Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο."

Transcript

1 Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί λα είλαη κεγάιε πξνζαξκνγή γηα ζαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηείηε κεξηθέο από ηηο θπζηθέο πηπρέο ηεο δσήο ζαο έρνληαο θαζεηήξα. Ίζσο λα είλαη απαξαίηεην λα έρεηε θαζεηήξα γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (κέξεο ή εβδνκάδεο) ή γηα έλα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (κήλεο ή κνλίκσο). Ο νπξνπνηεηηθόο θαζεηήξαο είλαη έλαο ειαζηηθόο θνίιηνο ζσιήλαο πνπ αδεηάδεη ηα νύξα. Εηζρσξεί κέζσ ηεο νπξήζξαο (ηνπ ζσιήλα από ηελ νπξνδόρν θύζηε πξνο ηα έμσ), ζηελ νπξνδόρν θύζηε. Ο θαζεηήξαο θξαηηέηαη ζηε ζέζε ηνπ από έλα κηθξό κπαινλάθη ην νπνίν είλαη θνπζθσκέλν κέζα ζηελ θύζηε θαη από έλα ινπξάθη θαζεηήξα πεξαζκέλν ζην επάλσ κέξνο ηνπ κεξνύ. Ο θαζεηήξαο ζπλδέεηαη ζε κηα ζαθνύια ε νπνία ζπιιέγεη ηα νύξα.

2 ΓΔΝΙΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ Τγξά θαη Γηαηξνθή: Πηείηε ηνπιάρηζηνλ 8 πνηήξηα ή 2 ιίηξεο πγξώλ ηελ εκέξα (θαηά πξνηίκεζε λεξό), εθηόο θαη αλ αο πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε πγξώλ. Ίζσο ην βξείηε επθνιόηεξν ην λα πίλεηε ζπρλά κηθξέο πνζόηεηεο πνηώλ. Είλαη ζεκαληηθό λα απνθεύγεηε ηε δπζθνηιηόηεηα. Πξνζπαζήζηε λα ηξώηε ηξνθέο πινύζηεο ζε ίλεο, θξνύηα, ιαραληθά, ςσκί νιηθήο άιεζεο θαη δεκεηξηαθά. Πώο λα θξνληίδεηε ηνλ Καζεηήξα: Πξέπεη πάληα λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη λεξό, θαη λα ηα ζηεγλώλεηε κε κηα θαζαξή πεηζέηα, πξηλ θαη κεηά ην ρεηξηζκό ηνπ θαζεηήξα ζαο ή ηεο ζαθνύιαο ζαο. Ο θαζεηήξαο είλαη ζπλήζσο πην άλεηνο όηαλ αζθαιίδεηαη ζην κεξό ζαο κε έλα ινπξάθη θαζεηήξα, γηα ηελ πξόιεςε ηξαπκαηηζκνύ ηεο νπξήζξαο θαη ηνπ ιαηκνύ ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. Φξνληίζηε λα κελ είλαη ιπγηζκέλνο ν ζσιήλαο ηνπ θαζεηήξα ζαο (λα κελ έρεη θάπνηνπ είδνπο θιίζε ζ απηό), γηαηί απηό ζα κπινθάξεη ηελ ξνή ησλ νύξσλ. Φξνληίζηε λα βξίζθεηαη πάληα ε ζαθνύια απνζηξάγγηζεο πην ρακειά από ηελ νπξνδόρν θύζηε ζαο, θαζώο ηα νύξα δελ δηαξξένπλ πξνο ηα πάλσ. Αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ζαθνύια πνδηνύ, λα ηελ αδεηάδεηε θάζε 2 ή 3 ώξεο νύησο ώζηε λα πξνιάβεηε ην βάξνο ησλ νύξσλ λα κελ ηξαβάεη ηνλ θαζεηήξα.

3 Τγηεηλή: πληζηάηαη έλα θαζεκεξηλό ληνπο, ζπκπεξηιακβαλόκελν ην πιύζηκν ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηνπ ζεκείνπ εηζαγσγήο ηνπ θαζεηήξα. Οη άλδξεο ζα πξέπεη λα ηξαβνύλ πξνο ηα πίζσ ηελ αθξνπνζζία γηα λα πιπζεί. Αλ είλαη αδύλαηνλ λα θάλεηε ληνπο, λα πιέλεηε ηελ πεξηνρή έηζη θαη αιιηώο. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ήπην ζαπνύλη ή έλα ππνθαηάζηαην ζαπνπληνύ. Μελ απνζπλδέεηε ηε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ από ηνλ θαζεηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ληνπο. Ξεπιύλεηε ηελ πεξηνρή θαη ζηεγλώζηε ηελ απαιά κε κηα πεηζέηα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνύδξα. Η πνύδξα θαη ηα ζπξέτ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κόιπλζε ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ. Αληηθαηαζηήζηε ηα βξεγκέλα ινπξάθηα κε ζηεγλά. Κξεκάζηε ηα βξεγκέλα ινπξάθηα λα ζηεγλώζνπλ γηα ηελ επόκελε εκέξα. Μπνξνύλ λα βγνπλ ηα ινπξάθηα ηνπ κεξνύ γηα ην ληνπο, αιιά ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό όηαλ ληύλεζηε. Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην πιύζηκν κεηά πνπ ελεξγεζείηε. Οη γπλαίθεο, κεηά πνπ ελεξγνύληαη ζα πξέπεη λα ζθνππίδνληαη από κπξνζηά πξνο ηα πίζσ.

4 Πώο λα θξνληίδεηε θαη λα Πεηάηε ζηα Απνξξίκαηα ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο: Η ζσζηή θξνληίδα ησλ ζαθνύισλ απνζηξάγγηζεο θαη ηνπ θαζεηήξα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξόιεςε κόιπλζεο, νζκώλ ή πξνβιεκάησλ κπινθαξίζκαηνο. Η κνλαδηθή θνξά πνπ ε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί από ηνλ θαζεηήξα είλαη όηαλ πξόθεηηαη λα αιιαρζεί. Ίζσο λα ζαο ζπκβνπιεύζνπλ λα αιιάδεηε πόδη όηαλ δέλεηε εθ λένπ ηελ ζαθνύια ηνπ πνδηνύ ζαο. Νπρηεξηλή Ρνπηίλα: Πιέληε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνύλη θαη λεξό. Αδεηάζηε όια ηα νύξα ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ κέζα ζηελ ηνπαιέηα, ή ζε έλα δνρείν. πλδέζηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια ζηελ έμνδν, ζην θάησ κέξνο ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ. Φξνληίζηε λα είλαη αλνηρηή ε βξύζε ηεο εμόδνπ ζηελ άθξε ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ, θαη λα είλαη θιεηζηή ε βξύζε ηεο εμόδνπ ηεο λπρηεξηλήο ζαθνύιαο. Πιέληε ηα ρέξηα ζαο. Όηαλ είζηε ζην θξεβάηη αθήζηε επάλσ ζαο δεκέλν ην ινπξάθη ηνπ θαζεηήξα θαη ηα ινπξάθηα ηνπ ζσιήλα. Γηα ηε δηθή ζαο άλεζε, κπνξείηε λα ραιαξώζεηε ηα ινπξάθηα ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ. πλδέζηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια ζε έλα θαηάιιειν ζηαζίδη ή ηνπνζεηήζηε ηελ κέζα ζε έλα δνρείν, όπσο έλαλ θνπβά, ζην πιάτ ηνπ θξεβαηηνύ- απηό πξνιακβάλεη ηελ ηπρόλ δηαξξνή ζην πάησκα. Πξστλή Ρνπηίλα: Πιέληε ηα ρέξηα ζαο Κιείζηε ηε βξύζε εμόδνπ ζηε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ θαη ζθύμηε ηα ινπξάθηα, θξνληίζηε λα είλαη θαιά αζθαιηζκέλνο ν θαζεηήξαο θαη δελ ηξαβηέηαη. Απνζπλδέζηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια θαη αδεηάζηε ηα νύξα ζηελ ηνπαιέηα ή ζε έλα δνρείν. Ξεπιύλεηε ηε λπρηεξηλή ζαθνύια κε δεζηή ζαπνπλάδα, κέζα ζην λεξνρύηε ηνπ πιπζηαξηνύ- ζπληζηνύληαη ιίγεο ζηαγόλεο πγξνύ απνξξππαληηθνύ πηάησλ.

5 Κξαηήζηε ηε ζαθνύια ζπλδεδεκέλε θάησ από ηε βξύζε γηα λα ηξέμεη ην λεξό κέζσ ηεο ζαθνύιαο θαη ηνπ ζσιήλα. Ξεπιύλεηέ ηελ μαλά κε ηξερνύκελν λεξό γηα λα θαζαξηζηεί ην ζαπνύλη από ηε ζαθνύια. Με ηε βξύζε αλνηρηή, θξεκάζηε ηε ζαθνύια λα ζηξαγγίζεη ζε έλα θαζαξό κέξνο π.ρ. επάλσ ζε κηα πεηζέηα ή ζε θάγθειν ηνπ ληνπο. Αληηθαηαζηήζηε ηε ζαθνύια, αλ είλαη ραιαζκέλε ή ζηάδεη. Αλ ε λπρηεξηλή ζαθνύια δελ έρεη βξύζε, αληηθαηαζηήζηε ηελ θάζε πξστ. Κόςηε κηα γσλία ηεο ζαθνύιαο θαη απνζηξαγγίζηε ηα νύξα ζηελ ηνπαιέηα. Πεηάμηε ηε ζαθνύια ζηνλ θάδν απνξξηκάησλ. Πιέληε ηα ρέξηα ζαο. Σν λνζειεπηηθό πξνζωπηθό ζα ζαο δείμεη ην πώο λα ζπλδέεηε, λα απνζπλδέεηε θαη λα θαζαξίδεηε ηε ζαθνύια ζαο, πξηλ λα θύγεηε από ην λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή. Εβδνκαδηαία Ρνπηίλα: Πιέληε θαη ζηεγλώζηε ηα ρέξηα ζαο. Aπνζπλδέζηε ηε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ θαη αληηθαηαζηήζηε ηελ κε κία θαηλνύξγηα ζαθνύια ηνπ πνδηνύ. Απνθεύγεηε λα αγγίδεηε ηελ άθξε ηνπ ζσιήλα ή ηνλ θαζεηήξα. Καη νη δύν νη ρξεζηκνπνηεκέλεο ζαθνύιεο θαη ε ζαθνύια ηνπ πνδηνύ θαη ε λπρηεξηλή ζαθνύια πεηνύληαη ζηα απνξξίκαηα απηή ηελ ώξα. Οη ζαθνύιεο μεπιέλνληαη, ηπιίγνληαη θαη κπαίλνπλ ζηνλ θάδν ησλ απνξξηκάησλ.

6 ΠΧ ΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΔΣΔ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ Γελ απνζηξαγγίδνληαη ηα νύξα; Μήπσο ν θαζεηήξαο ή ν ζσιήλαο είλαη ζηξηκκέλνο ή ζηξηκσγκέλνο; Μήπσο ν ζσιήλαο είλαη κπινθαξηζκέλνο; Είλαη ε ζαθνύια ρακειόηεξα από ην επίπεδν ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο; Είλαη δεκέλα ζσζηά ηα ινπξάθηα θαη δελ κπινθάξνπλ ηε βαιβίδα εηζαγσγήο ηεο ζαθνύιαο ηνπ πνδηνύ; Πξνζπαζήζηε λα αιιάμεηε ηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα ή ηεο ζαθνύιαο π.ρ. πεξάζηε ηα ζην άιιν πόδη. Μήπσο έρεηε δπζθνηιηόηεηα; Πίλεηε 8 πνηήξηα πγξώλ ηελ εκέξα; Δνθηκάζηε κηα λέα ζαθνύια. Καη αλ αθόκα δελ γίλεηαη ε απνζηξάγγηζε; Επηθνηλσλήζηε κε ηε ζπλεζηζκέλε ζαο Ννζνθόκα Εγθξάηεηαο, ηελ Ννζνθόκα Οπξνινγίαο, ηελ Πεξηθεξεηαθή ζαο Ννζνθόκα, ηνλ ηνπηθό ζαο γηαηξό ή ην Σκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ ηνπηθνύ ζαο λνζνθνκείνπ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

7 πκβνπιεπηείηε ηε δηθή ζαο Ννζνθόκα ύκβνπιν Δγθξάηεηαο, ηελ Ννζνθόκα Οπξνινγίαο, ηελ Πεξηθεξεηαθή ζαο Ννζνθόκα ή ην Γηαηξό ζαο, αλ ζπκβνύλ νπνηαδάπνηε από ηα αθόινπζα: Σα νύξα είλαη ζνιά, περηά ή ππάξρεη αίκα θαη δελ θαζαξίδνπλ κεηά πνπ πηείηε επηπιένλ πγξά. Σα νύξα έρνπλ δπζάξεζηε κπξσδηά, ή έρνπλ κηα δπλαηή κπξσδηά ςαξηνύ. Σα νύξα ζηακαηνύλ λα δηαξξένπλ γηα αξθεηέο ώξεο ή/θαη έρεηε κηα θνηιηαθή δπζθνξία. Έπεζε έμσ ν θαζεηήξαο. Σα νύξα ζπλερίδνπλ λα ζηάδνπλ γύξσ από ηνλ θαζεηήξα. Παξνπζηάζηεθε θαγνύξα, πόλνο ή εξπζξόηεηα ζην ζεκείν πνπ ν θαζεηήξαο έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ζαο. Έρεηε κηα αλεμήγεηε πςειή ζεξκνθξαζία. Αηζζάλεζηε αδηαζεζία. Έρεηε θάπνηεο αλεζπρίεο ε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπ θαζεηήξα θαη ησλ ζαθνύισλ ζαο.

8 ΟΣΑΝ ΦΤΓΔΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Σν λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα ζαο πξνκεζεύζεη κε αξθεηό εμνπιηζκό γηα έλα κήλα, έωο όηνπ λα κπνξέζεη λα γίλεη ε παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζαο ζην ζπίηη. Η Ννζνθόκα Εγθξάηεηαο, ε Ννζνθόκα Οπξνινγίαο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Ννζνθόκα κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ κε ηελ παξαγγειία ηνπ ζσζηνύ εμνπιηζκνύ, όηαλ πάηε ζην ζπίηη. Θα ρξεηαζηείηε κία επηζηνιή από ην γηαηξό ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνλ ηνπηθό ζαο γηαηξό, πνπ λα δειώλεη ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα θαη ηελ εκεξνκελία ζύζηαζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θαζεηήξα ή/θαη γηα ηε δνθηκή θελνύ. Απηή ε επηζηνιή είλαη γηα ηελ Ννζνθόκα Εγθξάηεηαο, γηα ηελ Ννζνθόκα Οπξνινγίαο ή γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Ννζνθόκα. Υξεκαηνδνηηθή Βνήζεηα Αλ ν θαζεηήξαο ζαο ζα είλαη κόληκνο, κπνξεί λα δηθαηνύζηε νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ην θόζηνο ηνπ εμνπιηζκνύ. Η Ννζνθόκα ύκβνπινο Εγθξάηεηαο, ε Ννζνθόκα Οπξνινγίαο ή ε Πεξηθεξεηαθή ζαο Ννζνθόκα, ζα ζαο βνεζήζνπλ κε ηελ αίηεζε γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα. Πξνκήζεηεο Δμνπιηζκνύ ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ή αλ αγνξάζεηε ην δηθό ζαο εμνπιηζκό, ν αθόινπζνο πξνκεζεπηήο ή πξνκεζεπηέο κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ.

9 Αλ έρεηε δπζθνιίεο κε ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζέιεηε λα κηιήζεηε καδί καο ζρεηηθά κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηειεθσληθή ππεξεζία δηεξκελέσλ ζηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ: : 1) Ολνκάζηε ηε γιώζζα πνπ νκηιείηε 2) Δώζηε ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ καο 3) Δώζηε ην όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ ζέιεηε λα κηιήζεηε θαη πεξηκέλεηε ζην αθνπζηηθό λα ζαο ζπλδέζνπλ. Οη ππεξεζίεο δηεξκελέσλ παξέρνληαη ζε ζαο δσξεάλ.

10 Αξρείν Πξνζσπηθνύ Καζεηήξα Μάξθα Μέγεζνο Καζεηήξα Μέγεζνο Μπαινληνύ, ρηιηνζ. Ηκεξνκελία Εηζαγσγήο Η επόκελή ζαο αιιαγή ιήγεη ζηηο: Greek Ηκεξνκελία Ώξα Illust r at io n s sup p lied b y COLOPLAST.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα