Závesné kondenzačné kotly LEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Závesné kondenzačné kotly LEV"

Transcript

1 Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný kotol Spôsob zapaľovania plynu: K elektronické, komfortné prevedenie činnosti kotla Výkon kotla: 24 tepelný výkon od 4,2 do 25 kw 28 tepelný výkon od 5 do 29 kw LEV 24 (28) KKV Kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom teplej vody (TV), výkon 4,2 až 25 kw (80/60 C) alebo 5 až 27,9 kw (50/30 C) a 5 až 29 kw (80/60 C), 5,7 až 31,7 kw (50/30 C) kw, odvod spalín turbo LEV 28 KKO Kondenzačný kotol na vykurovanie (možnosť pripojenia externého zásobníka teplej vody), výkon 5 až 27,9 kw (50/30 C) a 5 až 29 kw (80/60 C), 5,7 až 31,7 kw (50/30 C) kw, odvod spalín turbo 1

2 Odporúčanie Všeobecne platné odporúčanie pre projektovanie kondenzačných kotlov vo vykurovacích sústav, aby bol využitý potenciál kondenzačného kotla je druh teplotného spádu vykurovacej vody v sústavách, ktorý rozhoduje o dosiahnutí čo najvyššej prevádzkovej účinnosti celého vykurovacieho zariadenia. Teplotný spád Účinnosť kondenzačného kotla závisí od teploty vykurovacej vody a výrazne stúpa pri nižšej teplote vratnej vykurovacej vody ako je teplota rosného bodu spalín (cca 57 C). Pri posudzovaní vhodného teplotného spádu je potrebné používať namiesto tepelnej účinnosti kotla pri menovitom (maximálnom) tepelnom zaťažení stupeň využitia, ktorý rešpektuje rozloženie teplôt vykurovacej vody a zaťaženie kotla v priebehu celého vykurovacieho obdobia. Vykurovacia sústava navrhnutá s teplotným spádom 75/60 C a s plynulým riadením teploty vratnej vykurovacej vody do kotla využíva Vykurovacia sústava Pri návrhu vykurovacej sústavy sa vychádza predovšetkým z dispozície a spôsobu využitia vykurovaného priestoru rodinného domu alebo bytu. Ak je v dome viac bytových jednotiek, alebo sa predpokladá rozšírenie, potom je vhodné rozdeliť vykurovaciu sústavu na samostatné vykurovacie vetvy. Pre rozsiahlejšie dvojrúrkové horizontálne sústavy je vhodné navrhnúť súprúdové zapojenie, pri ktorom sa vyrovnávajú tlakové straty jednotlivých rozvodov a telies. Použitie kondenzačného kotla pri jednorúrkovej horizontálnej sústave je náročné vzhľadom na požiadavku nízkej teploty vykurovacej vody na vstupe do kotla (posledné telesá majú veľmi nízku strednú teplotu). Návrh kotla v sústavách nízkoteplotného vykurovania (podlahové, stenové alebo stropné) je veľmi vhodný, vzhľadom na požiadavku nízkeho teplotného spádu vykurovacej vody, najmä vratnej vykurovacej vody. Pred vykurovacou plochou tu musí byť osadené zariadenie zamedzujúce prietoku vykurovacej vody s vyššou teplotou ako je povolená kondenzačné teplo viac ako 90 % vykurovacieho obdobia. Stupeň využitia kondenzačného kotla v priebehu roka klesá s narastajúcou teplotou vykurovacej vody. Pre inštaláciu sú preto vhodnejšie nízkoteplotné vykurovacie sústavy. Maximálne množstvo využitia kondenzačného tepla sa získava pri teplotnom spáde vykurovacej vody vtedy, ak teplota vratnej vody je nižšia ako 57 C. Inštalácia kotla do systému s vyšším teplotným spádom vykurovacej vody znamená, že pri jeho nižšom tepelnom zaťažení priemerné využitie kondenzačného tepla a stupeň využitia ako pri kotle bežnej konštrukcie. výrobcom vykurovacej plochy. Vzhľadom k veľkým prietokom v podlahových a stenových vykurovacích plochách je potrebné vytvoriť samostatný vykurovací okruh s vlastným čerpadlom. Čerpadlo v kotle zabezpečuje iba prietok vykurovacej vody medzi kotlom a rozdeľovačom, alebo pri požiadavke na ohrev teplej vody (TV) do integrovaného zásobníka. Kondenzačný kotol je možné navrhnúť pre horizontálne, vertikálne a kombinované vykurovacie sústavy. Ekvitermická regulácia reguluje teplotu vykurovacej vody vystupujúcej z kotla a nereguluje teplotu v jednotlivých vykurovacích vetvách. Pri kombinovaných vykurovacích sústavách sa ekvitermicky reguluje teplota pre klasické radiátorové vykurovanie a podlahové vykurovanie sa opatrí vlastnou reguláciou (napr. vypínanie čerpadla v okruhu podlahového vykurovania, alebo osadenie zmiešavacieho ventilu na konštantné primiešavanie regulovanej vody). Doporučené teplotné spády Pre teplovodné vykurovacie sústavy sa volí teplotný spád vody s rozdielom teplôt od 10 do 25 K. Je zrejmé, že pre nižšie výstupné výpočtové teploty vykurovacej vody je aj teplotný 2

3 spád nižší. Pri sústavách s kondenzačným kotlom je dôležitá teplota vratnej vody z vykurovacej sústavy, preto sa odporúča teplotný spád s vyšším rozdielom (15 K a viac). Teplotný spád (pre najnižšie vonkajšie teploty): 75/60 C - teplovodná vykurovacia sústava kondenzačný kotol bude využitý cca 90 % z celej vykurovacej sezóny, 65/50 C - nízkoteplotná vykurovacia sústava kondenzačný kotol pracuje počas celej vykurovacej sezóny v kondenzačnom režime, 55/45 C - vysoké využitie kondenzačného tepla, v sústavách s vykurovacími telesami sa nižšie spády nenavrhujú, 40/30 C - teplotný spád pre podlahové, príp. stenové vykurovanie, najvyššie využitie kondenzačného tepla. Poznámka: Malé teplotné spády medzi prívodnou a vratnou vykurovacou vodou sú možné len v sústavách s malým výkonom, pri maximálnom výkone teplotný spád neklesá pod 20 K (viď graf Využiteľný tlak do systému) 3

4 Princíp kondenzácie Kotol klasickej konštrukcie pri spaľovaní paliva nevyužíva odchádzajúce latentné teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín a odvádza sa bez ďalšieho využitia do ovzdušia. Kondenzačný kotol toto teplo dokáže za určitých podmienok zužitkovať. Paradoxne udávaná hodnota účinnosti 108% vychádza z definície spalného tepla, ktoré v sebe zahŕňa práve spomínané zvyškové teplo (latentné teplo). Je to kondenzačné teplo vodnej pary. U bežných kotlov je udávaná hodnota účinnosti na základe výpočtu z výhrevnosti, ktorá naopak latentné teplo v sebe nezahŕňa. Hlavný princíp vysokej účinnosti kondenzačných kotlov spočíva v konštrukcii výmenníka spaliny - voda (viď výmenník VV). Výmenník sa skladá z dvoch komôr, kde v jednej komore prebieha proces spaľovania a v druhej proces kondenzačný. Pri spaľovaní plynu vzniknuté množstvo spalín prechádza z hlavnej spaľovacej komory do komory kondenzačnej. Kondenzačnú komoru tvorí teplovýmenná plocha, v ktorej dochádza ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách. K procesu kondenzácie vodnej pary dochádza iba vtedy, keď teplota vykurovacej vody klesne pod hodnotou rosného bodu paliva (asi C). Skondenzovaná vodná para odovzdáva svoje kondenzačné - latentné teplo cez teplovýmennú plochu výmenníka spaliny voda do vykurovacej vody a súčasne sa tým zníži množstvo a teplota spalín. Z toho vyplýva, že pri dimenzovaní vykurovacej sústavy by mal byť braný ohľad na nízky teplotný spád vykurovacej vody, napr. 50/30. Kondenzát Na odvod kondenzátu sa vo všeobecnosti vzťahuje zákon o vodách. Vznik kondenzátu pri prevádzke kondenzačného kotla je dôsledkom jeho správnej funkcie. Kondenzát z kondenzačných kotlov nie je ekologickým problémom. Dnes je väčšina komunálnych splaškov odvádzaná do čističiek odpadových vôd, kde dochádza anaeróbnou fermentáciou k biologickému čisteniu kalov. Úspešnosť tohto procesu závisí od teploty a stupňa kyslosti ph. Baktérie žijúce v kaloch obsahujú vysoký aj nízky stupeň ph. V dôsledku používania zásaditých pracích prostriedkov a čistiacich prípravkov v domácnostiach je vo väčšine prípadov v čistiarňach a kanalizáciách ph príliš zásadité (vysoké). Vypúšťanie kyslých kondenzátov do kanalizácie preto redukuje vysoké ph splaškov a pre čistiarne odpadových vôd je skôr prínosom. Množstvo kondenzátu, ak vychádzame z max. prínosu kondenzačného tepla 11% a využijeme ho na 85%, dostaneme 9,35%. Z rovnice spaľovania vznikne výpočtové množstvo kondenzátu 1,68 l/hod/10 kw. Podľa kvality plynu a spaľovania v rôznej nadmorskej výške je reálny odhad množstva vzniknutého kondenzátu asi 1,5 l/hod/10 kw. Pretože v priebehu vykurovacej krivky väčšinou dochádza ku kolísaniu množstva vzniknutého kondenzátu, môžeme túto hodnotu brať ako maximálnu. 4

5 Odvod kondenzátu Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kondenzátu z vodorovného dymovodu a odvodu kondenzátu vznikajúceho v dymovode majú mať vodorovné časti dymovodu minimálny sklon 3% smerom ku kotlu. Potom dochádza k odvodu kondenzátu vzniknutého v dymovode cez komoru kotla spolu s ostatným kondenzátom. V kondenzačných kotloch sú umiestnené zápachové uzávery (sifóny), ktoré slúžia na zabránenie šírenia zápachu z kanalizácie. V kondenzačných kotloch plnia funkciu dostatočného vodného stĺpca, ktorý vytvára protitlak kotlovému ventilátoru a ťahu komína. Z uvedených dôvodov sa musí rozlišovať účel zápachových uzáverov (sifónov). Uzáver v kotle má najmenej výšku vodného stĺpca s rezervou možného prírastku ťahu komína. Táto výška vodného stĺpca sa nesmie žiadnym spôsobom znižovať. Kotlový zápachový uzáver slúži nielen k oddeleniu komína od kanalizácie, ale aj ako vodný pretlakový uzáver. Ak pokračuje zaústenie odvodu kondenzátu do kanalizácie, je potrebné použiť okrem vodného uzáveru kotla ešte jeden zápachový uzáver. V spoji odpadového potrubia medzi kotlom a týmto ďalším zápachovým uzáverom je nutné voľné spojenie! Spoj nesmie byť lepený alebo utesnený tzv. O-krúžkom. Druhý skutočný zápachový uzáver už slúži ako zábrana vnikania zápachu do miestnosti a má pevné spojenie. Osadenie kotla Pre kondenzačné kotly sa nehodí: akékoľvek zapojenie odporúčané pre ochranu kotla proti nízkoteplotnej korózii, zapojenie so štvorcestnou regulačnou armatúrou, zapojenie s kvantitatívnou reguláciou výkonu vykurovacích vetiev alebo plôch pomocou trojcestnej rozdeľovacej armatúry, Pre kondenzačné kotly je vhodné: použitie kvalitatívnej regulácie s trojcestnými ventilmi a čerpadlami pre jednotlivé vetvy, použitie dvojcestných regulačných ventilov (škrtenie) pre vykurovacie telesá, Technický popis Kotly LEV KKV sú riadené plynulou reguláciou výkonu od 4,5 do 27,9 kw (typ 24 KKV) a od 5,3 do 31,7 kw (typ 28 KKV). Pri ohreve vody sa v kotle monitoruje teplota vykurovacej vody (VV), teplota na primárnom výmenníku a teplota na vratnom potrubí. Regulácia prebieha na základe rozdielu medzi požiadavkami a skutočnou potrebou. Pri vyššom teplotnom rozdiely kotol pracuje s vyšším tepelným výkonom a pri nižšom rozdiely sa výkon znižuje, a kotol moduluje. V prípade rovnakej požiadavky a skutočnej potreby pracuje kotol na spodnej hranici tepelného výkonu. Ak skutočná potreba prekročí požadované nastavenie dochádza k vypnutiu režimu vykurovania. Pri príprave požiadavky na ohrev teplej vody je činnosť kotla podobná sleduje sa rozdiel medzi zadanou hodnotou zapojenie so skratovým potrubím (by-passom) medzi prívodným a vratným potrubím vykurovacej vody (ovládanie podľa tlakovej diferencie alebo výšky teploty), zapojenie s hydraulickým vyrovnávačom. zapojenie čerpadla so skratovým potrubím pre tlakovú ochranu čerpadla, použitie čerpadiel s automatickým riadením výkonu a reguláciou otáčok podľa požiadaviek vykurovacej sústavy. teploty teplej vody a skutočnou teplotou vody. Z hľadiska teplôt vykurovacej vody (VV) možno preto kotlom LEV 24 (28) KKV ľahko regulovať cyklus vykurovanie; cykly ochladzovania vykurovacej sústavy možno ovplyvniť len nepriamo (spôsobom odovzdávania tepla z vykurovacej sústavy do vykurovaného priestoru) - pri podlahovom vykurovaní (a iných nízkoteplotných sústav) je preto nevyhnutné ovplyvňovať prietok vykurovacej vody vykurovacou sústavou. K tomu nie je kotol vybavený a je potrebné použiť rozdeľovač s pomocným čerpadlom tak, aby okruh "kotol - rozdeľovač" a okruh "rozdeľovač - vetvy VS" mohli mať rôzne prietoky a rôzne (stredné) teploty. 5

6 Pracovné oblasti kotla: a) kondenzačný režim (špecifický režim) činnosti kotla - je charakterizovaný prevádzkovými teplotami vody s teplotným spádom 50/30 C (výstup / vstup) vo vykurovacej sústavy s teplotným rozdielom 20 C, b) prechodný režim (nešpecifický) kotol pracuje s čiastočnou kondenzáciou - pri porovnávacích prevádzkových teplotách vykurovacej vody s teplotným spádom 70/50 C vo vykurovacej sústave s teplotným rozdielom 20 C, c) nekondenzačný režim (vysokoteplotný, využiteľnosť kondenzácie len na 1/3) práce kotla nedochádza ku kondenzácii vzhľadom na vysoký teplotný spád vykurovacej vody s teplotným spádom 90/70 C typickým pre klasickú vykurovaciu sústavu (s teplotným rozdielom 20 C). Výmenník tepla je vyrobený zo zliatiny hliníka. Skladá sa z dvoch čiastočne oddelených komôr, kde v prvej prebieha spaľovací a kondenzačný proces a v druhej prebieha proces čisto kondenzačný. Plyn prechádza plynovým ventilom, kde je jeho prietok regulovaný v závislosti od množstva podtlaku vzduchu vytvorenom ventilátorom. Pomocou tohto ventilátora je potom vháňaná zmes plynu a vzduchu cez horák valcového typu do prvej spaľovacej komory výmenníka tepla (viď pracovnú schému kapitola 3.2.0). Spaliny prechádzajú druhou, čisto kondenzačnou komorou, kde dochádza ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej v spalinách a k odovzdávaniu latentného tepla vykurovacej vode. Technický popis výbava a funkcia kotla - Vstavaný mikroprocesor: riadi každú činnosť kotla. - Plynulá regulácia: prebieha na základe neustáleho porovnávania skutočne dosahovaných hodnôt s hodnotami požadovanými (nastavenými) používateľom. - Opakovaný štart: kotol má na zapálenie 5 pokusov. Pri prvom pokuse na zapálenie (cca 6 sekúnd) kotol štartuje na 50% -ný výkon. Ak sa kotol nepodarí zapáliť, potom 2. až 5. pokus kotol zapaľuje na 70% svojho výkonu. Ak sa kotol nepodarí zapáliť ani po 5. pokusoch dochádza k zablokovaniu jeho funkcie a zobrazeniu hlásenia poruchy (F.28). Ak sa podarí zapáliť plameň horáka na 2. až 5. pokus a následne je kotol vypnutý vplyvom novej požiadavky, bude aktivovaný bezpečnostný interval v trvaní 15 minút. V tomto časovom intervale štartuje kotol pri prípadnom opätovnom zapálení vždy na 70%. Ak kotol štartuje po 15 minútach od posledného ukončenia práce horáka, potom je štartovací výkon späť na 50 %. - Autodiagnostika: V prípade neštandardných prevádzkových stavov sa na displeji kotla zobrazí kód autodiagnostiky. - Ochrana čerpadla: Ochrana čerpadla proti zablokovaniu vplyvom dlhšej prestávky je zabezpečená krátkym pretočením v trvaní cca 20 sekúnd. Ak je kotol bez požiadavky na ohrev VV alebo TV, potom je ochrana proti zablokovaniu čerpadla aktivovaná vždy v 23 hodinových cykloch. Znižuje sa tým možnosť zablokovania čerpadla. - Zvýšené elektrické krytie: Vyhovuje podmienkam umiestnenia kotla v kúpeľniach a v priestore nad vaňou (zóna 1 podľa STN ). - Anticyklovanie: Obmedzenie v režime kúrenia, kedy po prevádzkovom vypnutí kotla nie je dovolené opätovné zapálenie kotla skôr, než riadiaca doska na základe rozdielu medzi požadovanou a skutočnou teplotou VV vyhodnotí čas, za ktorý kotol opäť štartuje. Časové rozpätie je 2 až 60 min. Táto funkcia sa najviac využíva vo vykurovacích systémoch v prípade, kde maximálna tepelná strata daného objektu zodpovedá najnižšej hranici výkonového rozsahu kotla. - Dobeh čerpadla: Ak je kotol riadený izbovým termostatom, čerpadlo beží ešte 5 min po požiadavke skončenia ohrevu VV (výrobné nastavenie). Ak je kotol prevádzkovaný s prepojkou (klemou) na svorkovnici izbového termostatu, čerpadlo beží stále. Parameter dobehu čerpadla po ukončení požiadavky kúrenia je možné meniť v rozsahu 2-60 min. Pri kotloch s kombinovaným ohrevom je po ukončení odberu TV čerpadlo v činnosti ešte ďalších 30 s (výrobné nastavenie). - Vstavaný dopúšťací ventil so spätnou klapkou pre doplňovanie vykurovacieho systému. - Digitálne zobrazenie tlaku vo vykurovacom systéme na displeji. 6

7 - Dvojrýchlostné čerpadlo s automatickým prepínaním rýchlostí a s automatickým odvzdušnením. - Elektronické snímanie tlaku vykurovacej vody: Pri poklese tlaku pod doporučenú hranicu je užívateľ upozornený blikajúcou diódou na displeji, pri strate vody je zamedzené štartu kotla. - Protimrazová ochrana kotla: Ak snímač teploty VV v kotle zaznamená pokles teploty pod 8 C, dôjde k spusteniu čerpadla bez ohľadu na požiadavku izbového regulátora alebo bez ohľadu na nastavenie letného režimu. Ak teplota vystúpi nad 10 C, potom sa čerpadlo vypne. Ak však naopak teplota klesne pod 5 C, potom sa zapína horák. Kotol horí do doby, než dosiahne 35 C. 3cestný motorický ventil sa u funkcie protimrazovej ochrany vždy automaticky nastaví do stredovej polohy. Teda časť tepla odchádza do vykurovacieho systému a časť do okruhu TV (platí len pre okruh TV v kotle). - Ochrana proti prehriatiu: Ak je teplota VV vyššia ako 97 C, zapne sa čerpadlo. Vypína pri dosiahnutí 80 C. - By-pass: Výrobné nastavenie je 25 kpa. To znamená, že by-pass nie je možné nikdy úplne zatvoriť alebo otvoriť. Rozsah možného nastavenia je v rozmedzí od 17 kpa do 35 kpa. Nastavenie sa vykonáva pomocou skrutkovača v rozmedzí + / - 5 otáčok. Príprava teplej vody (TV) Kotly LEV 24 (28) KKV zabezpečujú ohrev teplej vody (TV) prietokovým spôsobom v sekundárnom doskovom výmenníku. Príprava teplej vody (TV) je rozšírená o funkciu predohrevu vody vo výmenníku TV. Tým je zabezpečená rýchlejšia dodávka teplej vody a úspora vďaka obmedzeniu odpúšťania vody. Túto funkciu je možné vyradiť z prevádzky autorizovaným technikom. Pred zavesením kotla sa musí inštalovať na vstupné potrubie teplej vody obmedzovač prietoku s tesnením a sitko, ktoré sú súčasťou dodávky kotla. Obmedzovač prietoku je nastavený tak, aby maximálna rýchlosť prietoku teplej vody bola 10 l / min pri type 24 KKV a 12 l / min pri type 28 KKV. Ku kotlu typu LEV 28 KKO je možné v prípade potreby pripojiť vonkajší - externý zásobník teplej vody, ktorý je vybavený NTC snímačom ako súčasť dodávky kotla. Upozornenie: Odporový NTC snímač teplej vody zásobníka umožňuje čítať aktuálnu teplotu zásobníka na ovládacom panely kotla. Kotol tiež umožňuje pripojenie aj bimetalového termostatu so zodpovedajúcim priemerom kapiláry. Pri jeho zapojení však vyššie popísaná funkcia nie je možná. Pre správnu funkciu komunikácie medzi kotlom a zásobníkom odporúča sa inštalovať iba objemovú radu zásobníkov PROTHERM B 60 Z, B 100 MS, B 100 Z, B 120 S, B 200 ZB 200 S. Značka Protherm nenesie zodpovednosť za inštaláciu nevhodného typu zásobníka. Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín sa realizuje iba potrubím určeným na túto funkciu. Zo štandardných dielov dodávaných výrobcom kotla možno vytvárať konkrétne trasy zdvojeného - súosého potrubia, ktoré sa vedú cez obvodovú stenu alebo cez strechu. Trasa potrubia musí byť riešená tak, aby kondenzát vzniknutý zo spalín a vzniknutý až v potrubí (mimo spaľovacieho bloku kotla) bol zavedený tiež do kotla, prípadne k dielom určeným na odvod kondenzátu. Pre značnú rozmanitosť konkrétnych riešení nie je potrubie súčasťou dodávky kotla a nie je zahrnuté v jeho cene - dodáva sa samostatne. Maximálna dĺžka potrubia je uvedená v metroch ekvivalentných (Em), pričom každé koleno 90 túto dĺžku skracuje o 1 m, koleno 45 skracuje o 0,5 m (viď tabuľka technických parametrov). 7 Poznámka: V žiadnom prípade nie je možné použiť bežné typy dymovodov, ktoré sú určené pre kotly klasickej konštrukcie. V prípade zostavovania konkrétnych trás dymovodov použite len diely určené pre kondenzačné kotly. Na odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu slúži systém potrubia, ktorý sa rozlišuje podľa spôsobu prevedenia: - Ø 60/100 mm a Ø 80/125 mm - systém zdvojeného - súosého potrubia, určený pre horizontálne a vertikálne pripojenie prechodom cez strechu a cez obvodovú stenovú konštrukciu. - 2 Ø 80 mm - systém zdvojeného - oddeleného potrubia, určený pre horizontálne a vertikálne pripojenie prechodom cez strechu a cez obvodovú stenu objektu. - LAS - systém spoločného komína pre pripojenie viac spotrebičov. Spoločné komíny sú určené pre

8 prívod čerstvého vzduchu a zároveň na odvod spalín od uzavretých spotrebičov. Spoločný komín je najčastejšie riešený v súosom usporiadaní, kde vnútorný prieduch odvádza spaliny, a vonkajší prieduch privádza spaľovací vzduch. Pri paralelnom usporiadaní sú prieduchy (spalinový a vzduchový) vedené súbežne. Projektovanie spoločných komínov je nutné vykonávať podľa projekčných podkladov výrobcov týchto komínov. PROTHERM návrhy spoločných komínov nerieši. Potrubná trasa začína v mieste pripojenia spotrebiča (kotla) a končí vyústením nad strechu. Skladá sa z jednotlivých potrubných dielov, ktoré sa vyberajú zo sortimentu potrubia podľa svojich geometricko-funkčných vlastností rozdielnych podľa konkrétneho prípadu trasy. Funkcia Komfort Pri odbere teplej vody (TV) je nútený obeh vykurovacej vody (VV) prestavený trojcestným ventilom z vykurovacej sústavy do doskového prietokového výmenníka teplej vody (TV). Vďaka plynulej regulácii kotol ohrieva teplú vodu (TV) vždy tak, aby bola dodržaná požadovaná teplota tepelej vody (TV). Pri znížení prietoku (odoberaného množstva) teplej vody sa zníži výkon kotla. Pri zvýšení prietoku kotol zvýši výkon až na maximum. Funkcia "Trvalý komfort prípravy TV" (len pre typy 24 KKV a 28 KKV). Použitím tejto funkcie pri kotloch LEV 24 (28) KKV možno dosiahnuť ešte rýchlejšie dodávky teplej vody (TV) k odbernému miestu. V tomto režime kotol priebežne predhrieva výmenník teplej vody (TV) na teplotu 65 C. Pri poklese teploty vody pod 50 C kotol opätovne aktivuje funkciu predohru. Túto funkciu môže vyradiť z prevádzky len autorizovaný technik. Trvalá funkcia predohrevu teplej vody (TV) je aktívna len v: - režime LETO (vykurovanie je vypnuté), - čase, keď je izbový regulátor vypnutý. Poznámka: Pri nastavovaní je nutné overiť, či je minimálny prietok nezávislý na situácii vo V letnej prevádzke možno vykurovaciu funkciu kotla vyradiť z činnosti. Funkcia "Jednorazový komfort prípravy TV " sa vzťahuje len na typy 24 KKV a 28 KKV. Funkcia jednorazového predohrevu výmenníka teplej vody (TV) na nastavenú teplotu je aktívna len v prípade, ak sa uskutoční krátky odber teplej vody (interval medzi otvorením a zatvorením kohútika TV 2-5 sekúnd), t.j. keď kotol nedodáva teplo do vykurovania. V prípade, ak je interval medzi otvorením a zatvorením kohútika kratší ako 2 sekundy, alebo dlhší ako 5 sekúnd, kotol sa riadi podľa požiadavky na odber teplej vody( TV). To znamená, že po zatvorení kohútika sa už nepripravuje teplá voda. Upozornenie: Túto funkciu je možné aktivovať len v prípade že je vypnutá funkcia trvalého komfortu. Nastavenie obtokového potrubia (by-passu) umožňuje: - znížiť alebo zvýšiť prietok vo vykurovacom okruhu, - znížiť hluk vo vykurovacom okruhu. vykurovacom systéme a či sú tlakové straty obmedzené v maximálnej miere. Pripojenie na vykurovaciu sústavu Pripojovacie koncovky kotla nesmú byť zaťažované silami od potrubného rozvodu vykurovacej sústavy, rozvodov teplej vody (TV), alebo prívodu plynu. To si vyžaduje presné dodržanie rozmerov zakončenia všetkých pripojovaných rúrok, ako výškovo, tak aj vzdialenosti od steny a vzájomné vzdialenosti jednotlivých vstupov a výstupov medzi sebou. Pripojovacie koncovky sú umiestnené v zadnej časti kotla - viď pripojovacie rozmery. Pri rekonštrukciách, nepriaznivých stavebných dispozíciách a pod., je možné kotol pripojiť na vykurovaciu sústavu, rozvod teplej vody (TV) a prívod plynu flexibilnými hadicami určenými k tomuto účelu. Flexibilné hadice a prvky musia byť čo najkratšie a chránené pred mechanickým namáhaním, chemickým vplyvom a poškodeniu. Po celú dobu životnosti musia zaručovať spoľahlivosť a parametre stanovené výrobcom, v opačnom prípade je nutné vymeniť ich za nové. Pripojenie kotla na vykurovaciu sústavu sa odporúča riešiť tak, aby bolo možné pri opravách pri opravách vypustiť z neho vodu. Doplňovanie vody do vykurovacej sústavy (len malé množstvo) je možné cez vypúšťací ventil osadený na kotle podľa pokynov uvedených v Návode pre užívateľa. Menovitá svetlosť rozvodného potrubia sa určuje podľa charakteristiky čerpadla. Rozvodné potrubie sa 8

9 navrhuje podľa tepelného výkonu daného vykurovacieho systému, nie podľa maximálneho výkonu kotla. Musia byť však realizované opatrenia na zabezpečenie dostatočného prietoku, aby bol teplotný rozdiel medzi prívodným a vratným potrubím menší alebo rovný 20 C a minimálny prietok 400 l / hod. Systém potrubných rozvodov musí byť vedený tak, aby sa zabránilo vzniku vzduchových bublín a zjednodušilo sa trvalé odvzdušňovanie vykurovacieho systému. Odvzdušňovacie armatúry musia byť osadené v najvyššom bode vykurovacej sústavy a na všetkých vykurovacích telesách. Pred kotol sa do potrubia vykurovacej vody, teplej vody a prívodu plynu odporúča inštalovať uzatváracie armatúry. V najnižšom bode vykurovacej sústavy sa odporúča osadiť vypúšťací ventil, ktorý zároveň slúži aj na naplnenie sústavy. Pred konečnou montážou kotla je potrebné rozvody vykurovacieho systému niekoľkokrát prepláchnuť vodou pod tlakom. V starých systémoch sa prepláchnutie prevedie proti smeru prúdenia vykurovacej vody. Vykurovací systém musí byť napustený minimálne na hydraulický tlak 1 bar (zodpovedá hydrostatickej výške vody 10 m, ktorý je meraný na kotle). Tlak sa odporúča udržovať v rozpätí 1,2 až 2 baru. Expanzná nádoba osadená v kotle je určená pre prevádzkovú teplotu vykurovacej vody do 90 o C a môže mať maximálny objem do 110 l. Pripojovacia rampa pre kotly rady LEV voliteľné príslušenstvo (obj. č ) Čistota vykurovacieho systému a obeh vykurovacej vody Pred inštaláciou nového kotla je nevyhnutné, aby bol systém dôkladne prečistený. V prípade avšak samotný filter so sitom nie je dostatočná ochrana. Filter a zachytávač kalu musia byť staršieho systému je potrebné odstrániť pravidelne kontrolované a čistené. Napriek tomu, usadeniny kalu z vykurovacích telies (prevažne samoťažné sústavy). V prípade nových systémov je potrebné sa zbaviť konzervačných látok, ktoré používa väčšina že kotol je vybavený tzv. by-passom, odporúča sa v sústave zabezpečiť obeh vykurovacej vody aspoň cez niektoré vykurovacie telesá. Poznámka: V prípade pripojenia na podlahový výrobcov vykurovacích telies. Pred kotol (tzn. na vykurovací systém odporúčame pridať do potrubie s vratnou vykurovacou vodou) sa vykurovacieho systému bezpečnostný ventil proti odporúča montáž zachytávača kalu. Zachytávač prehriatiu. V prípade inštalácie izbového kalu má umožňovať vyprázdňovanie v regulátora v referenčnej miestnosti odporúčame pravidelných časových intervaloch bez nutného v tejto miestnosť neosadzovať radiátory s vypúšťania veľkého množstva vykurovacej vody. termostatickými hlavicami. Zachytávač kalu je možné kombinovať s filtrom, Nároky na kvalitu vykurovacej vody Kotol PROTHERM je konštruovaný pre prevádzku vodných sústav podľa STN s maximálnym tlakom vykurovacej vody do 300 kpa. Voda pre prvé naplnenie ako aj doplňovacia voda musia byť číra a bezfarebná, bez suspendovaných látok, olejov a chemicky 9 agresívnych prímesí, nesmie byť v žiadnom prípade kyslá (hodnota ph musí byť vyššia ako 7) a má mať minimálnu uhličitanovú tvrdosť. Pri naplnení vykurovacieho systému vodou je potrebné zabezpečiť dokonalé odvzdušnenie kotla a vykurovacej sústavy. Podľa zloženia vody

10 s ohľadom na predpokladané množstvo vznikajúceho kalu sa odporúča odkalenie kotla približne týždeň po uvedení do prevádzky. Pred kotol (tzn. na potrubie s vratnou vykurovacou vodou VV) sa odporúča osadiť zachytávač kalu. Zachytávač kalu má byť vyhotovený tak, aby umožňoval vyprázdňovanie v pravidelných časových intervaloch bez toho, aby bolo nutné vypúšťať veľké množstvo VV. Zachytávač kalu je možné kombinovať s filtrom, avšak samotný filter so sitom nie je dostatočná ochrana. Filter a zachytávač kalu musia byť pravidelne kontrolované a čistené. Celková záruka sa na funkčné poruchy spôsobené mechanickými nečistotami nevzťahuje (viď záručné podmienky). Nároky na vlastnosti vody udáva STN (pitnej vody STN ). Pri vode so súčtom látkových koncentrácií vápnika a horčíka väčším ako 1,8 mmol / l sú účelné ďalšie "nechemické" opatrenia proti usadzovaniu vodného kameňa (napr. pôsobenie magnetického alebo elektrostatického poľa). Použitie nemrznúcich zmesí Kotly nie sú určené na použitie nemrznúcich zmesí, aj keby sa na jej prípravu použila voda s predpísanou upravenou kvalitou. Pozor, nie je žiadaná chemická reakcia medzi činidlami v upravenej vode a zložkou zabezpečujúcou odolnosť zmesi proti mrazu!!!. Všetky používané nemrznúce zmesi v kotle alebo v systémoch majú negatívne účinky v týchto oblastiach: a) znižujú súčinitele prestupu tepla, zvyšujú až o 15% hrúbku laminárnych filmov na stenách tepelných agregátov, b) objemová rozťažnosť zmesi vplyvom tepla je väčšia v porovnaní s obyčajnou vodou (celkovo činí až 10%, voda len 3 až 4%), c) zmesi "starnú" a ich schopnosť odolávať mrazu zvoľna klesá, d) poškodenie výmenníka tepla vykurovacej vody. Nakoniec pri práci s mnohými druhmi chemikálií platia zákazy ich priameho vypúšťania do kanalizácie a vo vykurovacom systéme môžu ovplyvňovať vznik rôznych tzv. neškodných usadenín a pod. Upozornenie: Poruchy kotlov spôsobené použitím nemrznúcich zmesí sa riešia ako pozáručné. 10

11 Pripojenie kotla na plyn Prevedenie kotlov LEV KKV/KKO je určené na spaľovanie zemného plynu (G20) o výhrevnosti 9,45 kwh/ m 3 s menovitým tlakom v rozvodnej sieti 2 kpa. Prevedenie kotlov LEV KKV / KKO je určené na spaľovanie zemného plynu (G20) o výhrevnosti 9,45 kwh/m 3 a s menovitým tlakom v rozvodnej sieti Vnútorný rozvod plynu a plynomer musia byť dostatočne nadimenzované podľa počtu ostatných plynových spotrebičov užívateľa. Prívodné plynové potrubie ku kotlu musí mať svetlosť min. 20 mm (3/4 ), prípadne o stupeň vyššiu. Upozornenie: Spoj prívodného plynového potrubia na kotle sa doporučuje tesniť dotiahnutím prevlečnej matice na čelo nátrubku cez príslušné tesnenie. Po ukončení montáže Znečisťujúce látky Pre každý typ kotla je stanovená Trieda NO x podľa medzných prípustných koncentrácií plynového vedenia ku kotlu je nutné dôkladné overenie plynotesnosti uskutočneného spoja. Kotly LEV KKV / KKO je možné taktiež prevádzkovať na propán (G31). V prípade požiadavky prevádzky na propán treba prerobiť kotol na tento ľ kpa. Pri prestavbe kotla na propán sa musí kotol nastaviť na druh paliva. Upozornenie: Prestavbu smie vykonávať len autorizovaný technik s platným osvedčením od výrobcu. Autorizovaný technik vykonávajúci prestavbu kotla na iný druh paliva zároveň vykonáva všetky opatrenia vedúce k odpovedajúcej identifikácii paliva kotla podľa STN EN 483 s označením krajiny určenia a parametrov paliva. Zabezpečí kotol proti neoprávnenému zásahu. (STN EN 297). Kondenzačné kotly rady LEV sa zaraďujú do triedy 5. Trieda Medzné prípustné NO x koncentrácie NO x (mg/kwh)

12 Odvod kondenzátu Od kotla treba nepretržite odvádzať kondenzát. Odvod musí mať minimálne Ø 19 mm alebo väčší. Medzi výstupom z kotla a kanalizačným vstupom musí odvod prechádzať čo najkratšou cestou, s trvalým spádom min. 3%, ako pre bežné odpadové potrubie. Odvod musí byť vyhotovený tak, aby odvádzanie kondenzátu bolo bezpečne kontrolovateľné aj užívateľom. Kotol je vybavený tzv. sifónom (vodným uzáverom, pachovou zátkou), ktorý je umiestnený v jeho spodnej časti a pre dobrú funkciu sifónu a odpadu je potrebné, aby bol pred spustením kotla zaplnený vodou. Ak pokračuje zaústenie odvodu kondenzátu do kanalizácie, je potrebné použiť ešte jednu zápachovú uzáveru. Potom v spoji odpadového potrubia medzi kotlom a touto ďalšou zápachovou uzáverou je potrebné voľné spojenie! Spoj nesmie byť lepený alebo tesnený O krúžkom. Druhá skutočná zápachová uzávierka už slúži ako zábrana vnikaniu zápachu do miestnosti a má pevné napojenie. Kondenzát je slabá kyselina, ktorá sa v kanalizácii neutralizuje s ostatnou odpadovou vodou, ktorá býva naopak zásaditá. Množstvo kondenzátu záleží na prevádzkovom režime kotla. Ak pracuje v plne kondenzačnom režime s maximálnym výkonom, môžeme uviesť maximálne množstvo kondenzátu cca 2,9 l / hod. 12

13 Pracovná schéma kotla LEV 24 (28) KKV 1. Odvod spalín 10. Výmenník teplej vody 21. Odvod kondenzátu 2.Odvzdušňovací ventil 11. Snímač prietoku teplej vody 22. Obtokové potrubie ( By-pass) 3. Expanzná nádoba 12. Vypúšťací ventil 23. NTC snímač teplej vody TV 4. Výmenník tepla 13. Spätná klapka 24. Snímač tlaku 5. Odvzdušňovací ventil čerpadla 14. Vypúšťací ventil 25. Zápachová uzávierka 6. Čerpadlo 15. Filter 26. Filter 7. Poistný ventil 16. Vstup vykurovacej vody VV 27. Plynový ventil 8. NTC snímač vykurovacej vody 17. Vstup teplej vody TV 28. Ventilátor 9.Trojcestný motorický ventil 18. Prívod plynu 29. Horák 19. Výstup teplej vody TV 30. Snímač teploty 20. Výstup vykurovacej vody VV 31. Prívod vzduchu 13

14 Pracovná schéma kotla LEV 28 KKO 1. Odvod spalín 10. Vypúšťací ventil 21.Plynový ventil 2. Odvzdušňovací ventil 11. Vstup vykurovacej vody VV 22. Ventilátor 3. Expanzná nádoba 12. Vstup teplej vody zo zásobníka 23. Horák 4. Výmenník tepla 13. Prívod plynu 24. Snímač teploty 5. Odvzdušňovací ventil čerpadla 14. Výstup VV do zásobníka 25. Prívod vzduchu 6. Čerpadlo 15. Výstup vykurovacej vody VV 7. Poistný ventil 16. Odvod kondenzátu 8. NTC snímač vykurovacej vody VV 17. Obtokové potrubie (By-pass) 9. Trojcestný mot. ventil 18. Snímač tlaku 19. Zápachová uzávierka 20. Filter 14

15 15

16 Okolo samotného kotla je treba ponechať taký priestor, aby manipulácia s kotlom aj s nadväzujúcimi zariadeniami bola bezpečná pri montáži a počas prevádzky. Odporúčané vzdialenosti sú uvedené na obrázku. Pri zavesení kotla treba dbať na podmienky dané v projektovej dokumentácii (napr. nosné vlastnosti muriva, odvod spalín, vstupy a výstupy rozvodov). Kotol je určený na zavesenie na nehorľavé steny. V prípade zavesenie kotla na steny, ktoré sú horľavé, je potrebné ako podklad použiť tepelne nevodivý a požiarne odolný materiál. Pri realizácii je nutné dodržať príslušné požiarno - technické a bezpečnostné predpisy. Využiteľný tlak vo vykurovacej sústave 16

17 Pripojenie regulátora Na ovládanie kotla možno použiť niekoľko konštrukčných typov regulátorov: - reléový regulátor (Protherm Instat 2, Protherm Instat 6). Regulátor s bez napäťovým výstupom, tzn. že do kotla neprivádza žiadne cudzie napätie. Minimálna požadovaná zaťažiteľnosť výstupných kontaktov regulátora je ~ 24 V / 0,1 A, - ebus regulátor (Set Thermolink B, Set Thermolink P, Set Thermolink RC). Je to regulátor, ktorý má napájanie zo zbernice kotla. Pri pripojení NTC snímača vonkajšej teploty ku kotlu umožňuje ekvitermickú reguláciu vykurovacej vody. Pri bezdrôtovom regulátore Thermolink RC sa napájaná jedna časť regulátora priamo z kotla a druhá pomocou batérií. Pri pripojení reléového regulátora sa regulátor pripojí do svorkovnice označenej "Room thermostat" a prepojka sa vyberie. V prípade prevádzky kotla bez regulátora alebo pri použití regulátora ebus musí prepojka vo svorkách označených "Room thermostat" zostať! O vhodnosti použitia konkrétneho typu regulátora určuje projektant. Izbový regulátor je treba prepojiť s kotlom pomocou silového vodiča. Upozornenie: Vodiče na pripojenie vonkajšieho snímača a izbového regulátora nesmú byť vedené súbežne s vodičmi sieťového napätia. 17

18 Príprava teplej vody TV Kotol typu LEV 28 KKO je možné v prípade potreby prispôsobiť tak, aby bol schopný ohrievať teplú vodu v externom zásobníku. Na spoluprácu kotla so zásobníkom teplej vody treba pripojiť odporový NTC snímač zásobníka teplej vody, ktorý je súčasťou dodávky kotla. Upozornenie: Odporový NTC snímač teploty vody v zásobníku umožňuje čítať aktuálnu teplotu zásobníka na ovládacom panely kotla. Kotol tiež umožňuje pripojenie bimetalového termostatu so zodpovedajúcim priemerom kapiláry. Pri jeho zapojení však vyššie popísaná funkcia nie je možná. Zásobník sa ohrieva samostatným okruhom, ktorý je otváraný a uzatváraný motorickým trojcestným rozdeľovacím (nie zmiešavacím!) ventilom kotla. Pre správnu funkciu komunikácie medzi kotlom a zásobníkom sa odporúča inštalovať iba typovú radu zásobníkov PROTHERM B 60 Z, B 100 MS, B 100 Z, B 120 S, B 200 ZB 200 S. Spoločnosť Protherm nenesie zodpovednosť za inštaláciu nevhodného typu zásobníka. Pri kombinovaných zásobníkoch (vybavené elektrickým ohrevom) sa musí vylúčiť privedenie "cudzieho napätia "do kotla, tzn. kontakt termostatu oddeliť od vnútornej elektroinštalácie zásobníka. 18

19 Technické parametre závesných kondenzačných kotlov Lev 24, 28 KKV Kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom teplej vody (TV), odvod spalín zdvojený - turbo Typ 24 KKV 28 KKV Kategória II2H3p Prevedenie B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C83 Zapaľovanie elektronické Palivo zemný plyn / propán zemný plyn /propán Vstupný tlak plynu kpa 2 / 3,7 2 / 3,7 Max. tepelný príkon kw 25,6 / 25,5 29,6 / 29,5 Min. tepelný príkon kw 4,5 / 4,5 5,3 / 5,2 Max. výkon - pri teplotnom spáde 80/60 C kw 25 / 24,8 29 / 28,7 Min. výkon - pri teplotnom spáde 80/60 C kw 4,2 / 4,2 5 / 4,9 Max. výkon - pri teplotnom spáde 50/30 C kw 27,9 / 26,8 31,7 / 30,6 Min. výkon - pri teplotnom spáde 50/30 C kw 5 / 4,7 5,7 / 5,6 Max. spotreba plynu m 3 /hod 2,7 / 1,04 3,13 / 1,21 Min. spotreba plynu m 3 /hod 0,48 / 0,18 0,56 / 0,21 Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody VV C (20 87**) Množstvo odobratej teplej vody TV pri rozdiele teplôt Δt = 35 C l/min 11,8 14 Maximálny prietok teplej vody TV* l/min 10 / / 12 Minimálny prietok teplej vody TV l/min 1,5 Rozsah nastavenia teploty teplej vody C Expanzná nádoba - menovitý objem vody l 10 Max. množstvo vykurovacej vody v systéme l 110 Objem kotla (množstvo vykurovacej vody) l 2,7 Maximálny tlak v okruhu teplej vody TV kpa 600 Minimálny pracovný tlak v okruhu teplej vody TV kpa 50 Max. statický pretlak na kotle, max. tlak exp. nádoby kpa 300 Doporučený statický pretlak na kotle kpa Min. statický pretlak na kotle (uzavretý systém) kpa 60 El. napätie / frekvencia V/Hz 230/50 El. príkon W 123 / 125 El. krytie IP IP 45 Pripojenie TV - VV -plynu G 3/4 -G 3/4 -G 3/4 Odvod kondenzátu mm min. Ø 19 Množstvo kondenzátu pri príkone min. / max. l/hod 0,5 / 2,9 Odvod spalín -spôsob zdvojené - turbo -priemer dymovodu zdvojené Ø 60/100 a Ø 80/125, mm oddelené 2 Ø 80 Hmotnostný prietok spalín g/s 11,49 13,36 Trieda NOx (podľa STN 297) 5 Hlučnosť (1 m od kotla, vo výške 1,5 m) db(a) do 55 Účinnosť -pri teplotnom spáde 80/60 C % 98,1 / 97,1 98,1 / 97,1 -pri teplotnom spáde 50/30 C % 105 / 101,7 104 / 101,4 Rozmery -šírka výška hĺbka mm Hmotnosť bez vody kg Poznámka: 100 kpa = 1 bar * s obmedzovačom prietoku ** v prípade použitia ekvitermickej regulácie 19

20 Technické parametre závesných kondenzačných kotlov Lev Typ kotle Lev 24 KKV Lev 28 KKV Krajina SK/CZ SK/CZ Plyn G20 G31 G20 G31 Trieda I2H I3P I2H I3P Hodnoty min. max. min. max. min. max. min. max. Otvorená spaľovacia komora Nastavenie CO 2 % 9,9 9,4 9,4-9,6 10,4 9,9 9,4 9,4-9,6 10,4 (9,2*) - 10,6 (9,2*) - 10,6 Otáčky ventilátora ot./min Uzavretá spaľovacia komora Príkon kw 4,5 25,6 4,50 25,50 5,3 29,6 5,2 29,5 Výkon kw 4,2 25,0 4,2 24,8 5,0 29,0 4,9 28,7 Účinnosť kotla pri teplotnom spáde 80/60 C % 93,6 98,1 93,20 97,10 95,0 98,1 94,7 97,1 Účinnosť kotla pri teplotnom spáde 50/30 C % 103,1 105,0 101,90 101,70 103,2 104,0 100,6 101,4 Účinnosť kotla pri teplotnom spáde 40/30 C % 108,2 108,2 Spotreba plynu m 3 /h 0,48 2,70 0,18 1,04 0,56 3,13 0,21 1,21 Tlak prívodu plynu mbar Prieměr trysky horáka mm 5,60 5,60 5,60 5,60 Dĺžky dymovodu 60/100 (vertikálne) Em 0,5 9 0,5 6 0,5 9 0,5 6 80/125 Em 0,5 13 0,5 10 0,5 13 0, (vertikálne) Em 0,5*2 20*2 0,5*2 17*2 0,5*2 20*2 0,5*2 17*2 60/100 (horizontálne) + 1 koleno 90 Em 0,5 8 0,5 5 0,5 8 0,5 5 80/125 (horizontálne) + 1 koleno 90 Em 0,5 12 0,5 9 0,5 12 0, (horizontálne) + 2 kolena 90 Em 0,5*2 19*2 0,5*2 16*2 0,5*2 19*2 0,5*2 16*2 Poznámka: G20 = zemný plyn, G31 = propán * pri prvej preventívnej prehliadke sa prestaví CO2 pre minimálny príkon kotla z 9,9 % na 9,2 % Vybavenie kotla elektronické zapaľovanie autodiagnostika (rozšírená schopnosť identifikácie neštandardných stavov / pamäť hlásenia porúch) ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora a vonkajšieho snímača) mikroprocesorové riadenie jednoduché a prehľadné ovládanie plynulá modulácia výkonu zobrazenie teploty vykurovacej vody a tlaku vo vykurovacom systéme ochrana kotla proti mrazu funkcia anticyklovania hydroskupina so vstavaným obtokovým potrubím (by-passom) čerpadlo s automatickým prepínaním dvoch stupňov rýchlostí s odvzdušnením ochrana čerpadla pred zablokovaním dobeh čerpadla expanzná nádoba funkcia trvalý alebo jednorazový komfort pre prípravu teplej vody systém kontroly odvodu spalín mäkký štart ochrana proti prehriatiu vypúšťací ventil so spätnou klapkou filter teplej vody (TV). 20

21 Technické parametre závesných kondenzačných kotlov Lev 28 KKO Kondenzačný kotol s odvodom spalín turbo Typ 28 KKO Kategória II2H3P Prevedenie B23, B33,B53, C13, C33, C43, C53, C83 Zapaľovanie elektronické Palivo zemný plyn / propán Vstupný tlak plynu kpa 2 / 3,7 Max. tepelný príkon kw 29,6 / 29,5 Min. tepelný príkon kw 5,3 / 5,2 Max. výkon - pri teplotnom spáde 80/60 C kw 29,0 / 28,7 Min. výkon - pri teplotnom spáde 80/60 C kw 5,0 / 4,9 Max. výkon - pri teplotnom spáde 50/30 C kw 31,7 / 30,6 Min. výkon - pri teplotnom spáde 50/30 C kw 5,7 / 5,6 Max. spotreba plynu m 3 /hod 3,13 / 1,21 Min. spotreba plynu m 3 /hod 0,56 / 0,21 Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody VV C (20 87**) Expanzná nádoba -menovitý objem l 10 Max. množstvo vykurovacej vody v systéme l 110 Objem kotla (množstvo vykurovacej vody) l 2,7 Max. stat. pretlak na kotle, max. tlak exp. nádoby kpa 300 Min. statický pretlak na kotle (uzavretý systém) kpa 60 Doporučený statický pretlak v kotle kpa El. napätie / frekvencia V/Hz 230/50 El. príkon W 125 El. krytie IP45 Pripojenie -vykurovacej vody VV / plynu G 3/4 / G 3/4 -odvod kondenzátu mm min. Æ 19 Množstvo kondenzátu pri príkone min/max l/hod 0,5 / 2,9 Odvod spalín -spôsob turbo -priemer dymovodu mm zdvojené Ø 60/100, Ø 80/125 a oddelené 2 Ø 80 Hmotnostný prietok spalín g/s 13,36 Trieda NOx (podľa STN 297) 5 Hlučnosť (1 m od kotla, vo výške 1,5 m) db(a) do 55 Účinnosť -pri teplotnom spáde 80/60 C % 98,1 / 97,1 -pri teplotnom spáde 50/30 C % 104 / 101,4 Rozmery -šírka výška hĺbka mm Hmotnosť bez vody kg 47 Poznámka: 100 kpa = 1 bar * hodnota pre propán ** v prípade použitia ekvitermickej regulácie 21

22 Technické parametre závesných kondenzačných kotlov Lev 28 KKO Typ kotle Krajina Lev 28 KKO SK/CZ Plyn G20 G31 Trieda I2H I3P Hodnoty min. max. min. max. Otvorená komora Nastavenie CO 2 % 9,9 (9,2*) 9,4 9,4 9,6 10,4 10,6 Otáčky ventilátora ot./min Uzavretá komora Príkon kw 5,3 29,6 5,2 29,5 Výkon kw 5,0 29,0 4,9 28,7 Účinnosť kotla pri teplotnom spáde 80/60 C Účinnosť kotla pri teplotnom spáde 50/30 C Účinnosť kotla pri teplotnom spáde 40/30 C % 95,0 98,1 94,7 97,1 % 103,2 104,0 100,6 101,4 % 108,2 Spotreba plynu m3/h 0,56 3,13 0,21 1,21 Tlak prívodu plynu mbar Priemer trysky horáka mm 5,60 5,60 Dĺžky dymovodu 60/100 (vertikálne) Em 0,5 9 0,5 6 80/125 (vertikálne) Em 0,5 13 0, (vertikálne) Em 0,5*2 20*2 0,5*2 17*2 60/100 (horizontálne) + 1 koleno 90 Em 0,5 8 0,5 5 80/125 (horizontálne) + 1 koleno 90 Em 0,5 12 0, (horizontálne) + 2 kolena 90 Em 0,5*2 19*2 0,5*2 16*2 Poznámka: G20 = zemný plyn, G31 = propán * pri prvej preventívnej prehliadke sa prestaví CO2 pre minimálny príkon kotla z 9,9 % na 9,2 % Vybavenie kotla elektronické zapaľovanie autodiagnostika (rozšírená schopnosť identifikácie neštandardných stavov / pamäť hlásenia porúch) ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora a s vonkajším snímačom) mikroprocesorové riadenie jednoduché a prehľadné ovládanie plynulá modulácia výkonu zobrazenie teploty vody a tlaku vo vykurovacom systéme ochrana kotla proti mrazu funkcia anticyklovania hydroskupina so vstavaným obtokovým potrubím (by-passom) čerpadlo s automatickým prepínaním dvoch stupňov rýchlosti s odvzdušnením ochrana čerpadla pred zablokovaním dobeh čerpadla expanzná nádoba systém kontroly odvodu spalín mäkký štart ochrana proti prehriatiu. 22

23 Elektrická schéma zapojenia kotla 24, 28 KKV 23

24 Elektrická schéma zapojenia kotla 28 KKO 24

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Stacionárne kondenzačné kotly LEV

Stacionárne kondenzačné kotly LEV Stacionárne kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: Z - kotol s ohrevom TV v stavanom zásobníku Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST PRODUKTOVÝ LIST Remeha 15s/25s/28c/35s/35c Remeha inovátor komfortu Nový rad kondenzačných kotlov s unikátnym výmenníkom, s prípravou aj bez prípravy teplej vody, so vstavaným trojcestným ventilom. Remeha

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 09/2005 A4.02.3 Špeciálny plynový vykurovací kotol Logano GE434 a plynový kondenzačný kotol Logano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kw Teplo

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá Kvalitná vykurovacia technológia vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika Buderus preto dodáva kompletný program výhradne cez odborných kúrenárov.

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL. KZT Plus, KST Plus, KT Plus, KT Small Plus

PLYNOVÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL. KZT Plus, KST Plus, KT Plus, KT Small Plus ATTACK PLUS VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY PREDNOSTI KOTLA Moderný design Minimálne rozmery Vysoká účinnosť až 109 % Nízka spotreba plynu Nízka hlučnosť Jednoduchá obsluha Mikroprocesorové riadenie Inteligentná

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Technická dokumentácia Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2 strana 3 CGB-2(K) strana 4 CSW-120

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL ST 50-5 Obj. č. 7 719 001 550 SO 200 1 Obj. č. 7 719 001 169 ST 80 5 Obj. č. 7 719 001 551 SK 130 3 ZB Obj. č. 7 719 000 958 ST 75 Obj. č. 7 719 001 406

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Teplo pre život. Platný od Robert Bosch, spol. s r. o. Divízia Termotechnika - značka Junkers Ambrušova Bratislava

Teplo pre život. Platný od Robert Bosch, spol. s r. o. Divízia Termotechnika - značka Junkers Ambrušova Bratislava Získajte priamy prístup k Vášmu vykurovaciemu systému cez Internet odkiaľkolvek na svete prostredníctvom aplikácie JunkersHome pre zariadenia iphone, ipad, ipod Touch a zariadenia s operačným systémom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch Domácnosti Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch SPP Poradíme Vám Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch OBSAH 1. Úvod 4 2. Spotreba energie v domácnostiach

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

PRODUKTOVÝ LIST. Remeha Calenta 25L. Výdatný zdroj teplej vody s integrovaným nabíjaným zásobníkom.

PRODUKTOVÝ LIST. Remeha Calenta 25L. Výdatný zdroj teplej vody s integrovaným nabíjaným zásobníkom. PRODUKTOVÝ LIST Remeha Calenta 25L Výdatný zdroj teplej vody s integrovaným nabíjaným zásobníkom. Calenta 25L Jednoduchá údržba. Veľmi komfortná príprava teplej vody. Rovnako ako všetky kotly z rady Calenta

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06. Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06. Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06 Platný od 2. júna 2016 do odvolania alebo nahradenia novým

Διαβάστε περισσότερα

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod na montáž a obsluhu Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064890_201607 Zmeny vyhradené SK Obsah Bezpečnostné pokyny...

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový kondenzačný kotol MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Tento montážny návod uložte u prevádzkovateľa! Ak nebudú dodržané pokyny v tomto návode, záruka sa neposkytuje.

Διαβάστε περισσότερα

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105 OBSAH OBSAH Závesné plynové kotly Logamax U052/U054 (K)...2 Logamax U052 T/U054 T...3 Príslušenstvo ku U052/U054 (T)...4 Komínové sady pre kotly Logamax U052...6 Závesné kondenzačné kotly Logamax plus

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Vysoko účinné nástenné plynové kondenzačné kotly KOMPAKT HRE.

Vysoko účinné nástenné plynové kondenzačné kotly KOMPAKT HRE. Vysoko účinné nástenné plynové kondenzačné kotly KOMPAKT HRE www.intergas.sk KOMPAKT HRE Múdra voľba pre vykurovanie a prípravu teplej vody Intergas je vedúcim výrobcom plynových nástenných kondenzačných

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw)

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) KLIMATIZÁCIA VODNÉ SYSTÉMY Kazetové fancoily Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18 Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) K 9 OG 2T 2,2 3,3 K 12 OG 2T 3,5 4,6 K 18 OG 2T 5 5,9 K

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK CENNÍK 2011 CENNÍK 2011

CENNÍK CENNÍK 2011 CENNÍK 2011 CENNÍK CENNÍK 011 CENNÍK 2011 OBSAH Obsah Ceny platné od 1. 2. 2011 Názov/typ kotla Charakteristika Objednávací Cena Cena Str. kód bez DPH s DPH Kondenzačné kotly s výkonom od 50 kw vhodné aj do kaskády

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Vykurovanie plynom Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Predslov 2/3 Vykurovanie plynom vždy jasná vec Na nasledujúcich stranách Vás chceme obsiahlo informovať o rozdielnych technikách,

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Plynové kondenzačné kotly 670808078 (05/0) SK Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB6-5/5/35/45 V3 GB6-5 T40 S V3 Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Vysoko účinné nástenné plynové kondenzačné kotly KOMPAKT HRE.

Vysoko účinné nástenné plynové kondenzačné kotly KOMPAKT HRE. Vysoko účinné nástenné plynové kondenzačné kotly KOMPAKT HRE www.intergas.sk KOMPAKT HRE Múdra voľba pre vykurovanie a prípravu teplej vody Intergas je vedúcim výrobcom plynových nástenných kondenzačných

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Teplo pre život. Cenník odporúčaných cien. Nová regulácia Junkers. Pre predajcov. Platný od Ekvitermické regulátory. Priestorové regulátory

Teplo pre život. Cenník odporúčaných cien. Nová regulácia Junkers. Pre predajcov. Platný od Ekvitermické regulátory. Priestorové regulátory Nová regulácia Junkers Cenník odporúčaných cien Pre predajcov Priestorové regulátory Ekvitermické regulátory TR 21 FR 10 DT 1 DT 2 TA 211 E TR 100 TA 250 FW 100 FR 100 TR 200 TDS 1 TR 220 FR 110 FR 110

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Naše moderné technológie pre Váš komfort Cenník výrobkov

Naše moderné technológie pre Váš komfort Cenník výrobkov Naše moderné technológie pre Váš komfort Cenník výrobkov Platný od 1. 9. 2017 Ceny sú uvedené s DPH 1 Každá druhá domácnosť na Slovensku má kotol Protherm Sme hlboko presvedčení, že zákazníci sa k nám

Διαβάστε περισσότερα

2012/ # 1 IN PORTABLE HEAT

2012/ # 1 IN PORTABLE HEAT 2012/201 PROFESIONÁLNE OHRIEVAČE MCS GROUP www.mcsworld.com # 1 IN PORTABLE HEAT 1954 VÝBEROM MOBILNÝCH OHRIEVAČOV MASTER ŠETRÍTE A ZÁROVEŇ CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Úspora investícií: ohrievače Master

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor teploty s ponorným snímačom

Regulátor teploty s ponorným snímačom 3 334 SYCO 100 Regulátor teploty s ponorným snímačom s 3-polohovým výstupom RE132 Regulátor teploty s ponorným snímačom teploty pre jednoduché vykurovacie zariadenia Kompaktná konštrukcia 3- polohové ovládanie

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielu teplôt

Regulátor rozdielu teplôt 3 337 Synco 100 Regulátor rozdielu teplôt R27 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy so zásobníkmi 2 dvojpolohové ovládacie výstupy 24230 V ~ Kompaktná konštrukcia Použitie Zariadenia: Solárne zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kompaktná kondenzačná vykurovacia centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pre odborných

Διαβάστε περισσότερα