και 4) να τθροφν τουσ κανόνεσ διαφάνειασ, λογοδοςίασ, εποπτείασ, αξιοκρατίασ, εταιρικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ, γιατί διαχειρίηονται δθμόςιο χριμα. Κατά τθ γνϊμθ μου, καμία από τισ παραπάνω αποςτολζσ δεν φαίνεται ότι ζχει ικανοποιθκεί ςτθν Ελλάδα. Η αλλαγι ςτθν κοινωνία και τον πολιτικό ςχθματιςμό τθσ παραπάνω κυρίαρχθσ αντίλθψθσ λειτουργίασ του ευρφτερου δθμοςίου τομζα και θ ανατροπι των υφιςτάμενων πακογενϊν δομϊν και ςχζςεων, αποτελοφν τθν πολιτικι προχπόκεςθ για τθν επιτάχυνςθ των ιδιωτικοποιιςεων και τθν ζνταξι τουσ ςε μία νζα αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ χϊρασ. Μεγάλο Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιιςεων Η Ελλάδα καλείται, ςιμερα, να προχωριςει ταχφτατα και υπό πίεςθ ςε ζνα μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων και αξιοποίθςθσ τθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ. Ενϊ είχε αρχικά εκτιμθκεί ότι ζνα πρόγραμμα 50 διςεκ. εςόδων από ιδιωτικοποιιςεισ και αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ είναι εφικτό, τϊρα το ποςό ζχει μειωκεί ςτα 19 διςεκ. μζχρι το 2015, ςτόχοσ που εξακολουκεί κατά τθ γνϊμθ μου να είναι ιδιαίτερο αιςιόδοξοσ, με τισ παροφςεσ δομζσ αποφάςεων, ταχφτθτα υλοποίθςθσ και ςυνκικεσ αγοράσ. Τπάρχουν τρείσ ςθμαντικζσ κατθγορίεσ ιδιωτικοποιιςεων: 1) πωλιςεισ εταιριϊν και εκχϊρθςθ τθσ ευκφνθσ διαχείριςθσ ςε ιδιϊτεσ (20% του ςυνόλου), 2) αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και τθσ δθμόςιασ γθσ (50% του ςυνόλου), και 3) αξιοποίθςθ των δικαιωμάτων και παραχωριςεων (30% του ςυνόλου). Είναι ενδιαφζρον να τονίςουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι δομζσ τφπου EURECA, όπου τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Ελλάδασ κα δεςμεφονταν ςε μία διεκνι νομικι οντότθτα, υπζρ του EFSF, το οποίο κα μασ δάνειηε, με ςτόχο κυρίωσ τθν εξαγορά υφιςτάμενου δθμοςίου χρζουσ και τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων, είχε μεγάλο ενδιαφζρον και πρακτικι χρθςιμότθτα πριν μερικοφσ μινεσ όταν θ κατάςταςθ δεν είχε χειροτερεφςει τόςο δραματικά. Σϊρα που βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν ολοκλιρωςθ ενόσ νζου μεγάλου πακζτου βοικειασ προσ τθν Ελλάδα, το EURECA ςτθν αρχικι μορφι φαίνεται μάλλον ξεπεραςμζνο από τα γεγονότα. υγκεκριμζνα, το φψοσ τθσ νζασ επίςθμθσ βοικειασ κα ξεπεράςει τα 130 διςεκ., με ακόμα χαμθλότερο από το αρχικά ςυμφωνθκζν επιτόκιο και χωρίσ να ηθτθκοφν εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, με εξαίρεςθ τθ Φιλανδία, το φψοσ τθσ διαγραφισ δθμοςίου χρζουσ ςτθν κατοχι ιδιωτϊν μζςω του PSI εκτιμάται ότι κα προςεγγίςει τα 107 διςεκ., ενϊ το χαμθλό μεςοςτακμικό επιτόκιο των νζων ομολόγων,

4 4 μεςοςτακμικό κοντά ςτο 3,65% για 30 χρόνια, βελτιϊνει περαιτζρω τθν αποκλιμάκωςθ τθσ δυναμικισ του λόγου χρζουσ προσ ΑΕΠ. Επιπλζον, είναι πολφπλοκα και χρονοβόρα τα διαδικαςτικά προετοιμαςίασ και υλοποίθςθσ ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ τφπου EURECA, ενϊ θ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων ζχει μειωκεί δραματικά από τθν πρωτοεμφάνιςθ τθσ πρόταςθσ. Μία παρεμφερισ πρόταςθ, που μπορεί να ζχει κάποιο ενδιαφζρον ςιμερα είναι, θ Ελλάδα να εκχωριςει ςε εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ ςτο εξωτερικό όλεσ τισ μελλοντικζσ ειςπράξεισ από ζργα παραχωριςεων (όπωσ θ Αττικι Οδόσ, θ Εγνατία Οδόσ, τα λιμάνια, οι μεγάλοι οδικοί άξονεσ) και τισ ςυμβάςεισ αξιοποίθςθσ περιουςίασ όπωσ το Ελλθνικό. Με τθν ενεχυρίαςθ των παραπάνω εξαςφαλίςεων, οργανιςμοί όπωσ θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων κα μποροφςαν να διαμορφϊςουν ζνα μεγάλο, ςτοχευμζνο πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ επενδφςεων από ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και του προγράμματοσ ΔΙΣ ςτθν Ελλάδα, με τθ διαμεςολάβθςθ και διαχείριςθ των τραπεηϊν, με ευνοϊκοφσ όρουσ δανειςμοφ, για να τονωκοφν οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ και θ ανάπτυξθ. Η Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων κα μποροφςε να ςυγχρθματοδοτεί με τισ τράπεηεσ και το ΕΠΑ τισ παραπάνω ιδιωτικζσ επενδφςεισ, ςε πολλαπλάςιο ποςό των εκχωρθκζντων εξαςφαλίςεων (μόχλευςθ), γιατί κα ζχει από κοινοφ με τισ τράπεηεσ επιπρόςκετεσ εξαςφαλίςεισ τισ προςθμειϊςεισ ςτα προσ χρθματοδότθςθ ιδιωτικά ζργα. Παρά τισ προςπάκειεσ, το κυρίαρχο ςτοιχείο των ιδιωτικοποιιςεων, ςιμερα, παραμζνει θ είςπραξθ εςόδων για δθμοςιονομικοφσ λόγουσ κάτω από τθν πίεςθ των αρνθτικϊν εξελίξεων, αλλά και θ βίαιθ ςυρρίκνωςθ του δθμοςίου τομζα, ϊςτε οι αμαρτίεσ του χκεσ να μθν επαναλθφκοφν. ε μία χϊρα, όμωσ, που οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ ζχουν καταρρεφςει από 24% του ΑΕΠ το 2007 ςε 13,4%, περίπου, ςιμερα, οι ξζνεσ επενδφςεισ απομακρφνονται από τθν Ελλάδα και οι δθμόςιεσ επενδφςεισ ςυρρικνοφνται, κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ αξιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ πρζπει να είναι θ αναπτυξιακι διάςταςθ και θ προςζλευςθ εγχϊριων και ξζνων επενδφςεων, ςτο πλαίςιο μιασ νζασ εκνικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, που κα ςυμπεριλαμβάνει φιλικζσ για το επιχειρείν μεταρρυκμίςεισ, άνοιγμα των αγορϊν ςτον ανταγωνιςμό, ριηικι αναδιάρκρωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ζντονθ ανάπτυξθ τθσ οικονομικισ εξωςτρζφειασ και άνκιςθ των ιδιωτικϊν και δθμοςίων επενδφςεων. Ειςθγμζνεσ Εταιρείεσ Ενδεικτικά να αναφζρω ότι, θ ςθμερινι αξία όλων των ειςθγμζνων υπό δθμόςιο ζλεγχο εταιριϊν προςεγγίηει τα 3 διςεκ., όταν ςτισ αρχζσ του 2007 θ αντίςτοιχθ αξία ιταν πάνω από 15 διςεκ. Άρα, θ ταχφτατθ και άμεςθ ρευςτοποίθςθ των παραπάνω ςυμμετοχϊν ςτο ςθμερινό επενδυτικό και χρθματιςτθριακό κλίμα δεν ςυμβάλλει παρά ελάχιςτα ςτθ μείωςθ του Δθμόςιου Χρζουσ ενϊ κα τροφοδοτιςει με επιχειριματα και όςουσ είναι, είτε από ςυμφζρον είτε ιδεολογικά, αντίκετοι ςυκοφαντϊντασ ζτςι ςυνολικά τθ διαδικαςία.

5 5 Πϊσ μποροφμε να το αποτρζψουμε; Κατά τθ γνϊμθ μου, οι πωλιςεισ των παραπάνω ςτρατθγικϊν μεριδίων του Δθμοςίου, αφοφ δεν ζχουμε χρόνο να βροφμε προςφορότερεσ ςυνκικεσ, πρζπει να ςυνδυαςτοφν εναλλακτικά ι ςωρευτικά: α) με τθ δζςμευςθ για υλοποίθςθ από τον επενδυτι ςυγκεκριμζνου επενδυτικοφ προγράμματοσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αναπτυξιακι διάςταςθ, β) με ριτρεσ ςυμμετοχισ ςτα μελλοντικά κζρδθ τθσ εταιρίασ, ι διαφάλιςθσ υπζρ του Δθμοςίου, τμιματοσ τθσ χρθματιςτθριακισ υπεραξίασ (upside), και γ) με τθν πϊλθςθ μικρότερου πακζτου μετοχϊν, ςιμερα, αλλά οπωςδιποτε με εκχϊρθςθ τθσ διοίκθςθσ μζςω ςυμφωνίασ μετόχων, ϊςτε να διατεκεί το υπόλοιπο ςε καλφτερεσ ςυνκικεσ ςτο μζλλον, είτε ςτθν αγορά, ι ςτο ςτρατθγικό επενδυτι. Μθ Ειςθγμζνεσ Εταιρείεσ Τπάρχουν, ςιμερα, 140 περίπου μθ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ και Οργανιςμοί υπό τον ζλεγχο του Δθμοςίου με ςυνολικό οικονομικό ζλλειμμα, πριν τισ επιχορθγιςεισ και το επενδυτικό τουσ πρόγραμμα, κοντά ςτα 2,5 διςεκ. με βάςθ τισ εκτιμιςεισ του προχπολογιςμοφ για το Βαςικόσ τροφοδότθσ των ελλειμμάτων ςτισ ΔΕΚΟ είναι 11 εταιρίεσ, κυρίωσ, ςτισ ςυγκοινωνίεσ με αρνθτικό οικονομικό αποτζλεςμα που ακροίηει κοντά ςτο 90% του ςυνολικοφ ελλείμματοσ των ΔΕΚΟ. Σο ςυμπζραςμα είναι ότι δεν υπάρχουν παρά λίγεσ εταιρείεσ (κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ και των αεροδρομίων), που κα μποροφςαν να ιδιωτικοποιθκοφν ςτον παραπάνω κατάλογο, εκτόσ αν αποφαςίςουμε πιο ριηοςπαςτικζσ παρεμβάςεισ, που δεν βρίςκονται ςιμερα ςτθν ατηζντα και είναι βζβαιο ότι κα προκαλζςουν πλικοσ αντιδράςεων, όπωσ: 1) ιδιωτικοποιιςεισ π.χ. ςτον τομζα των ςυγκοινωνιϊν (οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ ςτα Χανιά είναι ιδιωτικζσ και ςτθ Θεςςαλονίκθ είναι ςυνεταιριςμόσ ιδιωτϊν και μια χαρά φαίνεται να λειτουργοφν), 2) outsourcing των προςφερομζνων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και 3) εκχϊρθςθ ηθμιογόνων εταιρειϊν του Δθμοςίου εκτόσ των κλάδων κοινισ ωφζλειασ ςτουσ εργαηόμενουσ, ζναντι 1 και απαλλαγμζνων μάλιςτα από τα υφιςτάμενα χρζθ (π.χ. ΕΛΒΟ, ΠΤΡΚΑΛ). Αν δεν το δεχκοφν, να προςφζρουμε το ίδιο πακζτο με πλειοδοτικό διαγωνιςμό, ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ. Πάντωσ, το βάροσ τθσ προςπάκειασ ςτισ μθ ειςθγμζνεσ ηθμιογόνεσ εταιρείεσ και οργανιςμοφσ του δθμοςίου, που δεν μποροφν να ιδιωτικοποιθκοφν και να αξιοποιθκοφν με τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, κα πρζπει να επικεντρωκεί ςτον ςοβαρό εξορκολογιςμό των δαπανϊν, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ τιμολογιακισ πολιτικισ, ςτθν αναδιάρκρωςθ και ςυγχϊνευςθ των εταιρειϊν και ςτο κλείςιμο όλων εκείνων, που δεν ζχουν καμία παραγωγικι και κοινωνικι αποτελεςματικότθτα. Αξιοποίθςθ Ακινιτων Η αξιοποίθςθ των ακινιτων είναι μια χρονοβόρα και δφςκολθ υπόκεςθ και οι εκτιμιςεισ για περιουςία 300 διςεκ. ανικουν ςτθ ςφαίρα τθσ επιςτθμονικισ φανταςίασ. Ακόμα και ςιμερα, δεν ζχει χαρτογραφθκεί και εκτιμθκεί θ ακίνθτθ περιουςία του ευρφτερου Δθμόςιου Σομζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΔΕΚΟ, Αςφαλιςτικϊν Σαμείων και Οργανιςμϊν.

6 6 Πολλά από τα ακίνθτα ζχουν ςοβαρά νομικά και χωροταξικά ηθτιματα, πολεοδομικζσ παραβάςεισ, ενϊ άλλα ζχουν απαξιωκεί κακϊσ ζχουν εγκαταλειφκεί ι δεν ζχουν ςυντθρθκεί για χρόνια. Σουσ τελευταίουσ μινεσ και μετά από διετι, τουλάχιςτον, προετοιμαςία, ζχουν εντοπιςτεί γφρω ςτα 30 ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα του Δθμοςίου, εκτιμϊμενθσ αξίασ εκατ., τα οποία οδεφουν προσ αξιοποίθςθ μζςω τθσ πϊλθςισ τουσ ςε ιδιϊτεσ και με ταυτόχρονθ μίςκωςι τουσ ςτο Δθμόςιο (με απόδοςθ περίπου 9%). Η διαδικαςία αξιοποίθςθσ των ακινιτων του ευρφτερου Δθμόςιου Σομζα χρειάηεται αρκετό χρόνο, ενϊ θ ςτενότθτα ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, ο νόμοσ Κατςζλθ για τισ μακροχρόνιεσ μιςκϊςεισ, τα υψθλά επιτόκια δανειςμοφ και θ μεγάλθ προςφορά ιδιωτικϊν ακινιτων, κακιςτοφν ακόμα πιο δφςκολθ τθν άςκθςθ. Κςωσ, παράλλθλα κα πρζπει να εξεταςτεί θ δθμιουργία 2 3 εξειδικευμζνων εταιρειϊν ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ ακινιτων του Δθμοςίου. Η άντλθςθ κεφαλαίων για τθ χρθματοδότθςι τουσ μπορεί να γίνει είτε με τθν ειςαγωγι των παραπάνω εταιρειϊν ςτο ΧΑΑ με διάκεςθ υφιςτάμενων μετοχϊν, είτε με διάκεςθ μετοχϊν με ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςε ςτρατθγικοφσ ιδιϊτεσ επενδυτζσ, αλλά και με ενεργοποίθςθ του δανειςμοφ από τισ εταιρείεσ για μόχλευςθ. Επιπλζον, θ διαχείριςθ κα μποροφςε να ανατεκεί ςε ιδιωτικοφσ εξειδικευμζνουσ φορείσ, αφοφ υποχρεωκοφν οι τελευταίοι ωσ προχπόκεςθ να ςυνεπενδφςουν με μετρθτά ςτισ παραπάνω εταιρείεσ ακινιτων. Δικαιώματα / Παραχωριςεισ Σζλοσ, το τμιμα των ιδιωτικοποιιςεων που αφορά: 1) τθν πϊλθςθ δικαιωμάτων (π.χ. φάςματα επικοινωνίασ), 2) τισ παραχωριςεισ γθσ για ανάπτυξθ (π.χ. Ελλθνικό), 3) τισ παραχωριςεισ για ανάπτυξθ των υποδομϊν - αεροδρόμια, λιμάνια, εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ, τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, οδικά δίκτυα, διαχείριςθ αποβλιτων, υδάτινοι πόροι και 4) τισ ςυμπράξεισ ιδιωτικοφ με Δθμόςιο Σομζα για δθμόςια ζργα, ζχουν όλα ζντονο αναπτυξιακό χαρακτιρα, αλλά απαιτοφν ςθμαντικό χρόνο και προετοιμαςία για τθν αξιοποίθςι τουσ. Σα μεγάλα οδικά ζργα ζχουν ςταματιςει εδϊ και δφο χρόνια και οι υπεφκυνοι ακόμα ςυνεδριάηουν για να επιλφςουν τα εκκρεμι ηθτιματα. Σο προςχζδιο του νομοςχεδίου για το πλαίςιο αξιοποίθςθσ του πρϊθν αεροδρομίου «Ελλθνικό» μόλισ δθμοςιεφκθκε μετά από δφο χρόνια προςπάκειασ. Κανζνα νζο ΔΙΣ δεν προχωράει, κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ και θ εξυγίανςθ τθσ ΤΠΑ παραμζνει ςτα χαρτιά για χρόνια. Σα ζργα παραχϊρθςθσ, αν ξεκινιςουν όλα ςιμερα, δεν κα αποδϊςουν ζςοδα, οφτε αναπτυξιακό μζριςμα τα επόμενα 2 3 χρόνια, αλλά θ υλοποίθςι τουσ κα κζςει τισ βάςεισ για μια ςτακερι μακροχρόνια αναπτυξιακι πορεία, για ζνα μεγάλο αναπτυξιακό μεταςχθματιςμό τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Το ΤΑΔΠ και τα Προβλιματα Ιδιωτικοποιιςεων Η δθμιουργία του Σαμείου Αξιοποίθςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ ιταν ζνα ςωςτό βιμα, μετά από δυο χρόνια ςχεδόν μθδενικϊν ιδιωτικοποιιςεων, αλλά τολμϊ να πω χωρίσ να παρεξθγθκϊ ότι θ πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί δεν είναι ικανοποιθτικι, γιατί θ

7 7 δομι του και θ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων είναι αρκετά γραφειοκρατικι και πολιτικοποιθμζνθ, παρά τισ μεγάλεσ προςπάκειεσ και ικανότθτεσ του κ. Μθτρόπουλου. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να είναι ςαφζσ ςε όλουσ ότι ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία, οι ιδιωτικοποιιςεισ είναι δφςκολεσ και για αντικειμενικοφσ λόγουσ. Ενδεικτικά μόνο να αναφζρω: το αρνθτικό διεκνζσ περιβάλλον, τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ ςτισ αγορζσ, τουσ επιβραδυνόμενουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, τθ διαδικαςία δανειακισ απομόχλευςθσ των ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν και τα ανοδικά spreads για τθν ανάλθψθ πιςτωτικοφ κινδφνου. Ακόμθ, θ εκτιμϊμενθ από τισ αγορζσ υψθλι πικανότθτα χρεοκοπίασ και επιςτροφισ ςτθ δραχμι, αποτρζπει οποιαδιποτε ςκζψθ για επενδφςεισ. Η ςτενότθτα ρευςτότθτασ του εγχϊριου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ δε διευκολφνει επενδφςεισ από το εγχϊριο επιχειρθματικό κεφάλαιο, ενϊ και το επιχειρθματικό περιβάλλον παραμζνει προβλθματικό, χωρίσ άρςθ των γραφειοκρατικϊν και άλλων εμποδίων. Αυτό ςθμαίνει ότι για να πετφχει το πρόγραμμα μζςα ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ, κα χρειαςτεί πζρα από τεχνοκρατικι επάρκεια, ςτακερι πολιτικι βοφλθςθ και διεφρυνςθ τθσ κοινωνικισ υποςτιριξθσ. Προχπόκεςθ για αυτό είναι θ κακαρότθτα ςτθ ςτόχευςθ και θ διαφάνεια ςτθν εκτζλεςθ: να ξζρουμε τι κζλουμε και πϊσ να το πετφχουμε. Επομζνωσ, κάκε κίνθςθ πρζπει να ςτθρίηεται ςε ξεκάκαρα και κακαρά διατυπωμζνα κριτιρια: 1) τισ ιδιωτικοποιιςεισ με αναπτυξιακι διάςταςθ το οικονομικό προϊόν δεν είναι οφτε το αποκλειςτικό, οφτε το βαςικό κριτιριο. Να είμαςτε προετοιμαςμζνοι να αποδεχκοφμε χαμθλότερο τίμθμα ζναντι δεςμεφςεων για επενδφςεισ και ανάπτυξθ τθσ εταιρείασ, 2) Προτεραιοποιοφμε πρϊτα τθν πϊλθςθ assets, που θ αξία τουσ είναι καλι ςιμερα ςτθν αγορά (π.χ. εταιρείεσ ενζργειασ, αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ). Άλλα που είναι υποτιμθμζνα (π.χ. Σράπεηεσ), να αναδιαρκρωκοφν πρϊτα και να δομθκοφν με τρόπο που να επαυξάνουν για το Δθμόςιο τθ μελλοντικι υπεραξία πριν πουλθκοφν, 3) Για τισ ηθμιογόνεσ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ, θ εξυγίανςθ και θ βελτίωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ προθγείται τθσ ιδιωτικοποίθςθσ. τθν ακίνθτθ περιουςία, πρϊτα ξεκακαρίηουμε τουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ, τα άλλα προβλιματα, κακϊσ και τα δικαιϊματα γθσ και μετά ακολουκεί θ αξιοποίθςθ (χριςθ γθσ, περιβαλλοντολογικά κζματα, χωροταξικά, αιγιαλόσ, ςχζςθ με τοπικι αυτοδιοίκθςθ, zoning, etc.), 4) Για ςτρατθγικισ ςθμαςίασ επιχειριςεισ, ςε πολφ χαμθλι τρζχουςα χρθματιςτθριακι αξία, μπορεί να εκχωρθκεί θ διαχείριςθ ενδεχομζνωσ μαηί με ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε ςτρατθγικό μζτοχο και να διατθρθκεί μειοψθφικό ποςοςτό από το Δθμόςιο για να καρπωκεί μελλοντικζσ υπεραξίεσ. Οι ιδιωτικοποιιςεισ ζχουν κι ζνα άλλο, παράπλευρο αλλά κακόλου αςιμαντο όφελοσ για τθν κοινωνία. Περιορίηουν το πελατειακό κράτοσ, τθν ϊρα που απελευκερϊνουν πολφτιμουσ πόρουσ για τθν παραγωγικι οικονομία, μθδενίηουν τθν αιμορραγία αν οι εταιρείεσ είναι ηθμιογόνεσ και δθμιουργοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ αν ςυνδεκοφν με ςοβαρό αναπτυξιακό πρόγραμμα. τθ διαδικαςία αυτι δεν πρζπει να υπάρχουν

8 8 προκαταλιψεισ ωσ προσ τα εργαλεία και υπάρχει πια, με βάςθ τθ διεκνι εμπειρία δεκαετιϊν, πλικοσ εργαλείων και τεχνικϊν που μποροφν και πρζπει να αξιοποιθκοφν. Επιπλζον, οι ιδιωτικοποιιςεισ μποροφν να ζχουν ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία δφο ακόμθ καίριασ ςθμαςίασ κετικζσ επιδράςεισ: πρώτον, να δϊςουν ζνα πρϊιμο ςιμα, προσ τουσ εταίρουσ και τισ αγορζσ, ότι θ προςπάκεια ςυνεχίηεται με ςυνζπεια και δζςμευςθ, κάτι που είναι αναγκαίο ϊςτε να αρχίςει θ ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ προσ τθ χϊρα. Εμπιςτοςφνθ χωρίσ τθν οποία, όςο και αν οι επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτθν Ελλάδα είναι πολλζσ και ελκυςτικζσ, δεν πρόκειται να προςελκφςουν οφτε το ξζνο, οφτε το εγχϊριο επενδυτικό ενδιαφζρον. δεφτερον, να δϊςουν και προσ τα μζςα, προσ τουσ πολίτεσ και τθν ελλθνικι κοινωνία, κετικό μινυμα ότι θ προςπάκεια αποδίδει, θ οικονομία αρχίηει να κινείται, το κλίμα αρχίηει να αλλάηει. Να είναι το πρϊτο φωσ ςτο τοφνελ. Επιπρόςκετα, λιγότερο προφανζσ αλλά εξαιρετικά ςθμαντικό: κακαρζσ, διαφανείσ, ιεραρχθμζνεσ και ςτοχευμζνεσ ιδιωτικοποιιςεισ μποροφν να ςυμβάλουν αποφαςιςτικά ςτθν ανάδυςθ μιασ νζασ επιχειρθματικισ τάξθσ, που να κινείται μακριά από τθν προςταςία και τθ καλπωρι των κρατικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ οφτωσ ι άλλωσ μειϊνονται δραματικά, μιασ τάξθσ, που κα αναλαμβάνει δυναμικζσ πρωτοβουλίεσ και επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ, κα είναι διεκνοποιθμζνθ και κα ςτζκεται με αξιϊςεισ και πλεονεκτιματα απζναντι ςτο διεκνι ανταγωνιςμό χωρίσ κρατικά δεκανίκια, διατθρϊντασ αίςκθμα κοινωνικισ και εταιρικισ ευκφνθσ, εν τζλει αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτθν ίδια τθ χϊρα τθσ. Η επιχειρθματικότθτα και το ιδιωτικό επιχειρείν, τουλάχιςτον ςτθν Ελλάδα, δεν είναι χωρίσ τισ δικζσ του ατζλειεσ, αποτυχίεσ και ευκφνεσ. Δεν υπάρχει το απόλυτα υγιζσ και κακαρό ιδιωτικό επιχειρείν και απζναντι το γκρίηο και πακογενζσ κρατικό. Ζχουμε περιπτϊςεισ, που το ςπάςιμο του κρατικοφ μονοπωλίου και το άνοιγμα των αγορϊν ςτον ανταγωνιςμό ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία κνθςιγενϊν και προβλθματικϊν ιδιωτικϊν επιχειριςεων (π.χ. αγορά θλεκτριςμοφ). Ζχουμε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, που δεν τθροφν τουσ νόμουσ και επιβιϊνουν ιδιοποιϊντασ ζςοδα υπζρ τρίτων, μθ τθρϊντασ τθν εργατικι νομοκεςία, «αξιοποιϊντασ» αναπτυξιακοφσ νόμουσ και κοινοτικά προγράμματα και εμπλεκόμενεσ ςε γκρίηεσ περιοχζσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Ζχουμε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, που κυριαρχοφν ςτθν εγχϊρια αγορά, όχι γιατί ζχουν διαμορφϊςει ζνα τεχνολογικό ι ποιοτικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, αλλά γιατί ζχουν διαςφαλίςει προνομιακοφσ όρουσ οικονομικϊν ςχζςεων με τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Ζχουμε κυρίωσ ξζνεσ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, που κυριαρχοφν ςε αρκετοφσ τομείσ (π.χ. τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά), χωρίσ να φαίνεται ότι επικρατοφν όροι ανταγωνιςμοφ που να διαςφαλίηουν ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Ζχουμε ιδιωτικοποιιςεισ, που απζτυχαν οικτρά (π.χ. ναυπθγεία), παρά τισ γενναίεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ. Σο κρίςιμο ςτοιχείο για να λειτουργιςει θ αγορά και οι ιδιωτικοποιιςεισ και θ ωφζλεια τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ, είναι να λειτουργιςουν αποτελεςματικά

9 9 οι κεςμοί τθσ αγοράσ: ο ανταγωνιςμόσ, οι ανεξάρτθτεσ εποπτικζσ, ελεγκτικζσ και ρυκμιςτικζσ αρχζσ, θ δικαιοςφνθ, θ δθμόςια διοίκθςθ, θ εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, θ διαφάνεια, ο ζλεγχοσ, θ λογοδοςία και θ εταιρικι διακυβζρνθςθ ςτισ επιχειριςεισ, τισ ΔΕΚΟ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τθν υγεία και τθν παιδεία. Οι ιδιωτικοποιιςεισ πρζπει να γίνουν με κακαροφσ, διαφανείσ, αποτελεςματικοφσ και αναπτυξιακοφσ τρόπουσ και με φερζγγυουσ επενδυτζσ, ϊςτε να πείςουν τθν κοινωνία για τθν αναγκαιότθτά τουσ και να δϊςουν ζνα ςιμα ςτισ αγορζσ και τουσ εταίρουσ ότι θ Ελλάδα αλλάηει, ότι θ προςπάκεια αποδίδει. Νικόλαοσ Β. Καραμοφηθσ Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ Ομίλου Eurobank EFG Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ Σμιμα Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ Διοικθτικισ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2020. Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση

ΕΛΛΑΔΑ 2020. Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση ΕΛΛΑΔΑ 2020 Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση Η Ελλάδα αυτιν τθ ςτιγμι υλοποιεί το αυςτθρότερο πρόγραμμα λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ. Η βαριά φορολόγθςθ και οι απότομεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ και μιςκοφσ, τισ οποίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr Ακινα, 20 Μαρτίου 2013 Κφριοι Υπουργοί, Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ, Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ Α. ΕΙΑΓΩΓΗ Η διεκνισ οικονομικι κρίςθ βρικε τθν ελλθνικι οικονομία ςε δεινι κατάςταςθ ανιςορροπίασ, κφρια χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ είναι τα δίδυμα ελλείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα