Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό»"

Transcript

1 Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα «Ένα νερό, κρύο νερό» Βαζηιηθή Βέιθνπ 1, Ισάλλα Σαββίδνπ 2 1.Νεπηαγσγφο εηδηθήο αγσγήο Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Κνδάλεο 2.Νεπηαγσγφο 14 ν Νεπηαγσγείν Κνδάλεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τν πξόγξακκα πινπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά από ην 14 ν Νεπηαγσγείν Κνδάλεο θαη ην Εηδηθό Νεπηαγσγείν Κνδάλεο ζε έλα πιαίζην ελζσκάησζεο, όπνπ εμαζθαιίδνληαη θίλεηξα θαη πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα όια ηα παηδηά. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηνπ λεξνύ ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ άιισλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη ζπλεπώο ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πόξσλ. Επίζεο, επηδηώμακε ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, κέζα από ηελ πνιηηηζηηθή κειέηε ηνπ λεξνύ. Μέζα από κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ (επηζθέςεηο, θαηαζθεπέο, πεηξάκαηα, ινγνηερλία, κνπζηθή, θηι) θαη κε ηελ ζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ησλ νηθνγελεηώλ ην πξόγξακκα νινθιεξώζεθε κε επηηπρία. Τα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα πεηξακαηηζηνύλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαθαιύςνπλ ζε έλα θιίκα ραξάο θαη απνδνρήο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σπλεθπαίδεπζε, δηαζεκαηηθόηεηα, λεξό, πδξνθίλεζε, ξύπαλζε ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ επαθή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπ κε ην πγξφ ζηνηρείν, αιιά θαη ε θαζεκεξηλή εμάξηεζε θαη εμνηθείσζε κε απηφ απφ ηελ ψξα ηεο γέλλεζήο ηνπ θαζηζηνχλ ην λεξφ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δσήο ηνπ. Ο άλζξσπνο βξίζθεη ηξφπνπο λα εθκεηαιιεχεηαη θαη λα αμηνπνηεί πνιχπιεπξα απηφλ ηνλ πνιχηηκν θπζηθφ πφξν. Ζ αλζξψπηλε,φκσο, δξαζηεξηφηεηα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπλερή ππνβάζκηζή ηνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ λεξνχ έρεη ηεξάζηηεο, αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ, ζηελ νηθνλνκία, ζηε δσή καο. Δίλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαζηξεπηηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πδάηηλσλ θαη γεληθφηεξα ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά καο, νη απξηαλνί πνιίηεο, λα αλαπηχμνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Δίλαη απαξαίηεην φινη καο λα επηηχρνπκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα

2 δεκηνπξγήζνπκε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη λα πξνσζήζνπκε ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ηνπ ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ ηα 16 λήπηα ηνπ 14 νπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηα 4 λήπηα ηνπ Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ Κνδάλεο. Πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε κέζα ζε έλα ειθπζηηθφ θαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ λα εμαζθαιίδνληαη θίλεηξα θαη πξνυπνζέζεηο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα φια ηα παηδηά. Φπζηθά, ην ζέκα δελ εμαληιείηαη νχηε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηε δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εθκεηαιιεπηήθακε θάζε επθαηξία γηα λα θάλνπκε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ΣΟΧΟΙ - Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ην λεξφ σο θπζηθφ ζηνηρείν. - Να αλαθαιχςνπλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ ζηελ αλζξψπηλε δσή. - Να γλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ κφιπλζε θαη ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ. - Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. - Να γλσξίζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ηνπ λεξνχ. - Να θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε κέζα ζε έλα θιίκα επηθνηλσλίαο, απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. - Να κάζνπλ λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζε θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ. - Να θαιιηεξγήζνπλ ηε γιψζζα θαζψο, επίζεο, θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα. - Να γλσξίζνπλ ινγνηερληθά θείκελα, ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, αηλίγκαηα, παξνηκίεο, παξακχζηα, κχζνπο ζρεηηθά κε ην λεξφ. - Να θάλνπλ νκαδνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, αληηζηνηρίζεηο. - Να εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά κέζα απφ εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξακαηνπνίεζε. - Να απνθηήζνπλ ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Μελέηη περιβάλλονηος o Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Παξακχζη κε ήρνπο. o εκαζία - ρξήζεηο ηνπ λεξνχ Σν ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή, γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ξνχρσλ, ησλ ζπηηηψλ, ησλ ζθεπψλ θ.ιπ. Πνηίδνπκε ηα δψα καο, ηηο θαιιηέξγεηεο, ηα θπηά καο. Παξάγνπκε ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία γηα ηε παξαγσγή ρηιηάδσλ πξντφλησλ. βήλνπκε ηηο θσηηέο. Μαο ςπραγσγεί, πξνζθέξεη επεμία σο κέζν άζιεζεο. Μεηαθέξνπκε ηα πξντφληα καο θαη ηαμηδεχνπκε. Υσξίο απηφ δελ ππάξρεη δσή. o Ζ δσή κέζα ζην λεξφ Σν λεξφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βηφηνπν. (ιίκλεο, πνηάκηα, ζάιαζζεο) o παηάιε νηθνλνκία λεξνχ πλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνχ ζηνλ πιαλήηε. Σξφπνη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη.

3 o Ρχπαλζε κφιπλζε ηνπ λεξνχ Κίλδπλνη, ζπλέπεηεο θαη πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Γεφγραθία o Σα παηδηά έκαζαλ λα αλαγλσξίδνπλ ζην ράξηε πνηάκηα θαη ιίκλεο. Βξήθακε θαη κηιήζακε γηα ηα πιεζηέζηεξα ζηελ πεξηνρή καο, αιιά θαη ηα κεγαιχηεξα ηεο Διιάδαο. Εικόνα 1: Σν λεξφ ζην πεξηβάιινλ καο Φσζικές επιζηήμες o Οη κνξθέο ηνπ λεξνχ Πεηξάκαηα κε βξαζκφ θαη ςχμε. o Δμάηκηζε πγξνπνίεζε ηνπ λεξνχ o Σν λεξφ θηλείηαη θαη θηλεί Πεηξάκαηα κε αληηθείκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ. o Κάπνηα αληηθείκελα επηπιένπλ θαη θάπνηα βπζίδνληαη Πεηξάκαηα κε δηάθνξα αληηθείκελα. o Κάπνηα πιηθά δηαιχνληαη ζην λεξφ θαη θάπνηα φρη Πεηξάκαηα κε δηάθνξα πιηθά. o Σν λεξφ απαξαίηεην γηα ηε δσή Πεηξάκαηα κε θπηά πνπ δελ πνηίδνληαη. Εικόνα 2: Βξαζκφο Δμάηκηζε Μαθημαηικά o Σαμηλνκήζεηο ησλ πδξνθφξσλ ζθεπψλ αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ηε ρξήζε ηνπο.

4 Πολιηιζηική μελέηη ηοσ νερού o Σα ζθεχε ηνπ λεξνχ ζήκεξα θαη ρζεο Τιηθά θαηαζθεπήο θαη ρξήζεηο ηνπο. πιινγή ζθεπψλ ζην ζρνιείν. o Ζ γηαγηά ελφο λεπίνπ καο αθεγήζεθε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ ζηα ζπίηηα πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα. Μαο κίιεζε γηα ηα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ. o Παξαδνζηαθέο βξχζεο o Παξαδνζηαθά γεθχξηα o Τδξνθίλεζε (λεξφκπινη, λεξνηξηβέο) Εικόνα 3: Σν πεγάδη ζην κνπζείν ηεο Κνδάλεο Σο νερό ζηη θρηζκεία o Σα Φψηα Ζ βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ o Σν κπζηήξην ηεο βάπηηζεο o Αγηαζκφο Εικόνα 4: Ο αγηαζκφο ησλ πδάησλ Έθιμα - Παραδόζεις o Ο θιήδνλαο θαη ην ακίιεην λεξφ o Οη θαιηθάληδαξνη (Απφ ηηο «Παξαδφζεηο» ηνπ Νηθνιάνπ Πνιίηε) o Ζ Πηξπηξνχλα: παξάθιεζε γηα βξνρή Σο νερό ζηη μσθολογία o Ο Πνζεηδψλαο θαη άιιεο ζεφηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ πνηακψλ o Οη ζηάβινη ηνπ Απγεία o Ζ πάιε ηνπ Ζξαθιή κε ηνλ πνηακφ Αρειψν.

5 Γλώζζα o Γηαβάζακε παξακχζηα, ηζηνξίεο, κχζνπο o Μάζακε θξάζεηο θαη παξνηκίεο γηα ην λεξφ. o Βξήθακε, αλαιχζακε θαη κάζακε ζχλζεηεο ιέμεηο. o Καηαζθεπάζακε θαξηέιεο γξαθήο. o Μάζακε πνηήκαηα («Σν πνηακάθη» ηνπ Ε. Παπαλησλίνπ, «Πνηακάθη» ηνπ η. πεξάληδα, «Γηα πεο αιεχξη» ηνπ Γ. Κξφθνπ) o Μάζακε δηάθνξα αηλίγκαηα Εικόνα 5: Μάζακε εθθξάζεηο γηα ην λεξφ Νέες Σετνολογίες o Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαξηέιεο γξαθήο γηα λα γξάςνπλ ζηνλ ππνινγηζηή o Αλαδεηήζακε κε ηα παηδηά πιηθφ ζην δηαδίθηπν Μοσζική - Ψστοκίνηζη o Κάιαληα ησλ Φψησλ. o Παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα (Γεξαθίλα, Κάησ ζην γηαιφ, Έλα λεξφ θπξά Βαγγειηψ) o Παίμακε κε ηξαγνχδηα απφ ην «Σξαγνπδψ θαη γπκλάδνκαη» o Λαιίηζεο ή λεξνζθπξίρηξεο o Ήρνη ηνπ λεξνχ o Μνπζηθά πνηήξηα o Παξαδνζηαθφ παηρλίδη κε θαιηθάληδαξνπο o Υνξέςακε ηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα Εικόνα 6: Οη ιαιίηζεο καο

6 Γραμαηοποίηζη o Πεξπεξνχλα o Παξακχζηα κε λεξάηδεο o Πνίεκα «Σν πνηακάθη» Δικαζηικά o Νεξνκπνγηέο o Πειφο Σν θάζε παηδί θαηαζθεχαζε ηε δηθή ηνπ πήιηλε θνχπα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηαθφζκεζε κε πιαζηηθά ρξψκαηα. o Έξγα ηέρλεο κε ζέκα ην λεξφ o Δηθνλνγξάθεζε παξακπζηψλ θαη κχζσλ Εικόνα 7: Οη θνχπεο καο είλαη έηνηκεο Γιάθορες καηαζκεσές o ηππψκαηα κε θειιφ o βξνρή κε θαιακάθηα o παξαδνζηαθφ γεθχξη κε δπκαξηθά θαη λεξνκπνγηέο o παξαδνζηαθή βξχζε κε ζπηξηφθνπηα o ρηνλάλζξσπνη απφ κπαιάθηα θειηδφι Εικόνα 8: Παξαδνζηαθφ γεθχξη κε δπκαξηθά. Άλλες δραζηηριόηηηες o Γεκηνπξγία γσληάο φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ φιν ην πιηθφ πνπ θέξλακε εκείο θαη ηα παηδηά. o Δπαθή κε ηα ΚΠΔ Κφληηζαο, Νάνπζαο, Καιακάηαο, ηπιίδαο, Μαθξηλίηζαο, Μνπδαθίνπ, Νέαο Κίνπ, Βεξηίζθνπ, Καζηνξηάο θαη Βειβεληνχ. Οη ζπλάδειθνη καο έζηεηιαλ ζρεηηθφ πιηθφ.

7 o Δπαθή κε ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο ην νπνίν καο έζηεηιε ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Με ηε δχλακε ηνπ λεξνχ» ηνπ Τπαίζξηνπ Μνπζείνπ Τδξνθίλεζεο Γεκεηζάλαο. o Δπαθή κε ην Λανγξαθηθφ θαη Δζλνινγηθφ Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο ην νπνίν καο έζηεηιε ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Σν λεξφ, λεξάθη» o Δπαθή κε ην Γίθηπν Μεζφγεηνο S.O.S. o πκκεηνρή ζην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Νεξφ θαη βηψζηκε αλάπηπμε» ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο o Δηνηκάζηεθε αηνκηθφο θάθεινο κε ηα έξγα ηνπ θάζε παηδηνχ πάλσ ζην ζέκα καο. Σν εμψθπιιν δεκηνπξγήζεθε απφ ηα ίδην ην παηδί. Δπιζκέυεις o Λανγξαθηθφ Μνπζείν Κνδάλεο o Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ Βειβεληνχ. Πξφγξακκα «Λάθηζηα: ην θαξάγγη ησλ κχζσλ θαη ησλ πδάηηλσλ ήρσλ» Εηθόλα 9: Δπίζκευη ζηο ΚΠΔ Βελβενηού Φύλλα εργαζίας o Υξσκάηηζε κφλν ηα ζθεχε ηνπ λεξνχ o Εσγξάθηζε ην άιιν κηζφ αγγείν o Εσγξάθηζε ηε δηθή ζνπ παξάζηαζε κέζα ζην αγγείν Εικόνα 10: Εσγξαθίδσ ην δηθφ κνπ αγγείν. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα λήπηα αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ήξζαλ ζε επαθή κε ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη απέθηεζαλ γλψζεηο αιιά θαη ζεηηθέο ζηάζεηο. Καηαλφεζαλ ηε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηε δσή καο θαζψο

8 θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ. Ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Γλψξηζαλ έξγα ηέρλεο θαη δεκηνχξγεζαλ θαη ηα ίδηα. Γλψξηζαλ ινγνηερληθά θείκελα, παξακχζηα θαη κχζνπο, ήζε θη έζηκα ηεο παηξίδαο καο. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. Σα λεπηαγσγεία καο άλνημαλ ηελ πφξηα ηνπο ζηνλ θφζκν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρηεθαλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Σα έξγα ησλ παηδηψλ δηαθφζκεζαλ ηνπο ρψξνπο καο. Ζ δξακαηνπνίεζε ησλ εζίκσλ, ησλ πνηεκάησλ, ησλ παξακπζηψλ θαη ε απφδνζε απφ ηα παηδηά ησλ ηξαγνπδηψλ δσληάλεςαλ ην πξφγξακκα. Γηα εκάο ηηο λεπηαγσγνχο ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εκπεηξία. Αλαδεηήζακε πιηθφ, πεγέο, θσηνγξαθίεο, βηβιία, επνπηηθφ πιηθφ, θάλακε επηζθέςεηο, ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο γνλείο, θέξακε επηζθέπηεο ζην λεπηαγσγείν καο, εξεπλήζακε, πεηξακαηηζηήθακε, πξνβιεκαηηζηήθακε, θαιιηεξγήζακε ηελ αηζζεηηθή καο, δψζακε ιχζεηο αθνχγνληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γθφληνπηλ ακ (2000). Πέθηεη, πέθηεη ε ζηαγφλα. Παηάθεο. Γθξηδηψηεο Αρηιιέαο (1991). Έζηκα θαη ζξχινη ηνπ ηφπνπ καο. Λάξηζα. Καξζαίνπ Ρ., Μάλνπ - Παζζά Κ. (1986). Υαξνχκελεο Γηαθνπέο, Υξηζηνχγελλα Πξσηνρξνληά. Παηάθεο. Κνθνξέιε Αξγπξψ (2003). Μνπ αξέζεη ην λεξφ. Μηθξή Μίιεηνο. Αζήλα. Κνπζθνιέθα Νέιιε. Έλα θνπηί γεκάην λεξφ. Καιεηδνζθφπεην. Κπλεγνχ - Φιάκπνπξα Μ. (1981). Σξαγνπδψ θαη γπκλάδνκαη. Αζήλα. Κχξδε Πφπε (1995). Μηα πήιηλε ρνχθηα. Κέληξν Μειέηεο Νεφηεξεο Κεξακηθήο. Μαλδειαξάο Φίιηππνο (2005). Ηζηνξίεο κε θαιηθάληδαξνπο. Παηάθεο. Μπνχκε - Βγφληδα ιγα. Ζκεξνιφγηνλ Β ηάμεσο, ηφκνο Β. πεξάλδαο ηέιηνο (1962). Μηθξέο θσλέο. Περιηβαλίδεο. Vendrell C., Parramon J. (1994). Σα ηέζζεξα ζηνηρεία, λεξφ. Κέδξνο. Ζ δσή ηνπ Υξηζηνχ (ζε εηθφλεο γηα παηδηά). εθδφζεηο ΕΩΖ Ηζηνξίεο απφ ηε δσή ηνπ Ηεζνχ. Άγθπξα Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ γηα ην Νεπηαγσγείν. Ο.Δ.Γ.Β Πεξηνδηθφ χγρξνλν Νεπηαγσγείν. Μάξηηνο-Απξίιηνο 2006, ηεχρνο 50

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα