ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ νδφ Λ. Κεθηζίαο 44, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΤ ΟΤΑΝ ΓΟΤΟΡΛΝΣΓΟΤΑΪΝΣ ΑΘΗΝΑ- ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ, ΓΙΑΦΗΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ)» πνπ εδξεχεη ζην Γέξαθα, Ηκαζίαο 10, (εθεμήο «Γηαθεκηζηηθή»), επηζπκψληαο λα πξνβεί ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο κέζσ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, δηνξγαλψλεη, ειεθηξνληθά κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet) ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» (εθεμήο ην «Πξφγξακκα») κε δψξν ηξεηο (3) ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ΝΟΚΙΑ 700. θνπφο ησλ παξφλησλ αλαιπηηθψλ φξσλ (εθεμήο νη «Αλαιπηηθνί Όξνη») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, ηεο θιήξσζεο θαη αλάδεημεο ληθεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 2] Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρεη θάζε ζπλδξνκεηήο ηεο COSMOTE, είηε ζπκβνιαίνπ είηε θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT S UP?», «FROG» ), ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ην ζπλδξνκεηή ηεο ζχλδεζεο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηνπ ζπλδξνκεηή φηη δέρεηαη λα παξαζρεζεί ην Γψξν ζην ρξήζηε. Δάλ ν ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο είλαη αλήιηθνο, ζεσξείηαη φηη ζην Πξφγξακκα ζπκκεηέρεη ν πλδξνκεηήο ν νπνίνο είλαη θαη ν κφλνο ν νπνίνο κπνξεί λα ιάβεη ηα Γψξα. Η COSMOTE ζεσξεί φηη θάζε πκκεηέρσλ είλαη ζπλδξνκεηήο ή/θαη ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα. 3] Δμαηξνχληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα νη εξγαδφκελνη ηεο COSMOTE θαη ηεο εηαηξείαο OGILVY ONE, θαζψο θαη νη ζπγγελείο ηνπο α θαη β βαζκνχ, νη ζχδπγνη θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο. 4] Η δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο 12:30:00 ηεο Πέκπηεο 9 Φεβξνπαξίνπ 2012 έσο θαη ηελ 16:59:59 ηεο Πέκπηεο 9 Φεβξνπαξίνπ 2012 (εθεμήο «Γηάξθεηα»). 5] ηε ζειίδα ηεο COSMOTE ζην facebook (http://www.facebook.com/cosmote) ηελ Πέκπηε 9 Φεβξνπαξίνπ, ηπραία ψξα κεηαμχ 12:30:00 θαη 13:00:00, ζα αλαξηεζεί ε εξψηεζε: «Με ηο ζύζηημα πλοήγηζηρ ηος smartphone NOKIA 700 μποπείρ να οπγανώζειρ ολόκληπο ηαξίδι! Εζύ πού θα παρ αν ηο κεπδίζειρ; Γπάψε μαρ εδώ με comment και μπερ ζηην κλήπωζη για 3 NOKIA 700!» Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο σο ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα (εθεμήο «πκκεηέρσλ) ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη πξψηα ηνπο παξφληεο φξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληά ζηελ εξψηεζε. Έγθπξεο ζα ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο κέρξη θαη ηελ 16:59:59 ηεο Πέκπηεο 9/2/2012.

2 ηηο 17:00:00 ζα ζπγθεληξψλνληαη νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ αλέβεη κέρξη θαη ηηο 16:59:59 ηεο εκέξαο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε, θαηά ηελ νπνία ζα αλαδεηθζνχλ ηξεηο ληθεηέο θαη 6 επηιαρφληεο. Κάζε πκκεηέρσλ έρεη δηθαίσκα κίαο ζπκκεηνρήο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα, δελ απαηηείηαη ε αγνξά πξντφληνο. Ο θάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Facebook θαη λα έρεη δειψζεη fan ηεο ζειίδαο COSMOTE (θαηφπηλ πξνεγνχκελεο απνδνρήο απφ απηφλ ηφζν ησλ φξσλ εγγξαθήο ηνπ Facebook φζν θαη ηεο ζειίδαο COSMOTE ). 6] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ζηε πκβνιαηνγξάθν, ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί θαη νη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ θαη ζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ φξσλ ζην Site ηεο COSMOTE θαη ζηελ ζειίδα ηεο COSMOTE ζην Facebook. Η COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 7] Σελ Πέκπηε 9 Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ψξα 17:05 ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθή θιήξσζε ζηα γξαθεία ηεο Γηαθεκηζηηθήο παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο COSMOTE, ηεο Γηαθεκηζηηθήο ή/θαη ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί νη παξφληεο Αλαιπηηθνί Όξνη ή λνκίκνπ αλαπιεξσηή ηεο Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκέξα θαη ψξα ε COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα απηήο κε πξνεγνχκελε πξν είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ αλαθνίλσζή ηεο ζην Site ηεο. Ηθιήξσζε ζα δηεμαρζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην ηπραίν ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ ληθεηψλ. 8]. ηελ θιήξσζε ζα αλαδεηρζνχλ ηξεηο (3) ληθεηέο θαη έμη (6) επηιαρφληεο. 9]. Η COSMOTE, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζηνπο ληθεηέο ηεο Κιήξσζεο ηα αθφινπζα δψξα (εθεμήο ηα «Γψξα»): Σξεηο (3) ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο κάξθαο ΝΟΚΙΑ 700. Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ζειίδα ηεο COSMOTE κε comment ζην ίδην post. 10] Η επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο, ζα γίλεη κέζσ Facebook. Η Γηαθεκηζηηθή εληφο 24 σξψλ απφ ηελ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ηεο θιήξσζεο ζα ζηείιεη ελεκεξσηηθφ ζε θάζε ληθεηή. Αλ θάπνηνο ληθεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζε δηάζηεκα 48 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ ,ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 1ν επηιαρφληα. Αλ θαη ν 1νο επηιαρφληαο δελ επηθνηλσλήζεη κε ηελ Γηαθεκηζηηθή ζε δηάζηεκα 48 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ , ε Γηαθεκηζηηθή ζα επηθνηλσλήζεη θαη κε ηνλ 2ν επηιαρφληα. Αλ θαη ν 2νο επηιαρφληαο δελ επηθνηλσλήζεη κε ηελ Γηαθεκηζηηθή ζε δηάζηεκα 48 σξψλ απφ ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ ηφηε ην Γψξν ζα ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΙ. Καηά ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, πιήξε δηεχζπλζε, αξηζκφο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εκεξνκελία

3 γελλήζεσο θ.ιπ.) γηα ηε δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο δειψζεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, απφ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αξρεία ηεο COSMOTE (είηε ζπλδξνκεηή είηε ρξήζηε), ζα αλαθεξχζζεηαη ληθεηήο ν πξψηνο επηιαρφληαο. Νηθεηήο κπνξεί λα αλαδεηρζεί κφλν ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο ελψ γηα λα ιάβεη ην Γψξν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπλαηλέζεη πξνο ηνχην γξαπηψο ν ζπλδξνκεηήο θαη ν ρξήζηεο λα κελ είλαη αλήιηθνο. Δάλ ν ρξήζηεο ηεο ζχλδεζεο είλαη αλήιηθνο, ην Γψξν δηθαηνχηαη κφλν ν ζπλδξνκεηήο ηεο ζχλδεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κε ην παξφλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο θαη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, ηα σο άλσ ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Η Γηαθεκηζηηθή θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ληθεηή ηειηθνχ απνδέθηε Γψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαθεκηζηηθή δελ θαηαθέξεη λα εληνπίζεη θάπνηνλ ληθεηή ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ζην Πξφγξακκα εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ Κιήξσζε, ή ν ληθεηήο δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα παξαιάβεη ην Γψξν ηνπ, ε Γηαθεκηζηηθή ζα πξνρσξάεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα ληθεηή. Η παξαιαβή ησλ Γψξσλ ζα γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α) Όζνλ αθνξά ζηνπο ληθεηέο πνπ δηακέλνπλ εληφο Αηηηθήο ε παξαιαβή ησλ δψξσλ ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ηεο Γηαθεκηζηηθήο, Ηκαζίαο 10Α, Γέξαθαο, β) Όζνλ αθνξά ζηνπο ληθεηέο πνπ δηακέλνπλ εθηφο Αηηηθήο ε παξάδνζε ηνπ Γψξνπ ηνπο ζα γίλεηαη κέζσ courier ζε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηελ επηθνηλσλία ηεο Γηαθεκηζηηθήο καδί ηνπο. Σα έμνδα απνζηνιήο βαξχλνπλ ηελ COSMOTE. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ληθεηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ απνδερζεί πιήξσο ηνπο παξφληεο φξνπο ή δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θάπνηνπ απφ ηνπο φξνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. (β) ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηνλ ληθεηή εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. Η COSMOTE ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξφζσπν θάπνηνπ απφ ηνπο ληθεηέο, ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθφκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο απφδνζεο ησλ δψξσλ. 11] Σα Γψξα είλαη πξνζσπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη νχηε δχλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγχξσζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. 12] Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ληθεηήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα Γψξα αλαδεηρζεί αξηζκφο θιήζεο (MSISDN) εηαηξηθήο ζχλδεζεο, ην Γψξν ζα απνδίδεηαη ζην ρξήζηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη δεισκέλνο σο ρξήζηεο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν- ζπλδξνκεηή ηεο ζχλδεζεο θαη ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη είλαη ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θιήζεο (MSISDN), άιισο ζα αθπξψλεηαη θαη δελ ζα δηθαηνχηαη ην Γψξν, πνπ ηνπ αληηζηνηρεί.

4 13] Η COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γψξα θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ απηψλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειηθψλ ληθεηψλ. 14] Καηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο, ε COSMOTE δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γψξα γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο. Οη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ Γψξσλ δελ δηθαηνχληαη λα εγείξνπλ θακία αμίσζε θαηά ηεο COSMOTE ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ Γψξσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. 15] Η επζχλε ηεο COSMOTE πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηάζεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Γψξσλ. 16] Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMOTE θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Η COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ. 17] Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ COSMOTE θαη OGILVY ONE. 18] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Οη εηαηξείεο COSMOTE θαη OGILVY ONE δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Η πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πεξαηηέξσ, νη COSMOTE θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ επζχλνληαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ-ρξεζηψλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ηνπο φξνπο εγγξαθήο ηνπ Facebook θαη ηεο ζειίδαο COSMOTE θαη ζπλαθφινπζα παξαηηνχληαη απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε ηνπο έλαληη ησλ εηαηξεηψλ. Πεξαηηέξσ, νη εηαηξείεο δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθχςεη ζην Facebook θαη ηελ ζειίδα COSMOTE κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαθνπή ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. 19] Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξφγξακκα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη εμνπζηνδφηεζε ζηε COSMOTE γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κέζσ ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο, θηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη κέζσ ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ή θαη ηνπ INTERNET (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ social media). Έηζη, ε COSMOTE επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεχζνπλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο ηνλ θαηάινγν ησλ ληθεηψλ, θσηνγξαθίεο, θηικ θαη βίληεν θαη ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην παξφλ Πξφγξακκα γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ε δε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα παξέρεη απηνκάησο θαη ηελ πξνο ηνχην ζπλαίλεζε θαη εθρψξεζε ησλ αλαγθαίσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αηειψο. 20] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ησλ εηαηξεηψλ.

5 21) Η COSMOTE δελ θέξεη θακία επζχλε πνηληθή ή αζηηθή γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζηνπο ληθεηέο ζρεηηδφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα Γψξα, ή ηελ ρξήζε ησλ Γψξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηα Γψξα. Γηα νπνηνδήπνηε ειάηησκα ησλ Γψξσλ νη ληθεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη κφλν ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηεο ζηελ Διιάδα. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ Γψξσλ θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, θάζε ππνρξέσζε ηεο COSMΟΣΔ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο παχεη λα πθίζηαηαη. Η COSMΟΣΔ θαη ε Γηαθεκηζηηθή δελ ζα ππέρνπλ νχηε ζα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πκκεηερφλησλ. 22] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα απνηειεί ζαθή θαη εθ κέξνπο ηνπ πκκεηέρνληα δήισζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. Καηά ηελ επηθνηλσλία κέζσ FACEBOOK ζα δεηνχληαη απφ ηνπο ληθεηέο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (Αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ MSISDN θαη νλνκαηεπψλπκν) κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ληθεηψλ δελ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ληθεηψλ ζα ηεξνχληαη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ θαηά ηα αλσηέξσ. Μεηά δε ηελ παξάδνζε ησλ Γψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. 23] Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο, ζπκκεηνρέο κε πεξηερφκελν πνπ πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα αηδψ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή παξνπζηάδνπλ αζάθεηεο ή άιια ηερληθά ειαηηψκαηα. Δπίζεο, ζα αθπξψλνληαη ζπκκεηνρέο πνπ πεξηέρνπλ πξνζβιεηηθφ ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο πεξηερφκελν έλαληη Γεκφζηαο ή Γηνηθεηηθήο ή Δθθιεζηαζηηθήο Αξρήο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ,), πεξηερφκελν πβξηζηηθφ, εκπξεζηηθφ, ξαηζηζηηθφ, ή αληηθείκελν ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απξεπέο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο δηνξγαλψηξηαο θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο. 24] Οη παξφληεο αλαιπηηθνί φξνη ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη ζηε ζειίδα ηεο COSMOTE ζην Facebook ( ) θαη ζην 25 ] Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Αλαιπηηθψλ Όξσλ ζα επηιχεηαη απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή θξίζεο ηεο COSMOTE πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο: Δθπξφζσπν ηεο Γ/ληεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, εθπξφζσπν ησλ Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Marketing. Η θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο πκκεηέρνληεο. 26] Σν παξφλ Πξφγξακκα δελ δηελεξγείηαη απφ ην Facebook, νχηε ρνξεγείηαη ή κε άιινλ ηξφπν θπξψλεηαη ή ζρεηίδεηαη κε ην Facebook. Οη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο εηαηξίεο θαη φρη ζην Facebook. Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο Πξνγξάκκαηνο φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ. 27] Οη φξνη ζπκκεηνρήο έρνπλ θαηαηεζεί ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ, Υαξά ππξηδνπνχινπ (Αζθιεπηνχ 26-28). Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο.

6 28] Η ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ησλ εηαηξεηψλ.

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα